Usługi

Projektowe

18 - 4 0 0

Ł o m Ŝ a, tel/fax

i

u l. K s.

Inwestycyjne Anny 14/35

0 86 - 2 1 8 - 7 1 - 5 9

Projekt budowlany Temat : Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków sanitarnych Adres : Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych ul. Główna Nr 2

Inwestor : Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych ul. Główna Nr 6

Projektował : inŜ. Zbigniew Olczyk upr. proj.w zakr.sieci i inst. sanit. 178/80/WBPP

Opracował : mgr inŜ. Marek Olczyk

ŁomŜa, marzec 2009 r.

1

Zawartość opracowania I. Projekt Zagospodarowania Terenu 1. Część opisowa 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot inwestycji 1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu 1.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 1.6. Wpływ eksploatacji górniczej 1.7. Informacja o przewidywanych zagroŜeniach dla środowiska 1.8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ 1.8.1. Zakres robót 1.8.2. Wykaz istniejących obiektów i sieci na terenie oczyszczalni 1.8.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 1.8.4. Przewidywane zagroŜenie występujące podczas realizacji robót budowlanych 1.8.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

II. Projekt budowlany 1. Opis techniczny 1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego 1.2. Rozwiązania techniczno-instalacyjne 1.3. Zasada postępowania przy rozruchu bądź awarii oczyszczalni ścieków 1.4. Usuwanie osadów z projektowanej oczyszczalni ścieków 1.5. Usuwanie skratek 1.6. Pobór prób odprowadzanych ścieków oczyszczonych 1.7. Pomiar ilości odprowadzanych ścieków 1.8. Odbiornik ścieków oczyszczonych 1.9. Ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków 1.10.Zagadnienia BHP 2. Obliczenia 3. Wykonawcy i dystrybutorzy urządzeń 4. Zestawienie materiałów 5. Oświadczenie projektanta 6. Ksero; wykaz działek, warunki techniczne, oświadczenie, uzgodnienie z WZMiUW

III. Część rysunkowa 1. 2. 3. 4.

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Przekrój podłuŜny przez oczyszczalnię ścieków w skali 1:100:50 Przepompownia ścieków surowych

2

I. Projekt Zagospodarowania Terenu 1. Część opisowa 1.1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania dokumentacji jest: - zlecenie Inwestora: Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna Nr 6 - aktualny podkład geodezyjny w skali 1:1000 z dnia 20.02. 2009 r. - wypis uproszczony z rejestru gruntów z dnia 12.03.2009 r. - warunki techniczne wydane przez U. G. w dniu 27.02.2009 r. - oświadczenie pana Franciszka Choińskiego z dnia 06.03.2009 r. - katalog doboru przepompowni ścieków opracowany przez ,, Metalchem” S.A.- Warszawa - materiały dotyczące doboru urządzeń na oczyszczalni ścieków opracowane przez ,,Hydrobud” sp. z o.o. w ŁomŜy - wizja lokalna w terenie - obowiązujące normy i przepisy z branŜy sanitarnej - uzgodnienia z poszczególnymi przedsiebiorstwami - Ustawę z dnia 18. 07.2001r. - Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz.1229, art. 39, 41, 42, art.122,127,131 dotyczy warunków jakie naleŜy spełnić przy odprowadzaniu ścieków i wymogu uzyskania pozwolenia wodno - prawnego - Obwieszczenie Marszałka Sejmu R.P. Dz.U. Nr 239 z dnia 18.11. 2005r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18.VII.2001r. - Prawo wodne Dz.U. Nr 115. poz. 1229. - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. - Dz.U.nr137, poz. 984, §1 pkt.1 i 3, §2 pkt. 2, §11 ust.1 pkt.1 i 2a w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - Złącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 .07. 2006 r.( poz. 984 )

1.2. Przedmiot inwestycji Przedmiotem opracowania jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla Zespołu Szkół w Kuleszach Kościelnych, obręb Kulesze Podlipne. Teren opracowania obejmuje działki o numerach 1/6, 1/8, 3/26, 33/1 oraz 43. 1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Na terenie przyszłej budowy oczyszczalni ścieków znajduje się trzykomorowy osadnik gnilny wykonany z kręgów betonowych, zlokalizowany na działce Nr 1/8 w odległości około 7,0m od ściany szczytowej budynku szkoły oraz około 8,0m od ul. Głównej. Osadnik znajduje się w złym stanie technicznym. Od strony szkoły znajduję się ogrodzenie z siatki stalowej w ceowniku o wysokości około 1,40m. W ogrodzeniu znajduję się furtka oraz brama wjazdowa. WzdłuŜ ogrodzenia znajduje się cokolik betonowy. Ogrodzenie oraz cokolik jest równieŜ w złym stanie i kwalifkuje się do przebudowy. Na terenie przyszłej budowy oczyszczalni oraz kanalizacji sanitarnej znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć elektryczna i telefoniczna. Obecnie część ścieków z osadnika jest wywoŜona natomiast część ścieków odprowadzana jest poza ulicę Główną kanałem sanitarnym zakończona wylotem na działce o numerze 1/6. Na działce Nr 1/8 znajdują się budynki szkoły oraz śmietnik. 1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu W ramach budowy biologicznej oczyszczalni ścieków przewidziano, likwidację tj. zasypanie istniejących osadników, montaŜ urządzeń (wykonanych z tworzywa sztucznego) słuŜących do

3

oczyszczania ścieków sanitarnych i wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV z wylotem kanalizacyjnym do rzeki Rokietnica, zlokalizowanym na działce nr 3/26 w km=18+190. W ramach budowy zostanie wyburzona część ogrodzenia istniejącego oraz wybudowane nowe na cokole betonowym. Do zasilenia pompy ścieków i dmuchawy powietrza zostanie ułoŜony podziemny kabel elektryczny. Zasilenie zostanie wykonane poprzez podłączenie się do tablicy elektrycznej znajdującej się w budynku szkoły. 1.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytków Teren na którym projektowane są obiekty budowlane tj. krata pionowa, osadnik wstępny, przepompownia ścieków surowych, oczyszczalnia Biocler EG-50 oraz kanalizacja sanitarna i ogrodzenie oczyszczalni nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie. 1.6. Wpływ eksploatacji górniczej Teren objęty zamierzeniem budowlanym nie znajduje się w granicach terenu górniczego więc nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na ww. teren. 1.7. Informacja o przewidywanych zagroŜeniach dla środowiska Ze względu na zastosowane materiały ( tworzywo sztuczne) i urządzenia do wybudowania kraty pionowej, osadnika wstępnego, przepompowni ścieków, oczyszczalni Biocler EG-50, kanalizacji sanitarnej, przewodu spręŜonego powietrza (do napowietrzania ścieków) i kabla elektrycznego do zasilania pompy oraz dmuchawy realizacja i eksploatacja oczyszczalni ścieków nie będzie stwarzać zagroŜenia dla środowiska naturalnego. 1.8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1.8.1. Zakres robót Zakresem robót jest likwidacja istniejących osadników, częściowy demontaŜ ogrodzenia na odcinku L=18,0m, montaŜ osadnika wstępnego, kraty pionowej, przepompowni ścieków surowych, oczyszczalni Biocler EG-50, dmuchawy powietrza, ułoŜenie przewodu tłocznego i kabla elektrycznego. 1.8.2. Wykaz istniejących obiektów i sieci na terenie oczyszczalni Na terenie przyszłej oczyszczalni znajdują się: osadnik trzykomorowy z kręgów betonowych, kanalizacja sanitarna, wodociąg, podziemny kabel elektryczny a teren wygrodzony jest siatką na stalowych słupkach. 1.8.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Na terenie objętym opracowaniem nie występują elementy zagospodarowania stwarzające ryzyko zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.. 1.8.4. Przewidywane zagroŜenie występujące podczas realizacji robót budowlanych ( skala, rodzaj i czas występowania) Przy realizacji robót ziemnych /przy wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niŜ H= 1,5m moŜe nastąpić zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności zagroŜenie przysypania ziemią. Przed przystąpieniem do realizacji robót wymienionych jako niebezpieczne naleŜy przeprowadzić instruktaŜ pracowników i kaŜdorazowo omówić zasady bezpieczeństwa oraz zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia. NaleŜy takŜe dopilnować aby pracownicy na budowie stosowali ubiory i środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed ewentualnymi skutkami zagroŜeń. Przy wykopach o głębokości powyŜej H=1,5m naleŜy zwrócić szczególną uwagę na sposób i prawidłowe ich zabezpieczenie przed zasypaniem.

4

Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych naleŜy przeprowadzić instruktaŜ pracowników dotyczący zachowania środków bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac. 1.8.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom Roboty ziemne naleŜy prowadzić na podstawie projektu, określającego lokalizację montowanych urządzń, tj: kraty pionowej, osadnika wstępnego, przepompowni ścieków surowych, oczyszczalni Biocler EG-50, dmuchawy powietrza, kanału sanitarnego oraz przewodu tłocznego. NaleŜy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru oraz innych zagroŜeń poprzez: - określenie miejsca i sposobu oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych - zgromadzenia na placu budowy podstawowego sprzętu p.poŜ. - zabezpieczenie na terenie budowy apteczki oraz sprzętu niezbędnego do udzielenia pierwszej pomocy. - roboty ziemne naleŜy prowadzić na podstawie projektu, określającego połoŜenie modernizowanych urządzeń oczyszczalni ścieków, przewodu tłocznego oraz kabla elektrycznego - roboty ziemne, niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić tablice ostrzegawcze

5

II. Projekt budowlany 1. Opis techniczny 1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego W ramach budowy oczyszczalni ścieków zostaną zamontowane urządzenia, których przeznaczeniem będzie oczyszczanie ścieków sanitarnych w takim stopniu, aby moŜna je było odprowadzać do odbiornika ścieków nie powodując pogorszenia stopnia czystości rzeki Rokietnica. Redukcja zanieczyszczeń ze ścieków surowych wyniesie 92-95%. 1.2. Rozwiązania techniczno-instalacyjne W miejsce istniejących osadników będzie wybudowana mechan.-biologiczna oczyszczalnia ścieków sanitarnych w skład której wejdą urządzenia do oczyszczania ścieków, wykonane z polipropylenu oraz PE HD. Kanalizacja sanitarna oraz przewody tłoczne ścieków i powietrza zaprojektowano z przewodów PCV, PE i PP. Opis technologiczny projektowanej oczyszczani ścieków Ścieki surowe z budynku szkoły będą spływać na oczyszczalnię ścieków. Zanieczyszczenia grubsze (skratki) zatrzymywane będą na kracie pionowej, skąd okresowo usuwane będą ręcznie, czerpakiem do szczelnego pojemnika i przesypywane wapnem chlorowanym. Z kraty pionowej ścieki będą spływać do osadnika wstępnego, trzykomorowego a następnie na przepompownię ścieków surowych. Z przepompowni tłoczone będą na oczyszczalnią ,,Bioclar EG-50”. Praca pompy regulowana będzie wyłącznikiem pływakowym. W osadniku wstępnym nastąpi częściowe oczyszczenie ścieków surowych poprzez sedymentację zawiesin i flotację tłuszczów. Ścieki wstępnie podczyszczone będą przetłoczone na oczyszczalnię typu „Bioclar EG-50”. Proces oczyszczania na oczyszczalni „Bioclar EG-50”. polega na oczyszczaniu ścieków za pomocą osadu czynnego w komorze napowietrzania. Proces rozpoczyna się na kracie koszowej zamontowanej w osadniku wstępnym oczyszczalni Bioclar EG-50. Grubsze zanieczyszczenia zatrzymywane są na kracie-koszu oraz częściowo rozdrabniane za pomocą spręŜonego powietrza. Ścieki z kraty koszowej spływają do osadnika wstępnego, gdzie w procesie denitryfikacji następuje redukcja zanieczyszczeń azotowych. Podczyszczone ścieki przepływają do napowietrzanej komory osadu czynnego, w której w procesie nitryfikacji pod wpływem bakterii aerobowych następuje redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Napowietrzanie ścieków i osadu czynnego realizowane jest za pomocą dyfuzora zamontowanego w dolnej części komory napowietrzania. Powietrze do oczyszczalni ścieków doprowadzane jest za pomocą przewodu PE dn=40mm. Dmuchawa powietrza umieszczona jest obok oczyszczalni w kręgu betonowym. Proces napowietrzania ścieków trwa 45 min., przerwa w napowietrzaniu wynosi 15 min. Włączanie i wyłączanie dmuchawy realizowane jest za pomocą zegara-timera. Oczyszczone ścieki wpływają do osadnika wtórnego, gdzie następuje proces oddzielenia osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. Oczyszczone ścieki po osadniku wtórnym odprowadzane są do odbiornika. Osad wtórny z osadnika wtórnego recyrkulowany jest za pomocą pompy mamut oraz przewodów recyrkulacyjnych do komory napowietrzania. Osad nadmierny z osadnika wtórnego recyrkulowany jest do osadnika wstępnego. Osady z osadnika wstępnego, trzykomorowego i osadnika wstępnego oczyszczalni „Bioclar EG-50” oraz obumarły osad nadmierny z osadnika wtórnego usuwane są okresowo z układu technologicznego za pomocą beczkowozów lub wozów asenizacyjnych. Oczyszczone ścieki poprzez studzienkę poboru prób odprowadzone będą poprzez betonowy wylot do rzeczki Rokietnica. Osad nadmierny z osadnika wtórnego oraz osad z osadników wstępnych wywoŜone będą beczkowozami na wybraną oczyszczalnię w uzgodnieniu pomiędzy Wójtem a kierownictwem oczyszczalni.

6

Dane dotyczące urządzeń na oczyszczalni ścieków sanitarnych: - krata pionowa PP - przepompownia ścieków surowych w studni PE HD - osadnik wstępny, trzykomorowy PP - kompaktowa oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym typu „Bioclar EG-50” - dmuchawa powietrza Ns=0,55kW, U=380 - studzienka poboru prób PP - pojemnik na skratki PP - pojemnik na wapno chlorowane PP - studzienki rewizyjne - wylot betonowy z płytą wypadową a). Krata pionowa Krata pionowa o wym.1,0x1,2m umieszczona w studzience PP o wymiarach Dn=1,0m, H=2,8m z pokrywą i uchwytem. W kracie do dyfuzora o średn.dn75mm i długości L=50cmm doprowadzono powietrze przewodem φ15mm w celu rozbijania drobniejszych zanieczyszczeń. Powietrze dostarczane jest z dmuchawy powietrza oczyszczalni „Bioclar EG-50”. Do wentylacji przepompowni zastosowano rurę PCV dn110mm zakończoną daszkiem H=2,2m zlokalizowaną nad terenem przy ogrodzeniu oczyszczalni. b). Osadnik wstępny Do wstępnego oczyszczania ścieków zastosowano osadnik wstępny, trzykomorowy PP o średn. D=2,3m, wysok. Hc=3,3m i pojemności Vu=4,15m3. Od góry osadnika przewidziano pokrywę z uchwytami PP o średnicy D=2,3m. Do wentylacji osadnika wstępnego zastosowano rurę wentylacyjną PCV z daszkiem o średnicy φ110mm wyprowadzoną około 2,2m nad teren, przy ogrodzeniu oczyszczalni. c). Przepompownia ścieków surowych Do przetłaczania ścieków surowych na oczyszczalnię „Bioclar EG-50” zastosowano przepompownię z pompą typu Ebara DW VOX 150 o mocy Ns=1,1kW , U=380 z wirnikiem Vortex . Pompę umieszczono w wentylowanej studzience PE HD o wym. Dn=0,8m, H=3,4m z pokrywą PE. Praca pompy regulowana będzie trzema pływakami. Przepompownię wyposaŜono w sygnalizację świetlną i akustyczną. d). Oczyszczalnia ścieków „Bioclar EG-50” Do oczyszczania ścieków zastosowano kompaktową oczyszczalnię ścieków z osadem czynnym typu „Bioclar EG-50”. Oczyszczalnia Bioclar jest to cylindryczny, pionowy zbiornik podzielony na trzy części. Części zewnętrzne zbiornika to osadnik wstępny oraz osadnik wtórny, natomiast część wewnętrzna to komora osadu czynnego. Na wlocie do osadnika wstępnego (część-I) zamontowano kosz-kratę do zatrzymywania i rozdrabniania grubszych zanieczyszczeń za pomocą spręŜonego powietrza. Część II - wewnętrzna to komora napowietrzania z osadem czynnym z zamontowanym w dolnej części komory dyfuzorem drobnopęcherzykowym. Część III - zewnętrzna zbiornika to osadnik wtórny ze ściętym dnem w kształcie stoŜka pod kątem 45o. Napowietrzanie ścieków w komorze osadu czynnego odbywa się za pomocą dyfuzora rurowego umieszczonego w dolnej części komory. Dmuchawa powietrza o mocy N=0,55kW podająca spręŜone powietrze znajduje się obok oczyszczalni, zamontowana jest w obudowie z kręgu betonowego o średnicy D=1,20mm. Oczyszczalnia w górnej części posiada dwudzielną pokrywę o średnicy D=3,0m. Dane techniczne oczyszczalni Bioclar EG - wg danych do doboru urządzeń firmy ,,Hydrobud” Sp. z o.o. w ŁomŜy. Oczyszczalnia „Bioclar EG-50” - Dn = 3,0m, Hc = 3,25m, Q = 6,1 – 9,0 m3/d Pobór mocy - N=1,1kW/m3 ścieków N=9,9kW/d

7

e). Studzienka poboru prób ścieków oczyszczonych Do poboru prób ścieków oczyszczonych będzie słuŜyć studzienka PP z pokrywą o średnicy Dn=0,8m i wysokości H=1,95m. Studzienka posiada obniŜony wylot o 15cm w stosunku do wlotu ścieków do studzienki. f). Studzienki kanalizacyjne rewizyjno-połączeniowe Na sieci sanitarnej zastosowano studzienki rewizyjne firmy Wavin o średn.D=315mm z pokrywami Ŝeliwnymi. Część studzienek dla zabezpieczenia przed zniszczeniem zaopatrzono w górnej części w rury betonowe o średnicy Dn=0,80m i wysokości H=1,0m oraz płytę betonową, pełną o średnicy Dn=1,0m.. g). Wylot ścieków do rzeki Rokietnica Na wylocie kanalizacyjnym z rur PCV o średnicy dn 110mm do rzeczki Rokietnica, zaprojektowano obudowę betonową z płytą wypadową. Wylot zakończono kratką o wym. 35x35cm, którą naleŜy wykonać z prętów staowych o rozstawie co 3cm. h). Kanalizacja sanitarna i przewody tłoczne Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, kielichowych PCV o średnicy φ200,160,110mm łączonych na kielich i bosy koniec z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi. Przewód tłoczny ścieków surowych zaprojektowano z rury PE φ50mmm, przewody tłoczne powietrza z rur PP φ40 i φ15mm. Przewody łączyć ze sobą za pomocą zgrzewania lub klejenia. i). Przewód elektryczny Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu zasilenia w energię elektryczną przepompowni ścieków oraz dmuchawy powietrza do zasilenia dyfuzora w komorze osadu czynnego i dyfuzora w kracie pionowej. Na planie zaznaczono ewentualną trasę ułoŜenia kabla elektrycznego. Energia elektryczna pobierana będzie z istniejącej tablicy elektrycznej znajdującej się w budynku szkoły. Z istniejącej tablicy pobierana będzie energia elektryczna do zasilania pompy i dmuchawy powietrza. Zasilenie pompy o mocy 1,10 kW i dmuchawy powietrza o mocy N=0,55 kW wykona Wykonawca we własnym zakresie. j). Roboty montaŜowe MontaŜ studzienek Studzienki rewizyjne i studzienkę poboru prób montować w gotowych wykopach na podsypce piaskowej. Ściany boczne studzienek obsypać Ŝwirem. Zasypywanie studzienek i kanalizacji sanitarnej wykonywać warstwami gruntu grubości 30cm ze starannym ubijaniem. MontaŜ urządzeń oczyszczalni ścieków Urządzenia oczyszczalni ścieków tj. kratę pionową, osadnik wstępny, przepompownię, oraz oczyszczalnię „Bioclar EG-35” montować w gotowych wykopach na płytach betonowych grubości 25cm i 15cm, zbrojonych prętami stalowymi, Ŝebrowanymi o średnicy φ12mm. Ściany boczne urządzeń obsypać Ŝwirem stabilizowanym cementem w stosunku 4:1 i grubości 25cm i 15cm wg części rysunkowej projektu. Przy wykonywaniu obsypek urządzeń naleŜy stosować szalunków pionowych. W czasie wykonywania robót ziemnych (obsypywania) urządzenia oczyszczalni naleŜy napełniać wodą w celu zabezpieczenia przed zgnieceniem. W razie wystąpienia wód gruntowych, podczas montaŜu urządzeń prowadzić odwodnienie wykopów pompą zatapialną. Wody z wykopów odprowadzać do istniejącej kanalizacji poza osadnikiem. Roboty ziemne, wykopy i zasypywanie wykonywać sprzętem mechanicznym spycharką i koparką podsiębierną oraz ręcznie. W miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać ręcznie. Ubijanie gruntu wokół urządzęń winno wynosić około 95-98% w skali Proctora - (pola-drogi).

8

MontaŜ kanalizacji sanitarnej i przewodów tłocznych Kanalizację sanitarna oraz przewody tłoczne układać w gotowych wykopach liniowych. Rury kanalizacyjne i przewody tłoczne układać na podsypce piaskowej grubości 10cm. 1.3. Zasada postępowania przy rozruchu, bądź awarii oczyszczalni ścieków Pierwszy rozruch zmontowanej oczyszczalni ścieków naleŜy dokonać pod nadzorem i przy współudziale wykonawcy, dostawcy urządzeń, inwestora, projektanta i inspektora nadzoru robót sanitarnych. Ścieki surowe na oczyszczalnię ścieków doprowadzić dopiero po zakończeniu wszelkich prac związanych z budową oczyszczalni. Przed rozruchem oczyszczalni do pracy naleŜy sprawdzić poprawność podłączeń urządzeń przewodów technologicznych oraz przewodów elektrycznych zasilających dmuchawę i pompę ścieków surowych. Pierwszy rozruch oczyszczalni wykonać po uzupełnieniu wodą osadnika wstępnego oraz poprzez wstępne zaszczepienie oczyszczalni „Bioclar EG-50 osadem czynnym (w ilości około V=2,0-3,0m3) przywiezionym z innej sprawnie pracującej oczyszczalni ścieków. Przez okres 3-4 tygodni dmuchawa powietrza powinna pracować 24h/d, po okresie wstępnym dmuchawę powietrza przestawić na pracę cykliczną z przerwami 15-to minutowymi. Po okresie wstępnym oczyszczalnia będzie pracowć samodzielnie, bezobsługowo. W razie awarii pompy lub braku dostawy trwającej kilkanaście godz. naleŜy wypompować wozem asenizacyjnym część osadu nadmiernego (obumarłego) z osadnika wtórnego a poziom ścieków w kompaktowej oczyszczalni wypełnić wodą. Napływające ścieki surowe naleŜy równieŜ usunąć z kraty pionowej i przepompowni ścieków surowych za pomocą wozu asenizacyjnego. Ścieków z osadnika wstępnego, trzykomorowego moŜna nie usuwać. Awaria pracy pompy sygnalizowana będzie świetlnie i akustycznie. Podczas awarii pompy lub dmuchawy powietrza i wyjmowaniu do naprawy naleŜy wyłączyć bezpieczniki elektryczne umieszczone w szafce znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków. W razie awarii dmuchawy powietrza trwającej kilka godz. ścieków nie naleŜy wypompowywać. Wypompowywanie części ścieków z oczyszczalni typu Bioclar EG-50 naleŜy wykonać przy przedłuŜającej się awarii. Poziom usuniętych ścieków naleŜy uzupełnić wodą. Pozostałe urządzenia jak osadnik wstępny, krata pionowa, studzienka poboru prób nie wymaga przerwy w pracy oczyszczalni ścieków. Konserwację oraz ewentualne remonty moŜna przeprowadzać podczas normalnej pracy urządzeń przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Przy braku dostawy energii elektrycznej i ponownej dostawie energii urządzenia na oczyszczalni ścieków wrócą samoczynnie do normalnej pracy. 1.4. Usuwanie osadów z projektowanej oczyszczalni Osady z osadnika wstępnego usuwać 2-3 razy w roku, osad nadmierny z oczyszczalni „Bioclar EG-50” usuwać co 12-15- tygodni. Osady usuwać za pomocą wozu asenizacyjnego. Osady wywozić na najbliŜszą oczyszczalnię, uzgodnioną przez Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych z kierownictwem oczyszczalni ścieków. 1.5. Usuwanie skratek Skratki z kraty pionowej usuwać ręcznie, grabkami do zbiornika PP o conajmniej raz na 1,5 miesiąca. Usunięte skratki przesypywać wapnem chlorowanym. Zgromadzone skratki raz na 45 miesięcy wywozić na oczyszczalnię ścieków uzgodnioną przez Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych z kierownictwem oczyszczalni ścieków.. 1.6. Pobór prób odprowadzanych ścieków oczyszczonych Liczba średnich dobowych próbek ścieków oczyszczonych w pierwszym roku=4 próbki. Przy spełnieniu wymaganych kryteriów oczyszczania w pierwszym roku w następnym roku pobierane są 2 próbki. JeŜeli jedna próbka z dwóch nie spełni wymagań , to w następnym roku naleŜy pobrać 4 próbki ścieków. Próbki ścieków pobierać ze studzienki poboru prób.

9

1.7. Pomiar ilości odprowadzonych ścieków Pomiar ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni dokonywany będzie za pomocą wodomierzy zamontowanych na przyłączach wodociągowych do budynków szkoły. 1.8. Odbiornik ścieków oczyszczonych Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rzeka Rokietnica w km=18+190 (dz. Nr 43). 1.9. Ogrodznie terenu oczyszczalni ścieków Teren oczyszczalni ścieków będzie wygrodzony siatką stalową, ocynkowaną o wysokości H=1,7m na cokole betonowym. Od strony budynku szkoły w ogrodzenie przewidziano dwie bramy wjazdowe szer S=4,0m, zamykane na klucz. Na ogrodzeniu będzie zamontowana tablica informacyjno-ostrzegawcza z napisem ,,Teren oczyszczalni ścieków. - Obcym wstęp wzbroniony” oraz tablica informacyjna dotycząca typu i przepustowości oczyszczalni oraz podająca nazwę Wykonawcy robót budowlano- montaŜowych. 1.10. Zagadnienia BHP Projektowana oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią bezobsługową nie wymagająca stałego dozoru. Proces oczyszczania ścieków odbywa się samoczynnie, bez ingerencji człowieka. Urządzenia oczyszczalni wymagają tylko czasowego dozoru, przeglądu technicznego i konserwacji. Awaria pracy pompy sygnalizowana będzie świetlnie i akustycznie. Podczas awarii pompy lub dmuchawy powietrza i wyjmowaniu ich ze studni w celu naprawy naleŜy wyłączyć bezpieczniki elektryczne umieszczone w szafce na terenie oczyszczalni. Oczyszczalnia ścieków w normalnych warunkach eksploatacji nie stanowi zagroŜenia, poniewaŜ urządzenia oczyszczalni są wykonane z materiału trudno palnych i umieszczone są w gruncie. Nieprzestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń na oczyszczalniach (wg zaleceń producentów) lub zrzut innych ścieków niŜ ścieki bytowo-gospodarcze mogą spowodować zagroŜenia pojawianiem się nad zwierciadłem ścieków gazów palnych, wybuchowych lub toksycznych takich jak: siarkowodór, amoniak, metan, dwutlenek węgla . W obrębie oczyszczalni ścieków zabrania się uŜywania otwartego ognia. Wszelkie prace powinny być poprzedzone sprawdzeniem lampą bezpieczeństwa Davego lub analizatorem czystości powietrza. Wszelkie prace związane z remontem, konserwacją i usuwaniem osadów powinny wykonywać minimum dwie osoby w ubraniach ochronnych, przy uŜyciu sprzętu specjalistycznego. Przy eksploatacji oczyszczalni ścieków naleŜy stosować się do przepisów : - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.93r. (Dz.U.Nr 96 poz.437) w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.93r. (Dz.U.Nr 96 poz.438) w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji oczyszczalni ścieków. Uwaga: - Prace budowlane prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. - Wszelkie zmiany dotyczące doboru urządzeń oraz wielkości doboru urządzeń i materiałów uŜytych do wykonania oczyszczalni naleŜy uzgodnić przed rozpoczęciem budowy, przedstawiając uzgodniony projekt zamienny i operat wodno prawny oraz uzyskać zgodę projektanta dokumentacji podstawowej oraz zgodę Inwestora.

10

2. Obliczenia Ilość ścieków sanitarnych n1 = 375 uczniów +18 nauczycieli + 4 sprzątaczki n1 = w tym 110osób korzysta z ciepłego posiłku (kawa, herbata) Nd=1,1 Nh=1,6 t =8 h/d qj1 = 20 l/d x uczeń (łącznie ze zwiększonym zapotrz. na personel, utrzymaniem czystości i przygotowywaniem ciepłego posiłku, myciem naczyń ) qj2 = 15 l/d x uczeń (łącznie ze zwiększonym zapotrz. na personel i utrzymaniem czystości) n2 = 4 mieszkańców qj3 = 125 l/d x mieszkańca Nd=1,1 Nh=1,6 t =24 h/d Zespół szkół (podstawowa, gimnazjum) Qdśr = 110x20 +265x15= 6,175 m3/d Qdmax = 6,175 x 1,1 = 6,79 m3/d Qhmax = 6,79 x 1,6 : 8 = 1,358 m3/h Mieszkańcy Qdśr =4x125 = 0,50 m3/d Qdmax = 0,5 x 1,1 = 0,55 m3/d Qhmax = 0,55 x 1,6 : 24 = 0,037 m3/h

Razem Qdśr = 6,175 + 0,5 = 6,675 m3/d Qdmax = 6,79 + 0,55 = 7,34 m3/d Qhmax = 1,358 + 0,037 = 1,395 m3/h StęŜenia zanieczyszczeń w ściekach surowych StęŜenia zanieczyszczeń na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych: odczyn = 7,0 pH BZT5 = 340g O2/m3 ChZT = 650g O2/m3 Zawiesina ogólna = 390g /m3 StęŜenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych Wielkości stęŜeń zanieczyszczeń po oczyszczalni nie przekroczą dopuszczalnych stęŜeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do wód lub ziemi wg Rozp. Min. Środ. z 24.07.2006 r., Dz. U. Nr 137. poz.984, (zał. Nr 1), przy RLM