fax , tel. kom PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt MAREK ROSZKOWSKI 70-022 SZCZECIN, UL. BUDZISZYŃSKA 51/9A, tel/fax 91 4836244, tel. kom. 601567375 PROJEKT WYKONAWCZY ...
4 downloads 1 Views 4MB Size
PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt MAREK ROSZKOWSKI 70-022 SZCZECIN, UL. BUDZISZYŃSKA 51/9A, tel/fax 91 4836244, tel. kom. 601567375

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W GRYFICACH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

BUDYNEK HOTELU PIELĘGNIAREK; MAGAZYNU ODPADÓW MEDYCZNYCH; ANATOMII; KUCHNI – PRALNI; PORTIERNI I AGREGATOWNI; 90-CIO ŁÓŻKOWY Z 2-MA ŁĄCZNIKAMI; GŁÓWNY SZPITALA; ZABIEGOWY Z ŁĄCZNIKIEM I ADMINISTRACYJNY Z ZAPLECZEM; PRZYCHODNI Z ŁĄCZNIKIEM; KOTŁOWNI; TLENOWNI; MAGAZYNU MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH; KOTŁOWNI; ADRES:

72-300 GRYFICE, UL. NIECHORSKA NR 27. DZIAŁKI NR 15/3, 50.

INWESTOR:

„MEDICAM” SZPITAL SPECJALISTYCZNY, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 72-300 GRYFICE, UL. NIECHORSKA NR 27

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

mgr inż. Władysław Spychalski upr. bud. nr 86/Sz/78

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Ilona Piszczek upr. bud. nr 94/Sz/79

PAŹDZIERNIK 2010

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W GRYFICACH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 72-300 GRYFICE, UL. NIECHORSKA 27

2. Spis treści. 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Spis rysunków 4. Opis techniczny 3. Spis rysunków 1 Budynek hotelu pielęgniarek – rzut dachu , instalacja odgromowa 2 Budynek magazynu odpadów medycznych – rzut dachu, instalacja odgromowa 3 Budynek anatomii – rzut dachu, instalacja odgromowa 4 Budynek kuchni – pralni – rzut dachu, instalacja odgromowa 5 Budynek portierni i agregatowni – rzut dachu, instalacja odgromowa 6 Budynek 90-cio łóżkowy – rzut dachu, instalacja odgromowa 7 Budynek główny szpitala – rzut dachu, instalacja odgromowa 8 Budynek zabiegowy z łącznikiem, 9 Budynek administracyjny z zapleczem technicznym – rzut dachu, instalacja odgromowa 10 Budynek przychodni z łącznikiem – rzut dachu, instalacja odgromowa 11 Budynek kotłowni – rzut dachu, instalacja odgromowa 12 Budynek tlenowni – rzut dachu, instalacja odgromowa 13 Budynek materiałów łatwopalnych – rzut dachu, instalacja odgromowa 4. Opis techniczny. 4.1. Podstawa opracowania. projekt opracowano na podstawie: - zlecenia inwestora - ustaleń z Inwestorem - wizji lokalnej - przepisów i norm 4.2. Podstawowe przepisy i normy - PN IEC 60364 - PN IEC 61024 Ochrona odgromowa. - PN-E-05003-1:1986 Ochrona odgromowa - PN-E-05003-3:1986 Ochrona odgromowa – ochrona obostrzona - Prawo Budowlane 4.3. Stan istniejący i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja budynków na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27. Dachy budynków będą docieplane w związku z tym istniejącą instalację odgromową należy zdemontować i w to miejsce ułożyć nową zgodnie z niniejszym opracowaniem. Istniejąca instalacja odgromowa została wykonana wg norm i przepisów obowiązujących w latach 70-tych 20-tego wieku. W międzyczasie normy i przepisy uległy zmianie i nową instalację odgromową należy wykonać zgodnie z przepisami obowiązującymi obecnie 4.4. Instalacja odgromowa. Istniejącą instalację odgromową na dachach które podlegają termomodernizacji należy zdemontować. Po dokonaniu docieplenia dachów należy ułożyć nową instalację odgromową zgodnie z niniejszym opracowaniem.

2

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W GRYFICACH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 72-300 GRYFICE, UL. NIECHORSKA 27

Nie wszystkie dachy podlegające termomodernizacji posiadają instalację odgromową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na tych dachach również należy wykonać instalację odgromową. Nową instalację odgromową należy wykonać drutem DFe/Zn Φ 8 mm o zwodzie niskim, poziomym. Do zwodów podłączyć wszystkie metalowe elementy wystające poza płaszczyznę dachu: kominki, metalowe rynny itp. Przewody odprowadzające układać po zewnętrznej ścianie budynku, w rurkach ochronnych RB 22 w ociepleniu. Złącza kontrolne instalować w puszkach rewizyjno – kontrolnych np. produkcji ELKO-BIS nr kat. 68.1 ,na elewacji budynku (w ociepleniu), na wysokości 1,4 m. 4.5. Uziom. Budynki, które posiadają instalację odgromową, posiadają również uziom. Należy sprawdzić stan tych uziomów. Jeżeli jest dobry, to można go wykorzystać dla podłączenia pod niego przewodów odprowadzających. Połączenie przewodów odprowadzających z istniejącym uziomem wykonać przez spawanie. Przy budynkach, które nie posiadają instalacji odgromowej, a taka będzie wykonana, należy wykonać uziom otokowy z płaskownika PFe/Zn 25 x 4 mm ułożonego w ziemi na głębokości 0,6 m. Oporność uziemienia < 10 Ω. Do uziomu podłączyć wszystkie metalowe rury wchodzące do budynku. napięcia: metalowe rury, kanały wentylacyjne, urządzenia kotłowe itp. 4.13. Uwagi końcowe. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów przywołane w niniejszym projekcie, służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te parametry. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o takich samych parametrach i cenach ze wskazaniem „ równoważne”.

Opracował: Mgr inż. W. Spychalski

3

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W GRYFICACH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 72-300 GRYFICE, UL. NIECHORSKA 27

Oświadczenie Zgodnie z art.1 ust. 8 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo budowlane ( Dz. U*. Nr 93. poz 888 ) Oświadczamy, że niniejszy projekt budowlano wykonawczy termomodernizacji budynków SPZZOZ w Gryficach, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – część elektryczna - został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Mgr inż. Władysław Spychalski upr proj 86/SZ/78 Mgr inż. Ilona Piszczek upr. proj 94/SZ/89

4

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W GRYFICACH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 72-300 GRYFICE, UL. NIECHORSKA 27

Za zgodność: W. Spychalski 5

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W GRYFICACH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 72-300 GRYFICE, UL. NIECHORSKA 27

Za zgodność: W. Spychalski 6

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W GRYFICACH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 72-300 GRYFICE, UL. NIECHORSKA 27

Za zgodność: W. Spychalski 7