fax (0-12) , tel. kom

Firma „Projbud” Jerzy Drobniak 32-031 Mogilany, Ul. Zakopiańska 126 tel./fax (0-12) 270 12 44, tel. kom. 0 604 498 341 PROJEKT BUDOWY PRZEPUSTU RAMOW...
Author: Ksawery Białek
4 downloads 0 Views 5MB Size
Firma „Projbud” Jerzy Drobniak 32-031 Mogilany, Ul. Zakopiańska 126 tel./fax (0-12) 270 12 44, tel. kom. 0 604 498 341

PROJEKT BUDOWY PRZEPUSTU RAMOWEGO 2,00 x 1,50 m NA POTOKU BEZ NAZWY W MIEJSCOWOŚCI MNIKÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2189K KRYSPINÓW – MNIKÓW – KOPCE NA DZIAŁKACH NR 255, 927, 928

INWESTOR:

ZARZĄD DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Ul. Włościańska 4 30-138 KRAKÓW

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Jerzy Drobniak upr. Nr BPP. Upr. 76/80 MAP/BM/0933/01

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Leszek Schumacher upr. Nr ONB 907u-53/74 MAP/BM/2209/01

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Jacek Soboński

Mogilany, grudzień 2010

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Strona tytułowa Spis zawartości projektu

1.Część opisowa: Opis techniczny Decyzja o nadaniu uprawnień p. mgr inż. J. Drobniakowi Przynależność do MOIIB p. mgr inż. J. Drobniaka Decyzja o nadaniu uprawnień p. mgr inż. L. Schumacherowi Przynależność do MOIIB p. mgr inż. L. Schumacherowi

2.Część rysunkowa: Rys. nr 1. Plan sytuacyjny

1:500

Rys. nr 2. Założenia ogólne obiektu inżynieryjnego 1

1:50

Rys. nr 3. Założenia ogólne obiektu inżynieryjnego 2

1:50

Rys. nr 4. Rzut fundamentów

1:50

Rys. nr 5. Schemat montażu ścianki szczelnej – rzut 1

1:50

Rys. nr 6. Schemat montażu ścianki szczelnej – rzut 2

1:50

Rys. nr 7. Niweleta objazdu

1:50/100

Rys. nr 8. Zbrojenie fundamentu i części przelotowej

1:25

Rys. nr 9. Zbrojenie skrzydełek wlotu

1:25

Rys. nr 10. Zbrojenie skrzydełek wylotu

1:25

Rys. nr 11. Zbrojenie płyty przejściowej

1:25

Rys. nr 12. Schemat montażu balustrady P1

1:10,50

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEPUSTU 1.

Przedmiot opracowania Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejącego przepustu rurowego oraz

budowa nowego, ramowego 2,00 x 1,50m na potoku bez nazwy w miejscowości Mników w ciągu drogi powiatowej nr 2189K Kryspinów – Mników – Kopce, na działkach nr 255, 927, 928. 2.

Cel opracowania: Niniejsza dokumentacja stanowi uzupełnienie do projektu budowlanego dla

zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę istniejącego przepustu rurowego oraz budowę nowego przepustu ramowego 2,00x1,50m na pot. bez nazwy. Materiały wyjściowe do projektowania

Niniejszy projekt wykonawczy, dotyczący obiektu mostowego został opracowany zgodnie z : •

Uzgodnieniem z inwestorem wykonaną po wizji w tereniePomiarami uzupełniającymi w terenie,Opracowaniem aktualnego podkładu wysokościowego,Opracowaniem operatu wodno prawnego.

3.

Podstawa opracowania: •

Zlecenie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków,Ustawa Nr 414 z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89/1994),Rozporządzenie

Ministra

Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji

z dn. 03.07.2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz.906), •

Rozporządzenie z

dn.

Ministra

24.09.1998r

w

Spraw

sprawie

Wewnętrznych

ustalenia

i

Administracji

geotechnicznych

warunków

posadowienia obiektów (Dz. U. Nr 126, poz.839), •

Rozporządzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r),Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,Podkład sytuacyjno wysokościowy w skali 1:500,Operat wodno prawny,Pomiary uzupełniające w terenie.

4.

Podstawowe przepisy i normatywy: •

PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.PN-68-/B-06050

Roboty

ziemne

budowlane.

Wymagania

w

zakresie

wykonania i badania przy odbiorze. •

PN- 85/S-10030 Obiekty mostowe. ObciążeniaPN-91/S-10042

Obiekty

mostowe.

Konstrukcje

betonowe,

żelbetowe

i sprężone. Projektowanie. •

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowy i nawierzchnie z tłucznia.PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni dróg i ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

5.

Stan istniejący Istniejący przepust na potoku bez nazwy to obiekt rurowy jednootworowy

Ø1000mm, długości 14,40m znajdujący się w ciągu drogi powiatowej nr 2189K Kryspinów – Mników – Kopce w miejscowości Mników. Obiekt nie posiada chodników ani barier, zlokalizowana na nim jezdnia ma szerokość 5,60m. W czasie wzmożonych opadów, niewystarczające światło obiektu powoduje gwałtowne spiętrzenie wód (około 2,5m w stosunku do stanu normalnego), które zalewają przylegające posesje. Dodatkowo osunięty fragment ściany czołowej częściowo ogranicza i tak już za małe światło przepustu. Awaryjny stan techniczny obiektu powoduje, że przepust należy przebudować. Istniejące koryto potoku jest nieregularne, a dno znajduje się w stanie naturalnym (brak umocnienia). Skarpy potoku porośnięte są krzewami i trawą. Droga na dojazdach i na obiekcie posiada nawierzchnie bitumiczną.

6.

Projektowany przepust

6.1

Sytuacja Obiekt

zaprojektowano

jako

ramowy

przepust

żelbetowy

o

świetle

2,00 x 1,50m. Oś przepustu krzyżuje się ze styczną główną istniejącej osi jezdni pod kątem α=55˚. Długość zaprojektowanego przepustu w osi potoku wynosi 13,25m. Geometria przepustu została uzgodniona z inwestorem i uwzględnia wykonanie w przyszłości chodników po obu stronach obiektu, jak i poszerzenie jezdni. Parametry przepustu 

Klasa obciążenia, „B”Szerokość obiektu w świetle poręczy 12,71m,Szerokość części jezdnej (nawierzchnia bitumiczna)5,60m – bez zmian do stanu istniejącego,Szerokość pobocza 1,25m – od strony dolnej wody,Szerokość pobocza 3,30 – 3,90m – od strony górnej wody,Rozpiętość w światła (mierzona prostopadle do osi przepustu) wynikła z operatu wodno prawnego i wynosi 2,00m.Dla ograniczenia nasypu do przepustu projektuje się ścianki czołowe i skrzydełka podwieszone

Zakres robót w ramach budowy przepustu i odtworzenia jezdni nie koliduje z istniejącymi sieciami: wodociągową, gazową, energetyczną. 6.2

Roboty ziemne Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów pod przepust ramowy,

ścianki czołowe wlotu i wylotu przepustu. Wykopy prowadzone będą dwu etapowo z wykorzystaniem ścianki szczelnej z grodzic stalowych G62 o długości 3,0m. Wykopy poza miejscem wykonanej ścianki szczelnej należy wykonać jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne z zachowaniem nachylenia skarp zgodnie z rodzajem gruntu. 6.3

Konstrukcja projektowanego przepustu Ustrój nośny stanowić będzie przepust ramowy wylewany na budowie

o wymiarach 2,00 x 1,70m posadowiony na płasko bezpośrednio na gruncie. Płytę denna przepustu grubości 30cm należy ułożyć na warstwie chudego betonu B10

gr.10cm. W miejscu wlotu i wylotu należy wykonać dodatkowe ławy fundamentowe chroniące przepust przed przemarzaniem i podmyciem. Ramę przepustu ze ścianami czołowymi wraz z podwieszonymi skrzydełkami i ławami fundamentowymi zaprojektowano jako konstrukcje żelbetową monolityczną z betonu B30. Płyty dolna i górna o grubości 30cm, ściany boczne grubości 30cm, zaprojektowano jako zbrojone stalą AII 18G2 – zbrojenie główne Ø20mm, rozdzielcze Ø12mm. Zarówno płytę dolną, górną oraz ściany przepustu należy dodatkowo zbroić na ścinanie przez zastosowanie zbrojenia w postaci szpilek wykonanych ze stali AII Ø12mm. Skrzydełka o długości 280cm i grubości 30cm zazbrojono prętami Ø16mm.

Rodzaj zastosowanych materiałów Do wykonania poszczególnych elementów przewidziano wykorzystanie następujących materiałów konstrukcyjnych: •

Beton klasy C8/10 – beton wyrównawczy,Beton klasy C25/30 – beton ochronny(płyta pomostowa),Beton klasy C25/30 – konstrukcja ramy,Stal zbrojeniowa klasy A-II (18G2-b) i A-I (St3S-b))

Pręty zbrojenia należy łączyć między sobą za pomocą drutu do wiązania. Dowóz betonu powinien być tak zaplanowany w czasie, aby nie nastąpiło wiązanie mieszanki betonowej przed jej ułożeniem

w deskowaniu. Podawanie mieszanki

betonowej do deskowania powinno odbywać się z wysokości nie większej niż 1,0m by nie doszło do rozsegregowania składników mieszanki betonowej. Przy wysokościach większych stosować należy np. rury teleskopowe. Pielęgnacja betonu bez domieszek i dodatków chemicznych powinna odbywać się od początku dojrzewania do 28-ego dnia po betonowaniu. W przypadku przesunięcia początku wiązania z powodów atmosferycznych czas ten należy uwzględnić obliczeniowo. W przypadku wystąpienia deszczu lub obniżenia temp. do niższej niż 5oC beton należy zabezpieczyć(np. folią lub matami słomianymi). Wszystkie materiały do budowy obiektu powinny posiadać aprobaty techniczne.

6.4

Wyposażenie obiektu Izolacje Na płycie górnej zaprojektowano izolację z papy termozgrzewalnej gr.1cm. Na

izolacji należy ułożyć warstwę ochronną gr. 4cm z betonu C25/30. Powierzchnie betonu stykające się z gruntem należy pokryć powłoką bitumiczna wykonywaną na zimno.

Płyty przejściowe W nasypach dojazdów do przepustu zaprojektowano monolityczne płyty przejściowe, stanowiące zabezpieczenie przeciw nadmiernym osiadaniom zasypki. Płyty należy wykonać jako monolityczne z betonu C25/30, zbrojenie prętami Ø12mm i Ø10mm ze stali 18G2. Płyty amortyzacyjne oparte są na wspornikach wykształconych konstrukcji przepustu. Płyty przejściowe ukształtowano ze spadkiem 10% w kierunku dojazdów wzdłuż osi jezdni. W miejscu oparcia płyt na wspornikach należy wykonać przekładki z styropianu o gr. 1,0cm. Na płytach wykonać izolację z papy termozgrzewalnej i wykonać warstwę ochronną

z betonu C8/10 gr. 5,0cm. Płyty będą oparte

i zakotwione jednym końcem na wspornikach ścian przepustu za pomocą zabetonowanych

w

konstrukcji

prętów

Ø20mm

i

specjalnych

gniazdach

wytworzonych w płycie z rurek stalowych Ø44,2/29. Ukształtowanie i konstrukcję płyt przejściowych pokazano na rys. nr 11.

Nawierzchnie Zaprojektowano nawierzchnie na przepuście −

5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8,4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16,10-27cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,54cm warstwa ochronna z betonu C25/30, 1cm izolacja z papy termozgrzewalnej,

Elementy zabezpieczenia ruchu Projektuje się wykonanie na przepuście urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci balustrady stalowej typu P-1, wysokości h=1,10m. Balustrady należy zabetonować w gzymsach przepustu.

6.5

Dojazdy Dojazdy do przepustu, pod względem parametrów geometrycznych pozostaną

bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Światło obiektu zostało tak zaprojektowane by dowiązać się do istniejącej niwelety drogi powiatowej.

Projektuje

się

odtworzenie

nawierzchni

jezdni

w

miejscu

rozkopów

w identycznym zakresie jak w chwili obecnej. Odtwarzana nawierzchnia utwardzona zostanie

kruszywem

łamanym,

stabilizowanym

mechanicznie.

Konstrukcja

projektowanej nawierzchni składać się będzie z warstw: − 5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8, − 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, − 10cm

warstwa

z

kruszywa

łamanego

stabilizowanego

z

kruszywa

łamanego

stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5, − 20cm

warstwa

mechanicznie 0/63, − 20cm warstwa odcinająca z piasku. 6.6

Technologia wykonania Przepust budowany będzie połówkowo. Prace budowlane należy rozpocząć

zabiciem ścianki szczelnej wykonanej z 21 szt. Grodzic stalowych G62. Grodzice długości 3,00m należy zagłębić 0,5m poniżej dna potoku, w poprzek przepustu. Aby zapewnić stabilność ścianka będzie zakotwiona w betonowych blokach o wym. 50x50x310cm i 50x50x480cm, za pomocą ściągów stalowych o średnicy 32mm. W pierwszej kolejności objazd wykonać od strony dolnej wody. Po zabiciu ścianki z grodzic należy przystąpić do prac rozbiórkowych. Po wykonaniu tych prac można przystąpić do budowy części przepustu od strony górnej wody. Z uwagi na wykonaną ściankę szczelną zbrojenie podłużne części przelotowej przepustu należy odpowiednio dociąć na budowie, tak aby zapewnić połączenie na zakład minimum 20 średnic łączonego pręta. Po zabetonowaniu części przepustu od górnej wody, oraz zamontowaniu poręczy P-1, ruch uliczny należy przełożyć na wybudowaną część przepustu. Ruch na obiekcie odbywać się będzie po warstwie betonu ochronnego wykonanego na górnej płycie przepustu, dlatego konieczne jest dostosowanie wysokościowo niwelety dojazdu na czas prac budowlanych. Po wykonaniu części przepustu od górnej wody częściowo demontujemy wykonaną ściankę szczelną, pozostawiając po 6 grodzic z każdej strony i stabilizujemy je zgodnie z zaleceniami przedstawionymi na rys. nr 6. Na czas prac budowlanych wnętrze wykopu należy zabezpieczyć drewnianymi balami.

Następnie rozbieramy pozostałą część przepustu od dolnej wody. Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy dokończyć pozostałe prace budowlane. Pręty zbrojeniowe części przepustu od dolnej wody, połączyć na zakład ze zbrojeniem w wykonanej już części. 7.

Zasypanie przepustu: Przy prowadzeniu robót ziemnych należy przestrzegać następujących zasad: a) do zasypania skrzydełek i podpór należy użyć gruntu o kacie tarcia

wewnętrznego Ø30 i ciężarze objętościowym 21kN/m3. Zaleca sie użyć gruntu o wilgotności optymalnej min 0.95 /pospółka zagliniona. b) zasypanie prowadzić równocześnie po obu stronach obiektu cienkimi warstwami. Każdą warstwę należy dobrze zagęszczać z jednoczesnym polewaniem woda. c) niedopuszczalne jest przemieszczanie warstw ziemi na nasypie przy pomocy spycharek, gdyż spowoduje to powstanie dodatkowych sił działających na przepust. 8.

Umocnienie koryta potoku Dla

zapewnienia

stabilizacji

przy

przepływie

wód

miarodajnych

i powodziowych ubezpieczyć dno koryta narzutem kamiennym gr. 20cm. Umocnienie należy wykonać na odcinku 8,00m przed wlotem, w przepuście i 6,00m za wylotem. Umocnienie dna zakończyć drewnianą palisadą wykonaną z kołków o średnicy 8cm i długości 120cm. W celu zabezpieczenia nasypu o dużym spadku przy prawym skrzydełku wlotu przepustu, należy ustawić 5 rzędów koszy z kamieniem łamanym 50x100x100cm z przesunięciem względem siebie 25cm. Pozostałe oraz

skarpy

ubezpieczyć

potoku koszami

należy

uformować

(wypełnionymi

w

nachyleniu

kamieniem

1:1,

łamanym)

o wym. 50x100x100cm. Kosze należy ułożyć u podstawy skarpy (na długości 8,0m przed obiektem i 6,0m za obiektem). Ponadto powyżej koszy, skarpy zostaną umocnione warstwą kamienia luzem. Na końcu ubezpieczenia należy skarpy należy dostosować do istniejącego terenu.

Kosze siatkowe-kamienne wykonywane są z siatek o oczkach 80 x 100 mm, plecionych z drutów o średnicy 2,7 i 3,0 mm lub 2,7 mm. Kosze posiadają kształt prostopadłościanu. Podstawową konstrukcję stanowi siatka dolna, siatki boczne i siatka pokrywająca (wieko).

Budowle siatkowo-kamienne, wykonane są z odpowiednio ukształtowanych skrzyń siatkowych, wypełnionych w miejscu wbudowania kamieniem łamanym o grubości 6/8 – 15/18 cm. Materiał służący do wypełniania koszy to kamień skała twarda, nie zwietrzała, nie rozpuszczalna w wodzie. Skrzynie siatkowe ustawia się obok siebie, a przyległe krawędzie dolne i pionowe sąsiednich skrzyń wiąże się mocno drutem. W ten sposób tworzy się jednolite, ciągłe, ale podatne i elastyczne bloki. Siatki należy układać na wyrównanym podłożu i przed wypełnieniem wzmocnić z zewnątrz prowizorycznym deskowaniem, aby ich ściany i górne krawędzie nie wyginały się. Materiał wypełniający należy w skrzyniach odpowiednio wyrównać. Po wypełnieniu skrzyń zamyka się pokrywy, mocuje się drutem do ścianki skrzyni oraz wiąże przyległe, wierzchnie poziome krawędzie sąsiednie. 9.

Rozwiązania budowlane obiektu liniowego Z uwagi na wykonywanie prac na potoku, na czas wykonywania ław

fundamentowych ścianek czołowych i płyty dennej wodę potoku przed przepustem należy spiętrzyć. Następnie wodę ująć w rurę (bądź rynnę) na rusztowaniu i przeprowadzić ją na wlot za obiekt. 10.

Uwagi i zalecenia Wszelkie roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej

odpowiednie uprawnienia po wykonaniu wykopu należy dokonać komisyjnego odbiory, stwierdzenie jakości gruntu występującego na poziomie posadowienia, przy udziale kierownika budowy, projektanta, inspektora nadzoru wszelkie zmiany w stosunku do projektu należy uzgodnić z projektantem roboty zanikające należy odbierać komisyjnie.

mgr inż. Jerzy Drobniak