P R O J E K T B U D O W L A N Y BRANŻA:

Elektryczna

TEMAT: Przebudowa Miejskiego Stadionu „VICTORIA” w Świebodzicach II etap realizacji Budowa dwóch masztów oświetleniowych

ADRES: Świebodzice,ul.Sportowa dz nr 708/1 i 708/2 Inwestor: Gmina Miasto Świebodzice

Adres inwestora: Świebodzice Rynek 1

Egz. nr 1 Projektant:

11.2012

2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji

str. 2

3. Część formalno-prawna

str. 3

4. Dane wyjściowe do projektowania str. 4 5. Opis techniczny

str. 5

6. BIOZ

str. 9

7. Obliczenia techniczne

str. 10

8. Rysunki

Świdnica 24.10.2012 str. 2

Oświadczenie

Oświadczam, że projekt budowlany: Przebudowa Miejskiego Stadionu „VICTORIA” w Świebodzicach II etap realizacjiBudowa dwóch masztów oświetleniowych w zakresie branży elektrycznej został wykonany zgodnie z warunkami technicznymi, wiedzą techniczną i polskimi normami.

......................... - projektant

4. Dane wyjściowe do projektowania str. 3

4.1 Podstawa prawna Zlecenie inwestora

4.2 Przedmiot opracowania Przebudowa Miejskiego Stadionu „VICTORIA” w Świebodzicach II etap realizacji Budowa dwóch masztów oświetleniowych, oświetlenie płyty treningowej

4.3 Zasilany obiekt Miejski stadion „VICTORIA”

4.4 Lokalizacja inwestycji Świebodzice., dz nr 708/1 i 708/2

4.5 Techniczne podstawy opracowania -

istniejąca umowa na dostawę energii elektrycznej i techniczne warunki przyłączenia uzgodnienia z inwestorem projekt budowlany obowiązujące przepisy i normy

5.Opis techniczny str. 4

5.1 Zasilanie istniejące Obiekt miejskiego stadionu „Victoria” w Świebodzicach zasilany jest obecnie z komunalnej linii kablowej nN typu YAKY 4x120 K-3 ze stacji transformatorowej R 54502. Obiekt zasilany jest na podstawie aktualnej umowy z Tauron SA.

5.2 Zasilanie docelowe W celu umożliwienia zasilenia obiektu przy zwiększonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną tj. m.in. przez uruchomienie oświetlenia boisk planuje się uruchomienie nowowybudowanej stacji transformatorowej jako zasilania podstawowego. Istniejące zasilanie docelowo służyć będzie jako zasilanie rezerwowe przebudowywanego obiektu.

5.3 Linie kablowe nN Obiekty stadionu zasilane będą liniami kablowymi: - zasilanie podstawowe - ze stacji transformatorowej - zasilanie awaryjne - istniejący kabel Zasilanie masztów oświetleniowych: - maszty M-1 i M-2 – obecnie każdy zasilany wydzieloną linia kablową /docelowo zasilane z jednego pola rozdzielni/ - maszty M-3 i M- 4 – oprawy boiska treningowego zasilane wspólnie - maszty M-3 i M- 4 – oprawy płyty głównej zasilane z każdego masztu wydzieloną linia kablową Linie kablowe prowadzić na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, następnie kabel przykryć 10 cm warstwą piasku. 25 cm nad kablem ułożyć folię kalandrową koloru niebieskiego. Kable chronić przepustami prod. Arot.

5.4 Tablice rozdzielcze str. 5

Tablice rozdzielcze /istniejące/: Tablica rozdzielcza RG W tablicy zlokalizowano: -

automatykę SZR wyłączniki główne sterowane modułem automatyki SZR ochronę przeciwprzepięciową zabezpieczenia obwodów odbiorczych rezerwowanych: a zabezpieczenia obwodów pomieszczenia rozdzielni RG b zabezpieczenia oświetlenia zewnętrznego tablic RT1 i RT2 c zabezpieczenia tablic R1 i R2 d zabezpieczenie obwodu zasilającego rozdzielnicę RK (kotłownia) e zabezpieczenie obwodu zasilającego rozdzielnicę R3 (portiernia) f oświetlenie (komunikacja w budynku)

Tablica rozdzielcza R4

w pom. rozdzielni RG

W tablicy zlokalizowano: -

zabezpieczenia oświetlenia banerów zabezpieczenia oświetlenia masztów /6 obwodów/ zabezpieczenia systemu nawadniania boisk zabezpieczenia oświetlenia reklamy na budynku

5.5 Instalacje oświetleniowe Podstawowe instalacje oświetleniowe: - oświetlenie budynku socjalnego – rezerwowane - oświetlenie budynku socjalnego – nierezerwowane - oświetlenie banerów reklamowych– nierezerwowane - oświetlenie trybun – rezerwowane - oświetlenie boisk – nierezerwowane

5.6 Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie zewnętrzne zasilane będzie z rozdzielnicy RG. Wszystkie skrzyżowania kabli z uzbrojeniem podziemnym i drogami komunikacyjnymi układać w przepustach ochronnych typu Arot DVK 50. Część obwodów oświetleniowych rezerwowanych jest poprzez pracę układu SZR. str. 6

Łączniki oświetlenia zlokalizowano w pomieszczeniu portierni. Oświetlenie załączane jest ręcznie.

5.7 Oświetlenie boisk Dla oświetlenia boisk zaprojektowano oświetlenie firmy Schreder projektorami typu Zenith Do oświetlenia boisk zaproponowano zastosować kompaktowy naświetlacz na dwutrzonkowe lampy matalo-halogenowe o mocy 2kW. Oprawa jest szczególnie przydatna do oświetlania dużych powierzchni takich jak boiska sportowe, gdzie wskazane jest dobre oddawanie barw. Trzystopniowy zatrzask na pokrywie umożliwia beznarzędziowy dostęp do oprawy. Otwarcie pokrywy powoduje natychmiastowe odcięcie zasilania co gwarantuje bezpieczeństwo. Wysokość zawieszenia projektorów 20m Projektory planuje się powiesić na masztach CPMH 2000 z poprzecznikiem na 6 projektorów prod. firmy Kromiss-Bis.

5.8 Wykaz: Boisko treningowe:

- Maszty M1 i M2 –oprawy 3 sztuki Płyta główna:

- maszt M3 – 5x2kW+ 1x2 kW płyta treningowa - maszt M4 – 5x2kW+ 1x2 kW płyta treningowa realizowane w kolejnych etapach: - maszt M5 –2x5 kW - maszt M6 –2x5 kW Ustawienie projektorów podano w obliczeniach 5.8.1 Wykaz robót realizowanych w tym etapie prac: - ułożenie i podpięcie linii kablowych do zasilania wszystkich opraw /realizowanych w tym i docelowym etapie robót/ - postawienie masztów M3 i M4 - postawienie docelowych konstrukcji poprzeczników na masztach M3 i M4 - postawienie docelowych konstrukcji złącz umożliwiających zabudowanie układów stabilizująco-załonowych wszystkich docelowych opraw ma masztach M3 i M4 /tymczasowo tylko dla opraw boiska treningowego/ - wyposażenie elektryczne masztów do zasilania opraw boisk treningowych str. 7

5.9 Ochrona przed porażeniem elektrycznym Dla kabli zasilających maszty wykonać w układzie TN-S. Dla instalacji elektrycznej ochrona przed dotykiem bezpośrednim /ochrona podstawowa/ i ochrona przed dotykiem pośrednim /ochrona dodatkowa/. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przyjęto zastosowanie samoczynnego wyłączenia napięcia realizowane przez wyłączniki instalacyjne w przypadku zwarć i przeciążeń oraz przez wyłączniki różnicowoprądowe w przypadku wystąpienia zwarć niezupełnych. Oznaczenie przewodów wykonać zgodnie z normą PN-90/E-05023. Równolegle z kablami oświetleniowymi układać bednarkę FeZn 20x5 mm. Połączyć nią wszystkie maszty oświetleniowe oraz metalowe konstrukcje trybun. Układ połączeń powiązać z GSW budynku.

5.10 Ochrona przeciwprzepięciowa W budynku zastosować ochronę przeciwprzepięciową. Ochronniki zabudować w rozdzielnicy RG. Dla odbiorników wrażliwych np. komputerów, kas itp. stosować ochronę indywidualną.

5.11 Uwagi końcowe - po zakończeniu prac elektromontażowych dokonać kontrolnych pomiarów ciągłości przewodów i rezystancji izolacji - całość prac zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami - zgodnie z treścią art.29 ust.3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretne zadanie Obliczenia i dobór aparatów dokonano na podstawie programów, wytycznych i katalogów konkretnych firm. Wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzeń i wyrobów. Dopuszca się stosowanie urzadzeń „ równoważnych” co do ich cech i parametrów technicznych.

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego.

str. 8

Wszystkie roboty budowlano-montażwe i odbiór robót należy wykonać z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego użytku, posiadające właściwe atesty, Oznakować i zabezpieczyć plac budowy przed wstępem osób trzecich. Zabezpieczyć budowę przed wodami opadowymi (uwzględniając porę roku i czas trwania prac) Przed przystawieniem do prac ziemnych zapoznać się z istniejącą infrastruktura podziemną na terenie działki i w pobliżu granic działki. Koordynować roboty elektryczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe z budowlanymi i instalacyjnymi łącznie z instalacjami tymczasowymi (/ uwzględnieniem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i kolizji). Przed wejściem na plac budowy szczegółowo zapoznać się, z warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją techniczną-projektową, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w części formalno-prawnej poszczególnych projektów branżowych. W razie potrzeby kontaktować się, z projektantem wyszczególnionym w decyzji pozwolenia na budowę Przy odbiorze poszczególnych etapów prac budowlanych stosować się do: - warunków bezpieczeństwa, BHP, PPOŻ

str. 9

maszt nr 6 maszt nr 6 maszt nr 3 maszt nr 4 maszt istniejący maszt nr 6 maszt nr 6 maszt nr 5 maszt nr 5 maszt nr 5 maszt nr 4 maszt nr 4 maszt nr 4 maszt nr 4 maszt nr 3 maszt nr 3 maszt nr 3 maszt nr 3 maszt nr 6 maszt nr 5 maszt nr 5 maszt nr 4 maszt nr 3

płyta treningowa maszt nr 4

maszt nr 3

maszt nr 2

maszt nr 1

RG

3xYKY 5x10

(z SZR-em +R4)

2

2xYKY 5x10

zasilanie masztów oświetlenia

maszt nr 3 3

2

2

załączanie oświetlenia boisk z portierni

RO

maszt nr 4

Obiekt

Temat Inwestor Projektował

Przebudowa stadionu Victoria w Świebodzicach II etap realizacji -budowa dwóch masztów oświetleniowych

Plan zagospodarowania terenu branża elektryczna Gmina Świebodzice 58-160 Świebodzice, ul.Rynek 1 Data

2012.10

skala 1:500

Nr rys.

1

załączanie oświetlenia boisk z portierni

25

90 200

Obiekt

Temat

Inwestor

Projektował

0.23 8.4 1

65

Data

RO

rozdzielnica

Przebudowa stadionu Victoria w Świebodzicach II etap realizacji -budowa dwóch masztów oświetleniowych

Rzut parteru branża elektryczna

Gmina Świebodzice 58-160 Świebodzice, ul.Rynek 1

2012.10

Nr rys.

2 0.08 5.37 0.09 33.89 0.10 26.63

przedsionek płytki gresowe

wc męski płytki gresowe

0.04 5.80

0.05 5.80

RX

komunikacja płytki gresowe

25

0.03 6.10

Legenda: szatnia płytki gresowe

komunikacja płytki gresowe

wc niepełnosprawnych płytki gresowe

przedsionek płytki gresowe

150

0.07 5.27

25 15

klatka schodowa płytki gresowe

0.15 5.78

0.14 5.32

0.13 26.63

0.12 12.49

pom. na odzież czystą płytki gresowe

kotłownia płytki gresowe

szatnia płytki gresowe

0.20 28.98

0.19 2.30

0.18 2.88

0.17 8.12 płytki gresowe

szatnia

proj.linie kablowe YKY 5x10: - Maszt nr 3 i 4 - Maszt nr 3 - Maszt nr 4 0.16 7.47

magazyn sprzetu płytki gresowe

pom. gospodarcze płytki gresowe

pom. na odzież brudną płytki gresowe

pralnia płytki gresowe

suszarnia płytki gresowe

130 270

umywalnia płytki gresowe

25

0.02 16.50

.20

0.11 20.22

.20 28.98

wc kobiet płytki gresowe

0.23 8.41

0.22 20.41

0.21 5.40

zasilanie oświetlenia nazwy klubu, masztów, banerów

0.06 8.15

(z SZR-em +R4) 270 0.0 0 880

portiernia płytki gresowe

garaż maszyn wylewka cementowa

rozdzielnia elektryczna płytki gresowe

0.22 20.41

komunikacja płytki gresowe

60

±

25

300 270

0.01 10.99

25

RG

130 270

221

293

162

.21 5.40

ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

25

nawiew pod podłogą Ř150

25

35 25

25

RZUT PARTERU

RG

PE

R1

rozdzielnia na parterze

zasilanie rezerwowe

N

R2

SZR

R4 /schemat przejściowy w tym etapie/

R4 /schemat docelowy/

rozdzielnia w pomieszczeniu rozdz.RG

rozdzielnia w pomieszczeniu rozdz.RG oświetlenie nazwy klubu oświetlenie banerów reklamowych, elewacji boisko treningowe oświetlenie z masztu M1 i M2 oświetlenie z masztu M3 i M4 płyta główna oświetlenie z masztu M3 oświetlenie z masztu M4 oświetlenie z masztu M5 oświetlenie z masztu M6

obwody rezerwowane

rozdzielnia na piętrze

YDY 5x10 gG 80A

oświetlenie nazwy klubu oświetlenie banerów reklamowych, elewacji boisko treningowe oświetlenie z masztu M1

ist.YKY 5x10 ist.YKY 5x10 YKY 5x10 YKY 5x10

gG 32A gG 32A gG 32A

YKY 5x10

gG 32A

YKY 5x10

gG 32A

rozdzielnia w pomieszczeniu rozdz.RG: opis

ist.YKY 5x10 ist.YKY 5x10

oświetlenie z masztu M2

YKY 5x10

oświetlenie z masztu M3 i M4 płyta główna oświetlenie z masztu M3

YKY 5x10 YKY 5x10

oświetlenie z masztu M4

gG 32A gG 32A gG 32A gG 32A

TN-S

GSW N

PE

proj.stacja transformatorowa

R4 oznaczenie

gG 32A

przewód

zabezpieczenie

moc

istniejące: /docelowo jeden obwód/ boisko treningowe oświetlenie z masztu M1

maszt M1

YKY 5x10

boisko treningowe oświetlenie z masztu M2

maszt M2

YKY 5x10

32A gG 32A gG

boisko treningowe oświetlenie z masztu M3

maszt M3

YKY 5x10

32A gG

boisko treningowe oświetlenie z masztu M4

maszt M4

wspólny obwód z jw

płyta główna oświetlenie z masztu M3

maszt M3

YKY 5x10

płyta główna oświetlenie z masztu M4

maszt M4

YKY 5x10

6 kW 6 kW

projektowane: /na tym etapie/

2 kW

Obiekt

2 kW 32A gG 32A gG

10 kW 10 kW

Temat Inwestor

projektowane: /w przyszłości/ płyta główna oświetlenie z masztu M5

maszt M5

płyta główna oświetlenie z masztu M6

maszt M6

YKY 5x10 YKY 5x10

32A gG

10 kW

32A gG

10 kW

Projektował

Przebudowa stadionu Victoria w Świebodzicach II etap realizacji -budowa dwóch masztów oświetleniowych

Schemat blokowy branża elektryczna Gmina Świebodzice 58-160 Świebodzice, ul.Rynek 1 Data

2012.10

Nr rys.

3

rozdzielnia R4 w pomieszczeniu rozdz.RG

Stan istniejący

oświetlenie nazwy klubu elewacji banerów

RO rozdzielnica styczników Rozłącznik AST M 100 A tablica w portierni

stycznik CTX 24 40 230U 4 zw 24A 230V AC/DC 2 666142

oświetlenie z masztu M1

boisko treningowe

gG 32A

YKY 5x10 Moeller AC 22B oświetlenie z masztu M2

maszt M1

YKY 5x10

gG 32A

YKY 5x10 Moeller AC 22B oświetlenie z masztu M3

maszt M2

YKY 5x10

gG 32A

YKY 5x10

rezerwa

Moeller AC 22B oświetlenie z masztu M4 gG 32A

YKY 5x10

rezerwa

Moeller AC 22B oświetlenie z masztu M5 gG 32A

YKY 5x10

rezerwa

Moeller AC 22B oświetlenie z masztu M6 gG 32A

YKY 5x10

rezerwa

Moeller AC 22B

Stan projektowany w tym etapie

rozdzielnia R4 w pomieszczeniu rozdz.RG oświetlenie nazwy klubu elewacji banerów

RO rozdzielnica styczników Rozłącznik AST M 100 A tablica w portierni

stycznik CTX 24 40 230U 4 zw 24A 230V AC/DC 2 666142

oświetlenie z masztu M1

boisko treningowe

gG 32A

YKY 5x10 Moeller AC 22B oświetlenie z masztu M2

maszt M1

YKY 5x10

gG 32A

YKY 5x10 Moeller AC 22B oświetlenie z masztu M3

maszt M2

YKY 5x10

gG 32A

maszty M3 i M4

YKY 5x10 Moeller AC 22B oświetlenie z masztu M4

YKY 5x10

płyta główna

gG 32A

YKY 5x10 Moeller AC 22B oświetlenie z masztu M5

maszt M3

YKY 5x10

gG 32A

YKY 5x10 Moeller AC 22B oświetlenie z masztu M6

maszt M4

YKY 5x10

gG 32A

YKY 5x10

rezerwa

Moeller AC 22B

Obiekt

Temat Inwestor Projektował

Przebudowa stadionu Victoria w Świebodzicach II etap realizacji -budowa dwóch masztów oświetleniowych

Schemat sterowania oświetleniem branża elektryczna Gmina Świebodzice 58-160 Świebodzice, ul.Rynek 1 Data

2012.10

Nr rys.

4

Sposoby zakończenia maszt ów oświetlenio wych CPMH Flansza

Dane techniczne Typ masztu H

Masa Kotwa

d/D

[m]

[m]

Wymiary Wymiary wnęki S/L podstawy a/A [mm] [mm]

[kg]

CPMH-200 20 120/450 685 KM-39/500

160/500 500/620

h1/h2

Zacisk

[m]

[m]

10,5/10,5

1,0

Dane wytrzymałościow e. Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw oświetleniowych w zależności od strefy wpływów wiatru. Strefa wiatrowa wg PN - 77/B-02011 I II IIa IIb CPMH-200 2,95 1,5 0,85 0,35

H Typ masztu [m] 20

Do obliczeń dopuszczalnych powierzchni bocznych opraw przyjęto: drugą kategorię terenu wg PN-EN 40-5, dopuszczalna masa opraw do 100 kg

Stalow y wielokątny maszt oświetleniow y typu CPMH

Obiekt

Temat Inwestor Projektował

Przebudowa stadionu Victoria w Świebodzicach II etap realizacji -budowa dwóch masztów oświetleniowych

Widok masztu branża elektryczna Gmina Świebodzice 58-160 Świebodzice, ul.Rynek 1 Data

2012.10

Nr rys.

5

A

A

A

A

A A

A

Legenda: A -montaż tych opraw w kolejnym etapie robót

Obiekt

Temat

A

A

A

Inwestor Projektował

Przebudowa stadionu Victoria w Świebodzicach II etap realizacji -budowa dwóch masztów oświetleniowych

Konstrukcja poprzecznika PP5+1 branża elektryczna Gmina Świebodzice 58-160 Świebodzice, ul.Rynek 1 Data

2012.10

Nr rys.

6

A

Sposoby montażu projektorów

A

Sposoby montażu poprzeczek

Poprzeczki

Flansza łącznik "K"

A

G

A

PP5

A

B* >ø76

A

A

L

D

G - standard, D, B - na zamówienie * do montażu bocznego projektora dodatkowo należy stosować łącznik "K"

Legenda: A -montaż tych opraw w kolejnym etapie robót

Dane techniczne Typ poprzeczki

PP5

A

A

Ilość

Długość L/l [mm]

projektorów

Projektor Duży

[szt.]

600W - 2000W

3+2

2100

Sposób montażu

Obiekt Flansza

Temat Inwestor Projektował

Przebudowa stadionu Victoria w Świebodzicach II etap realizacji -budowa dwóch masztów oświetleniowych

Konstrukcja poprzecznika 2 branża elektryczna Gmina Świebodzice 58-160 Świebodzice, ul.Rynek 1 Data

2012.10

Nr rys.

7

maszt nr 2

B

maszt nr 1 B Przebudowa stadionu Victoria w Świebodzicach II etap realizacji -budowa dwóch masztów oświetleniowych

Obiekt

Schemat zasilania branża elektryczna

Temat R4 /schemat przejściowy w tym etapie/

Inwestor

rozdzielnia w pomieszczeniu rozdz.RG

Gmina Świebodzice 58-160 Świebodzice, ul.Rynek 1

oświetlenie nazwy klubu oświetlenie banerów reklamowych, elewacji boisko treningowe oświetlenie z masztu M1

gG 32A gG 32A

oświetlenie z masztu M4

Nr rys.

2012.10

ist.YKY 5x10

oświetlenie z masztu M2 oświetlenie z masztu M3 i M4 płyta główna oświetlenie z masztu M3

Data

Projektował gG 32A

gG 32A gG 32A

ist.YKY 5x10 YKY 5x10

boisko treningowe oświetlenie z masztu M4 do rozdzielnicy R4: 60m YKY 5x10 płyta główna oświetlenie z masztu M4 do rozdzielnicy R4: 60m YKY 5x10

8

YKY 5x10 YKY 5x10

RG (z SZR-em +R4)

Legenda: A -montaż tych opraw w kolejnym etapie robót B -oprawy istniejące C -oprawy projektowane w tym etapie robót

C

płyta główna oświetlenie z masztu M3 do rozdzielnicy R4: 125m YKY 5x10 boisko treningowe oświetlenie z masztu M3 do masztu M4: 90m YKY 5x10

A

A

A

A A

zasilanie masztów oświetlenia

maszt nr 3

C

rozdzielnia w pomieszczeniu rozdz.RG: opis

A załączanie oświetlenia boisk z portierni RO

A

A

maszt nr 4

A A

R4 oznaczenie

przewód

zabezpieczenie

moc

istniejące: /docelowo jeden obwód/ boisko treningowe oświetlenie z masztu M1

maszt M1

YKY 5x10

boisko treningowe oświetlenie z masztu M2

maszt M2

YKY 5x10

32A gG 32A gG

boisko treningowe oświetlenie z masztu M3

maszt M3

YKY 5x10

32A gG

2 kW

boisko treningowe oświetlenie z masztu M4

maszt M4

wspólny obwód z jw

płyta główna oświetlenie z masztu M3

maszt M3

YKY 5x10

płyta główna oświetlenie z masztu M4

maszt M4

YKY 5x10

32A gG 32A gG

10 kW 10 kW

płyta główna oświetlenie z masztu M5

maszt M5

10 kW

maszt M6

YKY 5x10 YKY 5x10

32A gG

płyta główna oświetlenie z masztu M6

32A gG

10 kW

6 kW 6 kW

projektowane: /na tym etapie/

2 kW

projektowane: /w przyszłości/

Obiekt

Temat Inwestor Kopia rys nr 7 projektu podstawowego

Przebudowa stadionu Victoria w Świebodzicach II etap realizacji -budowa dwóch masztów oświetleniowych

Fundament słupa branża elektryczna Gmina Świebodzice 58-160 Świebodzice, ul.Rynek 1 Data

2012.10

Nr rys.

9