fax: , tel. kom PROJEKT BUDOWLANY

__________________________________________________________________________________________ ul. Fredry 4A , 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70...
Author: Jan Urbański
1 downloads 0 Views 178KB Size
__________________________________________________________________________________________

ul. Fredry 4A , 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: [email protected] , www.termoinstal.com _______________________________________________________________________

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA:

Sanitarna

TEMAT:

Modernizacja instalacji c.o.

OBIEKT:

Budynek użyteczności publicznej ul. Broniewskiego 1 w Stargardzie Szczecińskim 302

NR DZIAŁKI: ZAMAWIAJĄCY:

OPRACOWAŁ:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII w Stargardzie Szczecińskim ul. Broniewskiego 1 , 73-110 Stargard Szczec. mgr inż. ŁUKASZ POZARZYCKI

PROJEKTANT: inż. RYSZARD TOŁWIŃSKI SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE ZAKRES PEŁNY DATA OPRAC:

10.10.2010r.

Gorzów Wlkp., 10 październik 2010r. __________________________________________________________________________________________ -1-

__________________________________________________________________________________________

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA str. I. Opis techniczny i obliczenia

........................... 3

II. Załączniki 1) Zestawienie grzejników

........................... 9

2) Zestawienie rur i kształtek

........................... 11

3) Zestawienie armatury

........................... 12

2) Zestawienie izolacji

........................... 13

3) Uprawnienia Projektanta

........................... 14

4) Zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo Budowlane Projektanta

........................... 15

5) Oświadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy – Prawo Budowlane Projektanta

........................... 16

III. Rysunki 1) Rzut piwnic

........................... rys. nr 1

2) Rzut parteru

........................... rys. nr 2

3) Rzut I piętra

........................... rys. nr 3

4) Rozwinięcie instalacji c.o.

........................... rys. nr 4

5) Schemat zabezpiecz. inst. c.o.

........................... rys. nr 5

__________________________________________________________________________________________ -2-

__________________________________________________________________________________________

OPIS TECHNICZNY Niniejsze opracowanie dotyczy wymiany starej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem, pompą i naczyniem wzbiorczym systemu otwartego w budynku POWIATOWEJ INSPEKCJI WETERYNARII w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Broniewskiego 1. Budynek użyteczności publicznej składa się z dwóch kondygnacji, jest w większej części podpiwniczony. Dotychczasowym źródłem ciepła na cele c.o. jest kotłownia na paliwo stałe zlokalizowana w piwnicy. Budynek wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania wykonaną z rur stalowych czarnych łączonych złączkami gwintowanymi oraz przez spawanie o parametrach nominalnych 90/70oC. Elementami grzejnymi są w większości grzejniki żeliwne członowe różnego typu i różnych producentów. Brak jest zaworów termostatycznych, a instalacja jest w znacznym stopniu zużyta i częściowo zdemontowana. Projekt dotyczy wykonania robót instalacyjnych i budowlanych związanych z wymianą starej instalacji c.o. na nową. 1.

2.

Podstawa opracowania. •

zlecenie inwestora,wizja lokalna,obowiązujące normy i przepisy,ustalenia materiałowe z Inwestorem.

Zakres opracowania. Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązania w zakresie wymiany starego systemu instalacji centralnego ogrzewania na system nowoczesny z rur miedzianych wyposażony w grzejniki płytowe, zawory termostatyczne wraz z regulacją hydrauliczną instalacji c.o. Projektuje się wymianę starego kotła c.o. na kocioł o mocy 50,0 kW opalany mieszanką miał – ekogroszek z podajnikiem i zasobnikiem opału. Zakres projektu obejmuje:

__________________________________________________________________________________________ -3-

__________________________________________________________________________________________

 obliczenie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń  dobór kotła, pompy obiegowej c.o. i naczynia wzbiorczego  dobór grzejników, zaworów i przewodów c.o.  dobór nastaw wstępnych na zaworach termostatycznych  projekt wymiany starej instalacji c.o. z rur stalowych na instalację z rur miedzianych.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepło dokonano przy pomocy programu Termo Danfoss OZC, natomiast obliczenia instalacji c.o. przy pomocy programu Termo Danfoss Instal-therm wersja 4.8.

3.

Rozwiązania projektowe. Wszystkie pomieszczenia budynku ogrzewane będą systemem instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowanej jako wodna, dwururowa z rozdziałem dolnym, pompowa w układzie otwartym o parametrach pracy tz/ tp - 90°C/70°C. Źródłem ciepła grzewczego dla pokrycia strat cieplnych budynku w wysokości Q = 42,9 kW, będzie kocioł c.o. na paliwo stałe, tj. mieszankę miał – ekogroszek o mocy 50,0 kW, zlokalizowany w kotłowni na poziomie piwnic budynku.

3.1. Kotłownia Należy zdemontować dwa nieużywane kotły stalowe o pow. ogrzewalnej do 23 m2 oraz jeden pracujący obecnie o pow. ogrzewalnej do 12 m2 wraz z czopuchem, rozdzielaczami pompami i starym naczyniem wzbiorczym na dachu. W miejsce zdemontowanego kotła należy zamontować kocioł c.o. niskotemperaturowy o mocy 50,0 kW na mieszankę miał – ekogroszek z podajnikiem i zasobnikiem paliwa i podłączyć do istniejącego przewodu spalinowego czopuchem stalowym o średnicy 200 mm. Projektuje się wykonanie nowych rozdzielaczy c.o. z rur stalowyvh czarnych o średnicy 65 mm. Pomiary miejscowe ciśnienia i temperatury zrealizowano przy pomocy manotermometrów o odpowiednich zakresach. Mano-termometry - zakres __________________________________________________________________________________________ -4-

__________________________________________________________________________________________

- układ c. o. - 0-0,6 MPa/0 - 120°C

Przewody i armatura Przewody instalacji c.o. przyjęto z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219. Instalację co. należy poddać próbie ciśnieniowej . Wartość ciśnienia próbnego powinna być wyższa o 2 bary lecz nie mniejsza niż 4 bary . Ciśnienie próbne w kotłowni P = 5 bar. W kotłowni należy stosować kolana hamburskie o małym promieniu gięcia. W kotłowni zaprojektowano armaturę mufową na ciśnienie 1,0 Mpa oraz armaturę kołnierzową na ciśnienie 1,0 Mpa . Układ zabezpieczający instalację c.o. Dla zabezpieczenia instalacji zastosowano: naczynie wzbiorcze otwarte - V = 55 dm3 rury bezpieczeństwa - DN 32 rura wzbiorcza - DN 32 Pompa obiegowa c.o. Wymagana wydajność Q = 1,9 [m3/h] Punkt pracy Q = 1,9 [m3/h] H = 13,8 [kPa] W projekcie przewidziano jedną pompę, drugą należy przechowywać w magazynie.

3.2. Instalacja c.o. Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur i kształtek miedzianych w zakresie średnic od DN 15 do DN 35 mm (do połączeń gwintowanych stosować łączniki przejściowe gwint/kielich wykonanych z mosiądzu lub brązu). Połączenia kielichowe rurociągów i kształtek należy wykonać w technologii lutowania kapilarnego twardego w temperaturze powyżej 450°C dla średnic powyżej 28 mm, natomiast dla mniejszych średnic stosować lut miękki. Do połączeń gwintowanych stosować jako uszczelnienie pakuły lniane i pastę uszczelniającą. Należy zdemontować istniejącą instalację c.o. z rur stalowych wraz z __________________________________________________________________________________________ -5-

__________________________________________________________________________________________

grzejnikami żeliwnymi. Rurociągi należy prowadzić pod stropem piwnic ze spadkami i o średnicach zgodnie z załączonymi rysunkami oraz stosować odpowiednią izolację z pianki PE. Rurociągi mocować do podłoża za pomocą uchwytów przesuwnych z twardego tworzywa sztucznego z zachowaniem niżej podanych rozstawów: średnica rury

rozstaw uchwytów

mm

m

DN 15

1,25

DN 18

1,50

DN 22

2,00

DN 28

2,25

DN 35

2,75

DN 42 Kompensację

3,00

wydłużeń liniowych rurociągów wykonać za pomocą

kompensatorów U-kształtowych wykonanych z kolan miedzianych oraz punktów stałych wykonanych z muf miedzianych i uchwytów do rur z wkładką gumową. Lokalizację kompensatorów i punktów stałych należy wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami. Jako aparaty grzewcze projektuje się stalowe płytowe grzejniki z zaworami zintegrowanymi firmy RETTIG Purmo typ Ventil Compact lub analogiczne. Podłączenie zasilania i powrotu u dołu grzejnika z zastosowaniem zaworów odcinających typu RLV-KS firmy Danfoss (do wlutowania), lub analogiczne. Grzejniki należy mocować na ścianach za pomocą oryginalnych zestawów montażowych. Na każdym pionie należy zamontować odpowietrznik automatyczny, umieszczony w najwyższym punkcie. Po zmontowaniu całość instalacji poddać ciśnieniowej próbie szczelności i zaizolować termicznie otuliną Thermaflex FRM (poziome odcinki przewodów na poziomie piwnic budynku).

4. Obliczanie zapotrzebowania ciepła grzewczego. Zapotrzebowanie ciepła grzewczego dla budynku obliczono przy pomocy programu Termo Danfoss OZC i przy założeniach: __________________________________________________________________________________________ -6-

__________________________________________________________________________________________Strefa klimatyczna I tz = -18°C - wg PN-82/B-02403Temp. wewn. pomieszczeń - wg PN-82/B-02402Temp. zasilenie / powrót - 90°C/70°C

Po dokonaniu obliczeń zapotrzebowanie cieplne budynku wynosi: Q = 42,9 kW

5. Parametry instalacji c.o.

temp. zasilania i powrotu

[oC]

90/70

liczba odbiorników

[szt.]

40

wydajność instalacji

[kW]

42,9

łączny przepływ

[m3/h]

1,86

ciśnienie dyspozycyjne

[kPa]

9,9

pojemność wodna instalacji

[dm3]

266,3

6. Izolacja termiczna Przewody czarne należy oczyścić szczotkami stalowymi do II° czystości, a następnie pomalować dwukrotnie lakierem antykorozyjnym o zakresie stosowania odpowiednio do temperatury czynnika. Przyjęto izolację z łupków pianki izolacyjnej . Grubość izolacji przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 (Dz. U. 02.75.690 ze zm. Dz. U. 2008.201.1238):

lp.

Rodzaj przewodu

Min. gr. izolacji cieplnej materiał (0,035 W/m x K)

1.

Średnica wewnętrzna rury do 22 mm

20 mm

2.

Średnica wewnętrzna rury od 22 do 35 mm

30 mm

3.

Średnica wewnętrzna rury od 35 do 100 mm

równa śr. wew. rury

4.

Średnica wewnętrzna rury ponad 100 mm

100 mm

W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

__________________________________________________________________________________________ -7-

__________________________________________________________________________________________

7. Uwagi końcowe. Całość robót montażowych i towarzyszących należy wykonać zgodnie z: •

dokumentacją techniczną,Polskimi Normami,przepisami BHP,„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac budowlano montażowych" cz.II „Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych".

__________________________________________________________________________________________ -8-