METRYKA PROJEKTU B U D O W LA N E G O Nazwa,adres obiektu budowlanego oraz kategoria obiektu

Projekt szatni sportowej dla zawodników. Biskupów , dz. nr 3/2 kat.obiektu V, wsp.(k)-10,0 ,wsp.(w)-1,0

Imię i Nazwisko Inwestora, adres

Gmina Głuchołazy ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy

Opracowanie:

Zakres opracowania

Imię i nazwisko projektanta, numer posiadanych uprawnień

Architektura

inŜ.Kazimierz Mróz 17/74/Op

X.2009

Konstrukcja

inŜ. Józef Murzyniak OPL/0350/PWOK/07

X.2009

Instalacje sanitarne

inŜ. Ryszard Kaszowski 151/89/Op

X.2009

Instalacje elektryczne

mgr inŜ. Jerzy Romanowski 135/92/Op

X.2009

Data opracowania

Spis zawartości projektu budowlanego 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dane ogólne Opinie, uzgodnienia ,pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno-konstrukcyjny Projekt instalacji sanitarnych Projekt instalacji elektrycznych

Podpis i pieczątka

Wykaz załączonych dokumentów i uzgodnień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

mapa zasadnicza decyzja lokalizacji celu publicznego decyzja środowiskowa uzgodnienie UM Głuchołazy warunki dostawy wody i odbioru ścieków warunki dostawy energii elektrycznej uzgodnienie BHP i higieniczno sanitarne uzgodnienie ZDP Nysa zgoda ANR w Opolu zgoda sąsiadów opinia PZUD

1. DANE OGÓLNE

2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY WYMAGANE PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

5. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

6. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Dane ogólne : Obszar oddziaływania Dz. Nr 3/2 3/18 3/11 7

Gmina Głuchołazy,ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy Agencja Nieruchomości Rolnych 45-068 Opole ul. 1 Maja 6 Pach Maria,Gąsiorowski Jan Biskupów 129 Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie ul. Słowiańska 17

Dane powierzchniowe:

STAN PROJEKTOWANY Powierzchnia zabudowy- 73,74m2 Powierzchnia uŜytkowa – 65,03m2 Kubatura – 218m3

INWESTYCJA:

PROJEKT SZTANI SPORTOWEJ DLA ZAWODNIKÓW ADRES INWESTYCJI: BISKUPÓW DZ.NR 3/2

INWESTOR: Gmina Głuchołazy ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OPRACOWAŁ:

Zakres robót Zgodny z opisem branŜy architektura. Istniejące obiekty budowlane Wg opisu branŜy projekt zagospodarowania terenu. Kolejność wykonywanych robót • Zagospodarowanie placu budowy, • Roboty ziemne, • Roboty budowlano - montaŜowe, • Roboty wykończeniowe, • Uporządkowanie terenu budowy. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych • Szkolenie pracowników w zakresie BHP • Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia • zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby • zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych Zagospodarowanie placu budowy Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: • Wyznaczenia stref niebezpiecznych • wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, • doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody • odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji • urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych • zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego • zapewnienia właściwej wentylacji • zapewnienia łączności telefonicznej • urządzenia składowisk materiałów i wyrobów Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych naleŜy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do uŜywanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia cięŜarów nie powinny mieć spadków większych niŜ 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niŜ 15 % naleŜy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niŜ 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niŜ 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawęŜnikową a poręczą naleŜy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagroŜenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemoŜliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niŜ 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone

daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niŜ 2,4 m nad terenem w najniŜszym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagroŜenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. UŜywanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uŜytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagroŜenia poŜarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ: 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV, 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyŜej 1 KV, lecz nie przekraczającym 15 KV, 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 15 KV, lecz nie przekraczającym 30 KV, 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30 KV, lecz nie przekraczającym 110 KV, 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 110 KV. śurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliŜyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposaŜone w sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy naleŜy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupowaŜnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niŜ 50,0 m od odbiorników energii. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem urządzenia, jeŜeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych w w/w instalacjach, naleŜy sprawdzać ich działanie kaŜdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w ksiąŜce konserwacji urządzeń. NaleŜy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpoŜarowych. Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na kaŜdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie moŜe być mniejsza niŜ: 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia naleŜytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków, 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. NiezaleŜnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” naleŜy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na kaŜdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciąŜliwych naleŜy zapewnić: - posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, - napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy Posiłki profilaktyczne naleŜy zapewnić pracownikom wykonującym prace:

1.

związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyŜej 1500 kcal u męŜczyzn i powyŜej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaŜa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje naleŜy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 2. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniŜej 10 0C lub powyŜej 25 0C. Pracownik moŜe przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pienięŜny za posiłki i napoje. Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzieŜ roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeŜeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niŜ 20 – pracujących. W takim przypadku, szafki na odzieŜ powinny być dwudzielne, zapewniające moŜliwość przechowywania oddzielnie odzieŜy roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeŜeli są one trwale przytwierdzone do podłoŜa. Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 1. jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kaŜdego z pracowników jednocześnie spoŜywających posiłek, 2. pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niŜszą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych naleŜy wykonać w sposób wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułoŜone w stosy o wysokości nie większej niŜ 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułoŜone w warstwach krzyŜowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niŜ: 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy uŜyciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien być wyposaŜony w sprzęt niezbędny do gaszenia poŜarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpoŜarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpoŜarowych. W pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeŜego powietrza. Nie moŜe ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Roboty ziemne ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 3. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 4. zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciąŜenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 5. potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego połoŜenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 6. elektroenergetyczne, 7. gazowe, 8. telekomunikacyjne, 9. ciepłownicze, 10. wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niŜ 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciąŜony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niŜ 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m moŜna wykonywać, jeŜeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inŜynierska. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 11. roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 12. teren przy skarpie wykopu ma być obciąŜony w pasie równym głębokości wykopu, 13. grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 14. wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 15. głębokość wykopu wynosi więcej niŜ 4,0 m. JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1,0 m od poziomu terenu, naleŜy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. NaleŜy równieŜ ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na moŜliwość wystąpienia szczególnego zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 16. w odległości mniejszej niŜ 0,60 m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany wykopu są obudowane oraz jeŜeli obciąŜenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 17. w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są obudowane. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaŜ rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyŜej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. Roboty budowlano – montaŜowe ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych: 18. upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe); 19. przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót montaŜowych przy uŜyciu Ŝurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagroŜenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z kaŜdej strony o 6,0 m). Roboty montaŜowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montaŜu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montaŜu oraz rodzajem uŜywanych maszyn i innych urządzeń technicznych. Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niŜszych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montaŜowe, jest zabronione. Prowadzenie montaŜu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:

20. 21.

przy prędkości wiatru powyŜej 10 m/s, przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeŜeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej Ŝurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w szczególności: 22. przechodzenia osób w czasie pracy Ŝurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem Ŝurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 23. składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią Ŝurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem Ŝurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami. Punkty świetlne przy stanowiskach montaŜowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. Elementy prefabrykowane moŜna zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakładania stęŜeń montaŜowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków naleŜy stosować wyłącznie pomosty montaŜowe lub drabiny rozstawne. W czasie montaŜu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, naleŜy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. Balustradami powinny być zabezpieczone: 24. krawędzie stropów nie budowanych ścianami zewnętrznymi, 25. pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których moŜliwy jest dostęp ludzi, naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuŜ zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciąŜenie dynamiczne spadającej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niŜ 1,50 m. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeŜeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleŜnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. Ponadto, naleŜy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na moŜliwość wystąpienia szczególnego zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyŜej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

Roboty wykończeniowe ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 26. upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montaŜem lub demontaŜem rusztowania), 27. uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy uŜyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”. MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montaŜu i demontaŜu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montaŜu i demontaŜu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montaŜem i demontaŜem rusztowań naleŜy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montaŜowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. MontaŜ i demontaŜ tego typu rusztowań moŜe być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montaŜu i demontaŜu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy uŜyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny naleŜy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, naleŜy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagroŜenia prądem elektrycznym. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni uŜywać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 28. gogle lub przyłbice ochronne, 29. hełmy ochronne, 30. rękawice wzmocnione skórą, 31. obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. Stanowiska pracy powinny umoŜliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

Maszyny i urządzenia techniczne uŜytkowane na placu budowy ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy uŜyciu maszyn i urządzeń technicznych: 32. pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 33. potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 34. poraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być uŜywane na terenie budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, uŜytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści Ŝurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin,

powinny być: 35. zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 36. osłonięte w okresie zimowym. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 37. szkolenie wstępne, 38. szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („InstruktaŜ stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroŜeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów Ŝurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. PowyŜszy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 39. wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia pracowników, 40. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 41. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 42. udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagroŜeń dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy

  

nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, niewłaściwe polecenia przełoŜonych, brak nadzoru, brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

 

brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

 

niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

nieodpowiednie przejścia i dojścia, brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 1. niewłaściwy stan czynnika materialnego: 1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagroŜenia, 2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagroŜeń, 6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 2. niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 7) zastosowanie materiałów zastępczych, 8) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 3. wady materiałowe czynnika materialnego: 1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 4. niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 7. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 8. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 9. niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 43. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 44. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 45. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 46. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego, a takŜe o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, Na podstawie: 47. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 48. wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 49. określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 50. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 51. wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 52. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŜliwych, 53. zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagroŜeń. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagroŜenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony

indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. Podstawa prawna opracowania: 54. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 55. art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) 56. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 57. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 58. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 59. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 60. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 61. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 62. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 63. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 64. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 65. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 66. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

OPRACOWAŁ:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (opis techniczny opracowany na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - Dz. U. z 2000r Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zm.) 1. Przedmiot inwestycji oraz kolejność realizacji obiektu (etapowanie).

Przedmiot inwestycji jest budowa: - budynku szatni sportowej dla zawodników, - parkingów i dróg komunikacji wewnętrznej, - sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, Przewiduje się etapowanie całego zamierzenia inwestycyjnego. W pierwszej kolejności zostanie wykonany budynek wraz z infrastrukturą (etap 1). W etapie 2 zostanie wykonany plac parkingowy oraz drogi komunikacji wewnętrznej i przyłącz wodociągowy (wg załącznika graficznego – projekt zagospodarowania terenu). 2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian (adaptacje, rozbiórki itp.)

Teren nie jest uŜytkowany rolniczo. Teren zabudowany, zurbanizowany pokryty niską szatą roślinną, częściowo zadrzewiony. 3. Projektowanie zagospodarowanie działki lub terenu projektowane obiekty i urządzenia budowlane

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. parkingi wewnętrzne drogi, place manewrowe wewnętrzne przyłącze energetyczne kablowe przyłącze wodociągowe zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne (tymczasowo do wykonania sieci ks) • projektowana studnia Projektowane obiekty i urządzenia zlokalizowane są na działce/ terenie wg załącznika graficznego projekt zagospodarowania terenu oraz planszy zbiorczej sieci. • • • • • •

• Układ komunikacyjny Wg załączonego planu sytuacyjno-wysokościowego. Konstrukcję nawierzchni przyjąć zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 2 MARCA 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Warstwę ścieralną wykonać płyty aŜurowa MEBA 60/40cm o gr. 10 cm na podsypce – piaskowej gr. 10 cm. Na podbudowie z tłucznia 25cm frakcja (31-65mm) stopień zagęszczenia ID=0,5 NaleŜy przewidzieć konstrukcję nawierzchni przeznaczoną dla postoju pojazdów o cięŜarze całkowitym większym niŜ 2,5 t. Rysunki szczegółów konstrukcji zostaną przedstawione w części konstrukcyjnej projektu. • Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpoŜarowym zaopatrzeniem wodnym Wg projektu branŜowego, nie wymagana • Ukształtowanie terenu i zieleni Wg załącznika graficznego projekt zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie powierzchni niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Szczegółowe zestawienie powierzchni wg rysunku Projekt Zagospodarowania Terenu. Zastosowano określone przez plan regulacje przestrzenne, parametry i wskaźniki urbanistyczne tj. charakter, skalę przestrzeni oraz występujące uwarunkowania np: obsługę komunikacyjną, zapewnienie powierzchni biologicznie czynnej itd. Budynek zaprojektowano bez naruszenia praw właścicieli i terenów sąsiednich oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. Zestawienie powierzchni niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ decyzji o warunkach zabudowy: POWIERZCHNIA DZIAŁKI 14000m2 BUDOWLANEJ 3/2 Projektowane Dopuszczalne parametry parametry POWIERZCHNIA ZBUDOWY 73,74m2 75,00m2 WYSOKOŚC ZABUDOWY 3,0m (w kalenicy) Max 6,5m POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNA tereny zielone na działce nr 3/2 13561m2 min.40%;5600 m2 GEOMETRIA DACHU Dwuspadowy Dwuspadowy, płaski ZJAZD NA TEREN DZIAŁKI Istniejący istniejący MIEJSCA POSTOJOWE a)dla sam osobowych 5 min. 5 b)dla autobusu 1 min. 1 NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY – LINIE ZABUDOWY WYMAGANIA ZOSTAŁY SPEŁNIONE 5. Informacja o działce lub terenie podlegającym opracowaniu o wpisie do rejestru zabytków lub podleganiu ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu. Budynek zlokalizowany na działce nie wpisanej do rejestru zabytków oraz nie objętej ochroną konserwatorską 6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. Nie dotyczy. 7. Informacje o cechach zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników otoczenia projektowanych obiektów budowlanych Projekt nie stwarza w/w zagroŜeń. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. Nie występują. 8.

Opracował:

ARCHITEKTURA

1.1. Opis techniczny - Architektura. 1.1.1 Przeznaczenie i program uŜytkowy obiektu oraz dane techniczne.

Przedmiotowy budynek szatni sportowej dla zawodników jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia. Bryła budynku zwarta, w kształcie prostokąta. Dach dwuspadowy , symetryczny o spadku 5 ° . Wysokość budynku licząc od gruntu wynosi 3,12m. Wymiary zewnętrzne budynku 6,05m na 12,2m. Budynek wykonany w technologii prefabrykowanych elementów stalowych (kontenerów wykonanych przez firmy specjalistyczne), bryła składa się z pięciu sekcji kontenerowych połączonych ze sobą mechanicznie tworzących całość funkcjonalną dla obsługi szatni dla zawodników druŜyn oraz sędziów. Budynek wykorzystywany sezonowo, podczas rozgrywek piłkarskich. DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy- 73,74m2 Powierzchnia uŜytkowa – 65,03m2 Kubatura – 218m3 1.1.2 Rozwiązanie formy i funkcji obiektu.

5. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza. Budynek przykryty dachem dwuspadowym (o jednakowym spadku 5°). Do budynku prowadzą 4wejścia. Jedno do magazynu, drugie szatni i sanitariatów sędziów, trzecie i czwarte do szatni zawodników. Stamtąd moŜna przedostać się do sanitariatów. Na poziomie parteru zaprojektowano: PRZYZIEMIE

l.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

pomieszczenie Magazyn sprzętu Łazienka sędziów Szatnia sędziów Szatnia Umywalnia Wc Schowek gospodarczy Umywalnia Schowek gospodarczy Wc Szatnia RAZEM

pow./m2/ 7,26 2,96 2,83 13,55 9,92 1,12 1,41 9,92 1,41 1,12 13,53 65,03

1.1.3 Elementy konstrukcyjno - budowlane. RAMA STALOWA MATERIAŁ: profile stalowe, zimnogięte, stal klasy St3S (St 37-2) 240Mpa rama stalowa, spawana z profili zimnogiętych 5mm podłuŜnice górne / 3mm podłuŜnice dolne rama stalowa, spawana z profili zimnogiętych 4mm słupki naroŜneprofile zimnogięte 3mm poprzeczki dachowe profile zimnogięte 2mm poprzeczki podłogowe PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: stal piaskowana w jakości Sa 2.5; malowana: farbą podkładową alkidową 15-20mm grubość bazowa w grubości 30-40mm. WYPOSAśENIE: 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera 4szt. kostki stalowe z otworami do montaŜu kontenera PODŁOGA poszycie dolne konstrukcja izolacja poszycie górne

wykończenie

listwy

-0,5mm, blacha stalowa ocynkowana -4mm, profile stalowe zimnogięte 3mm, poprzeczki z profili zimnogiętych -100mm, wełna mineralna “Rockwool” -18mm, płyta wiórowa OSB -18mm, cementowo-drzazgowa wodoodporna „Cetris” w umywalniach -1,6mm, wykładzina PCV “Gamrat”, obiektowa, trudno zapalna(kolor – perła szara); w umywalniach i łazience wywinięta na ściany na wysokość 100mm, spawana na łączeniach -listwa wykończeniowa przypodłogowa, blacha powlekana (kolor – biały)

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (od zewnątrz do wewnątrz) poszycie zewn. -0,5mm blacha stalowa, powlekana(kolor – do uzgodnienia) wypuszczona na zewnątrz, zakrywająca ramy kontenerów konstrukcja -25mm x 80mm listwy poziome wyrównujące -25mm x 80mm konstrukcja drewniana wraz z poprzeczkami izolacja -100mm, wełna mineralna “Rockwool” paraizolacja -0,2mm, folia polietylenowa wykończenie wewn. -12mm, płyta wiórowa laminowana biała -2,3mm, płyta okładzinowa „Glasbord” z tworzywa sztucznego PVC, przyklejana do poszycia z płyty wiórowej OSB 10mm w umywalniach i łazience (za wyjątkiem kabin WC) listwy -listwa wykończeniowa ścienna, drewnopochodna, klejona kolor – biały ŚCIANY DZIAŁOWE (wewnętrzne) wykończenie -12mm, płyta wiórowa laminowana biała -2,3mm, płyta okładzinowa „Glasbord” z tworzywa sztucznego PVC, przyklejana do poszycia z płyty wiórowej OSB 10mm w umywalniach i łazience(za wyjątkiem kabin WC)

konstrukcja

izolacja paraizolacja wykończenie

listwy

-25mm x 80mm konstrukcja drewniana wraz z poprzeczkami -25mm x 60mm konstrukcja drewniana wraz z poprzeczkami -80mm, wełna mineralna “Rockwool” -60mm, wełna mineralna “Rockwool” -0,2mm, folia polietylenowa w pomieszczeniach mokrych -12mm, płyta wiórowa laminowana biała -2,3mm, płyta okładzinowa „Glasbord” z tworzywa sztucznego PVC, przyklejana do poszycia z płyty wiórowej OSB 10mm w umywalniach i łazience(za wyjątkiem kabin WC) -listwa wykończeniowa ścienna, drewnopochodna, klejona kolor – biały

DACH (od zewnątrz do wewnątrz) Ogólne - dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 5%. Odprowadzenie wody na grunt czterema rurami PCVø50 zamaskowanymi w naroŜach kontenerowych. Poszycie zewn - 0,50mm blacha stalowa trapezowa T-35, ocynkowana galwanicznie, mocowana do konstrukcji kontenera konstrukcja -4mm, profile stalowe zimnogięte -3mm, poprzeczki z profili zimnogiętych izolacja -100mm, wełna mineralna “Rockwool” paraizolacja -0,2mm, folia polietylenowa wykończenie wewn. -12mm, płyta wiórowa laminowana, kolor biały listwy -listwa wykończeniowa sufitowa, drewnopochodna, klejona kolor – biały attyka -konstrukcja z kształtowników stalowych, poszycie z blachy stalowej powlekanej profilowanej poziomo (kolory blachy do uzgodnienia); wysokość attyki – 600mm DRZWI ZEWNĘTRZNE skrzydło

ościeŜnica okucia

listwy okapnik

-900x2000 (wymiar skrzydła) drzwi wejściowe do obiektu; jednoskrzydłowe metalowe izolowane, typ MZ-1, poszycie – blacha stalowa gr=1mm, ocynkowana, powlekana, (kolor – jasny szary RAL 9002) - specjalna ościeŜnica kątowa, metalowa, powlekana, czterostronna, z uszczelką EPDM na krawędziach -zamek drzwiowy wpuszczany z dźwignią, z wkładką na klucz i 3 kluczami, komplet klamek zaokrąglonych, kolor czarny (tworzywo sztuczne, rdzeń stalowy) -listwa wykończeniowa z tworzywa sztucznego - biała -30mm, zewnętrzny okapnik nad drzwiami, blacha stalowa powlekana

DRZWI WEWNĘTRZNE skrzydło - 900mm x 2000mm, drewniane, płytowe (kratka wentylacyjna 400mm x 100mm, w dolnej części drzwi) -800mm x 2000mm, drewniane, płytowe (kratka wentylacyjna 400mm x 100mm, w dolnej części drzwi) -700mm x 2000mm drzwi do pomieszczeń

ościeŜnica okucia

listwy OKNA okna listwy okapnik

gospodarczych z płyty wiórowej laminowanej 28mm (perła szara) -metalowa, kątowa, z listwą aluminiową progową - zamek łazienkowy w kabinach WC -zamek z wkładką na klucz we wszystkich pozostałych pomieszczeniach -listwa wykończeniowa, drewnopochodna

-865mm x 535mm, jednoskrzydłowe, uchylne z profili PCV białe, szyba U=1,1; -listwa wykończeniowa wewnętrzna z tworzywa sztucznego -30mm, zewnętrzny okapnik nad oknem, blacha stalowa powlekana

WYPOSAśENIE STANDARDOWE wyposaŜenie jak na rysunku: -umywalka ceramiczna biała „50” wraz z armaturą + lustro, mydelniczka, wieszak na ręcznik -umywalka ceramiczna biała „40” wraz z armaturą + lustro, mydelniczka, wieszak na ręcznik toaleta ceramiczna biała typu „compact”, ze zbiornikiem spłukującym wraz z deską sedesową PVC (biała)+ wieszak na papier toaletowy -kabina prysznicowa „1000” pełna z tworzywa sztucznego, kolor biały, armatura, oraz zasłona prysznicowa w kolorze białym + wieszak ubraniowy chromowany długi -wieszaki chromowane długie na listwie z płyty wiórowej laminowanej (rozstaw- 200mm) -ławki drewniane lakierowane (wymiary wg rysunku) -bojler elektryczny stojący emaliowany poj. 300l, moc grzewcza – 2,0kW. Zabezpieczenie antykorozyjne – system ACI -bojler elektryczny wiszący emaliowany poj. 50l, moc grzewcza – 1,5kW. Zabezpieczenie antykorozyjne anoda magnezowa POŁĄCZENIA KONTENERÓW wewnętrzne -z płyty wiórowej laminowanej białej połączenia wewn. podłogi- wykładzina spawana na miejscu WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA („u”) podłoga 0,378 W/(m2K) ściany zewnętrzne 0,497 W/(m2K) dach 0,400 W/(m2K) 1.1.4 Istniejące obiekty brak

1.1.5

Warunki ochrony przeciwpoŜarowej. Zamknięcia otworów w ścianach i stropach co najmniej 30 min.

1.1.6

Warunki wykonania robót budowlano-montaŜowych. Wszystkie roboty budowlano-montaŜowe, a takŜe odbiór robót naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych" oraz ze sztuką budowlaną. Wszelkie odstępstwa od projektu naleŜy konsultować z projektantem.

1.1.7

Informacja o planie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia. Ogólny plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 (Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r.).sporządzony w części ogólnej projektu

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA KONSTRUKCYJNA

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKT SZATNI SPORTOWEJ DLA ZAWODNIKÓW

BISKUPÓW dz. nr 3/2 Gmina Głuchołazy ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy

inŜ. JÓZEF MURZYNIAK

Projektant ................................................

Zawartość opracowania wg spisu zawartości Nysa, Październik 2009r.

Spis zawartości opracowania

I.

Opis techniczny do projektu konstrukcyjnego 3. Rysunki konstrukcyjne

K-1. RZUT FUNDAMENTÓW

skala 1:50

K-2. ZBIORNIK NA ŚCIEKI SANITARNE

skala 1:50

I. OPIS TECHNICZNY do projektu konstrukcyjnego

Dane ogólne: Budynek szatni sportowej dla zawodników prefabrykowanych

kontenerów

stalowych,

w technologii

fundamenty

ławowe

Ŝelbetowe, ściany zewnętrzne prefabrykowane stalowe z ociepleniem .Obiekt

przykryty

dachem

dwuspadowym

o

konstrukcji

stalowej

Poziom posadowienia fundamentów na głębokości –1,1m

poniŜej

przykryty blacha stalowa powlekaną

2. Elementy konstrukcji 2.1. Fundamenty

poziomu terenu, na gruncie rodzimym. Ławy z betonu Ŝwirowego B-20, zbrojenie główne stanowią pręty #12 ze stali A-III natomiast strzemiona pręty #6 ze stali A-0 Otulina prętów zbrojeniowych 5cm. W

trakcie

wykonywania

wykopów

fundamentowych

naleŜy

dokonać ponownej analizy dotyczącej głębokości posadowienia obiektu zwracając

szczególną

uwagę

na

nieprzekroczenie

poziomu

posadowienia obiektów sąsiednich. 1. Ściany fundamentowe Ściany w gruncie z bloczków Ŝwirobetonowych M-6 na zaprawie marki „10” . 2. Słupy i trzpienie

W ławach fundamentowych wewnętrznych zaprojektowano

trzpienie

25/25cm i 18/25cm zbrojone 4#12 strzemiona co 15cm. 3. zbiornik na ścieki sanitarne Projektowany zbiornik na ścieki sanitarne wykonany w technologii Ŝelbetowej wykonany na budowie lub prefabrykowany. Ściany i płyta denna zbiornika gr 10cm wykonane z betonu B20 zbrojone siatką z prętów ø12 o oczku 15/15cm, dodatkowo zabezpieczone przed korozją biologiczną. 4. Dojazdy miejsca postojowe Projektowany parking dla samochodów osobowych i autobusu zaprojektowano jako biologicznie czynny. Warstwę ścieralna zaprojektowano jako Płyte aŜurową MEBA 10/60/40 cm na podsypce piaskowej gr 10cm, podbudowa z tłucznia frakcji(31-65mm) zagęszczone do ID=0,5 grubości 25cm oraz z 10cm warstwy odsączającej. 3. Uwagi: Zastosowane materiały powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Technologii Budownictwa. Prace naleŜy prowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych " oraz obowiązującymi przepisami BHP i p.poŜ.

................................................

Opis techniczny do projektu instalacji sanitarnych 1.Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora w oparciu o projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny opracowany pracownię projektową wg wytycznych inwestora, przepisy ustawy „Prawo budowlane” oraz przepisy wykonawcze, normy i wytyczne projektowania i wykonywania instalacji.

2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje, instalacje wewnętrzne: wodociągową, c.w.u. ,kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania.

3.Przyłącza

3.1.Przyłącze wodociągowe Projektowany przyłącz wodociągowy Peø40 długości ok 350m do projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w drodze powiatowej dz. nr 7. Projektuje się takŜe własne ujęcie wody wq postaci studni wierconej wykorzystywanej do czasu wykonania projektowanej sieci wodociągowej.

3.2.Zewnętrzna kanalizacja sanitarna Projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności do 10m3 wykorzystywany tymczasowo do czasu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.

3.3. Przyłącze elektr. Projektowane zasilanie kablowe

3.4. Obsługa geodezyjna Wszystkie przyłącza winny być zlokalizowane zgodnie z uzgodnionym projektem

zagospodarowania działki i naniesione w terenie przez słuŜbę geodezyjną. Po wykonaniu a przed zasypaniem rurociągi winny być zinwentaryzowane geodezyjnie.

4. Wewnętrzne instalacje sanitarne 4.1.Wewnętrzna instalacja wodociągowa i c.w.u. Wewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano z rur instalacyjnych miedzianych układanych na ścianach budynku ,w posadzkach ,a w podejściach w bruzdach. Łączonych za pomocą złączek na lut „miękki”. Podejścia do armatury wykonać od dołu z zastosowaniem podłączeń elastycznych do armatury. Instalację po wykonaniu poddać próbie ciśnieniowej i przepłukać. Instalację moŜna wykonać z rur z tworzyw sztucznych o średnicach jak dla rur miedzianych w sprawdzonych technologiach : Aquatherm- fusiotherm , Wavin, Geberit. Wszystkie rurociągi izolować otulinami z pianki poliuretanowej o min. grubości 9,0 mm lub wodę zimna układać w posadzce i w bruzdach w rurze typu „peschel”. 4.2.Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna Wewnętrzną instalację kanalizacyjna zaprojektowano z rur instalacyjnych z pcv układanych, pod posadzką, na powierzchni ścian, lub w bruzdach mocowanych za pomocą uchwytów. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano rurami wywiewnymi z

pionów

odpowietrzających.

Końcówki

podejść

zaopatrzyć

w

zawory

odpowietrzające. Poziomy naleŜy ułoŜyć w gruncie pod posadzką przyziemia. Podejścia do przyborów wykonać w posadzkach stropu i po ścianach.

4.3.Ogrzewanie budynku -instalacja centralnego ogrzewania. Ogrzewanie pomieszczeń za pomocą grzejników elektrycznych wg części elektrycznej projektu.

4.4.Produkcja C.W.U. Do

produkcji

ciepłej

wody

uŜytkowej

wykorzystano

ogrzewacze o pojemności 300l 50l zasilane elektrycznie.

pojemnościowe

5. Uwagi końcowe 5.1. Wykonywanie prac przy sieciach i instalacjach moŜna rozpocząć po uzyskaniu zgody od koordynatora robót. 5.2.Wszystkie prace połączeniowe wykonać pod nadzorem słuŜb właściciela lub administratora sieci. 5.3.Roboty montaŜowe winien wykonywać wykonawca posiadający uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robót 5.4.Roboty w pasie drogowym moŜna wykonywać po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu wejścia w pas drogowy wydanej przez administratora drogi. 5.5. UWAGA W OKRESIE ZIMOWYM PODCZAS NIEUśYTKOWANIA BUDYNKU NALEśY OPRÓśNIĆ INSTALACJĘ WODCIĄGOWĄ W CELU OCHRONY PRZED ZAMARZNIĘCIEM

Opracował:

PROJEKT Instalacji elektrycznej w budynku szatni sportowej dla zawodników w Biskupów dz. nr 3/2

Inwestor Gmina Głuchołazy ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy

Projektant: mgr inŜ. Jerzy Romanowski 135/92/Op

Nysa Październik 2009

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - PT - Obowiązujące przepisy, normy, katalogi, rozporządzenia, wytyczne BHP i p.poŜ.

2. Zakres opracowania W zakres niniejszego opracowania wchodzą następujące prace projektowe: - Instalacje elektryczna - Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych - Ochrona przeciwporaŜeniowa - Instalacja C.O. 3. Zasilanie energetyczne Zasilanie w energię elektryczną z projektowanego złącza kablowego zlokalizowanego na projektowanym słupie w granicy działek 3/2 i 3/18 przewodem izolowanym 5x10mm2 wg warunków RE Paczków 4. Instalacja elektryczna pom. mieszkalnych Instalację odbiorczą (wypusty górne i dolne) naleŜy wykonać przewodem typu YDYp 3 x 1,5 mm2 (obwody oświetleniowe), YDYp 3 x 2,5 mm2 (obwodygniazd wtykowych) oraz YDYp 5 x 2,5 mm2 (obwody 3-fazowe). Dobór przewodów i sposób układania pokazano na rysunkach. Przewiduje się stosowanie osprzętu instalacyjnego w wykonaniu zwykłym i hermetycznym. Gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi pojedyncze lub podwójne. Dobór osprzętu łączników i gniazd wtykowych podano na planie instalacja rozprowadzona do poszczególnych kontenerów za pomocą koryt kablowych, połączenia w puszkach z tworzywa sztucznego wewnątrz pomieszczeń instalacja wewnętrzna poszczególnych kontenerów prowadzona jest w ścianach i w dachu instalacyjnym. Wyłączniki gniazda wtykowe instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, . Osprzęt instalować co najmniej 60 cm od metalowych rur i grzejników. puszka pod wyłączniki i gniazda typ “Nida gips” PK-60 wyłączniki wyłącznik pojedynczy P/T wyłącznik podwójny P/T

gniazda

Oprawy wewnętrzne

gniazda pojedyncze typ “Schuko” gniazda pojedyncze bryzgoszczelne typ „Schuko” w pomieszczeniach „mokrych” wg potrzeb -lampa fluorescencyjna typ OKW 2 x 36W , lampa fluorescencyjna typ OPK 2 x 36W hermetyczna w umywalni lampa Ŝarowa hermetyczna 60W z oprawą w kabinie WC, pomieszczeniu sędziów

5. Ochrona przeciw poraŜeniowa Ochronę podstawową będzie stanowić izolacja robocza przewodów, osprzętu i urządzeń elektrycznych. Jako ochronę dodatkową przyjęto zgodnie z normą PN91/e-05009”szybkie wyłączenie zasilania „ stosują w obwodach wyłączniki instalacyjne S301 (16A, 10A, 6A) o charakterystyce B lub C oraz wyłączniki róŜnicowo-prądowe o prądzie róŜnicowym 30mA. Całość instalacji od głównego zabezpieczenia będzie pracować w systemie TN-C z oddzielną Ŝyłą ochronną PE. Przewód ochronny koloru Ŝółto zielonego naleŜy prowadzić we wszystkich obwodach i łączyć go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urządzeń elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywać, ani zabezpieczać przeciwzwarciowo. W budynku naleŜy wykonać połączenie wyrównawcze pomiędzy rurami wodociągowymi kanalizacyjnymi o. i podłączyć do głównej szyny wyrównawczej. Ramę kontenerów połączyć przewodem uziemiającym do rozdzielni prądu. 6. Instalacja C.O.

grzejniki

-grzejniki elektryczne montowane do ściany; moc grzewcza 0,8kW z termostatem -grzejniki elektryczne łazienkowe montowane do ściany; moc grzewcza 1,0kW z termostatem 7. Uwagi końcowe

a) Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonać pomiary rezystancji przewodów, a z chwilą załączenia pod napięcie - skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania. b) całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi PNE, PBUE, BHP normami katalogowymi i niniejszym opracowaniem. Opracował: