fax , NIP ; tel. kom

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA „PROJEKT” ul. Starowałowa 3; 67-200 Głogów tel./fax.076-8352028, [email protected] NIP 693-102-38-51; tel. kom. 604 756 741...
Author: Anna Adamska
7 downloads 2 Views 112KB Size
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA „PROJEKT” ul. Starowałowa 3; 67-200 Głogów tel./fax.076-8352028, [email protected] NIP 693-102-38-51; tel. kom. 604 756 741

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Nazwa

PRZEBUDOWA OGRODZENIA Lokalizacja

ulica Sikorskiego 4; dz. 211; Miasto Głogów,

BranŜa

Architektoniczno-Budowlana Inwestor

Projektant architektura

Asystent Projektanta architektura

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE UL. Sikorskiego 4 67-200 GŁOGÓW mgr inŜ. Arch. Sławomir A. Krawczyk w specjalności architektonicznej, nr upr. 118/94/Lw inŜ. Krzysztof Kordiuk inŜynier budownictwa lądowego

GŁOGÓW, PAŹDZIERNIK 2009r.

BUDOWA Przebudowa ogrodzenia UL. Sikorskiego 4, dz. 211 GŁOGÓW INWESTOR MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE UL. Sikorskiego 4 67-200 GŁOGÓW

Oświadczam, Ŝe zgodnie zart.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane niniejszy projekt budowlany sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Głogów październik 2009r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1/ Strona tytułowa 2/ Oświadczenie projektanta 3/ Decyzja i uprawnienia projektanta 4/ Zawartość opracowania 5/ Opis techniczny do inwentaryzacji 6/ Ocena stanu technicznego 7/ Opis techniczny 8/ Plan sytuacyjny 9/ Rzut ogrodzenia inwentaryzacja

1:200

rys. 1

10/Szczegół ogrodzenia inwentaryzacja

1:25

rys. 2

11/ Uszkodzenia elementów

1:25

rys.3

12/ Rzut ogrodzenia projekt

1:200

rys. 4

13/ Szczegół ogrodzenia projekt

1:25

14/ Przekroje B-B i C-C zbrojenie

1:25

rys. 5 rys. 6

OPIS TECHNICZNY do I N W E N T A R Y Z A C J I 1/ Dane ogólne: Przebudowa ogrodzenia dla terenów budynku MOPS w Głogowie. Jest to ogrodzenie z ram stalowych i słupków stalowych, posadowione na betonowym murku z lastryka. 2/ Lokalizacja: UL. Sikorskiego 4, dz 211. 67-200 GŁOGÓW 3/Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji ogrodzenia stalowego- planuje się dla w/w ogrodzenia wykonać projekt przebudowy. Zakres opracowania obejmuje ogólną charakterystykę obiektu wraz z rysunkami architektoniczno-budowlanymi.

5/ Dane charakterystyczne ogrodzenia Obwód ogrodzenia wynosi 233,00m. Ogrodzenie składa się ze słupków i ram stalowych zamocowanych na murku wykonanym z lastryka betonowego nieoszlifowanego. Słupki wykonane są z rur stalowych o średnicy 50mm, wysokość słupka 130cm. Ramki wykonane są z kątowników 50x50x3 wraz ze wzmocnieniem z 2 prętów Ø14 i Ø16, wymiar ramki w przęśle podstawowym 280x120cm. Osłonę dla ramy stanowi sitka z drutu 3mm o prostopadłych oczkach o wymiarze 3,5cm. Wszystkie elementy są połączone za pomocą spawania montaŜowego. Słupki stalowe są zabetonowane w murku betonowym, wykończonego lastrykiem nieoszlifowanym. Murki wystają ponad poziom terenu od wewnątrz terenu na wysokość od 25-35cm, a na zewnątrz terenu na wysokość od 35cm do 119cm. Wschodnia cześć murka stanowi takŜe mur oporowy dla mas gruntu. Podstawowy rozstaw przęseł ogrodzenia 289-290cm, liczba wszystkich przęseł bez bram 77. W ogrodzeniu znajduje się jedna brama wjazdowa skrzydłowa od strony południowej oraz jedna brama przesuwna od strony północnej. Słupki mocujące bramy wykonane z rur stalowych o średnicy 80mm. Elementy stalowe ogrodzenia malowane na kolor ciemnozielony.

OCENA STANU TECHNICZNEGO 1. Cel opracowania. Celem opracowania jest ocena stanu technicznego ogrodzenia terenu wokoło budynku MOPS w Głogowie. Jest to ogrodzenie posadowione na murku z lastryka nieoszlifowanego. Ogrodzenie składa się ze słupków fi 50 i ram stalowych z kątowników 50x50x3 i siatki o oczkach 3,5*3,5cm spawanego do stalowej ramki. 2. Ocena zuŜycia elementów. a) Murek z lastryka jest zabrudzony i zawilgocony, w 5 miejscach uszkodzona jest czapka murka, murek od strony wschodniej stanowi takŜe ścianę oporową o wysokości max. 119cm – w tym miejscu murek od naporu gruntu wychylił się od pionu o około 10%, ze względu na napór gruntu mogą wystąpić w przyszłości uszkodzenia murku; Ogólny stan techniczny ocenia się jako zły, zuŜycie wynosi 50%, konieczny jest remont kompleksowy. b) Słupki stalowe z rury stalowej Ø50 są na górze zardzewiale poniewaŜ nie posiadają daszków na końcu i woda wlewa się do rury. Rury stalowe posiadają juŜ liczna ilość warstw malarkich. Ogólny stan techniczny ocenia się jako niezadowalający, zuŜycie wynosi 30%, konieczny jest remont kompleksowy. c) Siatki w obramowaniu: osadzone pomiędzy słupkami- widać nieznaczne uszkodzenia kotew mocujących do słupków w 20%, elementy stalowe są pomalowane- ale wg oględzin na siatce i kątownikach jest parę warstw farby i najprawdopodobniej na elementach stalowych jest rdza ukryta pod powłoka malarska. NaleŜy przeprowadzić bieŜące czyszczenie i konserwację elementów stalowych. W 10% siatka jest oderwana od ramy. Ogólny stan techniczny ocenia się jako niezadowalający, zuŜycie wynosi 20%, konieczna jest konserwacja płotów stalowych i ewentualna wymiana części znacznie zuŜytych elementów. 3. Wnioski. Wg przeprowadzonych oględzin ogrodzenie działki jest w stanie niezadowalającym, koniecznie naleŜy przeprowadzić kompleksowy remont ogrodzenia. Remont poprawi wygląd i estetykę ogrodzenia, a takŜe sprawi Ŝe ogrodzenie będzie dłuŜej funkcjonować. Nie przeprowadzenie remontu przyczyni się do dalszego zniszczenia ogrodzenia przez szkodliwe warunki atmosferyczne. Zaleca się rozbiórkę ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia o podobnym wyglądzie.

WYTYCZNE REMONTOWE 1. Rozebrać w całości istniejące ogrodzenie, elementy stalowe oddać do skupu surowców wtórnych, gruz betonowy oddać na wysypisko. 2. Wykonać wykop pod wykonanie nowego murka betonowego, tak aby murek betonowy był zagłębiony 80cm pod poziomem terenu. Tam gdzie murek nie stanowi murka oporowego wykonać murek z betonu B15 bez stosowania zbrojenia. Tam gdzie murek będzie stanowił mur oporowy naleŜy wykonać ścianę oporową zgodnie z przekrojami zbrojenia oraz kształtu B-B i C-C. Do wykonania zbrojenia zastosować stal A-III pręty główne i stal A-0 zbrojenie rozdzielcze. Murek w całości betonowany z betonu B20. Elementy murka zagłębione w gruncie izolować dysperbitem 2x lub papą na lepiku 2x. W murek betonowy zakotwić słupki stalowe ogrodzenia na głębokość 70cm. Słupki wykonane z przekroju kwadratowego stalowego 70x70x3. 3. Na murku betonowym wykonać wykończenie z dwóch warstw cegły klinkierowej drąŜonej, pierwsza warstwa wymurowana na płasko, druga warstwa wymurowana na sztorc (pionowo). Do wykończenia cegły zastosować fugę cementową szarą. Zastosować cegłę klinkierową drąŜona prostokątną w kolorze czerwonym. 4. Zamówić lub wykonać ramki ogrodzenia zgodnie z załączonym rysunkiem, ramka z przekroju kwadratowego 40x40x3 wraz ze szczebelkami z przekroju kwadratowego 20x20x2. Ramki ogrodzenia wykonać za pomocą spoin montaŜowych. Ramki zamontować za pomocą spawania poprzez cztery płaskowniki do słupków. 5. Rozstaw słupków zgodnie z załączonym rozstawem, na kaŜdej długości obwodu ogrodzenia zastosowano krótsze przęsła korygujące, słupki zostaną zabetonowane po wytyczeniu granic działki przez geodetę. 6. Kolor ogrodzenia pozostawia się w gestii inwestora po konsultacji z projektantem. 7. Bramę wjazdową na części południowej ogrodzenia wykonać z takich samych elementów jak całe nowe ogrodzenie. 8. Brama przesuwna na stronie północnej pozostaje bez zmian, naleŜy ja pomalować na kolor nowego ogrodzenia.

Uwagi: Wszystkie uŜyte materiały, wyroby, urządzenia i rozwiązania technologiczne powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadać aktualne atesty ITB i PZH. Prace prowadzić zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. W trakcie przeprowadzania robót powiadomić Urząd Miasta o zajęciu chodnika miejskiego i wykonać stosowne zabezpieczenia placu budowy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIANazwa: Przebudowa ogrodzenia Ul. Sikorskiego 4 67-200 Głogów.Inwestor: MOPS w Głogowie Ul. Sikorskiego 4 67-200 Głogów.Projektant: Sławomir Krawczyk, ul. Starowałowa 3, 67-200 Głogów.

1. Zakres: Przebudowa ogrodzenia dla budynku biurowego. Rozbiórka i budowa nowego ogrodzenia posesji. 2. Wykaz: teren działki jest zabudowany, występują obiekty budowlane. 3. Elementy: budowa nie uciąŜliwa, nie występują elementy mogące stwarzać szczególne zagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi- prace ziemne, betonowe bez rusztowań. 4. ZagroŜenia: nie przewiduje się specjalnych zagroŜeń podczas prowadzenia robót budowlanych, zwiększyć uwagę naleŜy podczas rozbiórki wysokich murków ze względu na ryzyko przewrócenia się muru i nagłe osuniecie się gruntu. 5. Wskazania: wszyscy pracownicy na budowie muszą zostać przeszkoleni pod względem BHP oraz nosić ubrania robocze i ochronne nakrycia głowy. Prace budowlane przeprowadzać zgodnie ze sztuką budowlaną. 6. Środki: nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń poza ogrodzeniem placu budowy i zabezpieczeniem go przed osobami niepowołanymi. Nie przewiduje się wykonywania głębokich wykopów.