architekt_ka AGNIESZKA KALICKA, UL. MJR. HUBALA 35/1, 80-289 GDAŃSK

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA LOKAL UŻYTKOWY O FUNKCJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ

OBIEKT:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES:

WARSZAWA, UL. PIASKOWA 7, DZ. NR 48, OBRĘB 6-03-01

ZAMAWIAJĄCY: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ADRES:

01-225 WARSZAWA, UL. BEMA 70

FAZA:

P.B.

BRANŻA:

II. SANITARNA

Imię i Nazwisko mgr inż. Krzysztof Bystrzycki Imię i Nazwisko mgr inż. Wojciech Zychowicz

Branża sanitarna Branża sanitarna

PROJEKTANT Nr uprawnień Wa-113/02

Specjalność sanitarna na do projektowania b.o.

SPRAWDZAJĄCY Nr uprawnień Specjalność MAZ/0439/PWOS/12 sanitarna na do projektowania b.o.

Gdańsk, maj 2015

NIP: 584 178 47 06, REGON 220 650 360, TEL./ FAX 58 341 66 21, 0 606 381 090, [email protected]

Podpis

Podpis

Spis treści: Część opisowa: 1. Temat i zakres opracowania............................................................................................... 8 2. Podstawa opracowania ....................................................................................................... 8 3. Instalacja wod - kan............................................................................................................ 8 3.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa ............................................................................. 8 3.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.................................................................. 9 4. Instalacja centralnego ogrzewania ..................................................................................... 9 5. Instalacja wentylacji mechanicznej .................................................................................. 10 6. Uwagi końcowe................................................................................................................ 11 7. Zestawienie materiałów – instalacja wentylacji mechanicznej........................................ 12

Część rysunkowa: 1. Rzut kondygnacji -1 – inst. wod-kan 2. Rzut kondygnacji 0 – inst. wod-kan 3. Rzut kondygnacji 0 – inst. wentylacji mechanicznej 4. Rzut kondygnacji 0 – inst. wentylacji mechanicznej – opis elementów

1:100 1:100 1:100 1:100

7

1. Temat i zakres opracowania Tematem opracowania jest rozwiązanie wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji dla lokalu użytkowego (Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na lokal użytkowy) zlokalizowanego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Piaskowa 7, dz. nr 48, obręb 6-0301, Warszawa Wola.

2. Podstawa opracowania Uzgodnienia dokonane z inwestorem. Projekt architektoniczno – budowlany. Obowiązujące normy, przepisy i wytyczne projektowe.

3. Instalacja wod - kan 3.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa Źródłem zasilania w wodę dla projektowanej instalacji w lokalu będzie istniejąca instalacji wody w budynku, budynek zasilany z przyłącza wody z miejskiej sieci wodociągowej. Włączenie instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji, wykonać pod stropem kondygnacji -1 i prowadzić we wspólnej obudowie pod stropem kondygnacji zgodnie z rys. Na włączeniu nowoprojektowanej instalacji montować zawory odcinające. Montaż wodomierza zimnej i ciepłej wody DN15 przewidziano na ścianie lokalu użytkowego pod umywalką (zestawy wodomierzowe wyposażyć w zawory odcinające Ciepła woda przygotowywana jest centralnie dla całego budynku. Maksymalne zapotrzebowanie wody wg. PN-92/B-01706: Rodzaj wylotu czerpalnego Umywalka WC Zlew

Ilość aparatów 2 1 1

Wypływ normatywny l/s Woda ciepła Woda ciepła i zimna 0,14 0,07 0,13 0,14 0,07 Suma qn = q=

Suma wypływu l/s Woda ciepła Woda ciepła i zimna 0,28 0,14 0,13 0,14 0,07 0,55 0,21 0,38 0,20

Maksymalny zapotrzebowanie wody na cele socjalne: 0,38 l/s Rurociągi wodne rozprowadzające prowadzić w ścianie lub w posadzce, odejścia w bruzdach ściennych do poszczególnych przyborów. Woda zimna, ciepła i cyrkulacja rozprowadzana

8

będzie w rurach PP łączonych przez zgrzewanie. Przewody zabezpieczyć izolacją z pianki polietylenowej z warstwą ochronną gr. 9 mm typu Thermacompact S. Na rzutach kondygnacji pokazano przebieg i średnice rurociągów wodnych oraz lokalizację przyborów sanitarnych. Do każdego przyboru doprowadzona jest woda zimna i ciepła rurą PP o średnicy dz16mm. Jako armaturę odcinającą zastosowano zawory kulowe montowane w kotłowni i przed przyborami sanitarnym.

3.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej W lokalu projektuje się kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki od projektowanych przyborów sanitarnych do istniejącego pionu K3, żeliwnego DN100 zlokalizowanego w omawianym lokalu. Włączenie nowoprojektowanej instalacji pod stropem kondygnacji -1. Pod stropem lokalu należy wykonać odpowietrzenie i włączyć je w istniejący pion. Z uwagi na istniejącą kanalizację sanitarną wykonaną z rur żeliwnych przebudowę zaprojektowano z takich samych rur. Takie wykonanie nie narusza przyjętych w całym budynku rozwiązań przeciwpożarowych. Jest to rozwiązanie tańsze w stosunku do wymiany pionu na rury PVC i zastosowanie obejm ppoż.

Maksymalny odpływu ścieków wg. PN-92/B-01707: Rodzaj przyboru Umywalka WC zlew

Ilość aparatów 2 1 1

Normatywny odpływ ścieków AWS

Suma odpływu Suma AWs

0,5 2,5 1,0

1,0 2,5 1,0 4,5 1,1

Suma AWs = q= Maksymalny odpływ ścieków: 1,1 l/s

Rury kanalizacyjne na odcinkach poziomych prowadzić ze spadkiem min. 2%. Podejścia wykonać jako kryte w szachtach i bruzdach lub obudować. Na rzucie pokazano przebieg i średnice przewodów kanalizacji sanitarnej oraz lokalizację przyborów sanitarnych.

4. Instalacja centralnego ogrzewania W celu wykonania nowego podziału lokalu, dwa istniejące grzejniki płytowe typu V21-90-100 należy zdemontować. W pomieszczeniu nr 0.1 zamontować należy grzejnik płytowy typ V21-90-160, w pomieszczeniu nr 0.2 zamontować należy grzejnik typ V21-90-40. Włączenie nowoprojektowanych grzejników w istniejącą instalację c.o. wykonać należy a wykorzystaniem istniejących podejść pod grzejniki. Przyjęto temperaturę powietrza w pomieszczeniach 20oC.

9

5. Instalacja wentylacji mechanicznej Do pomieszczeń za pomocą zestawu nawiewnego nawiewane jest wyłącznie powietrze świeże w ilości 400m3/h. Montaż zestawu nawiewnego przewidziano w pomieszczeniu nr 0.2 w obudowie z g-k. W obudowie przewidzieć należy drzwiczki rewizyjne umożliwiające swobodną obsługę elementów zestawu nawiewnego. W skład zestawu nawiewnego wchodzą: - filtr kanałowy EU-3, - wentylator kanałowy - 400m3/h; 120Pa (standar jak typ TD-800/200N), - nagrzewnica kanałowa elektryczna - 5kW. Powietrze dostarczane jest do pomieszczeń systemem kanałów wentylacyjnych i nawiewane, kratkami nawiewnymi. Kratki nawiewne wyposażyć należy w lamele poziome, pionowe i przepustnice. Na kanale przy wentylatorze zamontować należy tłumik, który wyciszy hałas powodowany działaniem wentylatora. Zaprojektowano tłumik długości 100cm. Hałas pochodzący od instalacji wentylacyjnej nie przekracza obowiązujących norm. Powietrze świeże czerpane będzie z istniejącego kanału murowanego wykorzystywanego jako czerpnia. Zużyte powietrze w ilości 350m3/h usuwane jest z pomieszczenia poprzez kratki wywiewne. Zaprojektowano jeden główny ciąg wywiewny w którym wywiew jest wymuszany za pomocą wentylatora kanałowego (350m3/h, 100Pa) standard jak typ TD-500/160 LS i usuwane przez ścianę zewnętrzną za pomocą wyrzutni ściennej. Dodatkowo zaprojektowano ciąg wywiewny W2 który usuwał będzie zanieczyszczone powietrze z pomieszczenia WC. Zużyte powietrze usuwane będzie za pomocą wentylator łazienkowego (50m3/h, 60Pa), włączonego w system kanałów okrągłych a następnie kanałek murowanym na zewnątrz budynku. Drzwi w pomieszczeniach w których przewidziano jedynie wywiew powietrza należy wyposażyć w standardowe kratki przepływowe o powierzchni 80 cm2 netto. Instalację wykonać z kanałów okrągłych typu spiro. Połączenia kanałów uszczelnić. Montażu instalacji oraz uruchomienia wentylatorów powinna dokonać osoba z odpowiednimi kwalifikacjami. Kanały montować na wspornikach i uchwytach mocowanych do ściany lub sufitu. Do zawieszenia kanałów użyć typowych kształtowników „L” i „Z” z wyjściem na pręt gwintowany. Wszystkie przejścia przez przegrody wypełnić pianką montażową. Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania instalacji wentylacji oraz instrukcjami montażu i uruchomienia urządzeń firm dostawczych. 10

Kanały wentylacyjne nawiewne należy zaizolować wełną mineralną na płaszczu z folii aluminiowej o grubości 30 mm. Czyszczenie instalacji wentylacyjnej będzie możliwe przez kratki wentylacyjne. W miejscach niedostępnych z otworów kratek wentylacyjnych należy przewidzieć rewizje pozwalające na skuteczne czyszczenie całej instalacji. Instalację należy wyregulować tak aby zapewnić prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi na poziomie 0,25m/s. Przed i za wentylatorami montować króćce elastyczne.

6. Uwagi końcowe W czasie realizacji należy przestrzegać zasad i wymogów podanych w obowiązujących normach i przepisach dotyczących wykonywania instalacji sanitarnych, a w szczególności „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji powinny posiadać właściwe aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie zamiennych urządzeń i systemów, pod warunkiem zachowania parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementów należy uzgodnić z projektantem i inwestorem. Urządzenia montować zgodnie z DTR producenta. Należy pamiętać o utrzymywaniu odpowiedniego poziomu wody w zamknięciach wodnych na instalacji kanalizacyjnej (zalewaniu syfonów). Instalację ciepłej wody należy okresowo zdezynfekować przez nagrzanie wody do temperatury 70oC. Zaleca się przeprowadzanie okresowej kontroli czystości kanałów wentylacyjnych – nie rzadziej, niż co 2 lata. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia przeprowadzić niezbędne czyszczenie układów wentylacji mechanicznej. Instalacje rurowe o średnicy mniejszej niż DN25 przechodzące przez przegrody przeciwpożarowe należy uszczelnić masą ppoż. standard jak typ CP611A Hilti do klasy odporności EI60. Powyżej średnicy DN25 należy zastosować opaskę ogniochronną standard jak CP648-S Hilti o klasie odporności EI120. W kanałach przechodzących przez ściany wentylatorni zamontować klapy pożarowe o odporności 120 minut - EI120.

11

7. Zestawienie materiałów – instalacja wentylacji mechanicznej

12

Sys.

Nr

Szt.

Typ

N1

2

2

RG1*+SV+DA

N1

3

2

TC1*

N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1

4 5 6 7 8 9 10

1 4 1 1 1 1 1

TUBE* BGE TUBE* TUBE* TUBE* TUBE* TUBE*

N1

11

1

5kW

N1

12

1

CFC*

N1

13

1

N1

14

1

Vn=400m3/h; 120Pa standard jak typ TD800/200N DFA

N1

15

1

CS1*

Sys. N1 CZ N1 CZ N1 CZ

Nr 1 2 3

Szt. 1 1 1

Typ BGE TUBE* DF 200

1

CFC*

N1 CZ 4 Sys.

Nr

Szt.

Typ

W1

1

2

RG1*+SV+DA

W1

2

2

TC1*

W1 W1 W1 W1 W1

3 4 5 6 7

1 1 1 1 2

TUBE* TUBE* BGE TUBE* BGE

ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK Ciąg nawiewny N1 Wymiary Nazwa Materiał Kratka wentylacyjna L = 200 H = 100 stal prostokątna Trójnik symetryczny z d1 = 200 l1 = 400 a = 100 b = 200 e = 100 ocynk odejściem prostokąt. Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 1200 ocynk Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 200 ocynk Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 229 ocynk Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 800 ocynk Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 300 ocynk Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 1559 ocynk Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 264 ocynk Nagrzewnica okrągła d = 200 l = 400 elektryczna Okrągły króciec d = 200 l = 150 ocynk elastyczny Wentylator kanałowy okrągły in-line

d=

200 l =

Zaślepka żeńska d1 = 200 Tłumik kanalowy d = 200 l = okrągły Ciąg czerpny N1 CZ Nazwa Kolano prasowane alfa = 90 r = Przewód okrągły d1 = 200 l1 = Filtr okrągły d = 200 l = Okrągły króciec d = 200 l = elastyczny Ciąg wywiewny W1 Nazwa Kratka wentylacyjna L = 200 H = prostokątna Trójnik symetryczny z d1 = 200 l1 = odejściem prostokąt. Przewód okrągły d1 = 200 l1 = Przewód okrągły d1 = 200 l1 = Kolano prasowane alfa = 90 r = Przewód okrągły d1 = 200 l1 = Kolano prasowane alfa = 45 r = Strona 1 z 3

302

Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Venture Indudtries

1000 Wymiary 1 d1 = 200 539 260 150 Wymiary 100 399

Producent

a = 100 b = 200 e = 100

2631 679 1 d1 = 200 4724 1 d1 = 200

ocynk

Ogólne

ocynk

Ogólne

Materiał Producent ocynk Ogólne ocynk Ogólne ocynk Venture Industries ocynk

Ogólne

Materiał

Producent

stal

Ogólne

ocynk

Ogólne

ocynk ocynk ocynk ocynk ocynk

Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne

W1 W1

8 9

1 1

TUBE* MFA

W1

10

1

CS1*

W1

11

1

CFC*

W1

12

1

W1

13

1

Vn=350m3/h; 100Pa standard jak typTD500/160 LS DFA

Sys. W1 W W1 W W1 W W1 W

Nr 1 2 3 4

Szt. 1 1 2 1

Typ TUBE* USE MFA BGE

W1 W 5

1

CS1*

W1 W 6

1

CFC*

W1 W 7

1

WPO Typ Vn=50m3/h; 60Pa standard jak typDECOR300

Przewód okrągły Złączka mufowa Tłumik kanalowy okrągły Okrągły króciec elastyczny Wentylator kanałowy okrągły in-line

d1 = 200 l1 = 179 d1 = 200

ocynk ocynk

Ogólne Ogólne

d=

200 l =

500

ocynk

Ogólne

d=

200 l =

100

ocynk

Ogólne

d=

200 l =

295

Zaślepka żeńska d1 = 200 Ciąg wyrzutowy W1 W Nazwa Przewód okrągły d1 = 250 l1 = Redukcja symetryczna d1 = 200 d2 = Złączka mufowa d1 = 200 Kolano prasowane alfa = 90 r = Tłumik kanalowy d = 200 l = okrągły Okrągły króciec d = 200 l = elastyczny Wylot powietrza z siatką d =

250 l =

Venture Industries ocynk

Ogólne

Materiał ocynk ocynk ocynk ocynk

Producent Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne

500

ocynk

Ogólne

100

ocynk

Ogólne

260

ocynk

Karpol

Materiał

Producent

Wymiary 490 250 l1 = 99 1

d1 = 200

Ciąg wywiewny W2 Sys.

Nr

Szt.

W2

1

1

Sys. Nr W2 W 1

Szt. 1

Typ TUBE*

W2 W 2

1

UAE

W2 W W2 W W2 W W2 W W2 W W2 W W2 W

1 1 2 1 1 1 1

TUBE* TUBE* BGE TUBE* TUBE*

1.

Wymiary

Nazwa Wentylator łazienkowy

Venture Industries

Ciąg wyrzutowy W2 W Wymiary Nazwa d1 = 160 l1 = 200 Przewód okrągły

Materiał ocynk

Producent Ogólne

ocynk

Ogólne

d1 = 80 l1 = 6000 ocynk d1 = 80 l1 = 1540 ocynk alfa = 90 r = 1 d1 = 80 ocynk d1 = 80 l1 = 4428 ocynk d1 = 80 l1 = 1510 ocynk d1 = 80 ocynk MF1* d1 = 80 ocynk UWAGI Wszystkie kanały wentylacji mechanicznej nawiewnej izolować wełną mineralną gr.30mm w płaszczu z folii aluminiowej.

Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne

3 4 5 6 7 8

Redukcja asymetryczna d1 =

80 d2 = 160 l1 = 140

Przewód okrągły Przewód okrągły Kolano prasowane Przewód okrągły Przewód okrągły Klapa ppoż EI120 Złączka nyplowa

Strona 2 z 3

Wymiary

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa 2. Przejścia kanałów przez przegrpody uszczelnić.

Strona 3 z 3

Materiał

Producent