Środkowopomorska Rada

Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: [email protected], [email protected] MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA:

STADIUM OPRACOWANIA:

Koszalin

wrzesień 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE: Instalacje elektryczne BRANŻA:

Elektryczna

OBIEKT:

Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego na zaplecze techniczno- edukacyjne TRAWICA 8A

ADRES:

Działka nr 485

INWESTOR:

NADLEŚNICTWO KARNIESZEWICE

1.Opis techniczny ZAWARTOŚĆ 2.Obliczenia OPRACOWANIA: 3.Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4.Kserokopie dokumentów 5.Rysunki techniczne

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

KIEROWNIK ZUT

mgr inż. Andrzej Surmik Uprawnienia budowlane nr UAN/N/7210/57/89 Zachodniopomorska Izba Inżynierów Budownictwa Zaświadczenie nr ZAP/IE/2572/01

mgr inż. Andrzej Żemojdzin Uprawnienia budowlane nr UAN/N/7210/164/85 Zachodniopomorska Izba Inżynierów Budownictwa Zaświadczenie nr ZAP/IE/0421/03

inż. Mieczysław Załuski

-2SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1.0 Część ogólna 1.1. 1.2. 1.3.

Podstawa opracowania, Zakres opracowania, Charakterystyka obiektu

2.0. Opis rozwiązań technicznych

2.1. 2.2. 2.3 2.4

Zasilanie budynku, Tablica rozdzielcza, Instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych, Instalacja ochronna od porażeń prądem elektrycznym

Uwagi końcowe

II OBLICZENIA 1. 2. 3. 4. 5.

Zestawienie mocy w budynku, Dobór linii zasilającej i zabezpieczeń, Sprawdzenie spadków napięć, Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń, Obliczenie wskaźnika zagrożenia piorunowego

III RYSUNKI 1. 2. 3. 4.

Zalicznikowa linia kablowa-plan zagospodarowania terenu, Wewnętrzne instalacje elektryczne- rzut parteru 1:100, Wewnętrzne instalacje elektryczne- rzut parteru 1:100, Schemat ideowy powiązań elektrycznych,

-3I OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla Przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego na zaplecze techniczno- edukacyjne w miejscowości Trawnica 8A, dz. nr 485 1.0 Część ogólna 1.1 Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią: -

Zlecenie Inwestora, Podkład architektoniczno- budowlany, Wytyczne i uzgodnienia branżowe, Wizja lokalna dokonane przez autora opracowania, Aktualnie obowiązujące przepisy i normy

1.2. Zakres opracowania Projekt obejmuje: -

Zalicznikową linię kablową nn-0,4 kV, tablicę rozdzielczą TR, instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych, instalację ochronną od porażeń prądem elektrycznym

1.3. Charakterystyka obiektu Przebudowywany budynek gospodarczy jest obiektem wolnostojącym 1kondygnacyjnym o konstrukcji wg technologii tradycyjnej. Jest zlokalizowany na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice w miejscowości Trawnica 8A. 2.0. Opis rozwiązań technicznych 2.1. Zasilanie budynku Projektowaną przebudowę budynku należy zasilić zalicznikowo z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej RG zlokalizowanej na zewnętrznej ścianie istniejącego budynku Nadleśnictwa. W związku z powyższym projektuje się zalicznikową linię kablową typu YKY 5x35 mm2, którą należy ułożyć od istniejącej RG do projektowanej tablicy rozdzielczej TR zainstalowanej w hallu projektowanego budynku. W rozdzielnicy RG zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy R303/32A. Trasę kabla oraz sposób połączenia pokazano na odpowiednich rysunkach. Skrzyżowania proj. kabla, jego wejście do budynku oraz zbliżenia z innymi instalacjami podziemnymi wykonać w rurach stalowych typu RS 100. Przy układaniu kabla stosować postanowienia normy PN-76/E- 05125.

-4– 2.2.

Tablica rozdzielcza

Tablicę rozdzielczą TR zaprojektowano jako wnękową typu RWN 4x12 o wymiarach podanych na rysunku nr 3 wg katalogu firmy „LEGRAND”. Elementy tablicy, wyposażenie i sposób połączeń oraz jej lokalizację przedstawiono na odpowiednich rysunkach. Rozmieszczenie aparatów elektrycznych w tablicy rozdzielczej indywidualne. Tablicę TR instalować na wysokości 1,5 m od posadzki i zasilić kablem typu YKY 5x35 mm2 poprzez wyłącznik p.poż instalowanym na zewnątrz przy wejściu do budynku. 2.5 Instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych Oświetlenie pomieszczeń w budynku zaprojektowano oprawami oświetleniowymi, typ opraw wg uznania użytkownika w zależności od funkcji pomieszczeń. Sposób rozmieszczenia oraz trasy ciągów instalacji elektrycznych pokazano na odpowiednich rysunkach. Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDY 3x1,5 mm2 a instalację gniazd wtyczkowych przewodami YDY 3x2,5)mm2 układanymi pod tynkiem. Łączniki instalować na wysokości 1,4 m od posadzki a gniazda wtyczkowe w sali edukacyjnej i korytarzach na wys. 0,3 m, a w pomieszczeniach wilgotnych na wys. 1,4 m od posadzki. 2.4 Instalacja ochronna od porażeń prądem elektrycznym W projektowanym budynku zastosowano układ sieci TN- S. Podział przewodu neutralno- ochronnego PEN na przewód neutralny N i przewód ochronny PE należy dokonać w RG i TR. Przyjęto system ochrony od dotyku pośredniego polegającego na szybkim wyłączeniu poprzez wyłączniki instalacyjne z zabezpieczeniem nadprądowym. Jako zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim w obwodach elektrycznych zastosowano wyłączniki różnicowo- nadmiarowo- prądowe krótkozwłoczne typu AC o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA. W instalacji przewidziano zainstalowanie ochronników przepięciowych. Uwagi końcowe: 1. Przed przystąpieniem do robót powiadomić zainteresowane instytucje, 2. Przed zasypaniem kabla sporządzić inwentaryzację geodezyjną linii, 3. Po zakończeniu robót wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym i uwidocznić w odpowiednim protokóle, 4. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 5. Inwestor dokona bilansu mocy elektrycznej w całym obiekcie, celem dostosowania istniejącego pomiaru energii do nowych warunków pracy sieci elektroenergetycznej.

-5II OBLICZENIA 1. Zestawienie mocy w budynku Pi = 30,77 kW Ps =16,90 kW Js = 24,90 A

2. Dobór linii kablowej i zabezpieczeń 2.1 .Linia zasilająca TR Ps= 16,90 kW, Js = 24.90 A Dobrano linię YKY 5x35 mm2 o dopuszczalnej obciążalności prądowej Jdd = 145 A. Zabezpieczenie linii w rozdzielnicy RG wkładką bezp. o Jb = 32 A

3. Sprawdzenie spadków napięć Sprawdzenia spadków napięć dokonano wg poniższego wzoru i przedstawiono na schemacie ideowym 100xPxl ∆u = -----------% γxsxU2 4. Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń Należy wykonać pomiary po wykonaniu instalacji i uwidocznić w odpowiednim protokóle Musi być spełniony warunek: Zs x Ja < Uo 5. Obliczenie wskaźnika zagrożenia piorunowego W= nmNAp n=1, m=0,5, N=1,8x10(-6)m(-2), P=R(Z+K)=0,002, A=S+4lh+50h2= 342,4+91,8x8+50x64= 342,4+2905,6+3200= 6448, W=1x0,5x1,8x10(-6)x6448x0,002 = 1,16x10(-5) ≤ 5x10(-5) Zagrożenie małe ochrona zbędna – zgodnie z obliczeniem wg PN-86/E05003/1 dla projektowanego budynku ochrona odgromowa nie jest wymagana. Opracował: mgr inż. Andrzej Surmik

OŚWIADCZE-IE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oświadczamy, że Projekt budowlany instalacji elektrycznych dla przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego na zaplecze techniczno- edukacyjne w miejscowości Trawnika 8A, dz. nr 485 -adleśnictwa Karnieszewice został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inż. Andrzej Surmik

Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Żemojdzin