tel. kom

ZAKŁAD USŁUG „DAN” Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax 89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: [email protected] DAN IŁAWA S...
9 downloads 3 Views 5MB Size
ZAKŁAD USŁUG „DAN” Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax 89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: [email protected]

DAN IŁAWA

STADIUM

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY WYKONAWCZY

BRANŻA

Drogowa CPV – 45 23 31 20-6

OBIEKT

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 2 w Iławie

ADRES

Gimnazjum Samorządowe Nr 2 14-202 Iława ul. Wiejska 11 dz. 528/1; 535; 537/30

INWESTOR

PROJEKTANT

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława ul. Niepodległości 13

inż. G. Drzycimski

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Strona tytułowa

1

str.

2. Klauzula sprawdzającego

2

str.

3. Klauzula sprawdzającego

3 - 4

str.

4. Projekt architektoniczno – budowlany / wykonawczy - część opisowa - część rysunkowa

5. Projekt zawiera

5 - 18 str. 19 - 54 str.

54

str.

ZAKŁAD USŁUG “DAN” spółka z o.o. 14-200 IŁAWA UL. Kopernika 4c/22 tel. fax. 89 / 644 81 77 tel. 662 043 592

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -WYKONWCZY

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 2 w Iławie

OBIEKT:

klasa drogi: kategoria drogi: Jezdnia , Parkingi: nawierzchnia: kostka betonowa Drogi pożarowe: nawierzchnia: płyty ażurowe Chodniki: nawierzchnia: kostka betonowa Opaski budynku: nawierzchnia: płytki betonowe Schody, pochylnie: nawierzchnia: płytka betonowa Bieżnia z budynkiem gospodarczym: nawierzchnia: poliuretan Odwodnienie: wpusty uliczne, studnie rewizyjne, kolektory , przykanaliki

drogowa

BRANŻA:

„D” KR 1 8 cm 10 cm 6 cm 7 cm 4 cm 1 cm

CPV 45 23 31 20-6

INWESTOR:

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

PROJEKTANT:

inż. Grzegorz Drzycimski (191/81/OL) - branża drogowa

.................................

ASYSTENT PROJEKTANTA:

tech. Robert Juńczyk

DATA:

30.05.2011

.................................

ZAKŁAD USŁUG “DAN” spółka z o.o. 14-200 IŁAWA UL. Kopernika 4c/22 tel. 89 / 644 81 77 tel. 662 043 592

KLAUZULA SPRAWDZAJĄCEGO

OBIEKT:

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 2 w Iławie

BRANŻA:

drogowa CPV 45 23 31 20-6

INWESTOR:

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

PROJEKTANT:

inż. Grzegorz Drzycimski ( 191 / 81 / OL ) - branża drogowa

.........................................

Sprawdzający : - nie dotyczy Prawo Budowlane art. 20 ust 2 , ust.3 projekt jest zaliczony do obiektów o konstrukcji prostej. Oświadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 20 ust. 4 Projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.........................................

DATA:

30.05.2011

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Z a k r e s

opracowania

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 2 w Iławie ul. Wiejska 11 1.1. branża drogowa - przebudowa dróg dojazdowych i pożarowych - przebudowa parkingów - przebudowa ciągów pieszych – chodników, placów przed szkołą - budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych - przebudowa schodów zewnętrznych - budowa bieżni wokół boiska - budowa budynku gospodarczego - przebudowa kanalizacji deszczowej - przebudowa ogrodzenia - zagospodarowanie placów zieleni

- inwestor - Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława

2. P o d s t a w a

opracowania

- pomiary uzupełniające - podkłady geodezyjne w skali 1: 500 - warunki techniczne Dz U nr 430 / 1999 r z dnia 02.03.1999 r - Ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz. U.nr 89/1994r) - Rozporządzenie Ministra Ochrony środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5.11.1991r. W sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim odpowiadać ścieki wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz 503) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz 627) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz 735 z dnia 3.08.2000r) - zlecenie od U.M Iława na wykonanie projektu: Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 2 w Iławie ul. Wiejska 11

3. S t a n

i s t n i e j ą c y.

3.1. Parametry techniczne drogi -a) - ul. Baczyńskiego - droga klasy - kategoria ruchu - prędkość projektowa - obciążenie - szer. jezdni - szer. chodniki

D KR 1 Vp= 30 km/h 100 kN/oś 5,00 m 1,50 – 3,00 m

-b) - ul. Wiejska - droga klasy - kategoria ruchu - prędkość projektowa - obciążenie - szer. jezdni - szer. chodniki

Z KR 3 Vp= 30 km/h 100 kN/oś 6.00 m 1,50 – 3,00 m

3.2. Natężenie ruchu Natężenie ruchu średnie, na ulicy Baczyńskiego występuje ruch samochodów osobowych – dojazd do osiedla budynków wielorodzinnych. Na ulicy Wiejskiej występuje średni ruch samochodów osobowych ze znacznym udziałem samochodów ciężarowych. 3.3. Nawierzchnia jezdni Ul. Baczyńskiego oraz ulica Wiejska mają nawierzchnie z asfaltobetonu ograniczoną z obu stron krawężnikami. 3.4. Parkingi Na przedmiotowym obszarze występują parkingi dla samochodów osobowych: -a) parking od ulicy Baczyńskiego - P1 - nawierzchnia parkingu betonowa bardzo zniszczona - miejsca postojowe nie wydzielone - ilość miejsc postojowych 38 msc - miejsca postojowe usytuowane względem drogi dojazdowej pod kątem 90 stopni - droga dojazdowa szerokości 5,00 m 3.5. Chodniki i place przed budynkiem szkoły Na projektowanym obszarze istniejące chodniki i place mają nawierzchnię utwardzoną płytek betonowych ułożonych na podsypce piaskowej. Nawierzchnia chodników ograniczona jest z obu stron obrzeżami betonowymi. 3.6. Podjazdy dla niepełnosprawnych Na projektowanym obszarze przebudowy chodników i placów przed szkołą występuje jeden podjazd dla osób niepełnosprawnych. Istniejący podjazd znajduje się przed wejściem głównym do szkoły. Nawierzchnia zjazdu wykonana jest płytek ceramicznych. Brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych z tyłu budynku szkoły t.j. od strony boisk szkolnych. 3.7. Schody zewnętrzne Na projektowanym obszarze przebudowy chodników i placów przed szkołą występują schody zewnętrzne do budynku oraz schody zewnętrzne terenowe służące jako zejścia na boiska szkolne. Nawierzchnia schodów przed wejściem głównym do szkoły wykonana jest płytek ceramicznych a pozostałych schodów z betonu zatartego na gładko. Schody zewnętrzne w całości zostały przewidziane do przebudowy . 3.8. Odwodnienie placu Na obszarze przebudowy istnieje sieć kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z jezdni spływają powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do w/w sieci.

3.9. Ogrodzenia Na obszarze przebudowy istnieją ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika obsadzonych poprzez słupki stalowe w cokołach betonowych. Przy przebudowie układu drogowego zaprojektowano w części nowe ogrodzenia nawiązując się do istniejących płotów.

4. W a r u n k i

gruntowo-wodne

4.1.Gruntowe Na odcinku przebudowy występują grunty piaszczyste, przemieszane z gliną piaszczystą. 4.2. Wodne Poziom wód gruntowych na przeważającej części omawianej drogi w okresie badań znajdował się głębiej niż 2,0 m od poziomu nawierzchni. 4.3. Na podstawie badań zakwalifikowano podłoże do grupy nośności G1 5. U k ł a d p r o j e k t o w y 5.1. Zakres opracowania : - przebudowa i budowa nowych dróg dojazdowych i dróg pożarowych a) drogi pożarowe - nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 10 cm =572,00 m2 b) drogi pożarowe, jezdnie manewrowe - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm =2.927,61 m2 - przebudowa i budowa nowych parkingów a) miejsca postojowe P1, P2, P3 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm =922,50 m2 - przebudowa chodników i placów przed budynkiem a) chodniki i place - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm =3.084,20 m2 b) opaski budynku - nawierzchnia z płytek betonowych gr. 7 cm =164,50 m2 c) place gry - nawierzchnia z płytek betonowych szlachetnych gr. 4 cm =128,00 m2 - budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych a) podjazdy i pochylnie - nawierzchnia z płytek betonowych szlachetnych gr. 4 cm =144,80 m2 - przebudowa schodów zewnętrznych a) schody zewnętrzne - nawierzchnia z płytek betonowych szlachetnych gr. 4 cm =115,80 m2 - budowa bieżni a) bieżnia – nawierzchnia toru z masy poliuretanowej =1.264,00 m b) budynek gospodarczy – kubatura =63,20 m3 c) skocznia w dal =1kpl.

- przebudowa kanalizacji deszczowej a) projektowane wpusty uliczne WP1 ; WP2 ; WP11 ; WP12 ; WP17 b) istniejące wpusty uliczne do regulacji WP3 ; WP4 ; WP5 ; WP6 ; WP7 ; WP8 ; WP9 ; WP10 ; WP12 ; WP13 ; WP14 ; WP15 ; WP16 ; WP18 c) studnie rewizyjne śr.120 cm – S1 d) kolektor z tworzywa sztucznego ø25 cm =22,00 m e) przykanaliki z tworzywa sztucznego ø20 cm =33,00 m - przebudowa ogrodzenia a) ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika na słupkach stalowych obsadzonych w cokole betonowym =36,00 m b) ogrodzenia panelowe ocynkowane ogniowo z siatki w ramach z kształtowników na słupkach stalowych obsadzonych w cokole betonowym prefabrykowanym =305,00 m c) ogrodzenia – boiska – piłkochwyty z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w w fundamencie betonowym =34,00 m - zagospodarowanie zieleni a) zagospodarowanie trawników =12.362,00 m2 b) nasadzenia drzew i krzewów =5.408,00 m2 5.2. Prognoza ruchu po przebudowie - przebudowa terenu przed szkołą nie wpłynie na zmianę natężenia ruchu ulicy Baczyńskiego oraz ulicy Wiejskiej

6. P l a n s y t u a c y j n y 6.1. Jezdnia 6.1.1. Drogi pożarowe z płyt betonowych ażurowych a) - szerokości 3,50 m - usytuowanie drogi wzdłuż skarpy placu rekreacyjnego (boisk) - długość drogi pożarowej – 160,00 m - droga pożarowa ograniczona została krawężnikami z dwóch stron, od strony skarpy krawężnikiem wystającym +8 cm, od strony boisk krawężnikiem najazdowym +3 cm 6.1.2. Drogi pożarowe, manewrowe z kostki betonowej a) - szerokość 5,00 m – wjazd od strony ul. Wiejskiej do placu przed budynkiem szkoły - długość drogi 80,00 m - przy drodze usytuowany parking P2 - droga ograniczona z obu stron krawężnikami na +8 cm b) - szerokość 5,00 m – wjazd od strony ul. Baczyńskiego na plac rekreacyjny oraz na tył budynku od strony boisk szkolnych - długość drogi 50,00 m - droga ograniczona z obu stron ograniczona krawężnikami wystającymi na +8 cm - przy drodze usytuowany parking P3 6.1.3. Drogi dojazdowe, manewrowe z kostki betonowej gr. 8 cm a) - szerokość od 3,00 m do 5,40 m - szer. 3,00 m - długość odcinka 17,00 m - szer. 5,40 m - długość odcinka 26,00 m - usytuowanie drogi wzdłuż budynku szkoły - przy rampie

- przy rampie utrzymano istniejący plac manewrowy o wymiarach 21,50 m x 12.40 m - przy skarpie utrzymano istniejący plac manewrowy o wymiarach 19,10 m x 19,30 m - place wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm - drogę oraz place ograniczone zostały krawężnikiem wystającym na +8 cm b) - szerokość 5,00 m - długość odcinka 77,00 m - usytuowanie drogi wzdłuż parkingu P1 - wjazd i wyjazd od ulicy Baczyńskiego - na dojeździe do parkingu zaprojektowano krawężniki wystające na +8 cm - na wysokości przejść dla pieszych zaprojektowano krawężniki obniżone na +2 cm c) - szerokość 3,00 m - długość odcinka 54,00 m i 45,00 m - usytuowanie drogi wzdłuż sali gimnastycznej -odcinek 54,00 m - usytuowanie drogi wzdłuż skarpy – odcinek 45,00 m - wjazd od ulicy Baczyńskiego - na odcinku drogi dojazdowej zaprojektowano obrzeża betonowe - dojazd z obu odcinków zakończono placem manewrowym 17,50 m x25,70 m - plac manewrowy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm 6.2. Chodnik , plac , opaska 6.2.1. Chodniki - szerokość chodnika 1,50 m - 3,00 m - usytuowanie chodników pokazano na planie zagospodarowania terenu - nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm - obramowanie chodników należy wykonać z obrzeży betonowych 8x30 cm 6.2.2. Plac - plac przed budynkiem szkoły – w/g planu zagospodarowania terenu - nawierzchnia placu z kostki betonowej gr. 6 cm - obramowanie chodników należy wykonać z obrzeży betonowych 8x30 cm 6.2.3. Opaski - opaski wokół budynku szkoły - nawierzchnia opaski z płytek betonowych 50x50x7cm - obramowanie opasek należy wykonać z obrzeży betonowych 8x30 cm 6.3. Pochylnie dla osób niepełnosprawnych 6.3.1. Pochylnie dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły, i na boisko (w skarpie) - wejście główne od ulicy Wiejskiej - wejście do administracji szkoły od ulicy Wiejskiej - wejście do budynku szkoły od strony placu rekreacyjnego (boisk) - szerokość pochylni 1,20 m - pochylenie max 6,0% - nawierzchnia pochylni z płytek betonowych szlachetnych gr. 4 cm - podest pochylni 1,20 m x 1,50 m - nawierzchnia podestu z płytek betonowych szlachetnych gr. 4 cm - balustrady zewnętrzne obsadzone obustronnie

6.4. Schody zewnętrzne 6.4.1. Schody zewnętrzne do budynku szkoły - wejście główne od ulicy Wiejskiej - wejście do administracji szkoły od ulicy Wiejskiej - wejście na salę gimnastyczną od ul. Wiejskiej - wejście do budynku szkoły od strony placu rekreacyjnego (boisk) - 2 szt. - szerokość schodów 3,00 m - nawierzchnia schodów z płytek betonowych szlachetnych gr. 4 cm - podest schodów 1,50 m x 3,00 m - nawierzchnia podestu z płytek betonowych szlachetnych gr. 4 cm - balustrady zewnętrzne obsadzone obustronnie 6.4.2. Schody zewnętrzne terenowe - zejścia na plac rekreacyjny (boisko) - 4 szt. - szerokość schodów 3,00 m - nawierzchnia schodów z płytek betonowych szlachetnych gr. 4 cm - podest schodów 1,28 m x 3,00 m - nawierzchnia podestu z płytek betonowych szlachetnych gr. 4 cm - balustrady zewnętrzne obsadzone obustronnie 6.5. Bieżnia lekkoatletyczna - bieżnia wokół boiska do piłki nożnej - bieżnia do biegów na 60 m i 100 m (4 tory), biegi długie (2 tory) - szerokość toru bieżni 1,25 m - opaska bezpieczeństwa 0,50 m od strony wewnętrznej i zewnętrznej - bieżnia ograniczona obrzeżem betonowym 8x30 cm - skocznia w dal 8,00x3,40 m - deska do wybicia szer. 34 cm odporna na warunki atmosferyczne , wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV. Powierzchnia odbicia powinna być antypoślizgowa i odpowiednia do obuwia sportowego i możliwością wymiany panelu kontaktowego na panel do zawodów z plasteliną - obramowanie zeskoczni z obrzeża elastycznego - skocznia wypełniona piaskiem kwarcowym gr. 25-35 cm 6.6. Budynek gospodarczy - fundamenty z bloków betonowych C16/20 - konstrukcja stalowa wykonana z rur kwadratowych 100x100x5 mm - ściany i dach z płyt warstwowych gr. 8 cm z rdzeniem styropianowym w kolorze brązowym - podłoga z desek gr. 45 cm - powierzchnia użytkowa 15,93 m2 - powierzchnia zabudowy 19,15 m2 6.7. Ogrodzenie 6.7.1. Ogrodzenie panelowe - cokół betonowy prefabrykowany (stopa nośna, belka cokołowa, pokrywa stopy) - stopy fundamentowe pod słupki 30x30 cm głębokość posadowienia 1,00 m - fundament z betonu C12/15 - słupki ogrodzenie wykonane z kształtownika 60x60 mm - ramy z kształtownika 40x27x2 mm oraz 40x 40x3 mm – profile zimnogięte - wypełnienie ram siatką karbowaną z pręta gr. 5 mm - konstrukcja ogrodzenia w całości ocynkowana ogniowo - całkowita wysokość ogrodzenia 1,50 m

6.7.2. Ogrodzenie z rozbiórki - stopy fundamentowe pod słupki 30x30 cm głębokość posadowienia 1,00 m - fundament z betonu C12/15 - konstrukcja ogrodzenia z demontażu 6.7.3. Piłkochwyty - stopy fundamentowe pod słupki 50x50 cm głębokość posadowienia 1,00 m - fundament z betonu C12/15 - słupki z rur ø60 mm wysokości 6,00 m o rozstawie co 3,40 m ocynkowane ogniowo - siatka bezwęzłowa polipropylenowa o grubości linki od 3 do 5 mm i wielkości oczek 5-10 cm

7.

Organizacja ruchu

7.1. Pieszego - zabudowa miejska - średni ruch pieszy 7.2. Samochodowego -na terenie przebudowy małe natężenie ruchu 7.3. Oznakowanie - istniejące oznakowanie pionowe i poziome bez zmian - projektowane znaki pionowe - B-1, D-4a, D- 40, B-1 , T-22 , T-29 , P-18 - oznakowanie odblaskowe , typ 2 - znaki średnie ; bok 900 mm , średnica 800 mm - projektowane – znaki poziome - brak Projekt docelowej organizacji ruchu w odrębnym opracowaniu

8.

Profil

podłużny

8.1. Niweletę jezdni , oraz chodników zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu. Cały obszar przebudowy terenu zakłada zniwelowanie różnic wysokości chodników i placu przed budynkiem szkoły. 8.2. Spadki: - min - 0,3 % - max - 6,5 % 8.3. Łuki pionowe - wklęsłe - przedstawiono na profilach podłużnych - wypukłe - przedstawiono na profilach podłużnych

9.

Przekrój normalny Spadki : - jezdnia – podłużny zmienny , poprzeczny – jednostronny 2,0% - chodnik – podłużny-zmienny ; poprzeczny – jednostronny 2,0% (w kierunku jezdni) - parkingi – poprzeczny - jednostronny - 2,0 % - bieżnia – poprzeczny - jednostronny - 1,0 % (w kierunku boiska)

10.

Przekrój konstrukcyjny

10.1. Drogi do pożarowe, manewrowe, parkingi - ruch kategorii KR 1 - grunt G1 - przemarzanie 0,40*1,00= 0,40 m - tabela 5.6.1.a - modyfikacja - nawierzchnia z kostki betonowej - podsypka piaskowa - podbudowa: chudy beton Rm=6-9MPa - warstwa odsączająca z piasku lub pospółki

gr. gr. gr. gr.

8 cm 4 cm 15 cm 10 cm 37 cm < hz=0,40 m

gr. gr. gr. gr.

8 cm 4 cm 5 cm 15 cm 32 cm < hz=0,40 m

10.2. Drogi pożarowe - ruch kategorii KR 1 - grunt G1 - przemarzanie 0,40*1,00= 0,40 m - tabela 5.4.2.b – modyfikacja - nawierzchnia z płyt ażurowych - podsypka piaskowa - podbudowa: w-wa górna kłsm 31,5/63 mm - podbudowa: w-wa dolna kłsm 31,5/63 mm

10.3. Chodniki, trybuna, opaski boiska - ruch kategorii KR 1 - grunt G1 - przemarzanie 0,40*1,00= 0,40 m - przyjęto modyfikacje tabela 5.7.2. a 5.7.3. - odśnieżanie i sprzątanie odbywa się tylko sprzętem mechanicznym lekkim o ciężarze do 3000 kg - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm - podsypka piaskowa gr. 4 cm - podbudowa: chudy beton Rm=6-9MPa gr. 10 cm - warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 10 cm 37 cm < hz=0,40 m

10.4. Opaski budynku - grunt G1 - przemarzanie 0,40*1,00= 0,40 m - przyjęto modyfikacje tabela 5.7.2. a 5.7.3. - nawierzchnia z płytek betonowych 50 x50 - podsypka cem. – piaskowa 1:4 - warstwa odsączająca z piasku lub pospółki

gr. gr. gr.

7 cm 4 cm 10 cm 21 cm < hz=0,40 m

Uwaga: dotyczy pkt 10.1 -10.4 badania geologiczne wykazały warunki gruntowo – wodne jako dobre - na całym odcinku projektowanych dróg występują grunty piaszczyste, na których można bezpośrednio ułożyć konstrukcje jezdni, z tego względu grubość hz przy rozpatrywaniu konstrukcji nie jest wymagana.

10.5. Pochylnie dla osób niepełnosprawnych - nawierzchnia z płytek betonowych szlachetnych - podsypka cem. – piaskowa 1:4 - podbudowa: chudy beton Rm=6-9MPa - warstwa odsączająca z piasku lub pospółki

gr. gr. gr. gr.

4 cm 4 cm 12 cm 10 cm 30 cm

- ściany betonowe pochylni z betonu C12/15 gr. 20 cm i głębokość posadowienia 1,00 m poniżej projektowanego terenu - murki pochylni ponad terenem należy wyłożyć wyprawami elewacyjnymi strukturalnymi gr. 2 mm w kolorze jasnoszarym - słupki balustrady z rury stalowej ocynkowanej ogniowo ø42 mm i grubości 2,5mm - wysokość pochwytów balustrady 75 cm i 90 cm - nawierzchnia schodów i spoczników z płytek betonowych gr 4 cm o strukturze szlachetnej z kruszywa płukanego. Płytki należy ciąć mechanicznie i uzyskać równe krawędzie - czapki murka pochylni z kostki betonowej prostokątnej gr. 6 cm szer. 20 cm układanej na klej elastyczny mrozoodporny

10.6 Schody zewnętrzne - biegi - nawierzchnia z płytek betonowych szlachetnych - podsypka cem. – piaskowa 1:4 - płyta biegowa: beton C12/15 - warstwa odsączająca z piasku lub pospółki

gr. gr. gr. gr.

4 cm 4 cm 20 cm 10 cm 38 cm

10.7 Schody zewnętrzne – spoczniki, podesty - nawierzchnia z płytek betonowych szlachetnych - podsypka cem. – piaskowa 1:4 - płyta spocznikowa: beton C12/15 - warstwa odsączająca z piasku lub pospółki

gr. gr. gr. gr.

4 cm 4 cm 12 cm 10 cm 30 cm

- ściany betonowe boczne schodów z betonu C12/15 gr. 20 cm i głębokość posadowienia 1,00 m poniżej projektowanego terenu - ściany betonowe oporowe schodów z betonu C12/15 gr. 35 cm i głębokość posadowienia 1,00 m poniżej projektowanego terenu - murki pochylni ponad terenem należy wyłożyć wyprawami elewacyjnymi strukturalnymi gr. 2 mm w kolorze jasnoszarym - słupki balustrady z rury stalowej ocynkowanej ogniowo ø42 mm i grubości 2,5mm - wysokość pochwytów balustrady 110 cm - nawierzchnia schodów i spoczników z płytek betonowych gr 4 cm o strukturze szlachetnej z kruszywa płukanego. Płytki należy ciąć mechanicznie i uzyskać równe krawędzie - czapki murka pochylni z kostki betonowej prostokątnej gr. 6 cm szer. 20 cm układanej na klej elastyczny mrozoodporny 10.8 Bieżnia lekkoatletyczna - nawierzchnia z poliuretanu - podbudowa: w-wa górna kłsm 0/8 mm - podbudowa: w-wa dolna kłsm 8/31,5 mm - warstwa odsączająca z piasku lub pospółki

gr. gr. gr. gr.

1 cm 5 cm 15 cm 10 cm 31 cm

Parametry nawierzchni 1.

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]

≥ 0,75

2.

Wydłużenie względne przy zerwaniu [%]

≥ 60

3.

Wytrzymałość na rozdzieranie [N]

≥ 110

4.

Ścieralność [mm]

≤ 0,09

5.

Zmiana wymiarów w temp. 60˚C [%]

≤ 0,03

6.

Twardość wg metody Shore’a A [Sh.A]

65 =/-5

7.

Wygląd zewnętrzny nawierzchni

8.

Mrozoodporność - zmiana masy [%]

≤ 0,75

9.

Prędkość przesiąkania wodą [mm/h]

≥ 16000

10.

Przyczepność do pokładu [%]

≥ 0,50

11.

Odporność na uderzenie -powierzchnia odcisku kulki [mm2] - stan powierzchni po badaniu

12.

Barwa jednorodna matowa

600 =/-80 Bez zmian

Odporność na starzenie w warunkach sztucznych oceniona zmianą barwy po naświetleniu , nr skali

≥4

szarej 13.

14.

Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni - w stanie suchym

≥ 0,45

- w stanie mokrym

≥ 0,30

Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych oceniona - przyrostem masy [%] - zmianą wyglądu zewnętrznego

≥ 0,45 Bez zmian

11.

Niepełnosprawni - na przejściu dla pieszych obniżyć krawężnik do + 1 cm

12.

K r a w ę ż n i k i, o b r z e ż a - krawężnik betonowy 15 x 30 cm - jezdnia - ława betonowa C8/10 - wysokość krawężnika: jezdnia +12, parking +8 cm - krawężnik najazdowy 15 x 25 cm - przejścia dla pieszych, parking, - ława betonowa C8/10 - wysokość krawężnika: droga pożarowa +3 cm - obrzeża betonowe 8 x 30 cm - chodniki - ława betonowa C8/10 - wysokość obrzeża: chodniki -1 cm , +3 cm, + 5 cm , bieżnia ±0 cm - obrzeża elastyczne 8 x 30 cm – skocznia w dal - ława betonowa C8/10 - wysokość obrzeża: bieżnia ±0 cm

13. O d w o d n i e n i e - odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe, zaplanowano poprzez spadki podłużne i poprzeczne do projektowanych i istniejących wpustów sieci miejskiej kanalizacji deszczowej. - zaprojektowano 5 szt wpustów ulicznych z kręgów betonowych o śr 50 cm z osadnikiem wysokości 50 cm Całkowita głębokość wpustów ulicznych 173 cm Usytuowanie wpustów zaprojektowano przy krawężnikach lub obrzeżach w krawędzi jezdni i chodników - ruszty na wpustach wykonać jako żeliwne typowe – standardowe formy płaskiej kl. D 400 - należy zamontować przy ustawianiu studni pierścienie odciążające wpust - wewnątrz studzienki należy podwiesić wiaderka osadowe - wpusty uliczne połączono przykanalikami z projektowanymi studniami rewizyjnymi - projektowane odcinki przykanalików deszczowych od wpustów ulicznych do studni rewizyjnych wykonać należy z rur gładkościennych kielichowych z tworzywa sztucznego o sztywności ≥SN 8kN/m2 i ø 20 cm - studnie rewizyjną S1 wykonać z kręgów betonowych śr. 120 cm z włazem żeliwnym typu lekkiego - studzienki wpustów oraz studnie rewizyjne zabezpieczyć przed korozją poprzez izolacje izoplastem R+B - kolektor główny wykonać należy z rur gładko ściennych kielichowych z tworzywa sztucznego o sztywności ≥SN 8 kN/m2 i średnicy 25 cm - połączenie rur należy wykonać za pomocą uszczelki umieszczonej w kielichu rury poprzez wcisk bosego końca rury. Montaż rury należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta - kolektor śr. 25 cm od studni S1 należy włączyć do istniejącej studni rewizyjnej o rzędnych 126,02/121,15 - zaleca się przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodów z rur kanalizacyjnych, osobno dla studzienek wykonanych z kręgów żelbetowych. Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu, łącznie z przykanalikami muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone. Połączenia kielichowe muszą być czasowo zabezpieczone przed rozłączeniem w czasie próby.

- należy dokonać regulacji istniejących wpustów ulicznych z założeniem na kręgi betonowe pierścieni odciążających, oraz zamontować wewnątrz wiaderka osadowe - istniejącą kanalizację deszczową na odcinku przebudowy należy oczyścić i udrożnić w przypadku zamulenia 14. O c h r o n a ś r o d o w i s k a 14.1. W celu ochrony naturalnego środowiska zaplanowano następujące rozwiązania - nawierzchnie drogowe szczelne , nie pylne - odwodnienie powierzchniowe do istniejącego systemu - roboty drogowe nie naruszają systemu wód podziemnych - tereny zielone - rekultywacja 14.2. Projektowana wycinka drzew w ilości 3 szt. Zestawienie drzew do wycinki: Gatunek Nr. Nazwa łacińska

Nazwa polska

Obwód pnia mierzony na wysokości 130cm [cm]

1.

Jarząb szwedzki

Sorbus intermedia

37

2.

Żywotnik

Thuja occidentalis

30

3.

Klon zwyczajny

Acer Platanoides

45

14.3. Projektowane nasadzenia Zaplanowano żywopłoty liściaste z berberysu Thunberga oraz umocnienie skarp irgą poziomą. Dodatkowo zaprojektowano szpaler niewielkich drzew liściastych (jarząb pospolity) w części przedniej. Zieleń uzupełniają trawniki a także zimozielone kompozycje z żywotników i jałowców z dodatkiem krzewów liściastych o barwnych liściach i owocach. Proponowane gatunki charakteryzują się niewielkimi i minimalnymi wymaganiami odnośnie stanowiska. Wybór odmian określonym pokroju pozwala ograniczyć zabiegi pielęgnacyjne. Projektowana roślinność nie koliduje z istniejącymi oraz planowanymi elementami uzbrojenia terenu. Krzewy należy ściółkować warstwą kory grubości 5cm. Wykaz projektowanych gatunków: Gatunek Nr. Nazwa polska

Nazwa łacińska

ilość minimalna [szt] wysokość

DRZEWA 1. Jarząb pospolity

Sorbus aucuparia

14

220

2. Jodła koreańska

Abies koreana

1

150

KRZEWY NA SKARPY 3. Irga pozioma

Cotoneaster horizontalis

1722

20

UWAGI

KRZEWY DO KOMPOZYCJI Berberys Thunberga 4. 'Atropurpurea'

Berberis thunbergii 'Atropurpurea'

Berberys Thunberga 5. 'Erecta'

Berberis thunberga 'Erecta'

6. Forsycja pośrednia 7. Irga Dammera

6

50

3085

45

szpalery strzyżone sadzone dwurzędowo 7szt./m.b.

Forsythia intermedia

4

100

forma pienna;

Cotoneaster dammeri

10

20

Jałowiec płożący 8. 'Golden Carpet'

Juniperus horizontalis 'Golden Carpet'

23

25

Jałowiec sabiński 9. 'Tamariscifolia'

Juniperus sabina 'Tamariscifolia'

12

20

Krzewuszka cudowna Weigela florida 10. 'Nana Purpurea' 'Nana Purpurea'

6

45

Śliwa wiśniowa 11. (Ałycza)

Prunus cerasifera

500

50

Trzmielina Fortune'a 12. 'Emerald'n Gold''

Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'

26

20

Żywotnik zachodni 13. 'Golden Globe''

Thuja occidentalis 'Golden Globe'

61

30

Żywotnik zachodni 14. 'Smaragd'

Thuja occidentalis 'Smaragd'

11

120

uzupełnienie istniejącego żywopłotu;

15. R o b o t y z i e m n e - ziemię z wykopu przeznaczono na odkład w miejsce wskazane przez Gminę Miejską. Wykonać bardzo dobre zagęszczenie , w szczególności nad wykopami po instalacjach podziemnych. - niweleta jest prowadzona po terenie i mogą nastąpić wypłycenia sieci . Ewentualne kolizję zgłaszać do użytkowników - w obrębie zaznaczonych urządzeń roboty ziemne wykonywać ręcznie 16. U r z ą d z e n i a p o d z i e m n e, u z g o d n i e n ia 16.1. W obrębie zaznaczonych urządzeń podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywać ręcznie 16.2. Lokalizacja w/w urządzeń jest zaznaczona na planie , dodatkowo wejście na budowę zgłosić do właścicieli sieci . - Zakład Energetyczny Energa w Iławie - T P SA , Pion Sieci Obszar Eksploatacji w Olsztynie - Pomorska Sp. Gazownicza w Iławie - Energetyka Cieplna W Iławie - S.M. Praca w Iławie - Rzeczoznawca ppoż w Iławie - Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Iławie - Urząd Miasta w Iławie 16.3. Uzgodnienia - xero w załączeniu

17. T y c z e n i e o b i e k t u - osie , kąty i punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym - należy zlecić uprawnionemu geodecie wyznaczenie: granic działek, punktów głównych reperów roboczych , co zostało ujęte w kosztorysie - pomiar wykonawcy ujęto w kosztorysie - pomiar powykonawczy - ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej - w przypadku znacznych różnic uzgodnić z projektantem korekty

18. K o s z t o r y s Załącznikiem do projektu budowlanego jest kosztorys z m-ca czerwiec 2011 r. 19. U w a g i k o ń c o w e Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót, sprzęt, transport, wykonanie robót, kontrola jakości robót, sposób obmiaru, odbiór oraz podstawa płatności za wykonane roboty w zakresie objętym niniejszym projektem powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych załączonych do projektu budowlanego oraz obowiązującymi normami i przepisami technicznymi.

Szkic orientacji

A

R=3 125,70 1,9

R=3

2%

5,0

125,48 125,45 123,72 k 124,22

5,7 5

(proj.)

S1 125,40 123,40

12 R=

2,0 2%

k 123,40

7 R=

125,75 125,60 % 0,96

2 szt. stoły do gry w tenisa stołowego

2%

WP1

125,90

R=6

8, 00

125,67

5

125,60

WP17 122,90 121,17

WP7 (istn.)

125,30 124,32

R=8

2%

2,0

k 124,12

2%

125,50

125,20

R=3 4, 1 5

121,50

2

1%

Woj: Warmińsko-Mazurskie, Iława, ul. Wiejska, Obr. 12, dz. 535

125,40

125,50

0,5

3,5

125,30

R =6

(proj.)

B

1,0

1, 5

WP2 125,35 123,62

123,30

K

3,0

125,30

125,35 123,19

2%

0

125,40

2,0

0 19 , 1

2,0

0, 5

1, 0

2%

%

1 9, 3

1,33

(istn.)

2%

R =12 2% 2 ,0 2 ,0 ,0 R =17 2

wpust do likwidacji

WP16 123,01 121,83

1,0%

125,70

2%

(istn.)

5 ,0

1

WP18 124,10 122,86

H

Mapa do celów projektowych Skala 1:500 Układ 2000 strefa 7

1 125,70

5

121,60

125,75 125,60

125,75

%

5,75

122,95

2%

2 ,0 ,0 2

5 , 40

2%

124,10

5 ,0

5 ,0

5 ,0

2 ,0

%

6,67

k 121,67

2%

2%

%

0,96

place gry z płytek betonowych 50x50 2 kolory ułożone w szachownice

%

125,88

(proj.)

0,62

3,0

%

0,98

2%

0

21,40

sc 19 m

I

1 2, 5

125,90

8, 00

6 , 00 8 , 00

125,82

P2=

126,00

1,2 3%

125,23

C

R =6

2 ,0

R=10 (istn.)

5 ,0 0,7

5%

sc

%

2%

2%

5 ,0 2 ,5

125,55

125,00

3,5

PROJ. SKRZYNIA SKOCZNI W DAL

5 ,0

125,35

(istn.)

0,38

PROJ. BUDYNEK GOSPODARCZY

WP3124,90 122,69

WP4 124,80 122,99

2 ,0

2 ,5

P1 =3 8+ 2m

121,50

2

2 ,2 1 ,2

125,63

125,00

WP15 123,08 121,90 (istn.)

125,10

123,11

1%

WP5 124,95 123,97

125,78

1 3, 1

0,5

3%

(istn.)

2%

2% 2, 0

0, 5

WP6 125,40 124,16

125,55

125,50

(istn.)

R=3

3 ,8

125,30

2%

121,50

5 ,0

0,3

125,45

3 ,0

0,76

proj. piłkochwyty L=17,00 m, h=6,00 m

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY TERENU

0,5

%

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY GIMNAZJUM NR 2 W IŁAWIE

125,47

%

2%

0,15

4

R =6

3 4, 35 3, 5 , 0 1 1,0 1%

3, 0

R =6

D

%

WP12 122,95 122,25

4

SKALA 1:500 RYS. 1

125,20

(proj.)

121,50

WP14 123,37 122,39

6 ,4

123,50

(istn.)

2 ,0

LEGENDA

6 2, 1

PROJ. DROGI POŻAROWE O NAWIERZCHNI Z PŁYT AŻUROWYCH gr 10 cm

123,41

4

WP13 123,41 122,35

2, 0

(istn.)

17 , 5

6,1 8%

3,0

1

PROJ. PARKING O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETON. gr. 8 cm 125,33

R=15

124,54

2%

124,25

R=8

% 0,83

124,46

% 0,67

7,0

124,10 124,15 7 ,4 %

3,0

1,0

WP10 123,84 122,82

5 30 , 3

PROJ. JEZDNIA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETON. gr. 8 cm

(istn.)

0,5

4 ,6 0

WP8124,22 123,21

(istn.)

2%

3, 5 , 0 1 0 , 1

WP9 124,12 123,15

0

0, 5 0, 7

6, 0

123,70

0

2 8, 4

121,50

PROJ. DROGI POŻAROWE O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETON. gr. 8 cm

0, 5

PROJ. CHODNIKI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETON. gr. 6 cm

J

PROJ. OPASKA BUDYNKU Z PŁYTEK BETONOWYCH 50x50 cm

(istn.)

PROJ. SCHODY I POCHYLNIE Z PŁYTEK BETON. PŁUKANYCH gr.4 cm

G 0, 5 0, 6

5 , 20

3, 5

123,87

PROJ. BIEŻNIA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

proj. piłkochwyty L=17,00 m, h=6,00 m

ZIELEŃ PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm

0,3 PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x30x100 cm

1 3, 1

R =5

0

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 30x8x100 cm

3 121,50

121,50

PROJ. OGRODZENIE 2%

PROJ. RURY OSŁONOWE

3, 0

PROJ. ŁAWKI 1,02 %

% 0,67

123,35

R= 1, 5 6,56

%

3 125,20

2%

1 R=

(proj.)

P3=14 msc

1,5

WP11

R=3

2,16%

124,25

5,0

124,25 122,52 k 123,02

PROJ. NASADZENIE KRZEWÓW PROJ. WPUSTY ULICZNE GRANICE

124,42

5,0

1 R=

F

PROJ. WYCINKA DRZEW

Mapa do celów projektowych zaktualizowana przez Z.U.G."Geoset" w Iławie w miesiącu lutym 2011 r.

R= 12

3, 75

8, 80

R= 20

3,5

ISTN. OGRODZENIA DO ROZBIÓRKI

1%

R= 20

121,50

E

UKŁAD ARKUSZY

Nr rob. 17/2011, KERG: 204.09-37/2011 Zasięg aktualizacji

ARKUSZ 1

Mapa cyfrowa zgodna z mapą do celów projektowych przyjętą do zasobów powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w Iławie pod nr 7011-9708/2011 w dniu 02.03.2011r.

125,00

Za zgodność z oryginałem:

.....................

3

DAN IŁAWA

ZAKŁAD USŁUG "DAN" spółka z o. o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax. (089) 644 81 77, kom 662 043 592

Rysunek

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY TERENU

Rys. nr 1.0

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie

Skala: 1:500

Inwestor

Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Data: 30.05.2011

(upr. 191/81/OL) ----------------

PIKIETAŻ ODLEGŁOŚCI (Y)

0+000

PROSTE I ŁUKI POZIOME 125,50

125,10

60,00

80,00

( odległość | rzędna ) 125,49

Kąty γ ( grady ) Początki i końce krzywych przejściowych oraz łuków

55,00

P= 80,00 125,46

0,0096

46,93

125,44

13,74

39,00

R= 1000

34,00 124,59 φ 0,06 C c.o. 37,00 125,04 φ 0,050 tel. 38,00 124,96 φ 0,10 G gaz

29,00

72,00 125,00 E eN

64,00

parking P2

125,35 +0,25

125,55 +0,05

125,60 +0,11

125,65 +0,19

125,67 +0,23

125,62 +0,20

120

125,42

125,56 +0,16

125,49 +0,01

125,48 -0,06

koniec opracowania - punkt B

77,00 125,35 P

40,68 125,67

14,00125,48 125,40 P 14,44

T = 4,33 B = 0,03

31,07

R= 300

125,40

8,67

24,00

125,48

125,54

-0,0192

17,33

RZĘDNE TERENU (Zt) 125,53 -0,06

126

13,00

SPADKI I ŁUKI PIONOWE

125,59

122 początek opracowania - punkt A

123

8,67

RZĘDNE NIWELETY (Zn) 125,70 -0,00

RÓŻNICE RZĘDNYCH (Zn-Zt)

125,70

RODZAJ NAWIERZCHNI

0,00

Gimnazjum nr2 Ul. Wiejska - odcinek A-B

Obiekt:

Autor programu: mgr inż. Jarosław GIERBA , ul. Wesoła 23/20, 15-307 Białystok, tel.(085) 742-72-33 Dane wczytano z pliku: D:\a ROBERT\Gierba\Gierba 77u\Niwela7u\Gimnazjum nr 2\Gimnazjum A-B.bis Strona 1 z 1

79,00 125,36+0,00 79,00 125,36+0,00

55,00 125,60+0,00

39,00 125,67+0,00

0,00 125,70-0,00 0,00 125,70-0,00

Skala 1:50:500 Legenda: Teren (stan istniejący) Niweleta Ekstremum łuku pionowego Kabel elektroenergetyczny Gaz Ciepłowniczy Wpust uliczny

T = 7,93 B = -0,03

125

124

121

P.P. 119,00 m npm

| Nawierzchnia z polbruku

-0,0062 -0,01

8,07 25,00

Obiekt: Gimnazjum nr2 Ul. Wiejska - odcinek A-B

Wartości współrzędnych punktów niwelety Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka), PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka), KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka), PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka), ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka), KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka), Załamanie - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka). Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu. Lokalizacja Rzędna Różnica Opis 0+000,00

125,70

-0,00

0+005,00

125,60

-0,03

0+010,00

125,51

-0,06

0+015,00

125,48

-0,03

0+020,00

125,52

+0,07

0+025,00

125,57

+0,16

0+030,00

125,61

+0,20

0+035,00

125,65

+0,22

0+040,00

125,67

+0,23

0+045,00

125,66

+0,20

0+050,00

125,63

+0,16

0+055,00

125,60

+0,11

0+060,00

125,55

+0,05

0+065,00

125,50

+0,10

0+070,00

125,45

+0,15

0+075,00

125,40

+0,20

0+080,00

125,35

+0,25

PIKIETAŻ ODLEGŁOŚCI (Y)

0+000

PROSTE I ŁUKI POZIOME 125,45

77,00

( odległość | rzędna ) 125,50

Kąty γ ( grady ) Początki i końce krzywych przejściowych oraz łuków

61,00

P= 77,00 125,40

13,62

48,38

0,0075

22,00 125,35

0,0123

42,00

SPADKI I ŁUKI PIONOWE

125,30 R= 1000

22,00

61,00

parking P1

125,48 +0,03

125,55 +0,05

125,62 +0,21

125,63 +0,28

125,60 +0,30

125,50 +0,30

koniec opracowania - punkt D

62,00 125,40 P

43,12 125,63

18,00 125,30 P

126

35,62

RZĘDNE TERENU (Zt) 125,20

120 4,00 124,60 E eS c.o.

122 początek opracowania - punkt C

123

22,00

RZĘDNE NIWELETY (Zn) 125,23 +0,03

RÓŻNICE RZĘDNYCH (Zn-Zt)

125,20

RODZAJ NAWIERZCHNI

0,00

Gimnazjum nr2 Ul. Wiejska - odcinek C-D

Obiekt:

Autor programu: mgr inż. Jarosław GIERBA , ul. Wesoła 23/20, 15-307 Białystok, tel.(085) 742-72-33 Dane wczytano z pliku: D:\a ROBERT\Gierba\Gierba 77u\Niwela7u\Gimnazjum nr 2\Gimnazjum C-D.bis Strona 1 z 1

76,90 125,48-0,03 76,90 125,48-0,03

0,00 125,23-0,03 0,00 125,23-0,03

Skala 1:50:500 Legenda: Teren (stan istniejący) Niweleta Ekstremum łuku pionowego Kabel elektroenergetyczny Wpust uliczny

T = 6,38 B = -0,02

125

124

121

P.P. 119,00 m npm

| Nawierzchnia z polbruku

-0,0053 -0,0044

12,62 16,00

Obiekt: Gimnazjum nr2 Ul. Wiejska - odcinek C-D

Wartości współrzędnych punktów niwelety Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka), PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka), KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka), PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka), ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka), KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka), Załamanie - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka). Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu. Lokalizacja Rzędna Różnica Opis 0+000,00

125,23

+0,03

0+005,00

125,29

+0,09

0+010,00

125,35

+0,15

0+015,00

125,41

+0,21

0+020,00

125,48

+0,28

0+025,00

125,52

+0,30

0+030,00

125,56

+0,30

0+035,00

125,60

+0,30

0+040,00

125,63

+0,29

0+045,00

125,63

+0,25

0+050,00

125,61

+0,19

0+055,00

125,58

+0,13

0+060,00

125,56

+0,06

0+065,00

125,53

+0,05

0+070,00

125,51

+0,04

0+075,00

125,49

+0,03

0+077,00

125,48

+0,03

PIKIETAŻ ODLEGŁOŚCI (Y)

0+000

PROSTE I ŁUKI POZIOME

0+100

123,05

94,54

-0,0076 0,0038

33,11 23,46 R= 1000

122,95 +0,00

123,12 +0,07

123,19 +0,19

123,20 +0,17

87,00

57,00 121,50 φ 0,10 W woda

16,00

plac manewrowy 7,00

koniec opracowania - punkt H

81,21 123,21

124

122,95

123,00

86,00

R= 1000

123,11 +0,01

123,36 +0,00

89,00 E eN 90,00 123,00 gaz

plac manewrowy

123,41 +0,01

123,49 +0,00

123,87 +0,02

41,00 122,70 φ 0,050 tel.

6,00 122,90 P

95,00 123,01 P

54,00 123,08 P

16,00 123,37 P

89,00 123,84 P

37,00 124,25 P

T = 4,89 B = 0,01

7,00

123,03

77,46

( odległość | rzędna ) 123,10

Kąty γ ( grady ) Początki i końce krzywych przejściowych oraz łuków

54,00

P= 207,00 123,36

22,11

20,89

-0,0174

52,00 123,40

-0,0106

16,00

7,00 123,48

-0,0186

11,11

30,00 123,85

-0,0217 37,00

Parking P3

89,00

SPADKI I ŁUKI PIONOWE 124,42 -0,18

124,55 -0,16

120

124,60

124,71

126

37,00

RZĘDNE TERENU (Zt) początek opracowania - punkt E

122

8,00 123,04 φ 0,10 W woda

2,00

123

30,00

RZĘDNE NIWELETY (Zn) 125,20 -0,00

RÓŻNICE RZĘDNYCH (Zn-Zt)

125,20

RODZAJ NAWIERZCHNI

0,00

Gimnazjum nr2 Ul. Wiejska - odcinek E-H

Obiekt:

Autor programu: mgr inż. Jarosław GIERBA , ul. Wesoła 23/20, 15-307 Białystok, tel.(085) 742-72-33 Dane wczytano z pliku: D:\a ROBERT\Gierba\Gierba 77u\Niwela7u\Gimnazjum nr 2\Gimnazjum E-H.bis Strona 1z1 0,00 125,20-0,00 0,00 125,20-0,00

Skala 1:50:500 Legenda: Teren (stan istniejący) Niweleta Ekstremum łuku pionowego Kabel elektroenergetyczny Woda Wpust uliczny

T = 8,54 B = -0,04

125

121

P.P. 119,00 m npm

| Nawierzchnia z polbruku

-0,0133 12,46

0+200

Obiekt: Gimnazjum nr2 Ul. Wiejska - odcinek E-H

Wartości współrzędnych punktów niwelety Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka), PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka), KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka), PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka), ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka), KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka), Załamanie - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka). Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu. Lokalizacja Rzędna Różnica Opis

Lokalizacja Rzędna Różnica Opis

0+000,00

125,20

-0,00

0+205,00

122,98

+0,01

0+005,00

125,09

-0,03

0+207,00

122,95

-0,00

0+010,00

124,98

-0,05

0+015,00

124,88

-0,08

0+020,00

124,77

-0,11

0+025,00

124,66

-0,14

0+030,00

124,55

-0,16

0+035,00

124,46

-0,18

0+040,00

124,39

-0,17

0+045,00

124,34

-0,15

0+050,00

124,28

-0,13

0+055,00

124,23

-0,11

0+060,00

124,18

-0,09

0+065,00

124,12

-0,07

0+070,00

124,07

-0,05

0+075,00

124,02

-0,03

0+080,00

123,97

-0,01

0+085,00

123,91

+0,00

0+090,00

123,85

+0,02

0+095,00

123,77

+0,02

0+100,00

123,68

+0,01

0+105,00

123,59

+0,01

0+110,00

123,50

+0,00

0+115,00

123,42

+0,01

0+120,00

123,37

+0,00

0+125,00

123,33

+0,00

0+130,00

123,29

+0,00

0+135,00

123,26

+0,00

0+140,00

123,22

+0,01

0+145,00

123,18

+0,01

0+150,00

123,14

+0,01

0+155,00

123,11

+0,02

0+160,00

123,13

+0,05

0+165,00

123,15

+0,09

0+170,00

123,17

+0,12

0+175,00

123,19

+0,15

0+180,00

123,20

+0,19

0+185,00

123,20

+0,19

0+190,00

123,17

+0,14

0+195,00

123,11

+0,06

0+200,00

123,04

+0,03

PIKIETAŻ ODLEGŁOŚCI (Y)

0+000

PROSTE I ŁUKI POZIOME

0+100

122,08

122,52

123,04

89,62

1,00

( odległość | rzędna )

80,00

Kąty γ ( grady ) Początki i końce krzywych przejściowych oraz łuków 121,64

P= 201,00

70,36

R= 300

121,40

121,66

10,97

65,00

88,07

-0,0804

121,70

7,54

76,00

-0,0744

121,79

0

82,29

R= 300

122,85 -0,19

122,12 -0,40

121,66 -0,43

koniec opracowania - punkt K

70,36 121,50

37,00 124,25 P

T = 12,07 B = 0,24

121,50 -0,14

121,50 +0,10

121,50 -0,16

121,74 +0,04

122,47 +0,68

123,35 +1,47

41,00 122,70 φ 0,050 tel.

37,00

T = 8,48 B = -0,12

63,97

121,88

123,57 +1,67

123,91 +0,56

| Nawierzchnia z polbruku

53,00

121,90

R= 300

50,00

28,52 123,35

-0,0178

45,46

SPADKI I ŁUKI PIONOWE Parking P3

124,42 -0,18

124,69 -0,05

120

124,60

124,74

126

37,00

RZĘDNE TERENU (Zt) początek opracowania - punkt E

122

8,00 123,04 φ 0,10 W woda

2,00

123

28,52

RZĘDNE NIWELETY (Zn) 125,20 -0,00

RÓŻNICE RZĘDNYCH (Zn-Zt)

125,20

RODZAJ NAWIERZCHNI

0,00

Gimnazjum nr2 Ul. Wiejska - odcinek E-K

Obiekt:

Autor programu: mgr inż. Jarosław GIERBA , ul. Wesoła 23/20, 15-307 Białystok, tel.(085) 742-72-33 Dane wczytano z pliku: D:\a ROBERT\Gierba\Gierba 77u\Niwela7u\Gimnazjum nr 2\Gimnazjum E-K.bis Strona 1z1 0,00 125,20-0,00 0,00 125,20-0,00

Skala 1:50:500 Legenda: Teren (stan istniejący) Niweleta Ekstremum łuku pionowego Woda Wpust uliczny

T = 9,64 B = 0,16

125

124

121

P.P. 119,00 m npm

| Nawierzchnia z płyt ażurowych

0,0643 11,38

0+200

Obiekt: Gimnazjum nr2 Ul. Wiejska - odcinek E-K

Wartości współrzędnych punktów niwelety Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka), PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka), KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka), PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka), ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka), KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka), Załamanie - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka). Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu. Lokalizacja Rzędna Różnica Opis

Lokalizacja Rzędna Różnica Opis

0+000,00

125,20

-0,00

0+201,00

0+005,00

125,11

-0,01

0+010,00

125,02

-0,02

0+015,00

124,93

-0,02

0+020,00

124,84

-0,03

0+025,00

124,75

-0,04

0+030,00

124,66

-0,05

0+035,00

124,51

-0,13

0+040,00

124,27

+0,08

0+045,00

123,94

+0,44

0+050,00

123,57

+1,67

0+055,00

123,19

+1,33

0+060,00

122,79

+0,96

0+065,00

122,39

+0,60

0+070,00

122,04

+0,30

0+075,00

121,78

+0,08

0+080,00

121,61

-0,08

0+085,00

121,52

-0,15

0+090,00

121,50

-0,15

0+095,00

121,50

-0,14

0+100,00

121,50

-0,12

0+105,00

121,50

-0,10

0+110,00

121,50

-0,09

0+115,00

121,50

-0,07

0+120,00

121,50

-0,05

0+125,00

121,50

-0,03

0+130,00

121,50

-0,02

0+135,00

121,50

-0,00

0+140,00

121,50

+0,02

0+145,00

121,50

+0,03

0+150,00

121,50

+0,05

0+155,00

121,50

+0,07

0+160,00

121,50

+0,08

0+165,00

121,50

+0,10

0+170,00

121,50

-0,13

0+175,00

121,54

-0,32

0+180,00

121,66

-0,43

0+185,00

121,86

-0,45

0+190,00

122,14

-0,40

0+195,00

122,46

-0,30

0+200,00

122,79

-0,21

122,85

-0,19

PIKIETAŻ ODLEGŁOŚCI (Y)

0+000

PROSTE I ŁUKI POZIOME 124,10

122,95

85,00

( odległość | rzędna )

65,00

Kąty γ ( grady ) Początki i końce krzywych przejściowych oraz łuków 125,60

P= 85,00

48,61

126,30

R= 300

41,00

126,22

126,20

0,011

R= 300 122,95 +0,00

124,11 +0,01

125,19 -0,41

125,60 -0,70

125,82 -0,40

125,84 -0,36

125,87 -0,28

82,00 121,68 φ 0,30 D deszcz

57,00 120,94 φ 0,20 S sanit. 60,00 121,95 φ 0,20 D deszcz

46,00 122,22 φ 0,20 D deszcz

40,00

34,00 122,06 φ 0,20 D deszcz

rampa

33,37

31,95

21,55

126,16

125,86 -0,26

125,75 -0,25

9,00 125,00 E eN woda 11,00 120,60 φ 0,30 S sanit. 14,00 121,19 φ 0,30 D deszcz. 17,00 125,00 E eNA woda 18,00

koniec opracowania - punkt H

początek opracowania - punkt I

84,00 122,90 P

65,00 124,10 P

27,34 125,87

126

28,00

126,11

126,00

SPADKI I ŁUKI PIONOWE

24,05

RZĘDNE TERENU (Zt) 125,62 +0,11

120

14,00

RZĘDNE NIWELETY (Zn) 125,67 +0,27

122

125,51

123

2,50

RÓŻNICE RZĘDNYCH (Zn-Zt)

125,40

RODZAJ NAWIERZCHNI

0,00

Gimnazjum nr2 Ul. Wiejska - odcinek I-H

Obiekt:

Autor programu: mgr inż. Jarosław GIERBA , ul. Wesoła 23/20, 15-307 Białystok, tel.(085) 742-72-33 Dane wczytano z pliku: D:\a ROBERT\Gierba\Gierba 77u\Niwela7u\Gimnazjum nr 2\Gimnazjum I-H.bis Strona 1z1 0,00 125,67+0,03 0,00 125,67+0,03

Skala 1:50:500 Legenda: Teren (stan istniejący) Niweleta Ekstremum łuku pionowego Kabel elektroenergetyczny Ścieki Deszczowy Wpust uliczny T = 3,95 B = -0,03 T = 7,63 B = -0,10

125

124

121

P.P. 119,00 m npm

| Nawierzchnia z polbruku

-0,0662 -0,058

16,39 20,00

Obiekt: Gimnazjum nr2 Ul. Wiejska - odcinek I-H

Wartości współrzędnych punktów niwelety Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka), PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka), KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka), PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka), ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka), KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka), Załamanie - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka). Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu. Lokalizacja Rzędna Różnica Opis 0+000,00

125,67

+0,27

0+005,00

125,65

+0,03

0+010,00

125,70

-0,13

0+015,00

125,76

-0,25

0+020,00

125,81

-0,25

0+025,00

125,87

-0,26

0+030,00

125,86

-0,31

0+035,00

125,79

-0,45

0+040,00

125,64

-0,65

0+045,00

125,41

-0,52

0+050,00

125,10

-0,37

0+055,00

124,77

-0,24

0+060,00

124,44

-0,12

0+065,00

124,11

+0,01

0+070,00

123,82

+0,01

0+075,00

123,53

+0,00

0+080,00

123,24

+0,00

0+085,00

122,95

-0,00

PIKIETAŻ ODLEGŁOŚCI (Y)

0+000

PROSTE I ŁUKI POZIOME 123,85

( odległość | rzędna )

69,00

Kąty γ ( grady ) Początki i końce krzywych przejściowych oraz łuków 124,15

P= 69,00

50,00

R= 300

124,25

124,29

6,92

38,00

31,26

-0,0618

124,35

R= 50 -0,0067

6,74

123,87 +0,02

124,15 -0,00

124,25 +0,00

124,29 -0,00

124,46 +0,11

124,86 +0,00

58,00 122,27 φ 0,20 D deszcz.

55,00

koniec opracowania - punkt G

50,00 124,12 P

121

50,00 122,76 φ 0,20 D deszcz.

124

38,00 124,22 P

125

38,00 122,87 φ 0,20 D deszcz.

22,00 122,60 φ 0,30 D deszcz.

17,00 122,95 φ 0,10 W woda

120

23,00

0,0117

124,86

125,29 -0,00

125,37 -0,03

4,75 125,38

plac manewrowy

-0,0083 -0,0147

12,00 19,00

69,00

67,00 123,00 φ 0,050 tel.

T = 1,84 B = -0,03

14,75

125,29

125,40

4,16

7,83

RZĘDNE TERENU (Zt) 125,38 +0,01

126

6,00

SPADKI I ŁUKI PIONOWE

125,37

122 początek opracowania - punkt J

123

4,16

RZĘDNE NIWELETY (Zn) 125,33 +0,03

RÓŻNICE RZĘDNYCH (Zn-Zt)

125,30

RODZAJ NAWIERZCHNI

0,00

Gimnazjum nr2 Ul. Wiejska - odcinek J-G

Obiekt:

Autor programu: mgr inż. Jarosław GIERBA , ul. Wesoła 23/20, 15-307 Białystok, tel.(085) 742-72-33 Dane wczytano z pliku: D:\a ROBERT\Gierba\Gierba 77u\Niwela7u\Gimnazjum nr 2\Gimnazjum J-G.bis Strona 1z1 0,00 125,33-0,03 0,00 125,33-0,03

Skala 1:50:250 Legenda: Teren (stan istniejący) Niweleta Ekstremum łuku pionowego Woda Deszczowy Wpust uliczny

T = 8,26 B = 0,11

P.P. 119,00 m npm

| Nawierzchnia z polbruku

Obiekt: Gimnazjum nr2 Ul. Wiejska - odcinek J-G

Wartości współrzędnych punktów niwelety Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka), PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka), KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka), PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka), ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka), KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka), Załamanie - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka). Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu. Lokalizacja Rzędna Różnica Opis 0+000,00

125,33

+0,03

0+005,00

125,38

-0,00

0+010,00

125,15

0,00

0+015,00

124,84

+0,00

0+020,00

124,58

+0,05

0+025,00

124,40

+0,07

0+030,00

124,31

+0,00

0+035,00

124,27

0,00

0+040,00

124,23

0,00

0+045,00

124,19

0,00

0+050,00

124,15

0,00

0+055,00

124,08

+0,01

0+060,00

124,00

+0,01

0+065,00

123,93

+0,02

0+069,00

123,87

+0,02

Przekrój konstrukcyjny 1-1, jezdnia - odcinek A-B Skala 1:25 [ wymiary w cm ]

2166 200 chodnik

8

200 zieleń

20

200 chodnik

15

500 parking

500 jezdnia

500 parking

15

6 cm kostka betonowa (30% kolor) 4 cm podsypka piaskowa 10 cm podbudowa; chudy beton Rm=6-9MPa 10 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki

12 10 22

8 cm kostka betonowa (100% kolor) 4 cm podsypka piaskowa 15 cm podbudowa; chudy beton Rm=6-9MPa 10 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki

krawężnik betonowy 15x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10 12

12

10 5 18

10 5 18

37

3 12

15

34

ogrodzenie betonowe cokół betonowy prefabrykowany

15

+23

+15

+5

+0 8 cm kostka betonowa (100% szara) 4 cm podsypka piaskowa 15 cm podbudowa; chudy beton Rm=6-9MPa 10 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki

krawężnik betonowy 15x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10

8 cm kostka betonowa (100% kolor) 4 cm podsypka piaskowa 15 cm podbudowa; chudy beton Rm=6-9MPa 10 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki

12 3

34

30 10 4

obrzeże betonowe 8x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10

10 12 22

30

8

10 4

8

34

obrzeże betonowe 8x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10

6 cm kostka betonowa (30% kolor) 4 cm podsypka piaskowa 10 cm podbudowa; chudy beton Rm=6-9MPa 10 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki

i=2%

-5

+5

+14 +13

i=1%

+17

i=2%

+17

+25 +24 +19

+31 +29

+47

8

20

30

15 35

Rysunek

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1-1

Rys. nr 3.1

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie

Skala: 1:25

Inwestor

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Data: 30.05.2011

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa , (upr. 191/81/OL)

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Przekrój konstrukcyjny 2-2, jezdnia - odcinek C-D Skala 1:25 [ wymiary w cm ]

2359

15

15 30

15

+9

+14

120 zieleń

+17 +16 +11

8

i=2%

i=1%

6 cm kostka betonowa (30% kolor) 4 cm podsypka piaskowa 10 cm podbudowa; chudy beton Rm=6-9MPa 10 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki

krawężnik betonowy 15x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10

8

12 3

15 35

10 12 22

10 5 18

37

34

30 10 4

34

34 20

30

12

obrzeże betonowe 8x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10

8

10 4

12 10 5 18

3 12

obrzeże betonowe 8x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10

8 cm kostka betonowa (100% kolor) 4 cm podsypka piaskowa 15 cm podbudowa; chudy beton Rm=6-9MPa 10 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki

12 37 10 4

34 10 12 22

220 chodnik

+18 +23 +21

8

+23 +18

+15

250 zieleń

krawężnik betonowy 15x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10

8 cm kostka betonowa (100% szara) 4 cm podsypka piaskowa 15 cm podbudowa; chudy beton Rm=6-9MPa 10 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki

15

10 5 18

krawężnik betonowy 15x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10 12 3

8 cm kostka betonowa (100% kolor) 4 cm podsypka piaskowa 15 cm podbudowa; chudy beton Rm=6-9MPa 10 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki

500 parking

30

obrzeże betonowe 8x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10

6 cm kostka betonowa (30% kolor) 4 cm podsypka piaskowa 10 cm podbudowa; chudy beton Rm=6-9MPa 10 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki

8

500 jezdnia

-5

-6 -7 -15

i=2%

500 parking

+5

15

+0

200 chodnik

+0 -2

8

12 10 22

15

15 30

Rysunek

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 2-2

Rys. nr 3.2

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie

Skala: 1:25

Inwestor

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Data: 30.05.2011

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa , (upr. 191/81/OL)

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Przekrój konstrukcyjny 3-3, jezdnia - odcinek E-F Skala 1:25 [ wymiary w cm ]

555 500 jezdnia

500 parking

15

150 chodnik

8

-3 -1

i=2%

-7 -6

-15

i=2%

6 cm kostka betonowa (30% kolor) 4 cm podsypka piaskowa 10 cm podbudowa; chudy beton Rm=6-9MPa 10 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki

12 10 5 18

8

15

15 30

10 4

34

34

37

30

12

3 12

10 5 18

12 3

obrzeże betonowe 8x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10

krawężnik betonowy 15x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10

8 cm kostka betonowa (100% kolor ) 4 cm podsypka piaskowa 15 cm podbudowa; chudy beton Rm=6-9MPa 10 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki

krawężnik betonowy 15x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10

8 cm kostka betonowa (100% szara) 4 cm podsypka piaskowa 15 cm podbudowa; chudy beton Rm=6-9MPa 10 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki

-5

i=2%

+0

+5

+13

15

20

15

12 10 22

35

Rysunek

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 3-3

Rys. nr 3.3

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie

Skala: 1:25

Inwestor

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Data: 30.05.2011

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa , (upr. 191/81/OL)

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Przekrój konstrukcyjny 4-4, jezdnia - odcinek F-K Skala 1:25 [ wymiary w cm ]

2076 60 zieleń

8

8

600 (350) bieżnia

100 zieleń

15

350 droga pożarowa

15

100 trybuna

8

8

440 (szer.zmienna) zieleń

ogrodzenie boiska

r ska

i=2%

:1,5

12 10 5 18

10 12 22

8

34

30 10 4

obrzeże betonowe 8x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10 30 10 4

8

34

8

12 10 22

Rys. nr 3.4

Rysunek

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 4-4

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie Skala: 1:25

Inwestor

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa , (upr. 191/81/OL)

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

12 10 22

15

20 35

10 4

34

34

29

34

30

6

3 12

obrzeże betonowe 8x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10

+5

obrzeże betonowe 8x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10

krawężnik betonowy 15x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10

6 cm kostka betonowa (30% kolor) 4 cm podsypka piaskowa 10 cm podbudowa; chudy beton Rm=6-9MPa 10 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki

10 5 19

krawężnik betonowy 15x25x100 cm ława betonowa z oporem C8/10 15

+14 +16 +11

+12

+4

+0

+1 -4

i=2%

30

8

10 4

30 10 4 10 12 22

obrzeże betonowe 8x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10

1 cm nawierzchnia poliuretanowa 5 cm podbudowa z kłsm 0/8 mm (w-wa górna) 15 cm podbudowa z kłsm 8/31,5 mm (w-wa dolna) 10 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki

obrzeże betonowe 8x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10 34

34 12 10 22

i=1%

10 cm płyta ażurowa 4 cm podsypka piaskowa 5 cm kłsm (kliniec 8/31,5 mm) 15 cm podbudowa z tłucznia 31,5/63 mm

8

30

obrzeże betonowe 8x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10 10 4

10 4

30

obrzeże betonowe 8x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10

8

+0

i=1%

-6

-4 -5

+0 -2

i=2%

8

34

)1

8

6 cm kostka betonowa (30% kolor) 4 cm podsypka piaskowa 10 cm podbudowa; chudy beton Rm=6-9MPa 10 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki

6 cm kostka betonowa (szara) 4 cm podsypka piaskowa 10 cm podbudowa; chudy beton Rm=6-9MPa 10 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki

10 12 22

pa

n ( mi

300 chodnik

+172 +170

8

+175 +180 +178

40 opaska boiska

+170

8

20

15 35

12 10 22

Data: 30.05.2011

Przekrój konstrukcyjny 5-5, jezdnia - odcinek I-H Skala 1:25 [ wymiary w cm ]

555 340 jezdnia

+0

+4

i=2%

i=2%

budynek szkoły

+7

200 jezdnia

+12

15

krawężnik betonowy 15x30x100 cm ława betonowa z oporem C8/10

8 cm kostka betonowa (100% szara) 4 cm podsypka piaskowa 10 cm podbudowa; chudy beton Rm=6-9MPa 10 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki

37

10 5 18

12

12 3

15

15 30

Rysunek

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 5-5

Rys. nr 3.5

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie

Skala: 1:25

Inwestor

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Data: 30.05.2011

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa , (upr. 191/81/OL)

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

SCHODY ZEWNĘTRZNE NA BOISKO SKALA 1:50 [ wymiary w cm ] rzut z góry

chodnik z kostki beton. gr 6cm

schody zewn. z płytki beton. gr. 4cm

poręcze stalowe

podest z płytki gr 4cm

schody zewn. z płytki beton. gr.4cm

Wykaz elementów balustrady:

chodnik z kostki beton. gr 6 cm

l.p.

nazwa materiał elementu

1. 2.

słupek pochwyt

rura o 42x2,5 rura o 42x2,5

dł. ogólna elem. masa jednostkowa elem. masa elem. masa całkowita

300

długość [cm]

ilość [szt]

147 1577 [m] [kg/m] [kg] [kg]

8 1

dł. ogólna [m] rura o 42 11,76 15,77 27,53 2,44 67,17 67,17

Uwagi: -wymiary elementów stalowych podane w [mm] - balustrady zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe

obrzeże betonowe 30x8 cm

czapka z kostki betonowej gr 6 cm ułożona na zaprawę klejową mrozoodporną z wysunięciem 2 cm poza lico muru

przekrój A-A 110

przekrój B-B

280

5x15

1%

103

110

1%

20

100

20

100

6x15

1 10 0

10 64

100

konstrukcja: schody

10

10 128 podest 443

murek oporowy betonowy gr. 20 cm (beton C12/15) nad gruntem wyprawa strukturalna 2 mm w kolorze jasnoszarym

1 2 3 4

2%

30

10

1 2 3 4

35

chodnik

20

1%

35

4x35 schody

260

7

165

1%

1 2 3 4

czapka z kostki betonowej gr 6 cm ułożona na zaprawę klejową mrozoodporną z wysunięciem 2 cm poza lico muru

podest schodów

5x35 schody chodnik

1. 2. 3. 4.

płytka betonowa o fakturze kruszywa płukanego gr. 4 cm podsypka cem -piaskowa 1:4 gr 4 cm podbudowa betonowa C12/15 gr. 20 cm warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 10 cm

konstrukcja: podest 1. 2. 3. 4.

płytka betonowa o fakturze kruszywa płukanego gr. 4 cm podsypka cem -piaskowa 1:4 gr 4 cm podbudowa betonowa C12/15 gr. 12 cm warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 10 cm

Rys. nr 4.1

Rysunek

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY - schody na boisko

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie Skala: 1:50

Inwestor

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa , (upr. 191/81/OL)

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Data: 30.05.2011

SCHODY ZEWNĘTRZNE DO BUDYNKU SKALA 1:50 [ wymiary w cm ] rzut z góry

Wykaz elementów balustrady: l.p.

poręcze stalowe

podest z płytki gr 4cm

1. 2. 3.

schody zewn. z płytki beton. gr.4cm

chodnik z kostki beton. gr 6 cm

nazwa elementu

materiał

długość [cm]

ilość [szt]

słupek rura o 42x2,5 177 rura o 42x2,5 pochwyt 360 poprzeczka rura o 42x2,5 270 dł. ogólna elem. [m] masa jednostkowa elem. [kg/m] masa elem. [kg] masa całkowita [kg]

dł. ogólna [m] rura o 42

4 1 2

7,08 3,60 5,40 16,08 2,44 39,23 39,23

300

Uwagi: -wymiary elementów stalowych podane w [mm] - balustrady zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe

konstrukcja: schody 1. 2. 3. 4. 5.

obrzeże betonowe 30x8 cm czapka z kostki betonowej gr 6 cm ułożona na zaprawę klejową mrozoodporną z wysunięciem 2 cm poza lico muru

płytka betonowa o fakturze kruszywa płukanego gr. 4 cm podsypka cem -piaskowa 1:4 gr 4 cm podbudowa betonowa C12/15 gr. 20 cm warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 10 cm nasyp z gruzu lub gruntocementu gr. 0-80 cm

konstrukcja: podest 1. 2. 3. 4. 5.

przekrój A-A przekrój B-B

płytka betonowa o fakturze kruszywa płukanego gr. 4 cm podsypka cem -piaskowa 1:4 gr 4 cm podbudowa betonowa C12/15 gr. 12 cm warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 10 cm nasyp z gruzu lub gruntocementu gr. 0-80 cm

103

110

280

20

260

90

1 10 0

6x15

1%

150 podest

94 10

10 35

5x35 schody 325

murek oporowy betonowy gr. 20 cm (beton C12/15) nad gruntem wyprawa strukturalna 2 mm w kolorze jasnoszarym

fundament betonowy gr. 20 cm (beton C12/15) 64

100 10

1 2 3 4 5

20

gruz zalany zaprawą cementową lub piasek stabilizowany cementem

30

2%

90 zmienna

20

110

7

1%

czapka z kostki betonowej gr 6 cm ułożona na zaprawę klejową mrozoodporną z wysunięciem 2 cm poza lico muru

podest schodów

chodnik

1 2 3 4 5 Rysunek

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY - schody budynku

Rys. nr 4.2

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie Skala: 1:50

Inwestor

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa , (upr. 191/81/OL)

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Data: 30.05.2011

POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKALA 1:25 [ wymiary w cm ] rzut z góry

rzut z góry - pochylnia w skarpie

podest z płytki gr 4cm

Wykaz elementów balustrady: (na 1,0 m długości pochylni)

164

max 6%

ilość [szt]

słupek rura o 42x2,5 147 pochwyt rura o 42x2,5 100 wspornik płaskownik 4x40 11 dł. ogólna elem. [m] masa jednostkowa elem. [kg/m] masa elem. [kg] masa całkowita [kg]

dł. ogólna [m] rura o 42

2 4 2

2,94 4,00 6,94 2,44 16,93 17,21

0,22 0,22 1,25 0,28

Uwagi: -wymiary elementów stalowych podane w [mm] - rozstaw słupków co 1,50 m - balustrady zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe

poręcze stalowe

podest z płytki gr 4cm

czapka z kostki betonowej gr 6 cm ułożona na zaprawę klejową mrozoodporną z wysunięciem 2 cm poza lico muru

20

długość [cm]

2

1. 2. 3.

nazwa materiał elementu

120

l.p.

pochylnia

max 6%

150

20

308 20 2

2

poręcze stalowe

czapka z kostki betonowej gr 6 cm ułożona na zaprawę klejową mrozoodporną z wysunięciem 2 cm poza lico muru

2

przekrój B-B

1%

spocznik 2

164 110

17

17

8

2

4

146

4

146

4

8 15

16

8

120

68

czapka z kostki betonowej gr 6 cm ułożona na zaprawę klejową mrozoodporną z wysunięciem 2 cm poza lico muru

7

7

4

50

max 6%

czapka z kostki betonowej gr 6 cm ułożona na zaprawę klejową mrozoodporną z wysunięciem 2 cm poza lico muru

poręcze stalowe

min 80

50

max 6%

pochwyt o 42x2,5 słupek o 42x2,5 L=1,44 m

22

pochylnia

2

8 2

90 75

słupek o 42x2,5 L=1,44 m

4x40

90 75

wspornik L=0,11 m

120

pochwyt o 42x2,5

20

przekrój A-A

gruz zalany zaprawą cementową lub piasek stabilizowany cementem 1 2 3 4 5

fundament betonowy gr. 20 cm (beton C12/15)

konstrukcja; pochylni 1. 2. 3. 4. 5.

płytka betonowa o fakturze z kruszywa płukanego gr. 4cm podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4 cm podbudowa: chudy beton Rm 6-9MPa gr. 12cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 10 cm nasyp z gruzu lub gruntocementu gr. 0-80 cm

murek oporowy betonowy gr. 20 cm (beton C12/15) wyprawa strukturalna 2 mm w kolorze jasnoszarym

Rysunek

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY - schody na boisko

Rys. nr 4.3

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie Skala: 1:25

Inwestor

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa , (upr. 191/81/OL)

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Data: 30.05.2011

Ogrodzenie SKALA 1:25 [ wymiary w cm ] szczegóły

rzut z góry

230 - 250

188 - 208

3

3

6 15

15

6 15

kształtownik 40x27x2 profil zimnogięty

3 15

200-220

188 - 208

10 6 3

230-250

M 20/90

słupek 100x100 L=220 cm profil zimnogięty

M 20/90 150-250

120-200

6 6 2

6 10 6 3 2 kształtownik 60x60x3 profil zimnogięty

kształtownik 40x40x2 profil zimnogięty

słupek 100x100 L=220 cm profil zimnogięty

kształtownik 60x60x3 profil zimnogięty

6

4

kształtownik 40x40x3 profil zimnogięty

3

150-250

gniazdo montażowe słupka

4

słupek 60x60 L=220 cm profil zimnogięty

188 - 208

3 15

Widok - brama , furtka

6 10 3 M 20/90

6

6

20-25

8-12

230 - 250

15

płyta cokołowa

35-45

Widok - ogrodzenie

3

pokrywa

stopa nośna zamek wpust na płytę cokołową 150

128

150

128

przekrój siatka karbowana z drutu ocynkowanego oczko 50x50 mm, pręt Ø 5mm

150

zamknięcie kłódka

100

100

siatka karbowana z drutu ocynkowanego oczko 50x50 mm, pręt Ø 5mm

słupek ogrodzenia 18 3

fundament beton C12/15

10

6 10

70

20

70

70 beton monolityczny C12/15

fundament beton C12/15

głębok. zakotwienia słupka - 2/3 wysokości fundamentu

fundament beton C12/15

100

głębok. zakotwienia słupka - 2/3 wysokości fundamentu

kotwy stalowe z pręta żebrowanego śr. 10mm

kształtownik 100x100x4 profil zimnogięty

30

kotwy stalowe z pręta żebrowanego śr. 10mm

100

kształtownik 60x60 profil zimnogięty

kształtownik 100x100x4 profil zimnogięty

30

kształtownik 100x100x4 profil zimnogięty

dn=25-30

strefa przemarzania gruntu

100

stopa nośna

+/-0,00 30

kształtownik 40x27x2 profil zimnogięty

25

20-25

kształtownik 60x60 profil zimnogięty

70

kształtownik 60x60 profil zimnogięty

100

25

prefabrykowany cokół betonowy

6

siatka karbowana z drutu ocynkowanego oczko 50x50 mm, pręt Ø 5mm

3

18 3

pokrywa

Uwagi: - wszystkie elementy metalowe ogrodzenia zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe - mata z siatki karbowanej wspawana wewnątrz ramy ogrodzenia - bramy i furtki otwierane do wewnątrz - brama i furtka zamykana na zamek

Rys. nr 4.4

Rysunek

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY - ogrodzenie

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie Skala: 1:25

Inwestor

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa , (upr. 191/81/OL)

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Data: 30.05.2011

BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA SKALA 1:250 [ wymiary w cm ]

11516 500

4000

6000

500 8

125 125 50 125 125 50

3120

START 250 1 OKRĄŻENIE

START 250 1 OKRĄŻENIE

901

125 50

50 125 8

1313

3035

3307

8

1,0%

6306

1313

8

8

125 50

8

4280

326

3298

1573

3860

88 8

72 50

META 60 (250)

626

META 100

150

600

1,0%

8

8

50 125 8

R16,92 R 17,00 R17,4 R18, 9 R19 74 R20 ,99 R 20 ,63 ,7 1

1,0%

płyta boiska

8

7305 50 8

800 932

100 50 34 8 8

8

350

1,0%

50 8 8 50 8 8

472 340

deska

125 125 50 50

60 50

opaska z kostki betonowej 1035

8 88

zieleń

1646

845

Rysunek

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY - bieżnia

Rys. nr 4.5

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie Skala: 1:25

Inwestor

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa , (upr. 191/81/OL)

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Data: 30.05.2011

BUDYNEK GOSPODARCZY - RZUTY SKALA 1:50 [ wymiary w cm ] RZUT PODSTAW BLACHA MOCUJĄCA

A

RZUT DACHU

RZUT PRZYZIEMIA E

skala 1:10 1

1

2

2

3

3

4

4

A

C

E

A

C

E

Rysunek

BUDYNEK GOSPODARCZY - rzuty

Rys. nr 4.6

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie Skala: 1:50

Inwestor

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa , (upr. 191/81/OL)

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Data: 30.05.2011

BUDYNEK GOSPODARCZY - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:50 [ wymiary w cm ]

A

KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA

KONSTRUKCJA PODŁOGI

B

A

D

E

B

D

KONSTRUKCJA SUFITU

E

A

KONSTRUKCJA DACHU

E

A

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

A

C

E

A

C

E

A

C

E

A

E

C

E

Rysunek

BUDYNEK GOSPODARCZY - przekroje konstrukcyjne

Rys. nr 4.7

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie Skala: 1:50

Inwestor

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa , (upr. 191/81/OL)

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Data: 30.05.2011

BUDYNEK GOSPODARCZY - ŚCIANY RYGLOWE SKALA 1:50 [ wymiary w cm ]

WIDOK ŚCIANY RYGLOWEJ W OSI 4 WIDOK ŚCIANY RYGLOWEJ W OSI A 1

2

3

WIDOK ŚCIANY RYGLOWEJ W OSI 1

WIDOK ŚCIANY RYGLOWEJ W OSI E 4

4

3

2

1

A

E

A

B

D

E

Rysunek

BUDYNEK GOSPODARCZY - widok ścian ryglowych

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie Skala: 1:50

Inwestor

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa , (upr. 191/81/OL)

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Rys. nr 4.8

Data: 30.05.2011

BUDYNEK GOSPODARCZY - PRZEKROJE PIONOWE SKALA 1:50 [ wymiary w cm ]

A

E

A

E

Rys. nr 4.9

Rysunek

BUDYNEK GOSPODARCZY - przekroje pionowe

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie Skala: 1:50

Inwestor

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa , (upr. 191/81/OL)

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Data: 30.05.2011

BUDYNEK GOSPODARCZY - ELEWACJA SKALA 1:50 [ wymiary w cm ]

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

Rys. nr 4.10

Rysunek

BUDYNEK GOSPODARCZY - elewacja

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie Skala: 1:50

Inwestor

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa , (upr. 191/81/OL)

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Data: 30.05.2011

BUDYNEK GOSPODARCZY - ZESTAWIENIE STALI

NAZWA ELEMENTU

PRZEKRÓJ

ILOŚĆ

DŁUGOŚĆ

[SZT]

[m]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

CIĘŻAR JEDN. [kg/m]

CIĘŻAR CAŁK. stal ST3SX [kg]

nr 1

H 100x100x5

2

5,90

11,80

14,080

166,144

nr 2

H 100x100x5

33

1,90

62,70

14,080

882,816

nr 3

H 100x100x5

4

2,95

11,80

14,080

166,144

nr 4

H 100x100x5

4

2,85

11,40

14,080

160,512

nr 5

H 100x100x5

3

2,55

7,65

14,080

107,712

nr 6

H 100x100x5

2

1,30

2,60

14,080

36,608

nr 7

H 100x100x5

10

2,70

27,00

14,080

380,160

nr 8

H 100x100x5

2

0,25

0,50

14,080

7,040

nr 9

H 100x100x5

8

1,57

12,56

14,080

176,845

nr 10

H 100x100x5

2

0,92

1,84

14,080

25,907

nr 11

H 100x100x5

1

0,70

0,70

14,080

9,856

stężenia

dn 12

70,00

0,888

62,160

blacha

280x280 gr.10

6,150

73,800

12

RAZEM [kg]

2255,704

Rys. nr 4.11

Rysunek

BUDYNEK GOSPODARCZY - zestawienie stali

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie Skala: 1:50

Inwestor

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa , (upr. 191/81/OL)

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Data: 30.05.2011

Uwaga: W projekcie przedstawiono jako przykładowe elementy małej architektury firmy NOVUM. Nie zabrania się wykorzystania produktów innego producenta z zastrzeżeniem, że ich parametry będą nie gorsze lub co najmniej równoważne od wyżej przedstawionych.

PLAN KRAWĘŻNIKÓW I PODBUDOWY TEREN PRZY GIMNAZJUM NR 2 W IŁAWIE SKALA 1:500 RYS. 1 LEGENDA PROJ. PODBUDOWA Z KŁSM gr.20 cm PROJ. PODBUDOWA BETONOWA Rm=6-9MPa gr. 15 cm PROJ. PODBUDOWA BETONOWA Rm=6-9MPa gr.10 cm PROJ. PODBUDOWA BETONOWA C12/15 gr. 12-20 cm (schody pochylnie) PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm, wystający (+8 cm) PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x30x100 cm (+2 cm) PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 30x8x100 cm (-1 cm / +2 cm) PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 30x8x100 cm (+5 cm) PROJ. OGRODZENIE (COKOŁY BETONOWE)

UKŁAD ARKUSZY

ARKUSZ 1

DAN IŁAWA

Rysunek Zadanie

ZAKŁAD USŁUG "DAN" spółka z o. o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax. (089) 644 81 77, kom 662 043 592

PLAN KRAWĘŻNIKÓW I PODBUDOWY Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie

Inwestor

Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Rys. nr 5.0 Skala: 1:500 Data: 30.05.2011

(upr. 191/81/OL) ----------------

WP1125,45 123,72 k 124,22

(projektowany)

Ø 200, L=1,5m, i=2,0%

S1 125,40 123,40 k 123,40

(projektowana) Ø 250, L=22,0m, i=0,9%

Ø 200, L=1,5m, i=2,0%

WP17 122,90 121,17 k 121,67

(projektowany)

WP18

WP7 125,30 124,32

124,10 122,86

(istn. do regulacji)

(istn. do regulacji)

Ø 200, L=8,0m, i=1,0%

wpust do likwidacji

WP16 123,01 121,83

WP2125,35 123,62

(istn. do regulacji)

k 124,12

(projektowany)

PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY TERENU - kanalizacja deszczowa

WP4 124,80 122,99

(istn. do regulacji)

(istn. do regulacji)

WP15

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY GIMNAZJUM NR 2 W IŁAWIE

WP3124,90 122,69

SKALA 1:500 RYS. 1

123,08 121,90

(istn. do regulacji)

LEGENDA

WP5 124,95 123,97

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm

(istn. do regulacji)

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x30x100 cm PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 30x8x100 cm

WP6 125,40 124,16 (istn. do regulacji)

PROJ. OGRODZENIE GRANICE PROJ. I ISTN. WPUSTY ULICZNE PROJ. STUDNIE REWIZYJNE PROJ. KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WP12 122,95 122,25 k 122,25

WP14 123,37 122,39 (istn. do regulacji)

(projektowany) Ø 200, L=5,0m, i=1,0%

WP8124,22 123,21

WP9 124,12 123,15

(istn. do regulacji)

(istn. do regulacji)

WP13 123,41 122,35 (istn. do regulacji)

WP10 123,84 122,82 (istn. do regulacji)

Szkic orientacji

UKŁAD ARKUSZY Mapa cyfrowa zgodna z mapą do celów projektowych przyjętą do zasobów powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w Iławie pod nr 7011-9708/2011 w dniu 02.03.2011r.

ARKUSZ 1

WP11 124,25 122,52 k 123,02

(projektowany)

Za zgodność z oryginałem:

Mapa do celów projektowych zaktualizowana przez Z.U.G."Geoset" w Iławie w miesiącu lutym 2011 r.

Nr rob. 17/2011, KERG: 204.09-37/2011 Zasięg aktualizacji

Mapa do celów projektowych Skala 1:500 Układ 2000 strefa 7 Woj: Warmińsko-Mazurskie, Iława, ul. Wiejska, Obr. 12, dz. 535

DAN IŁAWA

.....................

ZAKŁAD USŁUG "DAN" spółka z o. o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax. (089) 644 81 77, kom 662 043 592

Rysunek

PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY - kanalizcja deszczowa

Rys. nr 6.0

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie

Skala: 1:500

Inwestor

Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Data: 30.05.2011

(upr. 191/81/OL) ----------------

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 2 w Iławie

wpust uliczny Ø500 H=1,73 m

wpust uliczny Ø500 H=1,73 m

wpust uliczny Ø500 H=1,73 m

wpust uliczny Ø500 H=1,73 m

studnia rewizyjna Ø1200 H=2,00 m

wpust uliczny Ø500 H=1,73 m

studnia rewizyjna Ø1200 H=2,00 m

SKALA 1:100:250 RYS. 1

LEGENDA PROJ. KOLEKTOR PROJ. STUDNIE REWIZYJNE PROJ. WLOT PRZYKANALIKA DO STUDNIN REWIZ. ISTN. SIEĆ ENERGETYCZNA ISTN. SIEĆ GAZOWA ISTN. SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA ISTN. SIEĆ CENTRALNEGO OGRZEWANIA (W KANALE)

125,45 123,72 k-124,22

WP1

ISTN. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ISTN. SIEĆ WODOCIĄGOWA

121,90 woda

1,37 121,64 123,01 123,01

1,23 121,67 122,90 122,90

1,30 122,20 125,07 123,50

ARKUSZ 1

1,50 1,0%

2,0% Ø 200

DAN IŁAWA

1,50

Ø 200

5,00

Ø 200

Rysunek

S1

Sistn.

WP1

S1

WP2

Sistn.

WP11

Sistn.

WP12

RZĘDNE WPUSTU ULICZNEGO PODŁĄCZONEGO DO PROJ. STUDNI

UKŁAD ARKUSZY

0,00

0,6%

0,00

Ø 200

122,50 sanit.

122,60 eN

0,70 122,25 125,95 122,95

1,38 122,92 124,30 124,30

123,50 eN

121,44 sanit.

122,02 woda

123,80 gaz

1,23 123,02 124,25 124,25

1,0%

WP1 125,45 123,72

5,00 17,00

Ø 200

17,00

0,00

2,0%

0,9 %

1,03 124,04 125,07 125,07

1,23 124,12 125,35 125,35

1,21 124,19 125,40 125,40

120,19 sanit.

120,62 sanit.

8,00

8,00

Ø 250

1,50

0,00

Długość [m]

Spadek 0,00

Średnice, materiał

22,00

1,50

Odległości [m]

1,23 124,22 125,45 125,45

Zagłębienie dna kanału

0,00

Rzędna dna kanału

2,82 123,20 126,02 126,02

Rzędna terenu istniejącego

22,00

Rzędna terenu projektowanego

2,00 123,40 125,40 125,40

Poziom porównawczy 120,00 m n.p.m.

124,98 gaz

124,80 eN

125,04 tel.

124,61 c.o.

ISTNIEJĄCY TEREN W LINI PROJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Sistn.

WP17

Sistn.

Zadanie

ZAKŁAD USŁUG "DAN" spółka z o. o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax. (089) 644 81 77, kom 662 043 592

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie

Inwestor

Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Rys. nr 7.0 Skala: 1:250:100 Data: 30.05.2011

(upr. 191/81/OL) ----------------

STUDNIA REWIZYJNA - SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY RYSUNEK BEZ SKALI [ wymiary w cm ]

1

1

2

8

2

8

3

3

6

6 o2

o2

0 cm

o wg profilu kanal.

o wg profilu kanal.

o120 cm

0 cm

o wg profilu kanal.

o wg profilu kanal.

7

o120 cm

4 5

4

7

5 1 - Żeliwny właz uliczny typu ciężkiego 2 - Płyta pokrywowa żelbetowa 3 - Komora robocza z kręg ów żelbetowych 4 - Płyta denna prefabrykowana 5 - Podsypka piaskowa 6 - Stopnie włazowe 7 - Uszczelnienie zaprawą cementową 8 - Pierścień odciążający żelbetowy

Uwagi: - głębokość , rzędne dna i góry studni wg planu sytuacyjno - wysokościowego ,

Rysunek

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY - studnia rewizyjna

Rys. nr 8.2

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie Skala: 1:25

Inwestor

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa , (upr. 191/81/OL)

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Data: 30.05.2011

WPUSTY ULICZNE - SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY SKALA 1:25 [ wymiary w cm ]

C

C A-A

B-B

1

ZASTOSOWANIE

3

Do odprowadzenia w ód opadowych z jezdni ulicznych i placów do kanałów deszczowych

3

7

6

MATERIAŁY 20

50 1% - 3% 173

50

15

2

1 - Wpust uliczny żeliwny przejazdowy, typ ciężki 2 - Kręgi betonowe średnicy 50cm 3 - Pierścień żelbetowy śr. 65 cm 4 - Płyta fundamentowa grubości 15cm 5 - Podsypka z tłucznia lub żwiru grubości 7 cm. 6 - Przykanalik PCV śr. 20 cm 7 - Wiaderko osadnikowe

4

5

B C-C

A

A 1% - 3%

Rysunek

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY - wpust uliczny

Rys. nr 8.1

Zadanie

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie Skala: 1:25

Inwestor

Gmina Miejska Iława 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa , (upr. 191/81/OL)

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Data: 30.05.2011

Szkic orientacji

9./3 6.

Mapa do celów projektowych Skala 1:500 Układ 2000 strefa 7

9./3 5./1520 6. 6. 3./247 8./3 14.

8./3 14.

8./3 14.

8./3 14.

9./3

6.

8./3

Woj: Warmińsko-Mazurskie, Iława, ul. Wiejska, Obr. 12, dz. 535

5./563 14.

14. 5./690

3./153

10./3 7./3 8./3 8. 13./61 4./3

10./3 7./6 7.

14./2

8./3

8. 4./3 8. 2.

8. 5./312

3./174

PLAN SYTUACYJNY ERENU

1.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY GIMNAZJUM NR 2 W IŁAWIE

1. 1.

SKALA 1:500 RYS. 1

1.

3./428

LEGENDA

1.

PROJ. DROGI POŻAROWE O NAWIERZCHNI Z PŁYT AŻUROWYCH gr 10 cm PROJ. DROGI POŻAROWE O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETON. gr. 8 cm

1. PROJ. JEZDNIA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETON. gr. 8 cm

1.

PROJ. PARKING O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETON. gr. 8 cm PROJ. CHODNIKI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETON. gr. 6 cm

1. PROJ. OPASKA BUDYNKU Z PŁYTEK BETONOWYCH 50x50 cm

1.

PROJ. SCHODY I POCHYLNIE Z KOSTKI BETON. gr.6 cm

1.

11./500

PROJ. BIEŻNIA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ ZIELEŃ

1.

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm

1.

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x30x100 cm

1.

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 30x8x100 cm PROJ. OGRODZENIE

1.

ISTN. OGRODZENIA DO ROZBIÓRKI PROJ. RURY OSŁONOWE

3./720

PROJ. ŁAWKI PROJ. WYCINKA DRZEW

Mapa do celów projektowych zaktualizowana przez Z.U.G."Geoset" w Iławie w miesiącu lutym 2011 r.

PROJ. NASADZENIE KRZEWÓW PROJ. WPUSTY ULICZNE GRANICE

UKŁAD ARKUSZY

Nr rob. 17/2011, KERG: 204.09-37/2011 Zasięg aktualizacji

ARKUSZ 1

Mapa cyfrowa zgodna z mapą do celów projektowych przyjętą do zasobów powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w Iławie pod nr 7011-9708/2011 w dniu 02.03.2011r. Za zgodność z oryginałem:

DAN IŁAWA

Rysunek Zadanie

.....................

ZAKŁAD USŁUG "DAN" spółka z o. o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax. (089) 644 81 77, kom 662 043 592

PLAN SYTUACYJNY TERENU - zieleń Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2 w Iławie

Inwestor

Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława

Projektant

inż. Grzegorz Drzycimski - branża drogowa

Asystent projektanta

tech. Robert Juńczyk

Rys. nr 9.0 Skala: 1:500 Data: 30.05.2011

(upr. 191/81/OL) ----------------