D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p . k . Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń w w w . d e m i u r g . c o m . p l ; b i u r o @ d e m i u r g . c o m . p l ; t e l . / f a x 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ; S Ą D R E J O N W O W Y P O Z N AŃ - N O W E M I AS T O I W I L D A W P O Z N A N I U , V I I I W Y D Z I A Ł G O S P O D A R C Z Y K R A J O W E G O R E J E S R T U S Ą D O W E G O K R S 0 0 0 0 3 8 6 7 1 0 , N I P 7 7 9 - 2 3 - 9 3 - 0 7 0 , R E G O N 3 0 1 7 4 9 3 8 6 , I N G O d d z i a ł w P o z n a n i u 4 5 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 9 0 9 0 1 9 2 8 3 3

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE

ADRES

LESZNO 64-100, Ul. Kasprowicza 1

INWESTOR

SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32

AUTORZY

IMIĘ I NAZWI SKO

NR UPR.

mgr inż. arch. Joanna SKRZYPCZAK

WP-OIA/OKK/UpB/58/2009

PODPIS

Architektura PROJEKTOWAŁ:

Architektura OPRACOWAL:

Karolina Kasperkowiak

DATA

Sierpień

NR KONTRAKTU

000871

2012 roku

EGZEMPLARZ

…/…

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE

1 SPIS ZAWARTOŚCI

DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE

1 2 3

4

SPIS ZAWARTOŚCI ................................................................................................................................... DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE .................................................................................................... ARCHITEKTURA ........................................................................................................................................ 3.1 INFORMACJE PODSTAWOWE .................................................................................................... 3.1.1 Adres inwestycji ....................................................................................................................... 3.1.2 Inwestor..................................................................................................................................... 3.1.3 Podstawy opracowania ........................................................................................................ 3.1.4 Zakres i cel opracowania ...................................................................................................... 3.1.5 Przeznaczenie obiektu ........................................................................................................... 3.2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU.......................................................................................... 3.2.1 Opis ogólny .............................................................................................................................. 3.2.2 Dane konstrukcyjno-materiałowe ....................................................................................... 3.3 RYSUNKI ARCHITEKTURA .............................................................................................................. INFORMACJA BIOZ.................................................................................................................................

DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE

2 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE

DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE

DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE

DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE

Poznań, 13.08.2012

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że prace projektowe w projekcie remontu i renowacji schodów wewnętrznej klatki schodowej w Sądzie Rejonowym w Lesznie wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126, 2000 r.; Dz. U. Nr 80, poz. 718, 2003 r.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 121, poz.1131, 2003 r.), normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

…………….………………………….. mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak

DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE

3 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE 3.1

3.1.1

INFORMACJE PODSTAWOWE

Adres inwestycji

64-100 Leszno, Ul. Kasprowicza 1

3.1.2

Inwestor

SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU, Al. Marcinkowskiego 32

3.1.3

Podstawy opracowania

- Uzgodnienia i umowa z inwestorem - Wizja lokalna - Normy i przepisy prawne - Inwentaryzacja

3.1.4

Zakres i cel opracowania

Zasadniczym celem opracowania jest projekt remontu i renowacji schodów wewnętrznej klatki schodowej wraz z remontem dwóch pomieszczeń na 2 pietrze i prowadzącym do nich korytarzem w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie.

3.1.5

Przeznaczenie obiektu

Budynek spełnia funkcję obiektu użyteczności publicznej, pozostaje bez zmian.

DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE

3.2

3.2.1

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Opis ogólny

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa umożliwiająca wykonanie prac remontowych i modernizacji zabytkowych schodów wewnętrznej klatki schodowej z balustradami i poręczami w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie. Dodatkowo na 2 pietrze odnowione zostaną dwa pomieszczenia wraz z prowadzącym do nich korytarzem, służące pracownikom sądu.

Istniejący obiekt jest budynkiem murowanym, dwupiętrowym. W części frontowej budynku istniejąca klatka schodowa nie spełnia norm dotyczących wysokości balustrady w budynkach użyteczności publicznej.

Program

prac

budowlanych

wymaga

uzgodnienia

z

Wojewódzkim

Konserwatorem

Zabytków, w jurysdykcji, którego jest kompetentny nadzór, wynikający z faktu iż budynek Sądu wpisany został w rejestr zabytków.

UWAGA! Szczegółowy zakres prac określono również na rysunkach.

3.2.2

Dane konstrukcyjno-materiałowe

Wszystkie materiały budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny posiadać

certyfikat

lub

aprobatę

techniczną,

a

urządzenia

certyfikat

na

znak

bezpieczeństwa.

Zakres remontu Zakres remontu części Sądu obejmuje remont i renowację schodów wewnętrznej klatki schodowej, a także remont dwóch pomieszczeń i prowadzący do nich korytarz. Przed rozpoczęciem remontu na czas jego trwania, należy wynieść elementy wyposażenia wnętrza, do miejsca wskazanego przez Inwestora, a następnie po wykonaniu remontu należy przenieść je w miejsce również wskazane przez Inwestora.

DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE 3.2.2.1 KLATKA SCHODOWA

TRALKI, BALUSTRADY

• DEMONTAŻ Zdemontować należy istniejącą balustradę na wszystkich kondygnacjach, numerując elementy w celu powtórnego montażu w odpowiednich miejscach.

• RENOWACJA I MONTAŻ Zabytkowe tralki, pochwyt i słupki zdemontowanej balustrady klatki schodowej wraz z balustradą przy przeszkleniu w podłodze 2 piętra poddać należy renowacji (uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie lakierem ogniochronnym do nierozprzestrzeniania ognia NRO Expander FR lub tożsamym, po uprzednim usunięciu farby). Elementy pokryć bezbarwną powłoką lakieru nie zmieniając koloru - zachować naturalny kolor drewna. Istniejące wtórne tralki w kształcie nie oddającym oryginalnych zastąpić nowymi tralkami wykonanymi z drewna bukowego zgodnie z rys. A.13. Brakujące elementy balustrady wykonać według projektu. Podwyższenie istniejącej balustrady klatki schodowej o 18 cm wykonać z drewna bukowego zgodnie z rys. nr A.13 projektu. Podwyższenie istniejącej balustrady przeszklenia w podłodze 2 piętra o 15 cm wykonać z drewna bukowego, zgodnie z rysunkiem A.14 projektu. W górnej części podwyższenia należy nawiercić otwory o średnicy ok. 2,2 cm i dł. 3 cm, natomiast w dolnej części tralek należy nawiercić otwory o średnicy 1,2 cm i dł. 6 cm w celu osadzenia kołków montażowych. Również w dolnej części podwyższenia należy nawiercić otwory o średnicy 0.6 cm i długości 7 cm w celu osadzenia szpilek dwustronnych z gwintem do drewna. Chcąc wzmocnić połączenia tralka – podwyższenie w miejsca osadzenia kołków drewnianych (o średnicy 1 cm i dł. 9cm) zastosować należy klej do połączeń drewno drewno np. Ponal Construct lub tożsamy. Natomiast chcąc wzmocnić połączenie podwyższenie – stopień po nawierceniu otworu o średnicy ok. 1,2 cm i długości 7 cm nawiercić szpilkę dwustronną z gwintem do drewna w otwór o średnicy 1,2 cm wypełniony Żywicą iniekcyjną HFX. Podwyższenie tralek, podwyższenie słupków zabezpieczyć lakierem ogniochronnym do nierozprzestrzeniania ognia NRO - Expander FR lub tożsamym. Przed montażem elementów balustrady ze stopniami należy wykonać połączenia tralek i słupków istniejących z podwyższeniem za pomocą kołków i klejów opisanych powyżej. Zamontować balustradę, kierując się wcześniej wykonaną numeracją. Zamontować nowe tralki, słupki, pochwyt oraz słupki i pochwyty po renowacji . Po zabezpieczeniu elementów drewnianych lakierem ogniochronnym Expander FR należy wykonać warstwę ochronną lakierem nawierzchniowym np. Capon lub tożsamym. DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE

STOPNIE, PODESTY

• DEMONTAŻ Usunąć drewniane nastopnice ze stopni schodów. Oczyścić, wygładzić, przygotować stopnice do nałożenia nowych granitowych elementów. Przed montażem podłoże należy zagruntować preparatem GRUNDER SK lub tożsamym, celem podwyższenia przyczepności i spójności podłoża.

• MONTAŻ Elementy stopnic i podstopnic przyklejać do podłoża na klej Granit kleber firmy Knauf lub na klej o podobnych właściwościach. Kolorystyka elementów granitowych: granit KASHMIR GOLD, KASHMIR WHITE, YELLOW PINK, SHIVAKASHI - odcień do uzgodnienia z inwestorem, na etapie wykonawczym. Kolory należy przedstawić do akceptacji przedstawiciela WZK. Grubość elementów stopnic i podstopnic – 3 cm. UWAGA: Zaleca się wykonanie elementów antypoślizgowych na stopnicach.

• SUFITY Usunąć luźne tynki , w razie potrzeby wypełnić ubytki tynkami cementowo-wapiennymi. Następnie wykonać szpachlowanie gipsem w celu wygładzenia sufitów oraz malować farbami naturalnymi, paroprzepuszczalnymi np. Caparol Bio-Innerfarbe w kolorze jasny beż. (odcień do uzgodnienia z inwestorem).

• ŚCIANY WEWNĘTRZNE Usunąć luźne tynki , w razie potrzeby wypełnić ubytki tynkami cementowo-wapiennymi. Następnie wykonać szpachlowanie gipsem w celu wygładzenia ścian oraz malować farbami naturalnymi, paroprzepuszczalnymi np. Caparol Bio-Innerfarbe w kolorze jasny beż. (odcień do uzgodnienia z inwestorem).

• DRZWI Stolarkę drzwiową w miejscach objętych zakresem opracowania należy poddać zabiegom renowacyjnym (naprawa, oczyszczenie, przemalowanie.)

DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE 3.2.2.2 KORYTARZE OBJĘTE OPRACOWANIEM

• SUFITY Usunąć luźne tynki , w razie potrzeby wypełnić ubytki tynkami cementowo-wapiennymi. Następnie wykonać szpachlowanie gipsem w celu wygładzenia sufitów oraz malować farbami naturalnymi, paroprzepuszczalnymi np. Caparol Bio-Innerfarbe w kolorze jasny beż. (odcień do uzgodnienia z inwestorem).

• ŚCIANY WEWNĘTRZNE Usunąć luźne tynki , w razie potrzeby wypełnić ubytki tynkami cementowo-wapiennymi. Następnie wykonać szpachlowanie gipsem w celu wygładzenia ścian oraz malować farbami naturalnymi, paroprzepuszczalnymi np. Caparol Bio-Innerfarbe w kolorze jasny beż. (odcień do uzgodnienia z inwestorem).

• POSADZKI Usunąć wykładzinę PCV, oczyścić, wygładzić, przygotować posadzki do nałożenia nowych granitowych elementów. Przed montażem podłoże należy zagruntować preparatem GRUNDER SK lub tożsamym, celem podwyższenia przyczepności i spójności podłoża. Granitowe elementy przyklejać do podłoża na klej Granit kleber firmy Knauf lub na klej o podobnych właściwościach. Kolorystyka elementów granitowych: granit KASHMIR GOLD, KASHMIR WHITE, YELLOW PINK, SHIVAKASHI - odcień do uzgodnienia z inwestorem, na etapie wykonawczym. Kolory należy przedstawić do akceptacji przedstawiciela WZK. Grubość elementów stopnic i podstopnic – 3 cm. UWAGA: Zaleca się wykonanie elementów antypoślizgowych.

• DRZWI Stolarkę drzwiową w miejscach objętych zakresem opracowania należy poddać zabiegom renowacyjnym (naprawa, oczyszczenie, przemalowanie). We wskazanych na rysunkach pomieszczeniach wykonać nowe otwory drzwiowe. Nowe drzwi wraz z ościeżnicami wykonać jako drewniane odwzorowując istniejące oryginalne drzwi.

DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE 3.2.2.3 POMIESZCZENIA NA 2 PIETRZE OBJĘTE ZAKRESEM OPRACOWANIA

• SUFITY Usunąć luźne tynki , w razie potrzeby wypełnić ubytki tynkami cementowo-wapiennymi. Następnie wykonać szpachlowanie gipsem w celu wygładzenia sufitów oraz malować farbami naturalnymi, paroprzepuszczalnymi np. Caparol Bio-Innerfarbe w kolorze jasny beż. (odcień do uzgodnienia z inwestorem).

• ŚCIANY WEWNETRZNE Usunąć luźne tynki , w razie potrzeby wypełnić ubytki tynkami cementowo-wapiennymi. Następnie wykonać szpachlowanie gipsem w celu wygładzenia ścian oraz malować farbami naturalnymi, paroprzepuszczalnymi np. Caparol Bio-Innerfarbe w kolorze jasny beż. (odcień do uzgodnienia z inwestorem)

• POSADZKI W remontowanych pomieszczeniach projektuje się wyłożenie nowej wykładziny PCV ( zakres pomieszczeń objętych wymianą wykładzin znajduje się na rysunkach). Montować wykładzinę PCV Terkett Topaz lub równoważną o parametrach - klasy ścieralności min. "P" - klasa użytkowania "4" - klasa trudno zapalności Bfl-s1 - zabezpieczenie PUR Protect Wykładziny montować na wyrównanej wcześniej posadzce dwoma warstwami płyty OSB gr 1,2 mm pokrytej wylewką cienkowarstwową. Listwy przyścienne wykonać jako drewniane. Listwę bejcować na kolor dopasowany do wykładziny PCV.

• DRZWI Stolarkę drzwiową w miejscach objętych zakresem opracowania należy poddać zabiegom renowacyjnym (naprawa, oczyszczenie, przemalowanie). We wskazanych na rysunkach pomieszczeniach wykonać nowe otwory drzwiowe. Nowe drzwi wraz z ościeżnicami wykonać jako drewniane odwzorowując istniejące oryginalne drzwi.

DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE

3.3

RYSUNKI ARCHITEKTURA

A.01 RZUT PIWNICY - STAN ISTNIEJACY

skala 1:100

A.02 RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY

skala 1:100

A.03 RZUT 1 PIĘTRA - STAN ISTNIEJĄCY

skala 1:100

A.04 RZUT 2 PIĘTRA - STAN ISTNIEJĄCY

skala 1:100

A.05 PRZEKRÓJ A – A - STAN ISTNIEJĄCY

skala 1:100

A.06 DETAL BALUSTRADY SCHODÓW - STAN ISTNIEJACY

skala 1:5

A.07 DETAL BALUSTRADY PRZESZKLENIA - STAN ISNIEJĄCY

skala 1:5

A.08 RZUT PIWNICY - STAN PROJEKTOWANY

skala 1:100

A.09 RZUT PARTERUU - STAN PROJEKTOWANY

skala 1:100

A.10 RZUT 1 PIĘTRA - STAN PROJEKTOWY

skala 1:100

A.11 RZUT 2 PIĘTRA - STAN PROJEKTOWY

skala 1:100

A.12 PZEKRÓJ A – A - STAN PROJEKTOWANY

skala 1:100

A.13 DETAL BALUSTRADY SCHODÓW - STAN PROJEKTOWANY

skala 1:5

A.14 DETAL BALUSTRADY PRZESZKLENIA - STAN PROJEKTOWANY

DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

skala 1:5

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE

4 INFORMACJA BIOZ

DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwana dalej „informacją BIOZ" została opracowana na podstawie: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 243 poz.1623) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ( Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126), Niniejsza informacja BIOZ zawiera: 1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji robót. 2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia. 5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 8. Obowiązujące przepisy i normy prawne. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektu Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawcę zobowiązuje się do: -wydzielenia i zabezpieczenia remontowanego wnętrza obiektu, -zapewnienia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków -zapewnienia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników -zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego -urządzenia składowisk materiałów i wyrobów Roboty będą wykonywane w następującej kolejności: - demontaż okładzin PCV oraz nastopnic klatki schodowej - oczyszczenie powierzchni drewnianych - montaż posadzek z płyt granitowych/ wykładziny PCV Terkett - montaż nowych brakujących elementów , podwyższenie balustrad - zabezpieczenie lakierami p.poż - renowacja stolarki drzwiowej objętej zakresem opracowania. Po zakończeniu robót budowlanych teren zostanie uporządkowany. 2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Elementami zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy objąć wszelkie miejsca, w których istnieje zagrożenie wywołane przez pojazdy budowlane oraz urządzenia elektryczne. 3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się z uwagi na roboty, przy których wykonywaniu stosuje się narzędzia elektryczne, ostre urządzenia oraz maszyny robocze.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia. Przed rozpoczęciem robót budowlanych teren budowy należy ogrodzić (wysokość ogrodzenia min. 1,5 m) albo w inny sposób uniemożliwić wejście osób nieupoważnionych. Przewiduje się stały nadzór placu budowy. 5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych opracuje instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Zobowiązuje się do współdziałania ze sobą uczestników procesu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy oraz stosowania środków ochrony indywidualnej. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: -stosowanych procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, -obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, -postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, -udzielania pierwszej pomocy. Ww. instrukcje, powinny odpowiednio określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń powinny być poprzedzone oceną pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawcę. Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotów albo wydzielenia się substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzyć w urządzenia ochronne zapewniające ochronę pracowników przed skutkami tego ryzyka. 6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. Na terenie budowy nie przewiduje się przechowywania ani przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych. 7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Uczestników procesu budowlanego zobowiązuje się do stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych będą przechowywane na placu budowy. 9. Obowiązujące przepisy i normy prawne DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

REMONT I RENOWACJA SCHODÓW WEWNETRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska: -Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (tekst jedn. Dz.U. 1998 Nr 21 poz. 94, z późn. zm.), -Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, (Dz.U. 2000 Nr 40, poz. 470), -Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 8.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.72.13.93); -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, (Dz.U. 2000 Nr 26, poz. 313, z późn. zm. ), -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, (tekst jednolity Dz.U. 2003 Nr 169, poz.1650 z późn. zm.), -Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ost. zm. Dz.U. 2007 Nr 196 poz. 1420 ), -Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne, (Dz.U. 2005 Nr 157, poz. 1318), -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401) ,

DEMIURG ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;