PROJEKT BUDOWLANY Inwestor:

Nazwa i adres inwestycji:

Rodzaj opracowania:

Jednostka projektowania:

Dom Pomocy Społecznej 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29 Remont pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku Domu Pomocy Społecznej 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29 Projekt architektoniczno-budowlany, projekt branŜowe – instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznej oraz teletechnicznej PRO-INWEST Marcin Sokołowski Ul. Grudzińskiego 18A/41 62-020 Swarzędz NIP: 781-164-91-00

Architektura+konstrukcja: Projektant:

Sprawdzający:

Opracował:

inŜ. arch. Henryk Pielichowski upr. bud. 1276/59 mgr inŜ. Kazimierz Sokołowski upr. bud. 193/81/Pw upr. bud. 282/82/Pw mgr inŜ. Marcin Sokołowski

Instalacje wod.-kan. i c.o.: Projektant:

mgr inŜ. Jerzy Kaczkowski upr. nr 142/Pw/93 upr. nr 143/Pw/93

Instalacje elektryczne i teletechniczne: Projektant:

Data opracowania:

Egz. nr

1

mgr inŜ. Bogdan Bączkiewicz upr. nr 8345/27/76 Sierpień 2011 r. 1

Remont pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku DPS Dom Pomocy Społecznej – 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część A. - Projekt budowlany I.

Opis techniczny do projektu remontu pomieszczeń 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

II.

Mapa zasadnicza – skala 1:500 Oświadczenie o zgodności projektu z wymogami ustawy i sztuki budowlanej Projekt bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Uprawnienia projektantów Dokumentacja fotograficzna

Rysunki : 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

2

str.3 str.3 str.3-4 str.6-10 str.11

Załączniki : 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

III.

Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Program uŜytkowy Charakterystyka projektowanych zmian Ocena stanu technicznego obiektu Ochrona przeciwpoŜarowa

Rzut parteru – inwentaryzacja Rzut parteru – projekt (roboty remontowe) Zestawienie stolarki okiennej Zestawienie stolarki drzwiowej Rysunki szczegółowe okien

skala 1: 100 skala 1: 100

skala 1: 20

Remont pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku DPS Dom Pomocy Społecznej – 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.

str.17 str.18 str.19-20 str.21-27 str.28-42

I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. Podstawa opracowania: 1.1.1. Umowa z Zamawiającym. 1.1.2. Uzgodniony z Zamawiającym program zmian. 1.1.3. Przeprowadzona inwentaryzacja pomieszczeń. Projekt opracowano w oparciu o następujące akty prawne: a) warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002r poz. 690 z późniejszymi zmianami b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 15.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. nr 80/2006, poz. 563 oraz w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z 2003r.) c) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650. d) Wytyczne programowo-funkcjonalne projektowania pomieszczeń biurowych. 1.2. Cel i zakres opracowania: Celem opracowania jest sporządzenie projektu remontu pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29. Projekt uwzględnia wytyczne przekazane przez Oddział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi WZiSS UMP. 1.3. Program uŜytkowy (dot. części objętej zakresem opracowania): Zaprojektowane pomieszczenia przewidziane do remontu znajdują się na parterze budynku DPS od strony ul. Bukowskiej i Wawrzyniaka. Łączna powierzchnia części objętej zakresem opracowania wynosi 532,95 m2. Zaprojektowano pomieszczenia biurowe, sanitarne oraz socjalne dla docelowo 50 osób. ZałoŜenia do adaptacji pomieszczeń: - przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych - dostęp do sieci internetowej - stworzenie maksymalnej duŜej liczby miejsc do postawienia biurek - zapewnienie moŜliwości wejścia od strony ul. Bukowskiej oraz od strony ul. Wawrzyniaka (istniejące wejścia) - sala szkoleniowo-warsztatowa z moŜliwością podziału na 2 mniejsze pomieszczenia (pom. nr 1.13) - utworzenie holu z miejscem na galerię/przestrzeń wystawową (pom. nr 1.17) - pomieszczenia socjalne (pom. nr 1.10 i 1.29) - pomieszczenie przewidziane na recepcję (pom. nr 1.14) - moŜliwość podziału powierzchni na 3 części. Pomieszczenia objęte zakresem opracowania naleŜy wyposaŜyć w instalacje elektryczne, teletechniczne, instalacje wodno-kanalizacyjne (sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne) oraz powinny spełniać wymagania w zakresie oświetlenia naturalnego, wentylacji i komfortu cieplnego jak równieŜ wymagań ochrony ppoŜ. Program uŜytkowy obejmuje: • . Stan Istniejący [nr 1.1] - Hall (płytki ceram.) [nr 1.2] - Korytarz (płytki ceram.) [nr 1.3] - Portiernia (płytki ceram.) 3

-

6,80 m2 8,75 m2 14,57 m2

Remont pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku DPS Dom Pomocy Społecznej – 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.

[nr 1.4] - Korytarz (płytki ceram.) [nr 1.5] - Pokój biurowy (wykł. dywan.) [nr 1.6] - Pokój biurowy (wykł. dywan.) [nr 1.7] - Pokój biurowy (wykł. dywan.) [nr 1.8] - Pom. magazynowe (płytki PCV) [nr 1.9] - Pokój (płytki PCV) [nr 1.10] - Pokój biurowy (płytki PCV) [nr 1.11] - Hall (płytki PCV) [nr 1.12] - Pokój biurowy (płytki ceram.) [nr 1.13] - Pokój biurowy (wykł. dywan.) [nr 1.14] - Hall (płytki PCV) [nr 1.15] - Pom. techniczne (płytki PCV) [nr 1.16] - Pokój (wykł. PCV) [nr 1.17] - Korytarz (płytki PCV) [nr 1.18] - Pokój (wykł. PCV) [nr 1.19] - Pokój (wykł. PCV) [nr 1.20] - Pokój (wykł. PCV) [nr 1.21] - Korytarz (płytki PCV) [nr 1.22] - Pokój (wykł. PCV) [nr 1.23] - Pokój (wykł. PCV) [nr 1.24] - Korytarz (płytki PCV) [nr 1.25] - Pokój (lastryko) [nr 1.26] - Pokój (wykł. PCV) [nr 1.27] - Korytarz (płytki PCV) [nr 1.28] - Pokój (płytki ceram.) [nr 1.29] - Pokój (płytki ceram.) [nr 1.30] - Pokój (wykł. PCV) [nr 1.31] - Pokój (wykł. PCV) [nr 1.32] - Pokój (płytki ceram.) [nr 1.33] - Pokój (płytki ceram.) [nr 1.34] - Węzeł sanitarny (płytki ceram.) [nr 1.35] - Węzeł sanitarny (płytki ceram.)

4

-

7,11 m2 13,82 m2 10,11 m2 11,60 m2 7,47 m2 19,29 m2 21,00 m2 26,00 m2 20,61 m2 14,57 m2 19,65 m2 5,54 m2 7,69 m2 26,60 m2 34,60 m2 24,01 m2 20,52 m2 3,43 m2 9,14 m2 28,83 m2 4,65 m2 22,83 m2 21,62 m2 7,38 m2 14,05 m2 3,23 m2 6,67 m2 19,72 m2 19,87 m2 22,02 m2 14,92 m2 14,28 m2

OGÓŁEM P.U. PARTERU

-

532,95m2

• Stan projektowany [nr 1.1] - Hall (płytki gres) [nr 1.2] - Korytarz (płytki gres) [nr 1.3] - Korytarz (płytki gres) [nr 1.4] - Pokój biurowy (wykładzina) [nr 1.5] - Korytarz (płytki gres) [nr 1.6] - Pokój biurowy (wykładzina) [nr 1.7] - Pokój biurowy (wykładzina) [nr 1.8] - Korytarz (płytki gres) [nr 1.9] - Sanitariat (płytki gres) [nr 1.10] - Pomieszczenie socjalne (płytki gres) [nr 1.11] - Pokój biurowy (wykładzina) [nr 1.12] - Pokój biurowy wykładzina) [nr 1.13] - Sala konferencyjna (wykładzina) [nr 1.14] - Hall (płytki gres) [nr 1.15] - Pom. techniczne (płytki gres) [nr 1.16] - Korytarz (płytki gres) [nr 1.17] - Galeria (płytki gres)

-

6,80 m2 14,95 m2 7,11 m2 13,72 m2 24,14 m2 9,44 m2 11,65 m2 7,81 m2 6,31 m2 4,32 m2 21,00 m2 9,71 m2 35,18 m2 27,90 m2 5,54 m2 26,60 m2 34,60 m2

Remont pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku DPS Dom Pomocy Społecznej – 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.

[nr 1.18] - Sala konferenycjna (wykładzina) [nr 1.19] - Pomieszczenie socjalne (płytki gres) [nr 1.20] - Pokój biurowy (wykładzina) [nr 1.21] - Korytarz (płytki gres) [nr 1.22] - Pokój biurowy (wykładzina) [nr 1.23] - Pokój biurowy (wykładzina) [nr 1.24] - Pokój biurowy (wykładzina) [nr 1.25] - Magazyn (wykładzina) [nr 1.26] - Pokój biurowy (wykładzina) [nr 1.27] - Magazyn (wykładzina) [nr 1.28] - Pomieszczenie socjalne (płytki gres) [nr 1.29] - Pom. hig.-sanit. damskie (płytki gres) [nr 1.30] - Łazienka dla niepełnospr. (płytki gres) [nr 1.31] - Pom. hig.-sanit. męskie (płytki gres)

-

45,04 m2 12,91 m2 28,83 m2 11,34 m2 22,83 m2 21,62 m2 14,05 m2 3,23 m2 26,15 m2 30,61 m2 10,87 m2 11,37 m2 3,42 m2 14,28 m2

OGÓŁEM P.U. PARTERU Średnia wysokość pomieszczeń wynosi: - pomieszczenia nr 1.1 – 1.13 - pomieszczenia nr 1.14 – 1.22, 1.34,1.35 - pomieszczenia nr 1.23 – 1.33 - pomieszczenie nr 1.26

-

523,33 m2

-

340cm 370cm 330cm 265cm

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne: Pomieszczenie higieniczno-sanitarne męskie (nr 1.30) wyposaŜone w dwa ustępy, dwa pisuary oraz trzy umywalki. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne damskie (nr 1.31) wyposaŜone w trzy ustępy oraz trzy umywalki. Sanitariat (nr 1.9) wyposaŜony w dwa ustępy i dwie umywalki. Pomieszczenia socjalne: - nr 1.10 – wyposaŜone w umywalkę, zlewozmywak oraz szafki do naczyń, stół i krzesła - nr 1.29 – wyposaŜone w dwie umywalki, zlewozmywak oraz szafki do naczyń, stół i krzesła W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych podłoga i ściany powinny być wykonane w sposób umoŜliwiający łatwe utrzymanie czystości. Zaprojektowano obłoŜenie ścian do wysokości 2,0 m płytkami ceramicznymi. Wysokość pomieszczeń nie powinna być mniejsza niŜ 2,50m. Na kaŜdych 10 pracowników winna przypadać co najmniej 1 umywalka. Szerokość przejścia między umywalkami, a ścianą przeciwległą powinna wynosić minimum 1,30m, a między dwoma rzędami umywalek – nie mniej niŜ 2,0m. Ustęp powinien być wyposaŜony w instalację i urządzenia przeznaczone do utrzymania wymagań higieniczno-sanitarnych. Zainstalowane w ustępach miski ustępowe, pisuary powinny być spłukiwane bieŜącą wodą oraz podłączone do kanalizacji. W pomieszczeniach ustępów naleŜy zapewnić wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niŜ 50 m3/h na jedną miskę ustępową oraz 25 m3/h na jeden pisuar. Ścianki między kabinami ustępowymi i pisuarowymi systemowe o wysokości 2,0m (15cm od podłogi). § 84. [Ustępy ogólnodostępne] 1. W budynku uŜyteczności publicznej i zakładu pracy naleŜy urządzić ustępy ogólnodostępne. JeŜeli liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza od 10, dopuszcza się umieszczenie ustępu na najbliŜszej, wyŜszej lub niŜszej kondygnacji. 2. W budynkach, o których mowa w ust. 1, w ustępach ogólnodostępnych powinna przypadać co najmniej jedna umywalka na 20 osób, co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 30 męŜczyzn oraz jedna miska ustępowa na 20 kobiet, jeŜeli przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie stanowią inaczej. W przypadku gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi liczba osób jest mniejsza niŜ 10, dopuszcza się umieszczenie wspólnego ustępu dla kobiet i męŜczyzn. 5

Remont pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku DPS Dom Pomocy Społecznej – 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.

3. W budynkach, o których mowa w ust. 1, odległość od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do najbliŜszego ustępu nie moŜe być większa niŜ 75 m, a od stanowiska pracy chronionej - niŜ 50 m. § 85. [Organizacja] 1. Ustępy ogólnodostępne w budynkach zamieszkania zbiorowego, uŜyteczności publicznej i zakładów pracy powinny mieć wejścia z dróg komunikacji ogólnej. 2.[35] W ustępach ogólnodostępnych naleŜy stosować: 1) przedsionki, oddzielone ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia, w których mogą być instalowane tylko umywalki, 2) drzwi o szerokości co najmniej 0,9 m, 3) drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz, o szerokości co najmniej 0,8 m, a do kabin przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co najmniej 0,9 m, 4) przegrody dzielące ustęp damski od męskiego, wykonane jako ściany pełne na całą wysokość pomieszczenia, 5) miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokości co najmniej 1 m i długości 1,10 m, ze ściankami i drzwiami o wysokości co najmniej 2 m z prześwitem nad podłogą 0,15 m; oddzielenia nie wymagają ustępy dla dzieci w Ŝłobkach i przedszkolach, 6) wpusty kanalizacyjne podłogowe z syfonem oraz armaturę czerpalną ze złączką do węŜa w pomieszczeniach z pisuarem lub mających więcej niŜ 4 kabiny ustępowe, 7) wentylację grawitacyjną lub mechaniczną - w ustępach z oknem i jedną kabiną, a w innych mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie. 3. Przedsionków, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie wymagają ustępy przy salach zajęć w Ŝłobkach i przedszkolach oraz przy pokojach dla chorych w szpitalach. § 86. [Przystosowanie dla niepełnosprawnych] 1. W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez: 1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 × 1,5 m, 2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów, 3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki, a takŜe jednego natrysku, jeŜeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia, 4) zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych. 2. Dopuszcza się stosowanie pojedynczego ustępu dla osób niepełnosprawnych bez przedsionka oddzielającego od komunikacji ogólnej 1.4. Charakterystyka projektowanych zmian: 1.4.1. Charakterystyka ogólna projektowanych zmian: Projektowany remont ma na celu stworzenie warunków dla potrzeb Poznańskiego Centrum wspierania Organizacji Pozarządowych. Projekt obejmuje prace związane z adaptacją istniejącej powierzchni biurowo-edukacyjnej tj. niezbędne prace budowlane, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, instalacji c.o. i wod.-kan oraz wentylacji. 1.4.2. Charakterystyka szczegółowa projektowanych zmian: 1.4.2.1. Prace demontaŜowe (dot. części objętej zakresem opracowania) - DemontaŜ stolarki okiennej - wg zestawienia stolarki okiennej (rys. nr A4) - Wykucie podokienników z blachy stalowej - DemontaŜ krat okiennych - DemontaŜ stolarki drzwiowej - wg zestawienia stolarki drzwiowej (rys. nr A5) - DemontaŜe ścianek działowych - wg oznaczeń na rysunku - DemontaŜ obudowy ścian z paneli drewnianych (pom. nr 1.5, 1.6, 1.7, 1.13) - Poszerzenie otworów drzwiowych do szer. 100cm w świetle (wg oznaczeń na rysunku) - DemontaŜ armatury łazienkowej oraz ścianek systemowych 6

Remont pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku DPS Dom Pomocy Społecznej – 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.

- Skucie płytek ściennych w sanitariatach oraz w pomieszczeniach nr 1.25, 1.26, 1.27 oraz fartuszków z płytek w pom. nr 1.12, 1.20, 1.22, 1.29 - Skucie tynków wewnętrznych ścian i sufitów - DemontaŜ posadzek (wg oznaczenia na inwentaryzacji) - DemontaŜ pieców kaflowych (pom. nr 1.11, 1.12) - Wywóz gruzu 1.4.2.2. Roboty nowe - MontaŜ stolarki okiennej - wg zestawienia stolarki okiennej (rys. nr A4) - Osadzenie podokienników zewnętrznych z blachy stalowej ocynk. oraz wewnętrznych PCV - MontaŜ stolarki drzwiowej - wg zestawienia stolarki drzwiowej (rys. nr A5 - MontaŜ ścianek działowych z g-k na ruszcie metalowym z wygłuszeniem z wełny mineralnej (w pomieszczeniach socjalnych oraz sanitariatach płyty wodoszczelne) - MontaŜ ścianek systemowych w sanitariatach (ścianki do wys. 2,0m) - Obudowa istniejących pionów wod.-kan i c.o. płytami g-k na ruszcie metalowym - Obudowa ościeŜy okiennych płytami g-k - Osadzenie nadproŜy z belek stalowych w ścianach konstrukcyjnych (wg oznaczeń na rysunku) - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w korytarzu (nr 1.3) - MontaŜ sufitów podwieszonych systemowych (np. OWAcoustic) wg rysunku nr A3 - Wyrównanie posadzek masą samopoziomującą z przygotowaniem pod montaŜ posadzki z płytek gres oraz wykładziny PCV. - Wykonanie izolacji p.-wilgociowej poziomej i pionowej w pomieszczeniach socjalnych i sanitariatach (nr 1.9, 1.10, 1.19, 1.29, 1.30, 1.31) - UłoŜenie płytek ściennych w sanitariatch (nr 1.9, 1.30, 1.31) oraz fartuszka z płytek w pom. nr 1.10, 1.19 i 1.29. - Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych bądź obłoŜenie płytami g-k ścian - Gruntowanie oraz 3x malowanie ścian 1.5.2.2. Ścianki działowe i roboty murowe • MontaŜ ścianki działowej z pustaków ceramicznych bądź bloczków betonowych na zaprawie M6 gr.12 cm oddzielającej pomieszczenie szatni przedszkola (nr 2) od komunikacji (nr 9) • Ścianki osadzone w strzępiach muru istniejącego (filarki międzyokienne ściany zewnętrznej) oraz powiązane ze słupami Ŝelbetowymi prętami Ø12 umieszczonymi w co 3 spoinie) • MontaŜ ścianek działowych systemowych w węźle sanitarnym • Zamurowanie okna w miejscu pierwotnie przewidzianym jako łącznik z dobudowaną salą gimnastyczną • Osadzenie podciągów stalowych z 2I200Ip L=300cm nad nowoprojektowanymi otworami o wym. 255×240cm – oparcie podciągów na filarach z cegły pełnej kl. 100 • Osadzenie nadproŜy w ścianach konstrukcyjnych z belek stalowych lub prefabrykowanych typu L19 1.5.2.3. Roboty wykończeniowe Sale zajęć (nr 4,5,6,8) • Posadzka – klepka dębowa nowa (wykończenie olejowaniem) ułoŜona na płytach OSB opartych na legarach drewnianych. Jako izolację termiczną przyjąć płyty styropianowe FS-20 gr. min. 5,0cm. • Ściany - farba zmywalna + emulsja od 1,0m do 2,0 m nad poziomem posadzki • W przypadku stosowania drzwi przeszklonych – folie antywłamaniowe na szybach • W oknach rolety do zaciemnienia 7

Remont pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku DPS Dom Pomocy Społecznej – 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.

Szatnia (nr 2) • Posadzka – wykładzina obiektowa PVC z wywinięciem na ścianę o właściwościach antyseptycznych i antyalergicznych (wyeliminowanie listew przypodłogowych). Wykładzina ułoŜona na istniejącej posadzce z lastryko. Np. Homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu typu np. Tarkett. o o o o o o o o o o o o o o

typ wykładziny EN 649 klasa uŜytkowania EN 685 grubość EN 428 – 2,0 mm zabezpieczona wgłębienie poliuretanem ( nie wymaga konserwacji ) właściwości antyelektrostatyczne ( napięcie indukowane ) EN 1815 do 2 kV właściwości antyelektrostatyczne ( opór ) EN 1081 klasa ścieralności :grupa P wg EN 660 klasa uŜytkowania : 34 klasa odporności ogniowej : trudnopalna B 1 właściwości antypoślizgowe DIN 51130 R9 oddziaływanie krzesła na rolkach: EN 425 odporna klasa ogniotrwałości PN EN 13501-1 BflS1 trwałoś kolorów: minimum 6 odporność chemiczna: EN 423

• Ściany – farba zmywalna + lamperia do 1,50m nad poziomem posadzki. Np. Farby sylikatowe, np. Caparol o o o o o o

Farby sylikatowe wewnętrzne przeznaczone do powierzchni ścian i sufitów odbijających światło Długi czas otwarcia powinien umoŜliwiać bezproblemowe zastosowanie na duŜych powierzchniach o bardzo niekorzystnym oświetleniu Odporna na szorowanie na mokro – klasa 2 Zdolność krycia – klasa 1 Farba nie powinna zawierać składników powodujących jogging – łapanie kurzu z powietrza Farba powinna bardzo dobrze przepuszczać parę wodną, być dobrze rozlewna oraz dobrze nadawać się do wykonywania ewentualnych poprawek

Węzeł sanitarny (nr 7) • Posadzka – gres antypoślizgowy • Ściany – glazura do wysokości drzwi PodłoŜe dla warstwy posadzkowej naleŜy wyrównać warstwą wyrównawczą gr. ok. 3,0 cm z uwagi na znaczne róŜnice poziomów. PodłoŜe powinno być zagruntowane z poszpachlowaniem nierówności. Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym lub posiadać świadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie. 1.5.2.4. Stolarka okienna Opis ilości i rodzaju istniejących okien: Wymianie podlega 11 rodzajów okien róŜniących się wielkością, kształtem i przeszkleniem. Wszystkie okna wykonane są z drewna sosnowego i pomalowane białą farbą olejną. Typy okien to okna 6 – skrzydłowe, 4 – skrzydłowe, 2 – skrzydłowe. Część z ukształtowanym w nadproŜu łukiem, pozostałe jako prostokątne. Od wewnątrz występują parapety drewniane. Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej. Opis prac wykonawczych: Okna przewidziane do wymiany wzorowane będą na kształtach, układach i wymiarach okien obecnych. Okna w części uchylno-rozwieralne. Przewiduje się okna wykonane w drewnie litym (z drewna sosnowego i meranti) zgodne ze standardem DJ68 dla obiektów uŜyteczności publicznej ze szczeblinami z drewna naklejanymi na szybę oraz międzyszybowymi z aluminium w kolorze odpowiadającym ramie okiennej (kolor biały). Podstawowe materiały uŜyte do produkcji okien: 8

Remont pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku DPS Dom Pomocy Społecznej – 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.

- drewno sosnowe selekcjonowane bezsęczne lub meranti gat. 1 trójwarstwowo klejone w taki sposób, aby powstałe napręŜenia w drewnie w wyniku jego pracy znosiły się. Gwarantuje to duŜą trwałość i niezmienność ramy okiennej - impregnaty i lakiery firmy SIKKENS, GORI perfekcyjnie chroniące drewno, w sposób pełny współpracujące z nim przez wniknięcie w mikropory, w pełni ekologiczne nanoszone techniką hydrodynamiczną - obwiedniowe okucia firmy ROTO E5 NT 2009X06 zapewniające bezproblemową eksploatację okien przez wiele lat - szyby zespolone (szkło – 4mm/16/4mm o współczynniku przewodności cieplnej U=1,1) - uszczelki firmy BRUGMANN, DEVENTER zapewniające doskonałą szczelność - poszerzana szyna deszczowa z aluminium eloxowanego odprowadzająca skutecznie wody deszczowe - okapniki w kolorze białym z czarną uszczelką - klamki okienne firmy HOPPE. W poszczególnych powierzchniach przeszkleń naleŜy uwzględnić szprosy, tzw. wiedeńskie 25mm 1.5.2.5. Stolarka drzwiowa • • •

OścieŜnice drzwi wewnętrznych metalowe na szer. muru malowane farbą olejną. Drzwi wewnętrzne nowe jednoskrzydłowe drewniane płytowe, dwuskrzydłowe drewniane płytowe lub z profili ALU lub PCV z przeszkleniem (szyba bezpieczna) o współczynniku „U” nie mniejszym niŜ 1,1 W/m2K. Drzwi naleŜy wyposaŜyć w zamki z szyldami, klamkami i wkładkami patentowymi w kolorze srebrnej-satyny o prostym wzorze.

1.5.2.6. Ścianki systemowe, np. INTER SYSTEMS: Płyty Trespa-Volkern®, typu Sanitarnego (ATHLON) jest samonośną płytą budowlaną na bazie termoutwardzalnego tworzywa sztucznego homogenicznie wzmacnianego włóknem celulozowym. Płyty te są obustronnie pokrywane tworzywem dekoracyjnym. Konstrukcja ich jest specjalnie przygotowana do ekstremalnych warunków w pomieszczeniach sanitarnych. Odporność na wilgoć jest jedna z najwaŜniejszych cech płyt Trespa-Volkern®. RównieŜ powierzchnie boczne, bez dalszej obróbki, są absolutnie niewraŜliwe na wodę i wilgoć. Poza tym płyty posiadają wiele innych zalet jak np.: niepalność, łatwość wymiany uszkodzonych elementów, łatwość utrzymania w czystości, usuwania napisów, graffiti, itp. Części nylonowe Podzespoły nylonowe (PA) są niełamliwe, na wskroś barwione, odporne na wysoką temperaturę i chemikalia. Zawiasy, stopki i profil górny są wzmacniane wkładka stalową. Profile aluminiowe Profile aluminiowe są wykonane ze stopu AlMgSi i następnie pokryte proszkiem poliestrowym na grubość ok.60 mikronów. OPIS SYSTEMU -Wysokość całkowita wynosi 200 cm dla ściany przedniej i ścianek działowych, łącznie ze stopkami. NaroŜniki zaokrąglone promieniem 20 mm. -Drzwi zawieszone na 3 zawiasach i wyposaŜone w zamek ‘wolne’/’zajęte’ oraz uchwyt z nylonu, są samozamykające się i mogą być otwarte, w razie niebezpieczeństwa, z zewnątrz. - Ściana z drzwiami od góry zakończona rurą nylonową Ø 34 mm wzmacnianą od wewnątrz stalą. -Połączenie paneli z istniejącymi ścianami jest wykonane za pomocą aluminiowego profilu U 16 x 25 mm. -MontaŜ na regulowanych stopkach o wysokości 15 cm. -Drzwi leŜą w jednej płaszczyźnie ze ścianą przednią. Ich powierzchnie boczne są wyfrezowane i pokryte pianką wygłuszającą.

9

WYKONANIA SPECJALNE -Akcesoria dostępne w kolorach elementów nylonowych: wieszaki ubraniowe, pojemniki na papier i mydło, kosze na odpady, itp. -Płyty pisuarowe, ławki, przegrody, kabiny przejściowe, itp. ZASTOSOWANIE Ściany sanitarne Sani-Cab® nadają się szczególnie do budowy kabin prysznicowych, przebieralni i kabin WC w obiektach uŜyteczności publicznej, szpitalach, pływalniach, itp. Wymiary ścian dostosowane są według projektu do istniejących pomieszczeń. Remont pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku DPS Dom Pomocy Społecznej – 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.

WŁAŚCIWOŚCI I EKSPLOATACJA -Ściany są całkowicie odporne na wilgoć, warunki zewnętrzne, zarysowania, złamania, zachowują kolor i nie zmieniają swoich właściwości w całym okresie uŜytkowania. -UŜyte materiały są łatwe w utrzymaniu i nie wymagają Ŝadnych specjalnych środków czyszczących. KOLORY Płyty te są dostępne w 10 standardowych kolorach. Części nylonowe i profile aluminiowe wykonane są w 5 kolorach palety RAL. Na Ŝyczenie dostępna karta kolorów

1.5.2.9. Materiały: Przy adaptacji remontowych pomieszczeń naleŜy zastosować jedynie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, które zgodne są z przepisami a zwłaszcza z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 roku. 1.6.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE PROJEKTOWANEJ ADAPTACJI

1.6.2. Dane ogólne o obiekcie Budynek z pomieszczeniami przewidzianymi do remontu został pobudowany około roku 1900.. Budynek 4-piętrowy, podpiwniczony z poddaszem uŜytkowym, zlokalizowany u zbiegu ul. Bukowskiej i Wawrzyniaka w Poznaniu na działce o pow. 600 m2. • • • • • • • • • • • • • • • • •

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej Ławy fundamentowe betonowe Ściany fundamentowe murowane z cegły i kamienia na zaprawie wapiennej Ściany wewnętrzne konstrukcyjne murowane z cegły pełnej o grubościach od 30cm do 57cm na zaprawie wapiennej i wapienno-cementowej Ściany zewnętrzne o grubościach od 44cm do 65cm murowane z cegły pełnej na zaprawie wapienno-cementowej Ścianki działowe gr. 7cm i 12cm z cegły pełnej i cegły dziurawki kl. 7,5 na zaprawie cementowo-wapiennej oraz przepierzenia drewniane gr. 6cm Stropy: nad piwnicą strop Kleina, nad pozostałymi kondygnacjami stropy drewniane na legarach oraz stropy Ŝelbetowe. Dach stromy w konstrukcji drewnianej (więźba drewniana) Pokrycie dachu: blacha stalowa oraz dachówka ceramiczna Posadzki pomieszczeniach objętych zakresem opracowania – płytki terakotowe, lastryko i wykładzina PCV oraz dywanowa Okna drewniane nietypowe skrzynkowe oraz częściowo PCV Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe jedno i dwuskrzydłowe Drzwi zewnętrzne drewniane dwuskrzydłowe Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne kat. III boniowane. Klatki schodowe drewniane i Ŝelbetowe Opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

1.6.3. Stan techniczny elementów budynku Elementy konstrukcyjne • Stropy – piwnic Kleina, nad parterem stropy drewniane. • Ściany zewnętrzne – z cegły pełnej gr. 44 do 60cm – brak widocznych spękań i zarysowań • Podciągi – Ŝelbetowe – bez widocznych spękań i zarysowań Elementy wykończenia budynku • Pokrycie – blacha stalowa od strony elewacji frontowej, dachówka ceramiczna od strony oficyny 10 Remont pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku DPS Dom Pomocy Społecznej – 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.Stolarka okienna parteru – okna drewniane skrzynkowe do wymiany - od strony ul. Bukowskiej i Wawrzyniaka oraz od strony podwórza (dot. pomieszczeń objętych zakresem opracowania) Stolarka okienna wyŜszych kondygnacji – okna PCV Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne drewniane do wymiany Tynki i okładziny zewnętrzne – widoczne ubytki w ścianach. Zalecana renowacja ścian.. PodłoŜa i posadzki – Posadzki do wymiany Okładziny sufitów i ścian wewnętrznych – do wymiany.

• • • • • Instalacje • Instalacja c.o. – brak instalacji c.o. Pomieszczenia ogrzewane piecami elektrycznymi • Instalacja elektryczna – zdemontowana • Przewody dymowe, spalinowe i grawitacyjne – przewody droŜne (protokół kominiarski) Ochrona środowiska • Budynek nie stwarza zagroŜenia skaŜenia środowiska (powietrza, wody, zanieczyszczeń). Wnioski i zalecenia W wyniku przeprowadzonych oględzin budynku stwierdzono brak widocznych pęknięć i zarysowań. Projektowany remont nie powoduje naruszenia układu konstrukcyjnego budynku ani zwiększenia obciąŜeń przypadających na istniejące ławy fundamentowe oraz ściany i strop nad piwnicą. Nie stwierdzono osiadania budynku ani innych zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych konstrukcji budynku. Ogólna ocena stanu sprawności technicznej – pozytywna. Wobec powyŜszego stwierdza się, iŜ budynek nadaje się do wykonania projektowanych zmian (w ramach remontu części pomieszczeń objętych zakresem opracowania). .

11 Remont pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku DPS Dom Pomocy Społecznej – 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.

1.7.

OCHRONA PRZECIWPOśAROWA

1.7.2. Kategoria zagroŜenia ludzi i klasa odporności ogniowej Budynek zaliczony do kategorii zagroŜenia ludzi ZL II. Wymagana klasa odporności poŜarowej „B”. 1.7.3. Klasa odporności ogniowej elementów budynku: • • • •

Główna konstrukcja nośna Konstrukcja dachu Strop Ściana zewnętrzna (dot. pasa międzyokiennego o szerokości 0,80m wraz z połączeniem ze stropem • Ściany wewnętrzne a) Działowe oddzielające od siebie pomieszczenia, dla których określa się długość przejścia ewakuacyjnego b) Będące oddzieleniem przeciwpoŜarowym c) Obudowującą klatki schodowe d) Inne

REI 120 R 30 REI 60 REI 120

bezklasowe REI 120 REI 60 EI 30

• Przekrycia dachu (uwzględnia się całe przekrycie wraz ze stropem Nad ostatnią kondygnacją uŜytkową) RE 30 • Biegi i spoczniki klatki schodowej R 60 • Drzwi przeciwpoŜarowe: a) w ścianach oddzielenia przeciwpoŜarowego EI 60 b) klatek schodowych oraz zamykające otwory w obudowie poziomych dróg ewakuacyjnych EI 30 c) dymoszczelne – dzielące korytarz na odcinki do 50m • Elementy wykończenia wnętrz NRO Wszystkie elementy budowlane wymagają spełnienia cechy nierozprzestrzeniania ognia. 1.7.4. Dane ogólne: • • • • •

Liczba kondygnacji: Powierzchni uŜytkowa części projektowanej Średnia wysokość kondygnacji Ilość osób w projektowanych pomieszczeniach Lokalizacja pomieszczeń objętych zakresem

- 4, w części 3 - 523,33 m2 - 350cm - max 70 - parter budynku u zbiegu ulic Bukowskiej i Wawrzyniaka

1.7.5. Gęstość obciąŜenia ogniowego. Ocena zagroŜenia wybuchem. Strefy poŜarowe. • Nie dotyczy, poniewaŜ dla pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii zagroŜenia ludzi gęstości obciąŜenia ogniowego nie oblicza się • W obiekcie nie będą występować pomieszczenia kwalifikowane do zagroŜonych wybuchem, jak równieŜ nie będą występować przestrzenie ze strefami wybuchowymi • KaŜda kondygnacja w budynku stanowi oddzielną strefę poŜarową. 1.7.6. Ewakuacja.

12 Remont pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku DPS Dom Pomocy Społecznej – 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.Długość dojść ewakuacyjnych przy jednym kierunku dojścia nie przekroczy 10m, przy dwóch kierunkach 40m. • Szerokość poziomych dróg co najmniej 1,40m, a w przypadku ewakuacji pomieszczeń przewidzianych dla max 20 osób co najmniej 1,20m. • Szerokość wyjść z pomieszczeń 0,90m. • Szerokość wyjść z budynku 1,20m (dopuszcza się drzwi dwuskrzydłowe, przy czym skrzydło nieblokowane musi posiadać szerokość co najmniej 0,90m). • Klatki schodowe obudowane ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 i zamykane drzwiami przeciwpoŜarowymi o klasie EI 30 na kaŜdej kondygnacji. Klatki schodowe wyposaŜone w urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu. NaleŜy zastosować wentylator oddymiający o odporności na działanie ognia przez 2 godziny o temperaturze 400ºC lub alternatywnie wentylator zapewniający nadciśnienie od 20-80 Pa. Załączanie wentylatora detektorem dymu oraz przyciskami ręcznymi z poziomu parteru i ostatniej kondygnacji. Połączenie elektryczne przycisków przed przeciwpoŜarowym wyłącznikiem prądu – nie objęte zakresem opracowania. • Klatki schodowe, których ściany zewnętrzne znajdują się w linii ściany elewacyjnej wymagają zastosowania na całej wysokości pionowych pasów z materiału niepalnego szerokości co najmniej 2,0m i klasie odporności ogniowej EI 60, natomiast jeśli ściany zewnętrzne klatek schodowych przylegają do ściany elewacyjnej pod kątem prostym, konieczne jest wykonanie pasa o długości 4,00m na całej wysokości budynku o klasie odporności ogniowej REI 60. W istniejącym budynku ww. ściany nie spełniające powyŜszych wymagań z uwagi na przeszklenie ścian wymagają wypełnienia otworów przeszklonych luksferami o klasie odporności ogniowej EI 60 w obrębie drogi ewakuacyjnej oraz E 60 poza drogami ewakuacyjnymi lub zamurowania REI 60. W budynku zaprojektowano wymianę okien na luksfery zgodnie z zaleceniem. 1.6.6. Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe instalacji uŜytkowych Instalacja uŜytkowa zostanie wykonana zgodnie z przepisami w oparciu o projekty branŜowe. Pomieszczenia objęte zakresem opracowania będą posiadały: - instalację centralnego ogrzewania - instalację wodno-kanalizacyjną - instalację elektryczną w zakresie oświetlenia, gniazd wtykowych, instalacji przyzywowej tablic rozdzielczych, automatycznych linii zasilających - instalację przeciwpoŜarową, kablową i komputerową - awaryjne oświetlenie przeciwpoŜarowe - wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Obiekt wymaga wyposaŜenia w przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu usytuowany w pobliŜu głównego0 wejścia do budynku. Wyłącznik naleŜy oznakować zgodnie z obowiązującą normą. Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy (strop nad piwnicą) oddzielenia przeciwpoŜarowego oraz ściany klatek schodowych naleŜy zabezpieczyć ogniochronnie o klasie odporności ogniowej (EI) równej klasie odporności ogniowej tych ścian i stropów (czyli EI 120) np. systemem HILTI lub PROMAT. 1.6.7. Urządzenia przeciwpoŜarowe w budynku. Obiekt wymaga wyposaŜenia w instalację wodociągową przeciwpoŜarową wewnętrzną z hydrantami 25. W części objętej zakresem opracowania znajdują się dwa hydranty zlokalizowane w halu wejściowym od strony ul. Bukowskiej (pom. nr 1.1) oraz na korytarzu od strony wejścia z prześwitu przy ul. Wawrzyniaka (pom. nr 1.24). Hydranty te naleŜy wyposaŜyć w węŜe półsztywne o znormalizowanej długości 20 lub 30m zapewniającej zasięgiem objęcie całej powierzchni chronionej.

13 Remont pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku DPS Dom Pomocy Społecznej – 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana z rur stalowych, a przypadku zastosowania przewodów z materiałów palnych, naleŜy je obudować ze wszystkich stron osłonami o odporności ogniowej wynoszącej co najmniej 60 minut. Budynek wyposaŜony jest w system sygnalizacji poŜaru. Docelowo równieŜ projektowane pomieszczenia będą wyposaŜone w ww. system. Klatki schodowe będą wyposaŜone w urządzenia słuŜące do usuwania dymu luba zapobiegające zadymieniu – klapy oddymiające, wymiar znamionowy 140x140cm, geometrycznie powierzchnia czynna 1,44m2. Dla kaŜdej klatki schodowej o powierzchni do 20m2 wyliczone 5% powierzchni minimum czynnego oddymiania wynosi 1,0m2. Budynek nie jest zobligowany przepisami do wyposaŜenia w stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowy system ostrzegawczy. 1.6.8. WyposaŜenie w gaśnice. Budynek naleŜy wyposaŜyć w gaśnice przenośne wg wskaźnika i zasad: - co najmniej 1 gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) na kaŜde 100 m2 powierzchni strefy poŜarowej - maksymalna odległość z kaŜdego miejsca w budynku, w którym moŜe przebywać człowiek do najbliŜszej gaśnicy nie moŜe przekraczać 30m. - do gaśnicy naleŜy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1,0m. Szczegółowy wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie powinien być umieszczony w Instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego. 1.6.9. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpoŜarowych do zewnętrznego gaszenia poŜaru dla obiektu wynosi 20 dm3/s (dwa hydranty zewnętrzne o średnicy 80mm). Wymagana odległość hydrantów zewnętrznych o chronionego obiektu – w przedziale od 5,0 do 7,0m. 1.6.10. Wymagania oświetlenia ewakuacyjnego - NaleŜy stosować na drogach ewakuacyjnych - Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego. 1.6.11. Wymagania dotyczące wystroju wnętrz - Jest zabronione zastosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. - Jest zabronione zastosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych na drogach komunikacji ogólnej słuŜącej celom ewakuacji. - Okładziny sufitów i sufity podwieszone powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpasających pod wpływem ognia. 1.6.12. PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu. PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu dla wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas poŜaru, naleŜy stosować w strefach poŜarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3. Wyłącznik ten znajduje się w pobliŜu głównego wejścia do obiektu. 14 Remont pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku DPS Dom Pomocy Społecznej – 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.

1.6.13. Droga poŜarowa Do budynku jest wymóg zapewnienia drogi poŜarowej. Dojazd poŜarowy jest zapewniony do budynku od strony ul. Bukowskiej oraz od strony ul. Wawrzyniaka. Opracował: inŜ. arch. Henryk Pielichowski

Oświadczenie -------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, Ŝe projekt budowlany : “ Projekt architektoniczno-budowlany remontu pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29.” sporządzony dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

..............................................

...............................................

Projektant architektury

Projektant konstrukcji

(pieczęć wraz z podpisem)

(pieczęć wraz z podpisem)

Poznań, 02.09.2011r.

15 Remont pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku DPS Dom Pomocy Społecznej – 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA /na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r./

Zadanie: Lokalizacja:

Projekt budowlany remontu pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29

Inwestor:

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego: Prace demontaŜowe (dot. części objętej zakresem opracowania) - DemontaŜ stolarki okiennej - wg zestawienia stolarki okiennej (rys. nr A4) - Wykucie podokienników z blachy stalowej - DemontaŜ krat okiennych - DemontaŜ stolarki drzwiowej - wg zestawienia stolarki drzwiowej (rys. nr A5) - DemontaŜe ścianek działowych - wg oznaczeń na rysunku - DemontaŜ obudowy ścian z paneli drewnianych (pom. nr 1.5, 1.6, 1.7, 1.13) - Poszerzenie otworów drzwiowych do szer. 100cm w świetle (wg oznaczeń na rysunku) - DemontaŜ armatury łazienkowej oraz ścianek systemowych - Skucie płytek ściennych w sanitariatach oraz w pomieszczeniach nr 1.25, 1.26, 1.27 oraz fartuszków z płytek w pom. nr 1.12, 1.20, 1.22, 1.29 - Skucie tynków wewnętrznych ścian i sufitów - DemontaŜ posadzek (wg oznaczenia na inwentaryzacji) - DemontaŜ pieców kaflowych (pom. nr 1.11, 1.12) - Wywóz gruzu Roboty nowe - MontaŜ stolarki okiennej - wg zestawienia stolarki okiennej (rys. nr A4) - Osadzenie podokienników zewnętrznych z blachy stalowej ocynk. oraz wewnętrznych PCV - MontaŜ stolarki drzwiowej - wg zestawienia stolarki drzwiowej (rys. nr A5 - MontaŜ ścianek działowych z g-k na ruszcie metalowym z wygłuszeniem z wełny mineralnej (w 16 Remont pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku DPS Dom Pomocy Społecznej – 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.

pomieszczeniach socjalnych oraz sanitariatach płyty wodoszczelne) - MontaŜ ścianek systemowych w sanitariatach (ścianki do wys. 2,0m) - Obudowa istniejących pionów wod.-kan i c.o. płytami g-k na ruszcie metalowym - Obudowa ościeŜy okiennych płytami g-k - Osadzenie nadproŜy z belek stalowych w ścianach konstrukcyjnych (wg oznaczeń na rysunku) - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w korytarzu (nr 1.3) - MontaŜ sufitów podwieszonych systemowych (np. OWAcoustic) wg rysunku nr A3 - Wyrównanie posadzek masą samopoziomującą z przygotowaniem pod montaŜ posadzki z płytek gres oraz wykładziny PCV. - Wykonanie izolacji p.-wilgociowej poziomej i pionowej w pomieszczeniach socjalnych i sanitariatach (nr 1.9, 1.10, 1.19, 1.29, 1.30, 1.31) - UłoŜenie płytek ściennych w sanitariatch (nr 1.9, 1.30, 1.31) oraz fartuszka z płytek w pom. nr 1.10, 1.19 i 1.29. - Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych bądź obłoŜenie płytami g-k ścian - Gruntowanie oraz 3x malowanie ścian - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjną - Wykonanie instalacji elektryczną w zakresie oświetlenia, gniazd wtykowych, instalacji przyzywowej tablic rozdzielczych, automatycznych linii zasilających - Wykonane instalacji przeciwpoŜarową, kablową i komputerową - Wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

2. Elementy, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia brak 3. ZagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robót budowlanych 4.1 Prowadzenie prac na wysokości 3 m, a w szczególności: • wznoszenie ścian: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań • wykonanie tynków: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 4. Sposób prowadzenie instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 4.1 Przy wykonywaniu robót remontowych oraz wymianie stolarki okiennej wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych; (Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdz. 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 – Roboty na wysokościach, rozdz. 12 – Roboty murarskie i tynkarskie). 5. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia: 5.1 Na pomieszczeniu socjalnym /sporządza kierownik robót/ umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: • najbliŜszego punktu lekarskiego • straŜy poŜarnej • posterunku policji 5.2 W pomieszczeniu socjalnym umieścić : • punkty pierwszej pomocy • telefon komórkowy, • kaski ochronne Opracował: mgr inŜ. Kazimierz Sokołowski

17 Remont pomieszczeń biurowo-edukacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku DPS Dom Pomocy Społecznej – 61-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.