fax.:(87) NIP: tel. kom PROJEKT BUDOWLANY

”K O Z I C K I” USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 NIP: 848-166-86-54 REG...
0 downloads 0 Views 756KB Size
”K O Z I C K I” USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 NIP: 848-166-86-54 REGON: 280232437

tel./fax.:(87)610 01 07 tel. kom. 516 026 308 e-mail: [email protected]

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TEMAT: Remont

instalacji

wentylacji

mechanicznej

wyciągowej

w pomieszczeniach kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w budynku przy ulicy Gołdapskiej 23.

ADRES OBIEKTU: OBIEKTU: ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko, dz. geod. nr: 17/137

INWESTOR: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko

BRANśA: Sanitarna- instalacja wentylacji mechanicznej

Projektant:

PODPISY:

mgr inŜ. Karol Kozicki upr. nr: WAM/0070/POOS/09

Ełk – 14 kwietnia 2011r.

Strona 1 z 8

Spis treści 1

OPIS TECHNICZNY .................................................................................................................................3 1.1 1.2 1.3

PODSTAWA OPRACOWANIA .............................................................................................................3 ZAKRES OPRACOWANIA....................................................................................................................3 OPIS REMONTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ....................................................3 1.3.1.1 1.3.1.2

1.4 2.

Kanały wentylacyjne prowadzenie i mocowania....................................................................................... 4 Badania i regulacja hydrauliczna instalacji wentylacji .............................................................................. 4

UWAGI DOTYCZĄCE ZAPROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW ........................................................................4

ZAŁĄCZNIKI ZAŁ. 1.

Kopia uprawnień projektowych projektanta mgr inŜ. Karola Kozickiego

ZAŁ. 2.

Kopia przynaleŜności do Izby InŜynierów Budowlanych projektanta mgr inŜ. Karola Kozickiego

ZAŁ. 3.

3.

Kopia uprawnień projektowych projektanta spr. inŜ. Pawła śytyńca

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW TECHNICZNYCH Rys. 1.

RZUT PARTERU. Remont instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej. w

pomieszczeniach kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich. skala 1:50

2

1

OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej w pomieszczeniach kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w budynku przy ulicy Gołdapskiej 23. 1.1

1.2

PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt wykonano w oparciu o: • Normy i przepisy szczegółowe dotyczące mechanicznej aktualnych na kwiecień 2011r. • Wytyczne techniczne Inwestora,

instalacji

wentylacji

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem prace związane z remontem instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej w pomieszczeniach kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w budynku przy ulicy Gołdapskiej 23. 1.3

OPIS REMONTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Projektuje się w ramach remontu instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej w pomieszczeniach kształcenia gastronomicznego Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w budynku przy ulicy Gołdapskiej 23 nową instalację wentylacyjną z okapami nad 16 kuchniami elektrycznymi czteropalnikowymi. W pomieszczeniach pracowni gastronomicznych nr 1.6 i 1.7 zaprojektowano instalację wentylacji o wydajności 5280 [m3/h]. Nawiew realizowany będzie poprzez czerpnie umieszczone w ścianie frontowej pomieszczeń nr 1.6 i 1.7, na wysokości 2,67m. Czerpnie wyposaŜyć w ruchome Ŝaluzje aluminiowe o wymiarach 630mm*500mm firmy SMAY Sp. z o.o. (lub równowaŜnej) typ: CWP-630*500-RS-AA z siłownikiem wyposaŜonym w spręŜynę zwrotną firmy BELIMO (lub równowaŜnej) typ: LF230; AC230V/50Hz P=5W oraz kratkę wentylacyjna nawiewna z filtrem kl. EU4 firmy SMAY Sp. z o.o. (lub równowaŜnej)typ: ALWL-630*500-AA-RM+F(EU4). Zaś wyciąg poprzez wspólny wentylator wyciągowy kanałowy o wydajności Qmax=6690 [m3/h] firmy Venture-Industries Sp z o.o. (lub równowaŜnej) typ: IRAT/4-400A; 400V; 50Hz; 1,1kW; 1,9[A] zlokalizowany w pomieszczeniu nr 1.6. Wydajność wentylatora wyciągowego regulowana będzie poprzez regulator transformatorowy trójfazowy typ: RMT-2,5; 400V 50Hz max.=2,5[A]firmy Venture Industries (lub równowaŜnej). Wyciąg znad kuchni elektrycznych będzie realizowany poprzez okapy kuchenne o wymiarach 600mm*500mm*450mm ze stali kwasoodpornej wyposaŜone z filtry tłuszczowe. Kanał wyrzutowy umieszczony na elewacji budynku naleŜy zakończyć wyrzutnią typu: B o wymiarach 630mm*500mm. Wentylacja wyciągowa w pomieszczeniach numer 1.2, 1.4, 1.5, 1.13, 1.14 stanowić będą wentylatory wyciągowe sufitowe podłączone do istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej produkcji firmy VENTUREINDUSTRIES Sp. z o.o. (lub równowaŜnej) typ: SILENT 100 Qw=100[m3/h] 3

zasilane 1~230V Qnom=7 [W], IP45, m=0,57[kg] sprzęŜone z włącznikiem światła pomieszczenia, które obsługują. Zaś w pomieszczeniach numer 1.1, 1.8 stanowić będą wentylatory wyciągowe sufitowe firmy VENTUREINDUSTRIES Sp. z o.o. (lub równowaŜnej) typ: SILENT 300 Qw=200[m3/h] zasilane 1~230V Qnom=29 [W], IP45, m=1,25[kg] sprzęŜone z włącznikiem światła pomieszczenia które obsługują. 1.3.1.1 Kanały wentylacyjne prowadzenie i mocowania Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej z kanałów stalowych z blachy ocynkowanej zgodnych z PN-EN 1505:2001 „Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary.” Połączenia kanałów prostokątnych projektuje się jako kołnierzowe łączone śrubami oc. M8 uszczelnione uszczelką typu: PES o szerokości 13mm i grubości 7mm do klasy szczelności N- zgodnej z wymaganiami PN-B76001:1996 „Wentylacja. Podwieszenie instalacji wentylacji przewidziano za pośrednictwem prefabrykowanych obejm stalowych z uszczelką gumową w przypadku rur SPIRO, lub poprzez metalowe ocynkowane profile montaŜowe typu: „C” z uszczelką gumową o wymiarach 30mm*30mm*1,5mm i długościach wg szerokości kanałów. Kotwienie mocowań obejm do podłoŜy betonowych i ceramicznych naleŜy wykonać uchwytami szpilkowymi o średnicy szpilek 8mm z kołkami rozporowymi rozpręŜnymi metalowymi M8 zgodnych z PN-EN 12236:2003 „Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe.” Maksymalnych rozstaw podpór i zawiesi dla kanałów wentylacyjnych poziomych i pionowych winno wynosi min. 1.0 m. 1.3.1.2 Badania i regulacja hydrauliczna instalacji wentylacji Regulację hydrauliczną instalacji wentylacji mechanicznej naleŜy dokonać podczas próbnego uruchomienia na pełnej wydajności centrali wentylacyjnej za pośrednictwem przepustnic zlokalizowanych przy okapach kuchennych poprzez certyfikowany anemometr skrzydełkowy wg wartości podanych w części graficznej niniejszego opracowania. 1.4

Uwagi dotyczące zaprojektowanych materiałów Wszyscy producenci i marki produktów instalacyjno- montaŜowych przywołanych w niniejszym projekcie technicznym w części graficznej, opisowej, przedmiarach i kosztorysach są podane przykładowo w celu określenia minimalnych wymagań techniczno- jakościowych. Producenci materiałów i produktów mogą być zastąpione na równowaŜne o identycznych parametrach technicznych pod warunkiem uzyskania przed wbudowaniem aprobaty pisemnej projektanta i inspektora nadzoru. Opracował: mgr inŜ. KAROL KOZICKI 4

Ełk, 14 kwietnia 2011r.

OŚWIADCZENIE Ja

niŜej

podpisany

mgr

inŜ.

Karol

Kozicki,

zgodnie

z wymogami przepisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (teks t jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmi anami) oświadczam, Ŝe : „Projekt budowlany Remontu instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej w pomieszczeniach kształcenia w

zawodach

gastronomicznych

i

hotelarskich

Zespołu

Szkół

Licealnych

i Zawodowych w Olecku w budynku przy ulicy Gołdapskiej 23.” został sporządzony

kompletnie

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami

techniczno- budowlanymi, nor mami, wytycznymi .

mgr inŜ. Karol Kozicki ……………………………………………. PODPI S I PIECZĘĆ

5

ZAŁĄCZNIK NR 1 cz.1

6

ZAŁĄCZNIK NR1 cz.2

7

ZAŁĄCZNIK NR2

8