ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: • projektowania obiektów drogowych • projektowania organizacji ruchu drogowego • nadzorowania i kontrolowania robót drogowych • kosztorysowania obiektów i robót drogowych • oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli dróg. mostów i przepustów • kompleksowego przygotowania przetargów na roboty drogowe

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Nadstawki.

Lokalizacja: Nadstawki gmina Odolanów. Inwestor: Miasto i Gmina Odolanów. Adres: ul. Rynek 1 Odolanów.

Projektował: mgr inŜ. Grzegorz Zagórny Upr. Nr 73/DOŚ/06

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenia aby wykonać pracę szybko, tanio i profesjonalnie. Oferty naleŜy kierować:  63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16

Ostrzeszów, lipiec 2008 rok 1

Zawartość projektu budowlanego

1.Projekt zagospodarowania terenu. 1.1.Opis do projektu zagospodarowania terenu – strona nr 3. 1.2. Plan orientacyjny - rys. nr 1, 1.3.Projekt zagospodarowania terenu – rys. nr 2. 2.Projekt przebudowy drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Odolanów. 2.1.Opis techniczny – strony nr 4-7. 2.2.Informacja o planie BiOZ – strony nr 8-10. 2.3.Oświadczenie projektanta – strona nr 11. 2.4.Przekrój podłuŜny – rys. nr 3. 2.5.Przekroje poprzeczne - rys. nr 4. 2.6.Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne- rys. nr 5. 3.Załączniki – strona nr 12. 3.1. Decyzja nr 73/DOŚ/06 – „uprawnienia projektowe Grzegorza Zagórnego”. 3.2. Zaświadczenie – „wpis do Izby InŜynierów Grzegorza Zagórnego”.

2

Opis do projektu zagospodarowania terenu

połoŜonego w miejscowości Nadstawki gmina Odolanów i stanowiącego pas drogowy tej drogi. 1.Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi na odcinku 835 mb w miejscowości Nadstawki gmina Odolanów. 2.Stan istniejący i przewidywane zmiany. Teren objęty opracowaniem to część działki nr 386/2 będącej pasem drogowym drogi gminnej o łącznej powierzchni zagospodarowania - 5.390,00 m2 i uŜytkowanej jako droga z nawierzchnią utwardzoną. Ponadto znajdują się w nim następujące urządzenia: • sieć energetyczna niskiego napięcia – nie przewiduje się zmian, • sieć wodociągowa – nie przewiduje się zmian, • sieć telefoniczna – nie przewiduje się zmian, • sieć gazowa – nie przewiduje się zmian.

3.Zestawienia powierzchni. • Powierzchnia jezdni – 4.137,50 m2, • Powierzchnia plantowania – 1.252,50 m2, ========================== Powierzchnia zagospodarowania łącznie 5.390,00 m2.

3

Projekt przebudowy drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Nadstawki. Opis techniczny. do projektu przebudowy drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Nadstawki. 1.Dane ogólne. Opracowanie projektu nastąpiło na zlecenie Miasta i Gminy Odolanów. Podstawę opracowania stanowiły: • pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez projektanta w terenie we własnym zakresie, • mapa zasadnicza obrębu Nadstawki w skali 1:500, • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999r.) Przyjęto następujące parametry projektowe drogi: • klasyfikacja drogi – droga gminna - D, • szybkość projektowa – 40km/h, • szerokość jezdni – 4,50 i 5,00m, • szerokość poboczy – 0,75 m, • przewidywany ruch – KR1, • grupa nośności podłoŜa – G1, • moduł spręŜystości podłoŜa pod konstrukcją nawierzchniE=min.100 MPa. długość projektowanego odcinka – 835,00 m.

4

2.Stan istniejący. Projektowany odcinek drogi znajduje się w miejscowości Nadstawki gmina Odolanów i stanowi drogę gminną o nawierzchni utwardzonej, asfaltowej i kamiennej. Nawierzchnia asfaltowa na odcinku od 0+000 do 0+139 jest dość zuŜyta, popękana z połamanymi krawędziami. Na pozostałym odcinku jest nawierzchnia kamienna o zniekształconym profilu jezdni. Początek projektowanego chodnika znajduje się na skrzyŜowaniu na wysokości granicy działek nr 328/3 i 328/4 przy posesji nr 23 a koniec na wysokości granicy działki nr 457. Odcinek objęty przebudową to 835mb drogi. Droga nie posiada chodnika. Cały odcinek drogi jest rzadko obsadzony drzewami. 3.Projektuje się: • wykorytować poszerzenie jezdni na odcinku 0+425 do 0+700 jednostronnie o szerokości poszerzenia 1,10m a na pozostałym odcinku dwustronnie o średniej szerokości poszerzenia 0,60 i 0,65m, • wykonać roboty ziemne na długości 835mb – obustronne pobocza o szerokości 0,75m, • na poszerzeniu jezdni wykonać warstwę konstrukcyjną nawierzchni, • istniejącą nawierzchnię jezdni wyrównać betonem asfaltowym w ilości – średnio 2cm grubości, • wykonać na całej szerokości jezdni warstwę ścieralną gr. 5cm z betonu asfaltowego, • wykonać 25 szt. zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podbudowie kamiennej gr.20cm z opornikiem betonowym 12x25cm z trzech stron, • wykonać humusowanie skarp z obsianiem trawą na powierzchni 1252,50m2.

5

4.Przekrój normalny.

1. 2. 3.

4.

Nawierzchnię jezdni w części poszerzonej tworzy: istniejące podłoŜe gruntowe wg PN-S-02205, podbudowa z betonu B 9 gr. 15 cm wg PN-S-96013, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 12,00 cm wg PN-S-06102, warstwa ścieralna gr. 5,00cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm wg PN-S-96025.

Na istniejącej nawierzchni asfaltowej nawierzchnię jezdni tworzy: 5. istniejące podłoŜe gruntowe, 6. istniejąca podbudowa, 7. istniejąca nawierzchnia bitumiczna, 8. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16 mm wg PN-S96025 – średnio 2cm grubości, 9. warstwa ścieralna gr. 5,00cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm wg PN-S-96025. Na istniejącej nawierzchni kamiennej nawierzchnię jezdni tworzy: 10. istniejące podłoŜe gruntowe, 11. istniejąca nawierzchnia z kamienia łamanego, 12. górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 12,00 cm wg PN-S-06102, 13. warstwa ścieralna gr. 5,00cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm wg PN-S-96025. Szczegóły przedstawia rys. nr 5 - Przekroje normalne. Przyjęto nawierzchnię jezdni o dwustronnym istniejącym nachyleniu – około 2,0%.

6

Nawierzchnię wjazdów tworzy: 14. istniejące podłoŜe gruntowe wg PN-S-02205, 15. warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20,00 cm wg PN-S-06102, 16. warstwa ścieralna gr.8cm z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej ułoŜonej na podsypce z kruszywa łamanego 0/4 mm gr. 4 cm. Projektuje się oprzeć nawierzchnię wjazdów z jednej strony o nawierzchnie jezdni a z trzech pozostałych stron o opornik betonowy 25 x 12 cm na ławie betonowej. Szczegóły przedstawia rys. nr 5 - Przekroje normalne.

4.Odwodnienie. Odwodnienie nawierzchni jezdni zabezpiecza się poprzez nadanie jej spadków poprzecznych i podłuŜnych. Wody opadowe z powierzchni jezdni spływać będą do istniejących rowów odwadniających. 5.Technologia robót. Szczegółowo technologię robót przedstawiono w Szczegółowych specyfikacjach technicznych będących osobnym opracowaniem. 6.Zabezpieczenie robót. Roboty drogowe naleŜy oznakować zgodnie z Instrukcją o oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym opracowując w tym celu stosowny projekt organizacji ruchu wraz z wymaganym prawem uzgodnieniami.

7

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Nadstawki. Adres budowy: Nadstawki gmina Odolanów. Inwestor: Miasto i Gmina Odolanów. Opracował:

8

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obiekt: Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Nadstawki. Inwestor: Miasto i Gmina Odolanów. 1. Zakres robót. Prace obejmują przebudowę nawierzchni jezdni na odcinku 835mb. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Na terenie projektowanej nawierzchni jezdni znajduje się infrastruktura podziemna – sieć wodociągowa, telefoniczna, gazowa oraz linia energetyczna. 3. Przewidywane zagroŜenia. Prace prowadzone będą przy załoŜeniu czasowego wyłączenia części pasa drogowego z ruchu pojazdów. Istniejące zagospodarowanie nie stwarza zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przy budowie drogi mogą wystąpić zagroŜenia: - wpadnięcie do wykopu, - przerwanie istniejących mediów, - pojawienie się osób postronnych na terenie budowy.

9

4. Wydzielenie placu budowy. Na czas budowy teren objęty robotami drogowymi naleŜy wydzielić uniemoŜliwiając dostęp osób postronnych z oznakowaniem tablicami o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac budowlanych.

5. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników. Przed kaŜdorazowym rozpoczęciem nowego zakresu robót naleŜy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP uwzględniając specyfikę robót, zagroŜenia i obowiązkowo stosować odpowiedni sprzęt i środki ochrony zaleŜnie od roboty. Uwaga: projektowany obiekt nie wymaga opracowania przez kierownika budowy szczegółowego planu BIOZ przed rozpoczęciem robót gdyŜ dla tego typu obiektu załączony BIOZ jest wystarczający.

10

Ostrzeszów dnia 07.2008r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) Oświadczam Ŝe projekt budowlany przebudowy drogi gminnej o nawierzchni

asfaltowej w miejscowości Nadstawki został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...................................................... projektant

11

ZAŁĄCZNIKI

12