fax.: (89) tel. kom.:

ul. Żeromskiego 24j, 10-355 Olsztyn tel./fax.: (89) 535 80 04 tel. kom.: 501 00 55 60 e-mail: [email protected] www.mpstudioprojekt.pl 1 TEMA...
13 downloads 1 Views 6MB Size
ul. Żeromskiego 24j, 10-355 Olsztyn tel./fax.: (89) 535 80 04 tel. kom.: 501 00 55 60 e-mail: [email protected] www.mpstudioprojekt.pl

1

TEMAT:

ORZECZENIE TECHNICZNE MYKOLOGICZNO – BUDOWLANE O STANIE BELEK STROPOWYCH NAD PARTEREM, BELEK NAD I PIĘTREM, ŚCIAN O KONSTRUKCJI SZACHULCOWEJ ORAZ WIĘŹBY DACHOWEJ WRAZ Z ANALIZĄ MOŻLIWOŚCI POZOSTAWIENIA STROPU DREWNIANEGO NAD I PIĘTREM I PROGRAMEM PRAC W BUDYNKU KLASZTORU FRANCISZKANÓW W WEJHEROWIE.

BRANŻA:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

OBIEKT:

KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH FRANCISZKANÓW W WEJHEROWIE WEJHEROWO, UL. REFORMATÓW 19 DZIAŁKA NR 443 OBRĘB NR 0015

INWESTOR:

KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH FRANCISZKANÓW W WEJHEROWIE WEJHEROWO, UL. REFORMATÓW 19 DZIAŁKA NR 443 OBRĘB NR 0015

branża architektura OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. MAŁGORZATA ZYSKOWSKA nr upr. 2/2004/OL

branża konstrukcja OPRACOWAŁ:

inż. ANDRZEJ CHMARYCZ nr upr. WAM/0099/POOK/0

DATA:

KWIECIEŃ 2013

SPIS ZAWARTOŚCI ORZECZENIA: 1.

CZĘŚĆ DOKUMENTACYJNA a) Zaświadczenia o przynależności do Izby oraz o posiadanych uprawnieniach budowlanych. b) Kopia Decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków

2.

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA a) Część opisowa. b) Część rysunkowa.

3.

BRANŻA KONSTRUKCYJNA a) Część opisowa. b) Część rysunkowa.

4.

CZĘŚĆ ORZECZENIA MYKOLOGICZNEGO a) Część opisowa wraz z rysunkami.

2 MP STUDIO PROJEKT ul. Żeromskiego 24j, 10-355 Olsztyn tel./fax.: (89) 535 80 04, tel. kom.: 501 00 55 60 e-mail: [email protected] www.mpstudioprojekt.pl

SPIS TREŚCI OPISU: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA .............................................. 4 LOKALIZACJA............................................................................................... 4 OPIS BUDYNKU – STAN ISTNIEJĄCY ........................................................ 4 OPIS BUDYNKU – ZALECENIA PROGRAMU PRAC................................... 5 ZESTAWIENIE RYSUNKÓW ........................................................................ 6 ZALECENIA KOŃCOWE............................................................................... 6 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 7

3 MP STUDIO PROJEKT ul. Żeromskiego 24j, 10-355 Olsztyn tel./fax.: (89) 535 80 04, tel. kom.: 501 00 55 60 e-mail: [email protected] www.mpstudioprojekt.pl

OPIS TECHNICZNY DO BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ ORZECZENIA 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest Orzeczenie techniczne mykologiczno – budowlane wykonane na podstawie inwentaryzacji oraz analizy elementów podczas wizyt na budynku. Zakres Orzeczenia dotyczy belek stropowych nad parterem, belek stropowych nad I piętrem, ścian o konstrukcji szachulcowej oraz więźby dachowej. Orzeczenie zawiera również analizę możliwości pozostawienia drewnianego stropu nad I piętrem oraz zalecenia i program prac dotyczących tych elementów. Orzeczenie niniejsze dotyczy obiektu objętego „Projektem Budowlanym w zakresie rozbudowy i remontu Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Wejherowie” opracowanego przez mgr inż. arch. Tadeusza Piotrowskiego w październiku 2008 roku. Na obiekcie tym prowadzone są prace budowlane na podstawie obowiązującego pozwolenia na budowę. Niniejsze Orzeczenie dotyczy tylko niektórych elementów tego obiektu. Podstawą opracowania Orzeczenia jest przede wszystkim potrzeba wynikająca z wpisaniu najstarszych trzech skrzydeł klasztoru do rejestru zabytków Decyzją z dnia 19.12.2012r pod numerem A – 528. W związku z tym powstała potrzeba dokładnego zinwentaryzowania elementów drewnianego stropu i więźby dachowej oraz przeprowadzenia badań i analizy możliwości pozostawienia tych elementów bez zmiany konstrukcji, którą zakładała pierwotna dokumentacja projektowa. Opracowanie niniejsze należy traktować całościowo z: 1. „Orzeczeniem technicznym belek stropowych nad piętrem, legarów nad stropem parteru, więźby dachowej oraz ścian o konstrukcji szachulcowej wraz z oceną możliwości pozostawienia stropu o konstrukcji drewnianej nad piętrem” opracowanego przez inż. Andrzeja Chmarycza. 2. „Orzeczeniem mikologicznym o stanie belek stropowych nad piętrem, legarów piętra, więźby dachowej oraz ścian o konstrukcji szachulcowej wraz z programem prac w budynku klasztoru w Wejherowie” opracowanym przez mgr inż. Martę Falacińską. 3. Protokółem z wizyty na budowie z dnia 05.04.2013. 2. LOKALIZACJA Przedmiotowy obiekt Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów znajduje się przy ulicy reformatów w Wejherowie na działce nr 443 obręb 0015. OPIS BUDYNKU – STAN ISTNIEJĄCY W skład zespołu reformatów w Wejherowie wchodzi kościół klasztorny p.w.św. Anny, położony na działce nr 442 oraz zabudowania klasztorne zlokalizowane na działce nr 443. Do rejestru zabytków pierwotnie został wpisany tylko kościół na podstawie decyzji z 1971r. Obecnie wpis obejmuje również najstarszą część budynku klasztoru (najstarsze trzy skrzydła) wraz z gruntem w obrysie murów. Pierwotne budynki parterowe budynki klasztoru, wzniesione w konstrukcji szkieletowej wypełnionej gliną pochodziły z ok. 1640-50r. Natomiast w 1754r. nastąpiła zasadnicza ich przebudowa. Powstało jednorodne, w pełni murowane założenie, o klasycznym układzie przestrzenno – funkcjonalnym. Do elewacji kościoła dostawiono trzy skrzydła skupione wokół kwadratowego wirydarza, 4 3.

MP STUDIO PROJEKT ul. Żeromskiego 24j, 10-355 Olsztyn tel./fax.: (89) 535 80 04, tel. kom.: 501 00 55 60 e-mail: [email protected] www.mpstudioprojekt.pl

połączone wewnętrznym, sklepionym krzyżowo, krużgankiem oraz czwarte skrzydło od strony wschodniej usytuowane prostopadle do zespołu. Każde ze skrzydeł było murowane z cegły w wątku krzyżowym, dwukondygnacyjne, przykryte dachem czterospadowym. Obecnie zachowały się bez większych zmian trzy skrzydła klasztorne zgrupowane wokół wirydarza, częściowo obudowane współczesnymi aneksami komunikacyjnymi. Natomiast czwarte skrzydło, nie objęte wpisem do rejestru zabytków, zostało gruntownie przebudowane. Budynki klasztorne reprezentują architekturę o późnobarokowej formie, zwartej i monumentalnej, oszczędnej pod względem detalu. Piętrowe bryły skrzydeł nakryte są dwu i czterospadowymi dachami, charakteryzują się rytmiczną kompozycją tynkowanych elewacji, uzyskaną poprzez rzędy dużych otworów okiennych. Na poziomie parteru czytelny jest pierwotny układ wnętrz, z refektarzem, kuchnią, furtą, celami, obszerną salą i zakrystią, w której zachowało się kompletne wyposażenie wnętrza. Klasztor razem z bryłą kościoła zakonnego tworzy charakterystyczny element historycznej zabudowy. Należy również podkreślić znaczenie klasztoru dla dziejów miasta w dziedzinie rozwijania oświaty a także pielęgnowaniu tradycji związanej z obsługą Kalwarii Wejherowskiej. 4. OPIS BUDYNKU – ZALECENIA PROGRAMU PRAC Powyższe zalecenia opracowano na podstawie wniosków i zaleceń z opracowań: 1. „Orzeczenie techniczne belek stropowych nad piętrem, legarów nad stropem parteru, więźby dachowej oraz ścian o konstrukcji szachulcowej wraz z oceną możliwości pozostawienia stropu o konstrukcji drewnianej nad piętrem” opracowane przez inż. Andrzeja Chmarycza. 2. „Orzeczenie mikologiczne o stanie belek stropowych nad piętrem, legarów piętra, więźby dachowej oraz ścian o konstrukcji szachulcowej wraz z programem prac w budynku klasztoru w Wejherowie” opracowane przez mgr inż. Martę Falacińską. Wytyczne i zalecenia: a). Pozostawia się istniejącą konstrukcję dachu, gdyż po wykonaniu badań nie stwarza ona zagrożenia dla bezpieczeństwa po wymianie pojedynczych elementów. Wskazane w Orzeczeniu mikologicznym elementy należy wymienić a pozostałe elementy należy oczyścić, zabezpieczyć wskazanymi w opracowaniu środkami oraz zabezpieczyć przeciwpożarowo. Istniejąca konstrukcja może zostać dociążona warstwami izolacyjnymi i obudową. Ze względów planowanej funkcji użytkowej na poddaszu, planuje się wycięcie poprzecznej belki i mieczy oraz wykonanie nowych belek sufitowych / jętek uzupełnionych w rytmie krokwii. Uzyska się wtedy wysokość pomieszczeń na poddaszu ok. 2,30m – wg rys. A.1. b). Konstrukcja stropu drewnianego nad I piętrem wymaga wymiany ze względu na zły stan techniczny belek, co popiera Orzeczenie mykologiczne. Tylko nieznaczna część belek nadawała by się do pozostawienia, lecz ze względu na wypoziomowanie całego stropu, zaleca się wymianę wszystkich belek drewnianych. Nowa konstrukcja belek drewnianych będzie o przekroju 2 x 15x25cm nad pomieszczeniami użytkowymi oraz 15x25cm nad pomieszczeniem korytarza. Projektowaną obudowę stropu drewnianego 5 MP STUDIO PROJEKT ul. Żeromskiego 24j, 10-355 Olsztyn tel./fax.: (89) 535 80 04, tel. kom.: 501 00 55 60 e-mail: [email protected] www.mpstudioprojekt.pl

należy wykonać z płyt suchego jastrycha, które pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie pod względem przeciwpożarowym. Zabezpieczenie to należy wykonać na odporność zalecaną w projekcie pierwotnym. Wypełnienie stropu należy wykonać z wełny mineralnej. Zaleca się wykonanie nowych posadzek z deski wielowarstowej typu Barlinek lub płyt gresowych w pomieszczeniach mokrych, położonej na płytach suchego jastrycha typu Fermacell. Zaleca się podniesienie posadzek do poziomu wysokości obecnych podwalin i wypoziomowanie całej podłogi na przestrzeni poddasza dla uzyskania jednej wysokości (bez uskoków i stopni). Strop od dołu należy obudować płytami gipsowo – włóknowymi typu Fermacell dla uzyskania odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego – wg rys. A.1. c). Obecne belki stropu nad parterowym sklepieniem krzyżowym w części północnej klasztoru należy wymienić w całości ze względów na zły stan techniczny. W pozostałej części obiektu, należy je oczyścić i zabezpieczyć wg zaleceń Orzeczenia mykologicznego. Wypełnienie stropu należy wykonać z wełny mineralnej. Zaleca się wykonanie nowych posadzek z deski wielowarstowej typu Barlinek lub płyt gresowych w pomieszczeniach mokrych, położonej na płytach suchego jastrycha typu Fermacell, które pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie pod względem przeciwpożarowym. d). Ściany o konstrukcji szachulcowej należy oczyścić i zabezpieczyć wg zaleceń Orzeczenia mykologicznego. Proponuje się pozostawienie 2-3 ścian nieotynkowanych w celu pokazania ich jako elementy dekoracyjne w jednym z pomieszczeń. e). W celu uzyskania doświetlenia pomieszczeń użytkowych na poddaszu zaleca się wykonanie okien połaciowych typu Fakro, które powinny być zlokalizowane w osiach pozostałych okien na elewacjach – wg rysunku A.1. 5.

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW NR RYS. PROJEKT I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 A.1

NAZWA RYSUNKU

SKALA

INWENTARYZACJA – RZUT PIĘTRA INWENTARYZACJA – RZUT PODDASZA INWENTARYZACJA – PRZEKRÓJ A-A INWENTARYZACJA – PRZEKRÓJ B-B INWENTARYZACJA – PRZEKRÓJ C-C INWENTARYZACJA – PRZEKRÓJ D-D

1:100 1:100 1:50 1:50 1:50 1:50

ZALECENIA PROGRAMU PRAC – PRZEKRÓJ D-D

1:50

6. ZALECENIA KOŃCOWE 1) Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami. 2) Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest ITB. 3) Wszelkie zmiany należy zawsze uzgodnić z autorem projektu. 4) Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. 5) Podczas robót budowlanych należy przestrzegać przepisów BHP, szczególnie podczas wykonywania robót ziemnych i prac na dużej wysokości. 6 MP STUDIO PROJEKT ul. Żeromskiego 24j, 10-355 Olsztyn tel./fax.: (89) 535 80 04, tel. kom.: 501 00 55 60 e-mail: [email protected] www.mpstudioprojekt.pl

7.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

INWESTOR:

KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH FRANCISZKANÓW W WEJHEROWIE WEJHEROWO, UL. REFORMATÓW 19 DZIAŁKA NR 443 OBRĘB NR 0015 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH FRANCISZKANÓW W WEJHEROWIE WEJHEROWO, UL. REFORMATÓW 19 DZIAŁKA NR 443 OBRĘB NR 0015

ZAKRES ROBÓT Przedmiotem opracowania jest remont zabytkowego Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Wejherowie. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE Istniejący budynek. 1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT - zagospodarowanie placu budowy - roboty budowlano-montażowe - roboty wykończeniowe - maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH szkolenie pracowników w zakresie bhp, zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. Zagospodarowanie placu budowy Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,  doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody  odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,  urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,  zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,  zapewnienia właściwej wentylacji,  zapewnienia łączności telefonicznej,  urządzenia składowisk materiałów i wyrobów Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 3.1 Roboty budowlano – montażowe Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 7 MP STUDIO PROJEKT ul. Żeromskiego 24j, 10-355 Olsztyn tel./fax.: (89) 535 80 04, tel. kom.: 501 00 55 60 e-mail: [email protected] www.mpstudioprojekt.pl

-upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe); przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 3.2 Roboty wykończeniowe Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”. 3.3 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: szkolenie wstępne, szkolenie okresowe. 5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Opracowanie: mgr inż. arch. Małgorzata Zyskowska

8 MP STUDIO PROJEKT ul. Żeromskiego 24j, 10-355 Olsztyn tel./fax.: (89) 535 80 04, tel. kom.: 501 00 55 60 e-mail: [email protected] www.mpstudioprojekt.pl

60 128

131

128

149

128

91

36

865

97

128

156

128

36

112

128

12

20

76

12

768

128

117

93

12

128

128

12

509

82

302

deskowanie pod belkami /?/

110

367

H=270 68 198

12 218

91 210

deskowanie pod belkami /?/

576

H=346cm

do belki H=318cm

H=350cm

do belki H=318cm

576

H=230 576

KLATKA SCHODOWA

128 206 Hp=80

128 206 Hp=80

128 206 Hp=80

128 206 Hp=80

128 206 Hp=80

128 206 Hp=80

128 206 Hp=80

128 206 Hp=80

128 206 Hp=80

C

113

97

10

122

123

122

230

97 216

97

do belki H=318cm

69

23

12

81

43

208

294

107

373

16

H=345cm

339

122 125 Hp=100

10

38

122 125 Hp=100

122 125 Hp=100 122

107

387

113

80 215

123

68

274

51

H=345cm

110

H=347cm

229

do belki H=318cm

457

125

32

87 215

H=203

50

195

40

H=220

98 218

95 220

62

zamurowane

339

H=122

141 628

47

208

44

300

5

36

do belki H=318cm

110

H=187

62

10 745

137

59

113 125

114 124 Hp=87

215

601

85

26

56

hp=72

94

218

65

110

15

26

C

schody drewniane zabiegowe

ist

137 183 Hp=94

60

H=225 125 116 hp=95

130 210

131

ist

- 0,05

ist

121

96

96 220

96

- 0,05 118 116 hp=100

98

ist

ist

A 193 195

A hp=72

hp=162 44 130

h=316 399

h=451 linoleum

757

193

zamurowane

190

130 210

ist

127 210

ist

h=343

429

105

ostatniego z noskiem

hp=72

601 517

639

zamurowane

128

794

84

komin

68

129 205

86

+1 -1

90

245

34

0,00 35

61

95 4

10

300

ist

ist

komin

- 0,05

281

h=250

100

70 198

47+5

58 194

ist 98

124

h

9

=256

258 125

80

g

300 53

136

129

g

35

101

125

19

18

87

17

146 79

130 70

19

84

18

85

128

4

g

125

17 9

B

h=310

85

561

-2 +2

h=345

270 138

84

g

96

8 24

516

186

g

128

317

110 225

h=310

ist

h=333

h=333

mp studio projekt

h=333

D h=310 24

h=310

821 118

853

154

94

53

19

- 0,05

99

89 200

241

h=343

8 39

85

0,00

ceramiczne

ist

17

komin

170

ist

h=307

B

h=343

185

18

90 201

128

h=309 linoleum

w swietle)

ist 170 248

96 557 588

588 555

573

573

h=311 linoleum /na tym

h=312 linoleum

100 207

14

800

h=312 linoleum

1

deskowanie pod belkam

h=316

24

ceramiczne

0,00

=250

20

h=314 do desek dolnych

4

240

h=307 h=198

h

579 599

70

138

258

20

76

129

31

100

18

90 215

18 14 20

36

23

98

31

komin

144

168

70

480

43

+1 -1

293

128

-1

97

ist

98

12

179

95

64

126

obicie z desek obicie dolnych z desek dolnych

100

ist

32

94 216

98 220

=250

281

+1

13

97

deskowanie pod belkam

69

62

11

98

100

318

342

100

98 218

185

h

h=315 do desek dolnych

295

19

146

ist

ist

19

511

hp=75

=243

95 215

83

10

h

13

16

97 219

128

93

39

226

226

0,00 h=310 linoleum

67

101

h=200

15

18

h=310 49

88

13

369

96

96 185

15

2497 1321

96 220

226

116

ist

84

h=345

h=346

ist

98 218

+2

15

51

51

hp=257

116 224

226 92

0,02 +

87

h=317

68 104

650

15

h=319

44

0,14 +

50

102 112 201 208

83 180

+14

87

601

166

ist

zamurowane

ist 78 176

h=286

15

rysa schodka pierwszego

148 166 178 191

h=272 linoleum

D

6 13

13 916

hp=76

hbalus =84

360

hp=65

100

178

klatka schodowa

565

118

119

ARCHITEKTURA zamurowane

zamurowane

INWENTARYZACJA

nr rys.:

I.1 skala: 1:100 data: 03.2013

obiekt:

arch. Justyna Kalinowska

93

100

100

105

105

105

100

100

100

105

105

105

107

107

107

107

107

108

170 150 Hp=64

95

107

115

114

117

115

114

121

95

170 150 Hp=64

KLATKA SCHODOWA

451

18

196

107

82

H=125cm

214

obudowa z siatki

18

229

85

43

obudowa z siatki 36

18

574 107

396

309

36

200

107

89

H=221cm

453

18

107

89 200

186

H=226cm deski

H=205cm

199

407

przeszklona z drzwiami

354

89 276 22

294

komin

22

282

22

292

22

20

36

406

316

22

22

323

118

22

207

21

451

94

206

137

62

4 91

100

147

97

90

107

100

22

8

H=203cm H=190cm

okno

okno

H=166cm

H=157cm

H=133cm

6

113 72

500

131

94

107 99

90

373

H=227cm

H=215cm

253

111 200

H=227cm

88

67

111

229

18

268

300

komin

46

173

94 200

22

64

73

18

22

18

149

10

84

59 105

55 144

6

99

75 178

81

105

99

h=134

ist

90

h=205 21 81

90

12

328

H=177cm

99

343 12

329

6

schody drewniane 290 16 stopni 95

90

90

8 12 9

H=198cm

12

182

63

6

60

77

h=131 h=104

h=123

h=128

+13

81

90

12

ist

h=309 linoleum

99

93

12

+13

81

93 90

99

h=219

59

77

12

3,44 +

h=219 99

h=134

77 103

93

h=100

h=217 +13

90

94

komin

12

30 60

+13 h=217

hbalus =84

93

103 12

81

103

podwalina 12x12

h=102

ist

77

h=386 72

belka 12x20

77

12

81

90

12

DACH NAD

93

81

ist

12

62

77 103

12

podwalina

99

90

ist

137 196

h=252 +13 h=233

100

100

100

95

h=243

95

100

100

100

100

101

h=227

g

100

h=208

g

ist

105

99

-2

+2

h=125

100

3,43 +

89

h=200

77 187

+1

-2

-1

-1

+1 -1

h=220

h=221

h=218

h=96

+26cm

h=203

58 172

h=107

h=102

g

g

h=102

h=88

124

99

h=108

h=207

+10

g

g

g

106

ist

h=104

h=128

+13

+14

96

+14

hmiecza =135

+14

g

+13

P

h=206

+13

h=105

h=220

komin 3,44 +

+10

97

h=220

h=312

+2 -2

h=217 h=220

ist 95

90 191

50 40

ist

h=93

+2

+1

h=221

ist

50 65

95

ist

ist ist

ist

74 196

50 65

63 169

ist

h=219

-3 +4

63 176

50 65

-6 +6 h=206

ist

83 195

h=206

ist

50 65

h=223

65 178

ist 65 178

ist

+13

komin

h=223

h=201

h=206

ist

ist

65 178

66 182

h=219

h=217

ist

122

h=211

95

+13 h=216

112

komin

h=96

30 60

h=223 h=138

97

h=99

+2

ist

-2

ist 70 83 hp=118 g

100

h=219

95

91

hp=118

h=125

g 92

+13

68 178

ist

g

86

60 178

ist h=222

g

h=110

96

ist 3,44 +

83 70

+8

30 60

h=60

h=129

+20

113

99

ist

h=217

3,16 +

68 196

89 84

77

12

h=99

81

90

3,44 +

miecz 16x18

86

-16cm

84

mp studio projekt

+42cm podwalina 18x22

RZUT PODDASZA

podwalina 16x22

ARCHITEKTURA

INWENTARYZACJA RZUT PODDASZA

obiekt: 61

99

101

117

117

115

115

104

101

60

arch. Justyna Kalinowska

nr rys.:

I.2 skala: 1:100 data: 03.2013

h=309

sz yb

h=219

ba

a

y

416

h=134

315

3,44 +

110

221

sz

- 0,05

mp studio projekt ARCHITEKTURA

INWENTARYZACJA

nr rys.:

I.5 skala: 1:50 data: 03.2013

obiekt:

arch. Justyna Kalinowska

krokwie

krowiew 18x18

belka 18x20

miecz 16x18

podwalina podwalina 25x22 13

+ 3,44

40

+ 3,42

10

0

podwalina 18x22

99

+ 3,14

248

347 337

h=221

0,00

h=110

- 0,05

mp studio projekt ARCHITEKTURA

INWENTARYZACJA

nr rys.:

I.6 skala: 1:50 data: 03.2013

obiekt:

arch. Justyna Kalinowska

219

krokwie

248

226

miecz 16x18

121

205

445

belka 18x21

krowiew 18x20

14

podwalina 10x20 podwalina 14x18

350

346

318

belka stropowa

mp studio projekt ARCHITEKTURA

INWENTARYZACJA

nr rys.:

I.7 skala: 1:50 data: 03.2013

obiekt:

arch. Justyna Kalinowska

219

krokwie

belka 18x20 20

krowiew 18x18 do 20x20

194

210

miecz 16x15

podwalina 16x18

32

3,44 +

16

podwalina

218

312

belka stropowa

0,00

mp studio projekt ARCHITEKTURA

INWENTARYZACJA

nr rys.:

I.8 skala: 1:50 data: 03.2013

obiekt:

arch. Justyna Kalinowska

papa x 2 lub izolacja wiatroszczelna izolacja paroprzezpuszczalna deskowanie deskowanie techniczne na legarach

papa x 2 lub izolacja wiatroszczelna

7.5x17.5 co krokiew Fermacell 12,5mm na profilach stalowych

DF2 034 gr. 10cm pod krokwiami izolacja paroprzezpuszczalna

istn. krowiew 18x18

Fermacell 12,5mm na profilach stalowych

zlokalizowane w osi okien na elewacji belka 18x20

TW1-E gr. 10cm

istn. miecz 16x15

TW1-E gr. 10cm poziom posadzki podniesiony do

istn. podwalina

istn. podwalina 22x25

nad korytarzem belek stropowych na belki 15x25

posadzka - deska Barlinek lub gres Nowa Gala w pomieszczeniach mokrych

belek stropowych na belki 2x 15x25

belki drewniane 2x15x25cm Fermacell 12,5mm na profilach stalowych

posadzka - deska Barlinek lub gres Nowa Gala w pomieszczeniach mokrych

belki drewniane 2x15x25cm

mp studio projekt

nr rys.:

A.2 skala: 1:50

ARCHITEKTURA

data: 05.2013

obiekt:

arch. Justyna Kalinowska arch. Izabela Milewska upr. nr 25/98/OL

TEMAT:

Orzeczenie o stanie technicznym belek stropowych nad piętrem, legarów nad stropem parteru, więźby dachowej, oraz ścian o konstrukcji szachulcowej wraz z oceną moŜliwości pozostawienia stropu o konstrukcji drewnianej nad piętrem.

BRANśA:

Konstrukcja, analiza statyczno-wytrzymałościowa

OBIEKT I ADRES:

Budynek klasztoru w Wejherowie

INWESTOR:

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów ul. Reformatorów 19 Wejherowo

OPRACOWAŁ:

inŜ. Andrzej P. Chmarycz upr. nr WAM/0099/POOK/04

DATA:

kwiecień 2013r.

Opis do orzeczenia o stanie technicznym belek stropowych nad piętrem, legarów nad stropem parteru, więźby dachowej, oraz ścian o konstrukcji szachulcowej wraz z oceną moŜliwości pozostawienia stropu o konstrukcji drewnianej nad piętrem. 1. Część ogólna: Inwestor: Klasztor Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów ul. Reformatorów 19 Wejherowo Lokalizacja: Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Wejherowie (woj. pomorskie) przy ul. Reformatorów 19. Podstawa opracowania: - inwentaryzacja, wizja lokalna, pomiary gabarytowe i oględziny istniejących elementów konstrukcyjnych budynku, - projekt budowlany rozbudowy i remontu Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Wejherowie przy ul. Reformatorów 19 opracowany w październiku 2008r przez mgr inŜ. arch. Tadeusza Piotrowskiego, - Orzeczenie mykologiczne o stanie belek stropowych nad piętrem, legarów piętra, więźby dachowej oraz ścian o konstrukcji szachulcowej wraz z programem prac w budynku klasztoru w Wejherowie opracowane przez MYKOPROJEKT Marta Falacińska, ul. Wasilkowskiego 3m. 48, 02-776 Warszawa – w dalszej części opracowania zwana orzeczeniem mykologicznym, - obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz normy branŜowe: PN-82/B-02001 – ObciąŜenia budowli – ObciąŜenia stałe, PN-82/B-02003 – ObciąŜenia budowli – ObciąŜenia zmienne technologiczne, PN-80/B-02010/Az1 – ObciąŜenie śniegiem, PN-77/B-02011/Az1 – ObciąŜenie wiatrem, PN-B-03150 – Konstrukcje drewniane, Cel orzeczenia: Niniejsze opracowanie ma na celu określenie stanu zachowania belek stropowych nad piętrem, legarów piętra, więźby dachowej, ścian o konstrukcji szachulcowej. Orzeczenie w części konstrukcyjnej zawiera analizę statyczną więźby dachowej, stropów nad piętrem i legarów piętra. Opracowanie zawiera ocenę wpływu na istniejące elementy konstrukcyjne po adaptacji poddasza na cele mieszkalne, czyli obciąŜenie istniejącego stropu o konstrukcji drewnianej belkowej normowym obciąŜeniem eksploatacyjnym oraz więźby dachowej dodatkowymi warstwami izolacyjnymi.

2. Opis stanu istniejącego oraz zjawisk będących przedmiotem orzeczenia: 2.1. Opis ogólny obiektu: Przedmiotowy budynek został wybudowany w połowie XVII wieku. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem. Budynek częściowo podpiwniczony, poddasze z dostępem z klatki schodowej. W planie budynek w kształcie litery U zamykanej przez sąsiadującą bryłę kościoła. 2.2. Szczegółowy opis konstrukcji: Ściany konstrukcyjne: w technologii tradycyjnej, murowane, o układzie konstrukcyjnym podłuŜnym. Stwierdzono obecność poprzecznych ścian szachulcowych tj. drewnianych szkieletowych z wypełnieniem murowanych. Stropy nad parterem: stropy murowane łukowe o dwukierunkowej krzywiźnie łuków. Nad sklepieniem murowanym podłoga piętra oparta na legarach drewnianych o przekrojach w zakresie (szerokość x wysokość) 20-24x20x26cm. Stropy nad piętrem: stropy drewniane belkowe. Rozpiętości stropów 570-600cm nad pomieszczeniami mieszkalnymi, oraz 215-230cm nad korytarzami. Belki o przekrojach: wymiar poziomy w zakresie od 20 do 24cm, wymiar pionowy w zakresie od 25 do 27cm. Rozstaw belek stropowych od 90 do 110cm. Na deskowaniu nad ślepym pułapem zalegała polepa utworzona z gruzu ceglanego z wapnem, w czasie oględzin na znacznej części stropu polepa została usunięta. Konstrukcja dachu: dach o konstrukcji drewnianej, nierozporowy, główna konstrukcja nośna utworzona przez układ płatwi, mieczy i słupów. Krokwie o przekroju od 18-20 x 18-20cm oparte na płatwiach o przekroju 18x21cm. WzdłuŜ okapu krokwie oparte na belkach stropowych za pośrednictwem murłat drewnianych. Płatwie oparte na słupach o przekroju 18x22cm, pośrednio równieŜ poprzez miecze o przekroju 16x15cm. W rytmie słupów znajdują się poprzeczne belki rozporowe o przekroju 18x20cm. Układ ramy słup – belka poprzeczna usztywniają miecze. Słupy więźby dachowej umiejscowione nad traktem belek nad pomieszczeniami mieszkalnymi posadowione są na podwalinach o przekroju 22x25cm. Poszycie dachu – deskowanie pełne, dachówka ceramiczna karpiówka. 2.3. Opis zniszczeń lub zjawisk zachodzących w przedmiotowej części obiektu: Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej 28.02.2013r i 05.04.2013r stwierdzono: 1. Konstrukcja dachu – brak widocznych ugięć połaci dachu, stwierdza się rozwarstwienia elementów konstrukcyjnych dachu. Stan techniczny wymagający interwencji ze względu na obecność grzybów domowych, rozkładu brunatnego i szarego oraz degradacji przez szkodniki techniczne drewna – wg orzeczenia mykologicznego. 2. Ściany szachulcowe – stan techniczny dobry, nieznaczne uszkodzenia aktywnością owadów kołatkowatych – wg orzeczenia mykologicznego. 3. Ściany konstrukcyjne – Podczas oględzin nie stwierdzono pęknięć ścian konstrukcyjnych. 4. Stropy nad parterem. Brak widocznych ugięć i spękań sklepień murowanych. Część legarów drewnianych (w północnym skrzydle wszystkie) wykazuje oznaki znacznej degradacji biologicznej – wg orzeczenia mykologicznego.

5. Stropy nad piętrem – belki stropowe silnie poraŜone grzybem domowym oraz owadami-szkodnikami technicznymi drewna – wg orzeczenia mykologicznego. Ze względu na brak widocznych oznak nieprawidłowej pracy konstrukcji ścian, brak spękań w naroŜnikach budynku w poziomie parteru, wnioskuje się o prawidłowej pracy fundamentów budynku. 3. Analiza techniczna stanu obiektu: 3.1. Analiza wytrzymałościowa elementów konstrukcyjnych obiektu odnoszących się bezpośrednio do planowanej przebudowy: 3.1.1. Konstrukcja dachu – na podstawie przeprowadzonej analizy statycznowytrzymałościowej elementów konstrukcyjnych dachu (Zał.1.) przy teoretycznym załoŜeniu, Ŝe drewno konstrukcyjne nie jest uszkodzone biologicznie i mechanicznie, przyjmując normową wytrzymałość drewna na poziomie C24, stwierdzono Ŝe wykorzystanie nośności dla stanu obecnego wynosi: - krokwie – SGN (Stan Graniczny Nośności) – 17%, SGU (stan Graniczny UŜytkowania) – 6%, - płatwie – SGN – 53%, SGU – 16%, - słupy – SGN – 26%, - miecze – SGN – 9%. 3.1.2. Strop nad piętrem – na podstawie analizy statyczno-wytrzymałościowej (Zał.2.) i przy teoretycznym załoŜeniu, Ŝe belki stropowe nie wykazują oznak degradacji biologicznej i normowej klasie drewna C24 stwierdzono wykorzystanie nośności belek o przekrojach (szerokość x wysokość): - 20x25cm – SGN – 103%, SGU – 92%, - 20x27cm – SGN – 89%, SGU – 73%, - 22x28cm – SGN – 76%, SGU – 60%. Analizę stropu przeprowadzono przy załoŜeniu występowania pierwotnych warstw izolacyjnych, czyli polepy z gruzu ceglanego. 3.1.3. Legary podłogowe stropu nad parterem – na podstawie analizy statycznowytrzymałościowej (Zał.3.) przy teoretycznym załoŜeniu, Ŝe drewno konstrukcyjne nie jest uszkodzone biologicznie i mechanicznie, przyjmując normową wytrzymałość drewna na poziomie C24, stwierdzono Ŝe wykorzystanie nośności dla stanu obecnego wynosi SGN – 45%, SGU – 49%. 3.1.4. Ściany: brak widocznych spękań ścian nie budzi zastrzeŜeń, co do ich nośności na etapie dotychczasowego uŜytkowania budynku. 3.2. Określenie przyczyn zniszczeń i uszkodzeń w obiekcie: Uszkodzenia elementów konstrukcji dachu i stropów spowodowane są nieszczelnościami dachu oraz brakiem zabezpieczeń drewnianych elementów konstrukcyjnych przed erozją biologiczną i szkodnikami technicznymi. 3.3. Wnioski odnośnie analizy statyczno-wytrzymałościowej stanu istniejącego, określenie środków zaradczych: 3.3.1. Konstrukcja dachu – znaczne rezerwy nośności przy załoŜeniach teoretycznych, brak widocznych ugięć połaci oraz stosunkowo nieduŜe zniszczenie więźby dachowej przez oddziaływania biologiczne wskazują na

bezpieczną pracę konstrukcji dachu w stanie istniejącym. Konstrukcja dachu wymaga wymiany pojedynczych elementów oraz zabezpieczenia elementów istniejących wg wskazań w orzeczeniu mykologicznym. 3.3.2. Konstrukcja stropu nad piętrem – nieznaczne rezerwy nośności nawet przy załoŜeniach teoretycznych a w niektórych przypadkach nawet jej przekroczenie, znaczna degradacja biologiczna belek stropowych, pozwala wysnuć obawę co do dalszej bezpiecznej pracy konstrukcji stropu nad piętrem. Zaleca się nie obciąŜanie obciąŜeniem eksploatacyjnym przestrzeni poddasza, odciąŜenie konstrukcji stropu poprzez usunięcie zalegającej w przestrzeni międzybelkowej polepy. Docelową wymianę belek stropowych na nowe, ewentualne zabezpieczenie środkami chemicznymi belek o małym stopniu degradacji biologicznej. 3.3.3. Legary podłogowe stropu nad parterem – zaleca się wymianę wszystkich legarów w skrzydle północnym budynku. Ze względu na znaczną rezerwę nośności i stosunkowo nieduŜą erozję biologiczną legarów w skrzydłach wschodnim i południowym zaleca się pozostawienie ich i zabezpieczenie. Sposób zabezpieczenia legarów istniejących wg orzeczenia mykologicznego. Wilgotność drewna wykorzystanego na belki stropowe i legary nie powinna przekraczać 18%. Drewno naleŜy zaimpregnować. 4. Analiza moŜliwości dociąŜenia konstrukcji dachu i stropu nad piętrem, legary stropu nad parterem: 4.1. Dodatkowe obciąŜenie istniejącej konstrukcji dachu warstwami izolacyjnymi – na podstawie analizy statyczno-wytrzymałościowej istniejących elementów konstrukcji dachu (Zał.4.) obciąŜonych dodatkowo warstwą wełny mineralnej gr. 25cm oraz suchym tynkiem gr. 25mm, przy teoretycznej klasie drewna C24 stwierdzono wykorzystanie przekrojów elementów więźby dachowej: - krokwie – SGN – 20%, SGU – 13%, - płatwie – SGN – 55%, SGU – 34%, przy dodatkowym usztywnieniu belkami sufitowymi zamocowanymi w rytmie krokwi istniejących, przy usunięciu belek poprzecznych – ze względów na konieczność podwyŜszenia wysokości uŜytkowej, - słupy – SGN – 3 6%. 4.2. Konstrukcja stropu nad piętrem – ze względów przedstawionych w pkt.3.3.2. i wniosków przedstawionych w orzeczeniu mykologicznym belki stropowe muszą być wymienione na nowe. Przy załoŜeniu charakterystycznego obciąŜenia uŜytkowego o wartości 1.50

kN , lekkich ścian działowych w przestrzeni poddasza, m2

zwiększonego obciąŜenia do konstrukcji dachu (warstwy izolacyjne, suchy tynk) na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych (Zał.5.), przy załoŜonej wysokości belek 25cm, szacuje się szerokość 30cm (2x15cm). 4.3. Legary podłogowe stropu nad parterem – na podstawie obliczeń statyczno wytrzymałościowych (Zał.6.) stwierdza się, Ŝe przekrój legarów powinien oscylować wokół wymiarów (szerokość x wysokość) 15x22.5cm . 4.4. Ściany konstrukcyjne i fundamenty budynku – wzrost normatywnych obciąŜeń uŜytkowych stropu nad piętrem oraz dociąŜenie konstrukcji dachu warstwami izolacyjnymi są pomijalnie małe dla masywnych ścian konstrukcyjnych parteru.

5. Wnioski końcowe: 5.1. Istniejąca konstrukcja dachu po uprzedniej wymianie pojedynczych elementów konstrukcyjnych i zabezpieczeniu wskazanym w orzeczeniu mykologicznym nie stwarza zagroŜenia dla bezpieczeństwa konstrukcji. Po wskazanych zabiegach konstrukcję dachu moŜna bezpiecznie dociąŜyć warstwami izolacyjnymi i suchym tynkiem. 5.2. Konstrukcja stropu nad piętrem wymaga naprawy poprzez wymianę istniejących belek stropowych na nowe – nieznaczna część belek istniejących nadaje się do wykorzystania. 5.3. Legary drewniane podłogi stropu nad parterem w skrzydle północnym naleŜy wymienić na nowe. W pozostałej części budynku naleŜy je oczyścić i zabezpieczyć wg orzeczenia mykologicznego. 5.4. Ściany szachulcowe oczyścić i zabezpieczyć wg orzeczenia mykologicznego. Opracował: inŜ. Andrzej P. Chmarycz

=DáąF]QLN$QDOL]DVWDW\F]QRZ\WU]\PDáRĞFLRZDNRQVWUXNFMLGDFKXVWDQLVWQLHMąF\ 3R]=.URNLHZ UR]VWDZNURNZLQDMEDUG]LHMQLHNRU]\VWQ\

DN ˜ P

$ FLĊĪDUSRáDFLGDFKyZNDFHUDPLF]QDNDUSLyZND N1 N1 TN$ ˜ ˜D ˜ N P P % ĞQLHJ:HMKHURZRN7UyMPLDVWDZJ31%$]VWUHID NąWVSDGNXSRáDFL N1 4N ˜ P

αG ˜ GHJ

&  & 

TN% 4N˜ & ˜ DN

˜

TN% 4N˜ & ˜ DN

˜

N1 P N1 P

& ZLDWUZJ31%$]VWUHID N1 TN ˜ &H  β  P αG SDUFLHZLDWUX &Q ˜  &Q GHJ VVDQLHZLDWUX &]  TN&Q TN˜ &H˜ ☠&Q ˜ DN

˜

TN&] T N˜ &H˜ ☠& ]˜ DN

˜

N1 P N1 P

3R]=3áDWZLHVáXS\PLHF]HUR]VWDZVáXSyZFRFP REFLąĪHQLDQDSáDWHZ]HEUDQR]SDVPDU]XWXSR]LRPHJR

DG 

˜ P 

 P

DG ˜ P $ FLĊĪDUSRáDFL TN$ ˜

N1 DG DG ˜ FRV αG P

˜N1 P

%&' RGG]LDá\ZDQLHĞQLHJX N1 TN%&' 4N˜ & ˜ DG DG ˜ P ( RGG]LDá\ZDQLHZLDWUX VNáDGRZDSLRQRZD DG DG TN(9 T N˜ & H˜ ☠&Q ˜ ˜ FRV αG FRV αG VNáDGRZDSR]LRPD DG DG TN(+ T N˜ & H˜ ☠&Q ˜ ˜ VLQ αG FRV αG˜˜

N1 P N1 P

Z\NRU]\VWDQLH6*1SáDWZLQD]JLQDQLHGODNLHUXQNXSLRQRZHJR

ω6*1B9  ω6*1B+ 

Z\NRU]\VWDQLH6*1SáDWZLQD]JLQDQLHGODNLHUXQNXSR]LRPHJR Z\NRU]\VWDQLH6*1GODSáDWZL

ω6*1 ω6*1B9 ω6*1B+WŽnj͘͘ϭ͘ϭ͘ Nazwa: krokiew_i11.rmt WĉZŁY:

3

1,980 2

4

2,310

1

5

2,480

2,120

2,120

V=4,290 H=9,200

2,480

OBCIĄĩENIA:

0,88

0,88

0,88 1,05 0,26 0,26

1 1,05 0,26

0,88 1,05 0,59 0,26 -0,24

2

0,59

3

1,05 0,59 -0,24 -0,24

0,59

4 1,05 -0,24

OBCIĄĩENIA: ([kN],[kNm],[kN/m]) -----------------------------------------------------------------PrĊt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: -----------------------------------------------------------------Grupa: A "połaü" Stałe γf= 1,30 1 Liniowe 0,0 1,05 1,05 0,00 3,39 2 Liniowe 0,0 1,05 1,05 0,00 2,90 3 Liniowe 0,0 1,05 1,05 0,00 2,90 4 Liniowe 0,0 1,05 1,05 0,00 3,39 Grupa: B "Ğnieg" Zmienne γf= 1,50 1 Liniowe-Y 0,0 0,88 0,88 0,00 3,39 2 Liniowe-Y 0,0 0,88 0,88 0,00 2,90 3 Liniowe-Y 0,0 0,59 0,59 0,00 2,90 4 Liniowe-Y 0,0 0,59 0,59 0,00 3,39 Grupa: C "wiatr" Zmienne γf= 1,50 1 Liniowe 43,0 0,26 0,26 0,00 3,39 2 Liniowe 43,0 0,26 0,26 0,00 2,90 3 Liniowe -43,0 -0,24 -0,24 0,00 2,90 4 Liniowe -43,0 -0,24 -0,24 0,00 3,39 ------------------------------------------------------------------

PrĊt nr 1 Zadanie: krokiew_i11 Z -2,80

y

Y

200

B

-4,58

2,93

1,94

z

A 180

Sprawdzenie noĞnoĞci prĊta nr 1 NoĞnoĞü na rozciąganie:: Wyniki dla xa=3,39 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „ABC”. Pole powierzchni przekroju netto An = 360,00 cm2. ı t,0,d = N / An = 2,88 / 360,00 ×10 = 0,08 < 8,62 = f t,0,d NoĞnoĞü na Ğciskanie:: Wyniki dla xa=0,00 m; xb=3,39 m, przy obciąĪeniach „ABC”. NoĞnoĞü na Ğciskanie: ı c,0,d = N / Ad = 2,88 / 360,00 ×10 = 0,08 < 8,28 = 0,641×12,92 = k c f c,0,d ĝciskanie ze zginaniem dla xa=1,27 m; xb=2,12 m, przy obciąĪeniach „ABC”:

σ c , 0 ,d k c , y f c , 0 ,d σ c , 0, d k c , z f c , 0, d

+ km

+

σ m , z ,d f m , z ,d

σ m , z ,d f m , z ,d

+

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d σ m , y ,d f m , y ,d

=

0,00 1,61 0,02 + 0,7× + = 0,111 < 1 14,77 14,77 0,863×12,92

=

0,00 1,61 0,02 + + 0,7× = 0,079 < 1 14,77 0,641×12,92 14,77

NoĞnoĞü na zginanie:: Wyniki dla xa=3,39 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „ABC”. Warunek statecznoĞci: ı m,d = M / W = 2,80 / 1200,00 ×103 = 2,33 < 14,77 = 1,000×14,77 = k crit f m,d NoĞnoĞü dla xa=3,39 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „ABC”:

σ t , 0 ,d f t , 0, d σ t , 0 ,d f t , 0, d

+

σ m , y ,d f m , y ,d

+ km

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d σ m , z ,d f m , z ,d

=

2,33 0,00 0,08 + + 0,7× = 0,17 < 1 14,77 8,62 14,77

=

0,08 2,33 0,00 + 0,7× + = 0,12 < 1 8,62 14,77 14,77

NoĞnoĞü ze Ğciskaniem dla xa=1,27 m; xb=2,12 m, przy obciąĪeniach „ABC”:

σ 2c ,0,d f c2,0,d σ 2c ,0,d f c2,0,d

+

σ m , y ,d f m , y ,d

+ km

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d σ m , z ,d f m , z ,d

=

0,02² 1,61 0,00 + + 0,7× = 0,11 < 1 12,92² 14,77 14,77

=

1,61 0,02² 0,00 + 0,7× + = 0,08 < 1 14,77 14,77 12,92²

NoĞnoĞü na Ğcinanie:: Wyniki dla xa=3,39 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „ABC”. Warunek noĞnoĞci

τ 2z ,d + τ 2y ,d = 0,19² + 0,00² = 0,19 < 1,54 = 1,000×1,54 = k v f v,d

IJd =

Stan graniczny uĪytkowania:: Wyniki dla xa=1,48 m; xb=1,91 m, przy obciąĪeniach „ABC”. u z,fin = -0,9 + -0,5 = 1,4 < 25,4 = u net,fin WŽnj͘͘ϭ͘Ϯ͘ Nazwa: płatew_i12V.rmt WĉZŁY:

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

7

8 0,815

1,275

0,815

0,815

0,815

0,815

2,375

2,375

V=2,090 H=10,385

2,375

OBCIĄĩENIA:

4,36 2,70 0,81

4,36 4,36 4,36 2,70 2,70 2,70 0,81 0,81 0,81 1

212 8

10

3 13

4,36 4,36 4,36 2,70 2,70 2,70 0,81 0,81 0,81 4

514 9

6 15

4,36 2,70 0,81 7

11

OBCIĄĩENIA: ([kN],[kNm],[kN/m]) -----------------------------------------------------------------PrĊt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: -----------------------------------------------------------------Grupa: A "połaü" Stałe γf= 1,30 1 Liniowe 0,0 4,36 4,36 0,00 2,38 2 Liniowe 0,0 4,36 4,36 0,00 0,81 3 Liniowe 0,0 4,36 4,36 0,00 0,81 4 Liniowe 0,0 4,36 4,36 0,00 2,38 5 Liniowe 0,0 4,36 4,36 0,00 0,81 6 Liniowe 0,0 4,36 4,36 0,00 0,81 7 Liniowe 0,0 4,36 4,36 0,00 2,38 Grupa: B "Ğnieg" Zmienne γf= 1,50 1 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 2,38 2 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 0,81 Grupa: C "Ğnieg" Zmienne γf= 1,50 3 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 0,81 4 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 2,38 5 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 0,81 Grupa: D "Ğnieg" Zmienne γf= 1,50 6 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 0,81 7 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 2,38 Grupa: E "wiatr" Zmienne γf= 1,50 1 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 2,38

2 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 0,81 3 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 0,81 4 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 2,38 5 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 0,81 6 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 0,81 7 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 2,38 -----------------------------------------------------------------PrĊt nr 1 Zadanie: płatew_i12V

y

Y

210

Z

-5,07 11,06

A

B

z

-15,32 5,49

180

Sprawdzenie noĞnoĞci prĊta nr 1 NoĞnoĞü na rozciąganie:: Wyniki dla xa=0,00 m; xb=2,38 m, przy obciąĪeniach „AD”. Pole powierzchni przekroju netto An = 378,00 cm2. ı t,0,d = N / An = 1,58 / 378,00 ×10 = 0,04 < 8,62 = f t,0,d NoĞnoĞü na Ğciskanie:: Wyniki dla xa=0,00 m; xb=2,38 m, przy obciąĪeniach „ABCE”. NoĞnoĞü na Ğciskanie: ı c,0,d = N / Ad = 1,84 / 378,00 ×10 = 0,05 < 11,55 = 0,894×12,92 = k c f c,0,d ĝciskanie ze zginaniem dla xa=1,04 m; xb=1,34 m, przy obciąĪeniach „ABDE”:

σ c , 0 ,d k c , y f c , 0 ,d σ c , 0, d k c , z f c , 0, d

+ km

+

σ m , z ,d f m , z ,d

σ m , z ,d f m , z ,d

+

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d σ m , y ,d f m , y ,d

=

0,00 4,63 0,00 + 0,7× + = 0,314 < 1 14,77 14,77 0,997×12,92

=

0,00 0,00 4,63 + + 0,7× = 0,220 < 1 0,894×12,92 14,77 14,77

NoĞnoĞü na zginanie:: Wyniki dla xa=1,04 m; xb=1,34 m, przy obciąĪeniach „ABDE”. Warunek statecznoĞci: ı m,d = M / W = 6,12 / 1323,00 ×103 = 4,63 < 14,77 = 1,000×14,77 = k crit f m,d NoĞnoĞü dla xa=1,04 m; xb=1,34 m, przy obciąĪeniach „AD”:

σ t , 0 ,d f t , 0, d σ t , 0 ,d f t , 0, d

+

σ m , y ,d f m , y ,d

+ km

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d σ m , z ,d f m , z ,d

=

0,04 2,30 0,00 + + 0,7× = 0,16 < 1 8,62 14,77 14,77

=

2,30 0,04 0,00 + 0,7× + = 0,11 < 1 14,77 14,77 8,62

NoĞnoĞü ze Ğciskaniem dla xa=1,04 m; xb=1,34 m, przy obciąĪeniach „ABDE”:

σ 2c ,0,d f c2,0,d

+

σ m , y ,d f m , y ,d

+ km

σ m , z ,d f m , z ,d

=

0,00² 4,63 0,00 + + 0,7× = 0,31 < 1 12,92² 14,77 14,77

σ 2c ,0,d f c2,0,d

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d

=

4,63 0,00² 0,00 + 0,7× + = 0,22 < 1 14,77 14,77 12,92²

NoĞnoĞü na Ğcinanie:: Wyniki dla xa=2,38 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „ABCE”. Warunek noĞnoĞci

τ 2z ,d + τ 2y ,d = 0,61² + 0,00² = 0,61 < 1,54 = 1,000×1,54 = k v f v,d

IJd =

Stan graniczny uĪytkowania:: Wyniki dla xa=1,19 m; xb=1,19 m, przy obciąĪeniach „ABDE”. u z,fin = -1,7 + -1,2 = 2,9 < 17,8 = u net,fin Nazwa: płatew_i12H.rmt OBCIĄĩENIA:

0,75

0,75

1

OBCIĄĩENIA: ([kN],[kNm],[kN/m]) -----------------------------------------------------------------PrĊt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: -----------------------------------------------------------------Grupa: E "wiatr" Zmienne γf= 1,50 1 Liniowe 0,0 0,75 0,75 0,00 4,00 -----------------------------------------------------------------PrĊt nr 1 Zadanie: płatew_i12H

Z

z

180

Y

2,25

A

B

-2,25 y 210

2,25

Sprawdzenie noĞnoĞci prĊta nr 1 NoĞnoĞü na zginanie:: Wyniki dla xa=2,00 m; xb=2,00 m, przy obciąĪeniach „E”. Warunek statecznoĞci: ı m,d = M / W = 0,00 / 1323,00 ×103 = 0,00 < 14,77 = 1,000×14,77 = k crit f m,d NoĞnoĞü dla xa=2,00 m; xb=2,00 m, przy obciąĪeniach „E”:

σ m , y ,d f m , y ,d

+ km

σ m , z ,d f m , z ,d

=

0,00 1,98 + 0,7× = 0,09 < 1 14,77 14,77

km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d

0,00 1,98 = 0,7× + = 0,13 < 1 14,77 14,77

NoĞnoĞü na Ğcinanie:: Wyniki dla xa=0,00 m; xb=4,00 m, przy obciąĪeniach „E”. Warunek noĞnoĞci IJd =

τ 2z ,d + τ 2y ,d = 0,00² + 0,09² = 0,09 < 1,54 = 1,000×1,54 = k v f v,d

Stan graniczny uĪytkowania:: Wyniki dla xa=2,00 m; xb=2,00 m, przy obciąĪeniach „E”. u y,fin = 0,0 + -2,2 = 2,2 < 30,0 = u net,fin 

=DáąF]QLN$QDOL]DVWDW\F]QRZ\WU]\PDáRĞFLRZDNRQVWUXNFMLVWURSXVWDQLVWQLHMąF\ 3R]=6WURSRUR]SFP UR]VWDZEHOHN

DV  ˜ P

$ FLĊĪDUZDUVWZVWURSRZ\FK GHVNRZDQLH[PPJUX]FHJODQ\]ZDSQHP TN$ 

§ ˜ N1 ˜ ˜ FP˜  ˜ N1 ˜ ˜ FP· ˜ D ˜ N1 ¨ ¸ V  P P © P ¹

% REFXĪ\WNRZHVWU\FK]GRVWĊSHP]NODWNLVFKRGRZHM TN% ˜

N1 

˜ DV

˜

P

N1 P

REFLąĪHQLDQDEHONĊ]HEUDQR]SDVPDU]XWXSR]LRPHJR

DG 

˜ P 

DG ˜ P αG ˜ GHJ

NąWVSDGNXSRáDFL & FLĊĪDUSRáDFL TN& ˜

N1 DG DG ˜ ˜ DV FRV αG P˜ N1

' RGG]LDá\ZDQLHĞQLHJX N1 4N ˜ &  P

TN' 4N˜ & ˜ DG DG ˜ DV

˜ N1

( RGG]LDá\ZDQLHZLDWUX VNáDGRZDSLRQRZD N1 TN ˜ P

&Q 

TN(9 T N˜ & H˜ ☠&Q ˜

&H 

DG DG ˜ FRV α ˜ D G V FRV αG

β  ˜ N1

3R]=3RGZDOLQDUR]VWDZVáXSyZZLĊĨE\GDFKRZHMFRP REFLąĪHQLDMDNSR]SNW&'(

 P

WŽnj͘͘Ϯ͘ϭ͘ Nazwa: strop_i21_20x25.rmt OBCIĄĩENIA: 4,36 2,70 0,82

1,48 1,20

1,48 1,20

1

OBCIĄĩENIA: ([kN],[kNm],[kN/m]) -----------------------------------------------------------------PrĊt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: -----------------------------------------------------------------Grupa: A "warstwy podłogowe" Stałe γf= 1,30 1 Liniowe 0,0 1,48 1,48 0,00 6,00 Grupa: B "uĪytkowe" Zmienne γf= 1,40 1 Liniowe 0,0 1,20 1,20 0,00 6,00 Grupa: C "połaü" Stałe γf= 1,30 1 Skupione 0,0 4,36 3,70 Grupa: D "Ğnieg" Zmienne γf= 1,50 1 Skupione 0,0 2,70 3,70 Grupa: E "wiatr" Zmienne γf= 1,50 1 Skupione 0,0 0,82 3,70 -----------------------------------------------------------------PrĊt nr 1 Zadanie: strop_i21_20x25

y

Y

250

Z

15,70

1,51

A

B -9,44

z

-18,26 31,85

200

Sprawdzenie noĞnoĞci prĊta nr 1 NoĞnoĞü na zginanie:: Wyniki dla xa=3,70 m; xb=2,30 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”. Warunek statecznoĞci: ı m,d = M / W = 31,85 / 2083,33 ×103 = 15,29 > 14,77 = 1,000×14,77 = k crit f m,d NoĞnoĞü dla xa=3,70 m; xb=2,30 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”:

σ m , y ,d f m , y ,d km

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d σ m , z ,d f m , z ,d

NoĞnoĞü na Ğcinanie::

=

15,29 0,00 + 0,7× = 1,03 > 1 14,77 14,77

15,29 0,00 = 0,7× + = 0,72 < 1 14,77 14,77

Wyniki dla xa=6,00 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”. Warunek noĞnoĞci

τ 2z ,d + τ 2y ,d = 0,55² + 0,00² = 0,55 < 1,54 = 1,000×1,54 = k v f v,d

IJd =

Stan graniczny uĪytkowania:: Wyniki dla xa=3,01 m; xb=2,99 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”. u z,fin = -26,1 + -15,2 = 41,3 < 45,0 = u net,fin PrĊt nr 1 Zadanie: strop_i21_20x27

y

Y

270

Z

15,76

A

1,50

B

-9,45 z

-18,31 31,92

200

Sprawdzenie noĞnoĞci prĊta nr 1 NoĞnoĞü na zginanie:: Wyniki dla xa=3,70 m; xb=2,30 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”. Warunek statecznoĞci: ı m,d = M / W = 31,92 / 2430,00 ×103 = 13,14 < 14,77 = 1,000×14,77 = k crit f m,d NoĞnoĞü dla xa=3,70 m; xb=2,30 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”:

σ m , y ,d f m , y ,d km

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d σ m , z ,d f m , z ,d

=

0,00 13,14 + 0,7× = 0,89 < 1 14,77 14,77

13,14 0,00 = 0,7× + = 0,62 < 1 14,77 14,77

NoĞnoĞü na Ğcinanie:: Wyniki dla xa=6,00 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”. Warunek noĞnoĞci IJd =

τ 2z ,d + τ 2y ,d = 0,51² + 0,00² = 0,51 < 1,54 = 1,000×1,54 = k v f v,d

Stan graniczny uĪytkowania:: Wyniki dla xa=3,01 m; xb=2,99 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”. u z,fin = -20,8 + -12,1 = 32,9 < 45,0 = u net,fin PrĊt nr 1 Zadanie: strop_i21_22_28

y

Y

280

Z

15,86

1,47

A

B

-9,47 z

-18,42 32,07

220

Sprawdzenie noĞnoĞci prĊta nr 1 NoĞnoĞü na zginanie:: Wyniki dla xa=3,70 m; xb=2,30 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”. Warunek statecznoĞci: ı m,d = M / W = 32,07 / 2874,67 ×103 = 11,16 < 14,77 = 1,000×14,77 = k crit f m,d NoĞnoĞü dla xa=3,70 m; xb=2,30 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”:

σ m , y ,d f m , y ,d km

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d σ m , z ,d f m , z ,d

=

0,00 11,16 + 0,7× = 0,76 < 1 14,77 14,77

11,16 0,00 = 0,7× + = 0,53 < 1 14,77 14,77

NoĞnoĞü na Ğcinanie:: Wyniki dla xa=6,00 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”. Warunek noĞnoĞci IJd =

τ 2z ,d + τ 2y ,d = 0,45² + 0,00² = 0,45 < 1,54 = 1,000×1,54 = k v f v,d

Stan graniczny uĪytkowania:: Wyniki dla xa=3,01 m; xb=2,99 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”. u z,fin = -17,2 + -9,9 = 27,0 < 45,0 = u net,fin WŽnj͘͘ϰ͘ϭ͘ϭ͘ Nazwa: podwalina_211a.rmt OBCIĄĩENIA:

0,82 2,70 4,36

1 0,82 2,70 4,36

0,82 2,70 4,36

OBCIĄĩENIA: ([kN],[kNm],[kN/m]) -----------------------------------------------------------------PrĊt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: -----------------------------------------------------------------Grupa: C "połaü" Stałe γf= 1,30 1 Skupione 180,0 4,36 1,00 1 Skupione 180,0 4,36 2,00 1 Skupione 180,0 4,36 3,00

Grupa: D "Ğnieg" Zmienne γf= 1,50 1 Skupione 180,0 2,70 1,00 1 Skupione 180,0 2,70 2,00 1 Skupione 180,0 2,70 3,00 Grupa: E "wiatr" Zmienne γf= 1,50 1 Skupione 180,0 0,82 1,00 1 Skupione 180,0 0,82 2,00 1 Skupione 180,0 0,82 3,00 -----------------------------------------------------------------PrĊt nr 1 Zadanie: podwalina_211a

y

Y

250

Z

-21,39 -16,04

-16,04 16,17 5,47

A

-15,91

220

-5,47

-16,17

Sprawdzenie noĞnoĞci prĊta nr 1 NoĞnoĞü na zginanie:: Wyniki dla xa=2,00 m; xb=2,00 m, przy obciąĪeniach „CDE”. Warunek statecznoĞci: ı m,d = M / W = 21,39 / 2291,67 ×103 = 9,33 < 14,77 = 1,000×14,77 = k crit f m,d NoĞnoĞü dla xa=2,00 m; xb=2,00 m, przy obciąĪeniach „CDE”:

σ m , y ,d f m , y ,d km

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d σ m , z ,d f m , z ,d

=

0,00 9,33 + 0,7× = 0,63 < 1 14,77 14,77

9,33 0,00 = 0,7× + = 0,44 < 1 14,77 14,77

NoĞnoĞü na Ğcinanie:: Wyniki dla xa=1,00 m; xb=3,00 m, przy obciąĪeniach „CDE”. Warunek noĞnoĞci IJd =

τ 2z ,d + τ 2y ,d = 0,44² + 0,00² = 0,44 < 1,54 = 1,000×1,54 = k v f v,d

Stan graniczny uĪytkowania:: Wyniki dla xa=2,00 m; xb=2,00 m, przy obciąĪeniach „CDE”. u z,fin = 7,1 + 6,1 = 13,2 < 26,7 = u net,fin 

5,22

B -5,22

z

15,91

=DáąF]QLNDQDOL]DVWDW\F]QRZ\WU]\PDáRĞFLRZDOHJDUyZLVWQLHMąF\FK DV  ˜ P

UR]VWDZEHOHN

$ FLĊĪDUZDUVWZVWURSRZ\FKGHVNLFP TN$ ˜

N1 

˜ ˜ FP˜ DV

˜

P

N1 P

% REFXĪ\WNRZHSRPLHV]F]HQLDPLHV]NDOQH TN% ˜

N1 

P

˜ DV

˜

N1 P

Nazwa: legary istniejące.rmt OBCIĄĩENIA:

1,50 0,17

1,50 0,17 1

OBCIĄĩENIA: ([kN],[kNm],[kN/m]) -----------------------------------------------------------------PrĊt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: -----------------------------------------------------------------Grupa: A "warstwy podłogowe" Stałe γf= 1,30 1 Liniowe 0,0 0,17 0,17 0,00 6,00 Grupa: B "uĪytkowe" Zmienne γf= 1,40 1 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 6,00 -----------------------------------------------------------------PrĊt nr 1 Zadanie: legary istniejące Y

z

7,68

200

Z

A

B

-7,68

y 260

11,53

Sprawdzenie noĞnoĞci prĊta nr 1 NoĞnoĞü na zginanie:: Wyniki dla xa=3,00 m; xb=3,00 m, przy obciąĪeniach „AB”. Warunek statecznoĞci: ı m,d = M / W = 0,00 / 2253,33 ×103 = 0,00 < 14,77 = 1,000×14,77 = k crit f m,d NoĞnoĞü dla xa=3,00 m; xb=3,00 m, przy obciąĪeniach „AB”:

σ m , y ,d f m , y ,d km

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d σ m , z ,d f m , z ,d

=

0,00 6,65 + 0,7× = 0,32 < 1 14,77 14,77

0,00 6,65 = 0,7× + = 0,45 < 1 14,77 14,77

NoĞnoĞü na Ğcinanie:: Wyniki dla xa=6,00 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „AB”. Warunek noĞnoĞci IJd =

τ 2z ,d + τ 2y ,d = 0,00² + 0,22² = 0,22 < 1,54 = 1,000×1,54 = k v f v,d

Stan graniczny uĪytkowania:: Wyniki dla xa=3,00 m; xb=3,00 m, przy obciąĪeniach „AB”. u y,fin = -5,5 + -16,6 = 22,1 < 45,0 = u net,fin 

=DáąF]QLNDQDOL]DVWDW\F]QRZ\WU]\PDáRĞFLRZDNRQVWUXNFMLGDFKXREFLąĨRQHMGRGDWNRZR ZDUVWZDPLL]RODF\MQ\PL 3R]=.URNLHZ UR]VWDZNURNZLQDMEDUG]LHMQLHNRU]\VWQ\

DN ˜ P

$ FLĊĪDUSRáDFLGDFKyZNDFHUDPLF]QDNDUSLyZND N1 N1 TN$ ˜ ˜D ˜ N P P % ĞQLHJ:HMKHURZRN7UyMPLDVWDZJ31%$]VWUHID αG ˜ GHJ

NąWVSDGNXSRáDFL N1 4N ˜ P

&  & 

TN% 4N˜ & ˜ DN

˜

N1

TN% 4N˜ & ˜ DN

˜

N1

P P

& ZLDWUZJ31%$]VWUHID TN ˜

N1 &H P

&Q ˜

αG GHJ

 

β  

SDUFLHZLDWUX

&] 

VVDQLHZLDWUX

&Q

TN&Q TN˜ &H˜ ☠&Q ˜ DN

˜

TN&] T N˜ &H˜ ☠& ]˜ DN

˜

N1 P N1 P

' FLĊĪDUZHáQ\PLQHUDOQHMLVXFKHJRW\QNX T 

§ ˜ ˜ ˜  ˜ ˜ ˜ · ˜ ˜ ¨ ¸   © ¹

( REFWHFKQRORJLF]QHEHOHNMĊWHNVXILWRZ\FK   ˜ ˜ 

˜  3R]=3áDWZLHVáXS\PLHF]HUR]VWDZVáXSyZFRFP REFLąĪHQLDQDSáDWHZ]HEUDQR]SDVPDU]XWXSR]LRPHJR

 

˜ 

  ˜ $ FLĊĪDUSRáDFL   ˜ α %&' RGG]LDá\ZDQLHĞQLHJX  ˜

˜ ˜ ˜  ˜

 

 

( RGG]LDá\ZDQLHZLDWUX VNáDGRZDSLRQRZD  ˜ ˜ ☠ ˜ VNáDGRZDSR]LRPD  ˜ ˜ ☠ ˜

  ˜ α α

˜  ˜ ! α α

 ˜) FLĊĪDUZHáQ\PLQHUDOQHMLW\QNX " 

§ ˜ ˜ ˜  ˜ ˜ ˜ · ˜ §   · ˜ 

¸ ¨ ¸ ¨ α  

© ¹  © ¹

*+, REFWHFKQRORJLF]QHMĊWHN # $  ˜ ˜ 

˜

 

WŽnj͘͘ϰ͘ϭ͘ Nazwa: krokiew_p11.rmt WĉZŁY:

3

1,980 2

4

2,310

1

5

2,480

2,120

2,120

V=4,290 H=9,200

2,480

OBCIĄĩENIA:

0,88

0,88

0,88 1,05 0,66 0,55 0,26 0,26

0,88 1,05 0,59 0,26 -0,24

2

0,59

3

1,05 0,59 0,66 0,55 -0,24 -0,24

0,59

5

1 1,05 0,66 0,26

4 1,05 0,66 -0,24

OBCIĄĩENIA: ([kN],[kNm],[kN/m]) -----------------------------------------------------------------PrĊt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: -----------------------------------------------------------------Grupa: A "połaü" Stałe γf= 1,30 1 Liniowe 0,0 1,05 1,05 0,00 3,39 2 Liniowe 0,0 1,05 1,05 0,00 2,90 3 Liniowe 0,0 1,05 1,05 0,00 2,90 4 Liniowe 0,0 1,05 1,05 0,00 3,39 Grupa: B "Ğnieg" Zmienne γf= 1,50 1 Liniowe-Y 0,0 0,88 0,88 0,00 3,39 2 Liniowe-Y 0,0 0,88 0,88 0,00 2,90 3 Liniowe-Y 0,0 0,59 0,59 0,00 2,90 4 Liniowe-Y 0,0 0,59 0,59 0,00 3,39 Grupa: C "wiatr" Zmienne γf= 1,50 1 Liniowe 43,0 0,26 0,26 0,00 3,39 2 Liniowe 43,0 0,26 0,26 0,00 2,90 3 Liniowe -43,0 -0,24 -0,24 0,00 2,90 4 Liniowe -43,0 -0,24 -0,24 0,00 3,39

Grupa: D "wełna + tynk" Stałe γf= 1,30 1 Liniowe 0,0 0,66 0,66 0,00 3,39 4 Liniowe 0,0 0,66 0,66 0,00 3,39 5 Liniowe 0,0 0,66 0,66 0,00 4,24 Grupa: E "technologiczne" Zmienne γf= 1,40 5 Liniowe 0,0 0,55 0,55 0,00 4,24 -----------------------------------------------------------------PrĊt nr 1 Zadanie: krokiew_p11 Z -3,29

B

Y

-5,79

200

y

3,85 2,60

z

A 180

Sprawdzenie noĞnoĞci prĊta nr 1 NoĞnoĞü na rozciąganie:: Wyniki dla xa=3,39 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”. Pole powierzchni przekroju netto An = 360,00 cm2. ı t,0,d = N / An = 4,52 / 360,00 ×10 = 0,13 < 8,62 = f t,0,d NoĞnoĞü na Ğciskanie:: Wyniki dla xa=0,00 m; xb=3,39 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”. NoĞnoĞü na Ğciskanie: ı c,0,d = N / Ad = 3,23 / 360,00 ×10 = 0,09 < 8,28 = 0,641×12,92 = k c f c,0,d ĝciskanie ze zginaniem dla xa=1,27 m; xb=2,12 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”:

σ c , 0 ,d k c , y f c , 0 ,d σ c , 0, d k c , z f c , 0, d

+ km

+

σ m , z ,d f m , z ,d

σ m , z ,d f m , z ,d

+

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d σ m , y ,d f m , y ,d

=

0,00 2,16 0,01 + 0,7× + = 0,147 < 1 14,77 14,77 0,863×12,92

=

0,01 0,00 2,16 + + 0,7× = 0,104 < 1 0,641×12,92 14,77 14,77

NoĞnoĞü na zginanie:: Wyniki dla xa=3,39 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”. Warunek statecznoĞci: ı m,d = M / W = 3,29 / 1200,00 ×103 = 2,74 < 14,77 = 1,000×14,77 = k crit f m,d NoĞnoĞü dla xa=3,39 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”:

σ t , 0 ,d f t , 0, d σ t , 0 ,d f t , 0, d

+

σ m , y ,d f m , y ,d

+ km

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d σ m , z ,d f m , z ,d

=

2,74 0,00 0,13 + + 0,7× = 0,20 < 1 14,77 8,62 14,77

=

0,13 2,74 0,00 + 0,7× + = 0,14 < 1 8,62 14,77 14,77

NoĞnoĞü ze Ğciskaniem dla xa=1,27 m; xb=2,12 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”:

σ 2c ,0,d f c2,0,d

+

σ m , y ,d f m , y ,d

+ km

σ m , z ,d f m , z ,d

=

0,01² 2,16 0,00 + + 0,7× = 0,15 < 1 12,92² 14,77 14,77

σ 2c ,0,d f c2,0,d

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d

=

2,16 0,01² 0,00 + 0,7× + = 0,10 < 1 14,77 14,77 12,92²

NoĞnoĞü na Ğcinanie:: Wyniki dla xa=3,39 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”. Warunek noĞnoĞci

τ 2z ,d + τ 2y ,d = 0,24² + 0,00² = 0,24 < 1,54 = 1,000×1,54 = k v f v,d

IJd =

Stan graniczny uĪytkowania:: Wyniki dla xa=1,48 m; xb=1,91 m, przy obciąĪeniach „ABCDE”. u z,fin = -1,7 + -0,5 = 2,2 < 16,9 = u net,fin WŽnj͘͘ϰ͘Ϯ͘ Nazwa: płatew_p12.rmt WĉZŁY:

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

7

8 0,815

1,275

0,815

0,815

0,815

0,815

2,375

2,375

V=2,090 H=10,385

2,375

OBCIĄĩENIA:

4,36 2,70 2,29 0,81 1,06

4,36 4,36 4,36 2,70 2,29 2,70 2,70 2,29 0,81 1,06 1,06 0,81 2,29 0,81 1,06 1

212 8

10

3 13

4,36 4,36 4,36 2,70 2,29 2,70 2,70 2,29 0,81 1,06 1,06 0,81 2,29 0,81 1,06 4

514 9

6 15

4,36 2,70 2,29 0,81 1,06 7

11

OBCIĄĩENIA: ([kN],[kNm],[kN/m]) -----------------------------------------------------------------PrĊt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: -----------------------------------------------------------------Grupa: A "połaü" Stałe γf= 1,30 1 Liniowe 0,0 4,36 4,36 0,00 2,38 2 Liniowe 0,0 4,36 4,36 0,00 0,81 3 Liniowe 0,0 4,36 4,36 0,00 0,81 4 Liniowe 0,0 4,36 4,36 0,00 2,38 5 Liniowe 0,0 4,36 4,36 0,00 0,81 6 Liniowe 0,0 4,36 4,36 0,00 0,81 7 Liniowe 0,0 4,36 4,36 0,00 2,38 Grupa: B "Ğnieg" Zmienne γf= 1,50 1 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 2,38 2 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 0,81 Grupa: C "Ğnieg" Zmienne γf= 1,50 3 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 0,81

4 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 2,38 5 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 0,81 Grupa: D "Ğnieg" Zmienne γf= 1,50 6 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 0,81 7 Liniowe 0,0 2,70 2,70 0,00 2,38 Grupa: E "wiatr" Zmienne γf= 1,50 1 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 2,38 2 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 0,81 3 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 0,81 4 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 2,38 5 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 0,81 6 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 0,81 7 Liniowe 0,0 0,81 0,81 0,00 2,38 Grupa: F "wełna + tynk" Stałe γf= 1,30 1 Liniowe 0,0 2,29 2,29 0,00 2,38 2 Liniowe 0,0 2,29 2,29 0,00 0,81 3 Liniowe 0,0 2,29 2,29 0,00 0,81 4 Liniowe 0,0 2,29 2,29 0,00 2,38 5 Liniowe 0,0 2,29 2,29 0,00 0,81 6 Liniowe 0,0 2,29 2,29 0,00 0,81 7 Liniowe 0,0 2,29 2,29 0,00 2,38 Grupa: G "technologiczne" Zmienne γf= 1,40 1 Liniowe 0,0 1,06 1,06 0,00 2,38 2 Liniowe 0,0 1,06 1,06 0,00 0,81 Grupa: H "technologiczne" Zmienne γf= 1,40 3 Liniowe 0,0 1,06 1,06 0,00 0,81 4 Liniowe 0,0 1,06 1,06 0,00 2,38 5 Liniowe 0,0 1,06 1,06 0,00 0,81 Grupa: I "technologiczne" Zmienne γf= 1,40 6 Liniowe 0,0 1,06 1,06 0,00 0,81 7 Liniowe 0,0 1,06 1,06 0,00 2,38 -----------------------------------------------------------------PrĊt nr 1 Zadanie: płatew_p12

y

Y

210

Z

-7,10 15,50

A

B

z 180

-21,48 7,70

Sprawdzenie noĞnoĞci prĊta nr 1 NoĞnoĞü na rozciąganie:: Wyniki dla xa=0,00 m; xb=2,38 m, przy obciąĪeniach „ADFI”. Pole powierzchni przekroju netto An = 378,00 cm2. ı t,0,d = N / An = 2,14 / 378,00 ×10 = 0,06 < 8,62 = f t,0,d NoĞnoĞü na Ğciskanie:: Wyniki dla xa=0,00 m; xb=2,38 m, przy obciąĪeniach „ABCEFGH”. NoĞnoĞü na Ğciskanie: ı c,0,d = N / Ad = 2,52 / 378,00 ×10 = 0,07 < 11,55 = 0,894×12,92 = k c f c,0,d ĝciskanie ze zginaniem dla xa=1,04 m; xb=1,34 m, przy obciąĪeniach „ABDEFGI”:

σ c , 0 ,d k c , y f c , 0 ,d σ c , 0, d k c , z f c , 0, d

+ km

+

σ m , z ,d f m , z ,d

σ m , z ,d f m , z ,d

+

+ km

σ m , y ,d

=

0,00 6,47 0,01 + 0,7× + = 0,439 < 1 14,77 14,77 0,997×12,92

=

0,01 0,00 6,47 + + 0,7× = 0,307 < 1 0,894×12,92 14,77 14,77

f m , y ,d σ m , y ,d f m , y ,d

NoĞnoĞü na zginanie:: Wyniki dla xa=1,04 m; xb=1,34 m, przy obciąĪeniach „ABDEFGI”. Warunek statecznoĞci: ı m,d = M / W = 8,56 / 1323,00 ×103 = 6,47 < 14,77 = 1,000×14,77 = k crit f m,d NoĞnoĞü dla xa=1,04 m; xb=1,34 m, przy obciąĪeniach „ADFI”:

σ t , 0 ,d f t , 0, d σ t , 0 ,d f t , 0, d

+

σ m , y ,d f m , y ,d

+ km

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d σ m , z ,d f m , z ,d

=

3,46 0,00 0,06 + + 0,7× = 0,24 < 1 14,77 8,62 14,77

=

3,46 0,06 0,00 + 0,7× + = 0,17 < 1 14,77 14,77 8,62

NoĞnoĞü ze Ğciskaniem dla xa=1,04 m; xb=1,34 m, przy obciąĪeniach „ABDEFGI”:

σ 2c ,0,d f c2,0,d σ 2c ,0,d f c2,0,d

+

σ m , y ,d f m , y ,d

+ km

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d σ m , z ,d f m , z ,d

=

0,00 0,01² 6,47 + + 0,7× = 0,44 < 1 14,77 12,92² 14,77

=

0,01² 6,47 0,00 + 0,7× + = 0,31 < 1 12,92² 14,77 14,77

NoĞnoĞü na Ğcinanie:: Wyniki dla xa=2,38 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „ABCEFGH”. Warunek noĞnoĞci IJd =

τ 2z ,d + τ 2y ,d = 0,85² + 0,00² = 0,85 < 1,54 = 1,000×1,54 = k v f v,d

Stan graniczny uĪytkowania:: Wyniki dla xa=1,19 m; xb=1,19 m, przy obciąĪeniach „ABDEFGI”. u z,fin = -2,5 + -1,6 = 4,1 < 11,9 = u net,fin PrĊt nr 10 Zadanie: płatew_p12 Z

A

y

Y

220

4,37 -5,57

z 180

4,37

B

Sprawdzenie noĞnoĞci prĊta nr 10 NoĞnoĞü na Ğciskanie:: Wyniki dla xa=1,27 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „ABCEFGH”. NoĞnoĞü na Ğciskanie: ı c,0,d = N / Ad = 67,00 / 396,00 ×10 = 1,69 < 13,19 = 1,021×12,92 = k c f c,0,d ĝciskanie ze zginaniem dla xa=0,00 m; xb=1,27 m, przy obciąĪeniach „ABDEFGI”:

σ c , 0 ,d k c , y f c , 0 ,d σ c , 0, d k c , z f c , 0, d

+ km

+

σ m , z ,d f m , z ,d

σ m , z ,d f m , z ,d

+

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d σ m , y ,d f m , y ,d

=

0,00 3,83 1,36 + 0,7× + = 0,360 < 1 14,77 14,77 1,048×12,92

=

1,36 0,00 3,83 + + 0,7× = 0,285 < 1 1,021×12,92 14,77 14,77

NoĞnoĞü na zginanie:: Wyniki dla xa=0,00 m; xb=1,27 m, przy obciąĪeniach „ABDEFGI”. Warunek statecznoĞci: ı m,d = M / W = 5,57 / 1452,00 ×103 = 3,83 < 14,77 = 1,000×14,77 = k crit f m,d NoĞnoĞü dla xa=0,00 m; xb=1,27 m, przy obciąĪeniach „ACFH”:

σ m , y ,d f m , y ,d km

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d σ m , z ,d f m , z ,d

=

0,00 1,84 + 0,7× = 0,12 < 1 14,77 14,77

1,84 0,00 = 0,7× + = 0,09 < 1 14,77 14,77

NoĞnoĞü ze Ğciskaniem dla xa=0,00 m; xb=1,27 m, przy obciąĪeniach „ABDEFGI”:

σ 2c ,0,d f c2,0,d σ 2c ,0,d f c2,0,d

+

σ m , y ,d f m , y ,d

+ km

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d σ m , z ,d f m , z ,d

=

0,00 1,36² 3,83 + + 0,7× = 0,27 < 1 14,77 12,92² 14,77

=

1,36² 3,83 0,00 + 0,7× + = 0,19 < 1 12,92² 14,77 14,77

NoĞnoĞü na Ğcinanie:: Wyniki dla xa=0,00 m; xb=1,27 m, przy obciąĪeniach „ABDEFGI”. Warunek noĞnoĞci IJd =

τ 2z ,d + τ 2y ,d = 0,17² + 0,00² = 0,17 < 1,54 = 1,000×1,54 = k v f v,d

Stan graniczny uĪytkowania:: Wyniki dla xa=0,16 m; xb=1,12 m, przy obciąĪeniach „ABDEFGI”. u z,fin = 0,5 + 1,0 = 1,5 PrĊt nr 12 Zadanie: płatew_p12 Z

y

Y

180

B

0,05

-0,05 -0,02 z 160

Sprawdzenie noĞnoĞci prĊta nr 12 NoĞnoĞü na Ğciskanie:: Wyniki dla xa=0,00 m; xb=1,15 m, przy obciąĪeniach „ABCEFGH”. NoĞnoĞü na Ğciskanie: ı c,0,d = N / Ad = 51,82 / 288,00 ×10 = 1,80 < 13,17 = 1,019×12,92 = k c f c,0,d ĝciskanie ze zginaniem dla xa=0,50 m; xb=0,65 m, przy obciąĪeniach „ABCEFGH”:

A

σ c , 0 ,d k c , y f c , 0 ,d σ c , 0, d k c , z f c , 0, d

+ km

+

σ m , z ,d f m , z ,d

σ m , z ,d f m , z ,d

+

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d σ m , y ,d f m , y ,d

=

0,00 0,02 1,80 + 0,7× + = 0,136 < 1 14,77 14,77 1,030×12,92

=

1,80 0,00 0,02 + + 0,7× = 0,137 < 1 1,019×12,92 14,77 14,77

NoĞnoĞü na zginanie:: Wyniki dla xa=0,58 m; xb=0,58 m, przy obciąĪeniach „ABCDFI”. Warunek statecznoĞci: ı m,d = M / W = 0,02 / 864,00 ×103 = 0,02 < 14,77 = 1,000×14,77 = k crit f m,d NoĞnoĞü dla xa=0,58 m; xb=0,58 m, przy obciąĪeniach „ABCDFI”:

σ m , y ,d f m , y ,d km

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d σ m , z ,d f m , z ,d

=

0,00 0,02 + 0,7× = 0,00 < 1 14,77 14,77

0,02 0,00 = 0,7× + = 0,00 < 1 14,77 14,77

NoĞnoĞü ze Ğciskaniem dla xa=0,58 m; xb=0,58 m, przy obciąĪeniach „ABCEFGH”:

σ 2c ,0,d f c2,0,d σ 2c ,0,d f c2,0,d

+

σ m , y ,d f m , y ,d

+ km

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d σ m , z ,d f m , z ,d

=

0,00 1,80² 0,02 + + 0,7× = 0,02 < 1 14,77 12,92² 14,77

=

1,80² 0,02 0,00 + 0,7× + = 0,02 < 1 12,92² 14,77 14,77

NoĞnoĞü na Ğcinanie:: Wyniki dla xa=1,15 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „ABCDFI”. Warunek noĞnoĞci IJd =

τ 2z ,d + τ 2y ,d = 0,00² + 0,00² = 0,00 < 1,54 = 1,000×1,54 = k v f v,d

Stan graniczny uĪytkowania:: Wyniki dla xa=1,15 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „ABDEFGI”. u z,fin = 0,6 + 0,7 = 1,4 

=DáąF]QLNREOLF]HQLDVWDW\F]QRZ\WU]\PDáRĞFLRZHGREyUEHONLVWURSRZHM 3R]=6WURSRUR]SFPGODVáXSyZZLĊĨE\GDFKRZHMRUR]SP ]DáRĪRQRĪHREFLąĪHQLH]HVáXSyZZLĊĨE\GDFKRZHMSU]HQLHVLRQH]RVWDQąSU]H]EHONLVWURSRZH]QDMGXMąFH VLĊZQDMEOLĪV]\PVąVLHG]WZLHEHONLSRGSLHUDMąFHMVáXS V  ˜ P

UR]VWDZEHOHN

$ FLĊĪDUZDUVWZVWURSRZ\FK GHVNLFPSá\WD26%FPZHáQDPLQHUDOQDFPSá\WDJNIFP TN$ 

§ ˜ N1 ˜ ˜ FP ˜ N1 ˜ ˜ FP ˜ N1 ˜ ˜ FP ˜ N1 ˜ ˜ FP· ˜ D ˜ N1 ¨ ¸ V   P P P P © P ¹

% REFXĪ\WNRZHSRPLHV]F]HQLDPLHV]NDOQH TN% ˜

N1

˜D V

˜

N1

P P & REF]DVWĊSF]HRGĞFLDQG]LDáRZ\FK TN& ˜

N1

˜D V

˜

P

N1 P

REFLąĪHQLDQDEHONĊ]HEUDQR]SDVPDU]XWXSR]LRPHJR

DG 

˜ P 

 P

DG ˜ P /G  ˜ P

REFLąĪHQLD]HEUDQR]GáXJRĞFLGDFKX

]DNáąGDVLĊĪHEHONDEH]SRĞUHGQLRSRGVáXSHPSU]HQRVLREFLąĪHQLDGRWHJRVáXSDUHV]WD SU]HQLHVLRQD]RVWDMHSU]H]EHONLVąVLHGQLH ηV  NąWVSDGNXSRáDFL αG ˜ GHJ ' FLĊĪDUSRáDFL TN' ˜

N1 DG DG ˜ ˜ /G ˜ η V FRV αG P˜ N1

( RGG]LDá\ZDQLHĞQLHJX N1 4N ˜ &  P

TN( 4N˜ & ˜ DG DG ˜ /G ˜ ηV

˜ N1

) RGG]LDá\ZDQLHZLDWUX VNáDGRZDSLRQRZD N1 TN ˜ P TN) TN˜ &H˜ ☠&Q ˜

&Q 

&H 

DG DG ˜ FRV α ˜ / ˜ η G G V FRV αG

β 

˜ N1

* FLĊĪDUZHáQ\PLQHUDOQHMLVXFKHJRW\QNX TN* 

§ ˜ N1 ˜ ˜ FP ˜ N1 ˜ ˜ FP· ˜ § DG D · ˜ / ˜ η ˜ N1 G¸ G V ¨ ¸ ¨ FRV α  G © ¹ P P © ¹

WŽnj͘͘ϱ͘ϭ͘ Nazwa: strop_p21a.rmt OBCIĄĩENIA: 4,36 2,70 2,29 0,82

1,50 0,94 0,25

1,50 0,94 0,25

1

OBCIĄĩENIA: ([kN],[kNm],[kN/m]) -----------------------------------------------------------------PrĊt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: -----------------------------------------------------------------Grupa: A "warstwy podłogowe" Stałe γf= 1,30 1 Liniowe 0,0 0,94 0,94 0,00 6,00 Grupa: B "uĪytkowe" Zmienne γf= 1,40 1 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 6,00 Grupa: C "ciany działowe" Stałe γf= 1,20 1 Liniowe 0,0 0,25 0,25 0,00 6,00 Grupa: D "poła" Stałe γf= 1,30 1 Skupione 0,0 4,36 3,70 Grupa: E "nieg" Zmienne γf= 1,50 1 Skupione 0,0 2,70 3,70 Grupa: F "wiatr" Zmienne γf= 1,50 1 Skupione 0,0 0,82 3,70 Grupa: G "wełna + tynk" Stałe γf= 1,30 1 Skupione 0,0 2,29 3,70 -----------------------------------------------------------------PrĊt nr 1 Zadanie: strop_p21a

y

Y

250

Z

17,07

2,60

A

B -11,32

z

-20,32 36,39

250

Sprawdzenie noĞnoĞci prĊta nr 1 NoĞnoĞü na zginanie:: Wyniki dla xa=3,70 m; xb=2,30 m, przy obciąĪeniach „ABCDEFG”. Warunek statecznoĞci: ı m,d = M / W = 36,39 / 2604,17 ×103 = 13,97 < 14,77 = 1,000×14,77 = k crit f m,d NoĞnoĞü dla xa=3,70 m; xb=2,30 m, przy obciąĪeniach „ABCDEFG”:

σ m , y ,d f m , y ,d

+ km

σ m , z ,d f m , z ,d

=

13,97 0,00 + 0,7× = 0,95 < 1 14,77 14,77

km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d

13,97 0,00 = 0,7× + = 0,66 < 1 14,77 14,77

NoĞnoĞü na Ğcinanie:: Wyniki dla xa=6,00 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „ABCDEFG”. Warunek noĞnoĞci IJd =

τ 2z ,d + τ 2y ,d = 0,49² + 0,00² = 0,49 < 1,54 = 1,000×1,54 = k v f v,d

Stan graniczny uĪytkowania:: Wyniki dla xa=3,01 m; xb=2,99 m, przy obciąĪeniach „ABCDEFG”. u z,fin = -23,3 + -14,0 = 37,3 < 45,0 = u net,fin 

=DáąF]QLNREOLF]HQLDVWDW\F]QRZ\WU]\PDáRĞFLRZHGREyUOHJDUyZ V  ˜ P

UR]VWDZEHOHN

$ FLĊĪDUZDUVWZVWURSRZ\FK GHVNLFPSá\WD26%FPZHáQDPLQHUDOQDFPSá\WDJNIFP TN$ 

§ ˜ N1 ˜ ˜ FP ˜ N1 ˜ ˜ FP ˜ N1 ˜ ˜ FP ˜ N1 ˜ ˜ FP· ˜ D ˜ N1 ¨ ¸ V   P P P P © P ¹

% REFXĪ\WNRZHSRPLHV]F]HQLDPLHV]NDOQH TN% ˜

N1 

˜ DV

˜

P

N1 P

& REF]DVWĊSF]HRGĞFLDQG]LDáRZ\FK TN& ˜

N1

˜D V

P

˜

N1 P

Nazwa: legary.rmt OBCIĄĩENIA:

1,50 0,94 0,25

1,50 0,94 0,25 1

OBCIĄĩENIA: ([kN],[kNm],[kN/m]) -----------------------------------------------------------------PrĊt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: -----------------------------------------------------------------Grupa: A "warstwy podłogowe" Stałe γf= 1,30 1 Liniowe 0,0 0,94 0,94 0,00 6,00 Grupa: B "uĪytkowe" Zmienne γf= 1,40 1 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 6,00 Grupa: C "Ğciany działowe" Stałe γf= 1,20 1 Liniowe 0,0 0,25 0,25 0,00 6,00 -----------------------------------------------------------------PrĊt nr 1 Zadanie: legary

y

Y

225

Z

11,33

A

B

z

-11,33

150

17,00

Sprawdzenie noĞnoĞci prĊta nr 1 NoĞnoĞü na zginanie:: Wyniki dla xa=3,00 m; xb=3,00 m, przy obciąĪeniach „ABC”. Warunek statecznoĞci: ı m,d = M / W = 17,00 / 1265,63 ×103 = 13,43 < 14,77 = 1,000×14,77 = k crit f m,d NoĞnoĞü dla xa=3,00 m; xb=3,00 m, przy obciąĪeniach „ABC”:

σ m , y ,d f m , y ,d km

+ km

σ m , y ,d f m , y ,d

+

σ m , z ,d f m , z ,d σ m , z ,d f m , z ,d

=

0,00 13,43 + 0,7× = 0,91 < 1 14,77 14,77

0,00 13,43 = 0,7× + = 0,64 < 1 14,77 14,77

NoĞnoĞü na Ğcinanie:: Wyniki dla xa=6,00 m; xb=0,00 m, przy obciąĪeniach „ABC”.

Warunek noĞnoĞci IJd =

τ 2z ,d + τ 2y ,d = 0,50² + 0,00² = 0,50 < 1,54 = 1,000×1,54 = k v f v,d

Stan graniczny uĪytkowania:: Wyniki dla xa=3,00 m; xb=3,00 m, przy obciąĪeniach „ABC”. u z,fin = -23,0 + -20,2 = 43,2 < 45,0 = u net,fin 

MYKOPROJEKT Marta Falacińska ul. Wasilkowskiego 3 m. 48 02-776 Warszawa NIP: 9512107958

REGON: 141589207

___________________________________________________________________________

Wejherowo, dn. 02.04.2013

TEMAT: Orzeczenie mykologiczne o stanie belek stropowych nad piętrem, legarów piętra, więźby dachowej oraz ścian o konstrukcji szachulcowej wraz z programem prac w budynku klasztoru w Wejherowie. OBIEKT: Budynek klasztoru w Wejherowie ADRES: ul. Reformatów 19, Wejherowo ZLECENIODAWCA: Małgorzata Zyskowska MP STUDIO PROJEKT, ul. Żeromskiego 24 J, 10-355 Olsztyn

Autor opracowania:

mgr inż. Marta Falacińska

Podpis:

Spis treści: 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Cel opracowania 1.4. Podstawa opracowania 2. Wyniki z przeprowadzonej wizji lokalnej budynku 2.1. Ogólny opis budynku 2.2. Opis drewnianej więźby dachowej – ocena mykologiczna 2.3. Opis stropów nad piętrem – ocena mykologiczna 2.4. Opis legarów podłogowych piętra – ocena mykologiczna 2.5. Opis ścian szachulcowych – ocena mykologiczna 3. Pomiary wilgotności i temperatury 3.1. Wilgotność i temperatura w budynku 3.2. Wilgotność drewna 4. Opis wykrytych grzybów i owadów niszczących drewno 4.1. Grzyb domowy biały (Poria vaporaria) 4.2. Grzyb składowy (Peniophora gigantea) 4.3. Rozkład brunatny drewna 4.4. Rozkład szary drewna 4.5. Owady z rodziny Kołatkowatych (Anobiidae) 5. Środki chemiczne i metody zabezpieczeń 5.1. Środki ochronne drewna i innych materiałów 5.2. Metody zabezpieczeń 6. Wnioski 6.1. Więźba dachowa 6.2. Belki stropowe 6.3. Legary podłogowe 6.4. Ściany szachulcowe 7. Zalecenia 7.1. Więźba dachowa 7.2. Belki stropowe 7.3. Legary podłogowe 7.4. Ściany szachulcowe 8. Zasady i warunki wykonywania prac w zakresie mykologii budowlanej 9. Uwagi ogólne i zastrzeżenia 10. Literatura

2

1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest orzeczenie mykologiczne więźby dachowej, drewnianych stropów I piętra, legarów piętra oraz trzech ścian o konstrukcji szachulcowej w budynku klasztoru w Wejherowie. 1.2. Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje orzeczenie mykologiczne więźby, stropów, legarów i ścian szachulcowych, które zawiera: - pomiary wilgotności drewnianych elementów więźby, stropów, legarów i ścian szachulcowych - ocenę elementów drewnianych pod kątem owadów – technicznych szkodników drewna - ocenę mykologiczną - dokumentację fotograficzną - wnioski - zalecenia dotyczące metod i środków zwalczających i zabezpieczających elementy drewniane 1.3. Cel opracowania Celem opracowania jest ocena stopnia destrukcji biologicznej będącej wynikiem starzenia się drewnianej więźby, stropów, legarów i ścian szachulcowych. Oznaczenie grzybów i/lub owadów żerujących w drewnie oraz ustalenie wniosków i zaleceń pozwalających na zabezpieczenie obiektu. 1.4. Podstawa opracowania - zlecenie uzyskane od Małgorzaty Zyskowskiej z MP STUDIO PROJEKT - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.02.2002 „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. 75/2003 (wraz z późniejszymi zmianami) - wizja lokalna budynku w dniach 08.03., 18.03. oraz 19.03.2013 podczas których wykonano: - oceny makroskopowej więźby, stropów, legarów i ścian szachulcowych - badanie stopnia zawilgocenia konstrukcji drewnianych (wilgotnościomierz Protimeter Surveymaster firmy GE Sensing ), - badania wilgotności i temperatury otocznie i w budynku (wilgotnościomierz testo 610), - dokumentację fotograficzną (aparat cyfrowy Panasonic DMC-FZ7), - literatura fachowa - doświadczenie własne autorki opracowania 3

2. Wyniki z przeprowadzonej wizji lokalnej budynku 2.1. Ogólny opis budynku Budynek znajduje się w Wejherowie (woj. pomorskie) – ul. Reformatów 19. Posiada status budynku zabytkowego. Budynek został wybudowany w 1643 roku jako klasztor franciszkanów. Obecnie również pełni te funkcje. Budynek murowany, więźba i strop nad piętrem drewniany (drewno sosnowe). Część ścian o konstrukcji szachulcowej (mur pruski). Budynek składa się z 3 kondygnacji – parter, piętro, poddasze. Orzeczenie dotyczy więźby dachowej, stopu drewnianego nad piętrem, legarów podłogowych piętra oraz trzech ścian szachulcowych. Budynek klasztoru, którego dotyczyła orzeczenie składa się z 3 skrzydeł układających się w literę „C” (rys.1). Wejście do klasztoru znajduje się po stronie południowej.

Skrzydło północne Piętro - skrzydło niezamieszkała. Strop odkryty, nagi. Podłoga drewniana na legarach. Poddasze – niezamieszkałe, więźba odkryta. Nieszczelne pokrycie dachowe. Skrzydło wschodnie Piętro - skrzydło niezamieszkała. Strop odkryty, nagi. Podłoga drewniana na legarach. Trzy ściany o konstrukcji szachulcowej wypełnione cegłami pełnymi. Poddasze - skrzydło wykończone, stare cele i inne pomieszczenia. Ograniczony dostęp do więźby przez ścianki i obicia z płyt pilśniowych Skrzydło południowe Piętro - skrzydło zamieszkałe i wykończone. Aby obejrzeć belki stropowe wykonano dwie odkrywki w miejscach zaznaczonych na rysunku (rys.2). Aby obejrzeć legary wykonano dwie odkrywki zaznaczone na rysunku (rys.3). Poddasze – skrzydło wykończone, stare cele i inne pomieszczenia. Ograniczony dostęp do więźby przez ścianki i obicia z płyt pilśniowych

4

2.2. Opis drewnianej więźby dachowej – ocena mykologiczna Więźba o konstrukcji dwustolcowej. Jej elementy to: krokwie, stolce, płatwie, miecze, namurnice. Więźba wykonana z drewna sosnowego. Drewno w przeważającej części suche i powietrznosuche. Grzyby domowe na konstrukcji więźby w większości nieaktywne – wysuszone. Zidentyfikowano grzyba składowego. Szczególnie widoczny na części krokwi przy styku z murłatą. W dwóch miejscach na deskowaniu i krokwiach aktywna grzybnia tego grzyba (rys.1). Drewno więźby porażone rozkładem szarym i słabym rozkładem brunatny. Miejscowo silny rozkład brunatny, który klasyfikuje krokwie do wymiany (rys.1). Większość słupów i mieczy z otworami wylotowymi po owadach kołatkowatych – technicznych szkodnikach drewna. Na krokwiach, namurnicy i płatwiach również miejscowe otwory wylotowe po owadach kołatkowatych – technicznych szkodnikach drewna. Na części drewnianych elementów konstrukcyjnych wyraźne pęknięcia.

Rys.1. Oznaczenie grzybów i owadów na więźbie dachowej (rzut. wyk. Małgorzata Zyskowska, oznaczenia wyk. Marta Falacińska)

Elementy zaznaczone na powyższym rysunku kolorami czerwonym i brązowym zaleca się wymienić na nowe. 5

2.2.1. Skrzydło północne: Pokrycie dachowe nieszczelne. Więźba odkryta wykonana z drewna sosnowego. Porażona rozkładem szarym (fot. 1 i 2). Krokwie miejscowo porażone słabym rozkładem brunatnym wywołanym przez grzyba składowego – grzyb w znacznym stopniu nieaktywny. W dwóch miejscach na krokwiach aktywna grzybnia grzyba składowego (fot. 3 i 4). Krokwia i płatwie porażone silnym rozkładem brunatnym na całym przekroju belki (fot. 7 i 8) – elementy do wymiany. Konstrukcja więźby sucha lub powietrzno-sucha (szczegóły rozdział 3). Wyjątkiem są fragmenty drewna nad nieszczelnym pokryciem dachowym. Wszystkie słupy i miecze w mniejszym lub większym stopniu zaatakowane przez owady kołatkowate – techniczne szkodniki drewna. Niektóre krokwie i płatwie również z otworami wylotowymi tych owadów (fot. 5 i 6). Pęknięcia na konstrukcyjnych elementach więźby. Dnia 19.03.2013 podczas wizji na obiekcie były silne podmuchy wiatru i sypał śnieg. Pokrycie dachowe było na tyle nieszczelne, że w tej części budynku śnieg miejscowo „padał z dachu” a na drewnianych deskach podłogowych tworzyły się „zaspy”. Wynikiem tego jest między innymi zły stan stropu nad piętrem w tej części budynku (rozdział 2.3.1).

Fot. 1 i 2. Więźba dachowa, krokwie, powierzchniowy rozkład szary (fot. Marta Falacińska)

Fot. 3 i 4. Nowa grzybnia grzyba składowego (fot. Marta Falacińska)

6

Fot. 5 i 6. Otwory wylotowe i chodniki owadów kołatkowatych (fot. Marta Falacińska)

Fot. 7 i 8. Silny rozkład brunatny – elementy więźby do wymiany (fot. Marta Falacińska)

7

2.2.2.Skrzydło wschodnie: Więźba częściowo zabudowana płytami pilśniowymi. Na krokwiach ślady nieaktywnego grzyba składowego oraz widoczne osmolone krokwie (fot. 9). Konstrukcja więźby sucha lub powietrzno-sucha (szczegóły rozdział 3). Wyjątkiem są fragmenty krokwi przy styku z namurnicą. Tam jest większa wilgotność i wyraźne owocniki grzyba składowego (fot. 10 i 11). Namurnica porażona rozkładem brunatnym. Na niektórych słupach i mieczach otwory wylotowe po owadach kołatkowate – technicznych szkodnikach drewna. Niektóre krokwie i płatwie również z otworami wylotowymi tych owadów. Słaby rozkład brunatny i rozkład szary. Pęknięcia na konstrukcyjnych elementach więźby.

Fot. 9. Więźba dachowa, krokwie, powierzchniowy rozkład szary oraz ślady spalenia (fot. Marta Falacińska)

Fot. 10 i 11. Krokwie porażone grzybem składowym przy styku z murłatą (fot. Marta Falacińska)

8

2.2.3. Skrzydło południowe: Więźba częściowo zabudowana płytami pilśniowymi. Na krokwiach ślady nieaktywnego grzyba składowego oraz rozkład szary (fot. 12). Konstrukcja więźby sucha lub powietrznosucha (szczegóły rozdział 3). Wyjątkiem są fragmenty krokwi przy styku z namurnicą. Tam jest większa wilgotność i wyraźne owocniki grzyba składowego. Namurnica porażona rozkładem brunatnym. Na niektórych słupach i mieczach otwory wylotowe po owadach kołatkowate – technicznych szkodnikach drewna. Niektóre krokwie i płatwie również z otworami wylotowymi tych owadów. Kilka elementów więźby bardzo silnie porażonych przez owady i rozkład brunatny. Otwory wylotowe i chodniki owadów zniszczyły wytrzymałość drewna w takim stopniu, że elementy te należy wymienić (fot. 13, 14 i 15). Elementy te zaznaczono na rysunku 1.

Fot. 12. Więźba dachowa, krokwie, powierzchniowy rozkład szary (fot. Marta Falacińska)

9

Fot. 13, 14 i 15. Elementy więźby dachowej do wymiany – drewno silnie zdegradowany przez owady (fot. Marta Falacińska)

10

2.3. Opis stropów nad piętrem – ocena mykologiczna

Rys.2. Oznaczenie grzybów i owadów na konstrukcji stropu (rzut. wyk. Małgorzata Zyskowska, oznaczenia wyk. Marta Falacińska)

Elementy porażone grzybem domowym białym oznaczają się bardzo silnym rozkładem brunatnym drewna. Belki te należy wymienić na nowe. Powodem tego jest znaczne obniżenie wytrzymałości drewna, a także niebezpieczeństwo dalszego rozwoju tego grzyba gdy tylko zaistnieją sprzyjające mu warunki. Elementy porażone grzybem składowym powodującym rozkład brunatny drewna. Nie jest to tak silny rozkład jak w przypadku grzyba domowego białego. Belki porażone tym rozkładem można oczyścić i zabezpieczyć odpowiednio środkami chemicznym (rozdział 5). Część elementów ze śladami żerowania owadów – technicznych szkodników drewna również klasyfikują się do wymiany ze względu na dużą skale porażenia drewna co powoduje znaczne obniżenie wytrzymałości drewna. Elementy niezaznaczone na rysunku są na ogół w małym stopniu pożarne owadami lub grzybem składowym. Należy je odpowiednio oczyścić i zabezpieczyć (rozdział. 5).

11

2.3.1. Skrzydło północne Strop drewniany, nagi. Składający się z belek i deskowania. Wykonany z drewna sosnowego. Strop w części północnej porażony grzybem domowym białym powodującym silny rozkład brunatny oraz grzybem składowym. Większość belek jest silnie porażonych rozkładem brunatnym. Belki zaznaczone na rysunku nr 2 na ciemnozielono należy wymienić ze względu za znaczne obniżenie się wytrzymałości drewna w tych belkach, a nawet wyraźne ubytki drewna wywołane przez grzyby(fot. 16, 17, 21). Na deskowaniu wyraźne sznury i grzybnia grzyba domowego białego (fot. 18, 19, 20). Powodem tak złego stanu stropu w tej części budynku jest nieszczelne pokrycie dachowe omówione szerzej w rozdziale (2.2.1). 22 belek stropowych z 25 jest do wymiany ze względu na porażenie grzybem domowym białym lub ubytki w belkowaniu. Ze względu iż stanowi to prawie 90% całego belkowania zaleca się wymianę całego stropu na nowy. Szczególnie, że pozostałe belki stropowe posiadają ślady po grzybie składowym, który powoduje słaby rozkład brunatny.

Fot. 16 i 17. Strop (belki + deskowanie) silnie porażony grzybem domowym białym wywołującym rozkład brunatny drewna, grzybnia (fot. Marta Falacińska)

Fot. 18 i 19. Strop silnie porażony grzybem domowym białym (grzybnia i sznury), rozkład brunatny (fot. Marta Falacińska)

12

Fot. 20 i 21. Strop silnie porażony grzybem domowym białym (sznury i grzybnia), rozkład brunatny (fot. Marta Falacińska)

13

2.3.2. Skrzydło wschodnie: Strop drewniany, nagi. Składający się z belek i deskowania. Wykonany z drewna sosnowego. Część belek porażonych powierzchniowym rozkładem szarym (fot. 28). Na części belek widoczne grzybnia, sznury, owocniki grzyba domowego białego (fot. 26, 27) oraz grzyba składowego (fot.23). Część belek silnie zdegradowanych przez rozkład brunatny (fot. 22). Widoczne także otwory wylotowe oraz chodniki owadów (fot. 24 i 25). Belki porażone grzybem domowym białym powodującym silny rozkład brunatny, a także z otworami wylotowymi po owadach (zaznaczone na rysunku odpowiednio kolorem zielonym i czerwonym) należy wymienić ze względy na znaczne obniżenie wytrzymałości drewna. Wymienić należy również dwie belki stropowe ze śladami zwęglenia drewna (spalenia). Oznaczone są na rysunku kolorem szarym. 15 z 22 belek stropowych należy wymienić. Stanowi to prawie 70% belkowania stropu. Zależnie od decyzji konstruktora i konserwatora zabytków należy część albo całość belek stropowych wymienić na nowe.

Fot. 22 i 23. Strop silnie porażony grzybem domowym, rozkład brunatny (fot. Marta Falacińska)

Fot. 24 i 25. Otwory wylotowe i chodniki z mączką drzewną owadów (fot. Marta Falacińska)

14

Fot. 26 i 27. Owocnik grzyba domowego, rozkład brunatny (fot. Marta Falacińska)

Fot. 28. Strop porażony rozkładem szarym. (fot. Marta Falacińska)

15

2.3.3. Skrzydło południowe: Strop drewniany odeskowany. Wykonano dwie odkrywki (rys.2) W miejscu odkrywki nr 1. znajdują się rury wodociągowe/kanalizacyjne. Pomieszczenie z łazienką. W miejscu odkrywki najprawdopodobniej była awaria instalacji wodociągowej. Świadczy o tym naciek na stropie, a po wykonaniu odkrywki, stan drewna i jego wilgotność. Drewno w tym miejscu silnie porażone rozkładem brunatnym wywołanym przez grzyba domowego białego (fot. 29 i 30). W odkrywce nr 2. drewno z silnym rozkładem brunatnym (fot. 31 i 32). Nie było możliwości obejrzenia wszystkich belek stropowych w tej części budynku dlatego też nie można jednoznacznie stwierdzić jak postępować dalej ze stropem. Należy odkryć wszystkie belki stropowe i dokonać ich oględzin. W przypadku kiedy będzie wymieniany cały strop z części północnej i wschodniej to zaleca się również wymienić strop w części południowej. Wykonane odkrywki świadczą o tym że strop w tej części budynku również porażony jest grzybami wywołującymi rozkład brunatny drewna. Nie można określić jednak w jakim stopniu strop nadaje się do wymiany. Wszystkie belki, które były odsłonięte przez odkrywki były zdegradowane przez grzyba domowego białego, a co za tym idzie silny rozkład brunatny, należy je wymienić na nowe.

Fot. 29 i 30. Rozkład brunatny na belkach stropowych wywołany grzybem domowym białym (odkrywka nr.1) (fot. Marta Falacińska)

Fot. 31 i 32. Rozkład brunatny na belkach stropowych (odkrywka nr.2) (fot. Marta Falacińska)

16

2.4. Opis legarów podłogowych piętra – ocena mykologiczna

Rys.3. Oznaczenie odkrywek legarów i ścian szachulcowych (rzut. wyk. Małgorzata Zyskowska, oznaczenia wyk. Marta Falacińska)

W budynku na piętrze podłoga drewniana – legary i deskowanie. Ocenie poddano legary podłogowe. Wykonano 11 odkrywek na piętrze (rys.3).

17

2.4.1. Skrzydło północne: W tej części budynku wykonano 5 odkrywek, które pozwoliły ocenić stan legarów (fot. 33, 34, 35). W legarach otwory wylotowe i chodniki owadów kołatkowatych (fot. 40). Wszystkie odkryte legary silnie porażone rozkładem brunatnym (fot. 36-41). Porażenie jest na tyle silne, że drewno kruszy się w dłoniach. Nie posiada odpowiednich właściwości wytrzymałościowych, fizycznych czy chemicznych. Należy wszystkie legary wymienić na nowe.

Fot. 33, 34 i 35. Odkrywki legarów (fot. Marta Falacińska)

Fot. 36 i 37 Silny rozkład brunatny oraz ślady żerowania owadów (fot. Marta Falacińska)

18

Fot. 38 i 39. Silny rozkład brunatny (fot. Marta Falacińska)

Fot. 40 i 41. Silny rozkład brunatny, otwory wylotowe owadów, spękania (fot. Marta Falacińska)

19

2.4.2. Skrzydło wschodnie: W tej części budynku wykonano 4 odkrywki (fot. 42 i 43). Legary z otworami wylotowymi owadów kołatkowatych (fot. 44 i 45). Legary są w wystarczająco dobrym stanie aby je zachować. W niektórych legarach od spodu widoczny rozkład brunatny. Nie jest on jednak na tyle duży, aby wymieniać legary. Wyjątek stanowi dwa legary z odkrywki nr. 6 (fot. 46 i 47),(rys.4.). Są one mocno porażone rozkładem brunatnym. Należy je wymienić. Jeśli po zdjęciu deskowania reszta legarów będzie w takim stanie jak legary z odkrywek 7, 8 i 9 należy je zachować.

Fot. 42. i 43. Odkrywki legarów (fot. Marta Falacińska)

Fot. 44 i 45. Spękania i otwory wylotowe owadów (fot. Marta Falacińska)

20

Fot. 46 i 47. Odkrywka nr 6 i legary do wymiany (fot. Marta Falacińska)

Rys.4. Odkrywka nr 6 z legarem do wymiany (wyk. Marta Falacińska)

21

2.4.3. Skrzydło południowe: W tej części wykonano dwie odkrywki. Legary były w dobrym stanie podobnie jak w części wschodniej budynku (fot. 48 i 49). Można założyć, że reszta legarów również jest w dobrym stanie. Jeśli po zdjęciu deskowania legary będą w podobnym stanie co w miejscach odkrywek 7, 8 i 9 należy je odpowiednio zabezpieczyć i zachować. Jeśli w podobnym co w części północnej budynku należy je wymienić na nowe.

Fot. 48 i 49. Odkrywka legarów nr 11 (fot. Marta Falacińska)

22

2.5. Opis ścian szachulcowych – ocena mykologiczną W budynku znajdują się odkryte 3 ściany o konstrukcji szachulcowej (fot 50, 51 i 52). Wszystkie znajdują się we wschodniej części budynku. Konstrukcja drewniana tych ścian zachowała się dobrze. Na nielicznych elementach drewnianych widoczne otwory wylotowe owadów kołatkowatych (fot. 53 i 54). Nie są to jednak na tyle poważne zniszczenia aby trzeba było któryś z elementów wymienić na nowy. Wszystkie elementy konstrukcyjne są suche. Na części z nich spękania. Wszystkie elementy należy oczyścić i odpowiednio zaimpregnować. Ważne jest, aby w miarę możliwości zachować nienaruszoną konstrukcję tych ścian.

Fot.50, 51 i 52 . Ściany o konstrukcji szachulcowej (fot. Marta Falacińska)

Fot. 53 i 54. Otwory wylotowe owadów (fot. Marta Falacińska)

23

3. Pomiary wilgotności i temperatury Pomiary wykonano urządzeniami: - wilgotnościomierz Protimeter Surveymaster budowlanych i drewna - testo 610 - wilgotność i temperatura powietrza

– wilgotnościomierz do materiałów

3.1. Wilgotność i temperatura w budynku W zimie - wilg 40-60%, temp 18-22 st.C W lato - wilg 40-55%, temp 20-24 st.C Wg norm względna wilgotność powietrza to 60 %, od 70% zagrożenie dla materiałów budowlanych. Średni mikroklimat na poddaszu: temp: 4 st. C, wilgotność względna powietrza: 33% Mikroklimat piętrze w skrzydle północnym: temp: 9 st. C, wilgotność względna powietrza: 34% Mikroklimat piętrze w skrzydle wschodnim: temp: 8 st. C, wilgotność względna powietrza: 33% Mikroklimat piętrze w skrzydle południowym: temp: 11 st. C, wilgotność względna powietrza: 56%

3.2. Wilgotność drewna Wilgotność dla drewna: - suchego: 7-12%, - powietrzno-suchego (składowane na powietrzu): ok. 15%, - drewno załadowczo-suche: 16 -25% - punkt nasycenia włókien (maksymalna wilgotność jaką osiąga drewno w skutek pochłaniania pary wodnej z powietrza): 28-30%, - mokrego: powyżej 30%. Drewno stosowane w budynkach zamkniętych bez ogrzewania nie powinno przekraczać wilgotności ok. 15 %. Grzyby domowe rozwijają się na drewnie o wilgotności od 18 %.

24

Więźba dachowa w skrzydle północnym: Krokwie – 11,5 -18,4% - drewno suche do załadowczo-suche Słupki (stolce) – 10 – 13,8% - drewno suche i powietrzno-suche Płatwie – 9,8 -11,8% - drewno suche Miecze – 9,7 – 11,8% - drewno suche Namurnica (murłata) – 11 – 13,5% - drewno suche i powietrzno-suche Więźba dachowa w skrzydle wschodnim: Krokwie – 10,2 – 14,2% - drewno suche i powietrzno-suche Słupki (stolce) – 9,4 - 12,6% - drewno suche i powietrzno-suche Płatwie – 9,6 – 11,9% - drewno suche Miecze – 9,5 – 11,3% - drewno suche Namurnica (murłata) – 11 – 13,8% - drewno suche i powietrzno-suche Więźba dachowa w skrzydle południowym: Krokwie – 10,0 – 13,2% - drewno suche i powietrzno-suche Słupki (stolce) – 9,4 - 12,3% - drewno suche i powietrzno-suche Płatwie – 9,3 – 11,8% - drewno suche Miecze – 9,3 – 11,2% - drewno suche Namurnica (murłata) – 11 – 13,5% - drewno suche i powietrzno-suche Drewno konstrukcyjne więźby dachowej w większości suche lub powietrzno-suche. Wyjątek stanowią elementy, na którym rozwijają się młode grzyby domowe.

Strop nad piętrem w skrzydle północnej: Belki stropowe - 8,2 – 16,2% - drewno suche do załadowczo-suche Deskowanie – 11 – 20% - drewno suche do załadowczo suche Strop nad piętrem w skrzydle wschodnim: Belki stropowe – 7,2 – 12,4% - drewno suche i powietrzno-suche Deskowanie – 7,4 – 11,8% - drewno suche i powietrzno-suche Strop nad piętrem w skrzydle południowym: Odkrywka nr 1. Belki stropowe – 11 – 20% - drewno suche do załadowczo-suche Deskowanie – 12 – 21% - drewno suche do załadowczo-suche Odkrywka nr 2. Belki stropowe – 7,4 – 8,2% - drewno suche Deskowanie – 7,2 – 8,4% - drewno suche 25

Drewno konstrukcyjne stropu w większości suche i powietrzno-suche. Wyjątek stanowią belki i deskowanie z odkrywki nr. 1. oraz część deskowania i belek w części północnej budynku. Legary w skrzydle północnym – 10,2 – 24,8% - drewno suche do załadowczo-suche Legary w skrzydle wschodnim – 7,8 – 9,5% - drewno suche Legary w skrzydle południowym – 6,7 – 9,6% - drewno suche Legary w części wschodniej i południowej są suche. Wyjątkiem są legary z części północnej. Drewniana konstrukcja ścian szachulcowych - 6,8 – 9,2% - drewno suche Wszystkie elementy drewniane ścian szachulcowych suche.

26

4. Opis wykrytych grzybów i owadów niszczących drewno 4.1. Grzyb domowy biały (Poria vaporaria) Grzyb atakujący głównie drewno iglaste. Powoduje silny, szybki, destrukcyjny rozkład drewna na dużych powierzchniach. Grzybnia biała, puszysta, watowata, z czasem układająca się we wzorzyste utwory przypominające „kwiaty mrozowe”. Sznury białe, o przekroju okrągłym, niełamliwe. Owocnik płaski o nieregularnych kształtach i wielkości, koloru białego lub kremowego. W formie gąbczastych powłoczek przytwierdzonych do drewna. Drewno sosnowe po 6 miesiącach traci 40% ciężaru. Wytrzymałości na ściskanie zmniejsza się w tym czasie o 60% w stosunku do drewna zdrowego. Dzienny przyrost grzybni w warunkach optymalnych wynosi 12,5mm. Wilgotność drewna: min. 20%, opt. 35%, max. ok 60% Temperatura: min. 5 st.C, opt.27 st.C, max. 37 st.C pH podłoża: min. 3, opt. 7, max. ok 9 Światło: wpływa w nieznacznym stopniu hamująco na rozwój grzybni.

4.2. Grzyb składowy (Peniophora gigantea) Grzyb atakuje drewno iglaste o dużej wilgotności. Powoduje słaby, powierzchniowy rozkład drewna. Grzybnia biała lub białoszara, puszysta, tworzy często owalne kępki w postaci płatów z włóknista krawędzią. Sznury białe lub białoszare, nitkowate, rozchodzące się promieniście od płatów grzybni i owocników. Czasem tworzą gniazdowate skupiska. Owocnik – młody owocnik mlecznobiały lub półprzeźroczysty w postaci narośli. Starszy owocnik żółtobrązowy z jaśniejszą krawędzią, z której wyrastają promieniści sznury. Po wyschnięciu górna powierzchnia gładka lub lekko brodawkowata. Przypomina pergamin, wielkość do 30 cm. Drewno sosnowe po 3,5 miesiącach traci zwykle 8% ciężaru. Wytrzymałości na ściskanie zmniejsza się w tym czasie o 18% w stosunku to drewna zdrowego. Dzienny przyrost grzybni w warunkach optymalnych wynosi 16,2mm. 27

Wilgotność drewna: min. 20%, opt. 100%, max. ok 180% Temperatura: min. 5 st.C, opt.22-28 st.C, max. 38 st.C pH podłoża: min. 2,8, opt. 4,8-6,6, max. ok 8,2 Światło: mało szkodliwe, tylko działanie przesuszające

4.3. Rozkład brunatny drewna Drewno porażone przez rozkład brunatny początkowo przybiera kolor czerwony, a następnie brunatny. Kruszy się na pryzmatyczne kostki, natomiast silnie rozłożone drewno daje się rozetrzeć na drobny pył. Rozkład ten prowadzi do szybkiego spadku wytrzymałość drewna. Najczęściej atakuje drewno iglaste.

4.4. Rozkład szary drewna Rozłożone drewno ma kolor szary, a jego powierzchnia pokryta jest drobnymi pęknięciami o małych wymiarach, 2-3mm. Rozkład ma charakter powierzchniowy, sięga na głębokość 24mm. Drewno pęka wzdłuż i w poprzek (kosteczki), a w końcowym stadium rozpada się w pył (złuszcza się,) odsłaniając wewnętrzne warstwy drewna. Rozkład ten jest najmniej groźny z rozkładów drewna. Związany jest z wysokim stanem wilgotności. Ogranicza się głownie do zewnętrznych warstw drewna. Drewno liściaste łatwiej mu ulega niż drewno iglaste. Występuje najczęściej w drewnie mającym kontakt z gruntem i wodą. Rozkład szary powodują grzyby z gromady: Ascomycota, Deuteromycota, a także czasem Basidiomycota.

28

4.5. Owady z rodziny Kołatkowatych (Anobiidae) Owady te żerują w drewnie iglastym i liściastym, zdrowym lub zawilgoconym, lekko nadpsutym przez grzyby rozkładu brunatnego. Atakują zabytkowe budynki, meble, konstrukcje, podwaliny, belki ścienne, legary, stropy, więźby dachowe. Chrząszcze są brunatno czarne lub brązowe o długości ciała ok. 5 mm. Otwory wylotowe okrągłe o średnicy ok. 2-4 mm. Preferują zazwyczaj wilgotność drewna powyżej 20 %.

29

5. Środki chemicznych i metody zabezpieczeń 5.1. Środki ochronne drewna i innych materiałów 5.1.1. Boramon C30 Impregnat – bezbarwny koncentrat (środek biochronny i biobójczy) Zabezpieczanie drewna użytkowanego wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń przed grzybami domowymi i pleśniowymi, glonami, bakteriami powodującymi rozkład drewna oraz owadami żerującymi w drewnie. Zwalcza istniejące na drewnie grzyby pleśniowe i domowe. 5.1.2. HylotoxQ – środek owadobójczy Ma podwójne działanie – wybija owady już żerujące w drewnie oraz trwale zabezpiecza przed ich kolejną inwazją. Zwalcza: kołatkowate, miazgowce, spuszczela pospolitego, i inne owady- techniczne szkodniki drewna. 5.2. Metody zabezpieczeń Wszystkie elementy drewniane oczyścić ze śladów brudu, kurzu, grzybów (grzybni, owocników, sznurów), starych warstw lakieru, farby. Nieokorowane elementy okorować. Prace przeprowadzać w temp. 15 – 25 st. C, w bezdeszczowe dni (w przypadku braku pokrycia dachowego). 5.2.1. Zastosować Boramon C30 firmy Altax lub inny równoważny środek. Impregnat należy rozcieńczyć czystą wodą w stosunku 1:6 (1 część Boramonu C30 na 6 części wody). Impregnat nanosić na drewno surowe poprzez minimum dwukrotne smarowanie pędzlem, bądź metodą natryskową, można też stosować metodę kąpieli. Porażone drewno posmarować Bramonem C30. Po 24 godzinach, oczyścić z pozostałości po grzybni i po raz drugi posmarować. 5.2.2. Zastosować HylotoxQ firmy Altax lub inny równoważny środek. HylotoxQ - owadobójczy i owadochronny preparat do drewna Wszystkie wskazane elementy drewniane zabezpieczyć metodą smarowania za pomocą pędzla. Nie rozpylać!

30

6. Wnioski 6.1. Więźba dachowa Stan techniczny konstrukcji dachowej uważa się jako wymagający interwencji z powodu obecności grzybów domowych, rozkładu brunatnego i szarego oraz degradacji spowodowanej żerowaniem larw owadów - szkodników technicznych drewna. Efektem tego jest osłabienie właściwości mechanicznych elementów konstrukcyjnych więźby. Ponadto obecność grzybów negatywnie wpływa na warunki higieniczno-sanitarne panujące w obiekcie, a także powoduje zagrożenie dla zdrowia ludzi przebywających w budynku. 6.1.1. Skrzydło północne: - pokrycie dachowe nieszczelne, w tych miejscach odnotowano podwyższoną wilgotność konstrukcji drewnianej, co sprzyja rozwojowi grzybów - na krokwiach w dwóch miejscach aktywna grzybnia grzyba domowego składowego - na krokwiach wyschnięte owocniki grzyba domowego składowego - płatwie, słupy, miecze, a także niektóre krokwie z otworami wylotowymi owadów kołatkowatych - na części elementów konstrukcyjnych słaby rozkład brunatny - na części elementach konstrukcyjnych słaby rozkład szary - w nielicznych miejscach silne porażenie rozkładem brunatnym - pęknięcia na konstrukcyjnych elementach więźby 6.1.2. Skrzydło wschodnie: - na krokwiach wyschnięte owocniki grzyba domowego składowego - na krokwiach przy murłacie drewno o podwyższonej wilgotności z aktywnymi owocnikami grzyba składowego - płatwie, słupy, miecze, a także niektóre krokwie z otworami wylotowymi owadów kołatkowatych - na części elementów konstrukcyjnych słaby rozkład brunatny - na części elementach konstrukcyjnych słaby rozkład szary - pęknięcia na konstrukcyjnych elementach więźby 6.1.3. Skrzydło południowe: - na krokwiach wyschnięte owocniki grzyba domowego składowego - na krokwiach przy murłacie drewno o podwyższonej wilgotności z aktywnymi owocnikami grzyba składowego - płatwie, słupy, miecze, a także niektóre krokwie z otworami wylotowymi owadów kołatkowatych - na części elementów konstrukcyjnych słaby rozkład brunatny 31

- na części elementów konstrukcyjnych słaby rozkład szary - dwie płatwie i krokiew bardzo silnie zdegradowana przez owady i rozkład brunatny - pęknięcia na konstrukcyjnych elementach więźby

6.2. Belki stropowe Stan techniczny konstrukcji stropu nad piętrem uważa się jako wymagający interwencji z powodu obecności grzybów domowych, rozkładu brunatnego i szarego oraz degradacji spowodowanej żerowaniem larw owadów - szkodników technicznych drewna. Efektem tego jest osłabienie właściwości mechanicznych elementów konstrukcyjnych stropów. Ponadto obecność grzybów negatywnie wpływa na warunki higieniczno-sanitarne panujące w obiekcie, a także powoduje zagrożenie dla zdrowia ludzi przebywających w budynku. 6.2.1. Skrzydło północne: - na belkach silny rozkład brunatny powodujący degradację drewna - grzyb domowy biały - grzyb składowy - otwory wylotowe po owadach – technicznych szkodnikach drewna - pęknięcia

6.2.2. Skrzydło wschodnie: - na belkach silny rozkład brunatny powodujący degradację drewna - grzyb domowy biały - grzyb składowy - otwory wylotowe po owadach – technicznych szkodnikach drewna - dwie belki spalone - pęknięcia

6.2.3. Skrzydło południowe: - na belkach w miejscach odkrywek silny rozkład brunatny powodujący degradację drewna - grzyb domowy biały

32

6.3. Legary podłogowe Stan techniczny legarów podłogowych na piętrze uważa się jako wymagający interwencji z powodu obecności grzybów domowych, rozkładu brunatnego i szarego oraz degradacji spowodowanej żerowaniem larw owadów - szkodników technicznych drewna. Efektem tego jest osłabienie właściwości mechanicznych legarów. Ponadto obecność grzybów negatywnie wpływa na warunki higieniczno-sanitarne panujące w obiekcie, a także powoduje zagrożenie dla zdrowia ludzi przebywających w budynku. 6.3.1. Skrzydło północne: - silny rozkład brunatny drewna - otwory wylotowe owadów kołatkowatych – technicznych szkodnikach drewna - duże spękania 6.3.2. Skrzydło wschodnie: - niewielki rozkład brunatny drewna od spodu legarów - sporadyczne otwory wylotowe po owadach kołatkowatych – technicznych szkodnikach drewna - spękania 6.3.3. Skrzydło południowe: - niewielki rozkład brunatny drewna od spodu legarów - sporadyczne otwory wylotowe po owadach kołatkowatych – technicznych szkodnikach drewna - spękania

6.4. Ściany szachulcowe Drewno konstrukcyjne ścian szachulcowych: - drewno suche - drewno w dobrym stanie - nieliczne otwory wylotowe po owadach kołatkowatych - pęknięcia

33

7. Zalecenia 7.1. Więźba dachowa 7.1.1. Dokładnie oczyścić całą więźbę dachowa z kurzu, pajęczyn, brudu, grzybów (grzybni, owocników, sznurów) itd. Mechanicznie usunąć warstwę drewna z widocznymi śladami grzybów domowych (grzyba domowego białego i grzyba składowego). Nieokorowane krokwie i inne elementy więźby okorować. Należy uważać, aby nie obniżyć wytrzymałości więźby dachowej. 7.1.2. Usunąć i spalić deskowanie dachu. 7.2.3. Usunąć i spalić elementy więźby bardzo silnie zdegradowane przez grzyby i owady. Zaznaczone kolorem czerwonym i brązowym na rysunku nr 1. 7.2.4. Jeśli elementy drewnianej konstrukcji są mokre to przed przystąpieniem do dalszych prac należy je przesuszyć. 7.1.5. Konstrukcję więźby zabezpieczyć Boramonem C30 firmy Altax lub innym środkiem równoważnym. Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z kartami charakterystyki stosowanych środków chemicznych. (patrz punkt 5.2.2.) 7.1.6. Konstrukcję więźby zabezpieczyć HylotoxQ firmy Altax lub innym środkiem równoważnym (patrz punkt 5.2.1.) Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z kartami charakterystyki stosowanych środków chemicznych. 7.1.7. Należy wzmocnić i zabezpieczyć konstrukcję więźby dachowej zgodne z zaleceniami konstruktora. Pamiętając o odpowiednim zabezpieczeniu (zaimpregnowaniu) nowych elementów. Jeśli nowe elementy nie zostały odpowiednio zaimpregnowane to należy zaimpregnować je metodą smarowania lub kąpieli zimnej. Kąpiel taką można wykonać w wykopanym w ziemi i wyłożonym folią basenie. Drewno dociążyć, aby nie wypływało. Głębokość wnikania impregnatu zależy od długości kąpieli. Czas kąpieli może wynosić od 30 min do kilku dni. 7.1.8. Drewnianą konstrukcję więźby dachowej należy poddać impregnacji środkiem przeciwogniowym FireSmart Bio-P/Poż firmy Icopal według zaleceń producenta lub innym środkiem równoważnym. 7.1.9. Prace zabezpieczające przeprowadzać w temp. 15 – 25 st. C, w bezdeszczowe dni (jeśli nie będzie pokrycia dachowego). 34

7.1.10. Należy pamiętać o dobrej cyrkulacji powietrza na poddaszu zapewniającej odpowiednią wentylację.

7.2. Belki stropowe 7.2.1. Skrzydło północne - należy wszystkie belki stropowe i całe deskowanie z tej części budynku wymienić na nowe. Zdemontowane belki i deskowanie należy spalić. 7.2.2. Skrzydło wschodnie – zależnie od decyzji konserwatora należy: - wszystkie belki stropowe i całe deskowanie w tej części budynku wymienić na nowe. Zdemontowane belki i deskowanie należy spalić. albo - belki stropowe zaznaczone na rysunku nr 2 na czerwono i ciemnozielono należy wymienić na nowe. Z belkami, które pozostają należy postępować wg punktów:  Dokładnie oczyścić belki stropowe z kurzu, pajęczyn, brudu, grzybów (grzybni, owocników, sznurów) itd. Mechanicznie usunąć warstwę drewna z widocznymi śladami grzybów domowych. Należy uważać, aby nie obniżyć wytrzymałości więźby dachowej.  Jeśli elementy drewnianej konstrukcji są mokre to przed przystąpieniem do dalszych prac należy je przesuszyć.  Belki zabezpieczyć Boramonem C30 firmy Altax lub innym środkiem równoważnym. Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z kartami charakterystyki stosowanych środków chemicznych. (patrz punkt 5.2.2.)  Belki zabezpieczyć HylotoxQ firmy Altax lub innym środkiem równoważnym (patrz punkt 5.2.1.) Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z kartami charakterystyki stosowanych środków chemicznych.  Należy wzmocnić i zabezpieczyć konstrukcję stropu zgodne z zaleceniami konstruktora. Pamiętając o odpowiednim zabezpieczeniu (zaimpregnowaniu) nowych elementów.  Strop należy poddać impregnacji środkiem przeciwogniowym FireSmart Bio-P/Poż firmy Icopal według zaleceń producenta lub innym środkiem równoważnym. 35

 Prace zabezpieczające przeprowadzać w temp. 15 – 25 st. C, w bezdeszczowe dni (jeśli nie będzie pokrycia dachowego).  Deskowanie wymienić na nowe, a stare spalić.

7.2.3 Skrzydło południowe – należy odkryć cały strop. Zależnie od stanu odkrytego stropu i decyzji konserwatora należy: - albo cały strop wymienić na nowy - albo część stropu wymienić na nowy, a resztę odpowiednio zabezpieczyć.

Należy również odgrzybić poprzez podwójne posmarowanie (w odstępie 24 godzin) Boramonem firmy Altax lub innym środkiem równoważnym powierzchnie murów, z którą styczność mają belki stropowe. Prace te należy wykonać po zdemontowaniu porażonych grzybem belek, a przed zamontowaniem nowych. Prace zabezpieczające przeprowadzać w temp. 15 – 25 st. C, w bezdeszczowe dni (jeśli nie będzie pokrycia dachowego).

36

7.3. Legary podłogowe

7.3.1. Skrzydło północne – wszystkie legary tej części budynku wymienić na nowe. Zdemontowane legary spalić.

7.3.2. Skrzydło wschodnie:  Należy odkryć wszystkie legary.  Należy wymienić dwa legary z odkrywki nr 6 na nowe.  Dokładnie oczyścić legary piachu, ziemi, gruzu, kurzu, pajęczyn, brudu.  Powierzchniowo przeszlifować wszystkie powierzchnie legarów w celu lepszego wnikania preparatów.  Jeśli elementy drewnianej konstrukcji są mokre to przed przystąpieniem do dalszych prac należy je przesuszyć.  Legary zabezpieczyć Boramonem C30 firmy Altax lub innym środkiem równoważnym. Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z kartami charakterystyki stosowanych środków chemicznych. (patrz punkt 5.2.2.)  Belki zabezpieczyć HylotoxQ firmy Altax lub innym środkiem równoważnym (patrz punkt 5.2.1.) Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z kartami charakterystyki stosowanych środków chemicznych.  Legary należy poddać impregnacji środkiem przeciwogniowym FireSmart Bio-P/Poż firmy Icopal według zaleceń producenta lub innym środkiem równoważnym.  Prace zabezpieczające przeprowadzać w temp. 15 – 25 st. C, w bezdeszczowe dni (jeśli nie będzie pokrycia dachowego).  Deski podłogowe wymienić na nowe, a stare spalić.

37

7.3.3. Skrzydło południowe - należy odkryć wszystkie legary. Zależnie od stanu odkrytych legarów i decyzji konserwatora należy: - albo całość legarów wymienić na nową - albo część legarów silnie porażonych rozkładem brunatnym wymienić na nowe, a resztę zabezpieczyć - albo całość odpowiednio zabezpieczyć Po ocenie legarów z wykonanych dwóch odkrywek w tej części budynku najprawdopodobniej legary będą w dobrym stanie tak jak w odkrywkach (10 i 11). Będzie trzeba je odpowiednio zabezpieczyć, być może pojedyncze legary wymienić na nowe.

38

7.4. Ściany szachulcowe  Dokładnie oczyścić drewniane elementy ścian szachulcowych (słupy, zastrzały, rygle, belki) z kurzu, pajęczyn, brudu.  Powierzchniowo przeszlifować powierzchnie drewnianej konstrukcji ścian w celu lepszego wnikania preparatu.  Drewnianą konstrukcje ścian zabezpieczyć Boramonem C30 firmy Altax lub innym środkiem równoważnym. Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z kartami charakterystyki stosowanych środków chemicznych. (patrz punkt 5.2.2.)  Drewnianą konstrukcje ścian zabezpieczyć HylotoxQ firmy Altax lub innym środkiem równoważnym (patrz punkt 5.2.1.) Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z kartami charakterystyki stosowanych środków chemicznych.  Elementy drewniane należy poddać impregnacji środkiem przeciwogniowym FireSmart Bio-P/Poż firmy Icopal według zaleceń producenta lub innym środkiem równoważnym.  Prace zabezpieczające przeprowadzać w temp. 15 – 25 st. C, w bezdeszczowe dni (jeśli nie będzie pokrycia dachowego).

39

8. Zasady i warunki wykonywania prac w zakresie mykologii budowlanej 8.1. Umowy zawierane przez inwestora na prace w zakresie mykologii budowlanej powinny posiadać klauzule odpowiedzialności za prowadzenie prac zgodnie z zaleceniami mykologa, Prawem Budowlanym i Instrukcjami ITB nr 355/98 i 349/97. 8.2. Firma odpowiedzialna za prace w zakresie mykologii jest zobowiązana przed przystąpieniem do prac podać nr świadectwa mykologicznego osoby odpowiedzialnej za nadzór mykologiczny. 8.3. Prace powinny być wykonywane przez pracowników przeszkolonych i przygotowanych pod względem przepisów BHP i p.poż. zawartych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003., nr 47, poz. 401). 8.4. W trakcie wykonywania wyżej wymienionych prac budowlanych pracownicy muszą mieć zabezpieczone co najmniej górne drogi oddechowe przed szkodliwym działaniem zarodników grzybów. 8.5. Dokumentowanie prac należy prowadzić w dzienniku remontu. W księdze obiektu należy dokonać wpisu potwierdzającego zgodność wykonanych prac z zaleceniami mykologa. W przypadku odstępstw od zaleceń, odpowiedzialność za prace spada na zlecającego i inspektora nadzoru.

40

9. Uwagi ogólne i zastrzeżenia 9.1. Autorka orzeczenia zastrzega sobie prawa autorskie. 9.2. Autorka orzeczenia nie może odpowiadać za wady ukryte, których nie można było stwierdzić w czasie wizji lokalnej. 9.3. Ważność niniejszego orzeczenia określa się na 6 miesięcy od daty przekazania ekspertyzy. 9.4. W przypadku pojawienia się niejasności, co do sformułowań i zaleceń, należy zwrócić się do autorki niniejszego orzeczenia w przeciągu 3 miesięcy. 9.5. Orzeczenie zawiera 42 strony. 9.6. Orzeczenie przekazane zostało w 3 egzemplarzach oraz w wersji PDF.

41

10. Literatura 1. J. Ważny, J Karyś „Ochrona budynków przed korozją biologiczną” Arkady, Warszawa 2001 2. J. Ważny „Oznaczanie grzybów domowych” Arkady, Warszawa 1963 3. A. Krajewski, P. Witomski „Ochrona drewna” SGGW, Warszawa 2003 4. B. Zyska „Zagrożenia biologiczne w budynku” Arkady, Warszawa 1999

42