PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT (NAZWA ZAMÓWIENIA): Nazwa: Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską pełniącą funkcje

Adres:

społeczno – kulturalną wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Liśniku Dużym Kolonii 23-275 Gościeradów, Liśnik Duży Kolonia, powiat kraśnicki dz-ka nr ewid. 101/11, obręb geod. 11- Liśnik Duży Kolonia

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): Kod: Nazwa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45400000-0 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie Adres: 23-275 Gościeradów, Gościeradów Folwark, Osiedle POM 7 JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Nazwa: Biuro Obsługi Inwestycji – Krzysztof Michno Adres: 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/31 AUTORZY PROJEKTU: BRANŻA

IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ (PIECZĘĆ) ORAZ PODPIS ASYSTENT

PROJEKTANT

ARCHITEKTONICZNA

KONSTRUKCYJNA

SANITARNA

ELEKTRYCZNA

Data opracowania: 2008-11-27

SPRAWDZAJĄCY

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu Część rysunkowa do projektu zagospodarowania terenu, zawierająca: Rys. Z1 – Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:1000

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO: -

Oryginał mapy do celów projektowych w skali 1:1000. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Gościeradów w piśmie , znak:RZN.7331/Wz-32/08 z dnia 30-07-2008 r. Warunki przyłączenia do sieci gazowej wydana przez Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z.o.o. w Tarnowie, Rejon Eksploatacji Sieci Stalowa Wola w piśnie znak: 829/O/WP1/226/08 z dnia 19.05.2008r. Opinia NR 417/2008 wydana przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, z dnia 20.10.2008r. Wypis z rejestru gruntów. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

III. BRANŻA KONSTRUKCYJNA

IV. BRANŻA SANITARNA

V. BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. PODSTAWA OPRACAWANIA -

zlecenie Inwestora wizja lokalna w terenie wraz dokonaniem niezbędnych obmiarów inwentaryzacyjnych obiektu i oględzin stanu istniejącego, uzgodnienia z Inwestorem, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami), obowiązujące Polskie Normy oraz inne przepisy związane.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską pełniącą funkcje społeczno – kulturalną wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Liśniku Dużym Kolonii na działce nr ewid. 101/11 położonej w obrębie geodezyjnym 11-Liśnik Duży Kolonia w gminie Gościeradów , powiat kraśnicki. Zamierzenie wpływa w znikomym stopniu na istniejące zagospodarowanie terenu, a mianowicie jedynie poprzez odbudowę ścian zewnętrznych piętra budynku remizy OSP wraz z wykonaniem nowej konstrukcji dachu, co wpływa na zmianę wysokości budynku. Planowana jest również dobudowa schodów zewnętrznych prowadzących na piętro od strony wschodniej budynku zadaszona daszkiem opartym na 2 słupach. Przewiduje się również utwardzenie terenu przed wejściami głównymi poprzez wykonanie chodników z kostki betonowej. Projektuje się również doziemną część instalacji gazowej przebiegającą od budynku gospodarczego do adaptowanego budynku oraz przebudowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe wraz z instalacją kanalizacyjną. Zamierzeniem objęty jest adaptowany budynek oraz zbiornik bezodpływowy, pozostałe elementy zagospodarowania terenu pozostają bez zmian.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Cały teren działki jest ogrodzony w liniach przebiegających po granicy oraz po granicach działek sąsiednich należących do Gminy Gościeradów. Wjazd na działkę odbywa się od drogi gminnej na odcinku Liśnik Duży – Marynopole łączącej się z drogą krajową nr 74. Na zagospodarowanie działki składają się: 1) Budynek remizy OSP o dwóch kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia, usytuowany w środkowej części działki – objęty zamierzeniem. 2) Budynek gospodarczy częściowo leżący na działce nr ewid. 101/11, objętej opracowaniem oraz na działce przyległej o nr ewid. 101/15 będącej również

własnością Gminy Gościeradów, (murowany, parterowy) - adaptowany bez zmian. 3) Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe obsługujący budynek remizy OSP, usytuowany w południowej części działki – objęty zamierzeniem. 4) Budynki gospodarcze (murowane, parterowe bez podpiwniczenia) adaptowane bez zmian. 5) Tereny zielone (biologicznie czynne) – adaptowane bez zmian. Adaptowany budynek posiada przyłącza: energetyczne i wodociągowe. Odprowadzenie wód opadowych z adaptowanego budynku odbywa się na teren własnej działki. 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Na przedmiotowej działce nie przewiduje się istotnych zmian zagospodarowania terenu. Zamierzenie obejmuje budynek remizy OSP, przy którym projektuje się: - odbudowę ścian zewnętrznych piętra - odbudowę dachu - docieplenie ścian zewnętrznych, posadzek parteru oraz sufitu podwieszanego ostatniej kondygnacji, - remont izolacji pionowej ścian fundamentowych, - budowę schodów zewnętrznych przyległych do budynku - budowę zadaszenia wejścia głównego oraz zadaszenia schodów zewnętrznych - budowę chodników przed wejściami oraz opaski kapilarnej wokół adaptowanego budynku - budowę instalacji gazowej, doziemnej przebiegającej od budynku garażu, (miejsca znajdującego się przyłącza) do budynku adaptowanego - przebudowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez jego przesunięcie na odległość 15m od budynku - wykonanie nowej instalacji odgromowej oraz ponowne podłączenie istniejącego przyłącza elektrycznego Projektuje się całkowitą odbudowę ścian zewnętrznych oraz dachu, adaptowanego budynku remizy OSP. Projektowany dach kopertowy o jednakowej wysokości kalenicy na całej długości budynku. Całkowita wysokość budynku wynosi 9,90m. Kąty nachylenia wszystkich połać dachu to 32º (62%), zadaszenia wejścia głównego i schodów zewnętrznych 20º (36%). Zadaszenie wejścia głównego usytuowane na słupach żelbetowych średnicy Ø 30cm posadowionych bezpośrednio w gruncie w stopach fundamentowych o wymiarach 50x50cm i głębokości min. 100cm. Zadaszenie ma być wykonane z profili stalowych. Projektowane schody zewnętrzne szerokości 150cm składające się z dwóch biegów o wymiarach stopni 170x300mm, umieszczonych na słupach betonowych Ø 30cm posadowionych bezpośrednio w gruncie na stopach fundamentowych. Całkowita wysokość schodów do wierzchu płyty od poziomu terenu to 2,80m Projektuje się również docieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekkomokrą oraz izolację pionową ścian fundamentowych wokół całego budynku. Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych za pośrednictwem systemowego orynnowania z rynien i rur stalowych powlekanych na teren własnej działki. Projektuje się instalacje gazową doziemną przebiegającą od budynku gospodarczego do adaptowanego budynku oraz przebudowę zbiornika

bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności 4m3 poprzez jego przesunięcie na odległość 15m od adaptowanego budynku. Projektowane elementy nie przekraczają linii zabudowy określonej w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Wójta Gminy Gościeradów. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu adaptowane bez zmian.

5. ZESTAWIENIE TERENU.

POWIERZCHNI

ELEMENTÓW

ZAGOSPODAROWANIA

Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zabudowy: Lp. Element Powierzchnia 1 Adaptowany budynek remizy OSP na świetlicę wiejską 185,46 m2 pełniącą funkcje społeczno – kulturalną 2 Podest wejścia głównego - projektowany 7,00 m2 3 Budynek gospodarczy (częściowo umiejscowiony na 12,60 m2 przedmiotowej działce) - adaptowany bez zmian 4 Utwardzony teren od strony północnej adaptowanego 400,00 m2 budynku nawierzchnią nie ulepszoną, tłuczniową o wym. 20,0x20,0m, umożliwiająca dojazd 5 Chodniki – projektowane 36,80 m2 6 Opaska kapilarna – projektowana 25,05 m2 7 Schody zewnętrzne – projektowane 14,70 m2 8 Budynek gospodarczy istniejący – adaptowany bez zmian 19,50 m2 9 Budynek gospodarczy istniejący – adaptowany bez zmian 4,81 m2 Ogółem powierzchnia całkowita elementów zabudowy 705,92 m2 Podstawowe projektowane parametry techniczne adaptowanego budynku objętego zamierzeniem: - powierzchnia zabudowy budynku (bez zmian) 185,46 m2 - wysokość całkowita budynku 9,90 m - kubatura brutto całego budynku 1404,35 m3 - szerokość zadaszenia wejścia głównego 4,52 m - długość zadaszenia wejścia głównego 2,50 m - wysokość całkowita zadaszenia wejścia głównego 3,80 m - powierzchnia podestu wejścia głównego 7,00 m2 - powierzchnia chodników wraz z opaską kapilarną 61,85 m2 - powierzchnia schodów zewnętrznych 14,70 m2 BILANS TERENU: Ogółem powierzchnia całkowita zabudowy: Powierzchnia terenów biologicznie czynnych: Całkowita powierzchnia działki:

705,92 m2 4732,08 m2 5438 m2

Udział powierzchni terenów biologicznie czynnych w stosunku do całkowitej powierzchni działki: (4732,08 m2 / 5438 m2) x 100% = 87,0% > 70% (wymagane w decyzji o warunkach zabudowy )

6. DANE INFORMUJĄCE CZY DZIAŁKA LUB TEREN SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Teren i obiekt objęty zamierzeniem nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

8. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA. Planowane zamierzenie nie wprowadza zmian mogących negatywnie wpłynąć na środowisko lub higienę i zdrowie użytkowników. Docieplenie przegród zewnętrznych budynku ograniczy emisję zanieczyszczeń na skutek zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną, a także poprawi warunki higieniczno– zdrowotne dla użytkowników obiektu.

BRANŻA BUDOWLANA

BRANŻA SANITARNA

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO –BUDOWLANY

BRANŻA

SPIS ZAWARTOŚCI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ Załączniki 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 2. Kopia uprawnień budowlanych projektanta 3. Kopia zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej projektanta 4. Kopia uprawnień budowlanych sprawdzającego 5. Kopia zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej sprawdzającego

Opis techniczny Obliczenia termiczne przegród zewnętrznych Część rysunkowa, zawierająca: a) rysunki inwentaryzacyjne Rys. nr I1 Inwentaryzacja - rzut parteru – skala 1:100 Rys. nr I2 Inwentaryzacja - rzut piętra – skala 1:100 Rys. nr I3 Inwentaryzacja – przekrój A-A – skala 1:100 Rys. nr I4 Inwentaryzacja – przekrój B-B – skala 1:100 Rys. nr I5 Inwentaryzacja – elewacje – skala 1:100 Rys. nr I6 Inwentaryzacja – elewacje – skala 1:100 b) rysunki architektoniczne Rzut parteru – skala 1:50 Rzut piętra – skala 1:50 Rzut dachu – skala 1:50 Przekrój pionowy A-A – skala 1:50 Przekrój pionowy B-B – skala 1:50 Elewacja północna – skala 1:50 Elewacja zachodnia – skala 1:50 Elewacja południowa – skala 1:50 Elewacja wschodnia – skala 1:50 Zestawienie drzwi i okien – skala 1:50 Ślusarka budowlana – skala 1:100/50 Kolorystyka elewacji

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Dotyczy projektu budowlanego: OBIEKT (NAZWA ZAMÓWIENIA): Nazwa: Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską pełniącą funkcje

Adres:

społeczno –kulturalną wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Liśniku Dużym Kolonii 23-275 Gościeradów, Liśnik Duży Kolonia, powiat kraśnicki dz-ka nr ewid. 101/11, obręb geod. 11- Liśnik Duży Kolonia

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.Nr 156 z 2006 r. z późn. zmianami) oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kraśnik, 2008-10-21

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Dotyczy projektu budowlanego: OBIEKT (NAZWA ZAMÓWIENIA): Nazwa: Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską pełniącą funkcje

Adres:

społeczno –kulturalną wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Liśniku Dużym Kolonii 23-275 Gościeradów, Liśnik Duży Kolonia, powiat kraśnicki dz-ka nr ewid. 101/11, obręb geod. 11- Liśnik Duży Kolonia

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.Nr 156 z 2006 r. z późn. zmianami) oświadczam, że sprawdzony przeze mnie projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kraśnik, 2008-10-21

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY Budynek stanowiący przedmiot opracowania, obecnie pełni funkcję remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Liśniku Dużym Kolonii, posiada dwie kondygnacje nadziemne, z częściowym poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia. Zamierzenie obejmuje zmianę sposobu użytkowania, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską pełniącą funkcję społeczno – kulturalną wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjno - naprawczych. Projektowane zmiany funkcji poszczególnych pomieszczeń zestawiono w poniższej tabeli: Dotychczasowa funkcja pomieszczenia Nr

Nazwa pomieszczenia

Projektowana funkcja pomieszczenia Nr

Nazwa pomieszczenia

PARTER 1

Przedsionek

1

Przedsionek

2

Hol

2

Hol

3

Magazynek

3

Kotłownia

4

Garaż

4

Przedsionek

5

Hol

6

Magazynek

5

Pomieszczenie socjalne

7

Pomieszczenie socjalne

6

WC

8

WC dla niepełnosprawnych

7

Schowek

9

Schowek

PIĘTRO 8 i 9 Sala zabaw, Zaplecze

10 Sala świetlicowa 11 WC męskie 12 WC damskie

Podstawowej projektowanej funkcji budynku odpowiada sala świetlicowa projektowana na kondygnacji piętra. Pozostałe pomieszczenia stanowią powierzchnie pomocnicze dla funkcji podstawowej, w tym powierzchnie ruchu (komunikacyjne) i powierzchnie usługowe (przeznaczone na instalacje niezbędne dla funkcjonowania budynku). Kondygnacja parteru obejmuje pomieszczenia nie przeznaczone na stały pobyt ludzi i pełni funkcję pomocniczą.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE STAN ISTNIEJĄCY PARTER Nr

Funkcja pomieszczenia

Wykończenie posadzek

Wysokość pomieszcz. [m]

1 Przedsionek

pos. lastryko

2,38

4,15

9,88

2 Hol

pos. lastryko

2,38

32,00

76,16

3 Magazynek

pos. beton.

3,10

8,73

27,06

4 Garaż

pos. beton.

3,10

75,71

234,70

pos. lastryko

2,38

17,27

41,10

terrakota

2,38

5,72

13,61

pos. beton.

-

(4,70)

-

lastryko

2,38

5 Pom. socjalne 6 WC 7 Schowek -

Klatka schodowa

Razem powierzchnia [m2]:

Pow. użytkowa [m2]

Pow. usługowa [m2]

Pow. ruchu [m2]

5,46 107,43

0

Razem powierzchnia kondygnacji netto [m2]:

Kubatura netto [m3]

12,99

41,61 149,04

Razem kubatura netto [m3]: Pom. nr 7 jest nie uwzględnione w podsumowaniu ze względu na zbyt małą wysokość.

415,51

PIĘTRO Nr

Funkcja pomieszczenia

Wykończenie posadzek

Wysokość pomieszcz. [m]

Pow. użytkowa [m2]

Pow. usługowa [m2]

Pow. ruchu [m2]

Kubatura netto [m3]

8 Sala zabaw

podłoga drewniana

3,30

143,17

472,46

9 Zaplecze

podłoga drewniana

3,30

17,50

57,75

lastryko

3,30

-

Klatka schodowa

Razem powierzchnia [m2]:

7,27 160,67

0

Razem powierzchnia kondygnacji netto [m2]:

23,99

7,27 167,94

554,20

CAŁY BUDYNEK Kondygnacja

Pow. Pow. użytkowa usługowa [m2] [m2]

Pow. ruchu [m2]

Pow. wewnętrzna kondygnacji [m2]

Pow. całkowita kondygnacji [m2]

Kubatura Kubatura wewnętrzna brutto netto [m3] [m3]

Parter

107,43

0

41,46

156,75

179,74

435,95

504,47

Piętro

143,17

0

7,27

168,53

181,45

588,52

762,61

Razem cały budynek:

250,60

0

48,73

325,28

361,19

1 024,47 1 267,08

POZOSTAŁE PARAMETRY DLA CAŁEGO BUDYNKU Rodzaj parametru DŁUGOŚĆ [m] SZEROKOŚĆ [m] WYSOKOŚĆ [m] POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]

Wartość parametru 19,00 9,55 7,80 181,45

STAN PROJEKTOWANY PARTER Nr

Funkcja pomieszczenia

Wykończenie posadzek

Wysokość pomieszcz. [m]

Pow. użytkowa [m2]

Pow. usługowa [m2]

Pow. ruchu [m2]

Kubatura netto [m3]

1 Przedsionek

płytki z kam. sztucznych

2,50

-

-

4,15

10,38

2 Hol

płytki z kam. sztucznych

2,50

-

-

32,00

80,00

3 Kotłownia

płytki z kam. sztucznych

2,99

-

8,73

-

26,10

4 Przedsionek

płytki z kam. sztucznych

2,99

-

-

4,28

12,80

5 Hol

płytki z kam. sztucznych

2,99

-

-

43,17

129,08

6 Magazynek

płytki z kam. sztucznych

2,99

14,01

-

-

41,89

7

Pomieszczenie socjalne

płytki z kam. sztucznych

2,50

17,27

-

-

43,18

8

WC dla niepełnosprawnych

płytki z kam. sztucznych

2,50

5,72

-

-

14,30

płytki z kam. sztucznych

2,50

5,00

-

-

12,50

płytki z kam. sztucznych

2,99

-

-

10,35

30,95

42,00

8,73

93,95

9 Schowek -

Klatka schodowa

Razem powierzchnia [m2]: Razem powierzchnia kondygnacji netto [m2]:

144,68 Razem kubatura netto [m3]:

401,16

PIĘTRO Nr

Funkcja pomieszczenia

Wykończenie posadzek

10 Sala świetlicowa

płytki z kam. sztucznych

3,30

145,25

-

-

479,33

11 WC męskie

płytki z kam. sztucznych

3,30

6,95

-

-

22,94

12 WC damskie

płytki z kam. sztucznych

3,30

4,22

-

-

13,93

płytki z kam. sztucznych

3,30

-

-

10,18

33,59

156,42

-

10,18

-

Klatka schodowa

Wysokość pomieszcz. [m]

Razem powierzchnia [m2]: Razem powierzchnia kondygnacji netto [m2]:

Pow. użytkowa [m2]

Pow. usługowa [m2]

Pow. ruchu [m2]

Kubatura netto [m3]

166,60 Razem kubatura netto [m3]:

549,78

CAŁY BUDYNEK Kondygnacja

Pow. Pow. użytkowa usługowa [m2] [m2]

Pow. ruchu [m2]

Pow. wewnętrzna kondygnacji [m2]

Pow. całkowita kondygnacji [m2]

Kubatura Kubatura wewnętrzna brutto netto [m3] [m3]

Parter

42,00

8,73

93,95

156,75

185,46

433,79

433,79

Piętro

156,42

-

10,18

167,97

185,46

554,30

667,69

Dach

-

-

-

-

-

-

302,87

198,42

8,73

104,13

324,72

370,92

Razem cały budynek:

988,09 1 404,35

POZOSTAŁE PARAMETRY DLA CAŁEGO BUDYNKU Rodzaj parametru DŁUGOŚĆ [m] SZEROKOŚĆ [m] WYSOKOŚĆ [m] POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]

Wartość parametru 19,14 9,69 9,90 185,46

Wartości parametrów powierzchniowych i kubaturowych określono na podstawie normy PN-ISO 9836: 1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.”

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA, SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY Opis stanu istniejącego Dane ogólne Budynek o podstawie prostokątnej, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym symetrycznym wraz z wieżyczką na syrenę strażacką. Przekrycie budynku Istniejący dach dwuspadowy, stromy o jednakowej wysokości kalenicy, pokryty blachą stalową w bardzo dużym stopniu skorodowaną. Obróbki blacharskie, rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Cały budynek wyposażony w instalację odgromową. Budynek posiada dwa kominy wykonane z cegły ceramicznej pełnej. Elewacje Do poziomu piętra ściany zewnętrzne wykończone tynkiem nakrapianym, miejscami widoczne odróżniające się naprawy tych tynków lub ubytki. Ściany piętra powyżej parteru drewniane, wykończone obiciem z listew drewnianych. Na parterze częściowo okna PCV, pozostałe drewniane w złym stanie technicznym i estetycznym. Drzwi zewnętrzne wejścia głównego, bocznego oraz bramy garażowej drewniane w złym stanie technicznym. Od strony południowej wykonana opaska kapilarna z płyt chodnikowych betonowych.

Ocena ogólna estetyki i funkcjonalności obiektu: Obecnie budynek należy ocenić jako małoestetyczny ze względu na prawie całkowicie skorodowane pokrycie z blachy oraz liczne ślady napraw tynków i zacieków elewacyjnych. Widoczne są odbarwienia i zawilgocenia spowodowane nieszczelnościami skorodowanych obróbek blacharskich i orynnowania, które również wpływają negatywnie na estetykę obiektu. Wysokości użytkowe pomieszczeń nie spełniają obowiązujących przepisów, gdyż odległość mierzona od poziomu posadzki do spodu stropu wynosi poniżej 2,50 m. Kabiny WC oraz skrzydła drzwiowe są zbyt wąskie. Klatka schodowa prowadząca na piętro nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów. Budynek nie posiada ogrzewania z wyjątkiem znajdujących się dwóch pieców kaflowych na piętrze oraz trzonu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym. Opis projektowanych rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych Opis ogólny Powierzchnia zabudowy budynku w zasadzie nie ulega zmianie, zwiększa się jedynie o grubości warstw izolacji termicznej, cała bryła budynku nieznacznie zostaje zmieniona poprzez przebudowę dachu docelowo o układzie kopertowym (czterospadowy) z likwidacją wieżyczki. Dodatkową zmianą jest zaprojektowanie zadaszenia wejścia głównego, które ma się znajdować w miejscu istniejących drzwi garażowych. Wejście to ma być wykonane w formie witryny przeszklonej z drzwiami z profili aluminiowych ciepłych. Zaprojektowane zostały od strony wschodniej schody zewnętrzne przyległe do budynku, zadaszone daszkiem jedno spadowym. Zostaje poprawiona estetyka oraz kolorystyka całego budynku. Wewnątrz budynku rozmieszczenie pomieszczeń zostaje zmienione poprzez wydzielenie holu, przedsionka oraz magazynku w miejscu istniejącego garażu. W holu mają znajdować się schody prowadzące na piętro. Istniejące schody podlegają rozbiórce. Zlokalizowane na parterze WC przewiduje się dostosować jako pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia na parterze przewiduje się na czasowy pobyt ludzi. Na piętrze zaprojektowane zostaje pomieszczenie sali świetlicowej z przeznaczeniem na pobyt do 40 osób oraz WC męskie i damskie. Sanitariaty posiadać mają przedsionki, w których znajdować się mają umywalki. Projektuje się po jednej kabinie dla WC męskiego i damskiego z miską ustępową oraz dodatkową kabinę z pisuarem w WC męskim. Przekrycie budynku Projektuje się dach kopertowy czterospadowy o nachyleniach wszystkich połaci 32º (62%). Kominy ponad dachem murowane z cegły klinkierowej koloru bordowego (ceglastego). Pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej dachówkowej o gr. min. 0,5 mm z obróbkami z blachy stalowej powlekanej płaskiej gr. 0,5 mm z zastosowaniem prefabrykowanych gąsiorów również z blachy powlekanej. Rynny o średnicy 150 mm i rury spustowe o średnicy 100 mm prefabrykowane systemowe z blachy stalowej powlekanej. Przy zadaszeniach wejścia i schodów system rynnowy 100/80 mm analogiczny jak dla dachu. Przy krawędziach okapowych dachu projektuje się zastosowanie systemowych drabinek przeciwśnieżnych zabezpieczających przed nagłym osuwaniem się śniegu z dachu. Projektuje się również montaż wyłazu dachowego o wym. wewn. w świetle co

najmniej 800x800 mm oraz systemowych ław kominiarskich umożliwiających prowadzenie kontroli technicznej kominów ponad dachem. Projektuje się pokrycie dachowe wraz z obróbkami, rynnami, rurami spustowymi i wszystkimi akcesoriami dachowymi w kolorze matowym ciemny brąz. Podbitki okapów dachowych i zadaszeń z paneli PCV w kolorze ciemny brąz na ruszcie drewnianym. Zmiana kształtu przekrycia budynku wymaga również całkowitej odbudowy jego konstrukcji, co uwzględniono w branży konstrukcyjnej niniejszego projektu architektoniczno – budowlanego. Elewacje i elementy zewnętrzne Na elewacjach budynku wprowadza się następujące zmiany: - likwidacja otworu drzwiowego od strony zachodniej budynku, - likwidacja bramy garażowej od strony północnej w miejscu której projektuje się drzwi główne z pozostałą częścią otworu przeszkloną, - dobudowa zadaszenia wejścia głównego od strony północnej wraz z dobudową podestu wejścia głównego oraz chodnika prowadzącego do wejścia bocznego, - dobudowę schodów zewnętrznych prowadzących na piętro budynku wspartych na okrągłych słupach wraz z ich zadaszeniem umiejscowionym na dwóch słupach stalowych - od strony północnej na parterze, projektuje się dodatkowy otwór okienny zwiększający doświetlenie pomieszczenia nr 2 - holu - projektowane otwory okienne piętra o jednakowych wymiarach, od strony północnej i południowej rozmieszczone po 5 szt. Po stronie zachodniej tylko jeden otwór zaś po stronie wschodniej otwór drzwiowy w połowie przeszklony Pokrycie zadaszenia wejścia głównego zadaszenia schodów analogiczne jak pokrycie dachu pod względem rodzaju i kolorystyki. Cokół budynku wraz z cokołami słupów schodów i zadaszenia, wykończony tynkiem mozaikowym w kolorze w odcieniu ciemno-bordowym. Elewacje wykończone tynkiem cienkowarstwowym o fakturze nakrapianej w kolorze żółtym, wykonane na izolacji termicznej. Rozmieszczenie poszczególnych kolorów na elewacjach zgodnie z rysunkami kolorystyki. Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej płaskiej gr. 0,7 mm w kolorze matowym ciemny brąz, wystające co najmniej 40 mm po za lico ściany i układane na warstwie wyrównawczej z zaprawy cementowej M12 ze spadkiem co najmniej 5%. Niedopuszczalne jest układanie podokienników na warstwie z pianki poliuretanowej. Okna parteru i drzwi zewnętrzne z szybami i okuciami antywłamaniowymi. Wszystkie pozostałe okna wykonane z PCV w kolorze białym, zaś drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych w kolorze ciemny brąz. Projektowany chodnik oraz opaski odwodnieniowe przy budynku z kostki betonowej gr. 6 cm z obrzeżami betonowym 20x6 cm na zagęszczonej podsypce cementowopiaskowej gr. 4cm. Projektuje się również wykonanie nowego podestu przed wejściem głównym z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej. Stopnie podestu wykonane z kostki betonowej zakończone obrzeżami 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej. Elementy wewnętrzne Ze względu na zbyt niskie pomieszczenia oraz brak izolacji termicznej podłóg, projektuje się obniżenie posadzek w pomieszczeniach parteru poprzez ich rozbiórkę. Planuje się wykonać posadzki w układzie warstw: – warstwa wyrównawcza z zagęszczonego piasku ,

podkład betonowy gr. 100mm folia PCV – styropian EPS-100 gr. 50mm – folia PCV – wylewka betonowa gr. 50mm – warstwa wykończeniowa z płytek z kamieni sztucznych np. gres. Wszystkie posadzki parteru oraz piętra wykończone płytkami gres wraz z cokolikami na ścianach o wysokości 10cm. Wykończenie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach: holu nr 2, pomieszczenia socjalnego nr 7 na wysokość 1,50m, pomieszczeniu magazynku nr 6 na wysokość 2,0m, w wc dla niepełnosprawnych nr 8 oraz wc męskie i damskie na wysokość 2,0m. Pozostałe ściany wykończone tynkiem mozaikowym na wysokość 1,60m z wyjątkiem sali świetlicowej gdzie planuje się wysokość 2,00 m. W pomieszczeniu kotłowni przewiduje się na całą wysokość ścian wykonać lamperie malowane 2-krotnie farbą olejną. Tynki wewnętrzne na ścianach piętra cem–wap. gładkie kategorii III, sufit piętra wykończony płytami kartonowo-gipsowymi na ruszcie metalowym wymalowanymi farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych. Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana prefabrykowana. Projektowana ścianka działowa przedsionka i holu na całą wysokość pomieszczenia z profili PCV, (wraz z drzwiami) prawie całkowicie przeszklona. – –

Opis technologii wykonania izolacji termicznych i przeciwwilgociowych Strop ostatniej kondygnacji Projektuje się docieplenie stropu piętra poprzez wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej grubości 150mm oraz warstwy paroizolacyjnej z folii pcv. Ściany zewnętrzne fundamentowe – poniżej terenu Projektuje się docieplenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej od strony zewnętrznej wg następującej technologii: - wykonanie wykopów do poziomu wierzchu ław fundamentowych - dokładne oczyszczenie powierzchni ściany ze starej izolacji i innych zanieczyszczeń, - montaż izolacji termicznej ze styropianu samogasnącego wodoodpornego AQUA EPS- P-200 G gr 50 mm na kleju do styropianu, po uprzednim zagruntowaniu podłoża preparatem głebokopenetrującym, - dodatkowe zamocowanie izolacji kołkami do styropianu w ilość 4 szt/m2 - ułożenie 2 warstw siatki zbrojącej z włókna szklanego na kleju do styropianu z dokładnym osłonięciem siatki klejem i zatarciem na gładko, - ułożenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej wraz z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym Ściany zewnętrzne – powyżej opaski kapilarnej Projektuje się docieplenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej od strony zewnętrznej wg następującej technologii: - dokładne oczyszczenie powierzchni ściany z zanieczyszczeń i wykonanie drobnych napraw tynków, - montaż izolacji termicznej ze styropianu samogasnącego frezowanego EPS-70 gr 60 mm na kleju, po uprzednim zagruntowaniu podłoża preparatem

-

głebokopenetrującym (na ościeżach okiennych i drzwiowych styropian gr. 20 mm), dodatkowe zamocowanie izolacji kołkami do styropianu w ilość 4 szt/m2 ułożenie 1 warstwy siatki zbrojącej z włókna szklanego na kleju do styropianu, do wysokości 3,00 m od poziomu opaski ułożenie dodatkowej (drugiej) warstwy siatki zbrojącej z włókna szklanego na kleju do styropianu, tynk cienkowarstwowy akrylowy o fakturze nakrapianej, na uprzednio zagruntowanym podłożu podkładem tynkarskim.

UWAGI: - narożniki wypukłe budynku i krawędzie ościeży należy zabezpieczyć metalowymi narożnikami ochronnymi, - warstwy izolacji należy realizować z materiałów jednego przyjętego systemu dociepleń dopuszczonego do stosowania w budownictwie. Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe posadzek wewnętrznych Projektuje się izolacje termiczną posadzek parteru z styropianu EPS-100 gr. 50mm, natomiast warstwę przeciwwilgociową z podwójnej folii polietylenowej. Izolacja akustyczna stropu Projektuje się izolację akustyczną stropu ze styropianu EPS-70 poprzez wypełnienie żeber stropu Kleina oraz wyrównanie powierzchni płytami styropianowymi gr. 6,0 i 8,0cm Instalacje elektryczne i odgromowe Projektuje się instalację odgromową oraz wewnętrzną elektryczną wg części branży elektrycznej niniejszego projektu. Instalacje sanitarne Projektuje się adaptację instalacji wod-kan z niezbędnymi przeróbkami oraz z przeniesieniem zewnętrznego zbiornika na nieczystości ciekłe, wykonanie instalacji C.O. i ciepłej wody użytkowej, zasilanych z projektowanej kotłowni na paliwo gazowe wraz z instalacją gazową, a także instalację wentylacji mechanicznej. Powyższe instalacje wg części branży sanitarnej niniejszego projektu.

4. OPIS SPOSOBU SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH Bezpieczeństwo konstrukcji Elementy konstrukcyjne obiektu poddano ocenie technicznej oraz wykonano niezbędne obliczenia statyczne, które wykonano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących projektowania i obliczania konstrukcji, co zapewnia spełnienie warunku bezpieczeństwa konstrukcji. Szczegółowe informacje zamieszczone są w części branży konstrukcyjnej niniejszego projektu.

Bezpieczeństwo pożarowe Charakterystyka ogólna Budynek objęty opracowaniem jest docelowo budynkiem użyteczności publicznej, nie przeznaczonym przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, a także nie zawiera pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowe, nie posiada podpiwniczenia. Wysokość budynku wynosi 9,90 m (budynek niski o dwóch kondygnacjach nadziemnych, gdzie poziom stropu nad pierwszą kondygnacją znajduje się na wysokości poniżej 9,00 m). Dane charakterystyczne budynku dotyczące bezpieczeństwa pożarowego: - kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII - wymagana klasa odporności pożarowej budynku: D Wymagania dotyczące nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej dla poszczególnych elementów budynku o określonej klasie odporności: - główna konstrukcja nośna: R30 - konstrukcja dachu: bez wymagań - stropy: REI30 - ściany zewnętrzne konstrukcyjne: REI30 - ściany zewnętrzne nie stanowiące elementu konstrukcyjnego: EI30 - ściany wewnętrzne konstrukcyjne: R30 - ściany wewnętrzne nie stanowiące elementu konstrukcyjnego: bez wymagań - przekrycie dachu: bez wymagań Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe: Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni: 324,72 m2. Budynek nie zawiera elementów stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe. W budynku projektowane jest pomieszczenie kotłowni na paliwo gazowe o łącznej mocy cieplnej nieprzekraczającej 30 kW. Zapewnienie nośności elementów konstrukcji budynku ze względów pożarowych Projektowaną główną konstrukcję nośną budynku stanowią ściany podłużne parteru i piętra oraz strop nad parterem. Ściany konstrukcyjne parteru z cegły ceramicznej pełnej, w tym zewnętrzne gr. 38 cm oraz wewnętrzne gr. 25 cm. Ściany zewnętrzne piętra z betonu komórkowego gr. 24 cm. Strop nad parterem typu Kleina na belkach stalowych z płytą półciężką. Konstrukcja budynku zapewnia wymaganą nośność ogniową 30 minut. Ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku Elementy wykończeniowe wewnętrzne w budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniające ognia. Konstrukcję drewnianą dachu zabezpieczona poprzez impregnację jej elementów do stanu zapewniającego nierozprzestrzenianie ognia oraz od spodu osłonięta płytami gipsowo-kartonowymi gr. 15 mm ognioodpornymi o klasie

odporności ogniowej EI30, na ruszcie metalowym w postaci sufitu podwieszonego. Projektowany właz techniczny na poddasze umieszczony w suficie podwieszanym nad piętrem zaprojektowano o klasie odporności ogniowej EI30, zapewniającej szczelność i izolacyjność ogniową co najmniej 30 minut. Ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki Ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki zapewnia odpowiednie usytuowanie budynku w stosunku do sąsiednich budynków. Ponadto wszystkie projektowane elementy konstrukcji drewnianej dachu impregnowane do stanu nierozprzestrzeniającego ognia. Elementy wykończeniowe zewnętrzne tj. pokrycie dachowe z blachy stalowej oraz docieplenie ścian zewn. ze styropianu samogasnącego pokrytego wyprawą elewacyjną, zaprojektowano również jako nierozprzestrzeniające ognia. Możliwość ewakuacji ludzi i bezpieczeństwo ekip ratowniczych Podstawowe pomieszczenie użytkowe budynku (świetlica), przeznaczone do przebywania max 40 osób, usytuowane jest na piętrze. Ewakuacja na wypadek pożaru zapewniona jest za pośrednictwem dwóch wyjść ewakuacyjnych, tj. bezpośrednio z pomieszczenia na schody ewakuacyjne zewnętrzne (długość dojścia na teren przy budynku: 19,5 m) oraz przez schody wewnętrzne i główne wyjście z budynku na parterze (długość dojścia na zewnątrz budynku: 22 m). Długość przejść ewakuacyjnych dla obu przypadków nie przekracza 40 m. Szerokości drzwi, schodów i spoczników stanowiących dojścia ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych dla budynków. Bezpieczeństwo użytkowania Wszystkie elementy zapewniające bezpieczeństwo użytkowania zaprojektowano zgodnie z wymaganiami przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wejście główne do budynku zabezpieczono odpowiednim zadaszeniem. Przy krawędziach dachu, zadaszenia wejścia głównego i zadaszenia schodów zaprojektowano drabinki (barierki) przeciwśnieżne zabezpieczające przed nagłymi osunięciami zwałów śnieżnych z dachu na teren w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Zapewniono włazy techniczne o wym. w świetle nie mniejszych niż 0,80x0,80 m umożliwiające prawidłowy dostęp na dach, a także zaprojektowano odpowiednie antypoślizgowe dojścia do kominów, w postaci systemowych stopni kominiarskich, niezbędnych do ich bieżącej kontroli technicznej. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska Ochronę czystości powietrza i ochronę przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi zapewni zastosowanie materiałów dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie oraz fakt, iż w budynku nie występują źródła mogące powodować pogorszenie jakości powietrza.

Wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z obróbkami, a także wykonanie nowej izolacji pionowej przeciwwilgociowej, zabezpieczy budynek przed zawilgoceniem i ewentualną korozją biologiczną elementów budynku. Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu piętra poprawi właściwości cieplnowilgotnościowe przegród zewnętrznych do stanu zgodnego z obowiązującymi wymaganiami, co będzie zapobiegało wykraplaniu się pary wodnej zawartej w powietrzu na powierzchni tych przegród i ich zawilgoceniu – wykonano w tym zakresie obliczenia sprawdzające. Poprawa izolacyjności termicznej budynku ograniczy również emisję zanieczyszczeń ze względu na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną – pozytywny wpływ zamierzenia na środowisko. Obiekt nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Ochrona przed hałasem i drganiami Obiekt nie generuje hałasu i nie jest narażony na hałas przekraczający wartości dopuszczalne – budynek usytuowany na terenie wiejskim przy drodze dojazdowej o bardzo małym natężeniu ruchu drogowego. Docieplenie budynku poprawi również izolacyjność akustyczną przegród zewnętrznych. Oszczędność energii i odpowiednie izolacyjności cieplne przegród Izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych budynku, po wykonaniu projektowanych robót dociepleniowych, będzie spełniała wymagania obowiązujących przepisów. Grubości warstw izolacji przyjęto w oparciu o obliczenia termiczne. Instalacja grzewcza i ciepłej wody użytkowej są objęte w branży sanitarnej niniejszego opracowania.

5. OPIS SPOSOBU SPEŁNIENIA WYMAGAŃ POZOSTAŁYCH Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, energię cieplną i paliwa, a także usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów: Obiekt posiada istniejące rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w: - wodę z wodociągu gminnego, - energię elektryczną z sieci zewnętrznej napowietrznej, - energię cieplną z własnej projektowanej kotłowni gazowej, Odprowadzenie ścieków do własnego istniejącego zbiornika bezodpływowego, którego lokalizacje przewiduje się w odległości 15,50 m od adaptowanego budynku poprzez jego przesunięcie. Odprowadzenie wody opadowej na teren własnej działki. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego: W celu możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego zaprojektowano na odbudowywanym dachu takie elementy jak: - właz techniczny na strop ostatniej kondygnacji, umożliwiający dostęp do konstrukcji dachu i izolacji termicznej stropu oraz zapewnia wejście na dach również zaprojektowanym włazem umieszczonym w połaci dachowej, - ławy kominiarskie umożliwiające dostęp do wszystkich kominów ponad dachem,

Niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich: Zaprojektowano chodnik prowadzący do wejścia bocznego bez progów utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo w miejscu istniejącego zaprojektowano na parterze pomieszczenie WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy: Wnętrza budynku przeznaczone na pobyt ludzi i stanowiące miejsca pracy dostosowane do projektowanego ich przeznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ochrona ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej: Nie dotyczy. Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską: Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej: Zamierzenie nie wpływa na zmianę usytuowania budynku ani zwiększenia powierzchni zabudowy. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej: Zamierzenia nie narusza interesów osób trzecich. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy: Zawarto w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stanowiącej załącznik do niniejszego projektu budowlanego.

BRANŻA

SPIS ZAWARTOŚCI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Załączniki - Oświadczenie projektanta i sprawdzającego - Kopia uprawnień budowlanych projektanta - Kopia zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej projektanta - Kopia uprawnień budowlanych sprawdzającego - Kopia zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej sprawdzającego Opis techniczny Część rysunkowa, zawierająca: Rys. nr K1. Rzut fundamentów – skala 1:50 Rys. nr K2. Rzut parteru – skala 1:50 Rys. nr K3. Rzut piętra – skala 1:50 Rys. nr K4. Konstrukcja więźby dachowej – skala 1:50 Rys. nr K5. Stopy fundamentowe – Konstrukcja – skala 1:20 Rys. nr K6. Konstrukcja schodów zewnętrznych - rys.1 – skala 1:50/20 Rys. nr K7. Konstrukcja schodów zewnętrznych - rys.2 – skala 1:20 Rys. nr K8. Podciąg stalowy – Konstrukcja – skala 1:10 Rys. nr K9. Konstrukcja płyt stropowych – skala 1:20 Rys. nr K10. Konstrukcja schodów wewnętrznych – skala 1:20 Rys. nr K11. Konstrukcja stropu – skala 1:20 Rys. nr K12. Wiązar dachowy ,,W1''– skala 1:50/10 Rys. nr K13. Wiązar dachowy ,,W2''– skala 1:50/10 Rys. nr K14. Konstrukcja zadaszenia wejścia głównego – skala 1:50 Rys. nr K15. Konstrukcja zadaszenia nad schodami – skala 1:50

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Dotyczy projektu budowlanego: OBIEKT (NAZWA ZAMÓWIENIA): Nazwa: Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską pełniącą funkcje

Adres:

społeczno –kulturalną wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Liśniku Dużym Kolonii 23-275 Gościeradów, Liśnik Duży Kolonia, powiat kraśnicki dz-ka nr ewid. 101/11, obręb geod. 11- Liśnik Duży Kolonia

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.Nr 156 z 2006 r. z późn. zmianami) oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kraśnik, 2008-10-21

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Dotyczy projektu budowlanego: OBIEKT (NAZWA ZAMÓWIENIA): Nazwa: Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską pełniącą funkcje

Adres:

społeczno –kulturalną wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Liśniku Dużym Kolonii 23-275 Gościeradów, Liśnik Duży Kolonia, powiat kraśnicki dz-ka nr ewid. 101/11, obręb geod. 11- Liśnik Duży Kolonia

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.Nr 156 z 2006 r. z późn. zmianami) oświadczam, że sprawdzony przeze mnie projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kraśnik, 2008-10-21

OPIS TECHNICZNY 1. OPIS OGÓLNY. Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie nowych elementów konstrukcyjnych adaptowanego budynku wraz dokonaniem oceny technicznej stanu istniejącego konstrukcji i stanu posadowienia.

2. OCENA TECHNICZNA WRAZ Z OCENĄ AKTUALNYCH WARUNKÓW GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKICH I STANU POSADOWIENIA OBIEKTU. 2.1. Opis ogólny stanu istniejącego. Budynek poddany ocenie wykonany jest w technologii tradycyjnej o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia. Obiekt posiada układ konstrukcyjny podłużny, przekrycie budynku więźbą dachową drewnianą, posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych. 2.2. Opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych i ich stanu technicznego. Przekrycie budynku Przekrycie budynku stanowi dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej typu jętkowego, pokryty blachą stalową ocynkowaną płaską na rąbki stojące, od spodu osłonięty płytami pilśniowymi. Ponad dach wyprowadzona jest wieżyczka przeznaczona dla syreny strażackiej, o konstrukcji drewnianej – przewidziana do likwidacji w ramach zamierzenia. Rynny dachowe, obróbki blacharskie oraz rury spustowe również z blachy stalowej ocynkowanej. Całość konstrukcji dachu opiera się na drewnianych ścianach podłużnych piętra. Stan techniczny pokrycia dachu jest zły, w zasadzie całkowicie blacha pozbawiona jest warstwy cynkowej i na całej powierzchni widoczna jest korozja stali, dotyczy to również rynien dachowych i obróbek blacharskich. Taki stan pokrycia jest przyczyną przecieków wody opadowej co z kolei sprzyja korozji biologicznej elementów drewnianych konstrukcji dachu. Rury spustowe w dobrym stanie technicznym, jednak wykonane są w sposób nieprawidłowy, ze względu na fakt, iż ich wyloty usytuowane są na wysokości stropu nad parterem, a nie bezpośrednio nad terenem. Stwierdzono również nadmierne ugięcie krokwi dachowych, widoczne są znaczne zagłębienia i zapadnięcia w połaciach dachu – przekroczony stan graniczny użytkowania. Ponadto kominy murowane na odcinkach ponad dachem znajdują się w złym stanie technicznym, posiadają spękania i liczne ubytki spoin, nie są otynkowane. Ściany piętra Ściany piętra drewniane z bali od zewnątrz wykończone obitką z desek drewnianych, a od wewnątrz płytą pilśniową, o całkowitej grubości 20 cm. Górne krawędzie ścian podłużnych zostały połączone ze sobą za pomocą trzech ściągów stalowych w postaci prętów stalowych okrągłych o średnicy 24 mm z regulacją śrubą „rzymską”, rozmieszczonych równomiernie na długości pomieszczenia sali zabaw. Stan techniczny ścian piętra jest zadowalający, nie stwierdzono korozji biologicznej drewna w miejscach odkrywek, jedynie złuszczenie powłok malarskich

zewnętrznych na obiciu z desek. Stwierdzono natomiast odkształcenia płaszczyzny ścian, zwłaszcza w postaci wychylenia ich górnej krawędzi od pionu, w szczególności w środkowej części budynku (tzw. „wybrzuszenie”), co stanowi również o przekroczeniu stanu granicznego użytkowania. Strop nad parterem Strop nad parterem w całości typu Kleina na belkach stalowych INP200 z płytą ceglaną typu półciężkiego, rozstaw osiowy belek stropowych co ok. 1,00 m. W części wschodniej budynku strop opiera się na trzech ścianach konstrukcyjnych podłużnych, posiada dwa przęsła o rozpiętościach osiowych 5,75 m i 3,36 m, natomiast w części zachodniej (nad garażem) strop opiera się na dwóch ścianach konstrukcyjnych podłużnych zewnętrznych z podparciem wewnątrz w postaci belki stalowej z dwuteownika walcowanego INP200, gdzie całkowita rozpiętość osiowa pomiędzy ścianami zewnętrznymi wynosi 9,11 m, a rozpiętości z uwzględnieniem podparcia belką stalową wynoszą 5,15 m i 3,96 m. Rozpiętość osiowa belki podpierającej wynosi 8,93 m, oparcie tej belki stanowi na jednym końcu ściana zewnętrzna poprzeczna, a na drugim końcu słup murowany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem-wap. o wymiarach 51x51 cm. Na całości stropu od góry wykonana jest podłoga drewniana z desek na legarach, a od spodu tynk zwykły cem-wap. W całym stropie brak obetonowania górnych stopek belek stalowych. W części wschodniej budynku, gdzie strop opiera się na trzech ścianach podłużnych, nie stwierdzono nadmiernych ugięć lub uszkodzeń stropu – w dobrym stanie technicznym. W części zachodniej (w garażu) stwierdzono nadmierne ugięcia stropu i podpierającej go belki stalowej – przekroczony stan graniczny użytkowania. Stwierdzono również miejscowe odspojenia tynku od belek stalowych w spodzie stropu. Schody wewnętrzne Schody wewnętrzne usytuowane w części wschodniej budynku wykonane jako żelbetowe płytowe, dołem oparte na fundamencie natomiast górą częściowo na ścianie zewnętrznej i częściowo na belce stalowej stropu nad parterem. Stan techniczny schodów wewnętrznych – dobry. Nie stwierdzono jakichkolwiek uszkodzeń lub nadmiernych ugięć. Schody nie spełniają wymagań przepisów o warunkach technicznych dotyczących ich geometrii dla projektowanego sposobu użytkowania. Ściany parteru Ściany parteru wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem-wap. Wszystkie ściany zewnętrzne (podłużne i poprzeczne) o grubości 38 cm plus warstwy wykończeniowe, natomiast ściany wewnętrzne (podłużna i poprzeczna usztywniająca) o gr. 25 cm plus warstwy wykończeniowe. Ściany murowane parteru ogólnie w dobrym stanie technicznym, stwierdzono jedynie miejscowe zawilgocenia oraz drobne zarysowania w górnej części pod belkami stropowymi w pomieszczeniu garażu przy narożniku płn-zach. budynku, widoczne jedynie od strony wewnętrznej. W obecnym stanie ściany zewnętrzne nie spełniają wymagań warunków technicznych w zakresie izolacyjności cieplnej. Posadowienie konstrukcji budynku W celu zbadania stanu posadowienia dokonano odkrywki fundamentów budynku, na podstawie której określono głębokość posadowienia, geometrię ław fundamentowych oraz rodzaj i stan podłoża gruntowego.

Istniejące fundamenty posadowione na głębokości ok. 1,10 m, szerokość ław fundamentowych ok. 50 cm, ławy fundamentowe betonowe. Stwierdzono również, że podłoże gruntowe stanowią iły w stanie twardoplastycznym. W wykonanym wykopie nie stwierdzono również zwierciadła wody gruntowej ani śladów podciągania kapilarnego na powierzchni ścian wykopu, co świadczy o tym, że poziom wody gruntowej znajduje się znacznie poniżej poziomu posadowienia budynku. Z powyższego wynika, że stan posadowienia budynku jest dobry. 2.3. Wnioski i zalecenia. Na podstawie dokonanej oceny należy stwierdzić, że konstrukcja dachu oraz ściany piętra nie nadają się do adaptacji. Konstrukcja dachu posiada zbyt znaczne uszkodzenia w postaci trwałych odkształceń i miejscowej korozji biologicznej powstałej na skutek przecieków wody opadowej przez pokrycie dachowe. Ściany drewniane piętra nie mogą być zaadaptowane mimo, że materiał jest w dobrym stanie technicznym, ale przemawia za tym fakt, iż schemat statyczny całego ustroju konstrukcyjnego dachu i ścian piętra nie zapewnia stateczności. W założeniach teoretycznych jest to układ geometrycznie zmienny, czyli nie jest w stanie zapewnić stateczności ogólnej. Układ ten, na skutek oddziaływań poziomych (parcia wiatru), może się przemieszczać w płaszczyźnie poziomej usytuowanej na wysokości górnej krawędzi ścian, czego dowodem są „wybrzuszenia” ścian w środkowej części budynku (przy narożnikach ściany utrzymywane są przez prostopadłe ściany szczytowe). Stan rzeczywisty tej konstrukcji, tj. brak utraty stateczności, uzasadniony jest tym, że teoretyczne połączenia przegubowe ścian z konstrukcją więźby dachowej, nie stanowią idealnych przegubów i posiadają pewną sztywność ze względu na obrót węzła. Wynika z tego, że cała konstrukcja pozostaje stateczna jedynie dzięki przypadkowej sztywności połączeń ścian z konstrukcją dachu, które przejmują całość obciążeń poziomych. Drewno charakteryzuje się takimi cechami jak pełzanie, możliwość rozsychania, możliwość korozji biologicznej, które to cechy mogą być powodem obluzowania się połączeń konstrukcyjnych i utraty stateczności całego ustroju. Taki stan nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania i wymaga zastosowania innego rozwiązania konstrukcyjnego. Stropy w całym budynku wymagają wykonania obetonowania górnych stopek belek stropowych, celem zabezpieczenia ich przed korozją i przed zwichrzeniem. Ponadto płyta Kleina typu półciężkiego stanowiąca wypełnienie między belkami stalowymi stropowymi ma zbyt małą nośność w stosunku do obciążeń stałych i użytkowych (dotychczas podłoga drewniana przekazywała obciążenia bezpośrednio na belki stropowe, bez obciążania płyty Kleina). Wymaga to zaprojektowania odpowiedniej konstrukcji przekazującej obciążenia z posadzki bezpośrednio na belki stropowe. W części zachodniej budynku (w garażu) powstały nadmierne ugięcia belek stropowych i belki poprzecznej podpierającej strop. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt mała sztywność belki podpierającej (INP200 przy rozpiętości 8,93 m), która uległa nadmiernemu ugięciu, co z kolei umożliwiło ugięcie się stropu. Belka, poprzez nadmierne ugięcie, utworzyła podporę sprężystą dla belek stropowych, co spowodowało zwiększenie reakcji na podporach skrajnych (ścianach zewnętrznych) i zwiększone obciążenie tych podpór. Jest to również przyczyną odspajania się pasów tynków od dolnych stopek belek stropowych, w wyniku rozwarstwienia wywołanego siłą poprzeczną oraz w wyniku braku osiatkowania belek. Strop wymaga wykonania robót naprawczych polegających na likwidacji ugięcia, naprawy tynków oraz zaprojektowania konstrukcji podpierającej strop o odpowiedniej nośności i sztywności.

Ściany parteru ogólnie w dobrym stanie technicznym, wymagają wykonania odpowiednich zabezpieczeń przed zawilgoceniem tj. prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z dachu wraz z zapewnieniem szczelności pokrycia i elementów odprowadzających, wykonania opaski przy budynku. Ściany wymagają również wykonania izolacji termicznej celem uzyskania wymaganej izolacyjności cieplnej. Przyczyną drobnych zarysowań ściany w płn-zach. narożniku jest przeciążenie podpory przez ugięty strop oraz podmywanie fundamentu przez wodę wyprowadzaną z rury spustowej, której wylot znajduje się na wysokości ok. 3 m, w bezpośrednim sąsiedztwie tego narożnika. Wykonanie prawidłowe rur spustowych poprzez wykonanie wylotów bezpośrednio nad poziomem terenu oraz wykonanie opasek zapobiegnie wymywaniu. Naprawa stropu nad garażem spowoduje również odciążenie tego miejsca. Ze względu na przewidywane zmiany elementów konstrukcyjnych budynku, po zaprojektowaniu odpowiednich rozwiązań, należy dokonać sprawdzenia stanu granicznego nośności posadowienia. W przypadku przekroczenia tego stanu należy również zaprojektować wzmocnienie fundamentów.

3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY I ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE) ORAZ ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ, W TYM DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ. Na podstawie dokonanej oceny technicznej i uzgodnień z zamawiającym projektuje się wykonanie nowej konstrukcji dachu budynku z uwzględnieniem zmian kształtu dachu, odbudowę ścian zewnętrznych piętra, wykonanie schodów zewnętrznych oraz wykonanie zadaszenia wejścia głównego i zadaszenia nad schodami po stronie wschodniej, a także prace naprawcze istniejącej konstrukcji tj. w szczególności stropu nad parterem i wykonanie nowej konstrukcji wsporczej stropu w pomieszczeniu garażu. Układ konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian. Projektuje się nowe ściany piętra z betonu komórkowego gr. 24cm na zaprawie cementowo wapiennej, oraz nową konstrukcję więźby dachowej. Zostaje zaprojektowany wieniec w poziomie bezpośrednio nad istniejącym stropem, na całym obwodzie ścian zewnętrznych budynku. W wieńcu tym mają być zakotwione pręty stalowe przyspawane do belek stropowych. Dodatkowym usztywnieniem będą cztery filary między okienne usztywniające ściany zewnętrzne. Ściany piętra zakończone wieńcem górnym, który ma być wsparciem konstrukcji więźby dachowej za pośrednictwem murłaty. Zaprojektowano konstrukcje dachu z wiązarów drewnianych o schemacie statycznym dwuwieszarowym, w rozstawie osiowym co 1,00 m. Dolne pasy wiązarów stanowić mają jednocześnie konstrukcję nośną dla sufitu podwieszanego nad piętrem. W celu wzmocnienia istniejącego stropu Kleina nad istniejącym garażem projektuje się podciąg stalowy z dwóch dwuteowników IPN 260 o schemacie statycznym belki wolno podpartej na słupach. Podciąg ten ma być jednocześnie podporą dla projektowanych schodów wewnętrznych. Do obliczeń konstrukcji przyjęto obciążenia wiatrem, śniegiem oraz obciążenia stałe i użytkowe na podstawie następujących obowiązujących Polskich Norm: - PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. - PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.

-

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. Obliczenia konstrukcyjne wykonano zgodnie z normami: - PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. - PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. - PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Obliczenia statyczne i wymiarowanie wykonano przy użyciu programu „KONSTRUKTOR STUDIO” firmy „INTERsoft” Sp. z o.o. z Łodzi. Szczegółowe obliczenia w archiwum jednostki projektowej, w niniejszym projekcie podano wyciąg z obliczeń zawierający założenia przyjęte do obliczeń, w tym dotyczące obciążeń oraz podstawowe wyniki tych obliczeń. Obliczenia wykonano dla układów konstrukcyjnych statycznie wyznaczalnych. Do obliczeń przyjęto następujące wielkości obciążeń: Wiatr (obciążenie charakterystyczne) na rzut prostopadły do połaci dachu a) parcie -dla połaci 0,13kN/m2 -dla ściany zewnętrznej 0,32kN/m2 b) ssanie - dla połaci -0,16kN/m2 - dla ściany zewnętrznej -0,18kN/m2 Śnieg (obciążenie charakterystyczne) na rzut pionowy do połaci dachu a) przypadek I - obciążenie śniegiem równomiernym (na obie połacie) 0,72kN/m2 b) przypadek II - obciążenie śniegiem równomiernym (50% obciążenia na jedną połać) 0,36kN/m2 Obciążenie stałe pokrycia dachu (obć. charakterystyczne) 0,06kN/m2 Obciążenie stałe sufitu podwieszanego (obć. charakterystyczne) 0,32kN/m2 Obciążenie stropu Kleina (obć. charakterystyczne) - obć. stałe 4,201 kN/m2 - obć. użytkowe 5,00 kN/m2 Obciążenie na mb podciągu IPN 260 (obć. charakterystyczne) – obć. stałe 18,06 kN/m – obć. użytkowe 17,20kN/m Obciążenie na stopę skrajną słupa podciągu - siła osiowa (wartość obliczeniowa) 117,08kN Obciążenie na stopę środkową słupa podciągu – siła osiowa (wartość obliczeniowa) 206,23kN Obciążenie na stopę łupa schodów zewnętrznych siła osiowa (wartość obliczeniowa) 55,69kN Obciążenie na ławę fundamentową (ściana zewnętrzna) – siła osiowa (wartość obliczeniowa) 80,18 kN/mb

Parametry geotechniczne gruntu w poziomie posadowienia ław i stóp fundamentowych Przyjęty grunt do obliczeń – ,,ił'' w stanie twardo plastycznym o IL=0,25 kąt tarcia wewnętrznego Øu = 10º spójność Cu = 47,0 kPa Wyniki obliczeń 1. Obliczenia nośności posadowienia stopy środkowej podciągu N=220,73kN