Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45

REGON : 850039248

33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12

tel.(0-14)627-26-37

fax. 627-26-37 w.16

0605-960-860

e-mail: [email protected]

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

:

REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH RADLNA, PORĘBA RADLNA GMINA TARNÓW

OBIEKT BUDOWLANY : SIEĆ WODOCIĄGOWA PE110 Z PRZYŁĄCZAMI PE32

NA DZIAŁKACH NR: 326, 110 – OBRĘB RADLNA, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 45/1, 45/2, 48, 401/9, 401/10, 401/12, 402/1, 402/2, 406, 407/1, 407/2, 420/3, 420/4, 424/1, 424/5, 424/8 – OBRĘB PORĘBA RADLNA

INWESTOR:

TARNOWSKIE WODOCIĄGI sp. z o.o. 33-100 TARNÓW, ul. Narutowicza 37

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

SKŁAD PROJEKTU: I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU II. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA KLAUZULA KOMPLETNOŚCI PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAŁ OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM BUDOWLANYM, NORMAMI TECHNICZNYMI, PRZEPISAMI, WARUNKAMI DO PROJEKTOWANIA, ZARZĄDZENIAMI, WYTYCZNYMI, NAJLEPSZĄ WIEDZĄ TECHNICZNĄ I JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU JAKIEMU MA ON SŁUŻYĆ.

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEŃ:

DATA:

mgr inż. Marek Matyjewicz BUA-8346/132 i 169/88 specjalność instalacyjno-inżynieryjna

PODPIS:

2011-03

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Grzegorz Pabjan specjalność instalacyjna

S– 199/02

2011-03

PROJEKT BUDOWLANY ZAWIERA …… PONUMEROWANYCH STRON MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA:

TARNÓW 2011-03-31

NR PROJEKTU:

DYREKTOR ZAKŁADU : MGR INŻ. MAREK MATYJEWICZ

1

PIM/JS/1-03/2011

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45

REGON : 850039248

33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12

tel.(0-14)627-26-37

fax. 627-26-37 w.16

0605-960-860

e-mail: [email protected]

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że niniejszy Projekt Budowlany: „REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH

RADLNA,

PORĘBA

RADLNA

GMINA

TARNÓW”

jest

sporządzony

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnów 03.2011r.

................................ mgr inż. Marek Matyjewicz BUA-8346/132 i 169/88 specjalność instalacyjno - inżynieryjna

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że niniejszy Projekt Budowlany: „REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH

RADLNA,

PORĘBA

RADLNA

GMINA

TARNÓW”

jest

sporządzony

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnów 03.2011r.

................................ mgr inż. Grzegorz Pabjan S-199/02 specjalność instalacyjna

2

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45

REGON : 850039248

33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12

tel.(0-14)627-26-37

fax. 627-26-37 w.16

0605-960-860

e-mail: [email protected]

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ...................................................................................................... 4 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI .................................................................................................................................... 4 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU...................................................................................... 4 2.1. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ PROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU ................................................................ 5 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....................................................................................... 5 3.1. ROBOTY ZIEMNE..................................................................................................................................................... 5 3.2. PASY MONTAŻOWE ................................................................................................................................................. 6 3.3. SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI ...................................................................................................................... 6 3.4. UZBROJENIE SIECI ................................................................................................................................................... 6 3.5. OCHRONA PRZED PRZEMARZANIEM .......................................................................................................................... 7 3.6. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU ............................................................................................ 7 3.7. PRZEKROCZENIA CIEKÓW WODNYCH........................................................................................................................ 7 3.8. SKRZYŻOWANIA Z ISTN. SIECIĄ DRENARSKĄ ............................................................................................................. 7 3.9. PRZEKROCZENIA DRÓG ........................................................................................................................................... 7 3.11. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM I ZIELENIĄ .............................................................................................. 8 3.12. KOLIZJE Z OBIEKTAMI PODLEGAJĄCYMI OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ .................................................................. 8 3.13. ZNAKOWANIE TRASY WODOCIĄGU ......................................................................................................................... 8 4. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ........................................................................................... 8 5. DANE INFORMACYJNE.......................................................................................................................................... 8 6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ ............................................................................................................... 8 7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO .......................................................................................................... 8 8. UWAGI KOŃCOWE ................................................................................................................................................. 8

CZĘŚĆ GRAFICZNA rys. rys. rys. rys. rys.

nr nr nr nr nr

1 2 3 4 5

– – –

Projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania terenu Mapa ewidencyjna Mapa ewidencyjna Mapa ewidencyjna

3

1:2000 1:2000 1:2000 1:2000 1:2000

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45

REGON : 850039248

33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12

tel.(0-14)627-26-37

fax. 627-26-37 w.16

0605-960-860

e-mail: [email protected]

UWAGA: 1. Niniejszy Projekt Budowlany opracowano na podstawie Prawa Budowlanego i praw z nim związanych obowiązujących w chwili jego przekazania Inwestorowi oraz na podstawie zgód właścicieli nieruchomości. 2. Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie może dokonać wyłącznie jednostka projektowa podstawa prawna Ustawa o Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Niniejszy projekt opracowano na podstawie: - map zasadniczych i ewidencyjnych w skali 1:2000; - ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z p. zm.); - ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z dnia 11.10.2001 r. nr 01.115.1229); - wizji lokalnej w terenie; - uzgodnień z właścicielami posesji; - uzgodnień branżowych; - uzgodnień materiałowych; - uzgodnień z Użytkownikiem; - obowiązujących norm i przepisów branżowych; - stanu prawnego obowiązującego na dzień przekazania dokumentacji; - stanu

prawnego

ewidencji

właścicieli

gruntów

obowiązującego

na

dzień opracowania dokumentacji.

1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest remont sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Radlna i Poręba Radlna - gmina Tarnów. Konieczność remontu wynika ze złego stanu technicznego sieci wodociągowej i dużej jej awaryjności. Przebieg i średnice wodociągu nie ulegną zmianie w stosunku do wydanego pozwolenia na użytkowanie wodociągu, w związku z czym projekt nie podlega uzgodnieniom ZUD, p.poż., sanitarnym itp.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące rodzaje uzbrojenia: - kanalizacja sanitarna, - sieć wodociągowa, - kable energetyczne niskiego napięcia, - kable teletechniczne, - napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne, - sieć gazowa średnioprężna. 4

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45

REGON : 850039248

33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12

tel.(0-14)627-26-37

fax. 627-26-37 w.16

0605-960-860

e-mail: [email protected]

2.1. Ustalenie kategorii geotechnicznej projektowanego wodociągu Z uwagi na prowadzenie inwestycji w terenie zagospodarowanym, nie przeprowadzono szczegółowych badań geologicznych podłoża gruntowego. Dokonano jedynie obserwacji terenowej, wywiadów z użytkownikami posesji, na których prowadzono prace budowlane takie jak: studnie kopane, fundamenty pod budynki mieszkalne i gospodarcze. Projektowane obiekty zakwalifikowano do I kategorię geotechniczną. Ustalono występowanie prostych warunków geologicznych. Powyższą analizę wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra MSWiA w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dn. 24.09.1998r. oraz pismem MSWiA Departament Budownictwa,

Architektury,

Geodezji

i

Kartografii,

pismo

znak

BA-

2/MM/192/99/380 z dn. 15.04.1999r. w sprawie interpretacji rozporządzenia MSWiA z dn. 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu Projektuje się remont istniejącej sieci wodociągowej. Remont wykonać z rur PE przeznaczonych do wody pitnej. Przebieg i średnice wodociągu nie ulegną zmianie. Ukształtowanie terenu inwestycji nie ulega zmianie, a po wykonaniu wszystkich czynności budowlanych zostanie on przywrócony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Wszelkiego typu skrzyżowania z innymi mediami podziemnymi, projektuje się zgodnie z normami, wytycznymi branżowymi i uzyskanymi warunkami. 3.1. Roboty ziemne Roboty ziemne przewiduje się wykonać rozkopem 80% mechanicznie, 20% ręcznie. Gdy warunki terenowe uniemożliwiają rozkop należy wykonać wykop wąskoprzestrzenny, a ściany wykopu zabezpieczyć wypraskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzić wg normy BN-83/8336-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wszystkie rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. 30cm o średnicy ziaren do 20mm, wykonać obsypkę piaskową gr. 20cm ponad rurę i zagęścić. Materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Jeśli grunty lokalne spełnia5

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45

33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12

REGON : 850039248

tel.(0-14)627-26-37

fax. 627-26-37 w.16

0605-960-860

e-mail: [email protected]

ją powyższe wymagania rurociągi można układać bezpośrednio na wyrównanym podłożu. Podłoże należy wyprofilować tak, aby uzyskać kąt podparcia rury 90°. Po wykonaniu wodociągu wykopy należy zasypać materiałem przepuszczalnym, zagęszczając go warstwami maksymalnej grubości 30cm. Po dokładnym zagęszczeniu materiału zasypowego odtworzyć konstrukcję nawierzchni. Roboty montażowe należy zorganizować w sposób zapewniający w możliwie najkrótszym czasie włączenie istniejących obiektów do remontowanego wodociągu. Wszystkie wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami BHP. Ewentualne odwodnienie wykopów wykonać poprzez pompowanie, ułożenie w dnie wykopu drenażu PE Dn100 z rur perforowanych drenażowych lub stosowanie igłofiltrów. 3.2. Pasy montażowe Na pasy montażowe przewiduje się przestrzeń 4m od osi rurociągu kolektora, tj. 2m na odkład ziemi po jednej stronie wykopu, oraz 2m przewidzianych na utrzymanie komunikacji z placem budowy, wykonanie miejscowego montażu elementów wodociągu. W pasie montażowym można składować również humus, który posłuży do rekultywacji terenu. 3.3. Sieć wodociągowa z przyłączami Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE110 do wody pitnej SDR 17 typ 100. Łączenie rur za pomocą zgrzewania doczołowego. Załamań trasy w planie o kącie dokonywać przy pomocy łuków segmentowych z PE SDR 17 typ 100 o średnicy i kącie wg części graficznej. Na zmianach kierunku trasy i rozgałęzieniach stosować bloki oporowe wg normy BN-81/9192-05. Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur ciśnieniowych z PE32 do wody pitnej SDR17 typ 100. 3.4. Uzbrojenie sieci ZASUWY W miejscu dotychczasowego występowania zastosować nowe zasuwy żeliwne, kołnierzowe, z miękkim uszczelnieniem. W komplecie z zasuwą -

6

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45

33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12

REGON : 850039248

tel.(0-14)627-26-37

fax. 627-26-37 w.16

0605-960-860

e-mail: [email protected]

skrzynki uliczne, obudowy do zasuw oraz trzpienie teleskopowe o długości wynikającej z posadowienia wodociągu. BLOKI OPOROWE Dla zasuw stosować bloki oporowe i podporowe wg BN-81/9192-05 "Zaopatrzenie rolnictwa w wodę. Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania." 3.5. Ochrona przed przemarzaniem Dla zabezpieczenia rurociągów przed przemarzaniem projektuje się posadowienie rurociągu na głębokości poniżej strefy przemarzania wg PN-B-10725:1997 minimalne przykrycie powinno wynosić 1.40m. 3.6. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu Remontowana sieć wodociągowa krzyżuje się z istniejącymi kablami energetycznymi, siecią gazową średnioprężną oraz kanalizacją sanitarną. W czasie remontu sieci wodociągowej odtworzyć istniejące zabezpieczenia skrzyżowań z uzbrojeniem terenu. Wszelkie prace ziemne w pobliżu istniejących kabli energetycznych i sieci gazowych wykonać ręcznie i pod nadzorem ich użytkowników. 3.7. Przekroczenia cieków wodnych Na przekroczeniach cieku wodnego stosować rury ochronne o średnicach i długościach jak dotychczas istniejące. 3.8. Skrzyżowania z istn. siecią drenarską W przypadku naruszenia lub przerwania istniejących ciągów drenarskich należy bezwzględnie doprowadzić je do stanu pierwotnego. 3.9. Przekroczenia dróg Remontowana sieć wodociągowa krzyżuje się z drogą powiatową oraz drogami gminnymi i lokalnymi. Przewiduje się wykonanie przekroczeń wg następujących rozwiązań: - drogi asfaltowe - metodą przewiertu; - drogi żwirowe - metodą rozkopu. Na przekroczeniach dróg stosować rury ochronne o średnicach i długościach jak dotychczas istniejące.

7

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45

33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12

REGON : 850039248

tel.(0-14)627-26-37

fax. 627-26-37 w.16

0605-960-860

e-mail: [email protected]

3.11. Kolizje z istniejącym drzewostanem i zielenią Przebieg remontowanej sieci wodociągowej z przyłączami nie koliduje z istniejącym drzewostanem i zielenią i nie przewiduje się wycinki drzew. 3.12. Kolizje z obiektami podlegającymi ochronie konserwatorskiej Przebieg remontowanej sieci wodociągowej z przyłączami nie koliduje z istniejącymi obiektami podlegającymi ochronie konserwatorskiej. 3.13. Znakowanie trasy wodociągu W ramach remontu dokonać odtworzenia i uzupełnienia zniszczonego oznakowania wodociągu.

4. Zestawienie parametrów technicznych Sieć wodociągowa PE110 PN10 SDR 17 typ 100:

- 855.0mb

Przyłącza wodociągowe PE32 PN10 SDR 17 typ 100:

- 130.5mb

5. Dane informacyjne Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

6. Wpływ eksploatacji górniczej Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest na obszarze zaliczanym do eksploatacji górniczej.

7. Wpływ inwestycji na środowisko Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ponieważ zastosowane w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, ograniczają i eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sąsiadujące obiekty budowlane.

8. Uwagi końcowe Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych” t. 1 i 2/1988r. oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” PKTSGGiK - Warszawa 1994r. Zaleca się wykonać całość robót w porze suchej ze względu na możliwość występowania wód gruntowych.

8

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45

REGON : 850039248

33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12

tel.(0-14)627-26-37

fax. 627-26-37 w.16

0605-960-860

e-mail: [email protected]

Zastrzega się, że na terenie może istnieć uzbrojenie podziemne nie wykazane na mapach sytuacyjnych. Przed przystąpieniem do robót należy

dokonać

wywiadów

u

właścicieli

posesji

celem

zlokalizowania

uzbrojenia oraz dokonać sond poprzecznych przed przystąpieniem do wykopów liniowych. Roboty ziemne wykonać zgodnie z BN-83/8836-02. Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie, odstępowanie, itp. bez pisemnej zgody autorów niniejszego opracowania jest zabronione. Projektował: mgr inż. Marek Matyjewicz specjalność instalacyjno-inżynieryjna

9