«BUDGRAF» BIURO PROJEKTOWOUSŁUGOWE inż. JÓZEF MURZYNIAK ul. Zjednoczenia 3/1 ; 48-304 Nysa tel. +48 607 634 571

www.budgraf.pl [email protected]

EGZEMPLARZ .....

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa,adres obiektu budowlanego oraz kategoria obiektu

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 8 48-300 NYSA, ul. TKACKA 2 działka nr ewid. 44 kat.obiektu IXI, wsp.(k)-4,0 ,wsp.(w)-1,5

Imię i Nazwisko Inwestora, adres

Gmina Nysa ul. Kolejowa 15 48-300 NYSA

AUTORZY PROJEKTU: ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Roman Lis

02/OPOKK/2009

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

KONSTRUKCJA

inż. Jóżef Murzyniak

OPL/0350/PWOK/07

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ

Spis zawartości projektu budowlanego 1. 2. 3. 4. 5.

Dane ogólne Opinie, uzgodnienia ,pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi Inwentaryzacja/Ekspertyza techniczna Plan sytuacyjny Projekt architektoniczno-budowlany

Wykaz załączonych dokumentów i uzgodnień 1. 2. 3.

mapa zasadnicza mapa ewidencyjna uzgodnienie z NZK

1. DANE OGÓLNE

2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY WYMAGANE PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI

3. INWENTARYZACJA/EKSPERTYZA TECHNICZNA

4. PLAN SYTUACYJNY

5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Dane ogólne : Obszar oddziaływania Dz. Nr 44 Gmina Nysa ul.Kolejowa 15 48-300 NYSA

Dane powierzchniowe: Budynek usługi publicznej: • • •

Pow. zabudowy Pow. użytkowa Kubatura

-447,36 m2 844,72 m2 - 3354,36m 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 8 48-300 NYSA, ul. TKACKA 2

Nysa, ul. Tkacka 2 dz. nr 44

INWESTOR: Gmina Nysa ul. Kolejowa 15 48-300 NYSA

Lokalizacja: Nysa, ul. Tkacka 2 48-300 Nysa dz. nr 44

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

Budgraf

PROJEKTANT: inż. Józef Murzyniak uprawnienia nr OPL/0350/PWOK/07 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej

PODPIS

CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót i kolejność realizacji inwestycji Poniżej podano zakres robót w kolejności ich realizacji:  przygotowanie terenu  remont tynków  wykonanie ocieplenia  prace wykończeniowe tynkarskie, malarskie 2.

Wykaz obiektów budowlanych istniejących na działce

 Budynek mieszkalny wielorodzinny wolno stojący  Sieci uzbrojenia terenu 3.

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  wszystkie czynne sieci kablowe

4.

Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas wykonywania robót budowlanych oraz miejsce ich wystąpienia

 

podczas robót na wysokości; należy zabezpieczyć pracowników przed upadkiem z wysokości zabezpieczenie terenu i osób trzecich przed upadającymi przedmiotami związanymi z robotami budowlanymi.

5.

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników Pracownicy biorący udział w powstawaniu inwestycji muszą być przeszkoleni w stopniu niezbędnym, w zakresie bhp, przez firmę budowlaną lub kierownika budowy i posiadać po tym szkoleniu odpowiedni certyfikat. 6.

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych Za organizację bezpieczeństwa na placu budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. Podczas wykonywania prac budowlanych kierownik budowy musi mieć dostępne wszystkie niezbędne środki zabezpieczające bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, jak: kaski i obuwie ochronne, specjalistyczne narzędzia i inne. Szczególnie istotne jest zadbanie o solidne wykonanie rusztowań i innych zabezpieczeń wysokości, natomiast kadra pracownicza musi bezwzględnie stosować się do wymaganych przepisów bhp na placu budowy (szczególnie: prace na wysokości). Kierownik budowy musi również posiadać na bezpośrednim wyposażeniu podręczną apteczkę sanitarną umożliwiającą w razie wystąpienia urazu udzielenie szybkiej pomocy medycznej.

PLAN SYTUACYJNY 1.Podstawa opracowania 1.1.FORMALNA    

Zlecenie Inwestora i umowa z dnia 14.05.2013 Obowiązujące przepisy prawa budowlanego i aktów wykonawczych. Normy i normatywy związane z projektowaniem. Świadectwa, aprobaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, dotyczące systemów firmowych ocieplenia ścian zewnętrznych budynków będące odmianą metody lekkiej, w tym zwłaszcza systemu dociepleń "Fast".  Wzorniki kolorów farb silikatowych firmy „Fast”  Technologia mocowania izolacji termicznej" firmy "KOELNER" – Wrocław.  Informacje techniczne i literatura. 1.2.TECHNICZNA   

Wizja projektanta w terenie. Inwentaryzacja części budynku przewidziana do ocieplenia. Opinia konstruktora o stanie technicznym budynku. Program użytkowy ustalony przez Inwestora i uzgadniany w trakcie opracowywania koncepcji projektu

2.OPIS TERENU -STAN ISTNIEJĄCY Przedmiotem opracowania jest docieplenie ścian zewnętrznych budynku użyteczności publicznej , w zabudowie śródmiejskiej. Projekt zakłada kolorystykę i docieplenie ścian budynku . Działka 44 ,położona w centralnej części miasta Nysa w części południowej centrum. od strony południowo wschodniej działka graniczy z obiektem mieszkalno- sakralnym, z pozostałych stron z komunikacja osiedlowa.. Teren jest objęty ochroną konserwatorską, obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się w granicach terenu szkód górniczych. Działka jest uzbrojona we wszystkie media. Zagospodarowanie działki nie ulegnie zmianie. Celem inwestycji jest poprawienie izolacyjności termicznej ściany zewnętrznej budynku, zmniejszenie strat ciepła i kosztów jego dostarczenia.

• • •

2.1 FUNKCJA OBIEKTU: Pow. zabudowy -447,36 m2 Pow. użytkowa 844,72 m2 Kubatura - 3354,36m 3 2.2 WYSOKOŚĆ OBIEKTU: Budynek 2 kondygnacyjny całkowicie podpiwniczony (poziom kalenicy 7,60m.powyżej poziomu przyległego terenu). Poziom posadzki przyziemia przyjęto na poziomie +0,72 nad poziom istniejącego terenu. Wysokości użytkowe pomieszczeń: -2,70m

2.3 USYTUOWANIE OBIEKTU: Wg załącznika mapowego bez zmian

2.4 DOJAZDY I DOJŚCIA PIESZE : Dojazdy i dojścia piesze od strony drogi osiedlowej wykorzystanie istniejącego złącz komunikacyjny.

3.UZBROJENIE TERENU Wszystkie elementy uzbrojenia terenu beż zmian.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

Budgraf

PROJEKTANT: inż. Józef Murzyniak uprawnienia nr OPL/0350/PWOK/07 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej

mgr inż. arch. Roman Lis uprawnienia nr 02/OPOKK/2009 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

PODPIS

OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 8 48-300 NYSA, ul. TKACKA 2 działka nr ewid. 44

Spis zawartości:

• część opisowa

Opis techniczny3str.

Część rysunkowa 1. Kolorystyka elewacji północnej i zachodniej 2. Kolorystyka elewacji południowej i wschodniej

rys.nr 1A rys.nr 2A

CZĘŚĆ OPISOWA Przedmiotem opracowania jest docieplenie ścian zewnętrznych budynku użyteczności publicznej , w zabudowie śródmiejskiej. Projekt zakłada kolorystykę i docieplenie ścian budynku . Działka 44 ,położona w centralnej części miasta Nysa w części południowej centrum. od strony południowo wschodniej działka graniczy z obiektem mieszkalno- sakralnym, z pozostałych stron z komunikacja osiedlowa.. Teren jest objęty ochroną konserwatorską, obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się w granicach terenu szkód górniczych. Działka jest uzbrojona we wszystkie media. Zagospodarowanie działki nie ulegnie zmianie. Celem inwestycji jest poprawienie izolacyjności termicznej ściany zewnętrznej budynku, zmniejszenie strat ciepła i kosztów jego dostarczenia.

1.

Dane techniczne budynku Rodzaj danych tech. Powierzchnia zabudowy (m2) Kubatura (m3) Wysokość budynku (m) dach główny Długość budynku (m) Szerokość budynku (m) Ilość kondygnacji naziemnych Wysokość pom. użytkowych (m) Nachylenie połaci dachu (°) Średnia wysokość okapu nad terenem (m) Porównawczy poziom podłogi parteru ±0,00

447,36m2 3354,36m3 7,60m. 356,68 12,37 2 2,70 2(°) Ok. 7,6-8 1,10 npt

Istniejący budynek o rzucie prostokąta, wolnostojący. Ściany zewnętrzne murowane tradycyjnie z cegły pełnej o gr.42cm Ściany wewnętrzne z cegły pełnej lub dziurawki 12 cm i 6,5 cm. Stropy nad parterem żelbetowe. Schody żelbetowe prefabrykowane. Fundamenty żelbetowe. Dach plaski o konstrukcji żelbetowej, pokrycie dachu- papa na lepiku Budynek jest wyposażony w instalacje : elektryczną, wod.-kan., c.o, II. Etapy wykonania robót Na podstawie danych i wniosków audytu energetycznego przedmiotowego budynku wynika konieczność docieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 10cm i cokołu 10cm. Pas pod gzymsem gr 12cm Prace należy wykonać zgodnie z instrukcją ocieplenia budynku systemu Fast. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać konieczne prace remontowe tynków zewnętrznych na elewacjach. Dane z audytu energetycznego budynku, określające współczynnik przenikania ciepła przed i po modernizacji:

Współczynnik przenikania ciepła [W/(m 2K)] 1. 2.

Ściany osłonowe z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz Ściany osłonowe szczytowe

Stan przed termomod.

Stan po termomod.

0,883 0,759

0,25 0,25

III. Roboty wykończeniowe 1. Zamknięcia otworów: 1.1. Okna – jak dotychczas, 1.2. Drzwi zewnętrzne – bez zmian. 2. Parapety: na zewnątrz z blachy ocynkowanej, kolor brązowy. 3. Tynki, obłożenia ścian: 3.1.Tynki zewnętrzne - tynk akrylowy wg systemu Fast 3.2. Cokół do wysokości poziomu zero (wg rys. elewacji) wg systemu Fast. Tynk żywiczny IV. Kolorystyka − − − − − − − −

Projektowana kolorystyka zewnętrzna budynku: ściany w kolorze kolor 1. A05 wg wzornika kolorów Fast kolor 2. D08 wg wzornika kolorów Fast kolor 3. B16 wg wzornika kolorów Fast kolor 4. C26 wg wzornika kolorów Fast kolor 5. C41 wg wzornika kolorów Fast kolor 6. A32 wg wzornika kolorów Fast kolor 7. A39 wg wzornika kolorów Fast kolor 8. D59 wg wzornika kolorów Fast

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

Budgraf

PROJEKTANT: inż. Józef Murzyniak uprawnienia nr OPL/0350/PWOK/07 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej

Mgr inż. arch. Roman Lis uprawnienia nr 02/OPOKK/2009 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ogranicze

PODPIS

INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 8 48-300 NYSA, ul. TKACKA 2 dz. nr 44

Spis treści: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Wstęp; Usytuowanie i układ przestrzenny; Rozwiązania materiałowo – konstrukcyjne; Wykonanie zewnętrzne budynku; Dane powierzchniowe; Ekspertyza techniczna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

Budgraf

PROJEKTANT: inż. Józef Murzyniak uprawnienia nr OPL/0350/PWOK/07 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej

PODPIS

1. Wstęp Przedmiotem opracowania jest docieplenie ścian zewnętrznych budynku użyteczności publicznej , w zabudowie śródmiejskiej. Projekt zakłada kolorystykę i docieplenie ścian budynku . Działka 44 ,położona w centralnej części miasta Nysa w części południowej centrum. od strony południowo wschodniej działka graniczy z obiektem mieszkalno- sakralnym, z pozostałych stron z komunikacja osiedlowa.. Teren jest objęty ochroną konserwatorską, obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się w granicach terenu szkód górniczych. Działka jest uzbrojona we wszystkie media. Zagospodarowanie działki nie ulegnie zmianie. Celem inwestycji jest poprawienie izolacyjności termicznej ściany zewnętrznej budynku, zmniejszenie strat ciepła i kosztów jego dostarczenia.

2. Usytuowanie i układ przestrzenny budynku: • • • • •

Inwentaryzowany budynek wolnostojący w centrum miasta. Podejście do budynku z głównego ciągu pieszo jezdnego znajduje się od strony ul.Tkackiej Budynek składa się z sal lekcyjnych kuchni świetlicy i biur. Budynek posiada 2 kondygnacje i jest w całości podpiwniczony. Budynek posadowiony jest na fundamentach żelbetowych. Poziom parteru budynku +0,72, poziom piwnic -2,50m

3. Rozwiązania materiałowo – konstrukcyjne. 1. Rodzaje elementów konstrukcyjnych: - fundamenty żelbetowe. - ściany przyziemia – murowane z cegły pełnej - stropy – żelbetowe. - ściany konstrukcyjne kondygnacji naziemnych murowane z cegły pełnej o gr.42cm - schody, żelbetowe. - dach w konstrukcji żelbetowej, pokrycie papa na lepiku. 2. Ściany działowe: W piwnicach ściany wymurowane są z cegły pełnej na gr. 42cm W ściany działowe ceglane 16cm. 3. Stolarka - okienna i drzwiowa typowa, standardowa. W większości okna stare wymienione na nowe, komorowe, plastikowe koloru białego.

4. Wykończenie zewnętrzne budynku. Ściany zewnętrze, szczytowe – murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej, otynkowane.

5. Dane powierzchniowe. Rodzaj danych tech. Powierzchnia zabudowy (m2) Kubatura (m3) Wysokość budynku (m) dach główny Długość budynku (m) Szerokość budynku (m) Ilość kondygnacji naziemnych Wysokość pom. użytkowych (m) Nachylenie połaci dachu (°) Średnia wysokość okapu nad terenem (m) Porównawczy poziom podłogi parteru ±0,00

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

Budgraf

447,36m2 3354,36m3 7,60m. 356,68 12,37 2 2,70 2(°) Ok. 7,6-8 1,10 npt

PROJEKTANT: inż. Józef Murzyniak uprawnienia nr OPL/0350/PWOK/07 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej

PODPIS

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dane Inwestora stwierdzają, iż w budynku występują od dłuższego czasu niedogrzewania i zwiększone zużycie ciepła w pomieszczeniach przyległych do szczytów i półszczytów. Przyczyny to niedostateczna izolacyjność ścian zewnętrznych w porównaniu do obecnych wymogów normowych oraz postępujące zużycie techniczne elementów ścian osłonowych takich jak: • • • • •

zaprawa w spoinach tynki na powierzchni ściany i ościeżach obróbki blacharskie stolarka okienna i drzwiowa parapety

Pionowe pęknięcia tynku występują na ścianach oraz częściowe braki tynku spowodowane przez warunki atmosferyczne oraz brak remontów i konserwacji elewacji. Powyższe usterki są charakterystyczne dla budynków nieocieplonych.. W stanie dobrym są podokienniki zewnętrzne z blachy. Stan pozostałych elementów występujących na elewacji i mających związek z przedmiotem opracowania średni stosownie do ich czasu trwania – użytkowania. Pozostałe elementy konstrukcyjne budynku w stanie dobrym 1. projektowane docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką na mokro i być wykonane nie pogorszy warunków stanu bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i pod nadzorem uprawnionych osób.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

Budgraf

PROJEKTANT: inż. Józef Murzyniak uprawnienia nr OPL/0350/PWOK/07 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej

PODPIS