fax tel. kom

1 inŜ. Janina Krystyna Morylowska 20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 5/45 tel./fax. 742-66-62 tel. kom. 0606 26 10 87 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji: ...
Author: Ludwik Urban
6 downloads 0 Views 55KB Size
1

inŜ. Janina Krystyna Morylowska 20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 5/45 tel./fax. 742-66-62 tel. kom. 0606 26 10 87

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 852 Józefówka – Nowosiółki – Witków w miejscowości Telatyn od km 20 + 526,20 do km 21+331,00 Gmina Telatyn, powiat tomaszowski, woj. lubelskie

Adres inwestycji: Telatyn, 22-625 Telatyn, powiat tomaszowski, woj. lubelskie

Inwestor: Gmina Telatyn

BranŜa:

Drogowa

Opracował: inŜ. Janina Krystyna Morylowska Specjalność konstrukcyjno-inŜynieryjna w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych

upr. bud. 825/Lb/78 § 4 ust.2 § 7, § 13 ust. 1, pkt.3, lit. b Dz.U.Nr 8 poz.46 z 1975 rok

Lublin, 02.07. 2008 r.

2

PRZEDMIAR ROBÓT Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 852 Józefówka – Nowosiółki – Witków w miejscowości Telatyn od km 20 + 526,20 do km 21+331,00 Gmina Telatyn, powiat Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie

Nazwa zamówienia

Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień Dział: Roboty budowlane 45000000-7

Grupa 45100000-8

Klas Katego a ria Przygotowanie terenu pod budowę 45110 000-1

4511200 0-5

SST

Roboty w zakresie usuwania gleby D 01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych :roboty ziemne 4511100 0-8

4520000-9

45230 000-8

4523300 0-5

4520000-9

45230 000-8

4523300 0-9

Roboty w zakresie burzenia D 01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii D 02.03.01 Wykonanie nasypów Roboty w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych D 06.02.01

Adres obiektu budowlanego: Nazwa i adres Zamawiającego: Data wykonania Przedmiaru:

Przepusty pod zjazdami

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni, dróg D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa D-04.02.01 warstwy odsączające D 05.03.23a Nawierzchnia z kostki zjazdy D-08.03.01 Ustawienie obrzeŜy betonowych D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki chodnik D-07.02.01 Oznakowanie pionowe D-07.01.01 Oznakowanie poziome D-06.04.01 Plantowanie terenu D-06.01.01 Umocnienie rowów

Telatyn, 22-625 Telatyn, powiat tomaszowski, woj. lubelskie Gmina Telatyn, 22-625 Telatyn, powiat tomaszowski, woj. lubelskie 02.07. 2008 r.

3

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 852 Józefówka – Nowosiółki – Witków w miejscowości Telatyn od km 20 + 526,20 do km 21+331,00 Gmina Telatyn, powiat Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie L.p.

Kategoria robót (kody CPV)

I II III IV V VI VII

45111000-8 45111000-8 45111000-8 45231000-5 45233000-9 45233000-9 45233000-9

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT

ROBOTY ROZBIÓRKOWE ROBOTY ZIEMNE UMACNIANIE SKARP OBIEKTY- BUDOWA PRZEPUSTÓW ZJAZDY CHODNIKI OZNAKOWANIE

Pozycja przedmiaru robót 1 2÷6

7÷9 10÷13 14÷24 25÷28 29÷38

4

Przedmiar robót Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 852 Józefówka – Nowosiółki – Witków w miejscowości Telatyn od km 20 + 526,20 do km 21+331,00 Gmina Telatyn, powiat Tomaszów Lubelski, woj. Lubelskie Lp. Podstawa

1

2

Opis

Jedn. obm.

Ilość

3

4

5

m2

76

km

0,8048

m2

1420

I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.

KNNR nr 6 0802-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu grub. do 15 cm

D 01.02.04

II. ROBOTY ZIEMNE

2

KNR 2-01 0119-03 D 01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym

3

KNR 2-01 0126-01 D 01.02.02

Usunięcie warstwy urodzajnej ziemi (głęb. do 15 cm) poza granicę robót

KNNR nr 1 0201-08 D 02.01.01

Wykopy wykonane koparkami o pojemności 3 naczynia roboczego 0,6 m z transportem urobku na odl. 1,0 km w gruncie kat. III – IV, grunt z wykopu pod zjazdy

m3

495,1

KNNR nr 1 0209-09 0209-10 D 02.03.01

Roboty ziemne poprzeczne z przerzutem, przy głębokości wykopu do 3,0 m, grunt kat. III-IV

m3

118,1

KNNR nr 1 0407-02 D 02.03.01

Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami przy wysokości nasypu do 3,0 m, grunt kat. III

m3

640,7

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów wykonanych ręcznie, grunt kat. III

m2

1159,8

m2

1625,4

m2

2785,2

4

5

6

III. UMACNIANIE SKARP

7

KNNR nr 1 0503-05 D-06.04.01

8

KNNR nr 1 0503-03 D-06.04.01

Plantowanie mechaniczne (obrobienie na czysto) skarp o szer. do 5,0 m i dna wykopów, grunt kat.III

9

KNNR nr 1

Obsianie skarp

0507-03 D-06.01.01

5 Lp. Podstawa

1

2

Opis

Jedn. obm.

Ilość

3

4

5

Wykonanie wykopów pod przepust w gruncie kat. III - IV

m3

17

Zasypanie wnęk za ściankami budowli inŜynierskich wraz z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi

m3

6

IV. OBIEKTY A. ROBOTY ZIEMNE

10

KNNR nr 1 0201-08 0209-09 0209-10 D 02.01.01

11

KNNR nr 1 0214-05 D 02.03.01

B. BUDOWA PRZEPUSTU

12

13

KNR-2-33 0601-01 D03.01.01

Wykonanie części przelotowej przepustu z rur o średnicy Ø60 cm

mb

8

KNR-2-33 0606-01 D03.01.01

Wykonanie ścianek czołowych przepustów drogowych jednootworowych

m3

4,0

mb

20

m3

80,5

m3

27

m3

27,8

m

115

V. ZJAZDY

14

KNR 2-31

Rozebranie przepustu ø 50

0816-02 D 01.02.04

15

KNNR nr 1 0201-08 0209-09 0209-10

Wykop pod przepusty ø 60

D 02.01.01

16

KNNR nr 1 0214-05 D 02.03.01

17

KNNR nr 6

Zasypanie wnętrz za ściankami budowli inŜynierskich z zagęszczeniem gruntu

Ławy Ŝwirowe pod przepusty ø 60

0605-01 D 06.02.01

18

KNNR nr 6 0605-08 D 06.02.01

Wykonanie przepustu ø 60 z rur betonowych zakończonych w skosie

6 Lp. Podstawa

1

2

19

KNNR nr 6 0101-03 KNNR nr 1 0201-08

Opis

Jedn. obm.

Ilość

3

4

5

m2

879,2

Koryto wykonane na całej szerokości jezdni głęb. 0,5 m grunt Kat. II – IV z

D 02.01.01

20

21

KNNR nr 6 0103-03 D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne, grunt kat. II-IV z transportem urobku

m2

879,2

KNNR nr 6

Ustawienie obrzeŜy betonowych 8x30 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową .

mb

409,6

m2

879,2

0404-05 D-08.03.01

22

KNNR nr 6 0104-04 D-04.02.01

Wykonanie warstwy odsączającej grubości 25 cm

23

KNNR nr 6 0109-02 D-04.06.01

Wykonanie podbudowy z mieszanki B–12,5 grub. 16 cm

m2

879,2

24

KNNR nr 6 0502-03 D 05.03.23a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej układanej na podsypce cementowopiaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

879,2

z piasku

VI. CHODNIKI

25

KNNR nr 6 0404-01 D-08.03.01

Ustawienie obrzeŜy betonowych 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

mb

1462,6

26

KNNR nr 6 0103-03 D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne, grunt kat. II

m2

1100,9

27

KNNR nr 6 0104-03 D-04.02.01

Wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm

m2

1100,9

28

KNNR nr 6 0502-02 D-08.02.02

Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm szarej układanej na podsypce cementowopiaskowej grub. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem

m2

1100,9

szt.

6

szt.

1

Ustawienie słupków do znaków drogowych - słupki istn. z istn. znakami

szt.

1

Przymocowanie tablic znaków do słupków -znak istn.

szt.

1

z piasku

VII. URZĄDZENIA DROGOWE

29

KNNR nr 6 0702-01 D-07.02.01

Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych Ø50

30

KNNR nr 6 0808-08 D-07.02.01

odkopanie słupków do znaków

31

KNNR nr 6 0702-01

32

KNNR nr 6

D-07.02.01

0702-05 D-07.02.01

7 Lp. Podstawa

Opis

Jedn. obm.

Ilość

1

2

3

4

5

33

KNNR nr 6 0702-05 D-07.02.01

Przymocowanie tablic znaków do słupków, szt 8 w tym D – 6 szt 4 obustronne

szt.

8

34

KNNR nr 6 0705-03

m2

28,34

m2

24,00

Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie segregacyjne ciągłę malowane mechanicznie

m2

50,64

Oznakowanie grubowarstwowe poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie segregacyjne przerywane malowane mechanicznie

m2

32,36

m2

11,25

Usunięcie zbędnego oznakowania

D-07.01.01

35

Oznakowanie grubowarstwowe poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie i przejścia dla KNNR nr 6 pieszych malowane mechanicznie P-10 0705-0601

D-07.01.01

36

KNNR nr 6 0705-0201 D-07.01.01

37

KNNR nr 6 0705-0301 D-07.01.01

38

KNNR nr 6 0705-01

Malowanie słupów energetycznych kolorem Ŝółtoczarnym wg wzoru U-9a i U-9b