tel , fax , tel. kom

90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: [email protected] tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 STADIUM PROJEKTU: PRO...
14 downloads 4 Views 120KB Size
90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: [email protected] tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT ZAMIENNY

TYTUŁ I ADRES PROJEKTU: PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA STACJA REDUKCYJNO – POMIAROWA, ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU, WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU, SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

INWESTOR:

INSTYTUT SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA UL. POMOLOGICZNA 18 96-100 SKIERNIEWICE NIP: 836-000-63-45

PROJEKTANT:

dr inż. TOMASZ JEROMINKO UPR BUD. NR. LOD/0053/POOS/03.

SPRAWDZAJACY:

mgr inż. NORBERT JASTRZĘBSKI UPR BUD. NR. LOD/0655/PWOS/06.

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inż. TOMASZ DZIEDZIC mgr inż. JAROSŁAW KUSIAK

LUTY 2009

Łódź, 27.02.2009r.

OŚWIADCZENIE

W świetle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z p. zm.) składam oświadczenie, jako projektant i sprawdzający projektu pod nazwą: STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT ZAMIENNY

TYTUŁ I ADRES PROJEKTU: PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA STACJA REDUKCYJNO – POMIAROWA, ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU, WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU, SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.............................................................. (podpis)

.............................................................. (podpis)

Spis treści: 1. Podstawa opracowania ...........................................................................................2 2. Zakres opracowania ................................................................................................2 3. Klasa lokalizacji i szerokość strefy kontrolowanej....................................................2 4. Rury polietylenowe - wymagania .............................................................................3 5. Kształtki - wymagania ..............................................................................................3 6. Metody łączenia rur i kształtek PE. .........................................................................3 7. Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i obiektami inżynieryjnymi ....................3 8. Roboty montażowe, w tym ziemne ..........................................................................4 9. Próba szczelności....................................................................................................5 10. Zabezpieczenie antykorozyjne ..............................................................................6 11. Wykonanie i odbiór ................................................................................................6 12. Uwagi końcowe .....................................................................................................7 13. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ..............................7 Spis rysunków: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Projekt zagospodarowania terenu Profil zew. instalacji gazu Stacja redukcyjno – pomiarowa Stacja redukcyjno – pomiarowa – schemat obudowy i uziomu Stacja redukcyjno – pomiarowa – strefa zagrożenia wybuchem Szafka gazowa na ścianie zewnętrznej budynku

rys. nr 1 rys. nr 2 rys. nr 3.1 rys. nr 3.2 rys. nr 3.3 rys. nr 4

Integralną część opracowania stanowią: 1. Uprawnienie(a), zaświadczenie(a)a z Izby i oświadczenie(a) projektanta(ów)

UWAGI: 1.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku stwierdzenia w terenie urządzeń podziemnych na trasie przyłączy objętych niniejszym P.T. należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem celem uzgodnienia rozwiązania zamiennego.

2.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów niż w zaprojektowanych i dobranych projekcie, ale o równoważnych parametrach.

1. Podstawa opracowania 1.2. Umowa zawarta z Inwestorem, 1.3. Uzgodnienia z Inwestorem, 1.4. Mapa do celów projektowych, skala 1:500, 1.5. Warunki Techniczne 1.6. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej 1.7. Obowiązujące przepisy prawa:  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156, Dz. U. Nr 201 poz. 1238),  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055, wraz z późniejszymi zmianami),  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r., Dz. U. Nr 201 poz. 1239 z dnia 6 listopada 2008r.),  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 17 września 2002r.),

1.8. Informacje zawarte w:  Normach zakładowych PGNiG S.A.  „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” – Rozdział 5 – Sieci gazowe (zalecone do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – Wyd.: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r.)  PN,  Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,  Literaturze technicznej 2. Zakres opracowania Opracowanie zawiera projekt: Stacji Redukcyjno-Pomiarowej, zlokalizowanej w linii ogrodzenia działki nr 257, zewnętrznej instalacji gazu od Stacji Redukcyjno-Pomiarowej (zlokalizowanej w linii ogrodzenia) do szafki gazowej zlokalizowanej na ścianie budynku kotłowni przy ul. Waryńskiego14, dz. nr 257 w Skierniewicach. 3. Klasa lokalizacji i szerokość strefy kontrolowanej Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) ustala się : - projektowana zew. instalacja gazu zlokalizowana będzie na terenie zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacji, - szerokość strefy kontrolowanej, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu wynosi 1,0m.

Str.2

4. Rury polietylenowe - wymagania Zew. instalację gazu należy wykonać z rur polietylenowych posiadających deklaracje zgodności zgodnie z normą PN-EN-1555-2:2003 – „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE).” lub aktualna aprobatę techniczną – z rur PE100, SDR11. Rury polietylenowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w „Wytycznych realizacji sieci gazowych z PE w M.O.Z.G. - wersja II”, w szczególności zaś powinny : posiadać aktualny atest I.G.N.i G. w Krakowie, powinny posiadać prawidłowy kształt i nieuszkodzoną powierzchnię, opalizacja rur nie powinna być większa niż 1,02 DN dla rur w odcinkach prostych, odcinki rur mające na powierzchniach zewnętrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania należy wyciąć i zastąpić rurami pozbawionymi wad, być prawidłowo oznakowane, być prawidłowo transportowane i składowane, być chronione przed kontaktem z substancjami mogącymi uszkodzić polietylen takimi jak rozpuszczalniki, smary, związki ropopochodne itp. 5. Kształtki - wymagania Kształtki stosowane do budowy gazociągów powinny być koloru żółtego lub czarnego. Powinny posiadać oznakowanie w materiale w sposób nie inicjujący uszkodzeń lub na nalepkach w formie kodu paskowego, określającego następujące dane: skrót nazwy Producenta, średnica nominalna i grubość ścianki, klasa polietylenu, wyraz „GAZ”, ciśnienie robocze, numer normy, aprobaty technicznej lub innego dokumentu normatywnego, data produkcji, Wszelki kształtki stosowane w gazownictwie powinny posiadać deklaracje zgodności zgodnie z normą PN-EN-1555-2:2003 – „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3. Kształtki” lub aktualna aprobatę techniczną. 6. Metody łączenia rur i kształtek PE. Dla średnic powyżej ∅63mm łączyć metodą zgrzewania doczołowego. Przy zgrzewaniu rur i kształtek polietylenowych obowiązuje procedura podana przez Producenta. 7. Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i obiektami inżynieryjnymi Trasę rurociągu zew. instalacji gazu zaprojektowano w sposób, który nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem. W miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi i zbliżeniach do nich roboty ziemne należy prowadzić ręcznie zachowując szczególną ostrożność oraz dokonując wcześniej w tych miejscach próbnych odkrywek. Przed przystąpieniem do wykopów mechanicznych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne celem zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia terenu. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim przewodów kabli energetycznych. Kable energetyczne w miejscach skrzyżowań należy zabezpieczać rurami AROTA, zabezpieczonymi taśmą „denso". Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie do celów projektowych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Ewentualną przebudowę uzbrojenia wykonać w uzgodnieniu z Użytkownikiem i Inwestorem. Str.3

Rozwiązanie skrzyżowań z przeszkodami terenowymi wykonać zgodnie z : PN-91/M-34501, „Wytycznymi M.O.Z.G. wersja II”, Zakładową Instrukcją Budowy Sieci Gazowych Niskiego i Średniego Ciśnienia z PE w Z.G.-Łódź. Skrzyżowania z kanalizacją kablową, przewodami kanalizacyjnymi mającymi połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt powinny być wykonane z zastosowaniem rur osłonowych na gazociągach. Odległość pionowa między zewnętrzna ścianką rury osłonowej a zewnętrzną ścianką przewodu kanalizacyjnego lub obudowy kanału kablowego powinna być nie mniejsza jak 0,15m. Natomiast skrzyżowania z liniami kablowymi elektroenergetycznymi o napięciu do 15 kV i sygnalizacyjnymi, nie ułożonymi w kanalizacji kablowej, winny być wykonane z zachowaniem odległości pionowej między zewnętrzną ścianką gazociągu a kablem co najmniej 0,25m. 8. Roboty montażowe, w tym ziemne Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie. Minimalne przykrycie zew. instalacji gazu winno wynosić 0,8m. Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze związane z pomiarami, organizacją robót należy wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w tomie I WTWiO. Ziemię wydobywaną z wykopu należy składować w odległości 0,5-0,7m od jego krawędzi, aby pozostawić przejście wzdłuż wykopu. Drugą stronę wykopu należy pozostawić wolną dla prowadzenia prac związanych ze zgrzewaniem rur PE-HD oraz dowozu materiałów. Możliwe do wykonania połączenia zgrzewania doczołowego wykonać na powierzchni terenu i połączone elementy wprowadzić w wykop przygotowany wg w/w zaleceń. Przy wykonywaniu pozostałych połączeń w wykonanym wykopie. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i innych części stałych. Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu należy : − wykonać podsypkę z piasku grubości 15cm (na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku nie zawierającego gliny, ostrych kamieni i innych ciał mogących uszkodzić rurę PE) - Granulacja piasku powinna wynosić 0-8mm (dopuszczalna jest zawartość 15% kamieni o wymiarach 8-20mm), − ułożyć rurę PE, − ułożyć drut identyfikacyjny miedziany o przekroju 1,5 mm2, − sprawdzić jakości połączeń i przeprowadzić próby szczelności. Po pozytywnym wyniku proce kontynuować: − wykonać zasypkę z piasku grubości 15cm, − zagęścić wstępnie grunt, − ułożyć żółtą taśmę ostrzegawczą o szerokości min. 0,1-0,2m z napisem GAZ, − zasypać wykop do końca zagęszczając grunt warstwami: − (teren zielony)ziemią do poziomu istniejącego terenu, − (teren utwardzony) odtworzyć warstwy podbudowy drogi, ulicy, chodnika, innego terenu utwardzonego. Stację redukcyjno-pomiarową (SRP) należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu oraz warunkami technicznymi przyłączenia do sieci. W skład SRP wchodzą m.in.: − gazomierz rotorowy G65, − przelicznik objętości przepływu gazu CMK-02, − układ do telemetrycznego przekazywania danych pomiarowych. Wykop należy oznakować i zabezpieczyć. Oznaczenie wykonać zgodnie z ZN-G-3001:2001 „Gazociągi –Oznakowanie trasy gazociągu - wymagania ogólne „ i ZG-N-3003:2001 „Gazociągi- Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania” Str.4

Wykop należy zabezpieczyć przed zalewaniem w sposób zgodny z przepisami. Wykopy należy wykonać zgodnie z następującymi przepisami : − Rozporządzenie MBiMB z dn.28.03.1972 r., w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, rozbiórkowych rozdz. 5 „Roboty ziemne (Dz.U.Nr 13 z 1972 r. poz. 93); − BN-62/8836-02 „Roboty ziemne budowlane - wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”; − Instrukcja ramowa BHP dla Zakładów Przemysłu Gazowniczego. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z: normą PN-68/B-06050 „Roboty ziemne, budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.", normą BN-83/8836-06 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.", Zasypywanie wykopów należy wykonać zgodnie z punktem 2.3.7. normy PN-68/B-06050 i punktem 2.3.8. normy BN-66/8972-01, ziemią bez zanieczyszczeń, nie zamarzniętą, z jednoczesnym zagęszczeniem warstwami o grubości przyjętej dla danej metody zagęszczenia. Prace montażowe prowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz instrukcją montażu danego sytemu. Przy budowaniu instalacji gazowej ma zastosowanie system zarządzania jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2001 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”. Procesy spawalnicze realizować zgodnie z normami: PN-EN 729-1:1997 „Spawalnictwo. Spawanie metali. Wytyczne wyboru wymagań dotyczących jakości i stosowania” PN-EN 729-2:1997 „Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości w spawaniu” PN-EN 729-3:1997 „Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczące jakości w spawaniu” PN-EN 729-4:1997 „Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie” 9. Próba szczelności Należy przeprowadzić w oparciu o: - normę PN-92/M34503 - Dz. U. nr 97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055 - wytyczne Realizacji Sieci Gazowych z PE w MSGS oddział Łódź. Próbę szczelności należy przeprowadzić przez 24 godziny pod ciśnieniem 0,75 MPa (przy stosowaniu urządzeń pomiarowych o zakresie 0÷1 MPa) stosując manometr rejestrujący klasy 1,0; kontrolny manometr tarczowy klasy 0,6 oraz próbny manometr tarczowy klasy 1,6 – posiadające aktualną legalizację. Stacja Redukcyjno-Pomiarowa gazu po jej wykonaniu, musi zostać sprawdzona w obecności dostawcy gazu. Kontrola zgodności wykonania z projektem: sprawdzenie średnic rur, użytych materiałów, urządzeń i prawidłowości robót montażowych, Kontrola jakości wykonania sprawdzenie jakości użytych materiałów i rządzeń, Str.5

zgodności wykonania robót zgodnie z wytycznymi, przepisami, drożności przewodów wydmuchowych reduktora, próba działania reduktora, Kontrola szczelności przewodów kontrolę szczelności przewodów średniego ciśnienia (tzn. od kurka głównego do reduktora) należy przeprowadzić za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,75 MPa. Czas trwania próby 24 godziny. przez 30min. Po próbie szczelności należy przeprowadzić próbę działania reduktorów, która polega na sprawdzeniu ciśnienia wylotowego, szczelności zamknięcia reduktora przy braku przepływu, sprawdzeniu atestów reduktora oraz sprawdzeniu drożności przewodów wydmuchowych z reduktora. kontrolę szczelności przewodów niskiego ciśnienia należy przeprowadzić za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,75 MPa przez 24 godziny. Poddany próbie odcinek uważa się za szczelny, gdy w czasie 30min trwania próby nie ma spadku ciśnienia na pomiarowym manometrze. Szczelność miejsc z zamontowaną armaturą, połączenia kołnierzowe sprawdzić za pomocą środka pianotwórczego. Odbiór SRP powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami obowiązującej instrukcji postępowania przy odbiorach gazociągów średniego i niskiego ciśnienia. Odbiór robót przeprowadzają Przedstawiciele Inwestora w obecności Przedstawicieli Dostawcy gazu przed wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych i ewentualnym przykryciem przewodów. Prace związane z tym odbiorem obciążają Wykonawcę robót. 10. Zabezpieczenie antykorozyjne Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności instalację gazową (elementy niezbędne do zabezpieczenia antykorozyjnego) oczyścić do 3º stopnia czystości i zabezpieczyć antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbą podkładową chlorokauczukową, na którą - po jej wyschnięciu – nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej w kolorze żółtym. Można stosować inną specjalną farbę rdzochronną, np. Cynkor – w dwóch warstwach – podkładowej i nawierzchniowej. Malować nie później niż 4 godziny po oczyszczeniu. Prace zabezpieczające prowadzić przy temperaturze powietrza min. 10ºC i wilgotności względnej mniejszej niż 75%. 11. Wykonanie i odbiór Warunki wykonania i robót ziemnych Warunkiem rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem wykopów jest posiadanie zezwolenia na wykonanie robót ziemnych, wytyczenie przez służbę geodezyjną trasy oraz powiadomienie zainteresowanych gestorów uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu prac. Prace powinien zrealizować Wykonawca posiadający uprawnienia do tego typu działalności. Czynności te winny być przeprowadzone pod nadzorem Przedstawiciela Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. w Warszawie, oddział Gazownia Łódzka. Roboty ziemne i montażowe wykonywać zgodnie z opinią ZUDP w Skierniewicach oraz przepisami BHP i warunkami technicznymi montażu i odbioru instalacji gazowych. Po wykonaniu robót i odbiorze technicznym zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

Str.6

Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi być zgodny z : Instrukcje producentów rur i urządzeń, Warunki BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, Instalowanie urządzeń powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi ich producentów. „Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe” Zew. instalacja gazu może być przyjęta do eksploatacji po spełnieniu następujących warunków : wykonaniu prób szczelności i wytrzymałości z pozytywnym wynikiem potwierdzone protokołem z prób, oczyszczenie przewodów z zanieczyszczeń pozostałych w nich po budowie, przekazaniu Dostawcy gazu kompletnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami (odrębne opracowanie nie będące zakresem niniejszej dokumentacji), sprawdzeniu zastosowanych materiałów i urządzeń, sprawdzeniu poprawności działania zamontowanej armatury i urządzeń. 12. Uwagi końcowe − Wszystkie elementy użyte do wykonania SRP, zew. instalacji gazu oraz armatura winny posiadać stosowne dopuszczenia i być zgodnie z nimi wykorzystane, − Wszystkie zastosowane materiały na wykonanie SRP winny posiadać odpowiednie aktualne atesty dopuszczające je do stosowania w naszym kraju, − Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów niż w zaprojektowanych i dobranych projekcie, ale o równoważnych parametrach, − − Ponad to obowiązują: − Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156, Dz. U. Nr 201 poz. 1238) − Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055, wraz z późniejszymi zmianami), − Rozporządzenie Ministra SW z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” (Dz. U. Nr 92, poz. 460, wraz z późniejszymi zmianami tj. Dz. U. poz. 507 z 1995 r.) 13. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Część opisowa: zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; zakres robót: Stacja Redukcyjno- Pomiarowa, zewnętrzna instalacja gazu, kolejność realizacji poszczególnych obiektów: wykonanie niezbędnych wykopów, montaż gotowego fundamentu pod systemową obudowę Stacji Redukcyjno – Str.7

  

pomiarowej, montaż gotowej systemowej obudowy Stacji Redukcyjno – pomiarowej, montaż armatury składającej się na SRP, montaż zewnętrznej instalacji gazu z rur PE, montaż szafki gazowej na ścianie zew. budynku kotłowni, montaż armatury w szafce gazowej,

wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; brak obiektów podlegających rozbiórce wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; elementami zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to istniejące sieci energetyczne niskiego napięcia. informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; W trakcie wykonywania prac montażowych mogą wystąpić zagrożenia związane z pracami związanymi ze spawaniem rur stalowych szczególnie w wykopach oraz w pomieszczeniu wejść przyłącza sieci cieplnej do budynku – zapewnić wykop o odpowiedniej szerokości celem należytego przewietrzania się wykopu, w pomieszczeniu budynku wentylację grawitacyjną. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie wykonywania otworów i przewiertów stropów i ścian na istniejące instalację (elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną, gazową). informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia; wykopy, przejścia i strefy niebezpieczne zabezpieczyć i oznakować (oświetlenie ostrzegawcze również w nocy) wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), wykonać zejścia do wykopów dla Wykonawców robót, wykonać bezpieczne kładki piesze, urządzić składowiska materiałów, 6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracowników z ryzykiem. Każdy pracownik budowy ponadto ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami: instrukcja postępowania na wypadek pożaru instrukcja przeciwpożarowa ogólna instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników sposoby postępowania pracowników w nieszczęśliwych wypadkach wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, tzn: z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów, surowców i substancji używanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich właściwościami żrącymi i toksycznymi, praca w wykopach, praca mechanicznych środków transportu, praca na wysokości, Str.8

sposób postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów w zakresie elektrycznym, gazowym, itp. a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, W przypadku wystąpienia zagrożenia należy postępować wg instrukcji postępowania na wypadek zagrożenia. Kierownik budowy zapozna pracowników z w/w instrukcjami oraz wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym wszystkich pracowników. Ponadto poda informację o najbliższym dostępnym punkcie lekarskim, najbliższej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, najbliższej Komendzie Policji, najbliższym Pogotowiu Gazowniczym. b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP. Każdy z Pracowników zatrudnionych na placu budowy ma obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby; 7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; Kierownik budowy określi sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie placu budowy, wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom zatrudnionym na tym placu budowy numer telefonu do biura, ewentualnie na telefon komórkowy. Kierownik budowy sporządzając plan BIOZ wyznaczy miejsca parkowania samochodów dostawczych, pracowników ewentualnie Podwykonawców. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii czy innych zagrożeń. Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym wszystkich pracowników. Ponadto poda informację o najbliższym dostępnym punkcie lekarskim, najbliższej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i najbliższej Komendzie Policji, najbliższym Pogotowiu Gazowniczym. 9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Kierownik budowy wskaże miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Kierownik budowy wskaże miejsca lokalizacji sanitarnych.

pomieszczeń

higieniczno-

Część rysunkową planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przygotuje Kierownik budowy wg wytycznych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Str.9

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz.U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 17 września 2002r.),

Str.10