tel. kom

F. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH NA MIESZKANIA • ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJE OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLAN...
13 downloads 1 Views 87KB Size
F. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH NA MIESZKANIA

• ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJE OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH NA MIESZKANIA NIEZBĘDNE DO UDZIELENIA SCHRONIENIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POGODNA JESIEŃ” PRZY UL. LEŚNEJ 3/5 W JELENIEJ GÓRZE

ZESPÓŁ PROJEKTOWO - WYKONAWCZY

- PROBUD 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 60; tel./fax. 075/ 64 38 290 e-mail: [email protected]; tel. kom. 0502 560 123 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. 1.2. 1.3. -

-

-

-

-

Umowa pomiędzy inwestorem i projektantem Materiały wyjściowe przekazane przez inwestora oraz wizje lokalne. Normy, normatywy i istniejące przepisy w tym: Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994., z późniejszymi zmianami (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dn. 7 kwietnia 2004r., z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133) Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., nr 162 poz.1568). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U.08.153.955) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2008r nr 25, poz.150, z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010r.)

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i adaptacja pomieszczeń gospodarczych na mieszkania niezbędne do udzielenia schronienia osobom potrzebującym wsparcia w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” przy ul. Leśnej 3/5 w Jeleniej Górze. Projektowana przebudowa zlokalizowana jest w jednym ze skrzydeł przedmiotowego budynku. Inwestycja ma na celu przebudowę pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia mieszkalne oraz higieniczno-sanitarne. Z uwagi na wysokość pomieszczenia zdecydowano się na przedzielenie go stropem tworząc dwie niezależne kondygnacje użytkowe. Pomieszczenia mieszkalne powstaną poprzez podzielenie pomieszczenia projektowanymi ściankami działowymi wydzielającymi pomieszczenia oraz poprzez wyburzenia i zamurowania w istniejących ścianach budynku. Parter został przystosowany do korzystania z pomieszczeń przez osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Składa się z przedsionka, łazienki, pokoju oraz pokoju z aneksem kuchennym. Na I piętro prowadzą zewnętrzne schody stalowe podlegające przebudowie. Na piętrze zlokalizowano przedsionek, aneks kuchenny, pokój, łazienkę oraz przestrzeń nieużytkową przeznaczoną na składzik gospodarczy.

3. PODSTAWOWE DANE KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE Istniejące pomieszczenia zostaną podzielone poprzez nowoprojektowany strop między kondygnacyjny drewniany oraz ścianki działowe wykonane w systemie płyt kartonowo – gipsowych. W ścianach istniejących część otworów zostanie zamurowana, nad nowoprojektowanymi otworami w ścianach istniejących zostaną wykonane nadproża w postaci dwóch ceowników walcowanych (2xC140) skręconych co 40cm. Ściany istniejące zewnętrzne zostaną ocieplone w technologii lekkiej mokrej styropianem grubości 16,0cm, ściany fundamentowe ocieplone w technologii lekkiej mokrej styropianem HYDROMAX grubości 14,0cm. Istniejąca posadzka ocieplona - 10,0cm styropianu HYDROMAX. Stropodach ocieplony 20,0cm styropianu. Elewacja wykończona tynkiem mineralnym, cokół – tynk mozaikowy cokołowy.

4. PARAMETRY BUDYNKU I WYKAZ POMIESZCZEŃ. 4.1. Powierzchnia netto pomieszczeń przebudowywanych

54,35

m2

4.2. Zestawienie powierzchni: -

parter: pom. nr

1.1.

przedsionek

2,87

m2

pom. nr

1.2.

łazienka

3,94

m2

pom. nr

1.3.

pokój + aneks kuchenny

11,35

m2

pom. nr

1.4.

pokój

9,02

m2

27,18

m2

RAZEM p.n. kondygnacji -

I piętro: pom. nr

2.1.

przedsionek

2,19

m2

pom. nr

2.2.

aneks kuchenny

6,25

m2

pom. nr

2.3.

pokój

9,23

m2

pom. nr

2.4.

łazienka

2,56

m2

pom. nr

2.5.

składzik

6,94

m2

27,17

m2

RAZEM p.n. kondygnacji

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE. 5.1. Fundamenty – istniejące ściany fundamentowe ocieplone płytami styropianowymi HYDROMAX gr. 14,0cm w technologii lekkiej mokrej i oblicowane powyżej gruntu tynkiem mozaikowym. 5.2. Kominy wentylacyjne – zaprojektowano kanały wentylacyjne Ø 15cm z ceramicznych pustaków wentylacyjnych EDER o wymiarach 20x20cm obsługujących pomieszczenia dwóch łazienek i aneksów kuchenny. Kanały te należy obmurować bloczkami silikatowymi SILKA gr. 12cm. Ponad połacią dachową obudowę wykonać z cegły klinkierowej. Do kominów i ewentualnych urządzeń technicznych zainstalowanych na dachu należy zapewnić dostęp zgodnie z § 308 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 12 kwietnia 2002r. 5.3. Strop - zaprojektowano strop drewniany oparty na belkach stropowych 10,0x20,0cm (między belkami wełna mineralna o gr. 20,0cm) z poszyciem od góry płytami OSB 3 gr. 2,2cm, od dołu sufitem podwieszanym z płyt kartonowo - gipsowych KNAUF. Belki stropowe wsparte na płatwiach o wym. 14,0x24,0cm ułożonych na słupach drewnianych 14,0x14,0cm. Słupy mocowane do ścian Ø16 co 40cm, ułożone na betonowej płycie posadzki parteru na belce podwalinowej o wym. 14,0x8,0cm. W żadnym wypadku nie można podcinać elementów konstrukcyjnych stropu. 5.4. Nadproże – nadproża w ścianach istniejących wykonane jako ceowniki walcowane 2xC140 skręcone śrubami Ø16 co 40cm o długościach podanych na rzutach kondygnacji oraz przekroju rysunków części architektonicznej i konstrukcyjnej. 5.5. Ścianki działowe – nowoprojektowane ścianki działowe w systemie płyt kartonowo – gipsowych, między profilami wełna mineralna grubości 5,0cm. 5.6. Stropodach – istniejący stropodach DZ-3 ocieplony styropianem EPS 7038 grubości 20cm, pokrycie stropodachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia zgodnie z rysunkami architektonicznymi. 5.7. Izolacje. - Izolacje przeciwwilgociowe - izolację poziomą istniejącej posadzki wykonać polimerowym roztworem gruntującym STYROZOL-G oraz dwoma warstwami polimerowej masy powłokowej STYROZOL-P alternatywnie powłoką dyspersyjną asfaltowo - gumową BIT-GUM na podkładzie z emulsji anionowej lub inną powłoką dyspersyjną o analogicznych właściwościach np. Izolbet A+D. W miejscach prowadzenia pionów instalacji sanitarnych przez płytę posadzkową wykonać przejścia szczelne. Izolacje pionową ścian fundamentowych wykonać analogicznie jak poziomą lub z gruntu asfaltowego IZOLBET A, a następnie pokryć masą asfaltowo - kauczukową IZOLBET D. Wszystkie preparaty izolacyjne stosować zgodnie z zaleceniami producenta. - Izolacje akustyczne - warunki izolacyjności akustycznej na zewnątrz obiektu spełniają istniejące ściany żelbetowe z grubości 31,0cm z tynkiem wewnętrznym i ociepleniem styropianowym gr. 16,0cm. - Izolacje termiczne - w części fundamentowej opisano w pkt. 6.1. Ściany zewnętrzne ocieplone od zewnątrz płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 16,0cm (2x8cm) w technologii lekkiej mokrej i oblicowane tynkarskimi masami mineralnymi o wsp. Uo=0,22W/m²K. Izolację termiczną przestrzeni dachowej stanowią płyty styropianowe o łącznej gr. 20cm, co daje współczynnik Uo=0,19W/m²K. Izolację posadzki parteru stanowi 10,0cm styropianu HYDROMAX co daje, w strefie 1,0 metra od ściany Uo=0,28W/m²K w pozostałej części Uo=0,24W/m²K. Szczegóły na rysunkach przekrojów. 5.8. Stolarka - przewidziano montaż stolarki okiennej PCV, dwuszybowej o wsp. Uo=1,1 W/m²K oraz izolacyjności akustycznej 32 dB. Drzwi wewnątrz - lokalowe PORTA na ościeżnicach regulowanych PORTA - System lub MINIMAX. Parapet wewnętrzny PCV w kolorze stolarki okiennej. Szczegółowy wykaz okien i drzwi w zestawieniu stolarki.

5.9. Posadzki - w pomieszczeniu przewidziano wykładziny PCV na uprzednio wykonanym podłożu zgodnie z rysunkami przekrojów i wcześniejszym opisem. 5.10.Elewacje. Cokół – w części cokołowej zaprojektowano oblicowanie ścian cokołowym tynkiem mozaikowym KNAUF na podkładzie ze styropianu HYDROMAX, zgodnie z rysunkami elewacji i oznaczeniami na rysunkach przekrojów. Mury kondygnacji parteru - założono wykonanie tynków mineralnych jako warstwa finiszowa docieplenia elewacji, malowanych farbami akrylowymi. Można również zastosować tynk barwiony w masie. Parapety okienne zewnętrzne wykonać z blachy powlekanej. 5.11.Wentylacja – zastosowano wentylację wywiewną grawitacyjną z pomieszczeń kuchni z ceramicznych pustaków wentylacyjnych EDER o przekroju wentylacyjnym Ø15 obudowanych zgodnie z wcześniejszym opisem. W pomieszczeniach łazienek ponadto zastosowano wentylatory mechaniczne o wydajności 30m3/h. Dopływ powietrza wyrównawczego do łazienek zapewniają kratki nawiewne w drzwiach do tych pomieszczeń. 5.12.Elementy zewnętrzne – przewidziano remont istniejących schodów zewnętrznych. 5.13.Instalacje - zakłada się wyposażyć obiekt w instalacje wewnętrzną elektryczną oraz ogrzewanie z istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. 5.14.Ekologia – Budynek przy zastosowaniu kotła grzewczego, posiadającego emisje zanieczyszczeń nie większą niż przewidują odpowiednie normy spełnia warunki ochrony atmosfery. Projektowana przebudowa ze względu na funkcję i wyposażenie nie wprowadza szczególnej emisji hałasu i wibracji. Przebudowywany budynek nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia ze względu na swoją wysokość. Budynek nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. 5.15.Odporność pożarowa budynków Obiekt zgodnie z §8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 12 kwietnia 2002r. obiekt zalicza się do budynków niskich (o wysokości do 12m włącznie). Z uwagi na swoją funkcję zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Ponieważ przedmiotowa część obiektu jest wydzielona od pozostałych części budynku przegrodami spełniającymi parametry oddzielenia pożarowego można ją potraktować jako odrębny samodzielny segment. Z uwagi na swoje przeznaczenie jako mieszkania niezbędne do udzielenia schronienia osobom potrzebującym wsparcia można zakwalifikować go do budynków mieszkalnych. Ponieważ liczba mieszkań nie przekracza dwóch można go zakwalifikować do mieszkalnych jednorodzinnych. Zgodnie z §213 określone w §212 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej projektowanego budynku nie dotyczą. Pozostałe wymagania dotyczące wielkości strefy pożarowej, oddzieleń przeciwpożarowych, dróg ewakuacji w projektowanym budynku są zgodne z wymogami rozporządzenia. 5.16.Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji wewnętrznych. Przewody wentylacyjne wykonane są z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych wykonane są z materiałów niepalnych. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonane są w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 5.17.Uwagi: 1. Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej należy impregnować preparatami grzybo-, owadobójczymi i ogniochronnymi np. FOBOS M4, PYROPLAS HW lub innymi

2. 3. 4.

5.

dopuszczonymi atestami i aprobatami jako preparaty dające klasyfikację dla zabezpieczanego elementy jako materiał trudnozapalny, a pod względem rozprzestrzeniania ognia jako materiał nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Wszystkie zewnętrzne elementy metalowe zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi i poliwinylowym. Wszystkie przejścia projektowanych instalacji przez przegrody zewnętrzne należy uszczelnić ochronnymi masami uszczelniającymi. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz pod nadzorem osób uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Materiały użyte do budowy domu powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne oraz znak bezpieczeństwa B wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU I ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Zgodnie z §11. ust. 2 pkt. 9 w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 201 poz. 1239 z dnia 13 listopada 2008r.) projekt budowlany powinien zawierać „charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2,(...)”. Na podstawie art. 20 ust. 3 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) „Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy: (...) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.” Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118, z późn. zm. Dz. U. Nr 191 poz.1373 z dnia 18 października 2007r.) „Z zastrzeżeniem ust. 7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.”

Jelenia Góra, październik 2011r. ............................................................... Architektura - opracował: mgr inż. arch. Tomasz Jarosz

............................................................... Konstrukcje - opracował: mgr inż. Robert Bojarski