PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom. 602 790 965, NIP 951-004-58-97, REGON 010572295 Biuro techniczne: 02-791 Warszawa, ul. Meander 22/51 tel. 22 894 04 00, fax. 22 894 04 01 [email protected]

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY CZYSTEJ Vuż = 300 m3 WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY LIPOWO, GMINA WIĄZOWNA (dz. nr 84/2, 85/2 obręb Lipowo) CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA Inwestor:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie ul. Boryszewska 2, 05-462 WIĄZOWNA

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Antosiuk nr upr. St-488/88 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych .............................................................

SPRAWDZAJĄCY: inż. Dariusz Nowak nr upr. Wa-485/91 w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

.............................................................

WARSZAWA - WRZESIEŃ 2013 r.

1A

PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom. 602 790 965, NIP 951-004-58-97, REGON 010572295 Biuro techniczne: 02-791 Warszawa, ul. Meander 22/51 tel. 22 894 04 00, fax. 22 894 04 01 [email protected]

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1.1

Podstawa prawna

str. 2

1.2

Zakres opracowania

str. 2

1.3

Charakterystyka energetyczna

str. 2

1.4

Charakterystyka techniczna przyjętych rozwiązań

str. 2

1.5

Ochrona od porażeń

str. 3

1.6

Uwagi końcowe

str. 3

1.7

Załączniki

str. 4Oświadczenie projektantów

str. 4Uprawnienia i zaświadczenia z właściwych izb

str. 5-8Opinia ZUDP

str. 9-10

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 1 – Szkic tras kablowych

Rys. nr I-01

2 – Budynek SUW – lokalizacja szafki SZD

Rys. nr I-02

3 – Schemat pomiaru poziomu w proj. Zbiorniku

Rys. nr I-03

4 – Schemat sterowania pompami głębinowymi

Rys. nr I-04

5 – Szafka SZD – rozmieszczenie aparatów

Rys. nr I-05

6 – Zbiornik – Plan instalacji

Rys. nr I-06

7 – Szafka SZD – zestawienie aparatów

Rys. nr I-07

8 – Dziennik kablowy

Rys. nr I-08

WARSZAWA - WRZESIEŃ 2013 r. 1B

1.1 Podstawa prawna Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy projektantem a Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie. 1.2 Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i kabli zewnętrznych na terenie SUW. W zakres opracowania wchodzą: −

Kable pomiarowe do projektowanego zbiornikaPrzełożenie istniejących kabli kolidujących z projektowanym zbiornikiemZmiany w układzie sterowania pomp głębinowych1.3. Charakterystyka energetyczna. • napięcie zasilania

U = 220/380 V/50Hz

• ochrona od porażeń - samoczynne wyłączenie zasilania (wyłączniki różnicowoprądowe) • moc zainstalowana

Pi = 88,0kW

• moc szczytowa

Psz = 58,64kW

• prąd maksymalny

Iob = 95,8A

1.4 Charakterystyka techniczna przyjętych rozwiązań. Stan istniejący W budynku Stacji Uzdatniania Wody znajduje się rozdzielnica RG, z której zasilane są wszystkie odbiorniki znajdujące się na jej terenie. Rozdzielnica RG zasilana jest poprzez przełacznik agregat-sieć, który należy zdemontować i zastąpić nowym układem przełączników współpracującym z agregatem prądotwórczym wyposażonym w układ SZR. Pompy sieciowe posiadają własną szafę zasilająco sterującą. pompy głębinowe wyposażone są w rozruszniki gwiazda-trójkąt i sterowane poziomem w zbiornikach wody surowej. Układ sterowania pomp głębinowych znajduje się w istniejącej szafce SP. Pozostałe odbiorniki technologiczne sterowane są szafy RA. Z szafy RA zasilane i sterowane są następujące odbiorniki: - mieszadła KMnO4 - dozowniki KMnO4

1B

- dozownik dozowania końcowego - przepustnica na wodzie do płukania - sprężarki - programatory PLF - elektrozawory przy filtrach - elektrozawór powietrza Opis układu sterowania pomp głębinowych Studnie głębinowe są załączane sygnałem ze zbiorników wody czystej, poziom minimum załączenie pomp, poziom maximum wyłączenie. Projekt obejmuje budowę trzeciego zbiornika wody czystej. Projekt elektryczny obejmuje: instalację odgromową na zbiorniku, ułożenie kabla pomiarowego do zbiornika oraz montaż sondy w zbiorniku. Sygnał z sondy będzie wprowadzony do programatora programowalnego PMS-970T zabudowanego w szafce SZD na terenie SUW. Oprócz programatora w szafce SZD zabudowany będzie przełącznik wyboru sterowania pompami głębinowymi „stary układ” – „nowy zbiornik”. Sygnały z programatora sterować będą przekaźnikami załączaniawyłączania pomp oraz przekaźnikiem sucho biegu zestawu hydroforowego. Dodatkowo przewidziano przebudowę istniejących kabli kolidujących z projektowanym zbiornikiem.

1.5 Ochrona od porażeń. Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zgodnie z normą PN-IEC 60364-441:2000 stosować należy uziemianie. W instalacjach odbiorczych zaprojektowano przewód ochronny PE, do którego należy łączyć metalowe obudowy urządzeń elektrycznych oraz bolce gniazd wtyczkowych. W budynku wykonać główną szynę uziemiającą, do której należy podłączyć: metalowe elementy innych instalacji; szynę PE rozdzielnic; Szynę należy uziemić poprzez połączenie jej z uziomem otokowym. Uwaga: Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać pomiary elektryczne.

1.6 Uwagi końcowe. Całość robót objętych tematem niniejszego opracowania wykonać zgodnie z aktualnymi normami i przepisami, a w szczególności z opracowaniem „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Instalacje elektryczne - część V”. 1B

Warszawa, wrzesień 2013 r.

OŚWIADCZENIE (z art. 20 ust. 4 - Prawo Budowlane) Oświadczam, że przedłożona dokumentacja: „ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY CZYSTEJ Vuż = 300 m3 WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY LIPOWO, GMINA WIĄZOWNA(dz. nr 84/2, 85/2 obręb Lipowo ) -część elektryczna” jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

................................................

podpis

1B