ElektroElektro-Bud Przemysław Przemys aw Gawda 2020-711 Lublin ul. Ofelii 28

PROJEKT BUDOWLANY

Temat opracowania:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Lokalizacja:

ul. 1-go Maja 71, 21-100 Lubartów Inwestor:

Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Cicha 6, 21-100 Lubartów BranŜa:

architektura + konstrukcja

Projektant:

Mgr inŜ. Stanisław Grodzki nr upr. : ST-24/83

Egz. nr ....

Lublin, Lipiec 2009r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. 1. 2. 3. 4. 5.

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ZAŁĄCZNIKI Opinia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Oświadczenie projektanta Decyzja o wydaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie InŜynierów Informacja dotycząca BIOZ

OPIS TECHNICZNY Cel opracowania Podstawa opracowania Charakterystyka budynku Zakres robót termomodernizacyjnych Opis projektowanych robót termomodernizacyjnych Wpływ na środowisko Ocena techniczna projektowanej termomodernizacji Ochrona przeciwpoŜarowa Uwagi końcowe

III. RYSUNKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500 E-1 - Elewacja - ściana zachodnia - skala 1:100 E-2 - Elewacja - ściana północna - skala 1:100 E-3 - Zestawienie okien E-4 - Szczegół balkonu - renowacja płyty balkonowej - skala 1:5 E-5 - Pochwyty balkonów - skala 1:10 E-6 - Ekrany balkonów - skala 1:10 E-7 - Opaska budynku - skala 1:10 E-8 - Szczegół elewacji - skala 1:20

2

3

Lublin, dnia 24.07.2009 r.

Stanisław Grodzki ul. Dębowa 17, 05-822 Milanówek nr upr.: ST-24/83 OŚWIADCZENIE

Projektanta * / osoby sprawdzającej * Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) oświadczam, iŜ projekt budowlany:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego (nazwa projektu budowlanego)

Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Cicha 6, 21-100 Lubartów (inwestor)

ul. 1-go Maja 71, 21-100 Lubartów (adres inwestycji) opracowany: 24.07.2009 r. (data opracowania projektu)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

.................................................................... podpis składającego oświadczenie z pieczęcią imienną

* niepotrzebne skreślić

4

5

6

Lublin, dnia 24.07.2009 r.

Teresa Firlej ul. Orzeszkowej 12 96-313 Chylice-Kolonia nr upr.: MA/012/06 OŚWIADCZENIE

Projektanta * / osoby sprawdzającej * Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) oświadczam, iŜ projekt budowlany:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego (nazwa projektu budowlanego)

Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Cicha 6, 21-100 Lubartów (inwestor)

ul. 1-go Maja 71, 21-100 Lubartów (adres inwestycji) opracowany: 24.07.2009 r. (data opracowania projektu)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

.................................................................... podpis składającego oświadczenie z pieczęcią imienną

* niepotrzebne skreślić

7

8

9

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Temat opracowania:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Lokalizacja:

ul. 1-go Maja 71, 21-100 Lubartów Inwestor:

Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Cicha 6, 21-100 Lubartów

Autor:

Mgr inŜ. Stanisław Grodzki nr upr. : ST-24/83

Lublin, Lipiec 2009r.

10

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Umowa o prace projektowe, 1.2. Uzgodnienia z Inwestorem, 1.3. Mapa sytuacyjna terenu, 1.4. Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji, 1.5. Wizja lokalna, 1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120, poz. 1126), 1.7. Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa. 2. DANE O INWESTYCJI 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Nazwa obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny. Adres: ul. 1-go Maja 71, 21-100 Lubartów. Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Cicha 6, 21-100 Lubartów. Projektant: Mgr inŜ. Stanisław Grodzki nr upr. : ST-24/83

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 71 w Lubartowie. 4. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 4.1. Obiekty kubaturowe W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe obiekty kubaturowe. Roboty polegać będą wyłącznie na termomodernizacji istniejącej kubatury, w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropodachu wentylowanego, wymianie zewnętrznej stolarki okiennej, remontu pokrycia dachu, balkonów i opaski wokół budynku oraz regulacji wewnętrznej instalacji c.o. 4.2. Elementy zagospodarowania terenu i uzbrojenie terenu W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe elementy zagospodarowania terenu ani uzbrojenie terenu.

11

5. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW Nie przewiduje się etapowania planowanej inwestycji. Zakładana kolejność robót: - Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie stanowiska węzła mieszarki, wydzielenie placów składowych materiałów masowych, prefabrykatów i podręcznego magazynu budowy, - Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego, - Odtworzenie uszkodzonych zagospodarowania terenu, w tym utwardzenia nawierzchni, elementów małej architektury, zieleni, itp. - Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach. 6. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 6.1. budynek mieszkalny wielorodzinny - 1, 6.2. zieleń ozdobna i trawniki, 6.3. drogi i chodniki wokół budynku. 7. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI Przewiduje się prowadzenie następujących rodzajów robót, które stwarzają wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowa: Wykonywanie robót, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości do 5.0 m. Dotyczy to zwłaszcza następujących prac podczas: - roboty montaŜowe i demontaŜowe rusztowań, - roboty termomodernizacyjne elewacji i stropodachów. 8. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW 8.1. Do prowadzenia prac budowlanych naleŜy zatrudnić wyłącznie pracowników, posiadających wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzać właściwe słuŜby BHP. Obowiązek ten ciąŜy na pracodawcy zatrudniającym pracownika. 8.2. Przed skierowaniem pracownikiem na miejsce pracy na terenie budowy naleŜy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe, z omówieniem szczególnych zagroŜeń występujących przy wykonywaniu konkretnych robót. Obowiązek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy. 9. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 9.1. Przewidywane roboty nie będą trwać dłuŜej niŜ 30 dni roboczych. Pracochłonność planowanych robót nie będzie przekraczać 500 osobodni. W związku z powyŜszym zgodnie z art.21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z późn. zm.) nie jest wymagany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

12

9.2. Plac budowy naleŜy ogrodzić, tak by uniemoŜliwić dostęp osób postronnych, 9.3. W miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablicę informacyjną, zawierającą między innymi numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane osób odpowiedzialnych za prowadzenie budowy. 9.4. Plac budowy zorganizować w sposób umoŜliwiający bezpieczną i sprawną komunikację, oraz dojazd słuŜb ratunkowych, 9.5. Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania w sytuacjach zagroŜeń i wypadków. 9.6. Pracodawca winien zapewnić wyposaŜenie pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej, zabezpieczającymi przed skutkami zagroŜeń. Pracowników zobowiązuje się do stosowania tych środków.

Lublin, 2009-07-24

OPRACOWAŁ: Mgr inŜ. Stanisław Grodzki nr upr. : ST-24/83

13

14

OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania. Celem opracowania jest projekt Budowlano-Wykonawczy termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 71 oraz uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118, z późn. zm.). Projektowana termomodernizacja nie zmienia układu zagospodarowania terenu.

2. Podstawa Opracowania. 2.1. Umowa z inwestorem. 2.2. Wizja lokalna. 2.3. Dokumentacja fotograficzna. 2.4. Inwentaryzacja budynku. 2.5. Projekt docieplenia z kolorystyką budynku - lipiec 2003 2.6. Projekt architektoniczny - listopad 1970 2.7. Audyt energetyczny.

3. Charakterystyka Budynku. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny o 5 kondygnacjach nadziemnych. Całość budynku jest podpiwniczona. Posiada 4 klatki schodowe. Dane liczbowe: - powierzchnia zabudowy - 632 m2 - kubatura budynku - 8 906 m3 - powierzchnia uŜytkowa - 2 586 m2 - liczba mieszkań - 50 - kubatura ogrzewanej części budynku - 7 180 m3 Budynek jest wykonany w technologii wielkopłytowej „śerań”. Ściana zewnętrzna osłonowa wschodnia, szczytowa południowa - ocieplone, elewacja ścian wykonana w technologii „lekkiej-mokrej”. Ściana osłonowa zachodnia, szczytowa północna oraz ściany piwnic - nieocieplone. Stropodach wentylowany wykonany z prefabrykowanych płyt panwiowych, strop prefabrykowany ocieplony wełną mineralną. Dach pokryty papą. Okna budynku w lokalach mieszkalnych wykonane z PCV, o współczynniku przenikania U=1,3 W/m2*K, okna klatek schodowych drewniane o współczynniku przenikania U=2,6 W/m2*K. Drzwi wejściowe metalowe o współczynniku przenikania U=1,8 W/m2*K.

15

4. Zakres robót termomodernizacyjnych. W ramach wybranego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego naleŜy wykonać: 4.1. Ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwą o grubości 18 cm granulowanej wełny mineralnej metodą wdmuchiwania oraz remont pokrycia dachowego. 4.2. Ocieplenie ściany osłonowej zachodniej warstwą styropianu o grubości 14 cm z wykonaniem elewacji w technologii „lekkiej-mokrej” oraz remont balkonów. 4.3. Ocieplenie ściany szczytowej północnej warstwą styropianu o grubości 12 cm z wykonaniem elewacji w technologii „lekkiej-mokrej” oraz remont kominów. 4.4. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic - cokołu warstwą styropianu o grubości 14 cm z wykonaniem tynku mozaikowego oraz remont opaski wokół budynku. 4.5. Wymiana stolarki okiennej klatek schodowych i okien piwnicznych. 4.6. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania i montaŜ zaworów podpionowych.

5. Opis projektowanych robót termomodernizacyjnych.

5.1. Ocieplenie stropodachu wentylowanego. Ocieplenie stropodachu wentylowanych wykonać przy uŜyciu wełny mineralnej granulowanej metodą wdmuchiwania pneumatycznego. NaleŜy zastosować wełnę charakteryzującą się izolacyjnością cieplną λ < 0,043 W/m*K o gęstości nasypowej ok. 30 kg/m3, niepalną, trwałą, która po ułoŜeniu nie osiada (max. do 10%), odporną na korozję biologiczną mikrobiologiczną oraz chemiczną o niskim oporze dyfuzyjnym (np. Granrock produkcji Rockwool). PodłoŜe przygotować poprzez usunięcie pokrycia dachowego oraz wykonanie otworów technologicznych o wymiarach 20 x 20 cm w stropie w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia robót. Przez wykonane otwory naleŜy wtłoczyć do przestrzeni wentylowanej granulat z wełny mineralnej agregatem tłoczącym. Zaprojektowano warstwę izolacji o grubości 18 cm. Ze względu na współczynnik osiadania ułoŜyć warstwę o grubości 20 cm. Izolacja termiczna powinna być ułoŜona równą warstwą bez przerw i ubytków. Grubość warstwy naleŜy sprawdzać co najmniej w 5 punktach na kaŜde 100 m2 powierzchni ocieplanego stropodachu. Po zakończeniu prac ociepleniowych naleŜy zakryć otwory technologiczne blachą stalową ocynkowaną o grubości 4 mm, a następnie wykonać naprawę pokrycia dachu.

5.2. Remont pokrycia dachowego. Projektuje się wykonanie pokrycia powierzchni dachu jedną warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na istniejących warstwach naprawionego

16

miejscami pokrycia. Przed przystąpieniem do robót naleŜy zdemontować instalację odgromową, oczyścić istniejące pokrycie, sprawdzić jego stan i dokonać napraw w miejscach tego wymagających. W szczególności uzupełnić ubytki papy oraz zlikwidować pęcherze z wodą. Pęcherze naleŜy poprzekłuwać, papę w miejscach występowania pęcherzy ponacinać a następnie wypełnić przestrzeń lepikiem. Pokrycie wierzchnie dachu wykonać z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o grubości minimum 5,2 mm. Osnowa papy z włókniny poliestrowej wzmocnionej o gramaturze 250 g/m2 (zastosować np. papę wierzchniego krycia Bauder FLEX PV 4E). Papa jest klejona do podłoŜa całą powierzchnią metodą zgrzewania. Przy wywietrzakach, ścianach, kominach i ogniomurach naleŜy zamontować izokliny o boku 5-10 cm. Obróbkę wierzchnią wykonać z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o grubości minimum 5,2 mm. Papę mocować metodą zgrzewania wywijając ją na ścianę na wysokość minimum 15 cm. Na końcu obróbki zamontować listwę dociskową z blachy stalowej ocynkowanej, mocowanej mechanicznie i uszczelnionej na połączeniu ze ścianą, uszczelniaczem dekarskim. Wywiewki, maszty, wsporniki, linki naciągowe masztów i inne elementy wystające naleŜy obrobić papą nawierzchniową. Po zakończeniu robót związanych z pokryciem dachu odtworzyć instalację odgromową z uŜyciem nowych wsporników i przewodów odgromowych spełniających normy. Czapki kominowe pokryć papą i wykonać obróbki z blachy stalowej powlekanej. 5.3. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych. Ściany zewnętrzne naleŜy wykonać w dowolnej technologii systemowej lekkiejmokrej. Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS-100-038 gr. 14 cm (ściana osłonowa zachodnia), EPS-70-040 gr. 14 cm (ściany piwnic - cokół) oraz EPS-100-038 gr. 12 cm (ściana szczytowa północna). Ocieplenie ościeŜy styropianem EPS-100-038 gr. 3 cm - stosownie do zmniejszonego światła ościeŜnic. 5.3.1

Przygotowanie podłoŜa.

Na ścianie szczytowej północnej zdemontować osłonę elewacyjną z blachy trapezowej ocynkowanej. Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian naleŜy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego podłoŜa. PodłoŜe powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoŜa o słabej przyczepności (np: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) naleŜy usunąć. Nierówności i ubytki podłoŜa (rzędu 5-15 mm) naleŜy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską (np. BOLIX W.) PodłoŜe chłonne zagruntować preparatem (np. BOLIX T). NaleŜy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoŜa. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych naleŜy dokonać oceny geometrii podłoŜa tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, naleŜy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy 17

wyrównawczo-murarskiej np.(BOLIX W). Przy czym jednorazowo moŜna nakładać zaprawę warstwą o grubości nie większej niŜ 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 cm) moŜna zlikwidować jedynie poprzez zmianę grubości styropianu. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoŜa z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoŜa rozproszonym strumieniem wody. Powłoki słabo związane z podłoŜem /np. odparzone tynki/ i słabe warstwy podłoŜa usunąć. 5.3.2

MontaŜ płyt styropianowych

Przygotowaną zaprawę klejącą naleŜy układać na płycie styropianowej metodą "pasmowo-punktową" czyli na obrzeŜach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Płyty styropianowe naleŜy przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Płyty termoizolacyjne naleŜy mocować do podłoŜa przy uŜyciu łączników mechanicznych, w ilości min. 4szt./m2. Stosować łączniki z trzpieniem plastikowym o długości min. 18 cm. MontaŜ łączników naleŜy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoŜa naleŜy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. NaleŜy wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, listw i sznurów dylatacyjnych. 5.3.3

Warstwa zbrojona.

Warstwę zbrojoną wykonać za pomocą zaprawy klejącej (np. BOLIX U, BOLIX UZ lub BOLIX UZB). Przygotowaną zaprawę klejącą naleŜy nanieść na powierzchnię zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o gr. ok. 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałoŜeniu zaprawy klejącej naleŜy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niŜ 10cm. W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm. Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami naleŜy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (np. uszczelniające taśmy rozpręŜne). W naroŜach okien zastosować siatki diagonalne o wymiarach 30 x 20 cm. 5.3.4

Podkład pod tynki.

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałoŜeniem tynku naleŜy zagruntować

18

preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną moŜna gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wil gotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24 h) Po upływie tego okresu moŜna przystąpić do nakładania tynku. 5.3.5

Wyprawa tynkarska.

Na ścianach osłonowej i szczytowej naleŜy zastosować tynk mineralny o granulacji 2 mm wybranego producenta, zgodnie z jego wytycznymi, malowany farbami silikonowymi. Ściany piwnic naleŜy wyprawić tynkiem Ŝywicznym mozaikowym. 5.3.6

Kolorystyka.

Kolorystyka budynku podana jest na rysunkach elewacji poszczególnych ścian (rys. nr E-1 i E-2).

5.4. Obróbki blacharskie Wymienić obróbki blacharskie muru kolankowego oraz ogniomuru w części północnej. Zastosować blachę ocynkowaną grubości 0,7 mm. Obróbki montować tak, aby wystawały na minimum 5 cm poza obrys ścian budynku. Szczegół wykonania pokazano na rys. nr E-8. Wymienić parapety zewnętrzne okien ściany zachodniej oraz wymienianych okien klatek schodowych. Zastosować blachę powlekaną w kolorze szarym (RAL 7045) o grubości 0,7 mm. Szczegół wykonania pokazano na rys. nr E-8.

5.5. Remont balkonów 5.5.1

Naprawa i renowacja płyt balkonowych.

Do wykonania renowacji płyt balkonowych zastosować rozwiązanie systemowe reperacji balkonów dowolnego producenta. Dla potrzeb projektu przyjęto wykonanie robót w systemie reperacji balkonów RENO-BALKON firmy Bolix, prace wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Naprawę płyt balkonowych rozpocząć od zdemontowania obróbek blacharskich, usunięcia starej wylewki spadkowej betonowej oraz oczyszczenia spodu i krawędzi bocznych płyt balkonowych. Następnie skuć uszkodzony beton płyty do odsłonięcia zbrojenia. Stal zbrojeniową mechanicznie oczyścić i odrdzewić. Odsłonięte zbrojenie zabezpieczyć antykorozyjnie zaprawą BOLIX AKO. Preparat naleŜy nanieść przy pomocy pędzla na całą powierzchnię zbrojenia, dwukrotnie, w odstępie ok. 3 godzin. Naniesiona warstwa ochronna powinna całkowicie zakrywać uŜebrowanie stali zbrojeniowej. Czas utwardzenia preparatu wynosi minimum 5 godzin. Po zabezpieczeniu antykorozyjnym zbrojenia nałoŜyć warstwę szczepną w postaci zaprawy BOLIX SCS. Zapewnia ona optymalne wiązanie ze starym podłoŜem betonowym. Na świeŜą warstwę sczepną tzw.

19

mokre na mokre nakładać przy pomocy kielni lub pacy zaprawę naprawczą do betonu BOLIX WB. ŚwieŜą nałoŜoną zaprawę naprawczą naleŜy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem okrywając ją folią lub wilgotnymi matami w przypadku duŜego nasłonecznienia lub przeciągów. Uzupełnianie głębszych ubytków polega na wielokrotnym nakładaniu zaprawy. Warstwa poprzednia powinna być tak nałoŜona, aby zapewniła następnej właściwą przyczepność (szorstkość). Po wstępnym związaniu po ok. 3 godzinach moŜna przystąpić do nakładania kolejnej warstwy, jednak proces ten musi być poprzedzony ponownym nałoŜeniem preparatu sczepnego BOLIX SCS. Następnie wyrównać powierzchnie płyt balkonowych szpachlą naprawczą BOLIX SPN, która będzie stanowić podkład pod inne warstwy wykańczające. Po renowacji płyt balkonowych przy uŜyciu systemu RENO-BALKON naleŜy przystąpić do wykonania następujących warstw na wierzchniej stronie płyty : izolacji ze styropianu grubości 2 cm, warstwy spadkowej, izolacji przeciwwilgociowej - folii w płynie (np. BOLIX HYDRO), wylewki cementowej oraz płytek gresowych mrozodpornych. Na warstwie spadkowej zamontować nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej grubości 0,7 mm w kolorze RAL 8003 - brązowym. Na spodniej stronie płyty balkonowej przykleić styropian grubości 2 cm i wykonać wyprawę w technologii „lekkiej-mokrej”. Tynk pomalować farbą silikonową w kolorze białym. Szczegóły wykonania pokazano na rys. nr E-4. 5.5.2

Modernizacja balustrad balkonowych.

Balustrady oczyścić ze starej farby i usunąć korozję, zdemontować osłony z blach stalowych. Zwiększyć wysokość balustrad zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego do 1,10 m poprzez dospawanie pochwytu stalowego okrągłego o średnicy 40 mm na wspornikach. Do czołowej powierzchni balustrad przymocować ramkę z kątowników i płaskowników stalowych, w której zamontować ekrany z blachy trapezowej powlekanej BTD 18 grubości 0,7 mm w kolorze RAL 8003 - brązowym. Elementy balustrad zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok malarskich farbą nawierzchniową ogólnego stosowania. Malować dwukrotnie w kolorze brązowym. Szczegóły wykonania i montaŜu opisują rys. nr E-5 i E-6.

5.6. Remont kominów. Prace remontowe kominów wykonać przed przystąpieniem do robót remontu pokrycia dachowego. NaleŜy uzupełnić ubytki betonu na czapkach kominowych przy uŜyciu np. zaprawy Ceresit CD 25. Skuć stary tynk na powierzchniach bocznych kominów i wykonać nową wyprawę tynkarską w technologii „lekkiej mokrej”. Zastosować tynk mineralny o granulacji 1,5 mm wybranego producenta, zgodnie z jego wytycznymi, malowany farbami silikonowymi w kolorze nr 204 wg kolorystyki firmy Atlas.

20

5.7. Remont opaski wokół budynku. Zdemontować starą opaskę z płyt betonowych. Wykonać korytowanie do głębokości ok. 35 cm poniŜej terenu. Na ścianie zewnętrznej budynku poniŜej poziomu gruntu jako ocieplenie zastosować płytę ze styroduru o grubości 14 cm. Zamontować obrzeŜa chodnikowe 100 x 20 x 6 cm w odległości 0,5 m od ściany budynku po ociepleniu na fundamencie oporowym z betonu B-7,5. Wykonać podsypkę piaskowo - cementową zagęszczając ją warstwami. Na podsypce ułoŜyć kostkę brukową o grubości 6 cm (np. typu Holland) w kolorze szarym ze spadkiem poprzecznym 5% od ścian budynku. Szczegóły wykonania opaski określone są na rys. nr E-7.

5.8. Wymiana okien klatek schodowych i piwnic. Wymianie podlegają okna drewniane klatek schodowych i piwnic. Projektuje się okna PCV białe o współczynniku U ≤ 1,30 W/m2*K. Zastosować okna ze skrzydłem uchylnym. Okna montować tak aby ocieplić ościeŜa okienne warstwą styropianu EPS-100-040 gr. 2-3cm. Wymiary podano w załączniku – Zestawienie Okien (rys. nr E-3). Przy wymienianych oknach klatek schodowych wymienić parapety zewnętrzne. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy powlekanej szarej grubości 0,7 mm (RAL 7045).

5.9. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania. Instalacja centralnego ogrzewania jest sprawna technicznie. NaleŜy zamontować zawory podpionowe oraz dokonać niezbędnych regulacji instalacji c.o.. Nastawy muszą być dopasowane do kubatury danego pomieszczenia. Opis robót w oddzielnym opracowaniu dotyczącym branŜy sanitarnej - projekt regulacji c.o.

6. Wpływ na środowisko. Wykonanie projektowanej termomodernizacji nie oddziaływuje w Ŝaden znaczący sposób na środowisko zarówno podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu.

7. Ocena techniczna projektowanej termomodernizacji. Nie stwierdza się zagroŜenia dla bezpieczeństwa uŜytkowników i ich mienia. Przewidywane dodatkowe obciąŜenia i prowadzone roboty nie powinny wpłynąć w Ŝaden istotny sposób na stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku, warunki geologiczno-inŜynierskie i stan posadowienia istniejącego budynku. Obecny stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych rozwiązań.

21

8. Ochrona przeciwpoŜarowa. Rozwiązania zastosowane w niniejszym projekcie spełniają wymagania ochrony p.poŜ.

9. Uwagi końcowe. Prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. Wszystkie zastosowane materiały winny mieć stosowne aprobaty i dopuszczenia. Roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną i przy zachowaniu przepisów BHP.

Lublin, 2009-07-24

22