, tel. kom

60-177 Poznań, ul. Billewiczówny 5 tel./fax. 0-61/8684-694, tel. kom. 0602173668 INWESTOR : Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką I Dzi...
4 downloads 1 Views 4MB Size
60-177 Poznań, ul. Billewiczówny 5 tel./fax. 0-61/8684-694, tel. kom. 0602173668

INWESTOR :

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką I Dzieckiem - Poznań Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 61-825 Poznań, ul. Krysiewicza 7/8

OBIEKT :

Szpital Dziecięcy Poznań, ul. Nowowiejskiego 56/58

NAZWA PROJEKTU :

Projekt technologiczny kotłowni

AUTOR PROJEKTU :

mgr inż. Jerzy Surmacewicz Upr. 101/88/PW

Poznań,04.2013r.

1

SPIS TREŚCI I.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Bilans cieplny 4. Opis rozwiązania projektowego 5. Wytyczne branżowe 5.1. 5.2. 5.3.

Budowlane Wod-kan Elektryczne

6. Uwagi końcowe II.

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ, OSPRZĘTU I ARMATURY

III.

OBLICZENIA

1. 2. 3. 4. IV.

Obliczenie zaworu bezpieczeństwa dla kotła Obliczenie zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza c.w.u. Obliczenie wentylacji grawitacyjnej w kotłowni Obliczenie obciążenia ogniowego CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Schemat technologiczny 2. Rzut kotłowni

- rys. nr 1 - rys. nr 2

2

I.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania -

Umowa zawarta z Inwestorem Nr ADT/11/2013 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Kotłownie gazowe i olejowe Uzgodnienia zawarte z Inwestorem Inwentaryzacja dla celów projektowych Przepisy bhp., p.poż. i inne

2. Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje projekt technologiczny kotłowni w zakresie : -

wytwarzania i rozdziału ciepła układu automatycznej regulacji układu podłączeniowego c.o. i c.w.u. układu paliwowego uzdatniania wody odprowadzenia spalin i wentylacji kotłowni Zakres projektu obejmuje ponadto wytyczne dla branż.

Zakres opracowania nie obejmuje projektów : -

elektrycznego i AKPiA

3. Bilans cieplny Bilans zapotrzebowania energii cieplnej dla Szpitala Dziecięcego w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 56/58 opracowany został w oparciu o materiały otrzymane od Inwestora oraz inwentaryzację. Projektowana kotłownia opalana olejem opałowym jest rezerwowym źródłem zasilania w energię cieplna dla szpitala. Źródłem podstawowym jest dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o. i c.w.u., zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu, w części technicznej budynku „B”. Projektowana kotłownia ma pracować w przypadku awarii węzła cieplnego. Jej moc wynosi około 50% zapotrzebowania na ciepło dla szpitala. Dla projektowanej kotłowni przyjęto : Qk = ok.50%Qc.o. = 180,0 kW – priorytet c.w.u. 4. Opis rozwiązanie projektowego DANE OGÓLNE Inwestorem przedmiotowego zadania jest : Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką I Dzieckiem – Poznań, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 61-825 Poznań, ul. Krysiewicza 7/8

3

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kotłowni wodnej, niskoparametrowej, opalanej olejem opalowym typu lekkiego EKOTERM, o wartości opałowej : Wu = 11,86 kWh/kg. Zużycie oleju opałowego Vo = 16,5 kg/h. Projektowana kotłownia przeznaczona jest do zasilania instalacji c.o i c.w.u. .Kotłownia zasila budynki Szpitala Dziecięcego w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 56/58. Projektowana kotłownia stanowi rezerwowe źródło zasilania dla szpitala. Kotłownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu, w piwnicy budynku „B”, w części technicznej piwnicy. Kubatura kotłowni wynosi : V = 59,0 m3, wysokość H = 2,60m. KOCIOŁ I PALNIK Podstawowym elementem wyposażenia technologicznego kotłowni jest kocioł wodny, stalowy, niskoparametrowy typu Logobloc, typ L-180 (Brotje), przeznaczony do eksploatacji z podwyższoną temperaturą wody w kotle. Wydajność maksymalna kotła wynosi: Q = 180 kW Z kotłem współpracuje wentylatorowy, dwustopniowy palnik olejowy typ Gulliver RG4D (Riello). Moc palnika ustawić należy na Qp = 180 kW. UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI W projektowanej kotłowni zastosowano modułowy system regulacji oparty o urządzenia firmy Brotje, składający się z poniższych elementów : - regulator kotłowy ISR Plus, montowany na kotle – 1 szt. - moduł mieszacza EWM B – 1 szt. - komplet czujników według zestawienia urządzeń i armatury. Regulator wraz z modułem steruje wszystkimi elementami wyposażenia technologicznego kotłowni : -

palnik wentylatorowy, dwustopniowy, olejowy typ Gulliver RG4D (Riello) układ c.o. z podmieszaniem poprzez zawór 3-drogowy z siłownikiem (Honeywell) i pompą obiegową pompa mieszająca (obieg kotła) układ c.w.u. z pompą ładującą i cyrkulacyjną

Układ automatycznej regulacji obejmuje poniższe elementy : -

regulator kotłowy ISR Plus z modułem mieszacza EWM B – 1 kpl. czujnik temperatury zewnętrznej QAC-34 (wyposażenie regulatora) – 1 szt. czujnik temperatury zasilania QAD-36 – 1 szt. czujnik temperatury powrotu QAD-36 – 2 szt. czujniki temperatury c.w.u. WWF – 1 szt.

4

Sterowanie odbywa się w funkcji temperatury zewnętrznej (regulacja pogodowa). Projektuje się priorytetowy układ ciepłej wody użytkowej. UKŁAD ZABEZPIECZENIA W projekcie przewidziano układ zabezpieczenia zgodny z PN-92/B-02415, składający się z następujących elementów : -

zawór bezpieczeństwa (kocioł) SYR, 1915,11/4”, (SYR), p = 3,0 bar – 1 szt. zawór bezpieczeństwa (podgrzewacz) SYR, 2115, 3/4”, (SYR), p = 6,0 bar – 1 szt. ogranicznik poziomu wody w kotle 933.1 – 1 szt.

UWAGA : W projekcie nie uwzględnia się naczynia przeponowego dla instalacji c.o., ponieważ zostało ono uwzględnione w projekcie węzła cieplnego – odrębne opracowanie. UKŁAD C.O. Układ c.o. w projektowanej kotłowni wykonano jako bezpośredni węzeł zmieszania pompowego. Parametry czynnika grzewczego 90/70°C. Układ instalacyjny zasila budynki Szpitala Dziecięcego w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 56/58. Obejmuje on poniższe elementy : - pompa obiegowa c.o. typ Wilo Stratos 50/1-12, 1x230V, (Wilo) – 1 szt. - pompa mieszająca typ Wilo Stratos 30/1-8, 1x230V (Wilo) – 1 szt. - zawór 3-drogowy kołnierzowy DR65GFLA z siłownikiem, VMM-20 (Honeywell)– 1 kpl. - filtroodmulnik FOM-80 (Thermo) – 1 szt. - armatura odcinająca, zwrotna, filtry, rurociągi – 1 kpl. UWAGA : W projekcie uwzględnia się również rozdzielacze c.o. DN125. Są one wspólne dla instalacji kotłowni i instalacji węzła cieplnego. Projektowane rozdzielacze c.o. obejmują dwa niezależne obiegi grzewcze. Elementy projektowanych rozdzielaczy : - zawór regulacyjny typ STAF-SG, DN50 – 1 szt. - zawór regulacyjny typ STAF-SG, DN40 – 1 szt. - armatura odcinająca, spustowa – 1 kpl. - manometry i termometry – 1 kpl. UKŁAD C.W.U. Projektowany układ c.w.u. ma za zadanie zapewnienie niezbędnej ilości ciepłej wody dla budynków Szpitala Dziecięcego w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 56/58. Jest to układ pompowo zasobnikowy, zasilany odrębnym obiegiem z kotła grzewczego, składający się z poniższych elementów :

5

-

podgrzewacz c.w.u. typ EAS-500 (Brotje), V = 500l – 1 szt. pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. typ Wilo Stratos 25/1-8 (Wilo) – 1 szt. pompa cyrkulacyjna c.w.u. typ Wilo Stratos - Z 25/1-8 (Wilo) – 1 szt. armatura odcinająca zwrotna, filtry siatkowe

Na rurociągu zimnej wody doprowadzającej do podgrzewaczy przewidziano ponadto zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, reduktor ciśnienia wody oraz armaturę odcinającą. Układ c.w.u. sterowany jest poprzez projektowany układ automatycznej regulacji firmy Brotje (regulator ISR Plus z kompletem czujników). Projektuje się priorytetowy układ c.w.u. w stosunku do c.o. UKŁAD UZDATNIANIA WODY W projektowanej kotłowni zastosowany został układ uzdatniania wody. Przygotowanie odpowiednio zmiękczonej wody jest niezwykle istotne z wielu powodów. Najistotniejsze z nich to : -

ochrona kotłów oraz instalacji przed wytwarzaniem się kamienia kotłowego. ułatwienie eksploatacji instalacji technologicznej oraz instalacji c.o. utrzymanie gwarancji producenta kotłów. W przypadku gdy instalacja napełniona jest wodą o zbyt dużej twardości, producent kotła może odmówić w przypadku awarii wymiany urządzenia, lub jego podzespołów.

W kotłowni zainstalowana został zmiękczacz jonowymienny wody Cosmo Water Standard, V = 1,5 m3/h oraz armatura : filtr Epuroit, armatura odcinająca, zwrotna, armatura do automatycznego uzupełniania instalacji. Stacja uzdatniania wody sterowana jest automatycznie, w zależności od ciśnienia wody w instalacji. UKŁAD PALIWOWY Zbiorniki oleju opałowego zlokalizowane są w wydzielonym pomieszczeniu w części technicznej budynku „B”. Projektuje się dwa zbiorniki modułowe o pojemności Vz = 2x750l = 1.500l (A750+CDL750). Zbiorniki wyposażone są w system szybkiego montażu typ NIV-O-QUICK dla wersji A + CDL. W magazynie paliwa należy wykonać wannę szczelną, uniemożliwiającą przedostawanie się oleju opałowego do gruntu i innych pomieszczeń. Wannę należy wykonać z folii chemoodpornej ,położonej na posadzce, wywiniętej 0,5m na ściany magazynu paliwa. Na folii należy położyć warstwę ceramiki (ceramika montowana na posadzce i ścianach). W wejściu do magazynu paliwa należy wykonać próg o wysokości h = 0,5m, z cegły pełnej o grubości g = 12,0cm, z obustronnym tynkiem.

6

W układzie paliwowym przewidziano ponadto : - filtr paliwa dla układu dwudrogowego typ SIKA O, z zaworami odcinającymi(Oventrop) – 1 szt. - wlew paliwa DN50 (Oventrop) – 1 szt. - odpowietrzenie zbiorników paliwa DN50 – 1 szt. UKŁAD ODPROWADZENIA SPALIN, WENTYLACJA Spaliny z kotła odprowadzane są do komina wykonanego jako wkład kominowy z blachy kwasoodpornej o grubości g = 0,75mm. Średnica komina DN200, wysokość komina H = 13,0m. Czopuch wykonany jest jako dwupłaszczowy, z blachy stalowej, kwasoodpornej, o grubości g = 0,75mm. Wentylacja nawiewna W kotłowni przewidziano wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną. Nawiew stanowi kanał wentylacyjny typu A, 500x250mm, uzbrojony w kratkę wentylacyjną typu A o przekroju 500x250mm, z żaluzją umożliwiającą regulację strumienia powietrza nawiewanego. Powietrze czerpane jest poprzez czerpnię ścienną typu A, zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Wentylacja wywiewna Wywiew z kotłowni stanowi natomiast kanał wentylacyjny, typu A, 300x250mm, zakończony kratką wentylacyjną typu A. Kanał wentylacyjny wprowadzony jest do istniejącego komina murowanego 300x250mm. ARMATURA, RUROCIĄGI, IZOLACJA Rurociągi grzewcze DN50-DN80 wykonane są z rur stalowych, czarnych, bez szwu, przewodowych według PN-73/H-74219. Dla średnicy DN20-DN40 zastosowano rury stalowe, instalacyjne według PN-74/H-74200. Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur z polipropylenu PP, łączonych przez zgrzewanie. Przewody paliwowe należy wykonać z rur miedzianych DN15, łączonych przez lutowanie, odpowietrzenie zbiorników – PVC. Armatura odcinająca – zawory kulowe kołnierzowe i gwintowane – EFAR, Giacomini. Armatura zwrotna – zawory zwrotne, gwintowane typ 601 (Socla), międzykołnierzowy typ 802 (Socla) Filtry – filtroodmulnik FO-80, DN80, filtry gwintowane , siatkowe FS-1 Rurociągi stalowe, czarne należy zabezpieczyć przed korozją, zgodnie z Instrukcją KOR-3A, poprzez dwukrotne malowanie farbami : -

pierwsza warstwa – farba miniowa podkładowa druga warstwa – farba miniowa nawierzchniowa

7

Po zmontowaniu instalację technologiczną (przewody grzewcze, c.w.u, cyrkulacji i z.w.) i paliwową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie p = 6,0 bar. Jeżeli w ciągu 30 min wskazania manometru kontrolnego nie ulegną zmianie, wynik próby można uznać za pozytywny. Przewody grzewcze należy izolować termicznie elementami z pianki poliuretanowej na osnowie z folii systemu STEINONORM-300. Grubość izolacji wynosi : L.p. 1. 2. 3. 4. 5.

Rodzaj przewodu lub komponentu

10.

Średnica wewnętrzna do 22mm Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Średnica wewnętrzna ponad 100mm Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4 ułożone w komponentach budowlanych, miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników Przewody wg poz. 6, ułożone w podłodze Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) Przewody instalacji wody lodowej wewnątrz budynku

11.

Przewody instalacji wody lodowej na zewnątrz budynku

6. 7. 8. 9.

Minimalna grubość izolacji materiał 0,035 W/m2xK 20mm 30mm Równa średnicy wewn. rury 100mm ½ wymagań poz. 1-4. ½ wymagań poz. 1-4. 6mm 40mm 80mm 50% wymagań z poz. 1-4 100% wymagań z poz. 1-4

5. Wytyczne branżowe 5.1.

Budowlano-konstrukcyjne

W trakcie wykonywania prac budowlanych w pomieszczeniu kotłowni należy uwzględnić : -

mocowanie przewodów grzewczych, c.w.u., cyrkulacji i z.w. do przegród budowlanych wykonanie cokołu pod kocioł grzewczy drzwi do kotłowni muszą mieć odporność ogniową 60min. wymurowanie ściany do kotłowni o grubości g = 25cm z cegły pełnej z obustronnym tynkiem według części rysunkowej wymurowanie ściany do magazynu paliwa o grubości g = 25cm z cegły pełnej z obustronnym tynkiem według części rysunkowej wymurowanie progu do magazynu paliwa o wysokości H = 0,5m z cegły pełnej, g = 25cm z obustronnym tynkiem wykonanie wanny szczelnej w magazynie paliwa z folii chemoodpornej, wywiniętej na ściany magazynu paliwa do wysokości H = 0,5m w kotłowni winny się znajdować : gaśnica, koc gaśniczy, schemat instalacji technologicznej wraz z zestawieniem

8

5.2.

Wod-kan

W projektowanej kotłowni wykonana należy : -

odprowadzenie ścieków z pomieszczenia kotłowni – kratka ściekowa doprowadzenie zimnej wody do kotłowni. 5.3.

Elektryczne

W trakcie wykonywania instalacji elektrycznej należy uwzględnić : -

doprowadzenie energii elektrycznej do następujących urządzeń : a) b) c) d) e)

-

– pompa obiegowa c.o. Wilo Stratos 50/1-12 (Wilo), N = 600W, 1x230V- 1 szt. – pompa mieszająca Wilo Wilo Stratos 30/1-8 (Wilo), N = 130W, 1x230V – 1 szt. – pompa ładująca c.w.u. Wilo Stratos 25/1-8 (Wilo), N = 130W, 1x230V – 1 szt. – pompa cyrkulacyjna Wilo Stratos-Z 25/1-8 (Wilo), N = 150W, 1x230V – 1 szt. – palnik wentylatorowy typ RG4D, N = 500W, 1x230V – 1 szt.

zasilanie 220V dla obwodów automatycznej regulacji

6. Uwagi końcowe -

Całość prac wykonać należy według dokumentacji oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót – cz.II.

-

Montaż armatury i osprzętu wykonać należy według schematu technologicznego.

-

Spust z zaworów bezpieczeństwa sprowadzić należy nad posadzkę.

9

II. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ, OSPRZĘTU I ARMATURY L.p.

Wyszczególnienie

Ilość

Uwagi

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 1.

Kocioł wodny, niskoparametrowy, typ Logobloc L-180, Q = 180kW

1

Brotje

2.

Palnik olejowy dwustopniowy typ Gulliver RG4D, Q = 130/237 kW

1

Riello

3.

Regulator kotłowy, pogodowy typ ISR z modułem EWM B

1

Brotje

4.

Czujnik temperatury zewnętrznej QAC-34 (wyposażenie regulatora)

1

Brotje

5.

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu WWF.

1

Brotje

6.

Czujnik temperatury powrotu typ QAD-36

2

Brotje

7.

Czujnik temperatury zasilania QAD-36 (wyposażenie modułu EWM B)

1

Brotje

8.

Zbiornik oleju modułowy., bateria A750+CDL750, system szybkiego montażu NIV-O-QUICK., V = 2x750l

1

Schutz

9.

Naczynie przeponowe typ Flexcon C-1000, V = 1000l - projekt węzła

1

Projekt węzła

10.

Złączka do naczynia przeponowego typ Flexcon, 1” – projekt węzła

1

Projekt węzła

11.

Podgrzewacz c.w.u. typ EAS-500, V = 500l

1

Brotje

12.

Zmiękczacz jonowymienny typ Cosmo Water Standard, V = 1,5m3/h

1

Cosmo

13.

Filtroodmulnik FO-80, DN80

1

Thermo

14.

Zawór bezpieczeństwa membranowy typ SYR 1915, 11/4”, p = 3,0 bar

1

SYR

15.

Zawór bezpieczeństwa dla podgrzewacza typ SYR 2115, ¾”, p = 6,0 bar

1

SYR

16.

Zabezpieczenie stanu wody SYR typ 933.1

1

SYR

17.

Pompa mieszająca typ Stratos 30/1-8

1

Wilo

18.

Pompa obiegowa c.o typ Stratos 50/1-12

1

Wilo

19.

Pompa ładująca c.w.u. typ Stratos 25/1-8

1

Wilo

20.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. typ Stratos-Z 25/1-8

1

Wilo

21.

Zawór 3-drogowy typ DR65GFLA. z siłownikiem VMM-20

1

Honeywell

22.

Filtr wodny Epuroit, DN25

1

EPURO

23.

Filtr paliwa dwudrogowy SIKA, O z zaworami, DN15

1

Oventrop

24.

Końcówka wlewu paliwa, 2”

1

Oventrop

25.

Pokrywa odpowietrznika 2”

1

Oventrop

26.

Reduktor ciśnienia wody DO6F, DN25

1

Honeywell

10

27.

Zawór do automatycznego napełniania instalacji Alimat ALOMD, DN15

1

MTR

28.

Zawór zwrotny, międzykołnierzowy SOCLA typ 802, DN80

1

Danfoss

29.

Zawór zwrotny, gwintowany SOCLA, typ 601, DN40

1

Danfoss

30.

Zawór zwrotny, gwintowany SOCLA, typ 601 DN25

2

Danfoss

31.

Zawór zwrotny, antyskażeniowy typ 291NF, DN25

1

Danfoss

32.

Zawór zwrotny, gwintowany SOCLA, typ 601 DN20

1

Danfoss

33.

Filtr siatkowy, gwintowany typ FS-1, DN25

1

EFAR

34.

Filtr siatkowy, gwintowany typ FS-1, DN20

1

EFAR

35.

Zawór kulowy, kołnierzowy DN80

5

EFAR

36.

Zawór kulowy, gwintowany, DN40

2

Giacomini

37.

Zawór kulowy, gwintowany, DN25

11

Giacomini

38.

Zawór kulowy, gwintowany, DN20

2

Giacomini

39.

Zawór kulowy, gwintowany, spustowy DN20

1

Giacomini

40.

Zawór kulowy, gwintowany, spustowy DN15

3

Giacomini

41.

Odpowietrznik automatyczny na pion typ MKV-15R

4

MTR

42.

Manometr tarczowy (0-6,0 bar), tarcza 100mm

8

Afriso

43.

Termometr tarczowy (0-100°C), tarcza 100mm

2

Afriso

ROZDZIELACZ C.O. – PROJEKT WĘZŁA I

Rozdzielacz c.o., DN125, L = 1,2m

2

II

Zawór regulacyjny STAF-SG, DN50, Kv = 33,0m3/h

1

T&A

III

Zawór regulacyjny STAF-SG, DN40, Kv = 19,2m3/h

1

T&A

IV

Zawór kulowy, kołnierzowy DN80

2

EFAR

V

Zawór kulowy, kołnierzowy DN65

2

EFAR

VI

Zawór kulowy, gwintowany, spustowy, DN15

2

Giacomini

VII

Manometr tarczowy (0-6,0 bar), tarcza 100mm

2

Afriso

VIII Termometr tarczowy (0-100°C), tarcza 100mm

2

Afriso

UKŁAD SPALINOWY – MK – ŻARY K1

Segment 35°, DN200, L = 150mm (BGT-30 por.)

2

MKD

K2

Rura o długości L = 1.000mm, DN200 (RT-1000 por.)

3

MKD

K3

Wkład kominowy DN200, H = 13,0m

1

MKS

11

• • • • •

Wkład DN200, H = 13,0m Trójnik 90°, 3xDN200 Trójnik 90°, 3xDN200 z wyczystką Parasol DN200 Odskraplacz DN200

WENTYLACJA NAWIEWNA N1

Czerpnia ścienna typ A, 500x250mm

1

FRAPOL

N2

Kanał wentylacyjny typ A, 500x250mm, L = 650mm

1

FRAPOL

N3

Kolano 90°, typ A, 500x250mm

2

FRAPOL

N4

Kratka wentylacyjna, nawiewna typ A, 500x250mm

1

RDJ-Klima

N5

Nawiew do magazynu paliwa DN200

1

FRAPOL

WENTYLACJA WYWIEWNA W1

Kratka wentylacyjna, wywiewna typ A, 300x250mm

1

RDJ-Klima

W2

Kanał wentylacyjny typ A, 300x250, L = 2.650mm

1

FRAPOL

W3

Kratka wentylacyjna typ B, DN200

1

FRAPOL

W4

Kanał wentylacyjny typ B, DN200, L = 500mm

1

FRAPOL

W5

Kanał wentylacyjny typ B, DN200, kolano typ B, DN200, wyrzutnia dachowa typ C, DN200

1

FRAPOL

12

III.

OBLICZENIA

1.Obliczenie zaworu bezpieczeństwa dla kotła Kocioł typ Logobloc, typ L-180, Q = 180 kW (Brotje). max. ciśnienie robocze pr = 3,0 bar. Przyjęta nastawa zaworu bezpieczeństwa: 3,0 bar. Q m = ----------- x 3600 (kg/h) r r = 2149 J/kg (dla pa = 4,0 bar) 180 m = ------------ x 3600 = 302kg/h 2149 Pole przekroju zaworu: m A = --------------------------------------- (mm2) 10 x K1 x K2 x α x ( p1 + 0,1 ) p1 = 1,1 x p =1,1 x 3,0 = 3,3bar = 0,33MPa α = 0,48(zawór SYR 1915, 11/4” ) , K1 = 0,55 ,K2 = 1,0 (z nomogramu) 302 A = ---------------------------------------------- = 266m2 10 x 0,55 x 1,0 x 0,48 x (0,33+ 0,1) Przyjęto zawór bezpieczeństwa typu SYR, 1915, 11/4” (nastawa 3,0bar). Średnica siedliska zaworu do = 27 mm , pole przekroju wolnego F = 572 mm2 2. Obliczenie zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza c.w.u. Podgrzewacz c.w.u. EAS-500,V = 500 (Viessmann) Q = 64W.(wydajność trwała 80°C/10-45°C) Max. ciśnienie robocze pr = 6,0 bar , nastawa zaworu 6,0,bar. Przepustowość zaworu: Q m = ------------ x 3600 (kg/h) r r = 2029 kJ/kg (dla pa = 7,0 bar)

13

64 m = ------------- x 3600 = 114kg/h 2029 Pole przekroju zaworu: m A = -------------------------------------- (mm2) 10 x K1 x K2 x α x ( p1 + 0,1) p1 = 1,1 p = 1,1 x 6,0 = 6,6 bar = 0,66 MPa α = 0,2 zawór SYR 2115 ¾” K1 = 0,535, K2 = 1,0 (z nomogramu) 114 A = ---------------------------------------------- = 141mm2 10 x 0,535x 1,0 x 0,2 x (0,66 + 0,1) Przyjęto zawór bezpieczeństwa SYR 2115, ¾”(nastawa 6,0 bar). Średnica siedliska zaworu do = 14,0mm Pole przekroju wolnego F = 154mm2 3. Obliczenie naczynia przeponowego Obliczenie naczynia przeponowego – projekt węzła cieplnego. 4. Obliczenie wentylacji grawitacyjnej w kotłowni Wentylacja nawiewna Rzeczywista objętość spalin opuszczająca kocioł: 273 + ts Vs rz = Vs ----------------- (m3/kg), (m3/m3) 273 Vs = Vs min + (λ - 1) x Va min Vs min - teoretyczna , jednostkowa objętość spalin powstająca przy spalaniu Va min - minimalna jednostkowa objętość powietrza do spalania λ - współczynnik nadmiaru powietrza Vs - ilość spalin w warunkach normalnych (t = 0°C, p = 1 bar) Vs rz - ilość spalin w warunkach rzeczywistych Dla oleju opałowego EL : Va min = 11,3 m3/kg Vs min = 12,0 m3/kg λ = 1,2

14

Vs = 12,0 + (1,2-1) x 11,3 = 14,3 m3/m3 273 + 190 Vs rz = 14,3 x ------------------ = 24,3 m3/m3 273 Strumień objętości spalin: V = m x Vs rz = 16,5 x 24,3 = 401 m3/h Kubatura kotłowni Vk = 59 m3 , projektuje się 3-krotną wymianę: V1 = 3 x Vk = 177 m3/h Strumień nawiewu Vn = V1 + V = 576 m3/h Przyjęto 1 kratkę wentylacyjną typ A, 500x250mm. Pole przekroju F =0,125m2, v = 1,5 m/s, V = 675 m3/h. Wentylacja wywiewna Projektuje się 3-krotną wymianę w pomieszczeniu: Vw = 177 m3/h Przyjęto 1 kanał wentylacyjny typ A, 300x250mm, F = 0,075m2 v = 1,5 m/s, V1 = 405 m3/h 5. Obliczenie obciążenia ogniowego Moc grzewcza zainstalowanego kotła wynosi : Qk = 180 kW Kubatura pomieszczenia kotłowni wynosi : V = 59 m3 Obciążenie ogniowe wynosi : Qk/V = 180/59 = 3,05 kW/m3

15

23.04.2013r.

Oświadczenie : Oświadczam, że „Projekt technologiczny kotłowni” w budynku Szpitala Dziecięcego w Poznaniu, przy ul. Nowowiejskiego 56/58 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inż. Jerzy Surmacewicz

16

• P O L S K A I

Z

B

A

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Poznań,20.13..-9!-P.3..

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani

Jerzy Surmacewicz ul. Billewiczówny 23

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 2013-12-31 do dnia

2013-01-01

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznań, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011 e-mail: [email protected]

URZĄD

WOJEWÓDZKI \v Poznaniu Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowl. 61-712 Poznań Al, Stalingradzka 18

Nr

Poznań, dnia

12*o5

lal/88/Pw

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

Na podstawie §

4 ust,2, S 7 ! !

technicznych

:.., i, ą 13,ust. l pkt

4

... lit

h •

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz: U. Nr8, póz."46) stwierdza się, że: Obywatel(ka)

^erzy;

S U R n ft C £ W I C z. (imię i nazwisko)

magister inżynier inżynierii środowiska (tytuł naukowy — zawodowy) urodzony(a) dnfa6.!.3:.0.!

19 5L r. w

'..

P_?_?a?jn-L*

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta (rodzaj funkcji) w specjalności

i?™*^?^?!!!^!:^? (rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

xv zakresie

ł5l!?.l..?ill£j[.i §§*!!M£J?EXJlt!

(specjalizacja zawodowa)

"Jerzy

Obywatel(ka)

;

*

Surmaceuicz «

(imię i nazwisko)

jest upoważniony(a) do: l* sporządzania projektów instalacji sanitarnych, 2. ui budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych,,——