USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE KAMIL KOWALCZYK

46-320 PRASZKA UL. NIEMCEWICZA 5 tel. 601 057 475

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT

: BUDYNEK BIUROWY – POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNIE STADIUM : PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA BUDYNKU BIUROWEGO (POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNIE) NA BIURA LOKALIZACJA : OLESNO UL. DWORCOWA 4 INWESTOR : POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNIE 46-300 OLESNO UL. DWORCOWA 4 PROJEKTANCI

Architektura

mgr inż. arch. Ryszard Adamowicz upr. bud. UAN-VIII-7342/166/93

Konstrukcje

mgr inż. Kamil Kowalczyk upr. bud. OPL/0435/POOK/08

Instalacje wod. - kan. i c.o.

budowniczy Andrzej Zawilski upr. bud. 3109/61

Instalacje elektryczne i p.poż.

inż. Stanisław Noga upr. bud. UAN-7342/1/91 SPRAWDZAJĄCY

Architektura

budowniczy Andrzej Zawilski upr. bud. 3109/61

Konstrukcje

mgr inż. Adam Skiba upr. bud. OPL/0304/POOK/07

Instalacje wod. - kan. i c.o.

mgr inż. Andrzej Stańkowski upr. bud. OPL/0494/PWOS/09

Instalacje elektryczne i p.poż

inż. Piotr Budzyński upr. bud. UAN-VIII-7342/110/94

Praszka, styczeń 2014 r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Część I: Projekt architektoniczno - konstrukcyjny nr strony 1. Opis do planu sytuacyjnego działki ....................................................................... 3 2. Plan sytuacyjny działki ......................................................................................... 4 3. Dane metrykalne obiektu ….................................................................................. 5 4. Warunki geotechniczne ........................................................................................ 5 5. Opis funkcji obiektu ........................................................................................... 5 6. Ekspertyza techniczna ........................................................................................... 6÷9 8. Zakres projektowanej przebudowy (opis techniczny)......................................... 10÷15 9. Warunki ochrony przeciwpożarowej ..................................................................... 16 10. Charakterystyka energetyczna budynku .............................................................. 17÷24 11. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko ...................................................... 25 12. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu robót budowlany .................................................................... 26÷27 13. Oświadczenie projektantów (zgodnie z art. 20 ust. 4 P.B.) - szt. 1 ...................... 28 14. Rysunki inwentaryzacyjne ….............................................................................. 29÷38 15. Rysunki architektoniczne .................................................................................. 38÷61 16. Rysunki konstrukcyjne ...................................................................................... 62÷66 17. Zaświadczenie o przynależności do Izby - szt.4 ................................................ 67÷70 18. Postanowienie o odstępstwie od warunków technicznych …............................. 71÷72

Część II: Projekt wewnętrznych instalacji wod. - kan. i c.o. 1. Metryka i opis techniczny. ....................................................................................... 73÷82 2. Oświadczenie projektantów (zgodnie z art. 20 ust. 4 P.B.) - szt. 1 .......................... 83 3. Zaświadczenie o przynależności do Izby - szt.1 .................................................... 84÷85 4. Część rysunkowa ….................................................................................................. 86÷100

Część III: Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i instalacji sygnalizacyjnej p.poż. 1. Metryka i opis techniczny ...................................................................................... 101÷110 2. Część rysunkowa …............................................................................................... 111÷130 3. Oświadczenie projektantów (zgodnie z art. 20 ust. 4 P.B.) - szt. 1 .......................... 131 4. Uprawnienia projektantów – szt. 2 …................................................................... 132÷133 5. Zaświadczenie o przynależności do Izby - szt.2 .................................................... 134÷135

OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO DZIAŁKI Działka nr 1680 położona jest w Oleśnie przy skrzyżowaniu ulicy Dworcowej i ks. Aleksandra. Na działce tej usytuowany jest budynek biurowy, w którym znajdują się Powiatowy Urząd Pracy, Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego i Prokuratura Rejonowa oraz budynek gospodarczy. Teren ten nie podlega ochronie archeologicznej. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na biura na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest od strony północno w odległości ok. 3,7 m od granicy z działką nr 1658 (ul. Dworcowa), od strony południowej w odległości ok. 13,0 m od granicy z działką nr 1690 oraz od strony wschodniej w granicy z działką nr 1681 oraz od strony zachodniej w odległości ok. 3,5 m od granicy z działką 1678 (ul. ks. Aleksandra). Działka posiada własny istniejący wjazd z drogi publicznej. W wyniku przebudowy układ komunikacyjny na działce nie ulegnie zmianie. Budynek mieszkalno - usługowy wyposażony jest istniejące przyłącza: a) przyłącze energetyczne – napowietrzne 230/400 V, b) przyłącze telekomunikacyjne, c) przyłącze wodociągowe Ø 50 mm PE, d) przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm, e) przyłącze kanalizacji deszczowej Ø 160 mm odprowadzające wodę deszczową do sieci kanalizacji deszczowej. Biura będące przedmiotem opracowania będą zaopatrywane w media z istniejących instalacji wewnętrznych. Do tego celu ulegną rozbudowie istniejące instalacje wewnętrzne. Budynek posiada własną kotłownię na opał stały zlokalizowaną w piwnicy budynku. Odprowadzenie wody z dachu odbywać się w sposób istniejący do sieci kanalizacji deszczowej. Składowanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w pojemnikach zamykanych z wywozem do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

DANE METRYKALNE OBIEKTU 1. Powierzchnia zabudowy budynku

- 514,0 m2

2. Powierzchnia użytkowa istniejąca

- 1031,23 m2

3. Kubatura budynku istniejąca

- 6179,0 m3

4. Powierzchnia użytkowa całkowita po przebudowie - 1297,15 m2 5. Kubatura budynku istniejąca

- 6373,0 m3

6. Kubatura budynku po przebudowie

- 6523,0 m3

WARUNKI GEOTECHNICZNE Budynek będący przedmiotem opracowania zalicza się do I kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463). Przyjęto nośność gruntu 0,15 MPa. Istniejące proste warunki gruntowe nie wymagają wykonania badań geologicznych.

OPIS FUNKCJI OBIEKTU PRZED I PO ZMIANIE Budynek będacy przedmiotem opracowania to budynek biurowy, wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym pokryty dachem w wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Opracowanie obejmuje przebudowę poddasza nieużytkowego

ze zmianą sposobu

użytkowania na biura oraz wykonanie wypustów dachowych. Projet obejmuje również przebudowę pomieszczenia kotłowni i składu opału oraz toalet na parterze i piętrze budynku a także wymiane dźwigu do transportu osób niepełnosprawnych. W związku ze zmianą funkcji poddasza rozbudowie ulegną instalacje wenętrzne wod. - kan. i elektryczne. Przebudowie i rozbudowie ulegnie instalacja wewnętrzna

grzejnikowa c.o. Dodatkowo projektuje się

wewnętrzną instalację sygnalizacji pożaru zgodnie

z ekspertyzą techniczną warunków

bezpieczeństwa pożarowego oraz postanowieniem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu nr WZ.5595.4.2014 z dnia 06.02.2014 r.

EKSPERTYZA TECHNICZA Dane ogólne : Obiekt będący przedmiotem niniejszej ekspertyzy to budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie wzniesiony w roku 1926, pełniący funkcję budynku biurowego. Budynek zlokalizowany jest w Oleśnie na dz. o nr ewid. gr. 1680 przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i ks. Aleksandra. Jest to budynek murowany z cegły ceramicznej wykonany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony ze strychem nieużytkowym pokryty dachem wielospadowym w konstrukcji drewnianej krytym dachówką ceramiczną karpiówką pojedynczą. Budynek posiada zdobienia elewacji. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: -

elektryczną 230/400 V z przyłącza napowietrznego,

-

wodociągową z istniejącego przyłącza PE 50 mm,

-

kanalizacji sanitarnej z przyłączem Ø160 mm do sieci kanalizacji sanitarnej,

-

kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę deszczową z rynien do sieci kanalizacji deszczowej,

-

centralnego ogrzewania z indywidualnej kotłowni węglowej w budynku,

-

telekomunikacyjną z istniejącego przyłącza kablowego.

Dane metrykalne obiektu: a. Powierzchnia zabudowy

-

514,0 m²

b. Kubatura budynku

-

6179,0 m3

c. Powierzchnia użytkowa

-

1031,23 m2

Lp. 1.

2.

Element budynku Fundament

Ściany piwnic

Opis stanu istniejącego Ławy fundamentowe kamienno - betonowe.

Wnioski i zalecenia Sądząc po zachowaniu się ścian budynku, stan techniczny ław można uznać za dobry. Ławy posadowione poniżej poziomu przemarzania gruntu.

Murowane na zaprawie wap. Ściany w stanie technicznym dobrym, cem. z cegły ceramicznej pełnej o grubościach 55 cm. nie wykazują spękań i rys mogących świadczyć o pogorszeniu się ich stanu technicznego. Sądząc po stanie technicznym ścian piwnic (niewielkie ślady zawilgocenia) ściany te posiadają izolację przeciwwilgociową.

2.

Ściany zewnętrzne

Murowane na zaprawie wap. Ściany w stanie technicznym dobrym, cem. z cegły ceramicznej pełnej o grubościach 51 cm. nie wykazują spękań i rys mogących świadczyć o pogorszeniu się ich stanu technicznego.

4.

Ściany wewnętrzne

Murowane na zaprawie wap. cem. z cegły ceramicznej pełnej o grubościach 25 cm, ścianki działowe z cegły ceramicznej dziurawki i betonu komórkowego o grubościach od 10 do 15 cm. Strop piwnicy wykonany jako strop typu Kleina – składających się z belek stalowych dwuteowych I180 oraz płyt międzybelkowych wykonanych z cegły ceramicznej pełnej zbrojonych prętami stalowymi. Grubość całkowita stropu ok. 30 cm Strop parteru i poddasza wykonany jako belkowy drewniany – składających się z belek oraz płyt międzybelkowych wykonanych z cegły ceramicznej pełnej zbrojonych prętami stalowymi. drewnianych o wym. 16/24 cm w rozstawie osiowym ok. 80 cm ze ślepym pułapem z desek wypełnionym polepą z gliny o gr. 10 cm. Od spodu stropy obłożone deskami gr. 2,5 cm oraz otynkowane tynkiem cem. - wap. gr. ok. 2,5 cm na siatce Rabitza. Od góry stropy obłożone deskami gr. 3,0 cm oraz wykładzinami PVC i panelami podłogowymi. Grubość całkowita stropów ok. 30 cm. W konstrukcji drewnianej płatwiowo - kleszczowej

5.

6.

7.

Stropy Kleina

Stropy drewniane

Dach

Ściany w stanie technicznym dobrym, nie wykazują spękań i rys mogących świadczyć o pogorszeniu się ich stanu technicznego.

Stropy w stanie technicznym dobrym, nie wykazują ugięć i rys mogących świadczyć o pogorszeniu się ich stanu technicznego.

Stropy w stanie technicznym dobrym, nie wykazują ugięć mogących świadczyć o pogorszeniu się ich stanu technicznego. Elementy konstrukcyjne stropów (belki) nie maja śladów korozji biologicznej oraz innych uszkodzeń.

Konstrukcja dachu w stanie technicznym dobrym. Pokrycie dachu

8.

Kominy

wielospadowy o nachyleniu połaci od 30 do 49°. Krokwie 12/14 cm, murłaty 14/14 cm, płatwie 16/18 cm, słupy 16/16 cm, kleszcze podwójne 8/20 cm. Pokrycie wykonane z dachówki ceramicznej karpiówki pojedynczej. W połaciach dachu występują wypusty w postaci „wolich oczek”. Komin dymny i wentylacyjne murowane z cegły pełnej ceramicznej otynkowane.

w złym stanie technicznym (liczne nieszczelności ze względu na ubytki w dachówce oraz jej zużycie), zaleca się niezwłoczną wymianę. Z uwagi na nieszczelne pokrycie i liczne zacieki drewno konstrukcji dachu uległo miejscowej korozji. Zaleca się wzmocnienie niektórych elementów konstrukcji dachu lub ich wymianę.

Komin dymny na odcinku ponad dachem w stanie technicznym złym. Zaleca się jego przebudowę na tym odcinku. Zaleca się sprawdzenie szczelności przewodów kominowych przez uprawnionego mistrza kominiarskiego. Schody żelbetowe w stanie 9. Schody Schody żelbetowe od poziomu piwnic do piętra. technicznym dobrym. Schody Schody na poddasze drewniane w stanie technicznym złym, drewniane. należy wymienić. 10. Okna i stolarka Okna drewniane skrzynkowe Okna z PVC w stanie technicznym drzwiowa drewniane i PVC z szybami dobrym – nowe. Okna skrzynkowe zespolonymi. Drzwi drewniane w stanie technicznym wewnętrzne drewniane i dostatecznym. Zaleca się malowanie płycinowe. Drzwi zewnętrzne lub wymianę. Okna strychu aluminiowe szklone oraz nieużytkowego i piwnic w stanie drewniane. technicznym złym. Zaleca się je wymienić. 11. Posadzki Posadzki piwnic betonowe i Posadzki i podłogi w ogólnym stanie ceramiczne. Posadzki technicznym dobrym. Okładziny PVC poziomu parteru obłożone na piętrze budynku posiadają niewielkie wykładzinami PVC, panelami ubytki i spękania. Zaleca się wymianę podłogowymi i płytkami zniszczonych wykładzin z PVC. gresowymi. Posadzki Podłoga strychu w stanie technicznym wykonane na podkładach złym. Zaleca się demontaż podłóg. betonowych i podłogach z desek na legarach ułożonych na stropie Kleina. Posadzki piętra obłożone panelami podłogowymi, wykładzinami PVC wykonane na podłogach z desek na legarach oraz na podkładach betonowych. Na strychu podłogi z desek na legarach ułożonych na płycie Kleina 12. Tynki Tynki wewnętrzne wapienne i Tynki wewnętrzne w dobrym stanie zewnętrzne wapienno – dobrym. Tynki zewnętrzne również w cementowe zdobione. stanie dobrym, wykazują jedynie lokalne spękania spowodowane wpływem warunków atmosferycznych.

Zaleca się naprawić lokalne spękania i wykonać malowania elewacji wg odrębnego opracowania. Prace elewacyjne wykonać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia konserwatorskie i po uzyskaniu stosownych zezwoleń. 13. Instalacje wewnętrzne

- elektryczna, - centralnego ogrzewania dwururowa stalowa z grzejnikami stalowymi i żeliwnymi i aluminiowymi - kanalizacyjna z rur żeliwnych łączona kielichowo, - wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych - telekomunikacyjna

W stanie technicznym dobrym. Zaleca się sprawdzenie wewnętrznej instalacji elektrycznej przez uprawnionego elektryka.

Ogólny stan techniczny istniejącego budynku jest dobry i nie budzi zastrzeżeń co do jego dalszej eksploatacji i przebudowy jego części. Pod względem konstrukcyjnym i planowanej funkcji, parametry obiektu pozwalają na dokonanie przebudowy budynku z wykorzystaniem niektórych części konstrukcyjnych istniejącego budynku. Grunt jednorodny, stateczny, budynek posadowiony poniżej poziomu przemarzania gruntu.

ZAKRES PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY (opis techniczny): I. Prace budowlane związane z przebudową: 1. Piwnice: a) wydzielić pomieszczenia skladu opału ścianami działowymi z bloczków betonu komórkowego gr. 24 cm odmiany 600 na zaprawie cem. - wap marki M5, pod ścianę wykonać fundament betonowy z betonu B15 w uprzednio wykonanym wykopie pod istniejąca posadzką o szerokości 30 cm i głębokości 25 cm, na ławie wykonać izolację z folii fundamentowej gr 1,2 mm. Ściany otynkować obustronnie tynkiem gipsowym gr. do 1,0 cm. b) wymianić drzwi w składzie opału, kotłowni i wyjścia z piwnicy na parter na drzwi o EI 30 i EI 60 oraz wymianić wszystkie okna w poziomie piwnicy zgodnie z zestawieniem stolarki. Okna mocować do ścian kotwami stalowymi oraz uszczelniać pianka poliuretanową. Kraty w oknach oczyścić mechanicznie i pomalować farbami ftalowymi. c) montaż nawiewu do kotłowni typu „z” 20/20 cm z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,8 mm, zakończonego kratkami. d) podwieszenie do sufitu pomieszczenia kotłowni oraz składu opału płyt GKF gr. 1,5 cm pojedynczo na stelażu pojedynczym z kształtowników CD. e) dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi pomieszczeń kotłowni i składu opału. f) obudowa podciągów stalowych w piwnicy płytami GKF gr. 1,5 cm pojedynczo na stelażu z profili metalowych CD i UD. Przed zabudową elementy stalowe podciągów obłożyć wełną mineralną gr. 7 cm. g) nieosłonięte stopki dwuteowników stropu we wszystkich pomieszczeniach piwnic należy osłonić poprzez zamocowanie pasków płyt GKF gr. 1,25 cm na klej do płyt gipsowych oraz dodatkowe mocowanie płyt na kołki szybkiego montażu. Tak osłonięte stopki dwuteowników pokryć dodatkowo gładzia gipsową. 2. Parter: a) wymienić stolarkę drzwiową zgodnie z zestawieniem stolarki,

b) przebudować toalety ogólnodostępne poprzez wyburzenie części ścian oraz uzupełnienie ich zgodnie z projektem z ścianami z bloczków betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie cem. - wap. marki M5. Zdemontować stare miski ustępowe, umywalki i drzwi oraz zerwać płytki ceramiczne z posadzki i ścian. Starą wylewkę posadzkową skuć i usunąć. Wykonać nowe okładziny ścian do wys. 2,0 m od posadzki z płytek ceramicznych układanych na klej po wcześniejszym prostowaniu ścian

zaprawami

wyrównawczymi.

Na

podłodze

wykonać

wylewkę

betonową

wyrównawczą i pokryć płytkami gresowymi na klej. Przed przystapieniem do prac związanych z przebudową toalet i wykonaniem klatki schodowej wymienić instalacje wewnętrzne zgodnie z opracowaniami branżowymi oraz wykonać podciąg B3 i B4 z dwuteowników stalowych walcowanych 3 x I160 (St3S) opartych na istniejących ścianach nośnych w wykonanych wcześniej gniazdach. Środniki łączyć śrubami M16 co 80 cm. Gniazda po montażu zamurować. Całość podciągu obłożyć płytami GKF gr. 1,5 cm pojedynczo na stelażu z profili metalowych CD i UD. Na powierzchni ścian powyżej okładziny z płytek ceramicznych wykonać gładzie gipsowe i malować farbami emulsyjnymi dwukrotnie. Sufit w toaletach oraz bezpośrednio przed toaletami w obszarze nad wydzielona klatka schodową na piętrze oblożyć płytami GKF gr. 1,5 cm na stelażu pojedynczym z kształtowników metalowych CD. c) wymienić dźwig do tarnsporu pionowego osób niepełnosprawnych na nowy wykonany wg indywidualnego zamówienia. Na powierzchniach ścian i sufitu pomieszczenia na dźwig wykoanć gładzie gipsowe i pomalować farbami emulsyjnymi. Okno w pomieszczeniu wymienic na nowe z PVC nieotwierane. d) zamontować metalową barierkę zabezpieczającą przed przepadkowym wejściem do piwnicy. Barierkę wykonać na zamówienie z rurek stalowych malowanych proszkowo. 3. Piętro: a) wymienić stolarkę okienną i drzwiową zgodnie z zestawieniem stolarki, b) wykonać nowe toalety dla pracowników. Ścianki działowe toalet wykonać jako kartonowo gipsowe na stelażu z profili zimnogiętych obłożonych płytami GKBI gr. 1,25 cm, ścianki wypełniać wełna mineralną. Powierzchnię ścian obłożyć płytkami ceramicznymi układanych na klej do wysokości 2,0 m od posadzki. Na podłodze toalet wykonać okładzinę z płytek gresowych układanych na zaprawie klejowej na podłożu z mocowanych wcześniej do podłóg płyt OSB4 gr. 22 mm. Płyty OSB mocować do istniejącego podłoża na zaprawie klejowej i wkręty. Następnie powierzchnię zagruntować środkiem gruntującym oraz wykonać podwójną warstwę izolacyjną z folii w płynie nanoszoną wałkiem lub pędzlem. Na styku ścian z podłoga stosować taśmy uszczelniające. Na powierzchni ścian powyżej okładziny z płytek ceramicznych wykonać gładzie gipsowe i malować farbami emulsyjnymi dwukrotnie.

c) wszystkie sufity kondygnacji piętra oblożyć płytami GKF gr. 1,5 cm na stelażu pojedynczym z kształtowników metalowych CD i malowac dwukrotnie farbami emulsyjnymi. d) zdemontować fragment stropu drewnianego nad piętrem w miejscu projektowanych biegów schodowych a także zdemontować istniejący bieg schodów drewnianych. Pomieszczenie Wc w miejscu projektowanych schodow do likwidacji. Ścianki należy wyburzyć a gruz usunąć z budynku. Prace wykonywać

pod ścisłą kontrolą

Kierownika budowy, w razie niejasności należy powiadomić Projektanta. e) wykonać ścianki działowe i drzwi oddzielające oddzielną strefę pożarową. Ścianki Ścianki działowe wykonać jako kartonowo gipsowe na stelażu z profili zimnogiętych obłożonych podwójnie płytami GKF gr. 1,5 cm, ścianki wypełniać wełna mineralną gr. 10 cm. Ościeża otworów pod drzwi wzmocnić płaskownikami z blachy stalowej gr. 4 mm. f) zamontować nowe drzwi o EI 60. Przed montażem drzwi wykonać wzmocnienie w stropie piętra, mocując pod projektowanymi ścinkami i drzwiami belki z dwuteowników stalowych walcowanych I140 (St3S) opartych na ścianach nośnych i ukrytych w grubości stropu. Głębokość oparcia belek 12 cm. Kształtowniki stalowe zabezpieczyć farbami antykorozyjnie.

g) wykonać schody jako żelbetowe dwubiegowe ze spocznikiem zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Schody i cokół obłożyć płytkami gresowymi z ryflowanymi stopnicami w kolorze szarym. Balustarada stalowa z profili okrągłych malowana proszkowo, mocowana do boków biegów schodowych. Z drugiej strony balustrady przy biegach schodowych mocować pochwyty wtopione w ścianach dla zachowania szerokosci biegów min. 1,2 m. Ściany klatki schodowej pokryć gładzią gipsową i malować farbami emulsyjnymi dwukrotnie. Ściany klatki schodowej do wys. 1,6 m od podłogi pokryć tapetą natryskową. Okna na klatce schodowej zgodnie z zestawieniem stolarki. 4. Poddasze: a) rozebrać i usunąć istniejące ścianki działowe poddasza wskazane na rysunkach, b) rozebrać istniejące pokrycie dachu wraz z ołaceniem, rozebrać orynnowanie i obróbki blacharskie. c) wykonać ścianki wypustów dachowych. Ściany wykonać jako jednowarstwowe z bloczków betonu komórkowego Ytong Energo gr. 40 cm na klej cieńkowarstwowy. Nadproża okienne prefabrykowane typu Ytong. Ścianki boczne zgodnie z warstwami przedstawionymi na rysunkach.

d) od strony wschodniej w dachu wykonać wypust w formie „wolego oka” analogicznie do istniejącego bez okna. Otwór wypełnić płytą OSB i wykończyć analogicznie jak boczne ścianki pozostałych wypustów. e) wykonać wzmocnienie wszystkich krokwi na odcinkach od murłaty do płatwi zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Wykonać nowe elementy konnstrukcji dachu zgodnie z rysunkami oraz jętki co każda para krokwi. Drewno klasy C27. Łączenia elementów drewn. wykonać za pomocą połączeń ciesielskich oraz łączyć śrubami jak na rysunkach. Wszystkie elementy drewniane (istniejace i projektowane) zabezpieczyć impregnatem 2 x Altax Boramon C30. Wymienić elementy konstrukcji dachu, które noszą ślady korozji biologicznej. f) pokrycie dachu wykonać z dachówki ceramicznej karpiówki angobowanej w kolorze zgodnie z projektem kolorystyki budynku. Wszystkie warstwy pokrycia wykonać zgodnie z częścią rysunkową. g) zamontować okna zgodnie z zestawieniem stolarki. Okno istniejaceo wypustu typu „wole oko” wymienić na nowe drewniane z szybą zespoloną jednokomorową. h) nowe rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0, 8 mm wg rysunku rzutu dachu. Wykonać również pozostałe elementy pokrycia dachu zgodnie z rysunkami. i) isniejące kominy murowane wentylacyjne i dymny ponad połacią dachu odkuć z odspojonych tynków, następnie zagruntowac powierzchnie środkiem gruntującym i uzupełnić tynkami cementowymi kat. III. Kominy pokryć tynkiem silikonowym cieńkowarstwowym zgodnie z projektem kolorystyki. j) ocieplenie poddasza wykonać wełna mineralną. Pozostałe warstwy zgodnie z częścią rysunkową. k) ścianki działowe o grubościach jch jak na rysunkach wykonać jako kartonowo gipsowe na stelażu z profili zimnogiętych obłożonych płytami GKF gr. 1,25 cm, ścianki wypełniać wełna mineralną. l) podłogi wykonać zgodnie z częścią rysunkową na legarach drewnianych z drewna klasy C24 mocowanych do istniejącej podłogi w rozstawie co 45 cm. Warstwy podłogi jak w części rysunkowej. Podłogi i cokoły wykończyć wykładziną PVC zgrzewną. m) ścianki działowe toalet wykonać jako kartonowo gipsowe na stelażu z profili zimnogiętych obłożonych płytami GKBI gr. 1,25 cm, ścianki wypełniać wełna mineralną. Powierzchnię ścian obłożyć płytkami ceramicznymi układanych na klej do

wysokości 2,0 m od posadzki. Na podłodze toalet wykonać okładzinę z płytek gresowych układanych na zaprawie klejowej na podłożu z mocowanych wcześniej do podłóg płyt OSB4 gr. 22 mm. Płyty OSB mocować do istniejącego podłoża na zaprawie klejowej i wkręty. Następnie powierzchnię zagruntować środkiem gruntującym oraz wykonać podwójną warstwę izolacyjną z folii w płynie nanoszoną wałkiem lub pędzlem. Na styku ścian z podłoga stosować taśmy uszczelniające. Na powierzchni ścian powyżej okładziny z płytek ceramicznych wykonać gładzie gipsowe i malować farbami emulsyjnymi dwukrotnie. n) wykonać wyłaz na strych (EI30) o wymiarach jak na rysunku ze schodami drabiniastymi metalowymi. Na strychu wykonać pomost konserwacyjny o szerokości 1,0 m, wykonany z płyt OSB gr. 25 mm. Pomost prowadzić przez całą długość strychu. o) zamontować stolarke okienną i drzwiową wg zestawienia stolarki. p) słupy drewniane obłożyć płytami GKF gr. 1,25 cm na stelażach z profili zimnogiętych, przestrzeń pomiedzy płytami a słupem dodatkowo wypełnic wełną mineralna gr. 7 cm. r) rozebrać dwa przewody kominowe zaznaczone w części rysunkowej, wychodzące ponad połać dachową jako jeden komin, do poziomu strupu, gruz usunąć z budynku. Jeden z przewodów odbudować zgodnie z częścią rysunkową, z cegły pełnej kl. 15, ponad dachem kl. 20 na zaprawie cem. marki M10. Czapę kominową wykonać nawiązując do pozostałych istniejących kominów. Komin otynkować tynkiem cem. wap. kat. III, ponad dachem tynkiem cem. kat. III. Część komina ponad dachem pokryć tynkiem silikonowym cieńkowarstwowym zgodnie z projektem kolorystyki. II. Prace budowlane związane z dociepleniem ścian: a) wykonać metodą bezspoinową z płyt welny mineralnej gr. 14 cm mocowanych do ścian przy pomocy zaprawy klejowej do wełny mineralnej i łaczników z trzpieniem metalowym nierdzewnym w ilości min. 6szt./1 płytę. Płyty termoizolacyjne wzmacniać siatką z włókna szklanego mocowaną do podłoża zaprawą klejową. Całość pokryć warstwą klejowo – szpachlową o właściwościach paropszepuszczalnych oraz zagruntować roztworem gruntującym pod tynki silikonowe. Tynki zewnętrzne wykonać jako silikonowe gr. 1,5 mm barwione o kolorystyce zgodnie projektem kolorystyki. Przed przystąpieniem do mocowania płyt, powierzchnie ścian należy oczyścić mechanicznie i zagruntować roztworem gruntującym. Odspojone tynki należy odkuć i uzupełnić nowymi tynkami cementowo – wapiennymi kat. III.

b) ścian cokołów nie ocieplać. Cokoły należy oczyścić mechanicznie, zagruntować roztworem gruntującym oraz malować farbą emulsyjną zewnętrzna dwukrotnie zgodnie z projektem kolorystyki. c) parapety okienne zewnętrzne wykonać z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,8 mm. Parapety wewnętrzne wymienianych i nowych okien wykoanć z PVC. d) kraty w oknach piwnicy oczyścić mechanicznie, odtłuścić i pomalować farbami ftalowymi. e) elementy wystroju elewacji wykonac zgodnie z projektem kolorystyki. f) z uwagi na zabytkowy chrakter budynku, nie ocieplać ścian cokołu i stropu piwnicy. Uwaga: Nowo montowane okna projektuje się o współczynniku przenikania ciepła U= 1,3 W/(m2xK), okna połaciowe o współczynniku przenikania ciepła U= 1,5 W/(m2xK), drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła U= 1,7 W/(m2xK).

III. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna: a) przewody wentylacyjne wykonać z rur typi spiro aluminiowych o średnicy jak na rysunkach. Przewody wentylacyjne obudować do odporności ogniowej EI 60 płytami GKF gr. 2 x 1,25 m na stelażu z profili zimnogiętych. Przestrzen pomiedzy płytami a rurami aluminiowymi wypełnic wełną mineralną gr. 7 cm. Przewody wentylacyjne wyposażyc przy przejściu przez strop nad pietrem (oddzielna strefa pożarowa) w przeciwpożarowe klapy oddcinajace FID PRO z wyzwalaczem termicznym. b) otwory wlotowe wykończyć kratkami wentylacyjnymi. c) ponad dachem przewody wentylacyjne wyposażyć w kominki wentylacyjne izolowane Ø 160 mm np. Vilpe 160/IS/500. IV. Warunki BHP Roboty budowlano – montażowe prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie. Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi.

V. Certyfikaty i aprobaty techniczne Urządzenia i materiały zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim urządzenia przeciwpożarowe muszą posiadać deklaracje zgodnosci producenta. Certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia powinny być wydane przez uprawnione placówki naukowo – badawcze, a w szczególności przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiałów i elementów budowlanych oraz Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej dla urządzeń i sprzętu przecipożarowego.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej ustalono na podstawie Ekspertyzy Technicznej warunków bezpieczeństwa pożarowego wykonaną przez Pracownię Zabezpieczeń Przeciwpożarowych „DELTA” autorzy: mgr inz. Józef Zdobylak oraz dr inż. Dariusz Bajno. W wyniku zaleceń Ekspertyzy Technicznej w niniejszej dokumentacji projektowej zaprojektowano: 1.

Instalację sygnalizacji pożaru;

2.

Instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wenętrznymi;

3.

Instalację oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego;

4.

Przeciwpożarowy wyłacznik prądu zlokalizowany na zewnątrz budynku;

a także pozostałe elementy zabezpieczeń przeciwpożarowych zaprojektowanych wg wniosków powyższej Ekspertyzy Technicznej. Oznaczenie dróg ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych a także wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy wykonać zgodnie z zaleceniami Ekspertyzy Technicznej. Materaiły stsowane do wykończenia wnętrz w budynku muszą spełniać wymagania trudno zapalności, dymotwórczości i toksyczności. Projektowane elementy drewniane w budynku spełniać warunek NRO (nierozprzestrzeniania ognia).

WPŁYW OBIEKT BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 1. Zaopatrzenie na wodę i odprowadzenie ścieków – budynek zaopatrzony jest w wodę istniejącym przyłączem wodociągowym z sieci oraz w instalację kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Planuje się zużycie wody w ilości 10 m3/miesiąc. 2. Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów i pyłów – powstają zanieczyszczenia w niewielkich dopuszczalnych normowo ilościach w wyniku spalania węgla w kotłach c.o. Inne zanieczyszczenia nie występują. 3. Rodzaj wytwarzanych odpadów – powstają odpady zaliczane do grupy odpadów komunalnych tymczasowo składowanych w pojemnikach systemowych odbieranych przez firmę zajmującą się odbieraniem odpadów komunalnych z odwozem na składowisko odpadów. 4. Emisja hałasu oraz wibracja, a także promieniowania, w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego – nie występuje. 5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne – nie występuje ujemny wpływ. Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo po działce inwestora. W wyniku budowy budynku nie ucierpi istniejący drzewostan. Przyjęte w projekcie architektoniczno – budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wpływają ujemnie i destrukcyjnie na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Brak dostępnych ekonomicznych, technicznych i środowiskowych możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło budynku o których mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Zakres robót dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje: - roboty rozbiórkowe, - roboty murarskie, - roboty ciesielskie, - roboty dekarskie, - roboty montażowe i wykończeniowe, - instalacje wewnętrzne, - roboty zabezpieczające izolacyjne i ochronne części konstrukcyjnych istniejącego obiektu, - roboty zabezpieczające przeciwpożarowo elementy konstrukcyjne budynku.

2. Kolejność realizacji robót. - ogrodzenie budowy i zainstalowanie tablic informacyjnych, - zainstalowanie maszyn i urządzeń budowlanych, i sprawdzenie skuteczności ich działania, - urządzenie składowisk na materiały budowlane i czasowe składowanie gruzu, - roboty rozbiórkowe, - roboty murarskie, - ciesielskie, - roboty dekarskie, - roboty zabezpieczające przeciwogniowo elementy konstrukcji budynku, - roboty montażowe, - roboty izolacyjne, - roboty instalacyjne, - roboty wykończeniowe, - roboty posadzkowe, - roboty tynkarskie, - roboty malarskie.

3. Rodzaje zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. - przy robotach montażowych na wysokości zachodzi zagrożenie wypadnięcia człowieka z rusztowania, - przy robotach instalacyjnych instalacji elektrycznej występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem,

- przy użytkowaniu maszyn budowlanych istnieje możliwość uszkodzeń mechanicznych ciała, przygnieceń, stłuczeń,itp., - przy stosowaniu różnorodnych środków chemicznych przy robotach wykończeniowych zachodzi niebezpieczeństwo zatrucia oparami i wybuchu. - przy robotach murarskich mogą powstać skaleczenia, przygniecenia itp. - przy transporcie poziomym materiałów budowlanych mogą nastąpić przesilenia i zasłabnięcia od ciężarów. 4. Środki zapobiegawcze powstawania zagrożeń. - przed dostępem osób niepowołanych teren budowy zabezpieczyć poprzez odpowiednie zamknięcia i oznakowania stref niebezpiecznych pracy, - drogi komunikacyjne i strefy niebezpieczne, klatki schodowe zabezpieczyć barierami, - rusztowania prefabrykowane każdorazowo po sprawdzeniu odbierać przez osoby uprawnione, - podłączenia urządzeń i maszyn prowadzić przy pomocy osób uprawnionych w tym zakresie, - zapobiegać powstawaniu zagrożeń poprzez ciągłą informację pracowników na stanowiskach pracy, również pod katem wyposażenia w sprzęt osobisty, - stosować materiały i urządzenia posiadające atesty lub dopuszczenia do użytkowania, - zatrudniać osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i szkolenia na stanowisku pracy , - materiały składować zgodnie z ich wytrzymałością , i cechami charakterystycznymi przy składowaniu np. w opakowaniach twardych lub miękkich itp., - stosować odpowiednią kolejność robót zmierzając do uniknięcia powstawania sytuacji awaryjnych lub konfliktowych, - po zakończeniu prac budowlanych dokonywać odbiorów robót zanikających i będących powiązanych technologicznie z innymi robotami zachowując ciągłość zdarzeń, - teren robót zamkniętych zabezpieczać przed dostępem chłodnego powietrza, - stosować właściwe oświetlenie stanowisk pracy, - zabezpieczyć pracownikom minimum socjalne w postaci szatni, dostępu do wody bieżącej, - unikać sytuacji konfliktowych poprzez utrzymanie właściwego frontu robót budowlanych.

OŚWIADCZENIE

Niniejszy oświadczamy, że projekt architektoniczny - konstrukcyjny przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku biurowego (Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie) na biura został sporządzony z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:

Sprawdzający:

…....................................................

…....................................................

…....................................................

…....................................................

RYSUNKI INWENTARYZACYJNE

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH