Egzemplarz 1/5

B.O.P. EKO-PROJEKT Paweł Ulatowski 77-124 Parchowo, ul. Leśna 8 tel.: 604-54-89-73, fax: 59-72-79-236 email: [email protected]

PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu:

Renaturyzacja obszarów wodno – błotnych (bez powstawania lustra wody) poprzez budowę systemu zastawek na rowach melioracji leśnej i powstanie retencji korytowej na terenie "Czystego Bagna" (Leśnictwo Stary Most i Wieczywno) w obrębie geodezyjnym Borowy Młyn, gmina Lipnica (działki nr 330/8, 331/1, 332, 333/1, 334/1, 343/2, 344/1, 345, 346)

Nazwa i adres inwestora:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Osusznica Osusznica 3, 77 – 130 LIPNICA

Zakres opracowania:

Projekt budowlany 1. Dokumentacja formalno – prawna 2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3. Projekt zagospodarowania terenu 4. Projekt architektoniczno - budowlany 5. Załączniki

Autor:

B.O.P. EKO-PROJEKT Paweł Ulatowski ul. Leśna 8, 77-124 Parchowo OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Oświadczam, że Projekt Budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie jakąkolwiek metodą bez zgody autora zastrzeżone Copyright „EKO-PROJEKT” Ulatowski ©

Branża

Konstrukcyjno - Budowlana

Projektant

mgr inż. Wiesław Ulatowski upr. bud. UAN/8346/865/88

Parchowo – grudzień 2012 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

B.O.P. EKO - PROJEKT Paweł Ulatowski

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót obejmuje: budowę systemu 10 zastawek drewnianych ze stałym przelewem wody, które powstrzymają odpływ wody opadowej, wytworzą retencję w obrębie rowów melioracyjnych oraz zrenaturyzują obszar wodno – błotny Leśnictwa Stary Most i Wieczywno, na obszarze ok. 90 ha. Maksymalna wysokość słupa wody - do 1,0 m. Kolejność realizacji obiektów: a) wytyczenie geodezyjne obiektów; b) budowa zastawek; c) uporządkowanie terenu; d) pomiar geodezyjny powykonawczy. Prace należy wykonywać wg kolejności oznaczeń zastawek od nr 1 do nr 10. Po zakończeniu robót budowlanych teren należy oczyścić z odpadów i sprzętu budowlanego.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Nie występują.

3. Wskazane elementy zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Otwarte koryta wody (rowy melioracji leśnej o szerokości dna do 1,0 m i nachyleniu skarpy 1:1).

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia Do robót szczególnie niebezpiecznych zaliczają się: · roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia, · roboty ziemne – obsunięcie skarpy. Potencjalne źródła zagrożeń · Obsługa maszyn i urządzeń z napędem spalinowym – obsługa powinna być zgodna z instrukcją obsługi i dokumentacją techniczno - ruchową.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

B.O.P. EKO - PROJEKT Paweł Ulatowski

· Obsługa maszyn i urządzeń z napędem elektrycznym – różnego rodzaju urządzenia (wiertarki, przecinarki, młoty udarowe, ręczne narzędzia udarowe) nie powinny posiadać rękojeści krótszej niż 15 cm oraz ostrych krawędzi, pęknięć lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinny stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej (np. rękawice antywibracyjne, ochronniki słuchu, okulary ochronne itp.). · Stan techniczny maszyn i urządzeń – nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nieodpowiadających normom i warunkom technicznym. Narzędzia takie należy bezzwłocznie wycofać z użytku. · Warunki atmosferyczne – zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac montażowych (o ile takie wystąpią) podczas występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. silnego wiatru, intensywnych opadów śniegu, deszczu, występowania gołoledzi oraz podczas ograniczonej widoczności. · Odzież i obuwie robocze – pracownicy przystępując do pracy winni być odziani w odzież i obuwie robocze dostarczone im przez pracodawcę lub zleceniodawcę (zabronione jest używanie przez pracowników odzieży i obuwia własnego). Powyższa odzież i obuwie powinny spełniać wymogi określone w polskich normach i posiadać odpowiednie atesty. · Środki ochronne – przy stanowiskach pracy charakteryzujących się szczególnym zagrożeniem ze strony czynników szkodliwych lub niebezpiecznych należy zapewnić pracownikom właściwe środki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemożliwe z przyczyn technicznych – właściwe środki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem z wysokości, przed porażeniem prądem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

przed

Instruktaż powinien być przeprowadzony przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych przez osobę mającą odpowiednie przygotowane merytorycznie i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy powinni po przeszkoleniu własnoręcznym podpisem potwierdzić odbycie szkolenia.

6. Informacje dotyczące nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania do pracy · Nadzór – wszelkie prace należy wykonywać pod stałym nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane. · Kwalifikacje – prace przy maszynach i urządzeniach wymagających posiadania stosownych kwalifikacji mogą wykonywać wyłącznie osoby do tego uprawnione. · Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – nie wolno dopuszczać nowo zatrudnionych pracowników do pracy przed odbyciem wstępnego szkolenia ogólnego w zakresie bhp oraz za każdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy na budowie. Z powodu szczególnych zagrożeń w środowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy także powinno być przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

B.O.P. EKO - PROJEKT Paweł Ulatowski

· Profilaktyczna ochrona zdrowia – nie wolno dopuszczać pracowników do pracy bez aktualnych orzeczeń lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdować się apteczka oraz tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracowników powinien być indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń Przed przystąpieniem do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych należy: · · · ·

oznakować plac budowy, wykonać wejścia i pomosty robocze, rusztowania, wyznaczyć drogi dojazdowe i dojścia, zabezpieczyć powierzchnię gruntu poza drogami dojazdowymi.

Wjazd na teren budowy powinien gwarantować bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom drogi dojazdowej. Należy przestrzegać stref ochronnych w rejonie pracy sprzętu i rusztowań. Do prac szczególnie niebezpiecznych mogą być dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów regulowanych ogólnymi przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Nadzór nad tymi pracami sprawuje bezpośrednio kierownik robót, który udzieli pracownikom odpowiedniego instruktażu, ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania bhp przy wykonywaniu poszczególnych czynności. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Do wymogów w zakresie ochrony środowiska należy zaliczyć: · zabezpieczenie terenu przed skażeniami; pracujący sprzęt i maszyny muszą być pozbawione wycieków materiałów pędnych i smarów oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Na terenie budowy należy umieścić: · wykaz zawierający adresy i numery telefonów: - najbliższego punktu lekarskiego, - straży pożarnej, - posterunku policji; · punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników; · telefon komórkowy; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

B.O.P. EKO - PROJEKT Paweł Ulatowski

· kaski ochronne; · pasy i liny zabezpieczające przy pracach wodnych; · wyznaczyć na terenie budowy, za pomocą tablic informacyjnych, drogę ewakuacyjną.

Uwaga: Należy stosować się do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). Na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefą zagrożenia. Prace prowadzić pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

Projektował: mgr inż. Wiesław Ulatowski upr. bud. UAN/8346/865/88

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

B.O.P. EKO - PROJEKT Paweł Ulatowski

OPIS TECHNICZNY 1.

Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest renaturyzacja obszarów wodno – błotnych (bez powstania lustra wodny) poprzez budowę systemu zastawek na rowach melioracji leśnej i powstanie retencji korytowej na terenie "Czystego Bagna" (Leśnictwo Stary Most i Wieczywno) w obrębie geodezyjnym Borowy Młyn, gmina Lipnica (działki nr ew.: 330/8, 331/1, 332, 333/1, 334/1, 343/2, 344/1, 345, 346). 1.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu budowlanego Przeznaczenie – obiekty budowlane retencjonujące wodę opadową (retencja korytowa); gospodarka wodą odbywać się będzie wyłącznie na głównych rowach odwadniających w granicach działek ewidencyjnych objętych wnioskiem. Funkcja obiektów – retencja wodna (wysokość piętrzenia do 1,0 m). Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, komunikację kołową – nie dotyczy. 1.2. Podstawa opracowania - Zlecenie inwestora - Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Lipnica, sygnatura: RIG.6730.2.1.2013.KK z dnia 02 stycznia 2013 roku - Decyzja środowiskowa wydana przez Wójta Gminy Lipnica, sygnatura: RIG.6220.9.10.2012.KK z dnia 21 grudnia 2012 roku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, sygnatura: RDOŚ-GdPNI.6335.306.2012.TW.1 z dnia 07 stycznia 2013 roku - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, sygnatura: RDOŚ-Gd-WOO.4240.563.2012.AM.2 z dnia 5 listopada 2012 roku - Uzgodnienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku, sygnatura: RDOŚ-Gd-PNII.612.50.92,93.2012.AP z dnia 18 grudnia 2012 roku - Postanowienie Marszałka Województwa Pomorskiego w Gdańsku, sygnatura: MW.MI-6006/M8/148/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku - Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie, sygnatura: DM.7137.313.2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku - Postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, sygnatura: ZZ-9-21001-182/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku - Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 17 października 2012 roku, sygnatura: ZGPW-87-5/1/2012/EM - Pismo Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Terenowy Oddział Bytów, z dnia 18 września 2012 roku, sygnatura: MWM8.6001/260/957/2012 - Oględziny z terenu objętego opracowaniem, w tym oględziny i uzgodnienia z udziałem przedstawiciela Nadleśnictwa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

B.O.P. EKO - PROJEKT Paweł Ulatowski

-

Pomiary i obliczenia techniczne Konsultacje i ustalenia projektanta z zamawiającym oraz kierownikiem projektu Obowiązujące przepisy, normy i normatywy projektowania Literatura techniczna oraz przyrodniczo – naukowa Mapa ewidencyjna 1:5000 Dane i materiały uzyskane od Nadleśnictwa

1.3. Jednostka ubiegająca się o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy Ubiegającym się o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy jest Nadleśnictwo Osusznica z siedzibą w Osusznicy 3, 77 - 130 Lipnica. Właścicielem nieruchomości objętych wnioskiem jest Skarb Państwa, w trwałym zarządzie Nadleśnictwa Osusznica. 1.4. Cel i zakres Celem inwestycji jest renaturyzacja obszarów wodno - błotnych, tj. zwiększanie możliwości retencyjnych na terenie "Czystego Bagna" (Leśnictwo Stary Most i Wieczywno). Powyższy cel planuje się osiągnąć poprzez powstrzymanie nadmiernego odpływu wody opadowej z istniejących, na przyrodniczo cennym terenie mokradłowym, rowów. W ramach czynnej ochrony nastąpi podniesienie poziomu wody gruntowej i zwiększenie wilgotności powierzchni "Czystego Bagna". W celu ustabilizowania warunków siedliskowych na tym obszarze konieczne jest podwyższenie i ustabilizowanie poziomu wody. Działanie to realizowane będzie poprzez budowę systemu dziesięciu zastawek (max. wysokość słupa wody 1,0 m), na rowach melioracji leśnej. Działanie to stworzy retencję korytową oraz zapewni zwiększenie retencjonowanej wody na obszarze objętym wnioskiem. 1.5. Stan istniejący Obszar przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie położony jest w obrębie niecki terenowej na rzędnej około 140 m n.p.m. Niecka ta stanowi sztucznie osuszone bagnisko o powierzchni ok. 90 ha. Przedmiotowy obszar wodno – błotny zasilany jest przez wody opadowe. Poprzez sztuczne odwodnienie terenu starano się na obszarze wprowadzić uprawy gospodarcze monokultury sosny. Osuszanie obszaru odbywa się poprzez odprowadzenie rowami odwadniającymi, długości ok. 2,0 km, wody z obszaru wodno - błotnego do rzeki Chociny. W chwili obecnej teren ten stanowi obszar porośnięty borem bagiennym (Bb). Z uwagi na częściowe zaniechanie konserwacji rowów utrzymuje się w nich nieznaczna retencja wodna. 1.6. Stan projektowany Na terenie inwestycji planuje się budowę dziesięciu budowli (zastawek w formie przegród ze ścianki szczelnej, wstrzymujących odpływ wody opadowej z powierzchni torfowiska wysokiego. Kopuła torfowiska wysokiego została w przeszłości przecięta urządzeniami odwadniającymi - rowami odprowadzającymi wodę opadową z czaszy torfowiska. W związku z powyższym zaplanowano inwestycje, której celem jest retencja wód powierzchniowo – gruntowych, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

B.O.P. EKO - PROJEKT Paweł Ulatowski

odtworzenie naturalnych warunków wodnych torfowiska i podtrzymanie poziomu wód gruntowych. Tabela 1 Zestawienie zastawek na terenie "Czystego Bagna"

2.

Nr działki

Współrzędna geograficzna φ

Współrzędna geograficzna λ

1.

333/1

53°54'47,8826" N

17°16'56,8500" E

Rzędna projektowanego przelewu [m n.p.m.] 140,88

2.

333/1

53°55'01,9265" N

17°17'00,3832" E

140,17

3.

332

53°55'06,5442" N

17°17'14,3928" E

139,91

4.

331/1

53°55'10,9534" N

17°17'31,7416" E

139,90

5.

331/1

53°55'13,4485" N

17°17'41,5038" E

140,00

6.

331/1¸332

53°55'04,4469" N

17°17'27,7525" E

139,65

7.

331/1¸332

53°55'01,7006" N

17°17'32,3158" E

139,70

8.

331/1¸332

53°54'58,8036" N

17°17'37,1251" E

139,60

9.

344/1

53°54'54,4106" N

17°17'37,3538" E

139,90

10.

343/2¸344/1

53°54'49,0704" N

17°17'53,3753" E

139,80

Numer zastawki

Opis konstrukcji i robót budowlanych 2.1. Opis konstrukcji zastawki drewniano - kamiennej W ramach omawianego przedsięwzięcia planuje się uzyskać dziesięć stałych piętrzeń drewniano – kamiennych. Konstrukcja tego typu zastawek polegać będzie na wykonaniu dwóch ścianek szczelnych, drewnianych w odległości ok. 1,5 m od siebie i ułożeniu pomiędzy nimi narzutu kamiennego luzem. Prace powinny polegać na zbiciu ścianki szczelnej, drewnianej, dębowej oraz jej skręceniu, na stałej rzędnej piętrzenia. Od strony wody dolnej należy wykonać kaskadę z okrąglaków o średnicy ok. 20 cm lub narzutu kamiennego. Maksymalna wysokość takiego przelewu powinna wynosić do 1,0 m, a głębokość zabicia ścianki szczelnej minimum ok. 2 ´ wysokość przelewu. Ścianka powinna być zabezpieczona zastrzałami. Planowany zakres prac obejmuje: - ręczne zabicie ścianki szczelnej w gruncie, - wykonanie drewnianej konstrukcji zastawki, - umocnienie skarpy kiszką faszynową, - umocnienie dna gliną z piaskiem, - wykonanie narzutu kamiennego luzem. 2.2. Materiały Należy stosować materiały naturalne typu drewno, bale, kamienie, kołki drewniane, faszyna, glina. Najlepszym materiałem jest drewno „twardych” drzew, np. dębu. Materiały gotowe z wytwórni powinny posiadać atesty.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

B.O.P. EKO - PROJEKT Paweł Ulatowski

2.3. Technika budowy drewnianych zastawek Zastawka powinna być wykonana z desek zaostrzonych na jednym końcu tak, aby podczas wbijania pojedynczo w grunt same nakierowywały się i dociskały deski wcześniej wbite. Należy zamontować szczelną ściankę przegradzającą ciek. Głębokość, na jaką będą wbijane deski, zależy od wysokości piętrzenia zastawki oraz twardości gruntu. Najgłębiej wbite zostaną w miejscu, gdzie znajduje się przelew. W gruncie organicznym może to być nawet głębokość 2 - 3 razy większa od wysokości piętrzenia. W twardym podłożu mineralnym głębokość nieznacznie przekraczająca wysokość piętrzenia wystarczy, aby zastawka była szczelna i trwała. Montaż zastawki rozpoczyna się od umocowania dwóch poprzecznych prowadnic (np. krawędziaków 4 ´ 6 cm lub żerdzi pozyskanych w terenie), pomiędzy które wbijane są deski. Niekiedy należy zrezygnować z prowadnic, aby nie naruszać brzegów cieku, które później łatwo mogą zostać podmyte. Istotna jest szczelność konstrukcji, szczególnie przy niewielkich przepływach, dlatego ważne jest, aby „pióra” były szczelne, a deski przylegały do siebie. Małe nieszczelności z czasem zostają zlikwidowane w wyniku pęcznienia drewna pozostającego w wodzie. Ostatnim elementem budowy ścianki jest odpowiednie ukształtowanie przelewu. Powinien on znajdować się zawsze na środku cieku i być tak uformowany, aby w czasie dużych wezbrań woda przelewała się wyłącznie środkiem, a nie bokiem zastawki. W przeciwnym razie w ciekach o znacznej prędkości, zastawka zostanie podmyta i ominięta. Aby dodatkowo zabezpieczyć zastawki przed rozmywaniem, wskazane jest umocnienie brzegów cieku oraz dna materacem faszynowym lub z gałęzi (np. pozyskanej na miejscu tzw. leżaniny) bezpośrednio przed i za szczelną ścianką. Na szerszych rowach, o silniejszym przepływie lub wyższych piętrzeniach, należy wzmocnić konstrukcję ścianki. Można to zrobić kilkoma balami ułożonymi i umocowanymi za ścianką. Ich dodatkową rolą jest zapobieganie erozji dna powodowanej strumieniem wody przelewającym się przez ściankę bezpośrednio na dno cieku. Inne rozwiązanie do stosowania na większych ciekach to budowa kaskady dwóch lub więcej piętrzeń z przestrzenią pomiędzy nimi wypełnioną kamieniami, ziemią lub np. torfem. 2.4. Uzasadnienie planowanych założeń Za zastosowaniem rozwiązania technicznego, takiego jak zastawki drewniane, przemawiają niskie koszty wykonania, łatwy montaż, łatwość wkomponowania w otoczenie i stosunkowo duża trwałość. Zastawki gwarantują zatrzymanie nadmiernego odpływu wody na rowach o szerokości do 4 m. Podstawowym materiałem do ich budowy są grube (5 – 6 cm), niezbyt szerokie (10 - 15 cm), długości 1,5 – 2,0 m deski z frezem montowane na tzw. „własne pióro”.

3.

Opis terenu i warunków gruntowo – wodnych Obszar badań stanowi nieckę terenową na rzędnej około 140 m n.p.m. znajdująca się pomiędzy obszarami o rzędnych około 150 – 160 m n.p.m. Maksymalna deniwelacja terenu wynosi 3,72 m przy rzędnych zmieniających się od 139,10 do 142,82 m n.p.m. Badany teren charakteryzuje się dość dużą złożonością procesów glebotwórczych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

B.O.P. EKO - PROJEKT Paweł Ulatowski

Wśród gleb napotkano gleby utworzone zarówno bezpośrednio na piaskach – gleby brunatne o miąższości nie przekraczającej 20 cm, jak i w nieckach lub lokalnych zagłębieniach, w których powstają gleby zabagnione i torfiaste, których miąższość waha się w granicach od 20 do 150 cm, a pod poziomem torfowym występują piaski średnioziarniste z domieszką humusu o zaleganiu od 1,1 do 5,0 m. Na terenie "Czystego Bagna" nie występują śródlądowe wody powierzchniowe oraz urządzenia melioracji wodnych szczegółowych zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dz. U. z 9 lutego 2012r. Nr 0, poz. 145).

4.

Istniejące uzbrojenia Planowana inwestycja nie tworzy konfliktów z uzbrojeniem podziemnym i napowietrznym. Na obszarze "Czystego Bagna" nie funkcjonują urządzenia melioracyjne ujęte w ewidencji Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, Terenowy Oddział w Bytowie, ul. Młyńska 6, 77- 100 Bytów.

5.

Stan prawny nieruchomości w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia Budowę zastawek o stałym przelewie i związaną z nimi retencję korytową zaplanowano wyłącznie na rowach melioracji leśnej w obrębie działek nr ew.: 330/8, 331/1, 332, 333/1, 334/1, 343/2, 344/1 i części działek nr 345, 346 obręb geodezyjny Borowy Młyn, gmina Lipnica, powiat bytowski, natomiast renaturyzację obszaru wodno – błotnego przewidziano na powierzchni ok. 90 ha w granicach w/w działek. Właścicielem w/w działek jest Skarb Państwa. Działki znajdują się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Osusznica.

6.

Wytyczne dodatkowe dla realizacji robót - Plac budowy i jego zaplecze (skład materiałów) należy zlokalizować z uwzględnieniem -

-

zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcania jego powierzchni na działce, którą może dysponować Inwestor. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia go do użytkowania. W przypadku ewentualnej awarii należy zabezpieczyć grunt w miejscu wykonania robót przed zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z uszkodzonych maszyn. Prace będące źródłem nadmiernego hałasu należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 6°° do 22°°). W trakcie pracy należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedur wynikających z odrębnych przepisów, w tym oznakować teren budowy i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Po zakończeniu prac należy uporządkować teren inwestycji. Należy utrzymać w czystości teren zajęty na czas realizacji inwestycji jak i teren wokół inwestycji. Oddziaływanie inwestycji podczas eksploatacji nie może powodować niekorzystnych oddziaływań, jak również wykraczać poza granice działek, którymi dysponuje Inwestor, a tym samym powodując jakiejkolwiek uciążliwości dla terenów sąsiednich. Należy zadbać o pełną zgodność inwestycji z projektem i pozwoleniem wodnoprawnym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

B.O.P. EKO - PROJEKT Paweł Ulatowski

- Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi branży wodnej.

7.

Wytyczne dot. użytkowania zastawek Ścianki szczelne projektuje się jako bezobsługowe. Gospodarka wodna została uregulowana na etapie opracowania operatu wodnoprawnego. Zastawki drewniano – kamienne, ze stałym przelewem, umożliwią odpływ wód przy wysokich stanach wody. Właścicielem, użytkownikiem i zarządcą budowli będzie Nadleśnictwo Osusznica, po którego stronie przewidziano dozór oraz konserwację.

8.

Opinia geotechniczna - warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu Warunki gruntowe zaliczono do prostych warunków gruntowych. Na projektowanym terenie stwierdzono występowanie gruntów spełniających wymagania przydatności na potrzeby budowy zastawek zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej. W strefie posadowienie, w podłożu stwierdzono występowanie piasków średnioi drobnoziarnistych. W obrębie obszaru przewidzianego do renaturyzacji panują zaburzone warunki wodne, co spowodowane jest działalnością antropogeniczną prowadzącą do sztucznego zaburzenia przepływów wód podziemnych strefy przypowierzchniowej. Zwierciadło swobodne wody w utworach piaszczystych występuje na rzędnych od 138,61 do 140,43 m n.p.m. Tym samym miąższość strefy aeracji wynosi ok. 0,1 − 3,5 m.

9.

Obszar oddziaływania obiektu Inwestycja nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Planowane przedsięwzięcie polega na renaturyzacji obszaru wodno – błotnego (bez powstawania lustra wody), poprzez budowę systemu dziesięciu zastawek, które spowodują powstanie retencji korytowej na rowach melioracji leśnej, znajdujących się na obszarze torfowiska, natomiast zasięgiem renaturyzacji objęte zostaną działki nr ew.: 330/8, 331/1, 332, 333/1, 334/1, 343/2, 344/1 i część działek nr ew. 345, 346 obręb geodezyjny Borowy Młyn. Działanie te ograniczą odpływ wód opadowych z tego obszaru i ustabilizują poziom wody gruntowej, a także zlikwidują negatywne, z punktu widzenia ochrony terenów wodno - błotnych, działanie urządzeń odwadniających (melioracyjnych). Dla przedsięwzięcia wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko z dnia 21 grudnia 2012 roku (sygnatura: RIG.6220.9.10.2012.KK) oraz zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 7 stycznia 2013 roku o braku istotnego wpływu projektu na obszar Natura 2000 (sygnatura: RDOŚ-Gd-PNI.6335.306.2012.TW.1). Ponadto inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska. W szczególności nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania. Realizacja inwestycji nie spowoduje pozbawienia osób trzecich dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, środków łączności oraz dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

B.O.P. EKO - PROJEKT Paweł Ulatowski

10. Uwagi i zalecenia - Należy stosować odpowiednie materiały naturalne, przyjazne środowisku. - Wszelkie zmiany bądź odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem i Inwestorem. - Należy przestrzegać i stosować warunki techniczne wykonania i odbioru robót. - Pracowników zatrudnionych należy wyposażyć w indywidualne środki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczeństwa, rękawice, okulary ochronne itp.). - Podczas prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP oraz innych warunków zawartych w odpowiednich normach i wytycznych. - Generalne roboty powinny być prowadzone przy niskim stanie wód powierzchniowych i podziemnych oraz poza okresem lęgowym ptaków/sezonem rozrodu płazów i gadów. - Prac nie należy prowadzić w złych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Przy prędkości wiatru ponad 10 m/sek. roboty należy przerwać. - Prace należy wykonywać z zachowaniem dobrych praktyk, należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności: · stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt oraz oznakowanie, · stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, · stosować środki zabezpieczające pracowników, · zapewnić bezpieczeństwo publiczne. - Prace wykonywać odpowiednim ręcznym sprzętem mechanicznym. - Niedopuszczalne jest stosowanie ciężkiego sprzętu mechanicznego. - W przypadku wykorzystania sprzętu mechanicznego przy pracach budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na: · stan techniczny wykorzystywanego sprzętu, · przygotowanie materiałów sorbujących na wypadek ewentualnego wycieku, · poinformowanie pracowników o sposobach ograniczania i zabezpieczania miejsca, w którym nastąpił wyciek substancji ropopochodnej. - Dojazd do obszaru objętego robotami planuje się zaprojektować poprzez drogi leśne wskazane przez Inwestora. - Transport materiałów na terenie rezerwatu powinien odbywać się lekkimi środkami transportu lub ręcznie. - Realizacja przedsięwzięcia nie może negatywnie wpływać na powierzchnię gruntu. - Dynamika wody w torfowisku powinna być bezwzględnie monitorowana przez cały czas obowiązywania planu ochrony rezerwatu. - Koszty remontów, utrzymania i bieżącej konserwacji piętrzeń po zakończeniu inwestycji (po okresie gwarancyjnym) będzie ponosił Inwestor. - Prace należy prowadzić pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

Projektował: mgr inż. Wiesław Ulatowski upr. bud. UAN/8346/865/88

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

331/1

331/1¸332

331/1¸332

331/1¸332

344/1

5

6

7

8

9

Drewniano - kamienna

Drewniano - kamienna

Drewniano - kamienna

Drewniano - kamienna

Drewniano - kamienna

Drewniano - kamienna

139,57

138,92

139,11

138,98

139,41

139,29

139,29

0,35 0,62 0,61 0,59 0,67 0,59 0,68 0,33 0,99

140,17 139,91 139,90 140,00 139,65 139,70 139,60 139,90 139,80

0,61

0,67

140,88

139,95

Projektowana max. wysokość słupa wody [m]

Rzędna projektowanego l.w. [m n.p.m.]

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

Szerokość [m]

140,13

140,45

140,15

139,70

139,94

139,77

140,06

139,94

140,03

140,18

141,08

lewego

140,13

140,33

140,10

139,72

140,05

139,74

140,15

140,01

140,05

140,20

140,95

prawego

Rzędne brzegu [m n.p.m.]

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

139,34

331/1

4

Drewniano - kamienna

139,82

ŚREDNIA

332

3

Drewniano - kamienna

140,21

138,81

333/1

2

Drewniano - kamienna

Rodzaj zastawki

Rzędna dna [m n.p.m.]

343/2¸344/1 Drewniano - kamienna

333/1

1

10

Numer działki

Szczegółowe zestawienie projektowanych zastawek

Numer zastawki

Tabela 2

B.O.P. EKO - PROJEKT Paweł Ulatowski