JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTOWANIE,NADZORY,KOSZTORYS OWANIE

Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. (25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45

Regon:710395888

EGZ. NR.

4

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SEROKOMLA

INWESTOR: GMINA SEROKOMLA UL. WARSZAWSKA 21 21-413 SEROKOMLA

PROJEKTANT

BRANŻA

NR. UPRAWNIEŃ

Andrzej Wilczyński OPRACOWAŁ Sławomir Krasuski

sanitarna

GP7342/125/128/92

sanitarna

GP7342/95/93/92

DATA/PODPIS 05.2011 05.2011

ŁUKÓW ,

maj 2011 R

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Wstęp .....................................................................................................................................3 2. Warunki gruntowo – wodne ...................................................................................................3 3. Charakterystyka ścieków surowych .......................................................................................3 3.1. Ilość ścieków .......................................................................................................................3 3.2. Jakość ścieków ....................................................................................................................4 4. Opis przyjętego rozwiązania projektowego ...........................................................................4 4.1. Osadnik gnilny ....................................................................................................................4 4.2. Wentylacja osadnika gnilnego ............................................................................................5 4.3. Drenaż rozsączający ............................................................................................................6 4.4. Drenaż rozsączający z zastosowaniem pakietów drenażowych SD (septodyfuzorów) ......6 4.5. Przepompownia ścieków .....................................................................................................7 5. Zestawienie podstawowych materiałów dla oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym na pakietach .......................................................................................................7 6. Wytyczne montażu .................................................................................................................8 7. Wytyczne rozruchu i eksploatacji ..........................................................................................8 8. Zestawienie projektowanych oczyszczalni ścieków .........................................................9-15 9. Oświadczenie projektanta ....................................................................................................16 10. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ..........................................................17-18 11. Zaświadczenie projektanta .................................................................................................19

CZĘŚĆGRAFICZNA: 1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

rysunki nr.1÷5

2. Schemat oczyszczalni ścieków

rysunki R.1÷R.3

3. Studzienka kanalizacyjna Dn 315

rysunek R.4

4. Elementy oczyszczalni ścieków

rysunki nr.R.5÷R.6

5. Schemat przepompowni ścieków

rysunek nr.R.7

2

1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Serokomla. Na działkach na których znajdują się projektowane przydomowe oczyszczalnie ścieków znajdują się budynki mieszkalne, gospodarcze, przyłacza elektryczne, telekomunikacyjne i wodociągowe. Gmina Serokomla należy do powiatu łukowskiego w województwie lubelskim. Sąsiaduje z nastepującymi jednostkami administracyjnymi: od północy z gminą Wojcieszków, od północnego-zachodu z gminą Adamów, od strony południowej z gminą Jeziorzany a od wschodu z gminą Kock. Siedzibą gminy jest Serokomla. Powierzchnia gminy wynosi 77,36 km2. Gmina obejmuje 16 sołectw: Bielany, Bronisławów, Charlejów, Czarna, Ernestynów, Hordzież, Józefów, Krzówka, Leonardów, Pieńki, Poznań, Ruda Nowa, Ruda, Serokomla, Wola Bukowska, Wólka. Gmina Serokomla położona jest nad rzeką Czarna. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie to przedstawia wartości minimalnych odległości zbiorników na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków od innych obiektów na nieskanalizowanych terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej (głównie ze względów sanitarnych): -2 m od granicy działki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy; Studnia stanowiąca ujęcie wody pitnej powinna być wg tych samych przepisów oddalona przynajmniej: -15 m od zbiorników do gromadzenia nieczystości oraz podobnych szczelnych urządzeń, -30 m od drenażu rozsączającego.

2. Warunki gruntowo – wodne Dane dotyczące badań podłoża gruntowego uzyskano od właścicieli terenu oraz dodatkowo potwierdzono wizjami lokalnymi w terenie. Na podstawie wizji lokalnej i testu perkolacyjnego ustalono, że grunt posiada odpowiednie właściwości rozsązcające. Informacje dotyczące warunków gruntowych umieszczono na projektach zagospodarowania terenu dla poszczególnych posesji.

3. Charakterystyka ścieków surowych 3.1. Ilość ścieków Jednostkową ilość ścieków odprowadzaną z gospodarstw domowych przyjęto na podstawie „Wytycznych do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków” Min. Gosp. Ter. i Ochr. Środ. – Warszawa 1983. Wynosi ona dla mieszkań w domach jednorodzinnych z pełnym wyposażeniem sanitarnym, lokalnym urządzeniem do podgrzewania wody i lokalną kanalizacją: qd śr = 120 dm3/M x d wg Pracy zbiorowej IMUZ 1990 zamieszczono dobowe obliczeniowe objętości ścieków przy różnej liczbie mieszkańców jak niżej: Dobowa ilość ścieków – m3/d Minimalna

średnia

maksymalna

0.24

0.60

0.96

3

3.2. Jakość ścieków Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń w ściekach bytowo - gospodarczych odprowadzanych z gospodarstw domowych zostały określone przez Instytut Melioracji i Użytków Zielonych na podstawie badań bezpośrednich. Poniżej zamieszczono wyniki tych badań, przedstawiano też wartości stężeń zanieczyszczeń przy przyjęciu jednostkowej ilości ścieków na poziomie -qd śr = 150 dm3/M x d Wskaźniki zanieczyszczeń Zawiesina ogólna BZT5 CHZT

Azot ogólny Azot organiczny Azot amonowy Fosfor ogólny

Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń– [g/M x d]

Stężenie zanieczyszczeń[g/m3]

45÷50 45÷50 55÷60 10÷12 3÷5 4 3÷4

300÷333 300÷333 367÷400 67÷80 20÷33 27 20÷26

4. Opis przyjętego rozwiązania projektowego Niniejszy projekt przedstawia sposób rozwiązania problemu oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. W skład przydomowej oczyszczalni ścieków wchodzą następujące urządzenia: - kanalizacja doprowadzająca ścieki z przepompownią ścieków, - osadnik gnilny z filtrem, - drenaż rozsączający lub pakiety drenażowe SD 4.1. Osadnik gnilny. Osadnik gnilny jest podstawowym urządzeniem stosowanym w przydomowych oczyszczalniach ścieków. W osadniku zachodzą procesy sedymentacji osadów i flotacji zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Substancje lekkie głównie tłuszcze unoszą się na powierzchni terenu tworząc tzw. kożuch. W procesie biologicznym następuje fermentacja beztlenowa. Pojemność osadnika gnilnego wynika z czasu sedymentacji zanieczyszczeń zawartych w ściekach (2 –4 h) oraz niezbędnego czasu fermentacji osadu (minimum 180 dni) gromadzącego się na dnie osadnika. Osadniki produkowane są z wysoko zagęszczonego polietylenu z osłoną ultrafioletową. Owalny kształt czyni urządzenia wytrzymałymi i odpornymi na uszkodzenia mechaniczne. Osadnik wyposażony jest w specjalnie skonstruowany wlot, który w czasie dopływu ścieków nie powoduje turbulencji i zmącenia warstwy osadów. Zarówno wlot, jak i wylot ścieków wyposażony jest w uszczelki gumowe ø 100÷110 mm o dużej elastyczności, które zapewniają szczelność konstrukcji. Uszczelki przeznaczone są do wprowadzania przewodów kanalizacyjnych PVC 110. Wewnątrz osadnika od strony wylotu znajduje się kosz z wkładem filtracyjnym, którego zadaniem jest ochrona drenażu przed zanieczyszczeniem zawiesinami. Elementami wyposażenia osadnika są również polietylenowe podwyższenia pokryw i pokrywy wykonane ze zbrojonego betonu. Przydomowa oczyszczalnia ścieków wykorzystywana będzie przez 2÷8 osób w związku, z czym zastosowano osadnik gnilny o pojemności 1500÷4500 litrów.

4

SCHEMAT POŁACZEŃ RUR PCV NA WLOCIE I WYLOCIE OSADNIKA

4.2. Wentylacja osadnika gnilnego. Procesy fermentacji beztlenowej zachodzące wewnątrz osadnika są źródłem gazów takich jak: siarkowodór, metan, dwutlenek węgla, które muszą być odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawartej pomiędzy poziomem ścieków, a sklepieniem osadnika. Wystarczającym rozwiązaniem jest komin odpowietrzający domowe urządzenia sanitarne, pod warunkiem, że jest on wyprowadzony ponad dach budynku. W przypadku, gdy nie ma wykonanego odpowietrzenia domowych urządzeń sanitarnych należy wyprowadzić instalację wentylacyjną ponad dach budynku (minimum 60 cm powyżej krawędzi najwyższego okna).

5

4.3. Drenaż rozsączający Drenaż rozsączający stanowi układ podziemnych perforowanych drenów wprowadzających oczyszczone ścieki do gruntu w celu dalszego ich biologicznego oczyszczania. Ścieki infiltrujące przez porowaty grunt są oczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych. Adsorpcja zanieczyszczeń na powierzchni cząstek gruntu powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tworzących tzw. Błonę biologiczną. Mikroorganizmy te powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych w stałe i gazowe produkty nieorganiczne oraz w masę komórkową. Jednocześnie w gruncie zachodzą chemiczne reakcje strącania zanieczyszczeń nieorganicznych, które w zależności od warunków panujących w gruncie mogą być gromadzone lub wymywane. Ze względu na to, że ilość ścieków wstępnie oczyszczonych mechanicznie nie przekracza 5 m3/d i zwierciadło wody podziemnej znajduje się nie płycej niż 1,5 m poniżej poziomu ułożenia drenów projektuje się drenaż rozsączający w postaci rowów rozsączających. Układ drenażowy składa się ze studzienki rozdzielczej i rur drenażowych zamontowanych w rowach zakończonych wywiewkami wentylacyjnymi. Zadaniem studzienki rozdzielczej jest równomierny rozdział ścieków po osadniku gnilnym na poszczególne ciągi rozsączające. Długość rowów rozsączających obliczono wg wzoru: P =Qd max/qd gdzie: Qd max -dobowa ilość ścieków = 600 dm3/d qd -dopuszczalne obciążenie hydrauliczne warstwy filtracyjnej drenażu qd = 20 dm3/m/d P = 600/20 = 30 m2 Drenaż rozsączający powinien być wypełniony warstwą żwiru i piasku. Po zdjęciu wierzchniej warstwy gruntu (gleby) należy na dnie wykopu ułożyć warstwę piasku o grubości minimum 60cm. Następnie na wykonanej warstwie piasku nalezy uformować warstwę żwiru kwarcow4ego o granulacji 16÷60mm. Grubość warstwy grysu powinna wynosić ok. 0,20m. Wyżej należy zamontować rury drenażowe PVC 110, które należy obsypać grysem do całkowitego ich przykrycia. Następnie obsypane grysem rury drenażowe należy przykryć geowłókniną, która ma za zadanie zabezpieczyć pole drenażowe przed zamuleniem. 4.4. Drenaż rozsączający z zastosowaniem pakietów drenażowych SD (septodyfuzorów) Metoda filtracji przy użyciu pakietów drenażowych pozwala na równomierne rozprowadzanie ścieków bytowo – gospodarczych do gleby, pochodzących ze wstępnego oczyszczenia tlenowego. Sztywna rura drenażowa zapewnia równomierne rozprowadzenie ścieków na powierzchni pakietów drenażowych. Geowłóknina spełnia funkcję drenującą i filtrującą. Gleba lub warstwa piasku leżąca poniżej dopełniają oczyszczanie. Wykorzystanie pakietów drenażowych pozwala na zredukowanie w znaczny sposób powierzchni wymaganej pod oczyszczalnią. Zasada działania pakietów drenażowych polega na wykorzystaniu warstwy zamulającej tworzącej się na powierzchni pól filtrujących ścieków pochodzących z urządzeń oczyszczania wstępnego (osadnik gnilny), która ogranicza filtrację 6

bezpośrednią do gleby, sprzyjając rozkładaniu się zanieczyszczeń na powierzchni pola filtracyjnego. Warstwa zamulająca, utworzona głównie przez nagromadzenie się nie rozłożonych substancji organicznych, tworzy się w przepuszczalnej geowłókninie, ułożonej przemiennie z arkuszami polietylenu formowanego termicznie, które z kolei podtrzymywane są przez ramę polietylenową. Ścieki ze studzienki kierowane są przez rury drenażowe, zamontowane we wgłębieniach pakietów drenażowych, następnie sukcesywnie przelewane przez fałdy utworzone przez geowłókninę. Przepuszczalność geowłókniny pozwala na zapewnienie dostępu powietrza w przestrzeniach nie zasilanych przez ścieki. Utrzymanie warunków tlenowych pozwala na rozkład zatrzymanej substancji organicznej przez bakterie obecne w ściekach i stopniowe odmulanie geowłókniny, co pozwala na przejście oczyszczonych ścieków do gleby pod pakietami. Zasilanie pakietów dokonywane jest głównie w sposób grawitacyjny. Średnica nominalna rur drenażowych powinna zawierać się między 100 a 125mm. Pakiety powinny być montowane po osadniku gnilnym z filtrem (zabezpieczenie przed zamuleniem). Należy przeprowadzać regularną konserwację urządzeń oczyszczania wstępnego (opróżnianie). Zdolność filtracji gleby zależy głównie od jej przepuszczalności, scharakteryzowanej przez jej współczynnik przepuszczalności k mierzony w wodzie przeźroczystej. Zdolność filtracji gleby ograniczona jest w czasie przez rozwój warstwy zamulającej tworzonej przez nagromadzenie się substancji organicznych, które nie uległy rozkładowi na powierzchni poziomej złoża filtrującego. Współczynnik przepuszczalności można ocenić za pomocą testu perkolacyjnego. W przypadku instalacji: drenażu (w gruncie o dobrej przepuszczalności przyjmuje się 1,2m2 na osobę przy 120 l/M*d, w gruncie słabo przepuszczalnym 2,0m2 na osobę przy 120 l/M*d. Wymiary pakietów drenażowych: L=1,25m

H=0,20m

b=0,08m

I = 0,65m

a=0,05m

4.5. Przepompownia ścieków Zbiornik przepompowni stanowi gotowy monolityczny zbiornik SP100P o pojemności 340dm3, średnicy ø600mm i wysokości 1000mm. Wyposażenie przepompowni stanowi pompa zatapialna. Posadowienie przepompowni należy wykonać na podsypce z suchego betonu, zagęszczonego do 100% w skali Proctora. Grubość podsypki 10cm. Przepompownię należy wyposażyć w nadstawkę teleskopową RVP70 zgodnie z wymaganiami terenowymi. Na kolektorze tłocznym w przepompowni należy zamontować zawór zwrotny. Rury w przepompowni należy wykonać z rur ø63 PE80 łączonych poprzez zgrzewanie. Przejścia z rur przez ścianę przepompowni należy uszczelnić pianką PU i silikonem. Kanał doprowadzający ścieki do przepompowni należy wsunąć do wewnątrz. Po zamontowaniu przepompowni i zasypaniu wykopu teren wokół przepompowni należy wyprofilować ze spadkiem w kierunku od przepompowni umożliwiającym spływ wód opadowych i roztopowych.

5. Zestawienie podstawowych materiałów dla oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym na pakietach. Zestawienie elementów poszczególnych oczyszczalni załączono do poszczególnych projektów zagospodarowania terenu.

7

6. Wytyczne montażu 6.1. Osadnik gnilny Osadnik gnilny powinien być usytuowany w pobliżu budynku mieszkalnego i w miejscu nienarażonym na obciążenia tj. droga przejazdowa itp. Pokrywy osadnika muszą wystawać ponad powierzchnię terenu i być dostępne dla wozu asenizacyjnego w czasie okresowego wypompowywania osadu. Wielkość wykopu uzależniona jest od gabarytów i kształtu osadnika. Osadnik nie może przylegać do ścian wykopu i być narażony na wystające kamienie i nierówności. Uwaga! Przy podłączeniu rury wylotowej z osadnika, należy pamiętać o wciśnięciu jej do końca poprzez uszczelkę gumową do otworu znajdującego się w obudowie wkładu filtracyjnego.

1. Osadnik nie może przylegać do ścian wykopu i być narażony na wystające kamienie i nierówności. Należy przewidzieć min. 10 cm odstępu dookoła osadnika na warstwę amortyzacyjną. Po ustaleniu głębokości posadowienia osadnika należy wypoziomować dno wykopu 10 cm warstwą piasku i dokładnie utwardzić. 2. Na tak przygotowane podłoże można ustawić osadnik i rozpocząć napełnianie go wodą z węża, równocześnie obsypując zbiornik piaskiem. Obsypkę piaskową utwardzić wodą, a w przypadku gruntów podmokłych dodatkowo wzmocnić cementem. 3. Podłączyć rury wlotowe i wylotowe do osadnika przez zamocowanie ich do uszczelek znajdujących się w otworach urządzenia. Kierunek przepływu ścieków jest oznaczony strzałkami znajdującymi się nad otworami. Po podłączeniu rur i napełnieniu osadnika wodą, należy ustawić podwyższenie pokryw nad włazami i przykryć pokrywami politylenowymi. 4. Następnie można przystąpić do zasypywania osadnika warstwą piasku i ziemią. Warstwa ziemi nad osadnikiem nie powinna być grubsza niż 60 cm.

7. Wytyczne rozruchu i eksploatacji 7.1. Wytyczne rozruchu. Po zmontowaniu instalacji należy sprawdzić drogę przepływu ścieków, szczelność połączeń i zaszczepić osadnik poprzez: - dodanie dawki aktywatora biologicznego – wsypując go bezpośrednio do domowych urządzeń sanitarnych, - lub wprowadzenie szczepu bakterii (osadu) z innego, dobrze pracującego osadnika. Jako aktywator zaleca się stosowanie biopreparatu do szamb i osadników gnilnych pod handlową nazwa Trigger 1 lub Szambex lub Septonic.

8

7.2. Wytyczne eksploatacji. Szczegółowe zasady eksploatacji zamieszczone będą w załączonej "Książce Obsługi Oczyszczalni". W pierwszym roku użytkowania należy przeprowadzić kontrolę wizualną urządzeń na drodze przepływu ścieków od wlotu do wylotu. Kontrolę co 6 miesięcy przeprowadza sam użytkownik. Kontroli podlegają następujące urządzenia: - osadnik gnilny -studzienka rozdzielcza -kanały wentylacyjno -nawiewne. Co 6 miesięcy użytkownik winien skontrolować poziom osadu nagromadzonego na dnie osadnika (gęstość zawiesiny w ściekach) oraz grubość warstwy tłuszczu unoszącej się na powierzchni ścieków. Warstwa tłuszczu w osadniku nie powinna przekraczać 5cm. W wypadku stwierdzenia grubszej warstwy tłuszczu, osadnik należy opróżnić. Szczególną uwagę należy zwrócić na kosz z wkładem filtracyjnym, który jest wskaźnikiem zamulenia ścieków. W przypadku stwierdzenia zamulenia kosza, trzeba koniecznie opróżnić osadnik niezależnie od czasu. W trakcie opróżniania osadnika należy przemyć kosz wodą z węża pod ciśnieniem bez wyjmowania go na zewnątrz. W studzience rozdzielczej należy sprawdzić otwory wlotowe i wylotowe, a w razie konieczności wybrać osad z dna i przepłukać wodą z węża. W zalecanym czasie eksploatacji urządzeń oczyszczalni, należy wezwać wóz asenizacyjny i opróżnić osadnik z nagromadzonego osadu. Osadnik powinien być opróżniany nie rzadziej niż raz w roku W celu usunięcia osadu należy: - zdjąć pokrywy betonowe i odkryć pokrywy wewnętrzne. Przy tej czynności należy zachować szczególną uwagę, ponieważ w czasie odkręcania pokrywy może nastąpić dekompresja gazów znajdujących się nad lustrem ścieków w osadniku. Wydobywający się z osadnika gaz (po odkryciu pokrywy) może odurzyć osobę obsługującą opróżnienie. Ze względu na obecność gazów wybuchowych nie można przy tej czynności palić papierosów; - po zdemontowaniu pokryw należy do osadnika doprowadzić wąż z bieżącą wodą i z chwilą rozpoczęcia wypompowywania osadu napuszczać do osadnika wodę, która uzupełnia poziom. Wąż z wozu asenizacyjnego powinien być wprowadzony do włazu znajdującego się od strony wlotu, a wąż z wodą bieżącą od strony wylotu ścieków. Z uwagi na właściwą pracę osadnika po oczyszczeniu należy pozostawić część osadu w osadniku jako materiał zaszczepiający lub dodać odpowiednią dawkę aktywatora biologicznego; - po zakończeniu wymienionych czynności należy zakręcić pokrywy wewnętrzne i założyć betonowe pokrywy zewnętrzne.

9

7.3. Terminarz kontroli i obsługi urządzeń oczyszczalni ścieków

KONTROLA

NAZWA URZĄDZENIA 6 miesięcy

1 rok

1 rok max.

Osadnik gnilny

(1)

(1)

(2),(3)

Studzienki

(1)

(1)

(1),(2)

OBJAŚNIENIA: (1) - kontrola pracy urządzeń (2) – przepłukiwanie urządzeń i filtrów, lub wymiana zużytych (3) - wypompowywanie osadu i napełnianie wodą

7.4. Książka obsługi oczyszczalni RODZAJ OCZYSZCZLNI

DATA BUDOWY

DATA OBSERWACJE KONTROLI WYKONANE CZYNNOŚCI

POTWIERDZENIE DATA KONTROLI PODPIS

10

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OCZYSZCZALNI l.p.

1. 2. 3. 4.

Nazwisko i imię

Adres

Lokalizacja nr. ew. dz. SEROKOMLA

Ponikowski Witold

Serokomla Ul. Podgórze 4 Węgrzynowicz Krzysztof Serokomla Ul. Podgórze 5 Ognik Marek Serokomla Ul. Kępa 17a Wachnik Czesław Serokomla Ul. Kępa 18

Układ oczyszczalni

Nr.rys.

438/5

OŚ2000+DR48

1

486

OŚ1500+DR28

2

303/4

OŚ3000+DR60

3

301/2

OŚ2000+DR48

4

225

OŚ2000+DR48

5

5.

Węgrzynowicz Stefan

Serokomla Ul. Kępa 1

6.

Romańska Ewa

Serokomla Ul. Pod Wycinkami 8

350/1

OŚ2000+DR48

6

7.

Palinowska Aneta

345/5

OŚ3000+DR72

7

8.

Bakan Dariusz

Serokomla Ul. Pod Wycinkami 5 Serokomla Ul. Pod Wycinkami 4

311/2

OŚ2000+DR48

8

9.

Ponikowski Piotr

Serokomla Ul. Pod Wycinkami 7

348/3,349/1

OŚ2000+DR48

9

10. Wołek Tomasz

Serokomla ul.Przymiarki 7

333/5

OŚ1500+DR24

10

11. Stefaniak Jerzy

Serokomla Ul. Przymiarki 8a Serokomla ul.Przymiarki 6

318/1

OŚ2000+DR48

11

263/2

OŚ3000+DR60

12

OŚ2000+P+PAK9

13

OŚ2000+DR48

14

OS1500+P+DR36

15

OS6500+DR80

16

12. Prusak Ryszard 13. Goździak Władysław 14. Ochnik Krzysztof 15. Ociesa Krystyna

Serokomla ul.Przymiarki 13 Serokomla ul.Przymiarki 11

255/5 315

16. Cienkusz Krzysztof

Serokomla 560/4 ul.Cmentarna 4 Serokomla 647/2,647/3, ul. Warszawska 48 646/1 CHARLEJÓW

17. Grabowska Teresa

Krzówka 30

416

OS3000+DR48

17

18. Adameczek Józef

Charlejów 4

220

OŚ4500+DR60

18

19. Salamon Jerzy

Charlejów 43A

164

OŚ1500+DR27

19

20. Suska Tomasz

Charlejów 125

24

OS4500+P+DR72

20

21. Kardas Małgorzata

Charlejów 62

102

OS2000+P+DR36

21

11

22. Tureczek Bożena

Charlejów 103a

70

OŚ2000+DR48

22

23. Józwik Sławomir

Hordzież 89

326

OŚ4500+DR48

23

24. Syta Jakub

Charlejów 39

167

OS1500+P+PAK4

24

25. Bujak Jan

Charlejów 77

148

OŚ2000+DR48

25

26. Kowalczyk Helena

Charlejów 43

165/1

OŚ2000+DR48

26

27. Sączek Mieczysław

Charlejów 34

118,119

OS2000+P+PAK8

27

28. Szymański Kazimierz

Charlejów 105

65,66

OS4500+DR60

28

29. Fotyga Lucyna

Charlejów 28

122

OS200+P+PAK8

29

30. Kowalczyk Artur

Charlejów 22

200

OŚ2000+DR48

30

31. Cąkała Adam

Charlejów 71

151

OŚ2000+DR48

31

32. Mitosek Barbara

Charlejów 128

27

OŚ2000+DR48

32

33. Konarek Wiesław

Charlejów 29

172

OŚ2000+DR48

33

52/2

OŚ2000+P+PAK8

34

145,146

OS4500+DR60

35

LEONARDÓW 34. Wojciechowski Andrzej

Leonardów 22a

35. Pietruszka Sławomir

Leonardów 8 POZNAŃ

36. Kutnik Lucyna

Poznań 11a

54

36 OS3000+P+PAK12

37. Adameczek Alfreda

Poznań 9

56

OS3000+P+PAK8

37

38. Ręcławowicz Wiesław

Poznań 12a

135

OS2000+P+PAK8

38

39. Wojtaś Barbara

Poznań 29

114, 115

OS2000+P+PAK8

39

350,352,354

OS2000+P+PAK8

40

PIEŃKI 40. Paweł Jasiński, Kinga Sidor, Katarzyna Lipka

Pieńki 21a

41. Łyś Teresa

Pieńki

391/4

OS1500+P+PAK4

41

42. Dorosz Andzrej

Pieńki 53

529/1

OS2000+DR48

42

ERNESTYNÓW

43. Sala Łukasz

Ernestynów 21

70

OS2000+DR48

43

44. Filip Kazimierz

Ernestynów 17

73

OS4500+DR60

44

45. Krakowiak Jan

Ernestynów 18

38

OS2000+P+PAK8

45

46. Morlo Hanna

Ernestynów 11

58

OS4500+P+PAK12

46

47. Stępniak Mariusz

Ernestynów 9

55

OS4500+P+PAK12

47

12

KRZÓWKA 48. Cąkała Grzegorz

Krzówka 32

224

OS2000+DR48

48

49. Szymanek Barbara

Krzówka 15

90/1

OS4500+P+PAK12

49

50. Turski Dariusz

Krzówka 53

638

OS2000+DR48

50

571,572

OS2000+DR48

51

CZARNA

51. Wadas Ewa

Czarna 48 HORDZIEŻ

52. Kwirant Leszek

Hordzież 34

147,146/7

OS2000+DR48

52

53. Magnuszewska Bogumiła 54. Wojtaszak Celina

Hordzież 88

57/1

OS2000+DR48

53

Hordzież 87

57/3

OS2000+DR48

54

55. Kieliszek Waldemar

Hordzież 96

52

OS2000+DR48

55

56. Gryglicki Władysław

Hordzież 50

93/9

OS3000+DR60

56

57. Strzelecka Danuta

Hordzież 105

35/2

OS2000+P+PAK8

57

58. Zwoliński Robert

Hordziez 63

80/6

OS2000+DR28

58

59. Cąkała Mieczysław

Hordzież 52

90

OS1500+DR24

59

60. Ociesa Aniela

Hordzież 73

367/2

OS1500+P+PAK4

60

61. Lipka Józefa

Hordzież 60a

505/1,505/2

OS2000+P+PAK8

61

62. Chojęta Janusz i Justyna 63. Wróbel Jerzy

Hordzież 25

148,149/2

OS2000+DR48

62

Hordzież 85

59/6; 59/5

OS4500+DR60

63

64. Kociel Tomasz

Hordzież 23

154

OS2000+DR48

64

BIELANY DUŻE 65. Piecak Anna

Bielany Duże 2

207

OS2000+P+PAK8

65

66. Rudnicki Łukasz

Bielany Duże 34A

268

OS2000+DR48

66

67. Łojek Zofia

Bielany Duże 42

334

OS2000+P+PAK8

68

68. Szymanek Bogdan

Bielany Duże 29

3

OS2000+P+PAK8

69

69. Radomska Joanna

Bielany Duże 30

212

OS3000+DR48

70

70. Pitrzela Zbigniew

Bielany Duże 34

265,266

OS3000+DR48

71

JÓZEFÓW DUŻY 71. Gągała Teresa

Józefów Duży 26a

175

OS2000+DR48

71

72. Gosek Witold

Józefów Duży 17

115

OS2000+DR48

72

13

73. Strychalski Dariusz

Józefów Duży 20

117

OS2000+DR48

73

74. Bakan Radosław

Józefów Duży 2

131/2

OS2000+P+PAK8

74

75. Syta Jarosław

Serokomla ul.Podgórze2

422/1;422/2

OS4500+DR60

75

WÓLKA 76. Izdebski Zenon

Wólka 50

192/2

OS3000+DR60

76

77. Kępka Teresa

Wólka 78

265/5

OS2000+P+PAK8

77

78. Mioduchowski Piotr

Wólka 43A

OS2000+DR48

78

79. Ponikowska Mariola

Wólka 71

52/5; 52/6, 52/8 257/1

OS4500+DR60

79

80. Zych Adam

Wólka 62

120/1,119/5

OS4500+DR60

80

81. Mączyńska Danuta

Wólka 54

127

OS2000+DR48

81

BRONISŁAWÓW DUŻY

82. Górny Tadeusz

Bronisławów Duży 8

86

OS3000+DR60

82

83. Kucharska Krystyna

Bronisławów Duży 18

55,56

OS3000+DR60

83

84. Sokołowska Regina

Bronisławów Duży 30a

39,40

OS2000+P+PAK8

84

85. Deleżuch Zbigniew

Bronisławów Duży 14

185

OS2000+DR48

85

86. Gruba Katarzyna

Bronisławów Duży 9

84

OS2000+DR48

86

189

OS2000+DR48

87

BRONISŁAWÓW MAŁY

87. Mitura Grzegorz

Bronisławów Mały 15 RUDA

88. Ratyński Jarosław

Ruda 83

1070/4,334

OS3000+DR60

88

89. Pietrzak Elżbieta

Ruda 58

OS3000+DR48

89

90. Strzelecki Sławomir

Ruda 65

624/2,625/2,6 25/1 672

OS3000+DR60

90

91. Karwowska Magdalena

Ruda 64

410,411,427

OS2000+DR48

91

92. Żaczek Andrzej

Ruda 73

146

OS3000+DR60

92

161

OS2000+P+PAK8

93

NOWA RUDA 93. Pożarowszczyk Andrzej

Nowa Ruda 28

14

WOLA BUKOWSKA 94. Kopacz Jan

Charlejów 147

95. Węgrzynowicz Roman 96. Witek Ewa

42

OS2000+P+PAK8

94

Wola Bukowska 3

128,129,232

OS2000+DR48

95

Wola Bukowska 29

7,8,9

OS3000+P+PAK12

96

15

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Powołując się na art. 20 ust. 4 z dnia 16.04.2004 r o zmianie ustawy – Prawo Budowlane /Dz. U. z 2004 r nr 93 poz. 888/ oświadczam, że projekt budowlany przydomowych oczyszczalni ścieków na

terenie

Gminy

Serokomla

został

sporządzony

zgodnie

z

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ANDRZEJ WILCZYŃSKI UPR. GP7342/125/128/92

…………………………………………..

16

Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

PROJEKT PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SEROKOMLA

INWESTOR:

Wójt Gminy Serokomla ul. Warszawska 21 21-413 Serokomla

PROJEKTANT:

Andrzej Wilczyński GP 7432/125/128/92 w spec. sanitarnej

17

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Podstawa: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 2. Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji Opracowanie obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Serokomla, woj. Lubelskie. Roboty budowlane muszą być wykonywane pod nadzorem, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montażowych powinny mieć ważne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania pracy. Materiały zastosowane do budowy muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Oczyszczalnie zaprojektowane są na działkach zabudowanych. Na ich obszarach znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze, przyłącza wodociągowe i zasilanie elektryczne oraz telekomunikacyjne. 4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Realizacja projektowanych obiektów nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 5. Wskazanie prowadzenia instruktażu pracowników przez przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych W projektowanej inwestycji roboty szczególnie niebezpieczne nie występują, jednak przy udzielaniu instruktażu pracownikom należy szczególną uwagę zwrócić na: - prowadzenie wykopów o ścianach pionowych odeskowanych rozpartych, wykonywanych mechanicznie, a w miejscu kolizji ręcznie, - odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, - prace koparką można prowadzić po sprawdzeniu czy w wykopie nie znajdują się pracownicy, miejsce prowadzenia robót należy oznakować, ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, - każdorazowo po wykonanych pracach teren należy doprowadzić do stanu uporządkowanego, - wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom Roboty należy prowadzić zgodnie z wykonanym projektem budowlanym. Wykopy należy obustronnie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Za bezpieczeństwo oraz właściwą organizację pracy na placu budowy odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. Za bezpieczeństwo oraz higienę pracy w trakcie użytkowania odpowiedzialny jest użytkownik.

18

19