P R O J E K T B U D O W LA N Y BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO OBIEKT :

ADRES :

INWESTOR :

BRANŻA :

PROJEKTANT :

SPRAWDZIŁ :

Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Polkowickiej, Kożuchowskiej i Grunwaldzkiej we Wrześni.

62-300 Września, rejon ulic Polkowickiej, Kożuchowskiej i Grunwaldzkiej we Wrześni.

GMINA WRZEŚNIA 62-300 Września , ul. Ratuszowa 1.

Elektryczna.

mgr inż. Andrzej Adamski

mgr inż. Wojciech Śnieżyński

maj 2007 r.

TECZKA ZAWIERA 1.

Strona tytułowa.

str. 1.

2.

Spis zawartości teczki.

str. 2.

3.

Dokumenty : 1. Decyzja Nr WGA-7331/P/2/2007 o ustaleniu lokalizacji str. 3-5. inwestycji celu publicznego z dn. 23-01-2007 r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września. 2. Pismo ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii

str. 6.

Rejon Dystrybucji Września nr ew. 0815/2007 z dn. 02-04-2007 dotyczące warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Polkowickiej, Kożuchowskiej i Grunwaldzkiej we Wrześni. 3. Opinia Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej str. 7-9. nr NGz-7442/172/2007 z dn.2007-05-22 dotycząca

uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 4.

Opis techniczny.

str. 10-19.

5.

Obliczenia techniczne.

str. 20-34.

6.

Rysunki techniczne : 1. 2. 3. 4.

Przebieg trasowy kablowych linii oświetleniowych. Schemat zasilania kablowych linii oświetleniowych. Szafka ZKP-1/1. Skrzyżowania i zbliżenia linii kablowej oświetleniowej z podziemną infrastrukturą techniczną. 5. Karty katalogowe opraw oświetleniowych.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczący oświetlenia ulicznego na terenie przeznaczonym do realizacji inwestycji związanej z budową oświetlenia w ulicach: Polkowickiej, Kożuchowskiej i Grunwaldzkiej we Wrześni. 2. Podstawa opracowania: Projekt opracowano na podstawie: - zlecenia Inwestora, - decyzji nr WGA-7331/P/2/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 23-01-2007 r., - pisma ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Września nr ew. 0815/2007 z dn. 02-04-2007 dotyczące warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Polkowickiej, Kożuchowskiej i Grunwaldzkiej we Wrześni, - map inwentaryzacyjnych istniejącej sieci ee w rejonie projektowanego oświetlenia ulicznego udostępnionych przez ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Września, - mapy zasadniczej terenu inwestycyjnego w rejonie ulic Polkowickiej, Kożuchowskiej i Grunwaldzkiej we Wrześni -skala 1 : 500 - uzgodnień z Urzędem Miasta Września, - uzgodnień z ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Września, - wytycznych i uzgodnień branżowych, - wizji lokalnej i rozeznania w terenie, - obowiązujących norm i przepisów prawnych. 3. Zakres opracowania: Zakresem opracowania objęte są elektroenergetyczne urządzenia i linie kablowe nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego i parkowego należące do Gminy Września /tzw. konsumentowe/ występujące na terenie tego zadania inwestycyjnego, szafka oświetlenia ulicznego SO – złącze ZKP-1/1 wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym i rozdzielczym przeznaczone do zasilania projektowanego oświetlenia. Ponadto opracowanie zawiera także wymagane obliczenia elektroenergetyczne i oświetleniowe, sposoby likwidacji powstających kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z projektowanymi ee liniami kablowymi oświetleniowymi nn 0,4 kV oraz określa sposób sterowania nowym oświetleniem.

4. Opis rozwiązań technicznych: 4.1. Stan istniejący. W chwili obecnej teren przeznaczony do realizacji inwestycji pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Polkowickiej, Kożuchowskiej i Grunwaldzkiej we Wrześni" jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną, która w przedmiotowym terenie jest mocno rozwinięta. Do istniejących budynków mieszkaniowych jednorodzinne szeregowych zostały wcześniej doprowadzone brakujące media. W terenie objętym opracowaniem znajduje się stacja transformatorowa należąca do energetyki zawodowej - ENEA S.A., z której zasilani są w energię elektryczną okoliczni odbiorcy. Ulice Polkowicka, Kożuchowska i Grunwaldzka pozbawione są oświetlenia ulicznego. 4.2. Stan projektowany. 4.2.1. Informacje ogólne . Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci ee ENEA S.A. nr ew. 0815/2007 z dn. 02-04-2007 r. wydanymi Inwestorowi z mocą przyłączeniową 10 kW /w układzie 3-fazowym/ w celu oświetlenia ulic miasta Września w rejonie ul. Polkowickiej, Kożuchowskiej i Grunwaldzkiej należy przyłączyć się do rozdzielni nn stacji transformatorowej nr 04-283 15/0,4 kV. Projekt przewiduje wykonanie nowego przyłącza kablowego zakończonego szafką oświetleniową SO - złączem kablowo-pomiarowym ZKP-1/1, z którego zasilane zostaną projektowane linie oświetlenia ulicznego. Projektowane oświetlenie uliczne, po wybudowaniu zostanie przekazane na majątek Gminy Września. 4.2.2. Szafka oświetleniowa SO - złącze kablowe ZKP-1/1. Projektuje się wybudowanie nowego złącza kablowego ZKP-1/1 w postaci szafki z tworzywa termoutwardzalnego, w której wydzielono część przeznaczoną do zainstalowania układu pomiarowego oraz część zalicznikową rozdzielczą, w której można będzie podłączyć projektowane linie kablowe oświetlenia ulicznego, jak również instalacyjną aparaturę nn związaną z układami sterowania i obsługą ulicznej instalacji oświetleniowej. Nową szafkę (złącze kablowo-pomiarowe wolnostojące ZKP-1/1) wyposażyć w osprzęt służący m. in. do podłączenia kabli ee oraz 3-fazowy układ pomiarowo-rozliczeniowy służący do pomiaru zużytej energii elektrycznej.

Projektowaną szafkę ZKP-1/1 należy uziemić korzystając np. z uziomu szpilkowego wykonanego z pręta stalowego pomiedziowanego firmy Galmar. Rezystancja uziemienia złącza (szafki) powinna wynosić R < 5 omów. Szafkę kablowo-pomiarowo-rozdzielczą ZKP-1/1 z mocą przyłączeniową 10,0 kW zasilić z wolnego pola rozdzielnicy nn stacji transformatorowej nr 04-283 należącej do ENEA S.A. ee kablem nn 0.4 kV typu YAKY 4 x 120 mm2. Projektowaną szafkę oświetlenia ulicznego zabudować przy granicy działek – zgodnie z rys. nr 1. 4.2.3. Linie kablowe oświetlenia ulicznego i parkowego. W związku z budową oświetlenia ulicznego, na obszarze objętym opracowaniem, projektuje się wykonanie nowych linii kablowych oświetleniowych, które wychodzą z projektowanej szafki oświetleniowej - złącza kablowo-pomiarowego ZKP i dalej biegną poszczególnymi ulicami zasilając znajdujące się na nich latarnie uliczne i parkowe. W obszarze objętym opracowaniem projektowane ee linie kablowe oświetleniowe tworzą: - linia kablowa YAKY 4 x 35 mm2 oświetlenia ulicznego - ulice Polkowicka i Kożuchowska - obwód nr I, - linia kablowa YAKY 4 x 35 mm2 oświetlenia parkowego – część ulicy Grunwaldzkiej - obwód nr II. Z szafki ZKP-1/1 wyprowadzić kablem nn 0,4 kV YAKY 4 x 35 mm2 łącznie 2 linie kablowe oświetlenia zewnętrznego. Są to projektowane ee linie kablowe konsumentowe należące do Gminy Września. Wyodrębniono 2 linie kablowe do zasilania opraw ulicznych. Jedna linia zasila latarnie oświetlenia ulicznego, druga – związana jest z oświetleniem ciągu pieszego. Trasy projektowanych konsumentowych linii kablowych oświetlenia ulicznego dobrano tak, by zminimalizować i uniknąć kolizji z podziemną infrastrukturą techniczną. Plan tras projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych konsumentowych oświetlenia ulicznego pokazano na rys. nr 1. Przy wprowadzeniu ee kabli oświetleniowych do szafki ZKP-1/1 i projektowanych słupów oświetleniowych pozostawić zapas kabla w postaci pętli kablowej. Sposób ułożenia kabli w rowie kablowym opisano w dalszej części opracowania. Przy przejściu projektowanych linii kablowych przez drogę (jezdnię) kable układać w rurze osłonowej DVK 75 tak, aby koniec rury wystawał min. 0,5 m od krawędzi projektowanej jezdni.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanych linii kablowych z istniejącymi urządzeniami i sieciami podziemnymi rozwiązać przez prowadzenie kabli w rurach osłonowych typu DVK 75 lub A 75 PS zachowując przy tym wymagane przepisami odległości, o których mowa w dalszej części opracowania oraz w załączonym rys. nr 4. Po wybudowaniu ee linii kablowych oświetlenia ulicznego, słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia ulicznego i parkowego powstałe mienie stanowić będzie majątek Gminy Września. 4.2.4. Osprzęt i oprawy oświetlenia drogowego. Projektuje się rozmieszczenie słupów oświetleniowych wzdłuż ulic objętych opracowaniem oraz wzdłuż ciągu pieszego - zgodnie z rys. nr 1. Projekt przewiduje montaż słupów stalowych profilowanych ocynkowanych ogniowo typu Noc produkcji ELMONTER Zagórów lub ELEKTROMONTAŻ S.A. Rzeszów o wysokości 7m – w przypadku oświetlenia ulicy i 4m – dla ciągu pieszego. Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano słupy typu SO 7/Noc i SO 4/Noc odpowiednio na fundamentach B-120 i B-80. Słupy oświetlenia ulicznego typu SO 7/Noc usadowić w bliskiej odległości od krawędzi jezdni. Różnice w odległości posadowienia słupa od krawędzi jezdni wynikają z istniejącego uzbrojenia terenu, które uniemożliwia zachowanie jednakowej odległości. Miejsce ustawienia słupów wytyczyć geodezyjnie. Przy ustawianiu słupów zwrócić uwagę na liniowość ich ustawienia. Modyfikacji dokonać tam, gdzie spełnienie tego warunku jest trudne lub niemożliwe oraz w przypadkach, gdy podziemna infrastruktura techniczna uniemożliwia posadowienie słupa w wymaganej odległości. Każdy słup oświetleniowy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe (złącza kablowe do słupa) montowane w jego wnęce. Wykopy pod fundamenty wykonać ręcznie /gdzie występują w sąsiedztwie inne sieci/ i mechanicznie, a następnie - w tak przygotowanych otworach umieścić przygotowane fundamenty, do których wprowadzić linie kablowe YAKY 4 x 35 mm2 oświetlenia ulicznego. Na osadzonych w ziemi fundamentach zamontować słupy oświetleniowe, na których osadzić szczytowo /bez wysięgnika/ oprawy oświetleniowe lub zainstalować wysięgniki KR 12 o kącie rozwarcia 5o. Przyjąć zasadę, że jeżeli słup jest oddalony od krawędzi jezdni więcej niż 1m, to należy zamontować wysięgnik o długości 0,5 m. W związku z tym na wysięgnikach długości l = 0,5 m montować następujące latarnie uliczne: I/5, I/6, I/7 oraz I/1/6, I/1/7, I/1/8. Zwrócić należy uwagę na sytuację, w których słupy - z różnych powodów podanych wcześniej - nie są ustawione liniowo. W takich przypadkach należy dążyć do uzyskania liniowości instalowanych opraw oświetleniowych poprzez odpowiedni do danej sytuacji dobór długości

wysięgnika montowanego na słupie. Korekcja taka zapewni i ułatwi spełnienie warunku liniowości, a tym samym właściwych parametrów oświetlenia ulicy. Na przymocowanych do słupa wysięgnikach, jak również na słupach, gdzie tych wysięgników nie będzie, zamontować należy oprawy oświetlenia ulicznego produkcji THORN typu Jet 2 o szczelności IP 65 wykonane z aluminium z kloszem wypukłym wykonanym z poliwęglanu. Wariantowo można również stosować oprawy oświetlenia ulicznego firmy ES-SYSTEM typu Grupolndal VISUAL IVF1-2 o IP 66 wykonane także z aluminium charakteryzujące się bardzo dobrymi parametrami technicznymi i wizualnymi. Oprawy te mogą być wyposażone w odbłyśnik asymetryczny, który dodatkowo zwiększa efektywność i poprawia parametry oświetlenia drogi. W oprawach ulicznych montować źródła światła typu HPS-T (wysokoprężne wyładowcze lampy sodowe) o mocy 100 W produkcji OSRAM lub PHILIPS (typu NAV-T Super lub SON-T PIA Plus). W oprawach parkowych montować źródła światła typu HIT (wysokoprężne wyładowcze lampy metalohalogenkowe) o mocy 70 W produkcji OSRAM lub PHILIPS (typu CDO-TT 70 W). Zabezpieczenie oprawy - min. 4 A usytuowane we wnęce słupa na tabliczce bezpiecznikowej. Każdy słup podłączyć pod zacisk "0". 4.2.5. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym. Do sterowania oświetleniem zewnętrznym w terenie objętym opracowaniem należy wykorzystać impuls pochodzący z wygenerowanego własnego układu sterującego, który we właściwy sposób zapewni funkcjonowanie oświetlenia ulicy Polkowickiej, Kożuchowskiej i Grunwaldzkiej. Do sterowania projektowanym oświetleniem zewnętrznym należy wykorzystać impuls sterujący pochodzący z wyłącznika zmierzchowego EE100 oraz ze zintegrowanego z nim cyfrowego zegara sterującego dwukanałowego EG203 firmy Hager. Urządzenia zainstalować wewnątrz szafki oświetleniowej ZKP-1/1 na szynie montażowej. Za pomocą zegara zostają określone czasy udostępnienia dla wyłącznika zmierzchowego. W trakcie czasu udostępnienia następuje włączenie wyjścia tylko wtedy, gdy zmierzona jasność znajduje się poniżej ustawionej wartości. Jeśli zmierzona jasność przekracza wartość zadaną lub zegar sterujący znajduje się poza czasem udostępniania, to wyjście jest wyłączone. Natężenie oświetlenia jest mierzone fotokomórką typu EE002 zabudowaną w obudowie szafki oświetleniowej. Wyłącznik zmierzchowy włącza lub wyłącza obwód prądowy w zależności od ustawionego progu i czasu. W obwód sterowania włączone są obwody cewek styczników zainstalowanych w szafie SO. Cewki styczników sterują pracą styków roboczych styczników, załączając i wyłączając projektowane obwody oświetlenia ulic.

Wariantowo do sterowania oświetleniem ulicznym można wykorzystać cyfrowe programatory astronomiczne np. firmy Legrand typu PC 300, które również w sposób automatyczny, na podstawie czasów wschodów i zachodów słońca, sterują załączaniem i wyłączaniem oświetlenia. 4.2.6. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. Jako system ochrony przed dotykiem bezpośrednim /ochrona podstawowa/ przyjęto izolację roboczą, która musi być wytrzymała długotrwale na obciążenia mechaniczne, wpływy chemiczne, elektryczne i termiczne. Natomiast jako ochronę przed dotykiem pośrednim /ochrona dodatkowa/ przyjęto samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania przy zwarciu części będącej pod napięciem fazowym z dostępną częścią przewodzącą. 4.2.7. Układanie kabli elektroenergetycznych oświetleniowych nn 0,4 kV w ziemi. Szczegółowe zasady dotyczące projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych kablami ee i sygnalizacyjnymi określa PN-76/E- 05125. Kable, osprzęt i materiały pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiadać obowiązującym normom. Kable należy układać na dnie wykopu, jeśli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie układać kabli na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, która mogłaby uszkodzić kabel. Na tak ułożone kable nasypać co najmniej 10 cm warstwę piasku oraz warstwę gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego o trwałym niebieskim kolorze /w przypadku kabli ee o napięciu znamionowym do 1 kV/. Szerokość folii powinna być nie mniejsza niż 20 cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić co najmniej 50 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym 1 kV ułożonych pod chodnikiem, przeznaczonych do oświetlenia ulicznego. Dlatego też należy przygotować rów kablowy o wymiarach 60 x 40 cm na odcinkach, w których kabel oświetleniowy ułożony jest w chodniku. W terenie otwartym kable oświetlenia ulicznego układać na głębokości 70 cm. Przy przejściu linii kablowej przez drogę rów kablowy pogłębić, a sam kabel układać na głębokości 1 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej DVK 75. Kable ułożone w ziemi zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki (opaski) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach do rur, osłon itp. Na oznacznikach umieścić trwały napis w postaci symbolu kabla, użytkownika, kierunku przebiegu trasy kabla oraz

rok ułożenia. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 00 C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Promień zgięcia kabli powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 15 - krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o liczbie żył nie przekraczającej 4 (YAKY 4 x ... ). Kable układać w wykopie linią falistą z zapasem, aby długość kabla była większa od długości wykopu o 1-3 %. Zapas kabla (ok. 2 m) pozostawić przy wprowadzeniu kabla do słupa oświetlenia ulicznego, jak również przy wprowadzeniu kabla do szafki oświetleniowej SO - złącza ZKP-1/1. Przy układaniu kabli wzdłuż ulic i dróg należy zachować następujące odległości kabla: - 0,5 m - od granicy pasa drogowego, - 1,5 m - od pni istniejących drzew. Ze względu na istniejące uzbrojenie terenu rowy kablowe wykopać ręcznie - tam, gdzie jest rozwinięta podziemna infrastruktura techniczna, a częściowo z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego - gdzie jej brak. 4.2.7.1. Odległości między kablami ułożonymi w ziemi i innymi urządzeniami podziemnymi. Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli ee ułożonych w ziemi podaje poniższa tabela. Podano również najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ee i sygnalizacyjnych ułożonych w ziemi od innych urządzeń podziemnych. Odległości między kablami ułożonymi w ziemi przy skrzyżowaniach i zbliżeniach : Najmniejsza Dopuszczalna

Lp.

Odległość, cm

Skrzyżowanie lub zbliżenie

Pionowa

Pozioma

Przy

przy

skrzyżowa

zbliżeniu

niu 1.

Kabli ee na napięcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

2.

25

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju

10 Mogą

25

stykać się

3.

Kabli ee na napięcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami ee na napięcie znamionowe sieci wyższe niż 1 kV

50

10

z kablami tego samego rodzaju

50

25

5.

Kabli ee z kablami telekomunikacyjnymi

50

50

6.

Kabli różnych użytkowników

50

50

7.

Kabli z mufami sąsiednich kabli

4.

Kabli ee na napięcie znamionowe sieci wyższe niż 10 kV

25

Odległości kabli ułożonych w ziemi od innych urządzeń podziemnych : Najmniejsza Dopuszczalna

Lp.

Odległość, cm

Rodzaj urządzenia podziemnego

Pionowa

Pozioma

Przy

Przy

skrzyżowa

zbliżeniu

niu 80* przy średnicy rurociągu 1.

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami

do 250 mm

niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśn. do 0,5 at

i 150*

50

*przy średnicy rurociągu większej niż 250 mm 2.

Części podziemne linii napowietrznych

-

80

-

50

/ustrój, podpora, odciążka/ 3.

Ściany budynków i inne budowle np. tunele, kanały

* dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania osłony z rury stalowej ** dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania osłony z rury stalowej

4.2.7.2. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą i innymi urządzeniami podziemnymi. Linie kablowe wyższego napięcia powinny być zakopane głębiej niż linie kablowe niższego napięcia. Zaleca się krzyżować kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 900. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. Jeżeli kabel jest ułożony pod rurociągiem, to miejsce skrzyżowania należy oznaczyć ochronną folią z tworzywa sztucznego. Każdy z krzyżujących się kabli ee i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w ziemi należy chronić przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości co najmniej 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Projektuje się w miejscu skrzyżowań stosowanie rur osłonowych typu Arot DVK 75 lub A 75 PS (dwudzielne). W jednej rurze osłonowej powinien być ułożony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione. Głębokość umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury powinna wynosić co najmniej: - 50 cm - przy układaniu linii kablowych pod chodnikami, - 70 cm - przy układaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni, - 100 cm - przy układaniu kabli w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowego. 4.3. Uwagi końcowe. 1. W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robót na niezinwentaryzowane podziemne urządzenia elektroenergetyczne należy przerwać roboty i powiadomić służby energetyczne w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 2. Zamówienie na projektowany ee kabel nn oświetlenia ulicznego (YAKY 4x35 mm2) dokonać na podstawie projektu i pomiarów sprawdzających wykonanych w terenie. 3. Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami PBUE, normami PN-E oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacje elektryczne”. 4. Stosować zasady BHP zapewniające bezpieczeństwo osób i ochronę mienia. 5. Osprzęt do przebudowy sieci ee winien posiadać odpowiednie dopuszczenia i atesty do stosowania w budownictwie. 6. Prace powinny wykonywać osoby mające uprawnienia do

prowadzenia tego typu robót. 7. Po zakończeniu prac montażowych, przed oddaniem w użytkowanie wykonać pomiary elektroenergetyczne, z których sporządzić protokoły. Wyniki pomiarów dostarczyć właścicielowi instalacji oświetlenia ulicznego – Gminie Września. 8. Po wykonaniu robót koniecznie przeprowadzić pełną powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sieci ee. 9. Zestawienie materiałów z demontażu do zdania w RD Września: - nie występują materiały z demontażu, które należałoby przekazać do ENEA S.A. RD Września

- KONIEC -

OB LI CZE NIA TE CHNI CZNE 1. Ogólne dane elektryczne: * stacja transformatorowa nr 04-283 400 kVA, 15/0,4 kV * przyłącze do ZKP-1/1 - z wolnego pola odpływowego rozdzielnicy nn stacji transformatorowej - linia ee kablowa nn YAKY 4x120 mm2, * układ wewnętrzny sieci elektrycznej TN-C, * napięcie sieci zasilającej 3 x 230/400 V, f = 50 Hz, * moc przyłączeniowa obiektu P = 10,0 kW. 2. Bilans mocy: Całkowita ilość lamp oświetleniowych - 26 szt. Ogółem moc zainstalowana: - oświetlenie uliczne 15x120 W - obwód I - 1,8 kW - oświetlenie uliczne-ciąg pieszy 11x90 W - obwód II - 1,0 kW Moce źródeł światła stosowanych w oprawach wynoszą odpowiednio: 100 W i 70 W. Całkowita moc zainstalowana: Pi = 1,8 kW + 1,0 = 2,8 kW współczynnik jednoczesności przyjęto kj = 1 Moc szczytowa: PS = Pi x kj PS = 2,8 kW x 1 = 2,8 kW 3. Dobór zabezpieczeń: Prąd szczytowy dla wszystkich 26 lamp ulicznych: 2800 I S = kr

= 1,3 x 4,8 = 6,3 A 1,73 x 400 x 0,85

gdzie kr = 1,3 - współczynnik rozruchu oświetlenia W złączu ze względu na stopniowanie jako zabezpieczenie główne zgodnie z wtp - dobrano zabezpieczenie typu WTN-00 gL/gG 3 x 20 A,

natomiast jako zabezpieczenie przedlicznikowe – wyłącznik instalacyjny nadprądowy typu MC316E – o charakterystyce C – zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez ENEA S.A. . Poszczególne obwody oświetlenia ulicznego i parkowego zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi typu MB310E i MB110E o charakterystyce B. 4. Dobór linii zasilającej szafkę SO – złącze ZKP-1/1: Dla projektowanego zasilania zgodnie z PN-91/E-05009/43 przy koordynacji zabezpieczeń i doborze przekrojów kabli muszą być spełnione warunki: IB