fax tel. kom

Spó³ka z o.o. tel. 32 258-65-79 40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G tel./fax 32 203-82-57 tel. kom. 603-950-935 SPIS TREŒCI A. CZUJNIKI DO POMIAR...
36 downloads 3 Views 10MB Size
Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

SPIS TREŒCI A. CZUJNIKI DO POMIARU TEMPERATURY - TABLICE - sta³e czasowe - tolerancje - charakterystyki - schematy po³¹czeñ czujników - typy termopar - kody przewodów - kody króæców - kody g³owic

A1 A2 A5 A9 A10 A11 A12 A13

B. PRZEWODOWE CZUJNIKI DO POMIARU TEMPERATURY - rezystancyjne - termoelektryczne

B1 B1

C. G£OWICOWE CZUJNIKI DO POMIARU TEMPERATURY - wk³ady pomiarowe - rezystancyjne - termoelektryczne

C1 C4 C6

D. PRZETWORNIKI TEMPERATURY - g³owicowe - szynowe

D1 D11

E. PRZYRZ¥DY ELEKTRONICZNE - mierniki - regulatory - prze³¹czniki - zasilacze - rejestratory - pirometry

E1 E12 E20 E22 E23 E24

F. PRZEWODY - kompensacyjne - ³¹czeniowe

F1 F3

G. AKCESORIA - os³ony - króæce - uchwyty

G1 G2 G3

H. PODZESPO£Y CZUJNIKÓW TEMPERATURY - g³owice - kostki zaciskowe - z³¹cza

H1 H4 H5 Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

A

CZUJNIKI DO POMIARU TEMPERATURY - TABLICE -

sta³e czasowe tolerancje charakterystyki schematy po³¹czeñ czujników typy termopar kody przewodów kody króæców kody g³owic

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

A

A

A

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

A STA£E CZASOWE

CZUJNIKI REZYSTANCYJNE CZASY CHARAKTERYSTYCZNE woda 0,4 m/s powietrze 1,0 m/s

CZUJNIKI Z OS£ON¥ Z RURY ZE STALI KWASOODPORNEJ O WYMIARACH

ø 3 x 0,25

T 0,5 7

T 0,9 19

T 0,5 35

T 0,9 95

ø 4 x 0,35

12

32

45

125

ø 5 x 0,35

17

45

70

190

ø 6 x 0,35

22

61

80

235

ø 8 x 0,60

27

72

105

310

ø 10 x 1,60

35

96

140

375

ø 12 x 2,00

51

138

165

420

CZUJNIKI TERMOELEKTRYCZNE CZASY CHARAKTERYSTYCZNE woda 0,4 m/s powietrze 1,0 m/s

CZUJNIKI Z OS£ON¥ Z RURY ZE STALI ¯AROODPORNEJ H25N2052 O WYMIARACH (ZE SPOIN¥ IZOLOWAN¥)

ø 6

x1

T 0,5 28

T 0,9 68

T 0,5 80

T 0,9 270

ø 8

x1

ø 10

x2

35

79

130

390

46

108

155

480

ø 13,5 x 2

72

163

185

610

ø 22

121

440

375

1120

x2

woda 0,4 m/s

CZUJNIKI Z OS£ON¥ Z RURY CERAMICZNEJ O WYMIARACH

powietrze 1,0 m/s

T 0,5

T 0,9

T 0,5

ø 10 x 2

KER 610

32

95

105

260

ø 15 x 2,5

KER 610

46

138

230

540

ø 6x1

KER 799

26

75

85

205

ø 10 x 2

KER 799

41

122

130

340

ø 15 x 2,5

KER 799

65

194

290

700

woda 0,4 m/s

CZUJNIKI Z OS£ON¥ P£ASZCZOW¥ INCONEL O WYMIARACH

T 0,9

powietrze 1,0 m/s

T 0,5

T 0,9

T 0,5

ø 1,0

0,11

0,26

2

12

ø 1,5

0,15

0,40

3

26

0,20

0,70

7

73

0,45

1,50

21

104

ø 3,0 ø 4,5

spoina zwarta z obudow¹

T 0,9

ø 6,0

0,60

2,50

35

168

ø 1,0

0,19

0,52

6

15

ø 1,5

0,30

0,60

7

20

1,35

3,00

21

75

ø 4,5

2,55

6,00

35

125

ø 6,0

4,50

9,80

58

210

ø 3,0

spoina izolowana

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

A1

A TOLERANCJE DLA CZUJNIKÓW REZYSTANCYJNYCH Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100 Ät (°C)

Pt 100 (-196 ÷ 800 °C)

Pt 500; Pt 1000 (-196 ÷ 550 °C)

kl as

a

C

±6

±5

±4

±3 B sa kla

±2

±1

aA klas

AA klasa -200

-100

0

100

temp (°C)

200

300

400

500

600

TABELA 1 wg PN - EN - 60751/IEC:2008 zakres temperatury stwierdzenia zgodnoœci z norm¹ tolerancja (°C)

klasa tolerancji dla rezystorów drutowych (°C)

dla rezystorów cienkowarstwowych

-50 do + 250

0 do + 150

± (0,1 + 0,0017 |t|)

AA A

-100 do + 450

-30 do + 300

± (0,15 + 0,002 |t|)

B

-196 do + 600

-50 do + 500

± (0,3 + 0,005 |t|)

C

-196 do + 600

-50 do + 600

± (0,6 + 0,01 |t|)

|t| = wartoϾ temperatury

Ät (°C)

Ni 100; Ni 1000 (-60 ÷ 180 °C)

±2 TABELA 2 wg PN - 83M - 53852 klasa tolerancji

C sa kla

tolerancja (°C)

±1

-60 ÷ 0°C ± (0,3 + 0,0165 |t|)

C

0 ÷ 180°C ± (0,3 + 0,008 |t|) temp (°C)

-100

-50

0

50

100

150

TABELA 3 dopuszczalna wartoœæ pr¹du p³yn¹cego przez rezystor typ rezystora

A2

rezystor cienkowarstwowy

rezystor drutowy

zalecany pr¹d pomiarowy

pr¹d maksymalny

zalecany pr¹d pomiarowy

pr¹d maksymalny

Pt 100 / Ni 100

1,0 mA

7 mA

do 5 mA

10 mA

Pt 500

0,5 mA

3 mA

Pt 1000 / Ni 1000

0,1 mA

1 mA

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

200

A TOLERANCJE DLA TERMOELEMENTÓW K (NiCr - NiAl); N (NiCrSi - NiSi); J (Fe - CuNi); T (Cu- CuNi)

Ät (°C)

K (NiCr-NiAl) (-200 ÷ 1200°C)

N (NiCrSi-NiSi) (-200 ÷ 1200°C)

TABELA 1 klasa zakres tolerancji temperatury

±8 kla

±6 ±4

klas

klasa 3

1 2 3

2 sa

a1

tolerancja (°C)

-40 ÷ 375°C

± 1,5

375 ÷ 1000°C

± 0,004 (t)

-40 ÷ 333°C

± 2,5

333 ÷ 1200°C ± 0,0075 (t) -200 ÷ -167°C ± 0,015 (t) -167 ÷ 40°C

± 2,5

±2 temp (°C)

-200

0

200

Ät (°C)

400

600

800

1000

J (Fe-CuNi) (-40 ÷ 750°C)

TABELA 2

±6 k

±4

a las

1200

klasa zakres tolerancji temperatury

2

klas

1 2

a1

±2

tolerancja (°C)

-40 ÷ 375°C

± 1,5

375 ÷ 750°C

± 0,004 (t)

-40 ÷ 333°C

± 2,5

333 ÷ 750°C

± 0,0075 (t)

temp (°C)

- 100

0

200

400

600

800

Ät (°C)

klasa zakres tolerancji temperatury

kl a as

±2

TABELA 3

T (Cu-CuNi) (-200 ÷ 350°C)

±3

3

kla

±1

sa

kla

2

sa 1 temp (°C)

-200

-100

0

100

200

300

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

1 2 3

tolerancja (°C)

-40 ÷ 125°C

± 0,5

125 ÷ 350°C

± 0,004 (t)

-40 ÷ 133°C

±1

133 ÷ 350°C

± 0,0075 (t)

-200 ÷ -67°C

± 0,015 (t)

-67÷ 40°C

±1

350

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

A3

A TOLERANCJE DLA TERMOELEMENTÓW S (PtRh10 - Pt); R (PtRh13 - Pt); B (PtRh30 - PtRh6) Ät (°C)

S (PtRh10-Pt) (0 ÷ 1600°C)

R (PtRh13-Pt) (0 ÷ 1600°C)

TABELA 4

±5 ±4 a2

s kla

±3

sa

±2

klasa tolerancji

zakres temperatury

tolerancja (°C)

1 2

0 ÷ 1100°C

±1

1100 ÷ 1600°C ±[1+0,003(t-1100)] 0 ÷ 600°C

± 1,5

600÷ 1600°C

± 0,0025 (t)

1

kla

±1 temp (°C)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Ät (°C)

B (PtRh30-PtRh6) (600 ÷ 1700°C)

TABELA 5 klasa zakres tolerancji temperatury

±8 a las

±7

2 3

3

k

±6

600 ÷ 1700°C ± 0,0025 (t) 600 ÷ 800°C

±4

800÷ 1700°C

± 0,005 (t)

±5 ±4 sa

kla

±3

2

±2 ±1 temp (°C)

100

A4

200

400

600

800

1000

1200

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

1400

1600

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

tolerancja (°C)

A

CHARAKTERYSTYKA TERMOMETRYCZNA

REZYSTOR T (°C)

RW

T (°C)

-200

18,52

160

-190

22,83

170

-180

27,10

-170

31,34

-160

35,54

-150

39,72

-140

Pt 100 RW

REZYSTOR Ni 100 T (°C)

RW

T (°C)

RW

161,05

520

287,62

- 60

69,51

164,77

530

290,92

- 50

74,20

180

168,48

540

294,21

- 40

79,06

190

172,17

550

297,49

- 30

84,08

200

175,86

560

300,75

- 20

89,26

210

179,53

570

304,01

- 10

94,56

43,88

220

183,19

580

307,25

-130

48,00

230

186,84

590

310,49

-120

52,11

240

190,47

600

313,71

-110

56,19

250

194,10

610

316,92

-100

60,26

260

197,71

620

320,12

- 90

64,30

270

201,31

630

323,30

- 80

68,33

280

204,90

640

326,48

- 70

72,33

290

208,48

650

329,64

0

100,00

10

105,56

20

111,25

30

117,07

40

123,01

50

129,09

60

135,30

70

141,67

80

148,19

- 60

76,33

300

212,05

660

332,79

- 50

80,31

310

215,61

670

335,93

- 40

84,27

320

219,15

680

339,06

90

154,86

- 30

88,22

330

222,68

690

342,18

100

161,71 168,74 175,94

- 20

92,16

340

226,21

700

345,28

110

- 10

96,09

350

229,72

710

348,38

120

100,00

360

233,21

720

351,46

130

183,34 190,93

0 10

103,90

370

236,70

730

354,53

140

20

107,79

380

240,18

740

357,59

150

198,71

30

111,67

390

243,64

750

360,64

160

206,70

40

115,54

400

247,09

760

363,67

170

214,90

50

119,40

250,53 253,96

366,70

180

223,10

123,24

410 420

770

60

780

369,71

70

127,08

430

257,38

790

372,71

80

130,90

440

260,78

90

134,71

450

264,18

800 810

375,70 378,68

100

138,51

460

267,56

110

142,29

470

270,93

820 830

381,65 384,60

120

146,07

480

274,29

840

387,55

130

149,83

490

277,64

850

390,48

140

153,58

500

280,98

150

157,33

510

284,30

wg PN-83M-53852

wg PN - EN - 60751

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

A5

A

CHARAKTERYSTYKA TERMOMETRYCZNA

REZYSTOR T (°C)

RW

-200

92,60

-190

114,15

-180 -170

135,50 156,70

-160

Pt 500 T (°C)

REZYSTOR RW

T (°C)

RW

Pt 1000 T (°C)

805,25

-200

185,20

160

1610,50

170

823,85

-190

228,30

170

1647,70

180

842,40

1684,80

860,85

271,00 313,40

180

190

-180 -170

190

1721,70

177,70

200

879,30

-160

355,40

200

1758,60

-150

198,60

210

897,65

-150

397,20

210

1795,30

-140

219,40

220

915,95

-140

438,80

220

1831,90

-130

240,00

230

934,20

-130

480,00

230

1868,40

-120

260,55

240

952,35

-120

521,10

240

1904,70

-110

280,95

250

970,50

-110

561,90

250

1941,00

-100

301,30

260

988,55

-100

602,60

260

1977,10

- 90

321,50

270

1006,55

- 90

643,00

- 80

341,65

280

1024,50

- 80

683,30

270 280

2013,10 2049,00

- 70

361,65

290

1042,40

- 70

723,30

290

2084,80

- 60

381,65

300

1060,25

- 60

763,30

300

2120,50

- 50

401,55

310

1078,05

- 50

803,10

310

2156,10

- 40

421,35

320

1095,75

- 40

842,70

320

2191,50

- 30

441,10

330

1113,40

- 30

882,20

330

2226,80

- 20

460,80

340

1131,05

- 20

921,60

340

2262,10

480,45

350

1148,60

960,90

350

2297,20

0

500,00

360

1166,05

0

1000,00

360

2332,10

10

519,50

1183,50 1200,90

1039,00

538,95

370 380

10

20

20

1077,90

370 380

2367,00 2401,80

30

558,35

390

1218,20

30

1116,70

390

2436,40

40

577,70

400

1235,45

40

1155,40

400

2470,90

50

597,00

410

1252,65

50

1194,00

410

2505,30

60

616,20

420

1269,80

60

1232,40

420

2539,60

70 80

635,40 654,50

430

1286,90

1270,80 1309,00

2573,80

1303,90

70 80

430

440

440

2607,80

90

673,55

450

1320,90

90

1347,10

450

2641,80

100

692,55

460

1337,80

100

1385,10

460

2675,60

110

711,45

470

1354,65

110

1422,90

470

2709,30

120

730,35

480

1371,45

120

1460,70

480

2742,90

130

749,15

490

1388,20

130

1498,30

490

2776,40

140

767,90

500

1404,90

140

1535,80

500

2809,80

150

786,65

150

1573,30

- 10

160

- 10

wg PN - EN - 60751

A6

RW

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

A

CHARAKTERYSTYKA TERMOMETRYCZNA

K T (°C)

N

NiCr - NiAl STE (mV)

J

NiCrSi - NiSi

T

Fe-CuNi

STE (mV)

T (°C)

STE (mV)

-200 -150

- 3,990 - 3,336

-100

- 4,633

-250

-6,180

- 50

- 2,431

-200

-5,603

-100

- 2,407

0

0,000

-150

-4,648

- 1,889

- 50

- 1,269

20

1,019

-100

-3,379

0,000

0

0,000

50

2,585

-50

-1,819

5,269

0

-200 -150 -100

- 5,891 - 4,913 - 3,554

- 50 0

T (°C)

T (°C)

Cu-CuNi STE (mV)

20

0,798

20

0,525

100

50

2,023

50

1,340

150

8,010

50

2,036

100

4,096

100

2,774

200

10,779

100

4,279

150

6,138

150

4,302

250

13,555

150

6,704

200

8,138

200

5,913

300

16,327

200

9,288

250

10,153

250

7,597

350

19,090

250

12,013

300

12,209

300

9,341

400

21,848

300

14,862

0

350

14,293

350

11,136

450

24,610

350

17,819

400

16,397

400

12,974

500

27,393

400

20,872

450

18,516

450

14,846

550

30,216

500

20,644

500

16,748

600

33,102

550

22,776

550

18,672

650

36,071

600

24,905

600

20,613

700

39,132

650

27,025

650

22,566

750

42,281

700

29,129

700

24,527

800

45,494

750

31,213

750

26,491

800

33,275

800

28,455

850

35,313

850

30,416

900

37,326

900

32,371

950

39,314

950

34,319

1000

41,276

1000

36,256

1050

43,211

1050

38,179

1100

45,119

1100

40,087

1150 1200

46,995 48,838

1150 1200

41,976 43,846

1250

50,644

1250

45,694

1300

52,410

1300

47,513

wg PN-EN 60584

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

A7

A

CHARAKTERYSTYKA TERMOMETRYCZNA S

PtRh10 - Pt

T (°C)

STE (mV)

R

PtRh13 - Pt

T (°C)

STE (mV)

B

PtRh30 - PtRh6

T (°C)

STE (mV)

0

0,000

0

0,000

0

0,000

20

0,113

20

0,111

50

0,002

50

0,299

50

0,296

100

0,033

100

0,646

100

0,647

150

0,092

150

1,029

150

1,041

200

0,178

200

1,441

200

1,469

250

0,291

250

1,874

250

1,923

300

0,431

300

2,323

300

2,401

350

0,596

350

2,786

350

2,896

400

0,787

400

3,259

400

3,408

450

1,002

450

3,742

450

3,933

500

1,242

500

4,233

500

4,471

550

1,505

550

4,732

550

5,021

600

1,792

600

5,239

600

5,583

650

2,101

650

5,753

650

6,157

700

2,431

700

6,275

700

6,743

750

2,782

750

6,806

750

7,340

800

3,154

800

7,345

800

7,950

850

7,893

850

8,571

850 900

3,546 3,957

900

8,449

900

9,205

950

4,387

950

9,014

950

9,850

1000

4,834

1000

9,587

1000

10,506

1050

5,299

1050

10,168

1050

11,173

1100

5,780

1100

10,757

1100

11,850

1150

6,276

1150 1200

11,351 11,951

1150 1200

12,535 13,228

1200 1250

6,786 7,311

1250

12,554

1250

13,926

1300

7,848

1300

13,159

1300

14,629

1350 1400

13,766 14,373

1350 1400

15,334 16,040

1350 1400

8,397 8,956

1450

9,524

1450

14,978

1450

16,746

1500

10,099

1500

15,582

1500

17,451

1550 1600

16,182 16,777

1550 1600

18,152 18,849

1550 1600

10,679 11,263

1650

11,848

1650

17,366

1650

19,540

1700

12,433

20,222

1750

13,014

1800

13,591

1700

17,947

1700

wg PN-EN 60584

A8

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

A

SCHEMATY PO£¥CZEÑ CZUJNIKÓW SCHEMATY PO£¥CZEÑ I OZNACZENIA DLA CZUJNIKÓW REZYSTANCYJNYCH 2 przewody wewnêtrzne

3 przewody wewnêtrzne

4 przewody wewnêtrzne

czerwony

czerwony czerwony

czerwony

czerwony

CZUJNIK POJEDYNCZY

bia³y

bia³y

bia³y

bia³y czerwony czerwony

czerwony czerwony

czerwony

bia³y

bia³y

¿ó³ty

¿ó³ty

bia³y bia³y

CZUJNIK PODWÓJNY

¿ó³ty ¿ó³ty

czarny (szary)

czarny (szary)

czarny (szary) czarny (szary)

czarny (szary)

SCHEMATY PO£¥CZEÑ I OZNACZENIA DLA CZUJNIKÓW TERMOELEKTRYCZNYCH

czerwony

+

niebieski

czerwony

niebieski

czerwonoczarny

niebieskoczarny

+

-

+

-

-

CZUJNIK PODWÓJNY

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

A9

A ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TERMOPAR I PRZEWODÓW KOMPENSACYJNYCH

T J K N S R B

A 10

PRZEWODY KOMPENSACYJNE Temperatura pracy

Symbole

TERMOPARY Metal elektrod

+MiedŸ Cu

MiedŸ Nikiel CuNi

Metal przewodu

+MiedŸ Cu

MiedŸ Nikiel CuNi

Kolor wg normy IEC 584-3 BR¥ZOWY

-200°C do 350°C

+ –

¯elazo Fe

CZARNY

-40°C do 750°C

MiedŸ Nikiel CuNi

MiedŸ Nikiel CuNi

¯elazo Fe

+ –

Nikiel Chrom NiCr

Nikiel Aluminium NiAl

-200°C do 1200°C

ZIELONY

Nikiel Chrom NiCr

Nikiel Aluminium NiAl

+ –

Nikiel Chrom Krzem NiCrSi

Platyna 10%Rod PtRh10

Platyna 13%Rod PtRh13

-200°C do 1200°C

Nikiel Krzem NiSi

RÓ¯OWY

Nikiel Chrom Krzem NiCrSi

MiedŸ Cu

+

MiedŸ Nikiel CuNi

– POMARAÑCZ

0°C do 1300°C

Platyna Pt

+ – POMARAÑCZ

0°C do 1300°C

Platyna Pt

Nikiel Krzem NiSi

MiedŸ Cu

MiedŸ Nikiel CuNi

+ –

Platyna 30%Rod PtRh30

Platyna 6%Rod PtRh6

SZARY

600°C do 1600°C

MiedŸ Cu

MiedŸ Cu

+ –

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

A SPIS KODÓW PRZEWODY KOMPENSACYJNE Rodzaj Typ izolacji silikon teflon

K

w³ókno szklane polwinit silikon teflon

N

w³ókno szklane polwinit silikon teflon

J

w³ókno szklane polwinit silikon teflon

T

w³ókno szklane polwinit silikon

R i S

teflon w³ókno szklane polwinit silikon teflon

B

w³ókno szklane polwinit

Iloœæ ¿y³ Ekran x Ø mm 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak 2x0,22 nie tak

Kod* 1 KS KSek KT KTek KW KWek KP KPek KS KSek KT KTek KW KWek KP KPek KS KSek KT KTek KW KWek KP KPek KS KSek KT KTek KW KWek KP KPek KS KSek KT KTek KW KWek KP KPek KS KSek KT KTek KW KWek KP KPek

2 K K K K K K K K N N N N N N N N J J J J J J J J T T T T T T T T R/S R/S R/S R/S R/S R/S R/S R/S B B B B B B B B

PRZEWODY £¥CZENIOWE Rodzaj izolacji

Str. F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1

Kod

Strona

2x0,75

nie

S2

F3

3x0,50

nie

S9

F3

3x0,75

nie

S3

F3

4x0,75

nie

S4

F3

2x0,25

nie

S1

F3

3x0,25

nie

S5

F3

4x0,25

nie

S7

F3

6x0,22

nie

S8

F3

3x0,22

tak

S6

F3

Silikon / ¿y³y teflon 4x0,22 (-60 ÷ 200°C)

nie

S11

F3

8x0,22

nie

S10

F3

2x0,25

nie

T1

F3

3x0,25

nie

T2

F3

4x0,25

nie

T3

F3

2x0,22

tak

W1

F3

4x0,22

tak

W2

F3

2x0,50

nie

P3

F3

2x0,75

nie

P1

F3

3x0,75

nie

P2

F3

Silikon (-60 ÷ 180°C)

Silikon (-60 ÷ 200°C) Silikon (-60 ÷ 280°C)

Teflon FEP (-200 ÷ 200°C)

W³ókno szklane (-50 ÷ 400°C)

Polwinit (-15 ÷ 80°C)

Przyk³ady: KSek-N-2x0,22

- przewód kompensacyjny “N” izolacja silikon w ekranie

- KSek -

- przewód kompensacyjny izolacja silikon w ekranie (jako czêœæ kodu czujnika, typ przewodu okreœla wk³ad pomiarowy termopary)

W1

-

*Czêœæ 1 kodu jest u¿ywana w kodach czujników i przewodów, natomiast czêœæ 2 tylko przy zamawianiu samych przewodów (dla okreœlenia jego typu).

Temperatura pracy przewodów: - silikon (-60 ÷ 200°C) - teflon FEP (-200 ÷ 200°C) - w³ókno szklane (-50 ÷ 400°C) - polwinit (-25÷105°C)

przewód ³¹czeniowy 2x0,22mm izolacja w³ókno szklane w ekranie

DOK£ADNY OPIS PRZEWODÓW W CZÊŒCI » F « KATALOGU

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

Iloœæ ¿y³ Ekran x Ø mm

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

A 11

A SPIS KODÓW KRÓÆCE INOX

K1

K2

Œruba blokuj¹ca

F

INOX

Nakrêtka

MOSI¥DZ

K3

Bary³ka

Nakrêtka

R Gw

Gw

Gw

Gw

Gwinty: a, b, c, d, e, f, g, h, l, o, q, t, u, x, y

Gwinty: a, b, c, d, g, h, p, t, u INOX

K4

Gwinty: a, g, h, t, u, w, x, y

MOSI¥DZ INOX Nakrêtka

K5

INOX

K6 Gwint pod g³owicê

Bary³ka

Gw Gw

Gw Nakrêtka Gwinty: g, q, u, v, w, x, y

Gwinty: a, b, d, f, g, h, l, o, p, q, t, u, v, w, x, y, z INOX

K7

Gwinty: p MOSI¥DZ

K8

INOX

K9

Nakrêtka

Gw

Gw Gw

Nakrêtka

Gwinty: p, u

Gwinty: t

Gwinty: q, y

Zestawienie rodzajów gwintów Gw

A 12

Gwinty metryczne

Gwinty calowe

M6 M8 M 8x1 M 10 M 10x1 M 12 M 12x1 M 12x1,5 M 14x1,5 M 16 M 18x1,5 M 20x1,5 M 27x2

G 1/4” G 3/8” G 1/2” G 3/4” G 1”

-g -a -b -d -h

INNE

- wpisany rodzaj gwintu

-z -v -q -p -u -y -w -x -t -o -l -c -e

Przyk³ady: K4b

- króciec K4 z gwintem G1/2”

K2(G3”)

- króciec K2 z gwintem G3”

DOK£ADNY OPIS KRÓÆCÓW I OS£ON W CZÊŒCI » G « KATLOGU

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

A SPIS KODÓW G£OWICE MI G2

G1

MA G3

Ø48

B Ø68

74

49

53

Ø48

Ø30

Ø30

Ø29

z itamidu (poliamid GF30) IP65; (-20...+100°C)

G4

z aluminium IP66; (-40...+100°C) opcja (-40...+150°C)

NA G5

DA

G6

Ø8 2

Ø83

83

90

73

Ø68

z aluminium IP67; (-40...+100°C) opcja (-40...+150°C)

Ø30

39

Ø38

z aluminium IP67; (-40...+100°C) opcja (-40...+150°C)

z polipropylenu IP68; (-40...+100°C)

G7

G8

ABS

Ø73

102

73

51

Ø60

z aluminium IP67; (-40...+100°C) opcja (-40...+150°C)

38

66

Ø28 Ø28

ze stali nierdzewnej IP68; (-40...+100°C) opcja (-40...+150°C)

z aluminium IP67; (-40...+100°C) opcja (-40...+150°C)

z tworzywa ABS IP65; (-40...+85°C)

Z£¥CZA W

3P MINI

Z3

W

G

45

37

K - komplet

G

31

25

W

G 25

25

G 17

17

G

STANDARD

Z2

23

Z1

23

MINI

36

27

K - komplet

K - komplet

z nylonu - bez oznaczenia (-29...+220°C) z nylonu - bez oznaczenia (-29...+220°C) z nylonu - bez oznaczenia (-29...+220°C) z ceramiki - c (-29...+650°C) z ceramiki - c (-29...+650°C) z ceramiki - c (-29...+650°C)

GDM/GSP

Przyk³ady:

GDM

34,5

Jako czêœæ kodu czujnika, (typ z³¹cza okreœla wk³ad pomiarowy termopary) Z1

- z³¹cze kompensacyjne mini nylon (gniazdo + wtyk)

Z1Wc

- wtyczka kompensacyjna mini ceramiczna

Z2Gc

- gniazdo kompensacyjne standard ceramiczne

27,5 50

10,5

GSP 33,5

z poliamidu IP65; (-40...+125°C)

DOK£ADNY OPIS G£OWIC I Z£¥CZ W CZÊŒCI » H « KATLOGU Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

A 13

A

A

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

B

PRZEWODOWE CZUJNIKI DO POMIARU TEMPERATURY - rezystancyjne - termoelektryczne

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

B

B

B

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury powierzchni stalowych, posiada mocowanie w postaci magnesu trwa³ego.

PA PAT

B

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu PA -

Pt100, Pt500, Pt1000 (-50 ÷ 400OC) Ni100, Ni1000 (-50 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

dla typu PAT -

NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-50 ÷ 400OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 400OC) Cu-CuNi (T) (-50 ÷ 350OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

lp

(-60 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-25 ÷ 105OC)

lp 30

silikonowy 2; 3; 4 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy w³ókno szklane 2; 4 ¿y³owy polwinit 2; 3 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11)

32

- przewód ³¹czeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu

- œrednica koñcówki czujnika - 4 mm - os³ona czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9)

ø4

- przyssawka magnetyczna - ALNICO 22 - 36 (-50 ÷ 400OC)

45

- klasa dok³adnoœci: dla typu PA - patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu PAT - patrz strona A3; tabela 1÷3

30

K¥TOWY

ø4 45 PROSTY

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PA

-

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

wyprowadzenie przewodu: proste k¹towe

-P -K

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp- podaæ w m (0,1…) œrednica koñcówki czujnika ø: 4 mm

-4

przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PA-100-T2-4-1,5-P-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym trzy¿y³owym w izolacji teflonowej o œrednicy koñcówki czujnika 4 mm, d³ugoœci przewodu 1,5 m, z wyprowadzeniem przewodu prostym. Zakres pomiarowy -50 ÷ 200OC, klasa B

PAT-J-Z-KSek-4-1,5-K-(-40÷250OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu J ze spoin¹ zwart¹ do obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji silikonowej w ekranie, o œrednicy koñcówki czujnika 4 mm, d³ugoœci przewodu 1,5 m, z wyprowadzeniem przewodu k¹towym. Zakres pomiarowy -40 ÷ 250OC, klasa 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

B1

Czujnik temperatury typu

B

PB

Czujniki przeznaczony do pomiaru temperatury powierzchni wyrobów spo¿ywczych (miêsa, serów, bloków itp.).

przylgowy

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy Pt100, Pt500, Pt1000 (-60 ÷ 200OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 - przewód ³¹czeniowy / temperatura otoczenia przewodu silikonowy 2, 3, 4 ¿y³owy (-60 ÷ 200OC) (szerszy opis patrz strona A11)

docisk silikonowy

- element przylgowy - stal 1.4301 (0H18N9) - element dociskowy - silikon (-60 ÷ 200OC)

ø60

- patrz strona A2; tabela 1÷2

25

- klasa dok³adnoœci

lp

ø42

SPOSÓB ZAMAWIANIA

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

CZUJNIK PBPt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

-

-

-

-

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

przewód ³¹czeniowy: S1 ÷ S11 (szerszy opis patrz strona A 11) d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp- podaæ w m

(0,1…)

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

klasa dok³adnoœci

np. B

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PB-100-S5-1,5-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym trzy¿y³owym w izolacji silikonowej i d³ugoœci 1,5 m. Zakres pomiarowy -50 ÷ 200OC, klasa B

PB-100-S7-1,5-(-50÷200OC)-A Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym cztero¿y³owym w izolacji silikonowej o d³ugoœci 1,5 m, Zakres pomiarowy -50 ÷ 200OC, klasy A

B2

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury powierzchni ruroci¹gów, mocowany do rury za pomoc¹ opaski zaciskowej.

PC PCT przylgowy

B

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu PC -

(-50 ÷ 400OC) (opcja -196 ÷ 200OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 160OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

Pt100, Pt500, Pt1000

dla typu PCT - NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-50 ÷ 400OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 400OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy - przewód ³¹czeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu (-60 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-25 ÷ 105OC)

ø

silikonowy 2; 3; 4, 6 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy w³ókno szklane 2; 4 ¿y³owy polwint 2; 3, 4 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11)

lp

- œrednica koñcówki czujnika - 4; 5; 6 mm - os³ona i radiator czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9) - klasa dok³adnoœci: dla typu PC - patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu PCT - patrz strona A3; tabela 1÷3 - mocowanie za pomoc¹ opaski dociskaj¹cej - cibandu (opcja)

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PC

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci:

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lP- podaæ w m (0,1…) przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PC-100-T2-1,5-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym trzy¿y³owym w izolacji teflonowej o d³ugoœci 1,5 m i zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

PCT-K-I-KWek-1,5-(-50÷400OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K ze spoin¹ izolowan¹ od obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji z w³ókna szklanego w ekranie o d³ugoœci 1,5 m i zakresie pomiarowym -50 ÷ 400OC, klasy 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

B3

Czujnik temperatury typu

PD PDT przylgowy

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu PD -

ø3

(-50 ÷ 400OC) (opcja -196 ÷ 200OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

Pt100, Pt500, Pt1000

ø2,2 4

B

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury korpusów urz¹dzeñ, szczêk zgrzewaj¹cych itp. Czujnik przykrêcany do powierzchni za pomoc¹ wkrêta lub jako podk³adka pod nakrêtkê.

30

dla typu PDT - NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-50 ÷ 400OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 400OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

10

lp

ø3,2 6

ø4

- przewód ³¹czeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu silikonowy 2; 3; 4, 6 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy w³ókno szklane 2; 4 ¿y³owy polwinit 2; 3, 4 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11)

(-50 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-25 ÷ 105OC)

30

12

lp

ø5

ø3,2 7

- œrednica os³ony czujnika - 3, 4, 5, 6 mm - os³ona czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9)

30

- klasa dok³adnoœci: dla typu PD - patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu PDT - patrz strona A3; tabela 1÷3

12

lp

ø4,2 9

ø6

30

12

lp

SPOSÓB ZAMAWIANIA

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

PD

-

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lP- podaæ w m (0,1…) œrednica koñcówki czujnika ø: 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

-3 -4 -5 -6

przewód ³¹czeniowy: dla PA - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 dla PAT - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PD-100-T2-4-1,5-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym trzy¿y³owym w izolacji teflonowej o œrednicy koñcówki czujnika 4 mm, d³ugoœci przewodu 1,5 m, z wyprowadzeniem przewodu prostym i zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

PDT-K-I-Sek-6-1,5-(-50÷250OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K ze spoin¹ izolowan¹ od obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji silikonowej w ekranie, o œrednicy czujnika 6 mm, d³ugoœci przewodu 1,5 m i zakresie pomiarowym -50 ÷ 250OC, klasy 1

B4

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury korpusów maszyn i urz¹dzeñ. Mocowany jest do mierzonej powierzchni za pomoc¹ wkrêta lub jako podk³adka pod nakrêtkê.

PDPT

B

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-50 ÷ 800OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 750OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

lp

- przewód kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu (-60 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-25 ÷ 105OC)

ø6

40

silikonowy 2 ¿y³owy teflonowy 2 ¿y³owy w³ókno szklane 2 ¿y³owy polwinit 2 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11)

- element dociskowy (przylgowy) - ze stali 1.4301 (0H18N9) - s³ona czujnika dla wk³adu "N" lub "K" dla wk³adu "J" lub "T"

- ze stali INCONEL 600 - ze stali 1.4541 (1H18N9T)

P³aszcz ø1,5

l

- klasa dok³adnoœci: - patrz strona A3; tabela 1÷3

5

25

ø4,2

10

SPOSÓB ZAMAWIANIA

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

CZUJNIK PDPT NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

-I -Z

-

-

-

-

przewód: kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11)

-

-

klasa dok³adnoœci

np. 1

zakres pomiarowy:

np. (-50÷350°C)

d³ugoœæ przewodu lp- podaæ w m

(0,1…)

d³ugoœæ czujnika l: lp- podaæ w mm

(40…)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PDPT-K-I-KS-200-1,5-(-50÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji silikonowej, d³ugoœæ czujnika 200 mm, d³ugoœæ przewodu 1,5 m, zakres pomiarowy -50 ÷ 800OC, klasy 1

PDPT-J-Z-KT-1000-1,5-(-50÷400OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu J zwart¹ do obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji teflonowej, d³ugoœæ czujnika 1000 mm, d³ugoœæ przewodu 1,5 m, zakres pomiarowy -50 ÷ 400OC, klasy 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

B5

Czujnik temperatury typu

B

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury korpusów maszyn i urz¹dzeñ. Czujnik przykrêcany do powierzchni za pomoc¹ wkrêta lub jako podk³adka pod nakrêtkê.

PE PET

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu PE -

(-50 ÷ 400OC) (opcja -196 ÷ 200OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 Pt100, Pt500, Pt1000

dla typu PET - NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-50 ÷ 400OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 400OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

silikonowy 2; 3; 4, 6 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy w³ókno szklane 2; 4 ¿y³owy polwinit 2; 3, 4 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11)

ø12 gruboœæ 5mm

otwór ø 6,5

- przewód ³¹czeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu (-60 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-25 ÷ 105OC)

- os³ona czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9) (blok stabilizuj¹cy)

50

- klasa dok³adnoœci: dla typu PE - patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu PET - patrz strona A3; tabela 1÷3

lp

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK PE

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ przewodu lp- podaæ w m

(0,1…)

przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PE-100-T1-1,5-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym dwu¿y³owym w izolacji teflonowej o d³ugoœci przewodu 1,5 m, zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

PAT-J-I-KWek-1,5-(-40÷250OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu J izolowan¹ od obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji z w³ókna szklanego w ekranie, o d³ugoœci przewodu 1,5 m, i zakresie pomiarowym -40 ÷ 400OC, klasy 1

B6

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury medium w ruroci¹gach, zbiornikach. Wymiana elementu pomiarowego nie wymaga rozhermetyzowania uk³adu mierzonego medium.

PF PFT

B

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy (-50 ÷ 400OC) (opcja -196 ÷ 600OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

dla typu PA -

Pt100, Pt500, Pt1000

dla typu PAT -

NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-50 ÷ 800OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 400OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

lp

- przewód ³¹czeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu silikonowy 2; 3; 4, 6 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy w³ókno szklane 2; 4 ¿y³owy polwinit 2; 3, 4 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11)

K1

O

(-60 ÷ 200 C) (-200 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-25 ÷ 105OC)

- króciec monta¿owy - K1 ze stali 1.4301 (0H18N9) (szerszy opis patrz strona A12) 6 / 5 mm

8 / 6 mm

l

- œrednica pochwy / czujnika -

- pochwa - czujnik - ze stali 1.4301 (0H18N9)

ø d

- klasa dok³adnoœci: dla typu PF - patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu PFT - patrz strona A3; tabela 1÷3

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci zakres pomiarowy:

np. B np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp - podaæ w m (0,1…) d³ugoœæ pochwy l - podaæ w mm

(100…)

œrednica czujnika: ø - podaæ w mm

np. 5

œrednica pochwy: d - podaæ w mm

np. 6

rodzaj króæca: K1 i typ gwintu (szerszy opis patrz strona A 12)

np. K1b

przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PF-100-S5-K1b-6-5-150-1,5-(-50÷250OC)-A Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym trzy¿y³owym w izolacji silikonowej, króæcem K1 z gwintem G1/2" o œrednicy pochwy 6 mm, œrednicy czujnika 5 mm, d³ugoœci pochwy 150 mm, d³ugoœci przewodu 1,5 m i zakresie pomiarowym -50 ÷ 250OC, klasy A

PFT-K-I-KSek-K1a-6-5-200-1,5-(-50÷400OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji silikonowej w ekranie, króæcem K1 z gwintem G3/8" o œrednicy pochwy 6 mm, œrednicy czujnika 5 mm, d³ugoœci pochwy 200 mm, d³ugoœci przewodu 1,5 m i zakresie pomiarowym -50 ÷ 400OC, klasy 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

B7

Czujnik temperatury typu

B

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury w przestrzeniach roboczych pieców, suszarek oraz w innych urz¹dzeniach i maszynach.

PG PGT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu PA -

(-50 ÷ 500OC) (opcja -196 ÷ 600OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

dla typu PAT -

NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-50 ÷ 1100OC) (opcja 1200OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 400OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

Pt100, Pt500, Pt1000

lp

lp

- przewód ³¹czeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu silikonowy 2; 3; 4, 6 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy w³ókno szklane 2; 4 ¿y³owy polwinit 2; 3, 4 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11)

Z³¹cze Z

(-60 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-25 ÷ 105OC)

- z³¹cze termoelektryczne - typu STANDARD lub MINI (szerszy opis patrz strona A13) - œrednica czujnika - 1; 1,5; 3; 4,5 lub 6 mm - ze stali 1.4301 (0H18N9) - ze stali INCONEL 600 - ze stali 1.4541 (1H18N9T)

l

- klasa dok³adnoœci: dla typu PA - patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu PAT - patrz strona A3; tabela 1÷3

l

- s³ona czujnika dla typu PA dla wk³adu "N" lub "K" dla wk³adu "J" lub "T"

ø

WERSJA A

WERSJA B

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

z³¹cze MINI z³¹cze STANDARD

- Z1 - Z2

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

ø

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

wersja A wersja A tylko gniazdo wersja B wersja B tylko wtyk

-A - AG -B - BW

d³ugoœæ przewodu: lp - podaæ w m - bez przewodu

(0,1…) -x

przewód: bez przewodu -x ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11) d³ugoœæ czujnika: l - podaæ w mm

- (50...)

œrednica czujnika ø - podaæ w mm

- 1; 1,5; 3; 4,5; 6

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PG-100-Z1-4,5-1000-T3-1,5-A-(-30÷300OC)-A Pojedynczy czujnik Pt 100 ze z³¹czem typu MINI, o œrednicy 4,5 mm i d³ugoœci czujnika 1000 mm, z przewodem ³¹czeniowym cztero¿y³owym w izolacji teflonowej o d³ugoœci 1,5 m, w wersji A o zakresie pomiarowym -30 ÷ 300OC, klasy A

PGT-K-Z2-I-3-500-KS-1,5-B-(-50÷1100OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K ze z³¹czem typu STANDARD, spoin¹ izolowan¹ od obudowy, o œrednicy 3 mm i d³ugoœci czujnika 500 mm, z przewodem kompensacyjnym w izolacji silikonowej o d³ugoœci 1,5 m, w wersji B o zakresie pomiarowym -50 ÷ 1100OC, klasy 1

B8

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

PI PIT

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury korpusów maszyn i urz¹dzeñ. Czujnik przykrêcany do powierzchni za pomoc¹ wkrêta.

przylgowy

B

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu PI -

(-50 ÷ 400OC) (opcja -196 ÷ 200OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

dla typu PIT -

NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-50 ÷ 400OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 400OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

Pt100, Pt500, Pt1000

lp

- przewód ³¹czeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu silikonowy 2; 3; 4, 6 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy w³ókno szklane 2; 4 ¿y³owy polwinit 2; 3, 4 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11)

(-60 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-25 ÷ 105OC)

- patrz strona A2; tabela 1÷2 - patrz strona A3; tabela 1÷3

10

- klasa dok³adnoœci: dla typu PA dla typu PAT

25

- os³ona czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9) (blok stabilizuj¹cy)

otwór ø 4,2 8

SPOSÓB ZAMAWIANIA

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

PI

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp- podaæ w m (0,1…) przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PI-100-T1-1,5-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym dwu¿y³owym w izolacji teflonowej, o d³ugoœci przewodu 1,5 m, i zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

PIT-J-I-KWek-1,5-K-(-40÷400OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu J izolowan¹ od obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji z w³ókna szklanego w ekranie o d³ugoœci 1,5 m, i zakresie pomiarowym -40 ÷ 400OC, klasy 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

B9

Czujnik temperatury typu

B

PJ PJT

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury korpusów maszyn i urz¹dzeñ. Czujnik przykrêcany do powierzchni za pomoc¹ wkrêta.

przylgowy

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu PJ -

(-50 ÷ 400OC) (opcja -196 ÷ 200OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

dla typu PJT -

NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-50 ÷ 400OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 400OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

Pt100, Pt500, Pt1000

lp

- przewód ³¹czeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu (-60 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-25 ÷ 105OC)

ø4

silikonowy 2; 3; 4, 6 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy w³ókno szklane 2; 4 ¿y³owy polwinit 2; 3, 4 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11)

7

20

- os³ona czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9) (blok stabilizuj¹cy) - klasa dok³adnoœci: dla typu PJ - patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu PJT - patrz strona A3; tabela 1÷3

otwór ø 4,2 8 12

SPOSÓB ZAMAWIANIA

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

PJ

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ przewodu: lp- podaæ w m

(0,1…)

przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PJ-100-T1-1,5-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym dwu¿y³owym w izolacji teflonowej o d³ugoœci 1,5 m, Zakres pomiarowy -50 ÷ 200OC, klasa B

PJT-J-Z-KWek-4-1,5-K-(-40÷400OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu J zwart¹ do obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji z w³ókna szklanego w ekranie d³ugoœci 1,5 m. Zakres pomiarowy -40 ÷ 400OC, klasa 1

B 10

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury w przestrzeniach roboczych urz¹dzeñ. Posiada mo¿liwoœæ dostosowania g³êbokoœci „zanurzenia”. Mocowanie czujnika na urz¹dzeniu odbywa siê za pomoc¹ króæca przesuwnego, którego budowa pozwala na dowolne ustawienie d³ugoœci roboczej czujnika.

Czujnik temperatury typu

PK PKT

B

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu PK -

(-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 Pt100, Pt500, Pt1000

lp

dla typu PKT - NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-50 ÷ 800OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy - przewód ³¹czeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu

K5

K2

K2 ze stali 1.4301 (0H18N9) K5 z mosi¹dzu M58 niklowany (szerszy opis patrz strona A12)

l

- króciec monta¿owy -

lp

(-60 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-25 ÷ 105OC)

l

silikonowy 2; 3; 4, 6 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy w³ókno szklane 2; 4 ¿y³owy polwinit 2; 3, 4 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11)

- œrednica czujnika - 4; 6 lub 8 mm - os³ona czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9) - max ciœnienie robocze - 2,5 Mpa

ø

ø

- klasa dok³adnoœci dla typu PK patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu PKT - patrz strona A3; tabela 1÷3

prosty

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

k¹towy

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

wyprowadzenie przewodu: proste k¹towe

-P -K

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp - podaæ w m

(0,1…)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(100…)

œrednica czujnika ø: 4; 6; 8 mm rodzaj króæca: K2 lub K5 i typ gwintu (szerszy opis patrz strona A 12)

np. 4 np. K2b

przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PK-100-T2-K2b-6-150-1,5-K-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym trzy¿y³owym w izolacji teflonowej z króæcem typu K2 z gwintem G1/2", o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 150 mm, o d³ugoœci przewodu 1,5 m, z wyprowadzeniem k¹towym i zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

PKT-J-Z-KWek-K5u-6-100-1,5-P-(-40÷600OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu J zwart¹ do obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji z w³ókna szklanego w ekranie z króæcem typu K5 z gwintem M10x1, o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 100 mm, o d³ugoœci przewodu 1,5 m z wyprowadzeniem prostym i zakresie pomiarowym -40 ÷ 600OC, klasy 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

B 11

Czujnik temperatury typu

B

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury dla sterowania i kontroli procesów przemys³owych. Mo¿e pracowaæ w mediach sta³ych, lotnych i ciek³ych.

PL PLT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu PL -

(-50 ÷ 400OC) (opcja -196 ÷ 200OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 Pt100, Pt500, Pt1000

lp

lp

dla typu PLT - NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 400OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 400OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy - przewód ³¹czeniowy / temperatura otoczenia przewodu (-50 ÷ 200OC) (-50 ÷ 250OC) (-50 ÷ 400OC)

l

lp l

silikonowy 2; 3; 4 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy z w³ókna szklanego 2; 4 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11) - œrednica czujnika - 3; 4; 5, 6; 8; 10 mm

ø

ø

- os³ona czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9)

l

- klasa dok³adnoœci dla typu PL - patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu PLT - patrz strona A3; tabela 1÷3

prosty V1

prosty V2

ø

k¹towy V1

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PL

-

-

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

wykonanie proste V1 proste V2 k¹towe V1

-P - P2 -K

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp - podaæ w m (0,1…) d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(100…)

œrednica czujnika ø: 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

np. 6

przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PL-100-T1-5-400-1,5-P-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym dwu¿y³owym w izolacji teflonowej o œrednicy czujnika 5 mm i d³ugoœci 400 mm, o d³ugoœci przewodu 1,5 m, z wyprowadzeniem przewodu prostym V1 i zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

PLT-J-I-KWek-6-200-1,5-P-(-40÷400OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu J izolowan¹ od obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji z w³ókna szklanego w ekranie, o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 200 mm, o d³ugoœci przewodu 1,5 m, z wyprowadzeniem przewodu prostym V1 i zakresie pomiarowym -40 ÷ 400OC, klasy 1

B 12

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujniki PLK dobrane w pary pomiarowe s³u¿¹ do pomiaru temperatury i wilgotnoœci metod¹ mokry - suchy lub do po pomiaru ró¿nicy temperatur za i przed urz¹dzeniem (wymiennikiem, nagrzewnic¹ itp.). Pojedynczy czujnik s³u¿y tylko do pomiaru temperatury.

Czujnik temperatury typu

PLK parowane

B

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy Pt100, Pt500, Pt1000 (-50 ÷ 600OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 - przewód ³¹czeniowy / temperatura otoczenia przewodu silikonowy 2; 3; 4, 6 ¿y³owy (-60 ÷ 200OC) teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy (-200 ÷ 200OC) w³ókno szklane 2; 4 ¿y³owy (-50 ÷ 400OC) polwinit 2; 3, 4 ¿y³owy (-25 ÷ 105OC) (szerszy opis patrz strona A11)

lp

- œrednica czujnika

- 6 mm

- os³ona czujnika

- ze stali 1.4301 (0H18N9)

- króciec monta¿owy:

- K7u (szeœciok¹t 13 mm, gwint M10x1) (szerszy opis patrz strona A12)

- klasa dok³adnoœci

- patrz strona A2; tabela 1

lp

K7u

K7u

l

l

- dok³adnoœæ parowania - odchy³ka maksymalna pomiêdzy parowanymi czujnikami 0,1OC w zakresie temperatur 0 ÷ 180OC

ø6

SPOSÓB ZAMAWIANIA

ø6

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

CZUJNIK

PLK

-

-

-

-

-

-

-

pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

parowane pojedyncze

- PAROWANE - brak wpisu

Pt100 Pt500 Pt1000

- 100 - 500 - 1000

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (0÷180°C)

przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 (szerszy opis patrz strona A 11) œrednica czujnika ø: 6 mm

-6

l- podaæ w mm

(100…)

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp- podaæ w m

(0,1…)

d³ugoœæ czujnika

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PLK-100-S5-6-125-2-(0÷180)-B-PAROWANE Komplet dwóch czujników z pojedynczym sensorem Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym trzy¿y³owym (0,25 mm) w izolacji silikonowej o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 125 mm, o d³ugoœci przewodu 2 m, zakresie pomiarowym -0 ÷ 180OC, klasy B

PLK-100-S3-6-150-2-(0÷180)-B Pojedynczy czujnik z jedynym sensorem Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym trzy¿y³owym (0,75 mm) w izolacji silikonowej o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 150 mm, o d³ugoœci przewodu 2 m, zakresie pomiarowym -0 ÷ 180OC, klasy B

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

B 13

Czujnik temperatury typu

B

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury w trudnych warunkach mechanicznych. Jego czêœæ wysokotemperaturowa (p³aszcz) mo¿e byæ doginana do wymaganych kszta³tów.

PLP PLPT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy (-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

dla typu PLP -

Pt100, Pt500, Pt1000

lp

lp

dla typu PLPT - NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 800OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy - przewód ³¹czeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu silikonowy 2; 3; 4, 6 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy w³ókno szklane 2; 4 ¿y³owy polwinit 2; 3, 4 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11) - œrednica przewodu (p³aszcza) -

(-60 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-25 ÷ 105OC)

giêtki przewód p³aszczowy

6 mm

l

l

- os³ona przewodu (p³aszcza): dla typu PLP

ze stali 1.4404 (00H17N14M2) z przewodami wewnêtrznymi miedziano cyrkonowymi

dla typu PLPT

termopara "K" lub "N" termopara "J" lub "T"

ø6

ø6

ze stali INCONEL 600 ze stali 1.4541 (1H18N9T)

- klasa dok³adnoœci: dla typu PLP - patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu PLPT - patrz strona A3; tabela 1÷3

k¹towy

prosty

SPOSÓB ZAMAWIANIA

CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PLP-

-

-

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci zakres pomiarowy:

wyprowadzenie przewodu: proste k¹towe

np. B np. (-50÷100°C) -P -K

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp- podaæ w m

(0,1…)

d³ugoœæ czujnika l- podaæ w mm

(100…)

œrednica czujnika ø: 6 mm

-6

przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PLP-100-S7-6-500-1,5-P-(-50÷250OC)-A Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym cztero¿y³owym w izolacji silikonowej o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 500 mm, d³ugoœci przewodu 1,5 m, z wyprowadzeniem przewodu prostym i zakresie pomiarowym -50 ÷ 250OC, klasy A

PLPT-K-I-KWek-6-550-1,5-K-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji z w³ókna szklanego w ekranie, o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 550 mm, d³ugoœci przewodu 1,5 m, z wyprowadzeniem przewodu k¹towym i zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1

B 14

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury kwasów, zasad i innych roztworów chemicznych. Wykonany z giêtkiej os³ony teflonowej mo¿e byæ umieszczony w dowolnych miejscach wanien galwanicznych ³¹cznie z przewodami zasilaj¹cymi i odp³ywowymi.

Czujnik temperatury typu

PLX

B

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy Pt100, Pt500, Pt1000 (-70 ÷ 200OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 - przewód ³¹czeniowy / temperatura otoczenia przewodu (-200 ÷ 200OC)

teflonowy 4 ¿y³owy - œrednica os³ony czujnika - 6 mm - os³ona czujnika - wê¿yk giêty PTFE z zaœlepk¹

os³ona giêtka PTFE

- klasa dok³adnoœci: - patrz strona A2; tabela 1

uchwyt metalowy

lp

SPOSÓB ZAMAWIANIA

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

CZUJNIK PLX Pt100 Pt500 Pt1000

-

-

-

-

-

-

- 100 - 500 - 1000

przewód: ³¹czeniowy teflonowy 4 zy³y - T3 (szerszy opis patrz strona A 11) œrednica czujnika ø: 6 mm

-6

d³ugoœæ giêtkiej os³ony PTFE l- podaæ w mm

(300…)

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp- podaæ w m

(0,1…)

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

klasa dok³adnoœci

np. B

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PLX-100-T3-6-1000-1,5-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym cztero¿y³owym w izolacji teflonowej o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 1000 mm, o d³ugoœci przewodu 1,5 m i zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

B 15

Czujnik temperatury typu

B

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury w przemyœle spo¿ywczym (masarnie, wêdzarnie itp.), s³u¿y do wbijania w miêso, sery, ryby itp.

PM PMT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu PM -

Pt100, Pt500, Pt1000 (-50 ÷ 250OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

dla typu PMT -

NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 250OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 250OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 250OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

lp

lp

SILIKON

STAL 0H18N9

lp

lp - przewód ³¹czeniowy / temperatura otoczenia przewodu silikonowy 2; 3; 4 ¿y³owy (-60 ÷ 200OC) silikonowy 6 ¿y³owy (-60 ÷ 280OC) teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy (-200 ÷ 200OC) (szerszy opis patrz strona A11)

SILIKON

- uchwyt - rêkojeœæ z silikonu z teflonu ze stali

K(+) lub K(W) T M

TEFLON

max 200OC max 250OC max 300OC

- œrednica ostrza czujnika - 2; 3; 4; 5; 6. mm - ostrze czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9)

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

rêkojeœæ z:

K(+); K(W) M T

silikonu metalu teflonu

l

l

ø

ø

ø

l

- klasa dok³adnoœci dla typu PM - patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu PMT - patrz strona A3; tabela 1÷3

l

- max wilgotnoϾ pracy - 100% wodoszczelny

ø2

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PM

-

-

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp- podaæ w m (0,1…) œrednica ostrza ø: 2; 3; 4; 5; 6 mm

np. 4

d³ugoœæ ostrza: l- podaæ w mm

(50…)

przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PM-100-K(+)-S6-120-4-2,5-(-50÷180OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z rêkojeœci¹ silikonow¹, przewodem ³¹czeniowym trzy¿y³owym w izolacji silikonowej, o d³ugoœci ostrza 120 mm i œrednicy 4 mm, o d³ugoœci przewodu 2,5 m i zakresie pomiarowym -50 ÷ 180OC, klasy B

PMT-K-I-K(+)-KS-120-4-2,5-(-40÷200OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy z rêkojeœci¹ silikonow¹, z przewodem kompensacyjnym w izolacji silikonowej, o d³ugoœci ostrza 120 mm i œrednicy 4 mm, o d³ugoœci przewodu 2,5 m i zakresie pomiarowym -40 ÷ 200OC, klasy 1

B 16

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury w przemyœle spo¿ywczym (masarnie, wêdzarnie itp.), s³u¿y do wbijania w miêso, sery, ryby itp.

PM.1 k¹towy

B

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy Pt100, Pt500, Pt1000 (-50 ÷ 250OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 - przewód ³¹czeniowy / temperatura otoczenia przewodu silikonowy 2; 3; 4 ¿y³owy (-60 ÷ 200OC) silikonowy 6 ¿y³owy (-60 ÷ 280OC) teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy (-200 ÷ 200OC) (szerszy opis patrz strona A11) - uchwyt - rêkojeœæ ze stali 1.4301 (0H18N9)

max 300OC

lp

- œrednica ostrza czujnika ø- 2; 3; 4; 5; 6. mm - ostrze czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9)

STAL 0H18N9

- max wilgotnoœæ pracy - 100% wodoszczelny - klasa dok³adnoœci patrz strona A2; tabela 1÷2

l

ø

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

rêkojeœæ z:

metalu

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PM.1

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp- podaæ w m (0,1…)

M

przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3 (szerszy opis patrz strona A 11)

œrednica ostrza ø: 2; 3; 4; 5; 6 mm

np. 4

d³ugoœæ ostrza: l- podaæ w mm

(50…)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PM.1-100-M-S6-120-4-2,5-(-50÷180OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z rêkojeœci¹ stalow¹, przewodem ³¹czeniowym trzy¿y³owym w izolacji silikonowej, o d³ugoœci ostrza 120 mm i œrednicy 4 mm, o d³ugoœci przewodu 2,5 m i zakresie pomiarowym -50 ÷ 180OC, klasy B

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

B 17

Czujnik temperatury typu

B

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury w przemyœle spo¿ywczym (masarnie, wêdzarnie itp.), s³u¿y do wbijania w miêso, sery, ryby itp.

PM.2 k¹towy

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy

lp

Pt100, Pt500, Pt1000 (-50 ÷ 250OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 - przewód ³¹czeniowy / temperatura otoczenia przewodu silikonowy 2; 3; 4 ¿y³owy (-60 ÷ 200OC) silikonowy 6 ¿y³owy (-60 ÷ 280OC) teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy (-200 ÷ 200OC) (szerszy opis patrz strona A11)

lp

- uchwyt - rêkojeœæ z silikonu ze stali

max 200OC max 300OC

K(+) M

SILIKON

- œrednica ostrza czujnika - 2; 3; 4; 5; 6. mm - ostrze czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9) - max wilgotnoœæ pracy - 100% wodoszczelny

STAL 0H18N9

patrz strona A2; tabela 1÷2

ø

x

- klasa dok³adnoœci dla typu PM -

ø

x

y

y

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

rêkojeœæ z:

silikonu metalu

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PM.2

-

-

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp- podaæ w m (0,1…)

K(+) M

przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3 (szerszy opis patrz strona A 11)

œrednica ostrza ø: 2; 3; 4; 5; 6 mm

np. 4

d³ugoœæ ostrza: x/y podaæ w mm

np. 50/120

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PM.2-100-K(+)-S6-50/120-4-2,5-(-50÷180OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z rêkojeœci¹ silikonow¹, przewodem ³¹czeniowym trzy¿y³owym w izolacji silikonowej, o d³ugoœci ostrza x = 50 mm; y = 120 mm i œrednicy 4 mm, o d³ugoœci przewodu 2,5 m i zakresie pomiarowym -50 ÷ 180OC, klasy B

B 18

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury korpusów maszyn i urz¹dzeñ, ³o¿ysk itp. Czujnik przykrêcany za pomoc¹ króæca.

PO POT

B

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu PO -

Pt100, Pt500, Pt1000 (-50 ÷ 550OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

lp

O

50

dla typu POT - NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-50 ÷ 600 C) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

ø6

- przewód ³¹czeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu

- króciec monta¿owy

(-60 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-25 ÷ 105OC)

ø3 K9

x

silikonowy 2; 3; 4, 6 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy w³ókno szklane 2; 4 ¿y³owy polwinit 2; 3, 4 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11)

- K9 ze stali 1.4301 (0H18N9) (szerszy opis patrz strona A12)

ø6

- klasa dok³adnoœci: dla typu PO - patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu POT - patrz strona A3; tabela 1÷3

PROSTY

120° ø6

y

50 x

ø3 lp

K9 ø6 K¥TOWY

120°

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PO

-

-

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

rodzaj czujnika: proste k¹towe

-P -K

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp- podaæ w m (0,1…) d³ugoœæ czujnika podaæ w mm: prosty x k¹towy x/y rodzaj króæca: K9 i typ gwintu (szerszy opis patrz strona A 12)

np. 50 np. 50/120 np. K9q

przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PO-100-T2-K9q-50-1,5-P-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym trzy¿y³owym w izolacji teflonowej z króæcem K9 z gwintem M8x1, o d³ugoœci czujnika 50 mm i d³ugoœci przewodu 1,5 m, o wykonaniu prostym i zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

POT-J-I-KWek-K9y-50/60-1,5-K-(-40÷400OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu J izolowan¹ od obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji z w³ókna szklanego w ekranie, z króæcem K9 z gwintem M12, o d³ugoœci czujnika x = 50 mm; y =60 mm, o d³ugoœci przewodu 1,5 m, w wykonaniu k¹towym i zakresie pomiarowym -40 ÷ 400OC, klasy 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

B 19

Czujnik temperatury typu

B

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury korpusów maszyn i urz¹dzeñ, ³o¿ysk itp. Czujnik przykrêcany za pomoc¹ nakrêtki dociskowej (nakrêtka nie jest mechanicznie po³¹czona z czujnikiem).

PQ PQT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu PQ -

(-50 ÷ 400OC) (opcja -196 ÷200OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 Pt100, Pt500, Pt1000

lp

dla typu PQT - NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 400OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 400OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy - przewód ³¹czeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu (-60 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-25 ÷ 85OC)

Nakrêtka M 8x1

- nakrêtka dociskowa - ze stali 1.4301 (0H18N9) z gwintem M 8x1

9

12

silikonowy 2; 3; 4, 6 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy w³ókno szklane 2; 4 ¿y³owy polwinit 2; 3, 4 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11)

- œrednica czujnika - 5 mm

l

ø5

- os³ona czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9) - klasa dok³adnoœci:

dla typu PQ dla typu PQT

- patrz strona A2; tabela 1÷2 - patrz strona A3; tabela 1÷3

Zakres pomiarowy czujnika jest zale¿ny od materia³u izolacji przewodu przy³¹czeniowego / kompensacyjnego oraz od typu wk³adu pomiarowego.

Nakrêtka M 8x1 przekrój

widok z góry 9 12

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PQ

-

-

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci zakres pomiarowy:

np. B np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp- podaæ w m (0,1…) d³ugoœæ czujnika l- podaæ w mm

(20…)

œrednica czujnika ø: 5 mm

-5

nakrêtka N8 M 8 x 1

-N8q

przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PQ-100-T2-N8q-5-200-1,5-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym trzy¿y³owym w izolacji teflonowej, z nakrêtk¹ N8 z gwintem M8x1, o œrednicy czujnika 5 mm i d³ugoœci 200 mm, o d³ugoœci przewodu 1,5 m i zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

PQT-J-I-KWek-N8q-5-100-1,5-(-40÷400OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu J izolowan¹ od obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji z w³ókna szklanego w ekranie, z nakrêtk¹ N8 z gwintem M8x1, o œrednicy czujnika 5 mm i d³ugoœci 100 mm, o d³ugoœci przewodu 1,5 m i zakresie pomiarowym -40 ÷ 400OC, klasy 1

B 20

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury w ruroci¹gach, zbiornikach pod ciœnieniem.

PP PPT

B

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu PP -

(-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

Pt100, Pt500, Pt1000

lp

dla typu PPT - NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-50 ÷ 1100OC) (opcja 1200OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

30

- przewód ³¹czeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu

30

lp

(-60 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-25 ÷ 105OC)

silikonowy 2; 3; 4, 6 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy w³ókno szklane 2; 4 ¿y³owy polwinit 2; 3, 4 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11)

K4

K4

- króciec monta¿owy - K4 ze stali 1.4301 (0H18N9)

l

- os³ona czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9) lub INCONEL 600

l

- œrednica czujnika ø - 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

- klasa dok³adnoœci: dla typu PP - patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu PPT - patrz strona A3; tabela 1÷3

ø

ø

prosty

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

k¹towy

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

wyprowadzenie przewodu: proste k¹towe

-P -K

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp - podaæ w m

(0,1…)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(50…)

œrednica czujnika ø: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

- np 6

rodzaj króæca: K4 i typ gwintu (szerszy opis patrz strona A 12)

np. K4b

przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PP-100-T2-K4b-4-150-1,5-P-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym trzy¿y³owym w izolacji teflonowej, z króæcem K4 z gwintem G1/2", o œrednicy czujnika 4 mm i d³ugoœci 150 mm, o d³ugoœci przewodu 1,5 m, z wyprowadzeniem przewodu prostym i zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

PPT-K-I-KSek-K4u-5-200-1,5-K-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji silikonowej w ekranie, z króæcem K4 z gwintem M10x1, o œrednicy czujnika 5 mm i d³ugoœci 200 mm, o d³ugoœci przewodu 1,5 m, z wyprowadzeniem przewodu k¹towym i zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

B 21

Czujnik temperatury typu

B

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury dla sterowania i kontroli procesów przemys³owych. S³u¿y do pomiaru temperatury mediów sta³ych, lotnych i ciek³ych.

PU PUP PUT PUPT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu PU, PUP Pt100, Pt500, Pt1000

(-196 ÷ 600OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

lp

(-50 ÷ 1100OC) (opcja 1200OC) (-40 ÷ 600OC) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

øk

lk

øk

lk

dla typu PUT, PUPT NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) Fe-CuNi (J) Cu-CuNi (T)

lp

- przewód ³¹czeniowy / temperatura otoczenia przewodu (-60 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-25 ÷ 105OC)

silikonowy 2; 3; 4 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy z w³ókna szklanego 2; 4 ¿y³owy polwinit 2; 3, 4 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11)

ø

ø

PU, PUT PUP PUPT

l

l

- œrednica czujnika dla typu 2; 3; 4; 5; 6 mm 2; 3; 4,5; 6 mm 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4,5; 6 mm

- os³ona czujnika dla typu PU PUP PUPT "J”, "T" PUPT "K", "N” PUT do 700OC

ze stali 1.4301 (OH18N9) w technice p³aszczowej, stal 1.4401 w technice p³aszczowej, stal 1.4541 w technice p³aszczowej, stal INCONEL 600 ze stali 1.4301 (OH18N9)

- klasa dok³adnoœci dla typu PU, PUP dla typu PUT, PUPT -

patrz strona A2; tabela 1÷2 patrz strona A3; tabela 1÷2

prosty P

k¹towy K

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

zwyk³y p³aszczowy

- brak wpisu -P

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 -1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl Fe-CuNi NiCrSi-NiSi Cu-CuNi

-K -J -N -T

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

-I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PU

-

-

-

-

/

-

/

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np.1

zakres pomiarowy: np.(-50÷1100OC) prosty k¹towy

-P -K

d³ugoœæ przewodu lp - podaæ w m (0,1 ÷ ...) d³ugoœæ tulejki lk

- podaæ w mm (20 ÷ ...)

d³ugoœæ czujnika l

- podaæ w mm (50 ÷ ...)

œrednica tulejki øk

- podaæ w mm

œrednica czujnika ø - podaæ w mm przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PU-100-S6-5/6-100/50-1,5-P-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym trzy¿y³owym w izolacji silikonowej, o œrednicy czujnika 4 mm i œrednicy tulejki 6 mm, o d³ugoœci czujnika 100 mm i d³ugoœci tulejki 50 mm, o d³ugoœci przewodu 1,5 m, z wyprowadzeniem przewodu prostym i zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

PUPT-K-I-KSek-3/6-300/30-1,5-P-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik (p³aszczowy) z termopar¹ typu J izolowan¹ od obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji silikonowej w ekranie, o œrednicy czujnika 3 mm i œrednicy tulejki 6 mm, o d³ugoœci czujnika 300 mm i d³ugoœci tulejki 30 mm, o d³ugoœci przewodu 1,5 m, z wyprowadzeniem przewodu prostym i zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1

B 22

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury w przemyœle spo¿ywczym w autoklawach.

PUA

B

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy Pt100, Pt500, Pt1000 (-50 ÷ 250OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

l2

- przewód ³¹czeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu (-60 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC)

SEPARATOR KONDENSATU

l1

silikonowy 2; 3; 4, 6 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11) na odcinku l1 - uzbrojony na odcinku l2 - bez uzbrojenia

l1

ø6

- œrednica czujnika - 3 mm - os³ona czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9)

ø6

PTFE

PTFE

SEPARATOR KONDENSATU

- króciec K5 - z mosi¹dzu M58 niklowany (szerszy opis patrz strona A11)

K5

- separator kondensatu - ze stali 1.4301 (0H18N9)

K5

l2

- klasa dok³adnoœci: dla typu PUA - patrz strona A2; tabela 1÷2

ø3

prosty

k¹towy

SPOSÓB ZAMAWIANIA

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

l

l

ø3

PUA

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷200°C)

wersja: prosta k¹towa

-P -K

przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11) d³ugoœæ czujnika l: - podaæ w mm

(60…)

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego uzbrojonego l1- podaæ w m (0,1…) d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego bez uzbrojenia l2- podaæ w m (0,1…)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PUA-100-T2-60-4-1,5-P-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym trzy¿y³owym w izolacji teflonowej o d³ugoœci czujnika 60 mm, d³ugoœci przewodu uzbrojonego 4 m, d³ugoœci przewodu bez uzbrojenia 1,5 m, z wyprowadzeniem przewodu prostym i zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

B 23

Czujnik temperatury typu

B

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury korpusów wtryskarek, wyt³aczarek itp.. Mocowany za pomoc¹ króæca i nakrêtki bagnetowej.

PX PXT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu PX -

lp

Pt100, Pt500, Pt1000 (-50 ÷ 400OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

dla typu PXT - NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-50 ÷ 400OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 400OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

ø sprê¿yny 8 mm lp

- przewód ³¹czeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu silikonowy 2; 3; 4, 6 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy w³ókno szklane 2; 4 ¿y³owy polwinit 2; 3, 4 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11)

(-60 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-25 ÷ 105OC)

K3 ø sprê¿yny 8 mm

- œrednica czujnika - 6 mm - os³ona czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9)

ø8

- nakrêtka bagnetowa - z mosi¹dzu M58 niklowanego

K3

ø6 l

- króciec K3 - z mosi¹dzu M58 niklowanego (szerszy opis patrz strona A12) - klasa dok³adnoœci: dla typu PX - patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu PXT - patrz strona A3; tabela 1÷3

120° ø8

STO¯KOWY

ø6 l

PROSTY

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PX

-

-

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

rodzaj zakoñczenia: proste sto¿kowe

-P -S

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp- podaæ w m (0,1…) d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(10…)

rodzaj króæca: K3 typ gwintu np. K2b (szerszy opis patrz strona A 12) bez króæca (sama nakrêtka) - N3 przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PX-100-T1-K3w-10-1,5-P-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym dwu¿y³owym w izolacji teflonowej, z króæcem K3 z gwintem M12x1, o d³ugoœci czujnika 10 mm, d³ugoœci przewodu 1,5 m, z koñcówk¹ prost¹ i zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

PXT-J-I-KWek-K3u-30-1,5-S-(-40÷400OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu J izolowan¹ od obudowy, z przewodem kompensacyjnym w w³óknie szklanym w ekranie, o d³ugoœci czujnika 30 mm, d³ugoœci przewodu 1,5 m, z koñcówk¹ skoœn¹ i zakresie pomiarowym -40 ÷ 400OC, klasy 1

B 24

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury korpusów wtryskarek, wyt³aczarek itp.. Mocowany za pomoc¹ króæca i nakrêtki bagnetowej.

PXP PXPT

B

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy

lp

dla typu PXP -

Pt100, Pt500, Pt1000 (-50 ÷ 400OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

dla typu PXPT -

NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-50 ÷ 400OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 400OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

ø sprê¿yny 6 mm lp

- przewód ³¹czeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu silikonowy 2; 3; 4, 6 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy w³ókno szklane 2; 4 ¿y³owy polwinit 2; 3, 4 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11)

(-60 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-25 ÷ 105OC)

K3 ø sprê¿yny 6 mm

- œrednica czujnika - 6 mm - os³ona czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9)

K3

- nakrêtka bagnetowa - z mosi¹dzu M58 niklowanego

ø6

- klasa dok³adnoœci: dla typu PXP dla typu PXPT

l

- króciec K3 - z mosi¹dzu M58 niklowanego (szerszy opis patrz strona A12) - patrz strona A2; tabela 1÷2 - patrz strona A3; tabela 1÷3

120° STO¯KOWY

ø6 l

PROSTY

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PXP

-

-

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

rodzaj zakoñczenia: proste sto¿kowe

-P -S

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp- podaæ w m (0,1…) d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(10…)

rodzaj króæca: K3 typ gwintu np. K2b (szerszy opis patrz strona A 12) bez króæca (sama nakrêtka) - N3 przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PXP-100-T1-K3w-10-1,5-P-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym dwu¿y³owym w izolacji teflonowej, z króæcem K3 z gwintem M12x1, o d³ugoœci czujnika 10 mm, d³ugoœci przewodu 1,5 m, z koñcówk¹ prost¹ i zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

PXPT-J-I-KWek-K3u-30-1,5-S-(-40÷400OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu J izolowan¹ od obudowy, z przewodem kompensacyjnym w w³óknie szklanym w ekranie, o d³ugoœci czujnika 30 mm, d³ugoœci przewodu 1,5 m, z koñcówk¹ skoœn¹ i zakresie pomiarowym -40 ÷ 400OC, klasy 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

B 25

Czujnik temperatury typu

PY PYT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu PY -

Pt100, Pt500, Pt1000 (-50 ÷ 550OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

dla typu PAT -

NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 1100OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

lp

wtyk

silikonowy 2; 3; 4, 6 ¿y³owy (-55 ÷ 180OC) (szerszy opis patrz strona A11)

(opcja)

6kt16

6kt16

dla typu PY 3; 4; 5; 6 mm dla typu PYT- 1; 1,5; 2; 3; 4,5; 5; 6 mm (dla œrednic 1; 1,5; 2 i 3 mm os³ona jest dodatkowo wzmocniona)

rêkojeœæ z tworzywa

ze stali 1.4301 (OH18N9) w technice p³aszczowej, stal 1.4541 w technice p³aszczowej, stal INCONEL 600

105

105

(-40 ÷ 85OC)

- œrednica czujnika

- os³ona czujnika dla typu: PY PYT "J”, "T" PYT "K", "N”

wtyk

(opcja)

- przewód ³¹czeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu

- rêkojeœæ - uchwyt - z tworzywa ABS

lp

rêkojeœæ z tworzywa

l

B

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury mediów sta³ych, ciek³ych i lotnych. Czujnik przystosowany do wspó³pracy z ró¿nymi miernikami miêdzy innymi z TES 1319A

wzmocnienie dla œrednic 1; 1,5; 2 i 3 mm

z tworzywa

- przewód czujnika mo¿e byæ zakoñczony z³¹czem (wtyczka standard lub mini, szczegó³y patrz strona A13) - klasa dok³adnoœci: dla typu PA - patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu PAT - patrz strona A3; tabela 1÷3

l

ø

ø

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PY

-

-

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

z³¹cze - brak wpisu bez z³¹cza wtyczka np. Z1W (szerszy opis patrz strona A 13) d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp- podaæ w m (0,1…) d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(100…)

œrednica czujnika ø: 1; 1,5; 2; 3; 4; 4,5; 5; 6 mm

np. 3

przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PY-100-S2-4-120-1,5-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym dwu¿y³owym w izolacji silikonowej o œrednicy czujnika 4 mm i d³ugoœci 120 mm, o d³ugoœci przewodu 1,5 m, i zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

PYT-K-Z-KSek-3-500-1,5-Z1W-(-40÷1100OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K zwart¹ do obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji silikonowej w ekranie, o œrednicy czujnika 3 mm i d³ugoœci 500 mm, o d³ugoœci przewodu 1,5 m, z wyprowadzeniem przewodu zakoñczon¹ wtyczk¹ kompensacyjn¹ mini i zakresie pomiarowym -40 ÷ 1100OC, klasy 1

B 26

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury p³askich powierzchni. Czujnik przystosowany jest do wspó³pracy z ró¿nymi miernikami miêdzy innymi z TES 1319A

PVT

B

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy (-40 ÷ 600OC)

NiCr-NiAl (K)

- przewód kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu silikonowy 2 ¿y³owy poliuretanowy zwijany 2 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11) d³ugoœæ przewodu 1,5 m

(-60 ÷ 200OC) (-30 ÷ 105OC)

- rêkojeœæ - uchwyt czujnika - z tworzywa ABS

wtyk

wtyk

(opcja)

(opcja)

- element pomiarowy - taœma sprê¿ysta - os³ona czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9) - klasa dok³adnoœci - 2

x

y

ø10

x

K¥TOWY

SPOSÓB ZAMAWIANIA

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

CZUJNIK PV termoelektryczny

-T

NiCr-NiAl

-K

przewód kompensacyjny: silikon poliuretanowy zwijany (szerszy opis patrz strona A11)

PROSTY

-

-

-

/

-

-

-

klasa dok³adnoœci zakres pomiarowy:

(50…)

d³ugoœæ czujnika: y - podaæ w mm (prosty bez wpisu)

(50…)

wykonanie: proste k¹towe

-P -K

-2 - (-40÷600°C)

z³¹cze - brak wpisu bez z³¹cza wtyczka np. Z1W (szerszy opis patrz strona A 13)

- KS - KP(zwijany)

d³ugoœæ czujnika: x - podaæ w mm

-

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PVT-K-KP(zwijany)-140-P-(-40÷600OC)-2 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K, z przewodem kompensacyjnym w izolacji poliuretanowej zwijany 1,5 m, d³ugoœæ czujnika x=140 mm, w wykonaniu prostym i zakresie pomiarowym -40 ÷ 600OC, klasy 2

PVT-K-KS-50/300-K-Z1W-(-40÷600OC)-2 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K, z przewodem kompensacyjnym w izolacji silikonowej 1,5 m, d³ugoœæ czujnika x=50 mm, y=300 mm, w wykonaniu k¹towym, z zakoñczeniem przewodu wtyczk¹ mini i zakresie pomiarowym -40 ÷ 600OC, klasy 2

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

B 27

Czujnik temperatury typu

B

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury p³askich powierzchni w ryzach papieru. Czujnik przystosowany jest do wspó³pracy z ró¿nymi miernikami miêdzy innymi z TES 1319A

PVLT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy (-40 ÷ 300OC)

NiCr-NiAl (K)

- przewód kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu silikonowy 2 ¿y³owy poliuretanowy zwijany 2 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11) d³ugoœæ przewodu 1,5 m

wtyk (opcja)

(-60 ÷ 200OC) (-30 ÷ 105OC)

- rêkojeœæ - uchwyt czujnika - z tworzywa ABS - element pomiarowy - taœma sprê¿ysta gruboœci 0,2 mm - os³ona czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9) - klasa dok³adnoœci - 2

43

l = 160

ø8

SPOSÓB ZAMAWIANIA

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

CZUJNIK PVL termoelektryczny

-T

NiCr-NiAl

-K

przewód kompensacyjny: silikon poliuretanowy zwijany (szerszy opis patrz strona A11) d³ugoœæ czujnika: l - podaæ w mm

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

-2

zakres pomiarowy:

- (-40÷300°C)

z³¹cze - brak wpisu bez z³¹cza wtyczka np. Z1W (szerszy opis patrz strona A 13)

- KS - KP(zwijany)

- 160

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PVLT-K-KP(zwijany)-160-Z1W-(-40÷300OC)-2 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K, z przewodem kompensacyjnym w izolacji poliuretanowej zwijany 1,5 m, d³ugoœæ czujnika 160 mm, z zakoñczeniem przewodu wtyczk¹ mini i zakresie pomiarowym -40 ÷ 300OC, klasy 2

B 28

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do szybkiego kontrolnego pomiaru temperatury ciek³ych metali kolorowych (aluminium, cynku, miedzi).

PYFT

B

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy NiCr-NiAl (K) NiCrSi-NiSi (N) spoina pomiarowa - izolowana

lp

(-40 ÷ 1100OC) (-40 ÷ 1100OC) lub zwarta do obudowy

lp

- przewód ³¹czeniowy / temperatura otoczenia przewodu silikonowy 2 ¿y³owy z w³ókna szklanego 2 ¿y³owy poliuretanowy zwijany 2 ¿y³owy (1,5 m) (szerszy opis patrz strona A11)

(-50 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-30 ÷ 105OC)

- rêkojeœæ - uchwyt - z tworzywa ABS - œrednica czujnika - 8 mm

6kt16

6kt16

- os³ona czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9) - os³ona wymienna -

rêkojeœæ z tworzywa

z INCONELU 600 ze szk³a kwarcowego

105

105

- œrednica wymiennej os³ony - 6 mm

rêkojeœæ z tworzywa

- klasa dok³adnoœci - patrz strona A3; tabela 1÷2

K¥TOWY

PROSTY

SPOSÓB ZAMAWIANIA

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

CZUJNIK PYF termoelektryczny NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi

ø6

l 150

wymienna os³ona wk³ad pomiarowy

0

wk³ad pomiarowy

15

wymienna os³ona ø6

l

ø8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-T

klasa dok³adnoœci

np. 1

-K -N

zakres pomiarowy:

np. (-40÷800°C)

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

-I -Z

z³¹cze - brak wpisu bez z³¹cza wtyczka np. Z1W (szerszy opis patrz strona A 13)

przewód kompensacyjny: silikon w³ókno szklane w ekranie poliuretanowy zwijany (szerszy opis patrz strona A11)

- KS - KWek - KP(zwijany)

wykonanie: proste k¹towe

d³ugoœæ czujnika: l - podaæ w mm

(200...)

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp - podaæ w m

(0,1…)

rodzaj os³ony metalowa INCONEL 600 ze szk³a kwarcowego

- OM - OS

-P -K

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PYFT-K-I-KS-400-1,5-OS-P-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji silikonowej, o d³ugoœci czujnika 400 mm, o d³ugoœci przewodu 1,5 m, z os³on¹ z szk³a kwarcowego, w wykonaniu prostym i zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

B 29

Czujnik temperatury typu

B

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury korpusów wtryskarek, wyt³aczarek itp.. Mocowany za pomoc¹ króæca.

PZ PZT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu PZ -

Pt100, Pt500, Pt1000 (-50 ÷ 400OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

lp

lp

O

dla typu PZT - NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 400 C) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 400OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy - przewód ³¹czeniowy, kompensacyjny / temperatura otoczenia przewodu silikonowy 2; 3; 4, 6 ¿y³owy teflonowy 2; 3; 4 ¿y³owy w³ókno szklane 2; 4 ¿y³owy polwinit 2; 3, 4 ¿y³owy (szerszy opis patrz strona A11)

(-60 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC) (-50 ÷ 400OC) (-25 ÷ 105OC)

Króciec K8 z nakrêtk¹

- króciec monta¿owy - K8 z nakrêtk¹ bagnetow¹ z mosi¹dzu M58 niklowany (szerszy opis patrz strona A12)

M14x1,5

M14x1,5

- œrednica czujnika ø - 6 mm - os³ona czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9 - sprê¿yna dociskowa - ze stali sprê¿ynowej - niklowana - klasa dok³adnoœci: dla typu PZ dla typu PZT

- patrz strona A2; tabela 1÷2 - patrz strona A3; tabela 1÷3

ø8

ø8

ø6

ø6 l

l

120° PROSTY

STO¯KOWY

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rezystancyjny spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

- brak wpisu -I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PZ

-

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

rodzaj zakoñczenia: proste sto¿kowe

-P -S

d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp - podaæ w m

(0,1…)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(20…)

przewód: ³¹czeniowy - S1 ÷ S11; T1 ÷ T3; W1 ÷ W2; P1 ÷ P3 kompensacyjny - KS; KSek; KT; KTek; KW; KWek; KP, KPek (szerszy opis patrz strona A 11)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PZ-100-W1-50-1,5-P-(-50÷400OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym dwu¿y³owym w izolacji z w³ókna szklanego, o d³ugoœci czujnika 50 mm, o d³ugoœci przewodu 1,5 m, z zakoñczeniem prostym i zakresie pomiarowym -50 ÷ 400OC, klasy B

PZT-J-I-KWek-20-1,5-S-(-40÷400OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu J izolowan¹ od obudowy z przewodem kompensacyjnym w izolacji z w³ókna szklanego w ekranie, o d³ugoœci czujnika 20 mm, o d³ugoœci przewodu 1,5 m, z zakoñczeniem skoœnym i zakresie pomiarowym -40 ÷ 400OC, klasy 1

B 30

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru temperatury uzwojeñ maszyn elektrycznych.

P100 N100

B

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy Pt100 (-50 ÷ 150OC) Ni100 (-50 ÷ 150OC) pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

lp lp

- przewód ³¹czeniowy / temperatura otoczenia przewodu

15

8 x 100 x 2 mm 5 x 15 x 2 mm 5 x 20 x 2 mm

P - 100

STANDARD MINI MINI “B”

- korpus czujnika - ze szk³a epoksydowego - izolacja teflonowa ( pokryty poliwinitem sieciowanym)

AMPERO THERMO-EST

- wymiary czujnika -

P - 100

teflonowy 2, 3, 4 ¿y³owy (-50 ÷ 200OC) (szerszy opis patrz strona A11)

5

- klasa dok³adnoœci - patrz strona A2; tabela 1÷2

100

MINI

lp

AMPERO THERMO-EST

20

P - 100

AMPERO THERMO-EST

8 STANDARD

5

MINI “B”

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK Pt100 Ni100

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

-100-

-

-

-(-50÷150°C)-

-P -N

przewód: ³¹czeniowy - T1 ÷ T3 (szerszy opis patrz strona A 11) d³ugoœæ przewodu ³¹czeniowego lp - podaæ w m STANDARD MINI MINI ”B”

-S -M - MB

klasa dok³adnoœci

np. B

(0,1…)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ P-100-T2-1,5-S-(-50÷150OC)-A Pojedynczy czujnik Pt 100 z przewodem ³¹czeniowym trzy¿y³owym w izolacji teflonowej, o d³ugoœci przewodu 1,5 m, w wykonaniu STANDARD, zakresie pomiarowym -50 ÷ 150OC, klasy A

N-100-T1-1,5-M-(-50÷150OC)-C Pojedynczy czujnik Ni 100 z przewodem ³¹czeniowym dwu¿y³owym w izolacji teflonowej, o d³ugoœci przewodu 1,5 m, w wykonaniu MINI, zakresie pomiarowym -50 ÷ 150OC, klasy C

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

B 31

B

B 32

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

C

G£OWICOWE CZUJNIKI DO POMIARU TEMPERATURY - wk³ady pomiarowe - rezystancyjne - termoelektryczne

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

C

C

C

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Wk³ad pomiarowy typu

Wk³ady pomiarowe przeznaczone s¹ do monta¿u w czujnikach g³owicowy lub mog¹ stanowiæ samodzielny element pomiarowy.

WP1 WP2 WP3

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy (-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

- wk³ad WP2

- do monta¿u w czujnikach z g³owicami B, NA (G3, G4)

- wk³ad WP3

- do monta¿u samodzielnego (d³ugoœæ wyprowadzeñ x standardowo równa siê 30 mm)

21

x

- do monta¿u w czujnikach z g³owicami MA (G1, G2)

27

- wk³ad WP1

27

Pt100, Pt500, Pt1000

C

33

- œrednica wk³adów ø- 2; 3; 4; 5; 6 mm - os³ona wk³adu - ze stali 1.4301 (0H18N9)

l

l WP 1

SPOSÓB ZAMAWIANIA WK£AD pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

typ: WP 1 WP 2 WP 3

-1 -2 -3

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-2 -3 -4

œrednica czujnika ø: 2; 3; 4; 5; 6 mm

np. 6

d³ugoœæ wk³adu l - podaæ w mm

(100…)

ø

ø

ø

WP 2

l

- klasa dok³adnoœci: - patrz strona A2; tabela 1÷2

WP 3

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

WP

-

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ wyprowadzeñ x: WP 1; WP 2 WP 3 (podaæ w mm)

- brak wpisu np. /30

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ WP2-100-2-6-200-(-50÷200OC)-B Pojedynczy wk³ad Pt 100 do g³owic G3; G4 z wyprowadzeniem dwuprzewodowym, o œrednicy wk³adu 6 mm i d³ugoœci 200 mm, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

WP3-100-3-4-250/30-(-50÷450OC)-A Pojedynczy wk³ad Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, o œrednicy wk³adu 4 mm i d³ugoœci 250 mm, o d³ugoœci wyprowadzeñ 30 mm i zakresie pomiarowym -50 ÷ 450OC, klasy A

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

C1

Wk³ad pomiarowy typu

Wk³ad pomiarowy stanowi elementwymienny dla czujników typu GLT Wk³ad mo¿e stanowiæ samodzielny element pomiarowy.

WK

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy

C

(-40 ÷ 1100OC) (-40 ÷ 1100OC) (-40 ÷ 600OC) (0 ÷ 1300OC) (0 ÷ 1300OC) (0 ÷ 1600OC)

K N J S R B

15

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi PtRh10-Pt PtRh13-Pt PtRh30-PtRh6 - œrednica termoelektrod

3 mm dla wk³adów 0,5 mm dla wk³adów

K; J; N S; R; B

materia³ ceramiczny KER 620 lub KER 799 ø (dla: S, R, B) 3 ÷ 8 mm

l

- izolacja ceramiczna -

100

standardowo 45 mm

l

-d³ugoœæ wyprowadzeñ termoelektrod x:

ø

8

- klasa dok³adnoœci - patrz strona A3 i A4; tabela 1÷5

12 ø0,5

SPOSÓB ZAMAWIANIA WK£AD pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi PtRh10-Pt PtRh13-Pt PtRh30-PtRh6

-K -N -J -S -R -B

œrednica izolatora ø: (podaæ w mm) dla wk³adów K; N; J dla wk³adów S; R; B

- brak wpisu (3 ÷ 8)

d³ugoœæ wk³adu l - podaæ w mm

(100…)

d³ugoœæ wyprowadzeñ x - podaæ w mm

(10…)

x ø

x

14

ø3

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

WK

-

-

/

-

klasa dok³adnoœci

np. 1

zakres pomiarowy:

np. (-40÷1100°C)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ WK-K-1000/45-(-40÷1100OC)-1 Pojedynczy wk³ad z termopar¹ typu K, o d³ugoœci wk³adu 1000 mm, o d³ugoœci wyprowadzeñ 45 mm i zakresie pomiarowym -0 ÷ 1300OC, klasy 1

WK-S-3-200/45-(0÷1300OC)-1 Pojedynczy wk³ad z termopar¹ typu S, o œrednicy wk³adu 3 mm i d³ugoœci 200 mm, o d³ugoœci wyprowadzeñ 45 mm i zakresie pomiarowym -0 ÷ 1300OC, klasy 1

C2

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Wk³ad pomiarowy

Wk³ady pomiarowe przeznaczone s¹ do monta¿u w czujnikach g³owicowych lub mog¹ stanowiæ samodzielny element pomiarowy.

WN1 WN2 WN3 WN4

typu

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy (-40 ÷ 1100OC) (opcja 1200OC) (-40 ÷ 1100OC) (opcja 1200OC) (-40 ÷ 600OC) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy wk³ady wykonane s¹ w technice p³aszczowej - wk³ad sztywny w os³onie stalowej do monta¿u w czujnikach z g³owicami B, NA (G3, G4)

- wk³ad elastyczny do monta¿u samodzielnego (d³ugoœæ wyprowadzeñ x standardowo równa siê 45 mm)

- wk³ad WN4

- wk³ad sztywny w os³onie stalowej do monta¿u w czujnikach z g³owicami MA (G1, G2)

26

x

x

ø

ø

ø l

- wk³ad WN3

l

- wk³ad sztywny w os³onie stalowej do samodzielnego monta¿u (d³ugoœæ wyprowadzeñ x standardowo równa siê 45 mm)

l

- wk³ad WN2

C

21

33

l

- wk³ad WN1

K N J T

22

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

WN 2

WN 3

WN 4

- œrednica wk³adów ø - 1; 1,5; 2; 3; 4,5; 5; 6 mm - os³ona wk³adu dla typu WN1; WN2; WN4 termopara K lub N termopara J lub T

ze stali INCONEL 600 ze stali 1.4541 (1H18N9T)

- os³ona wk³adu dla typu WN3 silikon teflon w³ókno szklane

(-40 ÷ 200OC) (-200 ÷ 200OC) (-40 ÷ 400OC)

WN 1

- klasa dok³adnoœci: - patrz strona A2; tabela 1÷3

SPOSÓB ZAMAWIANIA WK£AD pojedynczy podwójny

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

WN

-

-

-

-

-

-

- brak wpisu -2

typ: WN1; WN2 WN3 WN4

-1 -2 -3 -4

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy

-I -Z

klasa dok³adnoœci

np. 1

zakres pomiarowy:

np. (-40÷1100°C)

d³ugoœæ wyprowadzeñ x: WN1; WN4 WN2; WN3 (podaæ w mm)

- brak wpisu np. /45

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(50…)

œrednica czujnika lub rodzaj os³ony dla typu WP1; WP2; WP4 ø: 1;1,5; 2; 3; 4,5; 5; 6 mm

- np 6

dla typu WP3 rodzaj os³ony: silikon teflon w³ókno szklane

-S -T -W

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ WN1-K-I-6-200-(-40÷1100OC)-1 Pojedynczy wk³ad do g³owic G3; G4 z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy, o œrednicy wk³adu 6 mm i d³ugoœci 200 mm, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 1100OC, klasy 1

WN2-K-I-4,5-800/45-(-40÷1100OC)-1 Pojedynczy wk³ad z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy, o œrednicy wk³adu 4,5 mm i d³ugoœci 800 mm, o d³ugoœci wyprowadzeñ 45 mm i zakresie pomiarowym -40 ÷ 1100OC, klasy1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

C3

Czujnik temperatury typu

Konstrukcja koñcówki czujnika pozwala na bezpoœredni kontakt mierzonego medium z termorezystorem. Wp³ywa to na znaczn¹ poprawê sta³ej czasowej czujnika.

GA

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy (-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 Pt100, Pt500, Pt1000

C

g³owica

- g³owica przy³¹czeniowa: G1 z itamidu IP65 (-40...+100OC) G2 z stopu Al IP66 (-40...+100OC opcja +150OC) (szerszy opis patrz strona A13) - króciec monta¿owy -

K2 ze stali 1.4301 (0H18N9) K5 z mosi¹dzu M58 niklowany (szerszy opis patrz strona A12)

- œrednica czujnika ø - 6 mm

króciec

- os³ona czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9)

l

- klasa dok³adnoœci - patrz strona A2; tabela 1÷2

ø6

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-2 -3 -4

typ g³owicy: G1; G2 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G1

rodzaj króæca: K2; K5 i typ gwintu (szerszy opis patrz strona A 12)

np. K5u

GA

-

-

-

-

-

-

-

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(100…)

œrednica czujnika ø: 6 mm

-6

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GA-100-4-G2-K5u-6-400-(-30÷300OC)-A Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem czteroprzewodowym, z g³owic¹ ma³¹ aluminiow¹ G2, z króæcem K5 z gwintem M10x1, o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 400 mm, zakresie pomiarowym -30 ÷ 300OC, klasy A

C4

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do zabudowy w kana³ach, ci¹gach lub szybach wentylacyjnych.

GB kana³owy

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy

ABS

(-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 Pt100, Pt500, Pt1000

ABS

C

- g³owica przy³¹czeniowa - puszka z tworzywa ABS (szerszy opis patrz strona A13) O

- max temperatura otoczenia g³owicy - 85 C - szczelnoœæ g³owicy - IP65

króciec

K2 ze stali 1.4301 (0H18N9) K5 z mosi¹dzu M58 niklowany (szerszy opis patrz strona A12)

- œrednica czujnika ø -

6 mm dla wersji perforowanej 4; 6; 8 mm dla wersji zamkniêtej

króciec

l

- króciec monta¿owy -

ø

- os³ona czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9)

l

- max ciœnienie robocze - dla wersji zamkniêtej - 2,5 MPa

- klasa dok³adnoœci - patrz strona A2; tabela 1÷2

ø

wersja perforowana

wersja zamkniêta

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

CZUJNIK

GB

-

-

-

-

-

-

-

-

pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

klasa dok³adnoœci

np. B

2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-2 -3 -4

rodzaj króæca: K2; K5 i typ gwintu (szerszy opis patrz strona A 12)

np. K5u

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

wersja: perforowana zamkniêta

-P -Z

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(100…)

œrednica czujnika ø: 4; 6; 8 mm

np. 6

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GB-100-4-K5u-6-400-Z-(-50÷250OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem czteroprzewodowym, z króæcem K5 z gwintem M10x1, o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 400 mm, wersja zamkniêta, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 250OC, klasy B

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

C5

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do urz¹dzeñ o podwy¿szonym ciœnieniu roboczym. Os³ona (pochwa) pozwala na szybk¹ wymianê czujnika bez koniecznoœci rozhermetyzowania urz¹dzenia, w którym znajduje siê czujnik

GF GFT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu GF -

C

dla typu GF -

(-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 Pt100, Pt500, Pt1000

g³owica

(-40 ÷ 1100OC) (opcja -40 ÷ 1200OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N)

- g³owica przy³¹czeniowa G1 z itamidu IP65 (-40...+100OC) G2 z stopu Al IP66 (-40...+100OC opcja +150OC) G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) G5 z poliamidu IP68 (-40...+100OC) G7 ze stali 1.4541 IP68 (-40...+100OC opcja +150OC) (szerszy opis patrz strona A13) K1 ze stali 1.4301 (0H18N9) (szerszy opis patrz strona A12)

l

- króciec monta¿owy -

K1

- œrednica pochwy/czujnika d/ø - 6 / 5 lub 8 / 6 mm

- max ciœnienie robocze -

ø

d

- os³ona pochwy i czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9) 1,5 MPa dla os³ony (pochwy) 6 mm 2,5 MPa dla os³ony (pochwy) 8 mm

- klasa dok³adnoœci: dla typu GF dla typu GFT

- patrz strona A2; tabela 1÷2 - patrz strona A3; tabela 1÷3

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy rezystancyjny: 2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GF

-

-

-

-

-

-

-

-

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(50…)

œrednica czujnika/pochwy d/ø: 5/6; 6/8 mm

np. 6-8

rodzaj króæca: K1 i typ gwintu (szerszy opis patrz strona A 12)

np. K1b

typ g³owicy: G1 ÷ G8 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G3

-2 -3 -4

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GF-100-3-G3-K1b-8-6-150-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, z króæcem K1 z gwintem G1/2", o œrednicy pochwy 8 mm, œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 150 mm, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

GFT-K-I-G3-K1b-6-5-200-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, z króæcem K5 z gwintem G1/2", o œrednicy pochwy 6, œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 200 mm, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1

C6

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujniki dobrane w pary pomiarowe, przeznaczone s¹ do pomiaru temperatury zasilania i odp³ywu (wymienniki, nagrzewnice itp)

GF 100 GF 500 parowane

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy Pt100, Pt500 (0 ÷ 150OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

g³owica

- g³owica przy³¹czeniowa G1 z itamidu IP65 (-40...+100OC) G2 z stopu Al IP66 (-40...+100OC opcja +150OC) G3; G4; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) G5 z poliamidu IP68 (-40...+100OC) G7 ze stali 1.4541 IP68 (-40...+100OC opcja +150OC) (szerszy opis patrz strona A13) - króciec monta¿owy -

C

K1 ze stali 1.4301 (0H18N9) (szerszy opis patrz strona A12)

czujnik

czujnik

ø

- œrednica pochwy/czujnika d/ø - 6 / 5 lub 8 / 6 mm

ø K1

K1

- os³ona pochwy i czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9) 1,5 MPa dla os³ony (pochwy) 6 mm 2,5 MPa dla os³ony (pochwy) 8 mm

- b³¹d graniczny dopuszczalny wzglêdny pary czujników temperatury EÄt:

d

EÄt = 3,5 % EÄt = 2,5 % EÄt = 1,25 %

d

l

dla 3OC < t < 10OC dla 10OC < t < 20OC dla 20OC < t < 150OC

l

- max ciœnienie robocze -

os³ona

os³ona

klasa dokùadnoúci pojedynczego czujnika B - patrz strona A2; tabela 1

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK GF Pt100 Pt500

- 100 - 500

2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-2 -3 -4

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

-

-

-

-

-

-

typ przetwornika bez przetwornika

typ g³owicy: G1 ÷ G5 np. G2 (szerszy opis patrz strona A 13)

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

oznaczenie parowania

PAROWANE

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(50…)

œrednica czujnika/pochwy d/ø: 5/6; 6/8 mm

np. 6-8

rodzaj króæca: K1 i typ gwintu (szerszy opis patrz strona A 12)

np. K1b

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GF-100-3-G3-K1b-8-6-150-PAROWANE Dwa czujniki (komplet) z pojedynczym czujnikiem Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, z króæcem K1 z gwintem G1/2", o œrednicy pochwy 8 mm, œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 150 mm, o zakresie pomiarowym 0 ÷ 150OC, klasy B

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

C7

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do urz¹dzeñ o podwy¿szonym ciœnieniu roboczym. Os³ona (pochwa) pozwala na szybk¹ wymianê czujnika bez koniecznoœci rozhermetyzowania urz¹dzenia, w którym znajduje siê czujnik.

GFW GFWT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy

C

dla typu GFW -

(-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

dla typu GFWT -

NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 800OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

g³owica

Pt100, Pt500, Pt1000

ED

- g³owica przy³¹czeniowa G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) G5 z poliamidu IP68 (-40...+100OC) G7 ze stali 1.4541 IP68 (-40...+100OC opcja +150OC) (szerszy opis patrz strona A13)

elementy dystansuj¹ce ø

- œrednica czujnika: dla typu GFW 3; 4; 5; 6 mm dla typu GFWT 3 ; 4,5 ; 6 mm - os³ona czujnika - ze stali 1.4541 (1H18N9T) (os³ona czujnika po³¹czona z g³owic¹ w sposób ruchomy - sprê¿ynowo)

TW

l

- œrednica pochwy czujnika - 13 / 16 mm - pochwa wysokociœnieniowa (TW) - ze stali 1.4541 (1H18N9T)

1/2" NPT

- elementy dystansuj¹ce pochwy (ED) - ze stali St3 - max ciœnienie robocze - 20 MPa

Lc

ø16

ø13

Lp

- klasa dok³adnoœci: dla typu GFW- patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu GFWT- patrz strona A3; tabela 1÷3

pochwa wysokociœnieniowa

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK

czujnik

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GFW

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

klasa dok³adnoœci

np. B

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy rezystancyjny: 2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-I -Z

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ przewê¿enia pochwy lp - podaæ w mm (50...)

-2 -3 -4

d³ugoœæ zanurzeniowa pochwy lc - podaæ w mm

(100..)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(150…)

œrednica czujnika ø: 3; 4; 4,5; 5; 6 mm

np. 6

rodzaj króæca: K4 i typ gwintu (szerszy opis patrz strona A 12)

K4(1/2"NPT)

typ g³owicy: G3 ÷ G8 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G3

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GFW-100-3-G3-K4(1/2"NPT)-6-300-200-50-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 300 mm,o zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B, z pochw¹ z gwintem 1/2"NPT, o d³ugoœci zanurzeniowej 200 mm i przewê¿eniu 50 mm

GFWT-K-I-G3-K4(1/2"NPT)-6-400-200-50-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 400 mm, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1, z pochw¹ z gwintem 1/2"NPT, o d³ugoœci zanurzeniowej 200 mm i przewê¿eniu 50 mm

C8

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik s³u¿y do pomiaru temperatury w cia³ach gazowych i ciek³ych. Mocowany jest przez œciankê komory, zbiornika itp. za pomoc¹ króæca z przeciwnakrêtk¹

GH GHP GHT GHPT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy (-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

dla typu GH, GHP - Pt100, Pt500, Pt1000

glowica

dla typu GHT, GHPT - NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 1100OC) (opcja -40 ÷ 1200OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

C

K6

- g³owica przy³¹czeniowa G1 z itamidu G2 z stopu Al

IP65 IP66

(-40...+100OC) (-40...+100OC opcja +150OC)

- króciec monta¿owy z nakrêtk¹ - K6 ze stali 1.4301 (0H18N9) (szerszy opis patrz strona A12) 2; 3; 4; 5; 6 mm 2; 3; 4,5; 6 mm 3; 4; 5; 6 mm 1; 1,5; 2; 3; 4,5; 6 mm

- os³ona czujnika -

ze stali 1.4301 (0H18N9); 1.4541 (1H18N9T) lub INCONEL 600

- max ciœnienie robocze -

2,5 MPa

- klasa dok³adnoœci: dla typu GH, GHP dla typu GHT, GHPT

l

- œrednica czujnika ø: dla typu GH dla typu GHP dla typu GHT dla typu GHPT

ø

- patrz strona A2; tabela 1÷2 - patrz strona A3; tabela 1÷3

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

technika p³aszczowa os³ona z rurki

-P - brak wpisu

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000 NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000 -K -N -J -T

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy rezystancyjny: 2; 3; 4; - przewodowy

-I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(50…)

œrednica czujnika ø: 1; 1,5; 2; 3; 4; 4,5; 5; 6 mm np. 6 rodzaj króæca: K6 i typ gwintu (szerszy opis patrz strona A 12)

K6p

typ g³owicy: G1 ÷ G2 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G2

np. 2

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GH-100-3-G2-K6p-6-150-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ aluminiow¹ G2, z króæcem K6 z gwintem M10, o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 150 mm i zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

GFPT-K-I-G2-K6b-4,5-200-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik w technice p³aszczowej z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy, z g³owic¹ aluminiow¹ G2, z króæcem K6 z gwintem M10, o œrednicy czujnika 4,5 mm i d³ugoœci 200 mm, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

C9

Czujnik temperatury typu

Mocowanie czujnika na obiekcie odbywa siê za pomoc¹ króæca przesuwnego. Budowa króæca pozwala na dowolne ustawienie d³ugoœci roboczej czujnika.

GK GKP GKT GKPT

- wk³ad / zakres pomiarowy

g³owica

(-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

dla typu GK, GKP - Pt100, Pt500, Pt1000

dla typu GKT, GKPT - NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 1100OC) (opcja -40 ÷ 1200OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy - g³owica przy³¹czeniowa G1 z itamidu IP65 (-40...+100OC) G2 z stopu Al IP66 (-40...+100OC opcja +150OC) G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) G5 z poliamidu IP68 (-40...+100OC) G7 ze stali 1.4541 IP68 (-40...+100OC opcja +150OC) (szerszy opis patrz strona A13)

K5

K2

- œrednica czujnika ø:

- os³ona czujnika -

l

- króciec monta¿owy z nakrêtk¹ - K2 ze stali 1.4301 (0H18N9) K5 z mosi¹dzu M58 niklowanego (szerszy opis patrz strona A12) dla typu GK 2; 3; 4; 5; 6 mm dla typu GKP 2; 3; 4,5; 6 mm dla typu GKT 3; 4; 5; 6 mm dla typu GKPT 1; 1,5; 2; 3; 4,5; 6 mm ze stali 1.4301 (0H18N9); 1.4541 (1H18N9T) lub INCONEL 600

ø

l

C

g³owica

ø

- max ciœnienie robocze - 2,5 MPa - klasa dok³adnoœci: dla typu GK, GKP dla typu GKT, GKPT

- patrz strona A2; tabela 1÷2 - patrz strona A3; tabela 1÷3

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

technika p³aszczowa os³ona z rurki

-P - brak wpisu

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000 NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000 -K -N -J -T

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy rezystancyjny: 2; 3; 4; - przewodowy

-I -Z

GK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(50…)

œrednica czujnika ø: 1; 1,5; 2; 3; 4; 4,5; 5; 6 mm

np. 6

rodzaj króæca: K2 lub K5 i typ gwintu (szerszy opis patrz strona A 12)

K2b

typ g³owicy: G1 ÷ G8 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G2

np. 2

GK-100-3-G3-K2b-6-150-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, z króæcem K2 z gwintem G1/2", o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 150 mm i zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

GKPT-K-I-G3-K2b-4,5-500-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik w technice p³aszczowej z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, z króæcem K2 z gwintem G1/2", o œrednicy czujnika 4,5 mm i d³ugoœci 500 mm, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1

C 10

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik do pomiaru temperatury wykonany w technologii p³aszczowej. Mo¿e byæ stosowany do monta¿u w króæcach zaciskowych lub jako wk³ad do pochew. Czujnik posiada mo¿liwoœæ kszta³towania os³ony (du¿a wytrzyma³oœæ mechaniczna) oraz skrócony czas reakcji (mniejsza sta³a czasowa).

Czujnik temperatury typu

GLP GLPT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu GLP -

dla typu GLPT -

(-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 Pt100, Pt500, Pt1000

g³owica

C

NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 1100OC) (opcja -40 ÷ 1200OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

- g³owica przy³¹czeniowa G1 z itamidu IP65 (-40...+100OC) G2 z stopu Al IP66 (-40...+100OC opcja +150OC) G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) G5 z poliamidu IP68 (-40...+100OC) G7 ze stali 1.4541 IP68 (-40...+100OC opcja +150OC) (szerszy opis patrz strona A13) dla typu GLP dla typu GLPT

2; 3; 4,5; 6 mm 1; 1,5; 2; 3; 4,5; 6 mm

- os³ona czujnika -

ze stali 1.4541 (1H18N9T) lub INCONEL 600 dla typu "K"; "N"

- max ciœnienie robocze -

1 MPa

l

- œrednica czujnika ø:

- klasa dok³adnoœci: dla typu GPL dla typu GPLT

ø

- patrz strona A2; tabela 1÷2 - patrz strona A3; tabela 1÷3

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GLP

-

-

-

-

-

-

-

-

pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy rezystancyjny: 2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-I -Z

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(50…)

œrednica czujnika ø: 1; 1,5; 2; 3; 4,5; 6 mm

np. 6

typ g³owicy: G1 ÷ G8 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G3

-2 -3 -4

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GLP-100-3-G2-6-150-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ aluminiow¹ G2, o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 150 mm i zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

GLPT-K-I-G3-3-200-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, o œrednicy czujnika 3 mm i d³ugoœci 200 mm, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

C 11

Czujnik temperatury

Czujnik z wytrzyma³¹ os³on¹ do pomiaru temperatury w gazach i cieczach.

GL GLT

typu

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu GL -

C

dla typu GLT -

(-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 Pt100, Pt500, Pt1000

g³owica

NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 1100OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

- g³owica przy³¹czeniowa G1 z itamidu IP65 (-40...+100OC) G2 z stopu Al IP66 (-40...+100OC opcja +150OC) G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) G5 z poliamidu IP68 (-40...+100OC) G7 ze stali 1.4541 IP68 (-40...+100OC opcja +150OC) (szerszy opis patrz strona A13) dla typu GL dla typu GLT

3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 13,5; 22 mm 6; 8; 10; 12; 13,5; 22 mm

- os³ona czujnika:

ze stali 1.4301 (0H18N9) dla temp. do 800OC ze stali 1.4841 (H25N20S2) dla temp. do 1100OC

- max ciœnienie robocze -

5 MPa

l

- œrednica czujnika ø:

ø

- klasa dok³adnoœci: dla typu GL dla typu GLT

- patrz strona A2; tabela 1÷2 - patrz strona A3; tabela 1÷3

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy rezystancyjny: 2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GL

-

-

-

-

-

-

-

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(50…)

œrednica czujnika ø: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 13,5; 22 mm

np. 6-8

typ g³owicy: G1 ÷ G8 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G3

-2 -3 -4

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GL-100-3-G3-8-250-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, o œrednicy czujnika 8 mm i d³ugoœci 250 mm, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

GLT-K-I-G3-K1b-10-500-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, o œrednicy czujnika 10 mm i d³ugoœci 500 mm, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1

C 12

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

GL GLT

Czujnik z wytrzyma³¹ os³on¹ do pomiaru temperatury w gazach i cieczach. Giêta obudowa umo¿liwia odsuniêcie przy³¹cza (g³owicy) znad obszaru poddanego bezpoœredniemu dzia³aniu temperatury.

k¹towy

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu GL -

dla typu GLT -

(-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 Pt100, Pt500, Pt1000

g³owica

C

NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 1100OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

- g³owica przy³¹czeniowa G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) (szerszy opis patrz strona A13) - œrednica czujnika ø - 22 mm

ø 22

ze stali 1.4301 (0H18N9) dla temp. do 800OC ze stali 1.4841 (H25N20S2) dla temp. do 1100OC 1 MPa

- klasa dok³adnoœci: dla typu GF dla typu GFT

- patrz strona A2; tabela 1÷2 - patrz strona A3; tabela 1÷3

ø 22

- max ciœnienie robocze -

a

- os³ona czujnika:

l CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy rezystancyjny: 2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GL

-

-

-

-

-

/

-K-

-

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ czujnika czêœæ pomocnicza a - podaæ w mm

(100…)

d³ugoœæ czujnika czêœæ zanurzeniowa l - podaæ w mm

(100…)

œrednica czujnika ø: 22 mm

22

typ g³owicy: G3; G4; G6; G8 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G3

-2 -3 -4

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GL-100-3-G3-22-400/150-K-(-50÷600OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, o œrednicy czujnika 22 mm i d³ugoœci zanurzeniowej 400 mm, o d³ugoœci pomocniczej 150mm, k¹towy, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 600OC, klasy B

GLT-K-I-G4-22-500/200-K-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy, z g³owic¹ aluminiow¹ G4, o œrednicy czujnika 22 mm i d³ugoœci zanurzeniowej 500 mm, o d³ugoœci pomocniczej 200mm, k¹towy, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

C 13

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury, wyposa¿ony w kana³ kontrolno-pomiarowy, który umo¿liwia wprowadzenie termoelementu kontrolnego i sprawdzenie poprawnoœci wskazañ czujnika bez koniecznoœci jego demonta¿u z obiektu.

GLr GLTr

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu GLr -

C

dla typu GLTr -

(-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

Pt100, Pt500, Pt1000

g³owica

NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 1100OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

- g³owica przy³¹czeniowa G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) G5 z poliamidu IP68 (-40...+100OC) G7 ze stali 1.4541 IP68 (-40...+100OC opcja +150OC) (szerszy opis patrz strona A13) - œrednica czujnika ø - 22 mm ze stali 1.4301 (0H18N9) dla temp. do 800OC ze stali 1.4841 (H25N20S2) dla temp. do 1100OC

- max ciœnienie robocze -

kana³ kontrolnopomiarowy

5 MPa

- klasa dok³adnoœci: dla typu GLr dla typu GLTr

ø 4 œrednica wewnêtrzna

- patrz strona A2; tabela 1÷2 - patrz strona A3; tabela 1÷3

l

- os³ona czujnika:

wk³ad pomiarowy ø22

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GL

r-

-

-

-

-

-

-

-

pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy rezystancyjny: 2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-I -Z

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(100…)

œrednica czujnika ø: 22 mm

22

typ g³owicy: G3; G4; G6; G8 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G3

-2 -3 -4

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GLr-100-3-G3-22-400-(-50÷600OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, o œrednicy czujnika 22 mm i d³ugoœci 400 mm, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 600OC, klasy B

GLTr-K-I-G4-22-500-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy, z g³owic¹ aluminiow¹ G4, o œrednicy czujnika 22 mm i d³ugoœci 500 mm, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1

C 14

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik do pomiaru temperatury posiadaj¹cy ³atwy do demonta¿u wymienny wk³ad pomiarowy.

GL/WP GLT/WN

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu GL/WP -

g³owica

(-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

Pt100, Pt500, Pt1000

C

dla typu GLT/WN - NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 1100OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy - g³owica przy³¹czeniowa G2 z stopu Al IP66 (-40...+100OC opcja +150OC) G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) G5 z poliamidu IP68 (-40...+100OC) G7 ze stali 1.4541 IP68 (-40...+100OC opcja +150OC) (szerszy opis patrz strona A13)

øw

- œrednica czujnika ø - 8; 10; 12;13,5; 22 mm

- os³ona czujnika: - max ciœnienie robocze -

l

- œrednica wk³adu pomiarowego øw - 6 mm ze stali 1.4301 (0H18N9) dla temp. do 800OC ze stali 1.4841 (H25N20S2) dla temp. do 1100OC

ø

5 MPa

- klasa dok³adnoœci: dla typu GL/WP - patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu GLT/WN - patrz strona A3; tabela 1÷3

obudowa

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK

wk³ad

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GL

-

-

-

-

-

-

-

-

pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

rezystancyjny termoelektryczny

- /WP - T/WN

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy rezystancyjny: 2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-I -Z

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(100…)

œrednica czujnika ø: 8; 10; 12; 13,5; 22 mm

np. 8

typ g³owicy: G2 ÷ G6; G8 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G3

-2 -3 -4

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GL/WP-100-3-G3-8-300-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, o œrednicy czujnika 8 mm i d³ugoœci 300 mm, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

GLT/WN-K-I-G3-10-500-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, o œrednicy czujnika 10 mm i d³ugoœci 500 mm, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

C 15

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury ciek³ych metali kolorowych (aluminium, cynku)

GLHT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy

g³owica

NiCr-NiAl (K) (-40 ÷ 1100OC) NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 1100OC) spoina pomiarowa - izolowana od obudowy

- œrednica czêœci zanurzeniowej ø: CRYSTON® Azotowany wêglik krzemu REFRAX® EKATHERM® Inne materia³y

25 mm 58 mm 25 mm 22 mm od 12 mm

ø20

g³owica

l

C

- g³owica przy³¹czeniowa G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) (szerszy opis patrz strona A13)

- czêœæ zanurzeniowa os³oniêta wybranym materia³em - czêœæ pomocnicza ze stali 1.4301 (0H18N9)

- klasa dok³adnoœci:

c

- os³ona czujnika

do 1000 mm

50

- d³ugoœæ czêœci zanurzeniowej

ø

patrz strona A3; tabela 1

ø20 a

PROSTY

ø

50

c l K¥TOWY

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi

-K -N

typ g³owicy: G3; G4; G6; G8 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G3

rodzaj os³ony CRYSTON® Wêglik krzemu REFRAX® EKATHERM®

-C -W -R -E

d³ugoœæ czujnika l: podaæ w mm

(500…)

d³ugoœæ czêœci zanurzeniowej c: podaæ w mm

(300…)

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GLHT

-

-

-

( )

-

-

-

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

klasa dok³adnoœci

np. 1

zakres pomiarowy:

np. (-40÷700°C)

wykonanie: proste k¹towe

-P -K

d³ugoœæ czêœci pomocniczej a: podaæ w mm czujnik prosty

(/50…) - brak wpisu

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GLHT-K-G3-C-1000(600)-P-(-40÷700OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy z g³owic¹ aluminiow¹ G3, z os³on¹ z Cryston'u, o d³ugoœci czujnika 1000 mm, czêœci zanurzeniowej o d³ugoœci 600 mm, prosty, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 700OC, klasy 1

GLHT-N-G4-R-900(500)/200-K-(-40÷700OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu N izolowan¹ od obudowy, z g³owic¹ aluminiow¹ G4, z os³on¹ z Refrax'u, o d³ugoœci czujnika 900 mm, czêœci zanurzeniowej o d³ugoœci 500 mm i czêœci pomocniczej o d³ugoœci 200 mm, k¹towy, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 700OC, klasy 1

C 16

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

G³owicowy czujnik do pomiaru temperatury z ostrzem. Zaostrzona koñcówka u³atwia wbicie czujnika w miêso, sery, pryzmy, pod³o¿a pieczarkarskie itp.

GLM GLMT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu GLM -

dla typu GLMT -

(-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 Pt100, Pt500, Pt1000

g³owica

C

NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 800OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana od obudowy

- g³owica przy³¹czeniowa G1 z itamidu G2 z stopu Al G3; G4; G6; G8 z stopu Al G5 z poliamidu

IP65 IP66 IP67 IP68

(-40...+100OC) (-40...+100OC opcja +150OC) (-40...+100OC opcja +150OC) (-40...+100OC)

- max temperatura otoczenia g³owicy - 100OC - szczelnoœæ g³owicy - IP 54 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 13,5; 22 mm

- os³ona pochwy

ze stali 1.4301 (0H18N9)

- max ciœnienie robocze -

5 MPa

- klasa dok³adnoœci: dla typu GLM dla typu GLMT

l

- œrednica czujnika ø:

ø

- patrz strona A2; tabela 1÷2 - patrz strona A3; tabela 1÷3

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

spoina izolowana rezystancyjny: 2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-I

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GLM

-

-

-

-

-

-

-

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(100…)

œrednica czujnika ø: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 13,5; 22 mm

np. 8

typ g³owicy: G1 ÷ G6 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G5

-2 -3 -4

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GLM-100-3-G1-8-500-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ itamidow¹ G1, o œrednicy czujnika 8 mm i d³ugoœci 500 mm, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

GLMT-K-I-G5-6-700-(-40÷400OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy, z g³owic¹ poliamidow¹ G5, o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 700 mm, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 400OC, klasy 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

C 17

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury substancji ¿r¹cych. Ca³kowite wyeliminowanie elementów metalowych ze strefy bezpoœredniego kontaktu z mierzonym medium pozwala na d³ugotrwa³¹ i bezawaryjn¹ pracê czujnika.

GLX

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy Pt100, Pt500, Pt1000 (-50 ÷ 200OC) Ni100, Ni1000 (-50 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

C

g³owica

- g³owica przy³¹czeniowa G1 z itamidu IP65 (-40...+100OC) G5 z poliamidu IP68 (-40...+100OC) (szerszy opis patrz strona A13) - œrednica czujnika ø:

(-25 ÷ 100OC) (-50 ÷ 200OC)

10; 12 mm 6; 8 mm

- os³ona czujnika: ze stali 1.4301 (0H18N9) - powlekana poliwinitem sieciowanym - powlekana PTFE patrz strona A2; tabela 1÷2

l

- klasa dok³adnoœci:

(-25 ÷ 100OC) (-50 ÷ 200OC)

ø

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-2 -3 -4

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GLX

-

-

-

-

-

-

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-25÷100°C)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(50…)

œrednica czujnika ø: 6; 8; 10; 12 mm

np. 6

typ g³owicy: G2; G5 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G5

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GLX-100-3-G5-6-300-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ poliamidow¹ G5, o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 300 mm, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

C 18

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury w cieczach, gazach i materia³ach sypkich. Posiada króciec monta¿owy umieszczony bezpoœrednio pod g³owic¹ przy³¹czeniow¹.

GN GNT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu GF -

(-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

dla typu GFT -

(-40 ÷ 1100OC) (opcja -40 ÷ 1200OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

Pt100, Pt500, Pt1000

g³owica

C

NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N)

K4

- g³owica przy³¹czeniowa G1 z itamidu IP65 (-40...+100OC) G2 z stopu Al IP66 (-40...+100OC opcja +150OC) G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) G5 z poliamidu IP68 (-40...+100OC) G7 ze stali 1.4541 IP68 (-40...+100OC opcja +150OC) (szerszy opis patrz strona A13)

ø

K4 ze stali 1.4301 (0H18N9) (szerszy opis patrz strona A12)

- œrednica czujnika ø -

3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

- os³ona czujnika:

ze stali 1.4301 (0H18N9) dla temp. do 800OC ze stali 1.4841 (H25N20S2) dla temp. do 1100OC

- max ciœnienie robocze -

2,5 MPa

- klasa dok³adnoœci: dla typu GN dla typu GNT

l

- króciec monta¿owy -

- patrz strona A2; tabela 1÷2 - patrz strona A3; tabela 1÷3

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy rezystancyjny: 2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GN

-

-

-

-

-

-

-

-

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(50…)

œrednica czujnika ø: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

np. 6

rodzaj króæca: K4 i typ gwintu (szerszy opis patrz strona A 12)

np. K4b

typ g³owicy: G1 ÷ G8 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G3

-2 -3 -4

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GN-100-3-G3-K4b-6-150-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, z króæcem K4 z gwintem G1/2", o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 150 mm, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

GNT-K-I-G4-K4d-8-300-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy, z g³owic¹ aluminiow¹ G4, z króæcem K4 z gwintem G3/4", o œrednicy czujnika 8 mm i d³ugoœci 300 mm, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

C 19

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury substancji ¿r¹cych. Wyeliminowanie elementów metalowych ze strefy bezpoœredniego kontaktu z mierzonym medium pozwala na d³ugotrwa³¹ i bezawaryjn¹ pracê czujnika.

GNX

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy (-50 ÷200OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 Pt100, Pt500, Pt1000

C

g³owica

- g³owica przy³¹czeniowa G1 z itamidu IP65 (-40...+100OC) G5 z poliamidu IP68 (-40...+100OC) (szerszy opis patrz strona A13) - króciec monta¿owy -

K4

K4 ze stali 1.4301 (0H18N9) (szerszy opis patrz strona A12)

- œrednica czujnika ø - 3; 4; 5; 6 mm - œrednica czujnika ø:

(-25 ÷ 100OC) (-50 ÷ 200OC)

10; 12 mm 6; 8 mm

- os³ona czujnika: ze stali 1.4301 (0H18N9) - powlekana poliwinitem sieciowanym - powlekana PTFE

ø

patrz strona A2; tabela 1÷2

l

- klasa dok³adnoœci:

(-25 ÷ 100OC) (-50 ÷ 200OC)

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-2 -3 -4

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GNX

-

-

-

-

-

-

-

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷200°C)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(100…)

œrednica czujnika ø: 6; 8; 10; 12 mm

np. 6

rodzaj króæca: K4 i typ gwintu (szerszy opis patrz strona A 12)

np. K4b

typ g³owicy: G1; G5 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G5

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GF-100-3-G5-K1b-6-300-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ poliamidow¹ G5, z króæcem K4 z gwintem G1/2", o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 300 mm, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

C 20

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury w cieczach, gazach i materia³ach sypkich. Posiada króciec monta¿owy oraz z³¹cze pozwalaj¹ce na szybkie od³¹czenie czujnika.

GN-GSP

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy (-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 Pt100, Pt500, Pt1000

GDM

- z³¹cze z poliamidu (szerszy opis patrz strona A13)

C

GSP K4

O

- max temperatura otoczenia z³¹cza (-40...+125 C) - szczelnoœæ z³¹cza - IP65 - króciec monta¿owy -

K4 ze stali 1.4301 (0H18N9) (szerszy opis patrz strona A12)

- œrednica czujnika ø:

3; 4; 5; 6; 8;10;12 mm

- os³ona pochwy i czujnika - ze stali 1.4301 (0H18N9)

ø

2,5 MPa

- klasa dok³adnoœci -

patrz strona A2; tabela 1÷2

l

- max ciœnienie robocze -

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-2 -3 -4

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GN-GSP

-

-

-

-

-

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(50…)

œrednica czujnika ø: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

np. 6

rodzaj króæca: K4 i typ gwintu (szerszy opis patrz strona A 12)

np. K4b

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GN-GSP-100-3-K4b-6-300-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z króæcem K4 z gwintem G1/2", o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 300 mm, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

C 21

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do dotykowego pomiaru temperatury. Posiada wk³ad samodociskaj¹cy siê do mierzonej powierzchni.

GN/MZ GNT/MZ

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu GN/MZ -

C

g³owica

(-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3 Pt100, Pt500, Pt1000

dla typu GNT/MZ - NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 1100OC) (opcja -40 ÷ 1200OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

K5b

- g³owica przy³¹czeniowa G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) G5 z poliamidu IP68 (-40...+100OC) G7 ze stali 1.4541 IP68 (-40...+100OC opcja +150OC) (szerszy opis patrz strona A13)

ø

K5 ze stali 1.4301 (0H18N9) (szerszy opis patrz strona A12)

- œrednica czujnika ø -

3; 4; 5; 6 mm

- os³ona czujnika -

ze stali 1.4301 (0H18N9); 1.4541 (1H18N9T) lub INCONEL 600

l

- króciec monta¿owy -

- klasa dok³adnoœci: dla typu GN/MZ dla typu GNT/MZ

- patrz strona A2; tabela 1÷2 - patrz strona A3; tabela 1÷3

skok koñcówki czujnika max. 30 mm CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GN

/MZ-

-

-

-

-

-

-

-

-

pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy rezystancyjny: 2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-I -Z

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(50…)

œrednica czujnika ø: 3; 4; 5; 6 mm

np 6

rodzaj króæca: K5 i typ gwintu (G1/2") (szerszy opis patrz strona A 12)

K5b

typ g³owicy: G3; G4 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G3

-2 -3 -4

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GN/MZ-100-3-G3-K5b-6-150-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, z króæcem K5 z gwintem G1/2", o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 150 mm, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

GNT/MZ-K-I-G3-K5b-6-200-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, z króæcem K5 z gwintem G1/2", o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 200 mm, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1

C 22

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik do pomiaru temperatury posiada ³atwy do demonta¿u wymienny wk³ad pomiarowy.

GN/WP GNT/WN

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu GN/WP -

g³owica

(-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

Pt100, Pt500, Pt1000

C

dla typu GNT/WN - NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 1100OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

K4

- g³owica przy³¹czeniowa G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) G5 z poliamidu IP68 (-40...+100OC) (szerszy opis patrz strona A13)

øw

- szczelnoœæ g³owicy - IP 54 - króciec monta¿owy -

K4 ze stali 1.4301 (0H18N9) (szerszy opis patrz strona A12)

- œrednica czujnika ø -

8; 10; 12;13,5; 22 mm

l

- œrednica wk³adu pomiarowego øw - 6 mm - os³ona czujnika:

ze stali 1.4301 (0H18N9) dla temp. do 800OC ze stali 1.4841 (H25N20S2) dla temp. do 1100OC

- max ciœnienie robocze -

5 MPa

ø

- klasa dok³adnoœci: dla typu GN/WP - patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu GNT/WN - patrz strona A3; tabela 1÷3

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

rezystancyjny termoelektryczny

- /WP - T/WN

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

rodzaj króæca: K4 i typ gwintu (szerszy opis patrz strona A 12)

np. K4b

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy rezystancyjny: 2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-I -Z

typ g³owicy: G3 ÷ G6; G8 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G3

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(100…)

œrednica czujnika ø: 8; 10; 12; 13,5; 22 mm

np. 8

-2 -3 -4

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GL/WP-100-3-G3-K4b-8-300-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, z króæcem K4 z gwintem G1/2", o œrednicy czujnika 8 mm i d³ugoœci 300 mm, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

GLT/WN-K-I-G3-K4b-10-500-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, z króæcem K4 z gwintem G1/2", o œrednicy czujnika 10 mm i d³ugoœci 500 mm, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

C 23

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury w cieczach, gazach i materia³ach sypkich. G³owica przy³¹czeniowa jest oddalona od króæca monta¿owego, co zapobiega bezpoœredniemu przenoszeniu ciep³a z króæca na g³owicê.

Czujnik temperatury typu

GP GPT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy (-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

dla typu GPFT -

(-40 ÷ 1100OC) (opcja -40 ÷ 1200OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

Pt100, Pt500, Pt1000

g³owica

NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N)

- g³owica przy³¹czeniowa G1 z itamidu IP65 (-40...+100OC) G2 z stopu Al IP66 (-40...+100OC opcja +150OC) G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) G5 z poliamidu IP68 (-40...+100OC) G7 ze stali 1.4541 IP68 (-40...+100OC opcja +150OC) (szerszy opis patrz strona A13) K4 ze stali 1.4301 (0H18N9) (szerszy opis patrz strona A12)

- œrednica czujnika ø -

3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

- os³ona czujnika:

ze stali 1.4301 (0H18N9) dla temp. do 800OC ze stali 1.4841 (H25N20S2) dla temp. do 1100OC

- max ciœnienie robocze -

2,5 MPa

K4

l

- króciec monta¿owy -

ø10

100

C

dla typu GP -

- klasa dok³adnoœci: dla typu GP dla typu GPT

ø - patrz strona A2; tabela 1÷2 - patrz strona A3; tabela 1÷3

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy rezystancyjny: 2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GP

-

-

-

-

-

-

-

-

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(50…)

œrednica czujnika ø: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

np. 6

rodzaj króæca: K4 i typ gwintu (szerszy opis patrz strona A 12)

np. K4b

typ g³owicy: G1 ÷ G8 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G3

-2 -3 -4

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GP-100-3-G3-K4b-6-150-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, z króæcem K4 z gwintem G1/2", o œrednicy czujnika 6 mm i d³ugoœci 150 mm, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

GPT-K-I-G4-K4d-8-300-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy, z g³owic¹ aluminiow¹ G4, z króæcem K4 z gwintem G3/4", o œrednicy czujnika 8 mm i d³ugoœci 300 mm, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1

C 24

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik do pomiaru temperatury stosowany w przemyœle spo¿ywczym. Zastosowanie z³¹cza typu CLAMP® zapewnia higieniczne i szczelne po³¹czenie.

GPL

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy Pt100, Pt500, Pt1000 (-50 ÷ 200OC) Ni100, Ni1000 (-50 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

G7

- g³owica przy³¹czeniowa - G7 materia³: stal 1.4541 (1H18N9T) szczelnoœæ: IP68 temperatura otoczenia: (-40...+100OC) opcja (-40...+150OC) (szerszy opis patrz strona A13)

C

- œrednica czujnika ø -

3; 5; 8; 10 mm

- os³ona czujnika -

ze stali 1.4404 (0H17IM14M2)

100

- z³¹cze typu CLAMP® - wg PN-ISO 2852 (stal 1.4404) - DN15 (dl 34 mm) - DN25 (dl 50,5 mm) - DN50 (dl 64 mm) - inne

ø10 - max ciœnienie robocze - 2,5 MPa - klasa dok³adnoœci -

patrz strona A2; tabela 1÷2

l

dl

ø

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-2 -3 -4

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GPL

-

-

-

-

-

-

-

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(50…)

œrednica czujnika ø: 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

np. 3

®

- z³¹cze typu CLAMP DN15 (dl 34 mm) DN25 (dl 50,5 mm) DN50 (dl 64 mm) inne

typ g³owicy: G7 np. G7 (szerszy opis patrz strona A 13)

- DN15 - DN25 - DN50 - nazwa z³¹cza

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GPL-100-3-G7-DN15-4-150-(-50÷200OC)-A Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ nierdzewn¹ G7, z z³¹czem DN15, o œrednicy czujnika 4 mm i d³ugoœci 150 mm, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy A

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

C 25

Czujnik temperatury typu

Czujnik do pomiaru temperatury posiadaj¹cy ³atwy do demonta¿u - wymienny wk³ad pomiarowy.

GP/WP GPT/WN

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu GP/WP -

C

g³owica

(-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

Pt100, Pt500, Pt1000

dla typu GPT/WN - NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N) (-40 ÷ 1100OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

- króciec monta¿owy -

100

- g³owica przy³¹czeniowa G2 z stopu Al IP66 (-40...+100OC opcja +150OC) G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) G5 z poliamidu IP68 (-40...+100OC) G7 ze stali 1.4541 IP68 (-40...+100OC opcja +150OC) (szerszy opis patrz strona A13)

øw

K4

K4 ze stali 1.4301 (0H18N9) (szerszy opis patrz strona A12)

- œrednica czujnika ø - 8; 10; 12;13,5; 22 mm - œrednica wk³adu pomiarowego øw - 6 mm ze stali 1.4301 (0H18N9) dla temp. do 800OC ze stali 1.4841 (H25N20S2) dla temp. do 1100OC

l

- os³ona czujnika: - max ciœnienie robocze -

2,5 MPa

ø

- klasa dok³adnoœci: dla typu GP/WP - patrz strona A2; tabela 1÷2 dla typu GPT/WN - patrz strona A3; tabela 1÷3

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

rezystancyjny termoelektryczny

- /WP - T/WN

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy rezystancyjny: 2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-I -Z

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(100…)

œrednica czujnika ø: 8; 10; 12; 13,5; 22 mm

np. 8

rodzaj króæca: K4 i typ gwintu (szerszy opis patrz strona A 12)

np. K4b

typ g³owicy: G2 ÷ G6; G8 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G3

-2 -3 -4

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GP/WP-100-3-G3-K4b-8-300-(-50÷200OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, z króæcem K4 z gwintem G1/2", o œrednicy czujnika 8 mm i d³ugoœci 300 mm, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 200OC, klasy B

GPT/WN-K-I-G3-K4c-10-500-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy, z g³owic¹ aluminiow¹, G3 z króæcem K4 z gwintem M20x1,5, o œrednicy czujnika 10 mm i d³ugoœci 500 mm, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1

C 26

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury w wysokich temperaturach lub w trudnych warunkach mechanicznych (wysoka odpornoœæ na œcieranie)

GT GTT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu GT -

(-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

dla typu GTT -

(0 ÷ 1300OC) (0 ÷ 1300OC) (600 ÷ 1600OC) (-40 ÷ 1100OC) (opcja -40 ÷ 1200OC) Fe-CuNi (J) (-40 ÷ 600OC) spoina pomiarowa - izolowana od obudowy dla termopar S; R; B œrednica termoelektrod = 0,5 mm (opcja 0,35mm)

Pt100, Pt500, Pt1000

g³owica

PtRh10-Pt (S) PtRh13-Pt (R) PtRh30-PtRh6 (B) NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N)

øa

- g³owica przy³¹czeniowa G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) G5 z poliamidu IP68 (-40...+100OC) (szerszy opis patrz strona A13) z ceramiki KER 620 lub KER 799

- œrednica czujnika ø -

6; 10; 15 mm

l

- os³ona czujnika -

a

C

- œrednica rury uchwytowej øa - 10; 20; 22; 25 mm - rura uchwytowa -

ze stali 1.4301 (0H18N9) lub ST3 ocynkowanej

- klasa dok³adnoœci:

dla typu GT dla typu GTT

ø

- patrz strona A2; tabela 1÷2 - patrz strona A3; tabela 1÷2 strona A4; tabela 4÷5

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000

- 100 - 500 - 1000

PtRh10-Pt PtRh13-Pt PtRh30-PtRh6 NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi

-S -R -B -K -N -J

spoina izolowana rezystancyjny: 2, 3, 4 - przewodowy

-I

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

typ przetwornika bez przetwornika

np. 2

typ g³owicy: G3 ÷ G7; G8 np. G3 (szerszy opis patrz strona A 13)

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(50…)

œrednica czujnika ø: 6; 10; 15 mm

np. 10

rodzaj os³ony czujnika: ceramika KER 620 ceramika KER 799

- 620 - 799

d³ugoœæ rury uchwytowej a: l - podaæ w mm

(100…)

œrednica rury uchwytowej øa: 10; 20; 25 mm

np. 10

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GT-100-3-G3-10-100-799-6-500-(-50÷600OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, o œrednicy rury uchwytowej 10 mm i d³ugoœci 100 mm, os³onie ceramicznej KER 799 o œrednicy 6 mm i d³ugoœci 500 mm, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 600OC, klasy B

GTT-S-I-G3-20-300-799-15-1000-(0÷1300OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu S izolowan¹ od obudowy, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, o œrednicy rury uchwytowej 20 mm i d³ugoœci 300 mm, os³onie ceramicznej KER 799 o œrednicy 15 mm i d³ugoœci 1000 mm, o zakresie pomiarowym 0 ÷ 1300OC, klasy 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

C 27

Czujnik temperatury typu

GTTr

z kana³em kontrolno-pomiarowym

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury, wyposa¿ony w kana³ kontrolno-pomiarowy, który umo¿liwia wprowadzenie termoelementu kontrolnego i sprawdzenie poprawnoœci wskazañ czujnika bez koniecznoœci jego demonta¿u z obiektu.

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy

g³owica

(0 ÷ 1300OC) (0 ÷ 1300OC) (600 ÷ 1600OC) (-40 ÷ 1100OC) (opcja -40 ÷ 1200OC) spoina pomiarowa - izolowana od obudowy dla termopar S; R; B œrednica termoelektrod = 0,5 mm (opcja 0,35mm) PtRh10-Pt (S) PtRh13-Pt (R) PtRh30-PtRh6 (B) NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N)

C

- œrednica wewnêtrzna kana³u pomiarowego øk -

øa

2,5 mm - S, R, B 4 mm - K; N

- os³ona czujnika -

z ceramiki KER 620 lub KER 799

- œrednica czujnika ø -

15 mm

a

- g³owica przy³¹czeniowa G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) G5 z poliamidu IP68 (-40...+100OC) (szerszy opis patrz strona A13)

- rura uchwytowa -

ze stali 1.4301 (0H18N9) lub ST3 ocynkowanej

- klasa dok³adnoœci:

patrz strona A3; tabela 1; strona A4; tabela 4; 5

l

- œrednica rury uchwytowej øa - 20 mm

kana³ pomiarowy kontrolny øk œrednica wewnêtrzna ø

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

PtRh10-Pt PtRh13-Pt PtRh30-PtRh6 NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi

-S -R -B -K -N

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GTTr

-

-

-

-

-

-

-

-

typ przetwornika bez przetwornika

typ g³owicy: G3 ÷ G7; G8 np. G3 (szerszy opis patrz strona A 13)

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

klasa dok³adnoœci

np. 1

zakres pomiarowy:

np. (0÷1300°C)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(50…)

œrednica czujnika ø: 15 mm

- 15

rodzaj os³ony czujnika: ceramika KER 620 ceramika KER 799

- 620 - 799

d³ugoœæ rury uchwytowej a: l - podaæ w mm

(100…)

œrednica rury uchwytowej øa: 20 mm

- 20

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GTTr-S-G3-20-300-799-15-1000-(0÷1300OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu S, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, o œrednicy rury uchwytowej 20 mm i d³ugoœci 300 mm, os³onie ceramicznej KER 799 o œrednicy 15 mm i d³ugoœci 1000 mm, o zakresie pomiarowym 0 ÷ 1300OC, klasy 1

C 28

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony dla przemys³u szklarskiego zaopatrzony jest w nasadkê zabezpieczaj¹c¹ z blachy PtRh10 do bezpoœredniego kontaktu z p³ynnym szk³em.

GUT

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy

g³owica

PtRh30-PtRh6 (B) (600 ÷ 1600OC) spoina pomiarowa - izolowana od obudowy œrednica termoelektrod = 0,5 mm - g³owica przy³¹czeniowa G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) (szerszy opis patrz strona A13) - os³ona czujnika -

z ceramiki KER 799

- œrednica czujnika ø -

15 mm

- œrednica rury uchwytowej øa -

22 mm

- rura uchwytowa -

ze stali 1.4841 (H25N20S2)

- nasadka zabezpieczaj¹ca -

z blachy PtRh10 gruboœci 0,3 mm

- klasa dok³adnoœci:

patrz strona A4; tabela 5

C

l

a

øa

øp

lp

ø

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GUT-

-

-

-

-

-

/

-

/

-

-

-

pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

PtRh30-PtRh6

-B

klasa dok³adnoœci

np. 2

zakres pomiarowy:

typ g³owicy: G3 ÷ G8 np. G3 (szerszy opis patrz strona A 13) d³ugoœæ rury uchwytowej a - podaæ w mm

(100…)

œrednica rury uchwytowej øa 22 mm

- 22

rodzaj os³ony czujnika: ceramika KER 799

- 799

œrednica czujnika ø: 15 mm

- 15

(600÷1600°C)

d³ugoœæ nasadki platynowej lp - podaæ w mm

(60…)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(400…)

œrednica nasadki platynowej øp: 9 mm -9

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GUT-B-G3-22-100-799-15/9-1000/200-(600÷1600OC)-2 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu B, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, o œrednicy rury uchwytowej 22 mm i d³ugoœci 100 mm, os³onie ceramicznej KER 799 o œrednicy 15 mm i œrednicy nasadki platynowej 9mm, o d³ugoœci ca³ego czujnika1000 mm, a nasadki platynowej 200 mm o zakresie pomiarowym 600 ÷ 1600OC, klasy 2

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

C 29

Czujnik temperatury typu

Czujnik przeznaczony do pomiaru wysokich temperatur w szczególnie trudnych warunkach eksploatacyjnych.

GVT z podwójn¹ os³on¹ ceramiczn¹

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy PtRh10-Pt (S) (0 ÷ 1300OC) PtRh13-Pt (R) (0 ÷ 1300OC) PtRh30-PtRh6 (B) (600 ÷ 1600OC) spoina pomiarowa - izolowana od obudowy œrednica termoelektrod = 0,5 mm - g³owica przy³¹czeniowa G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) (szerszy opis patrz strona A13) - os³ona czujnika -

z ceramiki KER 799

- œrednica czujnika -

20 mm

- œrednica rury uchwytowej -

25 mm

- rura uchwytowa -

ze stali ST3 ocynkowanej

- klasa dok³adnoœci -

patrz strona A4; tabela 4÷5

l

ø25

a

C

g³owica

ø20

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

PtRh10-Pt PtRh13-Pt PtRh30-PtRh6

-S -R -B

GVT

-

-

-

-

-

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

typ g³owicy: G3; G4; G6; G8 np. G3 (szerszy opis patrz strona A 13) d³ugoœæ rury uchwytowej a: l - podaæ w mm

(100…)

d³ugoœæ czujnika l - podaæ w mm

(150…)

zakres pomiarowy:

np. (0÷1300°C)

klasa dok³adnoœci

np. 1

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GVT-S-G3-150-600-(0÷1300OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu S, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, o d³ugoœci rury uchwytowej 150 mm, o d³ugoœci czujnika 600 mm, o zakresie pomiarowym 0 ÷ 1300OC, klasy 1

C 30

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury w cieczach, gazach i materia³ach sypkich. G³owica przy³¹czeniowa jest oddalona od ko³nierza mocuj¹cego, co zapobiega bezpoœredniemu przenoszeniu ciep³a z ko³nierza na g³owicê.

Czujnik temperatury

GW GWT

typu

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy dla typu GW -

(-50 ÷ 550OC) (opcja -196 ÷ 800OC) Ni100, Ni1000 (-60 ÷ 180OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

dla typu GWT -

(-40 ÷ 1100OC) Fe-CuNi (J)(-40 ÷ 600OC) Cu-CuNi (T) (-40 ÷ 350OC) (opcja -200 ÷ 40OC) spoina pomiarowa - izolowana lub zwarta do obudowy

Pt100, Pt500, Pt1000

g³owica

C

- g³owica przy³¹czeniowa G1 z itamidu IP65 (-40...+100OC) G2 z stopu Al IP66 (-40...+100OC opcja +150OC) G3; G4; G6; G8 z stopu Al IP67 (-40...+100OC opcja +150OC) G5 z poliamidu IP68 (-40...+100OC) (szerszy opis patrz strona A13) - ko³nierz mocuj¹cy -

wg normy EN 1092-1, ze stali ST 3 lub 1.4301

- œrednica czujnika ø -

10; 12; mm

- os³ona czujnika -

ze stali 1.4301 (0H18N9); 1.4841 (H25N20S2)

ø75

ko³nierz mocuj¹cy KO

- max ciœnienie robocze - 10 MPa dla typu GW dla typu GWT-

ø

patrz strona A2; tabela 1÷2 patrz strona A3; tabela 1÷3

l

- klasa dok³adnoœci:

100

NiCr-NiAl (K), NiCrSi-NiSi (N)

CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

rezystancyjny termoelektryczny

- brak wpisu -T

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi

-K -N -J -T

spoina izolowana spoina zwarta do obudowy rezystancyjny: 2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-I -Z

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

GW

-

-

-

-

-

-

-

-

typ przetwornika bez przetwornika

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

klasa dok³adnoœci

np. B

zakres pomiarowy:

np. (-50÷100°C)

d³ugoœæ czujnika l: podaæ w mm

(50…)

œrednica czujnika ø: 10; 12 mm

np. 10

rodzaj ko³nierza mocuj¹cego PN10/DNxx

np. PN10/DN20

typ g³owicy: G1 ÷ G8 (szerszy opis patrz strona A 13)

np. G3

-2 -3 -4

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ GF-100-3-G3-PN10/DN20-10-700-(-50÷500OC)-B Pojedynczy czujnik Pt 100 z wyprowadzeniem trzyprzewodowym, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, z ko³nierzem mocuj¹cym PN10/DN20, o œrednicy czujnika 10 mm i d³ugoœci 700 mm, o zakresie pomiarowym -50 ÷ 500OC, klasy B

GFT-K-I-G3-PN10/DN20-12-500-(-40÷800OC)-1 Pojedynczy czujnik z termopar¹ typu K izolowan¹ od obudowy, z g³owic¹ aluminiow¹ G3, z ko³nierzem mocuj¹cym PN10/DN20, o o œrednicy czujnika 12 mm i d³ugoœci 1000 mm, o zakresie pomiarowym 12 mm i d³ugoœci 500 mm, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 800OC, klasy 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

C 31

Czujnik temperatury typu

Czujniki przeznaczone do pomiaru temperatury otoczenia: PPW w pomieszczeniach zamkniêtych (wy³¹czaj¹c ch³odnie) PPZ i PPZ z os³on¹ w warunkach zewnêtrznych

PPW PPZ i PPZ z os³on¹

DANE TECHNICZNE - wk³ad / zakres pomiarowy Pt100, Pt500, Pt1000 (-40 ÷ 85OC) Ni100, Ni1000 (-40 ÷ 85OC) po³¹czenia wewnêtrzne - wykonanie 2, 3, 4 przewodowe pr¹d pomiarowy - patrz strona A2; tabela 3

51

66

66

Pg 9

ze stali 1.4301 (0H18N9)

- wymiary obudowy - 66 x 51 x 38 mm - sposób wyprowadzenia przewodów - d³awik Pg 9 ( ø przewodu 4 ÷ 8 mm)

38

- os³ona metalowa - dla PPZ z os³on¹ -

51

(-40...+100OC) IP20 IP65 IP65

- obudowa monta¿owa - z tworzywa ABS dla PPW dla PPW dla PPW z os³on¹ -

38

C

Pg 9

perforacja

- klasa dok³adnoœci: - patrz strona A2; tabela 1÷2

PPZ

PPW

51

Pg 9

os³ona metalowa ø6 66

38

40

PPZ z os³on¹ CZUJNIK MO¯E BYÆ WYPOSA¯ONY W PRZETWORNIK

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZUJNIK pojedynczy podwójny

- brak wpisu -2

wewnêtrzny zewnêtrzny

-W -Z

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000

- 100 - 500 - 1000 - Ni100 - Ni1000

2 - przewodowy 3 - przewodowy 4 - przewodowy

-2 -3 -4

bez os³ony z os³on¹

- brak wpisu - OS£ONA

zakres pomiarowy:

- (-40÷85°C)

klasa dok³adnoœci

np. B

(inne wykonania wed³ug uzgodnieñ)

PP

-

-

-

-

-

typ przetwornika bez przetwornika

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ PPW-100-2-(-40÷85OC)-B Pojedynczy czujnik wewnêtrzny Pt 100 z wyprowadzeniem dwuprzewodowym, o zakresie pomiarowym -40 ÷ 85OC, klasy B

PPZ-100-4-OS£ONA-(-40÷85OC)-A Pojedynczy czujnik zewnêtrzny Pt 100 z wyprowadzeniem czteroprzewodowym, z os³on¹ o zakresie pomiarowym -40 ÷ 85OC, klasy B

C 32

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

- "TYP"(zakres przetw.) - brak wpisu

PRZETWORNIKI TEMPERATURY

D

- g³owicowe - szynowe

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

D

D

D

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Przetwornik temperatury typu

Przetwornik analogowy 2-przewodowy z cyfrow¹ nastaw¹, przystosowany do monta¿u w g³owicach typu MI, MA (G1, G2).

dT03 MA

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy zakres minimalna rozpiêtoœæ zakresu uk³ad po³¹czeñ czêstotliwoœæ pomiaru - wyjœcie uk³ad po³¹czeñ sygna³ dok³adnoœæ przetwarzania rezystancja obci¹¿enia

Pt100 -200 ÷ 850OC (-320 ÷ 1550OF) 25OC 2 - przewodowy ci¹g³y poprzez analogowy system przetwarzania 1 2 3 4

2 - przewodowy 4 ÷ 20 mA ± 0,1% Ro (kÙ) = (Uz - 7,5 V) / 22 mA dla 24 V = 750 Ù

- monitoring obwodu pomiarowego

tak (wg rekomendacji NE 45 NAMUR)

- separacja galwaniczna

nie

- zasilanie (Uz)

7,5 ÷ 30 V DC (ochrona przed odwrotn¹ polaryzacj¹)

- temperatura pracy

-40 ÷ 85OC

- stopieñ ochrony IP w g³owicy monta¿ otwarty

IP54 IP00

- wymiary œrednica wysokoœæ rozstaw otworów mocuj¹cych ø otworów mocuj¹cych

27 mm 26 mm 22 mm 3 mm

- monta¿

D 1

4 ÷ 20mA

w g³owicach G1, G2 (szerszy opis patrz strona A12)

2

+

-

+

-

3

4

Pt 100

7,5 ÷ 30V DC

SPOSÓB ZAMAWIANIA PRZETWORNIK dT03MA-Pt100zakres pomiarowy mo¿liwoœæ wyboru w przedziale -200 ÷ 850OC minimalna rozpiêtoœæ zakresu 25OC

np. (0÷ 100OC)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ dT03MA-Pt100-(0÷200OC) Przetwornik dT03 MA do dwuprzewodowego czujnika Pt 100 z zakresem pomiarowym 0 ÷ 200OC (4 ÷ 20 mA)

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

D1

Przetwornik temperatury typu

Przetwornik analogowy 2-przewodowy z cyfrow¹ nastaw¹, przystosowany do monta¿u w g³owicach typu B, NA, DA (G3 ÷ G8).

dT03 B

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy zakres minimalna rozpiêtoœæ zakresu uk³ad po³¹czeñ czêstotliwoœæ pomiaru

1

2

6

3 5

- wyjœcie uk³ad po³¹czeñ sygna³ dok³adnoœæ przetwarzania rezystancja obci¹¿enia

D

Pt100 -200 ÷ 850OC (-320 ÷ 1550OF) 25OC 2 lub 3 - przewodowy ci¹g³y poprzez analogowy system przetwarzania

4

2 - przewodowy 4 ÷ 20 mA ± 0,1% Ro (kÙ) = (Uz - 7,5 V) / 22 mA dla 24 V = 750 Ù

- monitoring obwodu pomiarowego

tak (wg rekomendacji NE 45 NAMUR)

- separacja galwaniczna

nie

- zasilanie (Uz)

7,5 ÷ 30 V DC (ochrona przed odwrotn¹ polaryzacj¹)

- temperatura pracy

-40 ÷ 85OC

- stopieñ ochrony IP w g³owicy monta¿ otwarty

IP54 IP00

- wymiary œrednica wysokoœæ rozstaw otworów mocuj¹cych ø otworów mocuj¹cych

44 mm 21 mm 33 mm 5 mm

- monta¿

1

2P 4 ÷ 20mA

2

+

-

+

-

3

5

Pt 100

7,5 ÷ 30V DC

czujnik 2 - przewodowy 1

3P 4 ÷ 20mA

w g³owicach G3 ÷ G8 (szerszy opis patrz strona A12)

2

+

-

+

-

3

5

Pt 100

7,5 ÷ 30V DC

czujnik 3 - przewodowy

SPOSÓB ZAMAWIANIA PRZETWORNIK dT03B-Pt100sposób po³¹czenia z czujnikiem 2 - przewodowe 3 - przewodowe zakres pomiarowy mo¿liwoœæ wyboru w przedziale -200 ÷ 850OC minimalna rozpiêtoœæ zakresu 25OC

-

2P 3P np. (0÷ 100OC)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ dT03B-Pt100-3P-(0÷200OC) Przetwornik dT03 B do trzyprzewodowego czujnika Pt 100 z zakresem pomiarowym 0 ÷ 200OC (4 ÷ 20 mA)

D2

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

6

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

6

Przetwornik temperatury

Przetwornik analogowy 3-przewodowy z cyfrow¹ nastaw¹, przystosowany do monta¿u w g³owicach typu B, NA, DA (G3 ÷ G8).

dT03 BU

typu

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy zakres minimalna rozpiêtoœæ zakresu uk³ad po³¹czeñ czêstotliwoœæ pomiaru

Pt100 -200 ÷ 850OC (-320 ÷ 1550OF) 25OC 2 lub 3 - przewodowy ci¹g³y poprzez analogowy system przetwarzania

1

2

6

3 5

- wyjœcie uk³ad po³¹czeñ sygna³ dok³adnoœæ przetwarzania rezystancja obci¹¿enia

3 - przewodowy 0 ÷ 10 V ± 0,1% < 10 kÙ

- monitoring obwodu pomiarowego

tak (wg rekomendacji NE 45 NAMUR)

- separacja galwaniczna

nie

- zasilanie

15 ÷ 30 V DC (ochrona przed odwrotn¹ polaryzacj¹)

4

1

2P

2

-40 ÷ 85 C

- stopieñ ochrony IP w g³owicy monta¿ otwarty

IP54 IP00

- wymiary œrednica wysokoœæ rozstaw otworów mocuj¹cych ø otworów mocuj¹cych

44 mm 21 mm 33 mm 5 mm

- monta¿

15 ÷ 30V DC

4

5

6

D

-

+

O

- temperatura pracy

3

+ -

+

0 ÷ 10V

Pt 100

czujnik 2 - przewodowy 1

3P +

w g³owicach G3 ÷ G8 (szerszy opis patrz strona A12)

15 ÷ 30V DC

2

3

4

5

6

+ -

+

0 ÷ 10V

Pt 100

czujnik 3 - przewodowy

SPOSÓB ZAMAWIANIA PRZETWORNIK dT03BU-Pt100sposób po³¹czenia z czujnikiem 2 - przewodowe 3 - przewodowe zakres pomiarowy mo¿liwoœæ wyboru w przedziale -200 ÷ 850OC minimalna rozpiêtoœæ zakresu 25OC

-

2P 3P np. (0÷ 100OC)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ dT03BU-Pt100-3P-(0÷200OC) Przetwornik dT03 BU do trzyprzewodowego czujnika Pt 100 z zakresem pomiarowym 0 ÷ 200OC (0 ÷ 10 V)

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

D3

Przetwornik temperatury typu

Przetwornik 2-przewodowy z cyfrow¹ nastaw¹, przystosowany do monta¿u w g³owicach typu B, NA, DA (G3 ÷ G8).

FLEX TOP 2202

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy zakres minimalna rozpiêtoœæ zakresu uk³ad po³¹czeñ czêstotliwoœæ pomiaru - wyjœcie uk³ad po³¹czeñ sygna³ dok³adnoœæ przetwarzania rezystancja obci¹¿enia

D

Pt100 -200 ÷ 850OC (-320 ÷ 1550OF) 25OC 2, 3 lub 4 - przewodowy 0,7 sek

FlexTop 2202

2 - przewodowy 4 ÷ 20 mA ± 0,1% Ro (kÙ) = (Uz - 8 V) / 23 mA dla 24 V = 690 Ù 1

- monitoring obwodu pomiarowego

tak

2P

- separacja galwaniczna

nie

4 ÷ 20mA +

- zasilanie (Uz)

8 ÷ 35 V DC (ochrona przed odwrotn¹ polaryzacj¹)

2

3

4

5

-

+ Pt 100

8 ÷ 35 V DC

-40 ÷ 85OC

- temperatura pracy

1

3P

- stopieñ ochrony IP w g³owicy monta¿ otwarty

IP40 IP00

- wymiary œrednica wysokoœæ rozstaw otworów mocuj¹cych ø otworów mocuj¹cych

44 mm 19 mm 33 mm 4,5 mm

8 ÷ 35 V DC

w g³owicach G3 ÷ G8 (szerszy opis patrz strona A12)

4 ÷ 20mA +

- monta¿

4 ÷ 20mA +

2

3

4

5

6

-

+ -

1

4P

Pt 100 2

3

4

5

-

+ 8 ÷ 35 V DC

Pt 100

SPOSÓB ZAMAWIANIA PRZETWORNIK FFLEXTOP2202-Pt100sposób po³¹czenia z czujnikiem 2 - przewodowe 3 - przewodowe 4 - przewodowe

-

2P 3P 4P

zakres pomiarowy mo¿liwoœæ wyboru w przedziale -200 ÷ 850OC minimalna rozpiêtoœæ zakresu 25OC

np. (0÷ 100OC)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ FLEXTOP2202-Pt100-3P-(0÷200OC) Przetwornik Flex Top 2202 do trzyprzewodowego czujnika Pt 100 z zakresem pomiarowym 0 ÷ 200OC (4 ÷ 20 mA)

D4

6

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

6

Przetwornik temperatury typu

Przetwornik 2-przewodowy z cyfrow¹ nastaw¹, przystosowany do monta¿u w g³owicach typu B, NA, DA (G3 ÷ G8).

SEM 206 P

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy zakres minimalna rozpiêtoœæ zakresu uk³ad po³¹czeñ czêstotliwoœæ pomiaru - wyjœcie uk³ad po³¹czeñ sygna³ dok³adnoœæ przetwarzania rezystancja obci¹¿enia

Pt100 -195 ÷ 845OC (18 ÷ 390 Ù) 25OC 3 - przewodowy 500 ms. 2 - przewodowy 4 ÷ 20 mA ± 0,1OC ± 0,05% wartoœci mierzonej Ro (kÙ) = (Uz - 10 V) / 21 mA dla 24 V = 650 Ù

- separacja galwaniczna

nie

- zasilanie (Uz)

10 ÷ 30 V DC (ochrona przed odwrotn¹ polaryzacj¹)

- temperatura pracy

-40 ÷ 85OC

- wymiary œrednica wysokoœæ rozstaw otworów mocuj¹cych ø otworów mocuj¹cych

43 mm 21 mm 33 mm 5,5 mm

D 3P

-

+

1

2

3

4 ÷ 20mA

- monta¿

w g³owicach G3 ÷ G8 (szerszy opis patrz strona A12)

- gwarancja

10 lat

+ 10 ÷ 30V DC

-

Pt 100

czujnik 3 - przewodowy

SPOSÓB ZAMAWIANIA PRZETWORNIK SEM206P-Pt100zakres pomiarowy mo¿liwoœæ wyboru w przedziale -200 ÷ 850OC minimalna rozpiêtoœæ zakresu 25OC

np. (0÷ 100OC)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ SEM206P-Pt100-(0÷200OC) Przetwornik SEM 206 P do trzyprzewodowego czujnika Pt 100 z zakresem pomiarowym 0 ÷ 200OC (4 ÷ 20 mA)

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

D5

Przetwornik temperatury typu

Przetwornik analogowy 2-przewodowy, przystosowany do monta¿u w g³owicach typu B, NA, DA (G3 ÷ G8).

APAQ - HRF

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy zakres minimalna rozpiêtoœæ zakresu uk³ad po³¹czeñ - wyjœcie uk³ad po³¹czeñ sygna³ dok³adnoœæ przetwarzania rezystancja obci¹¿enia

D

Pt100 -50 ÷ 550OC 50OC 3 - przewodowy

1

2 - przewodowy 4 ÷ 20 mA ± 0,2% zakresu Ro (kÙ) = (Uz - 6,5 V) / 25 mA dla 24 V = 700 Ù

- monitoring obwodu pomiarowego

tak

- separacja galwaniczna

nie

- zasilanie (Uz)

6,5 ÷ 32 V DC

- temperatura pracy

-40 ÷ 85OC

- stopieñ ochrony IP monta¿ otwarty

IP00

- wymiary œrednica wysokoœæ rozstaw otworów mocuj¹cych ø otworów mocuj¹cych

43 mm 17 mm 33 mm 4,5 mm

- monta¿

1

w g³owicach G3 ÷ G8 (szerszy opis patrz strona A12)

2

2

3

3

4

4

5

5

Pt 100

4 ÷ 20mA

+6,5 ÷ 32V DC

SPOSÓB ZAMAWIANIA

PRZETWORNIK APAQ-HRF-Pt100zakres pomiarowy mo¿liwoœæ wyboru w przedziale -50 ÷ 550OC minimalna rozpiêtoœæ zakresu 50OC

np. (0÷ 100OC)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ APAQ-HRF-Pt100-3P-(0÷200OC) Przetwornik APAQ-HRF do trzyprzewodowego czujnika Pt 100 z zakresem pomiarowym 0 ÷ 200OC (4 ÷ 20 mA)

D6

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Przetwornik temperatury typu

Przetwornik 2-przewodowy z cyfrow¹ nastaw¹, przystosowany do monta¿u w g³owicach typu B, NA, DA (G3 ÷ G8).

SEM 206 TC

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy

minimalna rozpiêtoœæ zakresu czêstotliwoœæ pomiaru - wyjœcie uk³ad po³¹czeñ sygna³ dok³adnoœæ przetwarzania rezystancja obci¹¿enia

termopara (zakres) K (-200 ÷ 1370OC) J (-100 ÷ 1200OC) E (-200 ÷ 1000OC) N (-180 ÷ 1300OC) T (-200 ÷ 400OC) R (-10 ÷ 1760OC) S (-10 ÷ 1760OC) 50OC 500 ms 2 - przewodowy 4 ÷ 20 mA ± 0,1% zakresu ± 0,5OC Ro (kÙ) = (Uz - 10 V) / 21 mA dla 24 V = 650 Ù

D

- separacja galwaniczna

nie

- zasilanie (Uz)

10 ÷ 30 V DC (ochrona przed odwrotn¹ polaryzacj¹)

- temperatura pracy

-40 ÷ 85OC

- wymiary œrednica wysokoœæ rozstaw otworów mocuj¹cych ø otworów mocuj¹cych

43 mm 21 mm 33 mm 5,5 mm

-

+ 4 ÷ 20mA + 12 ÷ 30V DC

- monta¿

w g³owicach G3 ÷ G8 (szerszy opis patrz strona A12)

- gwarancja

10 lat

1

2

3

-

+ -

TC

SPOSÓB ZAMAWIANIA PRZETWORNIK SEM206TCrodzaj termopary NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi Fe-CuNi Cu-CuNi PtRh10-Pt PtRh13-Pt NiCr-NiSi

-

-K -N -J -T -S -R -E

zakres pomiarowy minimalna rozpiêtoœæ zakresu OC

O np. (0÷ 500 C)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ SEM206TC-K-(0÷1100OC) Przetwornik SEM 206 TC do termopary typu K z zakresem pomiarowym 0 ÷ 1100OC (4 ÷ 20 mA)

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

D7

Przetwornik temperatury typu

Przetwornik analogowy 2-przewodowy, przystosowany do monta¿u w g³owicach typu B, NA, DA (G3 ÷ G8).

APAQ - HCF

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy:

termopara (zakres) / minimalna rozpiêtoœæ zakresu J (0 ÷ 950OC) / 170OC K (0 ÷ 1370OC) / 220OC L (0 ÷ 900OC) / 165OC N (0 ÷ 1300OC) / 290OC O T (0 ÷ 400 C) / 200OC

- wyjœcie uk³ad po³¹czeñ sygna³ dok³adnoœæ przetwarzania rezystancja obci¹¿enia

D

1

2

3

4

5

2 - przewodowy 4 ÷ 20 mA ± 0,2% zakresu Ro (kÙ) = (Uz - 6,5 V) / 25 mA dla 24 V = 700 Ù

- monitoring obwodu pomiarowego

tak

- separacja galwaniczna

nie

- zasilanie (Uz)

6,5 ÷ 32 V DC

- temperatura pracy

-40 ÷ 85OC

- stopieñ ochrony IP monta¿ otwarty

IP00

- wymiary œrednica wysokoœæ rozstaw otworów mocuj¹cych ø otworów mocuj¹cych

43 mm 17 mm 33 mm 4,5 mm

- monta¿

1

+

2

3

4

5

4 ÷ 20mA TC

w g³owicach G3 ÷ G8 (szerszy opis patrz strona A12)

+6,5 ÷ 32V DC

SPOSÓB ZAMAWIANIA

PRZETWORNIK APAQ-HCFrodzaj termopary Fe-CuNi NiCr-NiAl Fe-CuNi (DIN 43710) NiCrSi-NiSi Cu-CuNi NiCr-NiSi

-J -K -L -N -T -E

zakres pomiarowy

O np. (0÷ 400 C)

-

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ APAQ-HCF-K-(0÷1000OC) Przetwornik APAQ-HCF do termopary typu K z zakresem pomiarowym 0 ÷ 1000OC (4 ÷ 20 mA)

D8

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Przetwornik temperatury typu

Uniwersalny, programowalny przetwornik 2-przewodowy, przystosowany do monta¿u w g³owicach typu B, NA, DA (G3 ÷ G8).

dT01 Junior

DANE TECHNICZNE

Pt100 Pt1000

1

zakres dok³adnoœæ -210 ÷ 1200OC ± 0,5OC powy¿ej -150OC O O -270 ÷ 1327 C ± 0,5 C powy¿ej -140OC -270 ÷ 1300OC ± 1,0OC powy¿ej -100OC -50 ÷ 1768OC ± 2,0OC powy¿ej 20O C O -50 ÷ 1768 C ± 2,0OC powy¿ej 50O C (dla termopar dok³adnoœæ spoiny odniesienia ± 1OC) -200 ÷ 850OC ± 0,4OC (-100 ÷ 200OC ± 0,2OC) -200 ÷ 250OC ± 0,4OC (-100 ÷ 200OC ± 0,2OC)

2

5

minimalna rozpiêtoœæ zakresu dla czujnika: J; K; N 50OC S; R 500OC Pt100; Pt1000 10OC czêstotliwoœæ pomiaru

3

6

- wejœcie czujnik J K N S R

1

2P 4 ÷ 20mA

> 1s

+

4

2

3

+ -

2 - przewodowy 4 ÷ 20 mA lub 20 ÷ 4 mA Ro (kÙ) = (Uz - 8 V) / 22 mA dla 24 V = 700 Ù

1

3P 4 ÷ 20mA

+

tak (wg rekomendacji NE 45 NAMUR)

- separacja galwaniczna

tak (Upeak = 1kV / 50Hz)

- zasilanie (Uz)

8 ÷ 35 V DC (ochrona przed odwrotn¹ polaryzacj¹)

- temperatura pracy

-40 ÷ 85OC

- stopieñ ochrony IP w g³owicy monta¿ otwarty

IP54 IP00

4 ÷ 20mA

w g³owicach G3 ÷ G8 (szerszy opis patrz strona A12)

7,5 ÷ 30V DC

- monta¿

2

3

4 ÷ 20mA

1

+

2

3

6

D

4

5

6

-

+ 1

+

5

RTD

RTD

7,5 ÷ 30V DC

U

4

-

7,5 ÷ 30V DC

4P

6

RTD

+ -

- monitoring obwodu pomiarowego

5

-

7,5 ÷ 30V DC

- wyjœcie uk³ad po³¹czeñ sygna³ rezystancja obci¹¿enia

4

2

-

3

4

5

6

-

+

+ TC

SPOSÓB ZAMAWIANIA PRZETWORNIK dT01Brodzaj termoelementu Pt100 Pt1000

-

-

-

Pt100 Pt1000

Fe-CuNi NiCr-NiAl NiCrSi-NiSi PtRh10-Pt PtRh13-Pt

J K N S R

sposób po³¹czenia z czujnikiem 2 - przewodowe 3 - przewodowe 4 - przewodowe termopara

2P 3P 4P brak wpisu

zakres pomiarowy

O np. (0÷ 100 C)

konfiguracja wyjœcia 4 ÷ 20 mA (standard) 20 ÷ 4 mA (odwrócona)

IS IO

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ dT01Junior-Pt100-3P-(0÷200OC)-IS Przetwornik dT01 Junior do trzyprzewodowego czujnika Pt 100 z zakresem pomiarowym 0 ÷ 200OC z wyjœciem 4 ÷ 20 mA

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

D9

Przetwornik temperatury typu

Uniwersalny, programowalny przetwornik 2-przewodowy, przystosowany do monta¿u w g³owicach typu B, NA, DA (G3 ÷ G8).

FLEX TOP 2211

DANE TECHNICZNE - wejœcie czujnik B E J K L N S; R T Pt100, Ni100 Pt500, Ni500 Pt1000, Ni1000

zakres 100 ÷ 1820OC -270 ÷ 900OC -210 ÷ 1200OC -250 ÷ 1370OC -200 ÷ 900OC -200 ÷ 1300OC -50 ÷ 1750OC -250 ÷ 400OC -200 ÷ 850OC -200 ÷ 350OC -200 ÷ 350OC

dok³adnoœæ ± 2OC ± 1OC ± 1OC ± 1OC ± 1OC ± 1OC ± 2OC ± 1OC ± 0,1OC ± 0,1OC ± 0,1OC

minimalny zakres 50OC 50OC 50OC 50OC 50OC 50OC 100OC 40OC 10OC 10OC 10OC

FlexTop 2211

1

2P czêstotliwoœæ pomiaru

D

RTD 1s, TC 1,6s

- wyjœcie uk³ad po³¹czeñ sygna³ rezystancja obci¹¿enia

4 ÷ 20mA

+

2

3

4 ÷ 20mA

- monitoring obwodu pomiarowego

tak

1

- separacja galwaniczna

3,75kV

- zasilanie (Uz)

6,5 ÷ 35 V DC (ochrona przed odwrotn¹ polaryzacj¹)

- temperatura pracy

-40 ÷ 85OC

+

2

3

+ -

4 ÷ 20mA

1

+

2

3

- monta¿

1

U

w g³owicach G3 ÷ G8 (szerszy opis patrz strona A12)

4 ÷ 20mA

+

6

4

5

6

RTD

7,5 ÷ 30V DC

IP55 IP10

5

RTD

+ -

- stopieñ ochrony IP w g³owicy monta¿ otwarty

4

-

7,5 ÷ 30V DC

4P

6

RTD

7,5 ÷ 30V DC

3P

5

-

+ -

2 - przewodowy 4 ÷ 20 mA lub 20 ÷ 4 mA Ro [kÙ] = (Uz - 6,5 V) / 23 mA dla 24 V = 760 Ù

4

2

3

4

-

5

+

6

-

+ 7,5 ÷ 30V DC

TC

SPOSÓB ZAMAWIANIA PRZETWORNIK FLEXTOP2211rodzaj termoelementu Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni500 Ni1000

-

Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni500 Ni1000

PtRh30-PtRh6 NiCr-CuNi Fe-CuNi NiCr-NiAl Fe-CuNi (DIN43710) NiCrSi-NiSi PtRh10-Pt PtRh13-Pt Cu-CuNi

B E J K L N S R T

-

konfiguracja wyjœcia 4 ÷ 20 mA (standard) 20 ÷ 4 mA (odwrócona)

IS IO

zakres pomiarowy

np. (0÷ 100OC)

sposób po³¹czenia z czujnikiem 2 - przewodowe 3 - przewodowe 4 - przewodowe termopara

2P 3P 4P brak wpisu

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ FLEXTOP2211-Pt100-3P-(0÷200OC)-IS Przetwornik Flex Top 2211 do trzyprzewodowego czujnika Pt 100 z zakresem pomiarowym 0 ÷ 200OC z wyjœciem 4 ÷ 20 mA

D 10

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Przetwornik temperatury

Uniwersalny przetwornik 2 lub 3-przewodowy z cyfrow¹ nastaw¹, przystosowany do monta¿u na szynie DIN.

AR580

typu

DANE TECHNICZNE

TC

- monitoring obwodu pomiarowego

tak

- separacja galwaniczna

nie

OUT 6 5 4 - + - + 10÷36Vdc

TC+

0 ÷ 65 C

- stopieñ ochrony IP obudowa zaciski

IP40 IP20

- monta¿

na szynie DIN-3 (TS35)

Pt 100 2P 3P

D

AR580

uk³ad po³¹czeñ dla przetwornika z wyjœciem pr¹dowym

O

- temperatura pracy

mA

6 5 4

3 OUT 4 5 2 IN 6 1

18÷36Vdc +

3 - przewodowy 0 ÷ 10 V lub 10 ÷ 0 V < 4mA 18 ÷ 36 V DC (ochrona przed odwrotn¹ polaryzacj¹)

90

1 2 3 IN

2 - przewodowy 4 ÷ 20 mA lub 20 ÷ 4 mA Ro (kÙ) = (Uz - 10 V) / 21 mA dla 24 V = 650 Ù 10 ÷ 36 V DC (ochrona przed odwrotn¹ polaryzacj¹)

- wyjœcie dla wersji napiêciowej uk³ad po³¹czeñ sygna³ pr¹d obci¹¿enia zasilanie (Uz)

1 2 3

3P

minimalna rozpiêtoœæ zakresu dla czujnika 40 C

zasilanie (Uz)

+ -

2P

O

- wyjœcie dla wersji pr¹dowej uk³ad po³¹czeñ sygna³ rezystancja obci¹¿enia

58

+

Pt100

18

zakres dok³adnoœæ -5 ÷ 800OC ± 0,3% pe³nego zakresu pomiarowego O -5 ÷ 1200 C ± 0,3% pe³nego zakresu pomiarowego -5 ÷ 1600OC ± 0,3% pe³nego zakresu pomiarowego O -5 ÷ 1300 C ± 0,3% pe³nego zakresu pomiarowego -5 ÷ 700OC ± 0,3% pe³nego zakresu pomiarowego (dla termopar dok³adnoœæ temperatury odniesienia ± 2OC) O -100 ÷ 850 C ± 0,2% pe³nego zakresu pomiarowego

Pt 100

- wejœcie czujnik J K S N E

V

uk³ad po³¹czeñ dla przetwornika z wyjœciem napiêciowym

SPOSÓB ZAMAWIANIA PRZETWORNIK AR580/ wersja przetwornika pr¹dowa napiêciowa

I U

odzaj termoelementu Pt100

Pt100

Fe-CuNi NiCr-NiAl PtRh10-Pt NiCrSi-NiSi NICr-CuNi

-

-

-

konfiguracja wyjœcia 4 ÷ 20 mA (pr¹dowa standard) 20 ÷ 4 mA (pr¹dowa odwrócona) 0 ÷ 10 V (napiêciowa standard) 10 ÷ 0 V (napiêciowa odwrócona)

IS IO US UO

J K S N E

sposób po³¹czenia z czujnikiem 2 - przewodowe 3 - przewodowe termopara

2P 3P brak wpisu

zakres pomiarowy

O np. (0÷ 100 C)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ AR580/I-Pt100-3P-(0÷200OC)-IS Przetwornik AR580 do trzyprzewodowego czujnika Pt 100 z zakresem pomiarowym 0 ÷ 200OC i wyjœciem 4 ÷ 20 mA)

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

D 11

Przetwornik temperatury typu

Programowalny przetwornik 2-przewodowy, przystosowany do monta¿u na szynie DIN.

LSPT 01

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy zakres minimalna rozpiêtoœæ zakresu uk³ad po³¹czeñ czêstotliwoœæ pomiaru

Pt100; Ni100 -185 ÷ 798OC (25 ÷ 375Ù) 50OC 3 - przewodowy 1s

- wyjœcie uk³ad po³¹czeñ sygna³ dok³adnoœæ przetwarzania rezystancja obci¹¿enia

D

2 - przewodowy 4 ÷ 20 mA ± 0,2% Ro [kÙ] = (Uz - 7 V) / 25 mA dla 24 V = 680 Ù tak

- separacja galwaniczna

nie

- zasilanie (Uz)

6 ÷ 29 V DC (ochrona przed odwrotn¹ polaryzacj¹)

- temperatura pracy

-25 ÷ 80OC

- monta¿

na szynie DIN-3 (TS35)

4

+ 4 ÷20mA

-

1 63,5

- monitoring obwodu pomiarowego

3

2

LSPT-01

8

91

1

2

3

4

+

5

4 ÷ 20mA

Pt 100 (Ni100)

+ 6 ÷ 29 V DC

SPOSÓB ZAMAWIANIA

PRZETWORNIK LSPT01rodzaj czujnika Pt100 Ni100

-

Pt100 Ni100

zakres pomiarowy ( minimalna rozpiêtoœæ zakresu 50OC)

np. (0÷ 100OC)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ LSPT01-Pt100-(0÷200OC) Przetwornik LSPT 01 do trzyprzewodowego czujnika Pt 100 z zakresem pomiarowym 0 ÷ 200 OC (4 ÷ 20 mA)

D 12

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

5

tel. kom. 603-950-935

PRZYRZ¥DY ELEKTRONICZNE -

mierniki regulatory prze³¹czniki zasilacze rejestratory pirometry

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

E

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

E

E

E

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Tablicowy miernik temperatury typu

Miernik wraz z czujnikiem s³u¿y do pomiaru temperatury. Miernik przeznaczony jest do zabudowy w szafach pomiarowych.

AM 30

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy

Pt100 wersja czteroprzewodowa

- zakres

-50 ÷ 700OC

- rozdzielczoœæ wskazañ

0,1OC lub 1OC

- klasa dok³adnoœci

0,1% ± 1 cyfra

- temperatura pracy

-10 ÷ 50OC

- zasilanie

230V AC 50Hz

- pobór mocy

< 5VA

- stopieñ ochrony obudowy p³yta czo³owa czêœæ monta¿owa

IP64 IP20

- wymiary s/w/g

96 x 48 x 62 mm

- otwór monta¿owy

91 x 43 mm

- obudowa

tworzywo ABS

- wyœwietlacz

LED czerwony 4 cyfry, wysokoϾ cyfry 14 mm

- wyprowadzenia

listwa zaciskowa typu TERMINAL BLOCK

AM 30

AMPERO THERMO-EST °C

E WE

L N

Pt 100

230V AC

SPOSÓB ZAMAWIANIA MIERNIK AM30rozdzielczoœæ wskazañ 0,1OC 1OC

0,1 1

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ AM30-0,1 Miernik AM 30 z rozdzielczoœci¹ wskazañ 0,1°C

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

E1

Tablicowy miernik temperatury typu

AM 40

Miernik wraz z dwoma czujnikami s³u¿y do pomiaru dwóch ró¿nych temperatur. Miernik przeznaczony jest do zabudowy w szafach pomiarowych.

2 - kana³owy

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy

Pt100 wersja czteroprzewodowa

- zakres

-50 ÷ 700OC

- rozdzielczoœæ wskazañ

0,1OC lub 1OC

- klasa dok³adnoœci

0,1% ± 1 cyfra

AM 40

AMPERO THERMO-EST °C

podane parametry dla obu kana³ów s¹ identyczne

1

- temperatura pracy

-10 ÷ 50OC

- zasilanie

230V AC 50Hz

- pobór mocy

< 8VA

- stopieñ ochrony obudowy p³yta czo³owa czêœæ monta¿owa

IP64 IP20

- wymiary s/w/g

96 x 96 x 62 mm

- otwór monta¿owy

91 x 91 mm

- obudowa

tworzywo ABS

- wyœwietlacz

LED czerwony 4 cyfry, wysokoϾ cyfry 14 mm

- wyœwietlacz

2 wyœwietlacze LED czerwone 4 cyfry ka¿dy, wysokoœæ cyfry 14 mm

- wyprowadzenia

listwa zaciskowa typu TERMINAL BLOCK

°C

E

2

Pt 100 KANA£ 1 WE1 WE2

L N

Pt 100

230V AC

KANA£ 2

SPOSÓB ZAMAWIANIA MIERNIK AM40rozdzielczoœæ wskazañ kana³u 1 0,1OC 1OC

0,1 1

rozdzielczoœæ wskazañ kana³u 2 0,1OC 1OC

0,1 1

-

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ AM40-1-1 Miernik AM 40 z rozdzielczoœci¹ wskazañ kana³u 1 = 1°C i rozdzielczoœci¹ wskazañ kana³u 2 = 1°C

E2

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Naœcienny miernik temperatury typu

Miernik wraz z czujnikiem s³u¿y do pomiaru temperatury. Ze wzglêdu na wodoodporn¹ obudowê przeznaczony jest do stosowania przede wszystkim w przemyœle spo¿ywczym i chemicznym.

ZSN 1

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy

Pt100 wersja czteroprzewodowa

- zakres

-50 ÷ 700OC

- rozdzielczoœæ wskazañ

0,1OC lub 1OC

- klasa dok³adnoœci

0,1% ± 1 cyfra

- temperatura pracy

-10 ÷ 50OC

- zasilanie

230V AC 50Hz

- pobór mocy

< 5VA

- stopieñ ochrony obudowy

IP66

- wymiary wys.x sze. x g³.

80 x 130 x 60 mm

- obudowa

tworzywo ABS

- wyœwietlacz

LED czerwony 4 cyfry, wysokoϾ cyfry 20 mm

- wyprowadzenia przewód zasilania przewód czujnika

ZSN - 1

AMPERO THERMO-EST °C

d³awik Pg 9 ( ø przewodu 4 ÷ 8 mm) d³awik Pg 7 ( ø przewodu 3,5 ÷ 6 mm)

E L

N

230V AC

WE

Pt 100

SPOSÓB ZAMAWIANIA MIERNIK ZSN1rozdzielczoœæ wskazañ 0,1OC 1OC

0,1 1

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ ZSN1-0,1 Miernik ZSN 1 z rozdzielczoœci¹ wskazañ 0,1°C

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

E3

Naœcienny miernik temperatury typu

ZSN 2

Miernik w zestawie z dwoma czujnikami s³u¿y do pomiaru dwóch ró¿nych temperatur. Ze wzglêdu na wodoodporn¹ obudowê przeznaczony jest do stosowania przede wszystkim w przemyœle spo¿ywczym i chemicznym.

2 - kana³owy

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy

Pt100 wersja czteroprzewodowa

- zakres

-50 ÷ 700OC

- rozdzielczoœæ wskazañ

0,1OC lub 1OC

- klasa dok³adnoœci

0,1% ± 1 cyfra °C

1 podane parametry dla obu kana³ów s¹ identyczne

E

ZSN - 2

- temperatura pracy

-10 ÷ 50OC

- zasilanie

230V AC 50Hz

- pobór mocy

< 5VA

- stopieñ ochrony obudowy p³yta czo³owa czêœæ monta¿owa

IP64 IP20

- wymiary wys.x sze. x g³.

80 x 130 x 60 mm

- obudowa

tworzywo ABS

- wyœwietlacz

wyœwietlacze LED czerwone 4 cyfry ka¿dy, wysokoœæ cyfry 14 mm

- wyprowadzenia przewód zasilania przewody czujników

2

AMPERO THERMO-EST °C

Pt 100 d³awik Pg 9 ( ø przewodu 4 ÷ 8 mm) d³awik Pg 7 ( ø przewodu 3,5 ÷ 6 mm)

KANA£ 1 L

N

WE1 WE2 KANA£ 2

230V AC

Pt 100

SPOSÓB ZAMAWIANIA MIERNIK ZSN2rozdzielczoœæ wskazañ kana³u 1 0,1OC 1OC

0,1 1

rozdzielczoœæ wskazañ kana³u 2 0,1OC 1OC

0,1 1

-

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ ZSN2-1-1 Miernik ZSN 2 z rozdzielczoœci¹ wskazañ kana³u 1 = 1°C i rozdzielczoœci¹ wskazañ kana³u 2 = 1°C

E4

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Tablicowy miernik temperatury typu

Jednokana³owy programowalny miernik uniwersalny z kolorowym wyœwietlaczem, do zabudowy w szafach pomiarowych.

AR 517

DANE TECHNICZNE - wejœcie programowalne element pomiarowy zakres dok³adnoœæ Pt100 -200 ÷ 850OC 0,1% zakresu ± 1 cyfra O Pt500 -200 ÷ 620 C 0,1% zakresu ± 1 cyfra Pt1000 -200 ÷ 520OC 0,1% zakresu ± 1 cyfra Ni100 -50 ÷ 170OC 0,1% zakresu ± 1 cyfra O termopara J -40 ÷ 800 C 0,2% zakresu ± 1 cyfra O termopara K -40 ÷ 1200 C 0,2% zakresu ± 1 cyfra O termopara S; R -40 ÷ 1600 C 0,2% zakresu ± 1 cyfra termopara B 300 ÷ 1800OC 0,2% zakresu ± 1 cyfra termopara T -25 ÷ 300OC 0,2% zakresu ± 1 cyfra termopara E -25 ÷ 820OC 0,2% zakresu ± 1 cyfra O termopara N -35 ÷ 1300 C 0,2% zakresu ± 1 cyfra pr¹dowe 0/4 ÷ 20 mA 0,1% zakresu ± 1 cyfra napiêciowe 0 ÷ 10 V 0,1% zakresu ± 1 cyfra napiêciowe 0 ÷ 60 mV 0,1% zakresu ± 1 cyfra rezystancyjne 0 ÷ 2500 Ù 0,1% zakresu ± 1 cyfra (dla termopar dok³adnoœæ temperatury odniesienia < 2OC)

SET

- rozdzielczoϾ mierzonej temperatury 0,1OC - zasilanie

230Vac (standard) 24Vac/dc (opcja)

85 ÷ 260Vac 3VA 20 ÷ 50Vac 3VA; 20 ÷ 70Vdc 3VA

- stopieñ ochrony obudowy p³yta czo³owa czêœæ monta¿owa

IP65 IP20

- wymiary s/w/g

96 x 48 x 79 mm

- otwór monta¿owy

92 x 46 mm

- obudowa

NORYL 94V-0, poliwêglan

- wyœwietlacz

LED kolorowy (5 kolorów) 4 cyfry wysokoœæ 20 mm

24Vdc wyjœcia

listwa zaciskowa typu TERMINAL BLOCK

- wyjœcia analogowe

- opcjonalnie interfejs

+

3-p

-

+

mA

RS485

PRG

9 10 +

BIN +

+

(opcja)

mA

-

12 13

-

RS485

mA

2-p

TC mV

+ V

E

V (opcja)

V-

RTD

0/4 ÷ 20 mA (standard) 0/2 ÷ 10V (opcja) 24Vdc/30mA

zasilaj¹ce (np przetwornik)

+

1 2 3 4 5 6 7 8 RTD

- wyprowadzenia

-

230Vac lub

24Vac/dc (opcja)

wejœcia

SPOSÓB ZAMAWIANIA MIERNIK AR517-

napiêcie zasilania 230 Vac 24 Vac/dc

-

-

1 2

wyjœcie analogowe 0/4 ÷ 20 mA 0/2 ÷ 10 V

1 2

interfejs bez RS485

1 2 (pozosta³e parametry miernika nastawiane s¹ z klawiatury zgodnie z DTR)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ AR517-1-1-1 Miernik AR517 z napiêciem zasilania 230Vac, z wyjœciem pr¹dowym, bez interfejsu.

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

E5

Bateryjny miernik temperatury z czujnikiem wodoodporny typu

AM 1260

Miernik z czujnikiem s³u¿y do szybkich, podrêcznych pomiarów temperatury w przemyœle spo¿ywczym.

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy

Pt100 wersja czteroprzewodowa -50 ÷ 200OC -199 ÷ 700OC (opcja)

- zakres - rozdzielczoœæ wskazañ podzakres -199,9 ÷ 199,9OC podzakres 200 ÷ 700OC

0,1OC 1OC

- klasa dok³adnoœci podzakres -199,9 ÷ 199,9OC podzakres 200 ÷ 700OC

0,3OC ± 1 cyfra ± b³¹d czujnika 1OC ± 1 cyfra ± b³¹d czujnika

AM 1260

0

C

- czêstoœæ pomiaru - 2,5 razy na sekundê

E

- temperatura pracy

-10 ÷ 50OC

- zasilanie

bateria 1 szt. 3,6 V DC (LS 14250)

- ¿ywotnoœæ baterii

oko³o 5 lat

- stopieñ ochrony obudowy

IP65

- wilgotnoϾ

90% (bez kondensacji)

- wymiary d/s/w/

168 x 80 x 38 mm

- wyœwietlacz

LCD 3 ½ cyfry, wysokoœæ cyfry 12 mm

- przewód ³¹czeniowy

silikonowy 4x0,25 mm²

- rêkojeœæ

z tworzywa ABS lub silikonowa

- ostrze czujnika

ze stali nierdzewnej (1.4301)

- d³ugoœæ ostrza czujnika

100 ÷ 500 mm (typowa120 mm)

HOLD

ON OFF

THERMOMETER Pt 100

4 WIRE

AMPERO THERMO-EST

SPOSÓB ZAMAWIANIA MIERNIK AM1260czujnik trwale pod³¹czony do miernika czujnik roz³¹czny

-

BO BZ

kod czujnika (szerszy opis rozdzia³ B strona B16 i B27) typowo PM-100-K(+)-S7-120-3-1-(-50 ÷ 180OC)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ AM1260-PM-100-K(+)-S7-120-3-1-(-50÷180OC) Miernik AM1260 z czujnikiem PM - Pt 100 z rêkojeœci¹ silikonow¹, przewodem ³¹czeniowym cztero¿y³owym w izolacji silikonowej, o d³ugoœci ostrza 120 mm i œrednicy 3 mm, o d³ugoœci przewodu 1 m i zakresie pomiarowym -50 ÷ 180OC, klasy A

E6

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Bateryjny naœcienny miernik temperatury typu

Miernik z odczytem bezpoœrednim s³u¿y do pomiaru temperatury otoczenia (wersja 1) lub dowolnego medium (wersja 2)

AM 1560

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy

Pt1000

- zakres

-50 ÷ 80OC (dla wersji 1) -50 ÷ 200OC (dla wersji 2)

- rozdzielczoœæ wskazañ

0,1OC

- klasa dok³adnoœci

0,1% ± 1 cyfra

- temperatura pracy

-50 ÷ 80OC

- zasilanie

3V DC bateria litowa CR 2032 czas pracy oko³o 2 lata

WERSJA 1

AM 1560 ºC

- stopieñ ochrony obudowy

IP65

- wilgotnoϾ

90% (bez kondensacji)

- wymiary s/w/g

64 x 88 x 42 mm

- obudowa

tworzywo ABS

- wyœwietlacz

LCD 3½ cyfry, wysokoœæ cyfry 12 mm

THERMOMETER

AMPERO THERMO-EST

30

WERSJA 2

ø6

AM 1560 ºC

THERMOMETER

E

AMPERO THERMO-EST

przewód silikonowy 2 x 0,25 dowolny czujnik Pt 1000

SPOSÓB ZAMAWIANIA MIERNIK AM1560wersja 1 wersja 2

-

1 2

kod czujnika dla wersji 1 dla wersji 2

brak wpisu pe³ny kod czujnika (szerszy opis rozdzia³ B)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ AM1560-1 Miernik AM1560 wersja 1

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

E7

Kieszonkowy wodoodporny miernik temperatury typu

ST 9293

Termometr ST 9293 s³u¿y do szybkiego, podrêcznego pomiaru temperatury przede wszystkim w przemyœle spo¿ywczym.

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy

pó³przewodnikowy

- zakres

-50 ÷ 150OC lub -50 ÷ 300OC

- rozdzielczoœæ wskazañ podzakres -50 ÷ 199,9OC podzakres 200 ÷ 300OC

0,1OC 1OC

- klasa dok³adnoœci

0,1OC

- temperatura pracy

-10 ÷ 50OC

- zasilanie

bateryjne 1,5V DC 1 bateria G13 / A76 / L1154

- stopieñ ochrony obudowy

IP65

- wymiary s/w/g

45 x 45 x 17 mm

- obudowa

tworzywo ABS

- wyœwietlacz

LCD 4 cyfry, wysokoϾ cyfry 7 mm

- ostrze czujnika

ze stali nierdzewnej

E

SPOSÓB ZAMAWIANIA MIERNIK ST9293/ zakres O zakres -50 ÷ 150 C O zakres -50 ÷ 300 C

150 300

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ ST9293/150 Miernik ST9293 z zakresem pomiarowym -50 ÷ 150°C

E8

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Bateryjny miernik temperatury typu

Miernik wraz z czujnikiem s³u¿y do szybkich,podrêcznych pomiarów temperatury.

TES 1311A TES1319A

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy

K (NiCr - NiAl)

- zakres TES1311A TES1319A

-73 ÷ 1370OC -50 ÷ 1300OC

- rozdzielczoœæ wskazañ

0,1OC w ca³ym zakresie

- klasa dok³adnoœci TES1311A TES1319A (-50 ÷ 0OC) (0 ÷ 1000OC) (1000 ÷ 1300OC)

± [0,1% odczytu + 1OC] ± [0,5% odczytu + 1OC] ± [0,3% odczytu + 1OC] ± [0,5% odczytu + 1OC]

- temperatura pracy

0 ÷ 50OC

- wilgotnoϾ

< 80% RH

- zasilanie

9V 6 baterii typu AAA

- funkcja HOLD

zapamiêtywanie wartoœci chwilowej pomiaru

- podœwietlanie wyœwietlacza

zielone

- sygnalizacja wyczerpania baterii

symbol BT na wyœwietlaczu

- wymiary d/s/w

150 x 72 x 35 mm

- obudowa

tworzywo ABS

- wyœwietlacz

LCD 4½ cyfry, wysokoœæ cyfry 20 mm

- wyprowadzenia

gniazdo kompensacyjne MINI

THERMOMETER T1

K O

C

HOLD

MX/MN

0.1 1O

O

O

C/ OF

E

SPOSÓB ZAMAWIANIA MIERNIK TES typ miernika TES 1311A TES 1319A

1311A 1319A

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ TES1311A Miernik TES 1311A

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

E9

Termometr elektroniczny wew./zew. typu

Termometr 02189 wraz z czujnikiem wewnêtrznymi i zewnêtrznym s³u¿y do pomiaru temperatury otoczenia oraz temperatury zewnêtrznej.

02185

DANE TECHNICZNE - wejœcie elementy pomiarowe

pó³przewodnikowe

- zakres temperatura wewnêtrzna temperatura zewnêtrzna

-10 ÷ 40OC -50 ÷ 60OC

- rozdzielczoœæ wskazañ

0,1OC

- dok³adnoœæ

±1OC

- temperatura pracy

-10 ÷ 40OC

- zasilanie

1,5V bateria R6 (AA)

- wymiary s/w

65 x 100 mm

- obudowa

tworzywo ABS

IN

OUT

OUT

IN

- sensor zewnêtrzny na 3 m przewodzie MAX MIN

RRESET

MAX MIN

E

SPOSÓB ZAMAWIANIA TERMOMETR-02185

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ TERMOMETR-02185 Termometr model 02185

E 10

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

RRESET

Termometr i higrometr elektroniczny wew./zew. typu

06912

Termometr - higrometr 06921 wraz z czujnikami wewnêtrznymi i zewnêtrznym s³u¿y do pomiaru temperatury i wilgotnoœci otoczenia oraz temperatury zewnêtrznej.

DANE TECHNICZNE - wejœcie elementy pomiarowe

pó³przewodnikowe

- zakres temperatura wewnêtrzna temperatura zewnêtrzna wilgotnoœæ wewnêtrzna

-10 ÷ 40OC -50 ÷ 60OC 25 ÷ 90%

- rozdzielczoœæ wskazañ termometru

0,1OC

- dok³adnoœæ termometru

±1OC

- rozdzielczoœæ wskazañ higrometru

1%

- dok³adnoœæ higrometru

±3%

- temperatura pracy

-10 ÷ 40OC

- zasilanie

1,5V bateria R6 (AA)

- wymiary s/w/g

70 x 105 x 20mm

- obudowa

tworzywo ABS

- sensor zewnêtrzny na 3 m przewodzie

E

SPOSÓB ZAMAWIANIA TERMOMETR-06912

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ TERMOMETR-06912 Termometr i higrometr model 06912

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

E 11

Tablicowy regulator temperatury typu

Regulator wraz z czujnikiem s³u¿y do regulacji w systemie ON - OFF, mierzenia temperatury oraz do sygnalizacji jej przekroczenia, przeznaczony jest do zabudowy w szafach i pulpitach steruj¹cych.

AM 32

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy

Pt100 wersja czteroprzewodowa

- zakres

-50 ÷ 700OC

- rozdzielczoœæ wskazañ

0,1OC lub 1OC

- klasa dok³adnoœci

0,1% ± 1 cyfra

- progi alarmowe (przekaŸnikowe)

- histereza progu alarmowego

dwa progi alarmowe nastawiane z klawiatury A zadzia³anie po przekroczeniu wartoœci zadanej wy³¹cz lub za³¹cz B mo¿liwoœæ uruchomienia czasu odliczania po osi¹gniêciu wartoœci zadanej przez P1 t1 sygnalizacja up³yniêcia czasu t2 dezaktywacja przekaŸnika P1 (wy³¹czenie uk³adu regulacji temperatury)

AM 32

AMPERO THERMO-EST

OUT.1

°C

OUT.2

ENT

nastawiana dla ka¿dego progu oddzielnie w zakresie -10 ÷ 10OC

- obci¹¿alnoœæ styków przekaŸników 2A; 230V AC 50Hz

E

- temperatura pracy

-10 ÷ 50OC

- zasilanie

230V AC 50Hz; 5VA

- stopieñ ochrony obudowy p³yta czo³owa czêœæ monta¿owa

IP64 IP20

- wymiary s/w/g

96 x 48 x 62 mm

- otwór monta¿owy

91 x 43 mm

- obudowa

tworzywo ABS

- wyœwietlacz

LED czerwony 4 cyfry, wysokoϾ cyfry 14 mm

- wyprowadzenia

listwa zaciskowa typu TERMINAL BLOCK

P1

P2

Pt 100

+ 5 V 230V AC

SPOSÓB ZAMAWIANIA

REGULATOR AM 32 (wszystkie parametry regulatora nastawiane s¹ z klawiatury zgodnie z DTR)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ AM32 Regulator AM 32

E 12

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Tablicowy miernik i regulator temperatury typu

AM 41

Przyrz¹d posiada niezale¿ny miernik i regulator. Regulator wraz z czujnikiem s³u¿y do regulacji w systemie ON - OFF. Przyrz¹d przeznaczony jest do zabudowy w szafach i pulpitach steruj¹cych.

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy

Pt100 wersja czteroprzewodowa

- zakres

-50 ÷ 700OC

- rozdzielczoœæ wskazañ

0,1OC lub 1OC

- klasa dok³adnoœci

0,1% ± 1 cyfra

AM 41

AMPERO THERMO-EST

podane parametry dla kana³u miernika i regulatora s¹ identyczne - progi alarmowe (przekaŸnikowe)

- histereza progu alarmowego

ºC

1

dwa progi alarmowe nastawiane z klawiatury A zadzia³anie po przekroczeniu wartoœci zadanej wy³¹cz lub za³¹cz B mo¿liwoœæ uruchomienia czasu odliczania po osi¹gniêciu wartoœci zadanej przez P1 t1 sygnalizacja up³yniêcia czasu t2 dezaktywacja przekaŸnika P1 (wy³¹czenie uk³adu regulacji temperatury)

OUT2.1

ºC

OUT2.2

2 ENT

nastawiana dla ka¿dego progu oddzielnie w zakresie -10 ÷ 10OC

- obci¹¿alnoœæ styków przekaŸników 2A; 230V AC 50Hz - temperatura pracy

-10 ÷ 50OC

- zasilanie

230V AC 50Hz; 8VA

- stopieñ ochrony obudowy p³yta czo³owa czêœæ monta¿owa

IP64 IP20

E

Pt 100 KANA£ 1 P2.1

- wymiary s/w/g

96 x 96 x 62 mm

- otwór monta¿owy

91 x 91 mm

- obudowa

tworzywo ABS

- wyœwietlacz

2 x LED czerwony 4 cyfry, wysokoϾ cyfry 14 mm

- wyprowadzenia

listwa zaciskowa typu TERMINAL BLOCK

P2.2

WE1 WE2

KANA£ 2 Pt 100

L N

+ 5 V 230V AC

SPOSÓB ZAMAWIANIA

REGULATOR AM41 (wszystkie parametry regulatora nastawiane s¹ z klawiatury zgodnie z DTR)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ AM41 Regulator AM 41

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

E 13

Tablicowy regulator temperatury typu

AM 42

Przyrz¹d posiada dwa niezale¿ne regulatory, które wraz z czujnikami s³u¿¹ do regulacji w systemie ON - OFF. Przyrz¹d przeznaczony jest do zabudowy w szafach i pulpitach steruj¹cych.

2- kana³owy

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy

Pt100 wersja czteroprzewodowa

- zakres

-50 ÷ 700OC

- rozdzielczoœæ wskazañ

0,1OC lub 1OC

- klasa dok³adnoœci

0,1% ± 1 cyfra

- progi alarmowe (przekaŸnikowe)

- histereza progu alarmowego

dwa progi alarmowe nastawiane z klawiatury A zadzia³anie po przekroczeniu wartoœci zadanej wy³¹cz lub za³¹cz B mo¿liwoœæ uruchomienia czasu odliczania po osi¹gniêciu wartoœci zadanej przez P1 t1 sygnalizacja up³yniêcia czasu t2 dezaktywacja przekaŸnika P1 (wy³¹czenie uk³adu regulacji temperatury)

AM 42

AMPERO THERMO-EST

OUT1.1

°C

OUT1.2

1 ENT

OUT2.1

°C

OUT2.2

2 ENT

nastawiana dla ka¿dego progu oddzielnie w zakresie -10 ÷ 10OC

- obci¹¿alnoœæ styków przekaŸników 2A; 230V AC 50Hz podane parametry dla obu kana³ów regulatora s¹ identyczne

E

- temperatura pracy

-10 ÷ 50OC

- zasilanie

230V AC 50Hz; 8VA

Pt 100

- stopieñ ochrony obudowy p³yta czo³owa czêœæ monta¿owa

IP64 IP20

- wymiary s/w/g

96 x 96 x 62 mm

- otwór monta¿owy

91 x 91 mm

- obudowa

tworzywo ABS

- wyœwietlacz

2 x LED czerwony 4 cyfry, wysokoϾ cyfry 14 mm

- wyprowadzenia

listwa zaciskowa typu TERMINAL BLOCK

KANA£ 1 P1.1 P2.1

P1.2 P2.2

WE1 WE2

Pt 100

REGULATOR AM42 (wszystkie parametry regulatora nastawiane s¹ z klawiatury zgodnie z DTR)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ AM42 Regulator AM 42

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

L N

KANA£ 2

SPOSÓB ZAMAWIANIA

E 14

-5 V +

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

+ 5V

230V AC

Naœcienny regulator temperatury typu

Regulator wraz z czujnikiem s³u¿y do regulacji w systemie ON - OFF, mierzenia temperatury oraz do sygnalizacji jej przekroczenia. Ze wzglêdu

ZSN 10

na wodoodporn¹ obudowê przeznaczony jest do stosowania przede wszystkim w przemyœle spo¿ywczym i chemicznym.

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy

Pt100 wersja czteroprzewodowa

- zakres

-50 ÷ 700OC

- rozdzielczoœæ wskazañ

0,1OC lub 1OC

- klasa dok³adnoœci

0,1% ± 1 cyfra

- progi alarmowe (przekaŸnikowe)

dwa progi alarmowe nastawiane z klawiatury A zadzia³anie po przekroczeniu wartoœci zadanej wy³¹cz lub za³¹cz B mo¿liwoœæ uruchomienia czasu odliczania po osi¹gniêciu wartoœci zadanej przez P1 t1 sygnalizacja up³yniêcia czasu t2 dezaktywacja przekaŸnika P1 (wy³¹czenie uk³adu regulacji temperatury)

- histereza progu alarmowego

ZSN 10

AMPERO THERMO-EST OUT1

ENT

OUT2

°C

nastawiana dla ka¿dego progu oddzielnie w zakresie -10 ÷ 10OC

- obci¹¿alnoœæ styków przekaŸników 2A; 230V AC 50Hz - temperatura pracy

-10 ÷ 50OC

- zasilanie

230V AC 50Hz; 5VA

- stopieñ ochrony obudowy

IP66

- wymiary.

160 x 80 x 85 mm

- obudowa

tworzywo ABS

- wyœwietlacz

LED czerwony 4 cyfry, wysokoϾ cyfry 20 mm

- przyciski

mikrowy³¹czniki + membrana

- sygnalizacja przekroczenia progu

diody LED czerwone

- wyprowadzenia przewody zasilania i sterowania przewód czujnika

d³awik Pg 9 ( ø przewodu 4 ÷ 8 mm) d³awik Pg 7 ( ø przewodu 3,5 ÷ 6 mm)

E L

N

230V AC

WE

WY1

Pt 100

WY2

+ 5V

SPOSÓB ZAMAWIANIA

REGULATOR ZSN10 (wszystkie parametry regulatora nastawiane s¹ z klawiatury zgodnie z DTR)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ ZSN10 Regulator ZSN 10

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

E 15

Naœcienny regulator temperatury typu

ZSN 20

Przyrz¹d posiada dwa niezale¿ne regulatory, które wraz z czujnikami s³u¿¹ do regulacji w systemie ON - OFF. Ze wzglêdu na wodoodporn¹ obudowê przeznaczony jest do stosowania przede wszystkim w przemyœle spo¿ywczym i chemicznym.

2 - kana³owy

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy

Pt100 wersja czteroprzewodowa

- zakres

-50 ÷ 700OC

- rozdzielczoœæ wskazañ

0,1OC lub 1OC

- klasa dok³adnoœci

0,1% ± 1 cyfra

- progi alarmowe (przekaŸnikowe)

ZSN 20

dwa progi alarmowe nastawiane z klawiatury A zadzia³anie po przekroczeniu wartoœci zadanej wy³¹cz lub za³¹cz B mo¿liwoœæ uruchomienia czasu odliczania po osi¹gniêciu wartoœci zadanej przez P1 t1 sygnalizacja up³yniêcia czasu t2 dezaktywacja przekaŸnika P1 (wy³¹czenie uk³adu regulacji temperatury)

- histereza progu alarmowego

AMPERO THERMO-EST

1

OUT1

°C

ENT

2

OUT2

°C

nastawiana dla ka¿dego progu oddzielnie w zakresie -10 ÷ 10OC

- obci¹¿alnoœæ styków przekaŸników 2A; 230V AC 50Hz -10 ÷ 50OC

- temperatura pracy

E

podane parametry dla obu kana³ów regulatora s¹ identyczne - zasilanie

230V AC 50Hz; 8VA

- stopieñ ochrony obudowy

IP66

- wymiary

160 x 80 x 85 mm

- obudowa

tworzywo ABS

- wyœwietlacz

2 x LED czerwony 4 cyfry, wysokoϾ cyfry 14 mm

-5 V +

Pt 100 KANA£ 1 L

N

WE1 WE2

WY1 WY2

KANA£ 2

- przyciski

mikrowy³¹czniki + membrana

- sygnalizacja przekroczenia progu

diody LED czerwone

- wyprowadzenia przewody zasilania i sterowania przewód czujnika

d³awik Pg 9 ( ø przewodu 4 ÷ 8 mm) d³awik Pg 7 ( ø przewodu 3,5 ÷ 6 mm)

230V AC

Pt 100

SPOSÓB ZAMAWIANIA

REGULATOR ZSN20 (wszystkie parametry regulatora nastawiane s¹ z klawiatury zgodnie z DTR)

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ ZSN20 Regulator ZSN 20

E 16

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

+ 5V

Tablicowy analogowy regulator temperatury

Regulator s³u¿y do regulacji temperatury obiektu w trybie pracy ON - OFF bez mo¿liwoœci odczytu temperatury rzeczywistej. Przystosowany jest do zabudowy w szafach i pulpitach sterowniczych.

BTC 902

typu

DANE TECHNICZNE - wejœcie (wybierane przy zamówieniu) RTD Pt100 wersja 3-przewodowa TC J lub K - zakres regulacji | zakres | Pt100 | J | K | -------------------------------------------------| 0 ÷ 100OC | X | X | | | 0 ÷ 200OC | X | X | | O | 0 ÷ 300 C | X | X | X | | 0 ÷ 400OC | X | X | X | | 0 ÷ 600OC | X | X | X | | 0 ÷ 800OC | | X | X | | 0 ÷ 1200OC | | | X |

OUT

HI

200

300

100

- dok³adnoœæ

± 2% zakresu

- kompensacja zimnych koñców

± 0,1OC / 1OC

- próbkowanie

0,333 s

- histereza

1% zakresu

- wyjœcie przekaŸnikowe SSR

240V AC / 5A (rezystancyjne) 24V/20mA

- zasilanie

200 ÷ 240V AC 50Hz 5VA

- sygnalizacja stanów i alarmów

diody LED

- stopieñ ochrony obudowy p³yta czo³owa czêœæ monta¿owa

IP50 IP10

- temperatura pracy

0 ÷ 50OC

- wilgotnoϾ

0 ÷ 90% (bez kondensacji)

- wymiary s/w/g

48 x 48 x 86 mm

- otwór monta¿owy

45 x 45 mm

0

400 O

C

WE 3 4 5

8

BTC-902

WY 9 10

L 6

N 7

E

Pt 100

230V AC - +

TC

LO

+ SSR (opcja)

SPOSÓB ZAMAWIANIA REGULATOR BTC902wejœcie Pt 100 J K

Pt100 J K

zakres regulacji wed³ug tabeli powy¿ej

O np. (0÷300 C)

rodzaj wyjœcia przekaŸnikowe SSR

brak oznaczenia SSR

-

-

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ BTC902-J-(0÷400°C) Regulator BTC 902 z wejœciem na termoparê typu J, zakresem regulacji od 0 ÷ 400°C i wyjœciem przekaŸnikowym

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

E 17

Tablicowy analogowy regulator temperatury

BTC 404

typu

Regulator s³u¿y do regulacji temperatury obiektu w trybie pracy ON - OFF lub proporcjonalnym z mo¿liwoœci¹ odczytu temperatury rzeczywistej. Przystosowany jest do zabudowy w szafach i pulpitach sterowniczych.

DANE TECHNICZNE - wejœcie (wybierane przy zamówieniu) RTD Pt100 wersja 3-przewodowa TC J lub K - zakres regulacji | zakres | Pt100 | J | K | -------------------------------------------------| 0 ÷ 100OC | X | X | | | 0 ÷ 200OC | X | X | | O | 0 ÷ 300 C | X | X | X | | 0 ÷ 400OC | X | X | X | | 0 ÷ 600OC | X | X | X | | 0 ÷ 800OC | | X | X | | 0 ÷ 1200OC | | | X | - dok³adnoœæ

± 1% zakresu

- kompensacja zimnych koñców

± 0,1OC / 1OC

150

0,333 s

- histereza ON/OFF

1% zakresu

- wyjœcie przekaŸnikowe SSR pr¹dowe napiêciowe

240V AC / 2A (rezystancyjne) 24V/20mA 0/4 ÷ 20mA; max. rezystancja 500Ù 0 ÷ 10V min. rezystancja 500kÙ

100

300

50

350

-10

OUT %

0

400

WE 17 18 19

- temperatura pracy

0 ÷ 50OC

- wilgotnoϾ

0 ÷ 90% (bez kondensacji)

- wymiary s/w/g

96 x 96 x 53 mm

- otwór monta¿owy

92 x 92 mm

ALARM WY 11 12 13 14 15

L N 1 2

230V AC 24V ac/dc (opcja)

Pt 100

+ IP50 IP10

+

RESET

BTC-404

(opcja)

90 ÷ 264V AC 5VA 18 ÷ 48V DC 5W; 12 ÷ 36V AC 5VA

- stopieñ ochrony obudowy p³yta czo³owa czêœæ monta¿owa

0

10

ALARM

240V AC / 2A (rezystancyjne) (opcja)

- zasilanie

250

ON

- próbkowanie

przekaŸnik alarmowy

C

200

0

E

O

PV

-

TC

+ SSR 0/4 ÷ 20mA 0 ÷ 10V (opcje)

SPOSÓB ZAMAWIANIA REGULATOR BTC404wejœcie Pt 100 J K

Pt100 J K

zakres regulacji wed³ug tabeli powy¿ej

O np. (0÷300 C)

tryb pracy ON/OF proporcjonalny

brak oznaczenia P

rodzaj wyjœcia przekaŸnikowe SSR 0 ÷ 20mA 4 ÷ 20mA

brak oznaczenia SSR (0÷20mA) (4÷20mA)

-

-

-

przekaŸnik alarmowy brak przekaŸnik

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ BTC404-J-(0÷400°C) Regulator BTC 404 z wejœciem na termoparê typu J, zakresem regulacji od 0 ÷ 400°C i wyjœciem przekaŸnikowym

E 18

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

brak oznaczenia A

Regulator wraz z czujnikiem s³u¿y do pomiaru i regulacji temperatury z mo¿liwoœci¹ równoczesnego odczytu cyfrowego wartoœci rzeczywistej i progowej temperatury. Regulator przystosowany jest do zabudowy w szafach i pulpitach sterowniczych.

Tablicowy cyfrowy regulator temperatury typu

BTC 9100

DANE TECHNICZNE - wejœcie element pomiarowy zakres dok³adnoœæ impedancja wej Pt100 -210 ÷ 700OC ± 0,4OC 1,3kÙ O O termopara J -120 ÷ 1000 C ±2 C 2,2MÙ termopara K -200 ÷ 1370OC ± 2OC 2,2MÙ termopara T -250 ÷ 400OC ± 2OC 2,2MÙ termopara E -100 ÷ 900OC ± 2OC 2,2MÙ O O termopara B 0 ÷ 1800 C ±2 C 2,2MÙ termopara R 0 ÷ 1767OC ± 2OC 2,2MÙ termopara S -250 ÷ 1300OC ± 2OC 2,2MÙ termopara N -250 ÷ 1300OC ± 2OC 2,2MÙ termopara L -200 ÷ 900OC ± 2OC 2,2MÙ wejœcia na ¿yczenie: napiêciowe mV -8 ÷ 70 mV ± 0,05% 2,2MÙ pr¹dowe -3 ÷ 27 mA ± 0,05% 70,5Ù napiêciowe V -1,3 ÷ 11,5V ± 0,05% 650kÙ (dla termopar dok³adnoœæ temperatury odniesienia ± 1OC)

OP1 OP2 ALM O

F

R

BTC-9100

ON/OFF; P; PD; PI; PID, Autotiuning

- histereza ON/OFF

0,1 ÷ 90OC

- wyjœcie I / II przekaŸnikowe SSR pr¹dowe napiêciowe

240V AC / 2A (rezystancyjne) 5V/30mA 0/4 ÷ 20mA 0/1 ÷ 5V lub 0 ÷ 10V

1

240V AC / 2A (rezystancyjne) (opcja)

- zasilanie

O

MAN AT

- rodzaje sterowañ:

przekaŸnik alarmowy

C

alarm 2 3

wejœcie 4 5 6

Pt 100

90 ÷ 250V AC 12VA 11 ÷ 26VAC/DC12VA, 5W

zasilanie 7 8

230V AC

- +

wyjœcie 1 wyjœcie 2 9 10 11 12

+ -

TC - stopieñ ochrony obudowy

IP50 lub IP65

- temperatura pracy

-10 ÷ 50OC

- wilgotnoϾ

0 ÷ 90% (bez kondensacji)

- wymiary s/w/g

48 x 48 x105 mm

SPOSÓB ZAMAWIANIA REGULATOR BTC9100wejœcie Pt 100 termopary (rodzaj) 0 ÷ 60mV 0 ÷ 1V 0 ÷ 5V 1 ÷ 5V 0 ÷ 10V 0 ÷ 20mA 4 ÷ 20mA

E

SSR

- + V, mV V mA mA+

-

-

-

Pt100 np. J (0÷ 60mV) (0÷ 1V) (0÷ 5V) (1÷ 5V) (0÷ 10V) (0÷ 20mA) (4÷ 20mA)

wyjœcie I brak przekaŸnik SSR 5V SSR 14V pr¹dowe napiêciowe 0 ÷ 5V; 1 ÷ 5V napiêciowe 0 ÷ 10V

SSR

+ -

monta¿ panelowy IP50 panelowy IP65 na szynie DIN IP50 na szynie DIN IP65

0 IP65 DIN DIN65

wyjœcie alarmowe brak przekaŸnik

0 A

wyjœcie II tak jak wyjœcie I

0 P SSR SSR14 mA 5V 10V

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ BTC9100-Pt100-P-0-A-0 Regulator BTC 9100 z wejœciem na Pt 100, z wyjœciem 1 przekaŸnikowym, bez drugiego wyjœcia, z przekaŸnikowym wyjœciem alarmowym do monta¿u panelowego IP50

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

E 19

Cyfrowy naœcienny prze³¹cznik miejsc pomiarowych typu AM 100

Prze³¹cznik w zestawie z czujnikami i miernikiem umo¿liwia odczyt piêciu ró¿nych wartoœci temperatury za pomoc¹ jednego miernika cyfrowego.

DANE TECHNICZNE - wejœcie

Pt100 wersja czteroprzewodowa

- iloϾ wejϾ

5

- wyjœcie

sygna³ Pt100 wersja czteroprzewodowa

- iloϾ wyjϾ

1

- zasilanie

5Vdc

- rezystancja przejœcia

oko³o 5Ù

- temperatura pracy

-10 ÷ 50°C

- stopieñ ochrony obudowy

IP66

- wymiary

130 x 80 x 65 mm

- obudowa

ABS

- klawiatura (przyciski)

mikrowy³¹czniki + membrana foliowa

- sygnalizacja wyboru miejsca pomiarowego

diody LED czerwone

- wyprowadzenia

d³awiki Pg 7 ( ø przewodu 3,5 ÷ 6 mm)

AM 100

1

AMPERO THERMO-EST

2

3

4

5

miernik Pt100 (wersja 4-przewodowa) WY

E

5V DC

+ -

1

2

3

4

5

Pt 100

Pt 100

Pt 100

Pt 100

Pt 100

SPOSÓB ZAMAWIANIA

PRZE£¥CZNIK AM100

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ AM100 Prze³¹cznik AM 100

E 20

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

PrzekaŸnik pó³przewodnikowy jednofazowy typu SSR

PrzekaŸnik pó³przewodnikowy s³u¿y do bezstykowego prze³¹czania obwodów mocy.

DANE TECHNICZNE - pr¹d nominalny

25; 35; 50Aac (przy zamocowaniu na radiatorze)

- napiêcie prze³¹czane

12 ÷ 275Vac lub 24 ÷ 510Vac (prze³¹czanie w zerze)

- napiêcie steruj¹ce

3,5 ÷ 32Vdc

- stopieñ ochrony obudowy

IP20

- temperatura pracy

-40 ÷ 100°C

- wilgotnoϾ

0 ÷ 85% (bez kondensacji)

- separacja galwaniczna

4kV

- wymiary

60 x 45 x 30 mm INSUL: 4kV~ AC1: 16A 440V~ AC3: 3A 440V~

1

50/60Hz

2

4

3-32V~

3+

E

SPOSÓB ZAMAWIANIA PRZEKAZNIK SSRnapiêcie pracy 12 ÷ 275V 24 ÷ 510V

230V 400V

pr¹d prze³¹czania 25A 35A 50A

25A 35A 50A

/

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ SSR-230V/25A PrzekaŸnik elektroniczny SSR o napiêciu pracy 12 ÷ 275V i pr¹dzie prze³¹czania do 25A.

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

E 21

Zasilacz napiêcia DC typu

Zasilacz napiêcia s³u¿y do zasilania uk³adów automatyki, a w szczególnoœci przetworników temperatury. Wyjœcie zasilacza jest zabezpieczone przed zwarciem.

AM 1

DANE TECHNICZNE - zasilanie

230Vac

- napiêcie wyjœciowe

24Vdc ± 0,1%

- max obci¹¿enie wyjœcia

40mA

- pobór mocy

3VA

- stopieñ ochrony obudowy

IP65

- temperatura pracy

-10 ÷ 50°C

- wymiary obudowy

66 x 51 x 38 mm

- obudowa

z tworzywa ABS

- wyprowadzenia

d³awiki Pg 9 ( ø przewodu 4 ÷ 8 mm)

66

Pg 9

E

38

51

230Vac

+ 24V

GND

24Vdc

SPOSÓB ZAMAWIANIA

ZASILACZ

AM1

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ AM1 Zasilacz AM 1 24Vdc 40mA

E 22

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Pastylkowy rejestrator temperatury typu

Rejestrator SMARTBUTTON umo¿liwia zapis w pamiêci wewnêtrznej pó³przewodnikowej zmierzone wartoœci temperatury w okreœlonym przedziale czasu.

SMARTBUTTON

DANE TECHNICZNE - wejœcie (rodzaj czujnika)

wewnêtrzny, termistor

- zakres pomiarowy

-40 ÷ 85°C

- rozdzielczoœæ wskazañ

0,5°C

- pamiêæ wewnêtrzna

2048 zapisów

- organizacja pamiêci

rejestr przesuwny lub stop po zape³nieniu

- czas próbkowania

1 ÷ 255 min programowalny

- zasilanie

wewnêtrzna bateria litowa 10 lat pracy

- temperatura pracy

-40 ÷ 85°C

- stopieñ ochrony obudowy

IP68

- odczyt zapisu

komputer PC + oprogramowanie + modem

- wymiary

ø 17,35 x 5,89 mm

- obudowa

stal nierdzewna

- waga

4g

E

17,35

5,89

SPOSÓB ZAMAWIANIA

REJESTRATOR SMARTBUTTON

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ SMARTBUTTON Rejestrator SmartButton

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

E 23

Pirometr optyczny z celownikiem laserowym typu

ST 643

Pirometr przeznaczony jest do pomiaru temperatury ¿ywnoœci metod¹ bezstykow¹ i za pomoc¹ sondy.

DANE TECHNICZNE - zakres pomiarowy

-32 ÷780°C

- dok³adnoœæ -32 ÷ 20°C -20 ÷ 100°C 100 ÷ 760°C

±3°C ±2°C ±2°C

- rozdzielczoϾ pomiaru

0,1°C

- rozdzielczoϾ optyczna (D;S)

12:1

- wspó³czynnik emisyjnoœci

Automatyczny wybór (funkcja E-Smart)

- zasilanie

bateria 9V 6F22

- przystosowany do pomiaru sond¹ K zakres -200 ÷ 1370°C dok³adnoœæ ±1,5%+1°C - wymiary / waga

180x130x40 mm / 195g (bez baterii)

E

SPOSÓB ZAMAWIANIA PIROMETR ST643rodzaj sondy K bez sondy z sond¹ (czujniki w dziale B katalogu)

brak wpisu kod czujnika

PRZYK£ADY ZAMÓWIEÑ ST643 Pirometr ST 643 bez sondy.

E 24

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

PRZEWODY - kompensacyjne - ³¹czeniowe

F

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

F

F

F

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

PRZEWODY KOMPENSACYJNE BUDOWA TYP

KONSTRUKCJA PRZEWODU ¿y³y wielodrutowe w izolacji polwinitowej pow³oka polwinitowa - okr¹g³a

KP KS

¿y³y wielodrutowe w izolacji silikonowej pow³oka silikonowa - okr¹g³a

KSek

¿y³y wielodrutowe w izolacji silikonowej pow³oka silikonowa - okr¹g³a oplot - ekran - siatka z drutów Cu ocynowanych

KWek

¿y³y wielodrutowe w izolacji z w³ókna szklanego pow³oka z w³ókna szklanego oplot - ekran - siatka z drutów Cu ocynkowanych

PRZEKROJE PRZEKRÓJ ¯Y£ (mm2)

TYP

KP KS KSek KWek

ŒREDNICA ZEWNÊTRZNA PRZEWODU (mm)

2 X 0,22

3,1

2 X 1,50

5,6

2 X 0,22

3,1

2 X 1,50

5,6

2 X 0,22

3,5

2 X 1,50

6,0

2 X 0,22

3,5

2 X 1,50

6,0

F

KOLORY RODZAJ

J Fe - CuNi

K NiCr - NiAl

¯Y£A “+”

czarna

zielona

ró¿owa

pomarañczowa

¯Y£A “-”

bia³a

bia³a

bia³a

bia³a

czarna

zielona

ró¿owa

pomarañczowa

wpleciona zielona nitka

wpleciona ró¿owa nitka

wpleciona pomarañczowa nitka

POW£OKA OPLOT - EKRAN

wpleciona czarna nitka

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

N NiCrSi - NiSi S PtRh10-Pt ; R PtRh13-Pt

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

F1

DANE TECHNICZNE Maksymalna temperatura pracy : - 85 0C - 200 0C - 400 0C

dla przewodu polwinitowego dla przewodu silikonowego dla przewodu z w³ókna szklanego

Minimalna rezystancja izolacji : 10 MÙ Wytrzyma³oœæ na przebicie elektryczne : 1000V Rezystancja 1 m bie¿¹cego przewodu (³¹cznie obie ¿y³y)

RODZAJ

K NiCr - NiAl

N NiCrSi - NiSi

S PtRh10-Pt;RPtRh13-Pt

Ù/m

Ù/m

Ù/m

Ù/m

2

2,818

4,538

6,207

0,624

2

0,411

0,662

0,905

0,091

PRZEKRÓJ 2 X 0, 22 m m 2 x 1, 50 m m

J Fe - CuNi

PRZYK£AD PRZEWÓD KOMPENSACYJNY KSek - K - 2 x 0,22 mm2 Powy¿szy kod oznacza przewód kompensacyjny z ¿y³ami w izolacji silikonowej i pow³ok¹ silikonow¹ wzmocniony oplotem - ekranem metalowym, typu "K" NiCr - NiAl, o przekroju ¿y³ 2 x 0,22 mm2

F SPOSÓB ZAMAWIANIA PRZEWÓD KOMPENSACYJNY

F2

typ przewodu: poliwinitowy silikonowy silikonowy z ekranem z w³ókna szkl. z ekranem

- KP - KS - KSek - KWek

Fe - CuNi NiCr - NiAl NiCrSi - NiSi PtRh10 - Pt PtRh13 - Pt

-J -K -N -S -R

przekrój 2 x 0,22 mm2 2 x 1,50 mm2

- 2 x 0,22 - 2 x 1,50

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

• •-•-• ••

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

PRZEWODY £¥CZENIOWE Rodzaj izolacji

Silikon (-60 ÷ 180°C)

Silikon (-60 ÷ 200°C)

Silikon (-60 ÷ 280°C)

Silikon / ¿y³y teflon (-60 ÷ 200°C)

Teflon FEP (-200 ÷ 200°C)

W³ókno szklane (-50 ÷ 400°C)

Polwinit (-15 ÷ 80°C)

Iloœæ ¿y³ x Ekran Ø mm 2x0,75

nie

S2

3x0,50

nie

S9

3x0,75

nie

S3

4x0,75

nie

S4

2x0,25

nie

S1

3x0,25

nie

S5

4x0,25

nie

S7

6x0,22

nie

S8

3x0,22

tak

S6

4x0,22

nie

S11

8x0,22

nie

S10

2x0,25

nie

T1

3x0,25

nie

T2

4x0,25

nie

T3

2x0,22

tak

W1

4x0,22

tak

W2

2x0,50

nie

P3

2x0,75

nie

P1

3x0,75

nie

P2

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

Kod

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

F

F3

F

F4

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

AKCESORIA - os³ony - króæce - uchwyty

G

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

G

G

G

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Os³ony czujników

Os³ony pozwalaj¹ na szybk¹ wymianê czujników w urz¹dzeniach pomiarowych.

typu OF OR DANE TECHNICZNE

- króciec - K1 ze stali 1.4541 (1H18N9T) z gwintem 3/8" 1/2" M20x1,5 (rysunek i wymiary króæca zamieszczono w dziale H niniejszego katalogu) - œrednica os³ony - 6 lub 8 mm ze stali 1.4541 (1H18N9T)

K1

- max ciœnienie robocze - 2,5 MPa

K1

- typowe wykonania

OS£ONA OF

gwint Gw

Gw

OS£ONA OR

Gw

œrednica zewnêtrzna f/ wewnêtrzna œrednica zewnêtrzna f/ wewnêtrzna 6 / 5,3 3/8"

8 / 6,8

-

6 / 5,3 8 / 6,8

6 / 5,3 M20x1,5

8 / 6,8

l

8 / 6,8

l

1/2"

8 / 6,8

Ø

Ø

PRZYK£AD OR-K1c-8-100 Powy¿szy kod oznacza os³onê OR z króæcem o gwincie M20 x 1,5 œrednicy 8 mm i d³ugoœci 100 mm

OS£ONA OF

OS£ONA OR

SPOSÓB ZAMAWIANIA OS£ONA •-•-•-• os³ona OF os³ona OR

G

- OF - OR

gwint króæca Gw 3/8" - K1a 1/2" - K1b M20x1,5 - K1c œrednica os³ony f 6 mm 8 mm

-6 -8

d³ugoœæ os³ony

- podaæ w mm (40 ÷ 1000 mm)

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

G1

Króciec przesuwny

Króciec przesuwny s³u¿y do mocowania czujników w urz¹dzeniach pomiarowych. Budowa króæca pozwala na dowolne ustawienie d³ugoœci roboczej czujnika.

typu K2 DANE TECHNICZNE

- króciec - K2 ze stali 1.4541 (1H18N9T) z gwintem 3/8" 1/2" M20x1,5 (rysunek i wymiary króæca zamieszczono w dziale H niniejszego katalogu) - nakrêtka - N z mosi¹dzu M 58 niklowana z gwintem M10x1 M12x1

nakrêtka

- œrednica przelotowa - 6 lub 8 mm

D

- bary³ka zaciskaj¹ca - z mosi¹dzu M 58 - typowe wykonania gwint Gw / wymiar króæca K

gwint / wymiar nakrêtki D

œrednica przelotowa ø

K

3/8" / 6 kt 22 1/2" / 6 kt 27

M10x1 / 6 kt 12

6 mm

M12x1 / 6 kt 14

8 mm

M20x1,5 / 6 kt 27 3/8" / 6 kt 22 1/2" / 6 kt 27

Gw

M20x1,5 / 6 kt 27

PRZYK£AD

Ø

K2c-6 Powy¿szy kod oznacza króciec przesuwny o gwincie M20 x 1,5 i œrednicy przelotowej 6 mm

SPOSÓB ZAMAWIANIA

G

KRÓCIEC K2 •-• gwint króæca Gw 3/8" 1/2" M20x1,5

-a -b -c

œrednica otworu przelotowego f 6 mm - 6 8 mm - 8

G2

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Króciec przesuwny

Króciec przesuwny s³u¿y do mocowania czujników w urz¹dzeniach pomiarowych. Budowa króæca pozwala na dowolne ustawienie d³ugoœci roboczej czujnika.

typu K5 DANE TECHNICZNE

- króciec - K5 z mosi¹dzu M 58 niklowany z gwintem M8x1 M8 M10x1 M12x1 M12x1,5 (rysunek i wymiary króæca zamieszczono w dziale H niniejszego katalogu) - nakrêtka - N z mosi¹dzu M 58 niklowana z gwintem M10x1 M12x1

nakrêtka N

- œrednica przelotowa - 4 ; 6 lub 8 mm - bary³ka zaciskaj¹ca - z mosi¹dzu M 58

D

- typowe wykonania gwint Gw / wymiar króæca K

gwint / wymiar nakrêtki D

œrednica przelotowa ø

M8x1 / 6 kt 12

M10x1 / 6 kt 12

4 mm

M8 / 6 kt 12

M10x1 / 6 kt 12

4 mm

M10x1 / 6 kt 12

M10x1 / 6 kt 12

4 lub 6 mm

M12x1 / 6 kt 14

M12x1 / 6 kt 14

6 lub 8 mm

M12x1,5 / 6 kt 14

M12x1,5 / 6 kt 14

6 lub 8 mm

K

Gw

Ø

PRZYK£AD K5u-6 Powy¿szy kod oznacza króciec przesuwny o gwincie M10 x 1 i œrednicy przelotowej 6 mm

SPOSÓB ZAMAWIANIA KRÓCIEC K5 •-• gwint króæca Gw M8x1 M8 M10x1 M12x1 M12x1,5

-q -v -u -w -x

œrednica otworu przelotowego 4 mm - 4 6 mm - 6 8 mm - 8

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Uchwyt zaciskowy

Uchwyt zaciskowy s³u¿y do mocowania czujników w urz¹dzeniach pomiarowych. Budowa króæca pozwala na dowolne ustawienie d³ugoœci roboczej czujnika.

typu UZ DANE TECHNICZNE - uchwyt zaciskowy - odlew ze stopu Al - rozstaw otworów mocuj¹cych

- 55; 70 mm

- œrednica przelotowa - 16; 21 lub 23 mm

rozstaw otworów mocuj¹cych D

œrednica uchwytu A

œrednica otworu przelotowego ø

55 mm

75 mm

16 mm

70 mm

90 mm

21 mm

70 mm

90 mm

23 mm

32

- typowe wykonania

Ø D A

PRZYK£AD UZ-16 Powy¿szy kod oznacza uchwyt zaciskowy o œrednicy przelotowej 16 mm

SPOSÓB ZAMAWIANIA

G

G4

UCHWYT UZ -• œrednica otworu przelotowego 16 mm - 16 21 mm - 21 23 mm - 23

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

PODZESPO£Y CZUJNIKÓW TEMPERATURY - g³owice - koski zaciskowe - z³¹cza

H

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

H

H

H

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

G³owica typu MA (G1) z itamidu (tworzywa sztucznego)

ø48

D³awik P9

wilgotnoœæ wzglêdna powietrza: max 80%

53

temperatura pracy: max 100 0C

stopieñ szczelnoœci: IP 54

M10x1

doprowadzenie przewodów: d³awik P9

ø30

G³owica typu MA (G2) z aluminium

ø48 D³awik P9

wilgotnoœæ wzglêdna powietrza: max 80%

49

temperatura pracy: max 1000C

stopieñ szczelnoœci: IP 54

M10x1

doprowadzenie przewodów: d³awik P9

ø30

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

H

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

H1

G³owica typu B (G3) z aluminium

ø68 D³awik P16

wilgotnoœæ wzglêdna powietrza: max 80%

74

temperatura pracy: max 100 0C

stopieñ szczelnoœci: IP 54

G 1/2"; M24x1,5

doprowadzenie przewodów: d³awik P16

ø29

G³owica typu NA (G4) z aluminium

ø68 D³awik P16

wilgotnoœæ wzglêdna powietrza: max 80%

H

H2

73

temperatura pracy: max 1000C

stopieñ szczelnoœci: IP 54

G 1/2"; M24x1,5

doprowadzenie przewodów: d³awik P16

ø30

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

G³owica typu G5 z polyamidu

ø8 2 D³awik M20x1,5

stopieñ szczelnoœci: IP 54

90

temperatura pracy: max 100 0C

doprowadzenie przewodów: d³awik M20x1,5

G 1/2"; M24x1,5 ø38

G³owica typu G6 z aluminium

ø83

83

D³awik M20x1,5

temperatura pracy: max 1000C - uszczelka guma olejoodporna max 1500C - uszczelka silikon stopieñ szczelnoœci: IP 54

H

doprowadzenie przewodów: d³awik M22x1,5

G 1/2"; M24x1,5

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

H3

G³owica typu G7 ze stali nierdzewnej w gat. AISI 321

ø60 D³awik M20x1,5

73

temperatura pracy: max 100 0C stopieñ szczelnoœci: IP 54 doprowadzenie przewodów: d³awik M20x1,5 M24x1,5 ø28

Kostka zaciskowa

S³upki zaciskowe niklowane

ceramiczna - ma³a Kostka zaciskowa ceramiczna - ma³a wyposa¿ona jest w 2, 3 lub 4 niklowane s³upki zaciskowe. Wk³ad czujnika przewody wewnêtrzne po³¹czone s¹ z zaciskami za pomoc¹ po³¹czeñ lutowanych.

H

25

Kostka zaciskowa

Kostka zaciskowa

Podstawa ze szk³a epoksydowego

ze szk³a epoksydowego Kostka zaciskowa o podstawie ze szk³a epoksydowego wyposa¿ona jest w 2, 3 lub 4 styki srebrzone. Wk³ad czujnika - przewody wewnêtrzne po³¹czone s¹ z zaciskami za pomoc¹ po³¹czeñ lutowanych. .

H4

Podstawa ceramiczna

27

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

Kostka zaciskowa ceramiczna - du¿a

Zaciski niklowane

40

Podstawa ceramiczna

Kostka zaciskowa ceramiczna - du¿a wyposa¿ona jest w 2, 3 lub 4 niklowane zaciski. Wk³ad czujnika - przewody wewnêtrzne o œrednicy do 1 mm po³¹czone s¹ z zaciskami za pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych.

Kostka zaciskowa ceramiczna - du¿a

Zaciski niklowane

40

Podstawa ceramiczna

H

Kostka zaciskowa ceramiczna - du¿a wyposa¿ona jest w 2, 3 lub 4 niklowane zaciski. Wk³ad czujnika - przewody wewnêtrzne o œrednicy od 1 - 3 mm po³¹czone s¹ z zaciskami za pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych.

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935

H5

H

H6

Spó³ka z o.o.

tel. 32 258-65-79

40-301 Katowice, ul. Budowlana 5 G

tel./fax 32 203-82-57

tel. kom. 603-950-935