P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. 1. Przedmiot: Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia I stopnia Poziom studi...
1 downloads 3 Views 571KB Size
Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

1. Przedmiot:

Instytut

Ekonomiczny

Kierunek

Ekonomia

I stopnia Poziom studiów Ogólnoakademicki Profil kształcenia PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU * A - Informacje ogólne Strategie rozwoju województw, powiatów i gmin

2. Kod przedmiotu: 4. Rodzaj przedmiotu: obieralny 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 6 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

3. Punkty ECTS: 6 5. Język wykładowy: polski 8. Liczba godzin ogółem:60S/36NS Wykład (Wyk) 30S/18NS 30S/18NS Ćwiczenia (Ćw) dr Marcin Cywiński

B - Wymagania wstępne Student zna podstawowe kategorie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, nauki o organizacji i podstaw zarządzania strategicznego, potrafi zinterpretować i obserwować zjawiska ekonomiczne.

C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW1 Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w szczególności tworzenia i funkcjonowania korporacji transnarodowych w odniesieniu do współczesnej gospodarki światowej. Umiejętności (CU): CU1 Ukształtowanie umiejętności z zakresu tworzenia i funkcjonowania korporacji transnarodowych oraz ich wykorzystanie w praktyce. Kompetencje społeczne (CK): CK1 Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych.

D - Efekty kształcenia Wiedza EKW1 Student wyjaśnia podstawowe teorie ekonomiczne związane z budowaniem strategii rozwoju jednostek samorządowych w skali mezo i mikro. EKW2 Student objaśnia uwarunkowania zastosowania wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego i jego instrumentów. Umiejętności EKU1 Student identyfikuje i interpretuje podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem strategicznym w praktyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. EKU2 Student proponuje rozwiązania problemów badawczych w wykorzystywanych narzędziach oceny działalności jednostek samorządowych. Kompetencje społeczne EKK1 Student jest przygotowany do kreatywnego rozwiązywania problemów organizacji samorządowych. EKK2 Student jest zdolny do tworzenia założeń działań ukierunkowanych na budowanie przewagi konkurencyjnej regionu. EKK3 Student postępuje zgodnie z zasadami odpowiedzialności za planowane działania.

E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk1 Zarządzanie strategiczne w regionie. Wyk2 Samorząd terytorialny w Polsce. Wyk3 Finansowanie samorządu terytorialnego. Wyk4 Innowacje infrastrukturalne. Wyk5 Przedsiębiorczość regionalna. Wyk6 Otoczenia instytucjonalne przedsiębiorstw. Wyk7 Planowanie przestrzenne w Polsce. Wyk8 Regionalna działalność społecznie odpowiedzialna. 1

S 3 2 3 3 3 2 3 3

NS 2 1 2 2 2 1 2 2

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Wyk9 Logistyka w rozwoju regionu. Wyk10 Polityka regionalna w Polsce. Wyk11 Finansowanie inwestycji regionalnych. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw1 Gminny samorząd terytorialny. Ćw2 Budżet samorządowy i jego dochody. Ćw3 Determinanty rozwoju regionalnego. Ćw4 System CSR w działalności samorządu regionalnego. Ćw5 Rozwój regionalny. Ćw6 Pomoc publiczna jako stymulant rozwoju regionalnego. Ćw7 Oddziaływanie Unii Europejskiej na politykę regionalną. Ćw8 Turystyka w rozwoju lokalnym. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu:

2 3 3 30 S 4 4 3 4 3 4 4 4 30

2 1 1 18 NS 3 3 2 2 2 2 2 2 18

60

36

F – Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykłady problemowe i konwersatoryjne z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji multimedialnych. Na ćwiczeniach wykorzystanie studiów przypadków do omówienia istoty poruszanego zagadnienia, a także scenariuszy treningowych nawiązujących do określonego celu zajęć i stanowiących podstawę do konwersacji, dyskusja dydaktyczna, analiza artykułów z fachowych czasopism. Dodatkowo nauka własna w oparciu o wskazaną literaturę oraz konsultacje.

G - Metody oceniania F – formująca F1 – sprawdzian ustny wiedzy, umiejętności, F2 – obserwacja podczas zajęć, aktywność.

P– podsumowująca P1 – egzamin pisemny (test, test z pytaniami / zadaniami otwartymi, dłuższa wypowiedz pisemna, rozwiązywanie problemu), P2 – prezentacja.

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin

H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: 1. Stawasz D., Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004. 2. Biniecki J., Szczupak B., Strategia rozwoju lokalnego, Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, AE Katowice 2001. 3. Kot J., Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003. 4. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław 2005. 5. Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. Literatura zalecana / fakultatywna: 1. Kuciński K., Lokalne uwarunkowania przedsiębiorczości, SGH, Warszawa 1999. 2. Filipiak B., Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty Naukowe US nr 437, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006. 3. Dutkowski M., Problemy diagnozowania obszarów rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.

I – Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe (e-mail, telefon) Podpis

dr Marcin Cywiński 14.06.2012 [email protected], 668 487 147 Cywiński Marcin

2

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu strategie rozwoju województw, powiatów i gmin na kierunku ekonomia Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje – powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania:

Efekty kształcenia EKW1 EKW2 EKU1 EKU2 EKK1 EKK2 EKK3

P1 Egzamin pisemny X X X X

Metoda oceniania P2 F1 Prezentacja Sprawdzian X X X X X X X X X X X

F2 Obserwacja X X X X

X

Tabela 2. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Godziny zajęć z nauczycielem/ami Czytanie literatury Przygotowanie prezentacji dla scenariuszy treningowych Przygotowanie artykułów z fachowych czasopism Przygotowanie do sprawdzianu Przygotowanie do zaliczenia/kolokwium Przygotowanie do egzaminu Liczba punktów ECTS dla przedmiotu

Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne 60 36 25 25 10 20 10

9

10 15 15 20 20 25 150 godz./25 godz =6 pkt ECST

Sporządził: dr Marcin Cywiński Data: 14.06.2012 Podpis……………………….

3

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu strategie rozwoju województw, powiatów i gmin treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ekonomia

Cele przedmiotu (C)

Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanyc h dla całego programu

Treści programowe (E)

Metody dydaktyczne (F)

Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9)

Efekt kształcenia (D)

wiedza CW1

CW1

Wykład 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11 Ćwiczenia 1,2,3,4,5,6, 7,8

Wykłady, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, scenariusze treningowe, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literature

Wykład Ćwiczenia

EKW1 EKW2

umiejętności CU1

CU1

Wykład 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11 Ćwiczenia 1,2,3,4,5,6, 7,8

Wykłady, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, scenariusze treningowe, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literature

Wykład Ćwiczenia

EKU1 EKU2

kompetencje społeczne CK1

CK2

Wykład 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11 Ćwiczenia 1,2,3,4,5,6, 7,8

Wykłady, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, scenariusze treningowe, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literature

Wykład Ćwiczenia

EKK1 EKK2 EKK3

Sporządził: dr Marcin Cywiński Data: 14.06.2012 Podpis……………………….

4

Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza K_W01 K_W02 K_W04

umiejętności K_U01 K_U02 K_U08 K_U14 K_U15 kompetencje społeczne K_K01 K_K07 K_K08 K_K09

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Ekonomiczny Instytut Ekonomia Kierunek I stopnia Poziom studiów Ogólnoakademicki Profil kształcenia PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU * A - Informacje ogólne Zarządzanie projektami samorządowymi

1. Przedmiot: 2. Kod przedmiotu: 4. Rodzaj przedmiotu: obieralny 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 6 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

3. Punkty ECTS: 6 5. Język wykładowy: polski 8. Liczba godzin ogółem:45S/28NS Wykład (Wyk.) 30S/18NS Ćwiczenia (Ćw.) 15S/10NS

B - Wymagania wstępne Student posiada wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.

C - Cele kształcenia Wiedza (CW): CW1 Przybliżenie studentom ogółu zagadnień związanych z rolą samorządów w zaspakajaniu potrzeb społeczności lokalnych i regionalnych oraz wiedzy niezbędnej w procesie konstruowania i oszacowywania projektów samorządowych. Umiejętności (CU): CU1 Kształcenie umiejętności potrzebnych do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, tj. wykorzystania narzędzi menedżerskich w zarządzaniu projektami z uwzględnieniem specyfiki projektów finansowanych ze środków UE. Kompetencje społeczne (CK): CK1 Kształtowanie zdolności do pracy zespołowej.

D - Efekty kształcenia Wiedza EKW1 Student posiada wiedzę o zarządzaniu w jednostkach samorządu terytorialnego. EKW2 Student zna techniki zarządzania projektami. EKW3 Student zna możliwości finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej. Umiejętności EKU1 Student umie zastosować metody zarządzania projektami w celu realizacji przedsięwzięć na szczeblu lokalnym i regionalnym. EKU2 Student potrafi określić potencjalne możliwości finansowania projektów ze środków UE. Kompetencje społeczne EKK1 Student jest przygotowany do pracy w zespołach projektowych opracowujących dokumentację aplikacyjną.

E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk1 Samorząd terytorialny i jego rola w rozwoju regionalnym. Wyk2 Kierunki polityki regionalnej w Polsce i UE. Wyk3 Zasady, cele i instrumenty polityki regionalnej. Wyk4 Pojęcie projektu, jego cele, zadania i rodzaje. Wyk5 Plan projektu zakres jego ustaleń i użyteczności. Wyk6 Rozwój metod zarządzania projektami. Wyk7 Zarządzanie harmonogramem i kosztami. Wyk8 Zarządzanie ryzykiem i jakością. Wyk9 Zarządzanie zamówieniami i kosztami. Wyk10 Zarządzanie zespołem projektowym. Wyk11 Narzędzia wspomagające zarządzanie projektami. Wyk12 Programy i fundusze Unii Europejskiej. Wyk13 Specyfika projektów miękkich i Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wyk14 Specyfika projektów twardych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wyk15 Realizacja, monitoring i audyt projektów finansowanych ze środków UE. Razem liczba godzin wykładów 1

S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30

Ns 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 18

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Ćwiczenia: Ćw1 Koncepcja kompleksowego zarządzania projektami samorządowymi. Ćw2 Wdrożenie systemu zarządzania projektami. Ćw3 Instrumentarium zarządzania jakością. Ćw4 Narzędzia CAISE/CASE. Ćw5 Walidacja i ocena projektów. Ćw6 Procedury przygotowania projektów finansowanych ze środków UE. Ćw7 Zarządzanie projektami dofinansowanymi ze środków UE. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu:

S 2 2 2 2 2 2 3 15 45

Ns 1 1 1 2 1 2 2 10 28

F – Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny, prezentacje, case study, praca w grupach.

G - Metody oceniania F – formująca F1 – przygotowanie do zajęć, F2 – dyskusja, F3 – obserwacja podczas zajęć/aktywność. Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin

P– podsumowująca P1 – egzamin ustny, P2 – projekt zespołowy.

H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: 1. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007. 2. Lewis James P., Podstawy zarządzania projektami, Wyd. One Press, Warszawa 2005. 3. Trocki M., Grucza B., Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2007. Literatura zalecana / fakultatywna: 1. Wysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, Wyd. Helion / One Press, Warszawa 2003. 2. Rad P., Leving G., Project Mangement Office: podejście kompleksowe, Wyd. PROED, Warszawa 2006. 3. Szczepański M. (red.), Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013, Wyd. Twigger, Warszawa 2007.

I – Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe (e-mail, telefon) Podpis

10.06.2012

2

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu zarządzanie projektami samorządowymi na kierunku ekonomia

Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje – powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania Efekty kształcenia

F1 Przygotowanie ćwiczenia

EKW 1 EKW 2 EKW 3 EKU 1 EKU 2 EKK 1

F2 Dyskusja ćwiczenia

F3 Obserwacja ćwiczenia

X X X X X X

P1 Egzamin ustny/ wykład X X X

P2 Projekt – ćwiczenia

X X X

Tabela 2. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Godziny zajęć z nauczycielem/ami Czytanie literatury Przygotowanie do zaliczenia Przygotowanie projektu Liczba punktów ECTS dla przedmiotu

Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne 45 28 35 52 35 35 35 35 150 godz./25 godz. = 6 pkt. ECTS

Sporządził: dr Przemysław Szczuciński Data: 14.06.2012 Podpis……………………….

3

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu zarządzanie projektami samorządowymi treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ekonomia

Cele przedmiotu (C)

Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu

Treści programowe (E)

Metody dydaktyczne (F)

Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9)

Efekt kształcenia (D)

Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu

wiedza CW 1

CW 2

Wykład: 1,2,3 4,5,6,7,8, 9,10,11 12,13,14,15

Wykład konwersatoryjny

Wykład

EKW 1 EKW 2 EKW 3

wiedza K_W03 K_W08 K_W09

umiejętności CU 1

CU 2

Ćwiczenia: 1,2,3,4,5, 6,7

Prezentacje, case study

Ćwiczenia

EKU 1 EKU 2

umiejętności K_U07 K_U08

kompetencje społeczne CK 1

CK 2

Ćwiczenia: 1,2,3,4,5, 6,7

Praca w grupach

Ćwiczenia

EKK 1

kompetencje społeczne K_K06

Sporządził: dr Przemysław Szczuciński Data: 14.06.2012 Podpis……………………….

4

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Ekonomiczny Instytut Ekonomia Kierunek I stopnia Poziom studiów Ogólnoakademicki Profil kształcenia PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU * A - Informacje ogólne Administracja i gospodarka samorządowa

1. Przedmiot: 2. Kod przedmiotu: 4. Rodzaj przedmiotu: obieralny 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 3 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

3. Punkty ECTS: 3 5. Język wykładowy: polski 8. Liczba godzin ogółem: 45S/28NS Wykład (Wyk) 30S/18NS Ćwiczenia (Ćw) 15S/10NS dr Marek Tomaszewski

B - Wymagania wstępne Student zna podstawowe organy administracji samorządowej, ich strukturę oraz tryb powoływania. Orientuje się w zakresie podstawowych pojęć związanych z administracją publiczną w RP.

C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW1 Umożliwienie studentom rozpoznania i rozumienia problemów współczesnej gospodarki w aspekcie mezo i makroekonomicznym. Umiejętności (CU): CU1 Przygotowanie absolwenta do potrzeb rynku pracy, do wykonywania zawodu ekonomisty w różnych jednostkach administracji publicznej. Kompetencje społeczne (CK): CK1 Kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania prawa w obszarze zawodowym i poza nim.

D - Efekty kształcenia Wiedza EKW1 Student zna i rozróżnia poszczególne rodzaje instytucji administracji publicznej oraz mechanizmy ich funkcjonowania w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej. EKW2 Student zna i rozumie miejsce i rolę człowieka w procesie kreowania rynku, w przestrzeni publicznej. EKW3 Student opisuje przyczyny i konsekwencje współczesnych zmian zachodzących w gospodarce. Umiejętności EKU1 Student rozwiązuje zadania z obszaru gospodarki samorządowej w oparciu o obowiązujące normy, reguły społeczne, zawodowe i prawne. EKU2 Student analizuje zjawiska gospodarcze w czasie i przestrzeni. EKU3 Student określa zasady i kryteria w zakresie rozwiązywania różnych problemów w instytucjach administracji publicznej. EKU4 Student analizuje zjawiska społeczno-ekonomiczne zachodzące w gospodarce. EKU5 Student przygotowuje i przedstawia opracowania pisemne dotyczące gospodarki samorządowej. Kompetencje społeczne EKK1 Student rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz uczenia się przez całe życie. EKK2 Student jest otwarty na pracę zespołową i docenia inicjatywy w zakresie jej organizacji. EKK3 Student uczestniczy w przygotowaniu projektów z uwzględnieniem aspektów dotyczących gospodarki samorządowej.

E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk1 Administracja publiczna: pojęcie, organy, właściwość, zadania. Wyk2 Administracja rządowa centralna i wojewódzka. Wyk3 Administracja samorządowa województwa. Wyk4 Administracja samorządowa powiatu. Wyk5 Administracja samorządowa gminy.

1

S 2 2 2 2 2

Ns 1 1 1 1 1

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Wyk6 Gospodarka samorządowa – podstawowe pojęcia. Wyk7 Prawno-finansowe podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Wyk8 Dochody publiczno-prawne terenowych jednostek samorządu terytorialnego. Wyk9 Ocena efektywności gospodarki samorządowej. Wyk10 Instrumenty stymulowania lokalnej gospodarki. Wyk11 Regionalna Strategia Innowacyjna. Wyk12 Teorie rozwoju regionalnego. Wyk13.Polityka społeczna jednostek samorządu terytorialnego. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw1 Organy administracji rządowej. Ćw2 Organy administracji samorządowe. Ćw3 Budżet jako instrument planowania gospodarki samorządowej. Ćw4 Budżet zadaniowy jako instrument oceny efektywności gospodarki samorządowej. Ćw5 Plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument lokalnej polityki gospodarczej. Ćw6 Uwarunkowania determinujące rozwój regionalny. Ćw7 Instrumenty realizowania regionalnej strategii innowacyjnej. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu:

2 3 3 2 3 3 2 2 30 S 2 2 2 3 2 2 2 15

1 2 2 1 2 2 1 2 18 Ns 1 1 2 2 1 1 2 10

45

28

F – Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metoda podająca – wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi; metoda aktywizujaca – dyskusja dydaktyczna, obserwacja, Casy study, praca własna z zalecana literaturą.

F – formująca

G - Metody oceniania P– podsumowująca P1 – kolokwium pisemne.

F1 – obserwacja, F2 – dyskusja, F3 – prezentacja, F4 – projekt. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną

H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: 1. Ekonomika i zarządzanie miastem, praca zb. pod red. Brola R., AE we Wrocławiu, Wrocław, 2001; 2. Domański T., 2000: Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa; 3. Gordon G.L., 1998: Strategiczny plan dla gminy. Jak osiągnąć sukces, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa; Literatura zalecana / fakultatywna: 1. Bończyk-Kucharczyk E., Rola-Ludwiczek B.: TBS buduje mieszkania, Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 1998; 2. Bończyk-Kucharczyk E., Własność lokali wspólnoty mieszkaniowej, Twigger, Warszawa 2007;

I – Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe (e-mail, telefon) Podpis

dr Marek Tomaszewski 14.06.2012 [email protected]

2

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu administracja i gospodarka samorządowa na kierunku ekonomia

Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje – powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania 1 Efekty kształcenia

EKW1 EKW2 EKW3 EKU1 EKU2 EKU3 EKU4 EKU5 EKK1 EKK2 EKK3

P1 Zaliczenie pisemne wykład X X X X X X X X X

F3 Prezentacja ćwiczenia X X

X

X

F1 Obserwacja ćwiczenia

F2 Dyskusja ćwiczenia

F4 Projekt ćwiczenia

X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X

X X X

X X

Tabela 2. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Godziny zajęć z nauczycielem/ami Czytanie literatury Przygotowanie projektu Przygotowanie prezentacji Przygotowanie do zaliczenia pisemnego Liczba punktów ECTS dla przedmiotu

Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne 45 28 10 27 5 5 5 5 10 10 75 godz./25 godz.=3 pkt. ECTS

Sporządził: dr Marek Tomaszewski Data: 14.06.2012 Podpis……………………….

1

Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

3

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu administracja i gospodarka samorządowa treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ekonomia

Cele przedmiotu (C)

Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu

Treści programowe (E)

Metody dydaktyczne (F)

Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9)

Efekt kształceni a (D)

wiedza CW1

CW 2

Wykład: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, praca własna z zalecaną literaturą, case study, projekt, prezentacja

Wykład, Ćwiczenia

EKW1 EKW2 EKW3

umiejętności CU1

CU2

Wykład: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, obserwacja, casy study, praca własna z zalecana literaturą, projekt, prezentacja

Wykład, Ćwiczenia

EKU1 EKU2 EKU3 EKU4 EKU5

Wykład: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Dyskusja, obserwacja, casy study, praca własna z zalecana literaturą, prezentacja

Wykład, Ćwiczenia

EKK1 EKK2 EKK3

kompetencje społeczne CK1 CK1

Sporządził: dr Marek Tomaszewski Data: 14.06.2012

Podpis……………………….

4

Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza K_W01, K_W03, K_W06, K_W09, K_W10, K_W12

Umiejętności K_U06, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15

kompetencje społeczne K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Ekonomiczny Instytut Ekonomia Kierunek I stopnia Poziom studiów Ogólnoakademicki Profil kształcenia PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU * A - Informacje ogólne Demografia i statystyka regionalna

1. Przedmiot: 2. Kod przedmiotu: 4. Rodzaj przedmiotu: obieralny 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 4 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

3. Punkty ECTS: 5 5. Język wykładowy: polski 8. Liczba godzin ogółem: 45S/28NS Wykład (Wyk) 30S/18NS Ćwiczenia (Ćw) 15S/10NS

B - Wymagania wstępne Student posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i statystyki opisowej.

C - Cele kształcenia Wiedza (CW): CW1 Przybliżenie studentom ogółu zagadnień związanych z demografią i statystyką regionalną, w tym przedstawienie istoty procesów demograficznych w kontekście regionalnym. Umiejętności (CU): CU1 Wykształcenie umiejętności posługiwania się narzędziami analizy demograficznej i metodami statystyki regionalnej. Kompetencje społeczne (CK): CK1 Kształtowanie zdolności do pracy zespołowej.

D - Efekty kształcenia Wiedza EKW1 Student zna istotę procesów demograficznych i ich wpływ na stan i strukturę społeczeństwa oraz metody badawcze stosowane w demografii. EKW2 Student zna metody analizy i graficznej prezentacji danych z zakresu statystyki regionalnej. Umiejętności EKU1 Student rozpoznaje i analizuje struktury i procesy demograficzne oraz wyciąga wnioski przydatne dla polityki regionalnej. EKU2 Student umie wykorzystać metody statystyki regionalnej do oceny przestrzennych aspektów zmian społecznogospodarczych. Kompetencje społeczne EKK1 Student potrafi uczestniczyć w zespołach realizujących badania uwzględniające tematykę demograficzną i regionalną.

E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk1 Demografia jako dyscyplina naukowa. Rozwój myśli demograficznej. Wyk2 Źródła informacji demograficznej i metody analiz stosowane w demografii. Wyk3 Struktura ludności (struktura według płci, wieku i stanu cywilnego, wykształcenia). Wyk4 Procesy starzenia się ludności, zachorowalność i umieralność. Wyk5 Procesy formowania i rozpadu rodzin. Wyk6 Współczesne migracje. Wyk7 Prognozy demograficzne. Wyk8 Polityka ludnościowa. Wyk9 Pojęcie statystyki regionalnej. Metody analiz stosowane w statystyce regionalnej. Wyk10 Kryteria doboru zmiennych diagnostycznych w badaniach regionalnych. Wyk11 Procedury normalizacyjne zmiennych diagnostycznych. Wyk12 Formuły mierników odległości obiektów przestrzennych. Wyk13 Metody grupowania obiektów – aglomeracyjne i podziałowe. Wyk14 Metody porządkowania liniowego obiektów. Wyk15 Metody wyboru reprezentantów grup obiektów przestrzennych. Razem liczba godzin wykładów 1

S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30

Ns 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 18

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Ćwiczenia: Ćw1 Analiza stanu i rozmieszczenia terytorialnego ludności. Ćw2 Analiza struktury ludności według płci i wieku. Ćw3 Analiza ruchu naturalnego ludności. Ćw4 Analiza ruchu wędrówkowego ludności. Ćw5 Zastosowanie metod grupowania regionów. Ćw6 Zastosowanie syntetycznego miernika rozwoju. Ćw7 Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu:

S 2 2 2 2 3 2 2 15

Ns 1 1 1 1 2 2 2 10

45

28

F – Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład z prezentacjami multimedialnymi, analiza zadań z zakresu demografii i statystyki regionalnej, praca w grupach.

G - Metody oceniania F – formująca F1 – przygotowanie do zajęć, F2 – obserwacja podczas zajęć/ aktywność.

P– podsumowująca P1 – zaliczenie ustne, P2 – sprawdzian pisemny, P3 – prezentacja.

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin

H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: 1. Balicki A., Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009. 2. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003. 3. Kurkiewicz J., Podstawowe metody analizy demograficznej, PWN, Warszawa 1982. 4. Strahl D., Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006. Literatura zalecana / fakultatywna: 1. Cieślak M., Demografia. Metody analizowania i programowania, PWN, Warszawa 1998. 2. Mitręga M., Demografia społeczna, Wyd. Śląsk, Katowice 1995. 3. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wyd. Difin, Warszawa 2006. 4. Paradysz J., Statystyka regionalna. Sondaż i integracja baz danych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.

I – Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe (e-mail, telefon) Podpis

10.06.2012

2

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu demografia i statystyka regionalna na kierunku ekonomia

Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje – powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania:

Efekty kształcenia

EKW1 EKW2 EKU1 EKU2 EKK1

P1 Zaliczenie ustne / wykład X X

F1 Przygotow anie ćwiczenia X X

Metoda oceniania P2 F2 Sprawdzian – Obserwacja ćwiczenia ćwiczenia

X X

X X X

P3 Prezentac ja ćwiczenia

X

Tabela 2. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Godziny zajęć z nauczycielem/ami Czytanie literatury Przygotowanie prezentacji Przygotowanie do sprawdzianu Przygotowanie do zaliczenia Liczba punktów ECTS dla przedmiotu

Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne 45 28 25 42 10 10 20 20 25 25 125 godz./ 25 godz. = 5 pkt. ECTS

Sporządził: dr Przemysław Szczuciński Data: 14.06.2012 Podpis……………………….

3

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu demografia i statystyka regionalna treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ekonomia

Cele przedmiotu (C) wiedza CW1

umiejętności CU1

kompetencje społeczne CK1

Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu

Treści programowe (E)

CW2

Wykład: 1,2,3,4,5,6, 7,8

CW2

Wykład: 9,10,11,12, 13,14,15

CU1

Ćwiczenia: 1,2,3,4

CU1

Ćwiczenia: 5,6,7

CK2

Ćwiczenia: 1,2,3,4,5, 6,7

Metody dydaktyczne (F)

Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9)

Efekt kształcenia (D)

Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu

Wykład z prezentacjami multimedialnymi Wykład z prezentacjami multimedialnymi

Wykład

EKW1

wiedza K_W08

Wykład

EKW2

K_W08

Analiza zadań z zakresu demografii Analiza zadań z zakresu statystyki regionalnej

Ćwiczenia

EKU1

umiejętności K_U09

Ćwiczenia

EKU2

K_U09

Praca w grupach

Ćwiczenia

EKK1

kompetencje społeczne K_K02

Sporządził: dr Przemysław Szczuciński Data: 14.06.2012 Podpis……………………….

4

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Ekonomiczny Instytut Ekonomia Kierunek I stopnia Poziom studiów Ogólnoakademicki Profil kształcenia PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU * A - Informacje ogólne Finanse samorządu terytorialnego

1. Przedmiot: 2. Kod przedmiotu: 4. Rodzaj przedmiotu: obieralny 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 4 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze:

3. Punkty ECTS: 6 5. Język wykładowy: polski 8. Liczba godzin ogółem: 60S/36NS Wykład (Wyk.) 30S/18NS Ćwiczenia (Ćw.) 30S/18NS

10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

dr Izabela Nawrolska

B - Wymagania wstępne Student posiada znajomość podstawowych zagadnień z zakresu finansów, rachunkowości, prawa i makroekonomii. Student posiada umiejętność analizowania konsekwencji wykorzystania określonych instrumentów finansowych. Student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w Internecie oraz w prasie fachowej.

C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW1 Zrozumienie procesów zachodzących w obszarze systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Umiejętności (CU): CU1 Zdobycie ogólnych umiejętności z zakresu finansów samorządowych oraz ich wykorzystanie w praktyce. Kompetencje społeczne (CK): CK2 Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie.

D - Efekty kształcenia Wiedza EKW1 Student opisuje normy i reguły działania jednostek samorządu terytorialnego, przyczyny, warunki i skutki decentralizacji. EKW2 Student przedstawia zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym narzędzia i sposoby prowadzenia polityki dochodowej, wydatkowej, inwestycyjnej i zadłużenia. Umiejętności EKU1 Student analizuje powiązanie stanu finansów jednostek samorządu terytorialnego z gospodarką i uwarunkowaniami społeczno-politycznymi. EKU2 Student wyjaśnia przyczyny zmian w sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. EKU3 Student określa szanse i zagrożenia związane z funkcjonowaniem i rozwojem jednostek samorządu terytorialnego. Kompetencje społeczne EKK1 Student pracuje w grupie.

E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk1 Specyfika funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Wyk2 Funkcje i zadania samorządu. Organy jednostek samorządu terytorialnego. Wyk3 Budżet i gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Wyk4 System dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Wyk5 Lokalna polityka podatkowa. Wyk6 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Wyk7 Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i WPF. Wyk8 Deficyt i dług w finansach samorządowych. Instrumenty zaciągania długu lokalnego. Wyk9 Instrumenty wspierania przedsiębiorców przez jednostki samorządu terytorialnego. Razem liczba godzin wykładów

1

S 2 4 4

Ns 2 2 2

4 2 4 4 2 4 30

2 2 2 2 2 2 18

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Ćwiczenia: Ćw1 Analiza związków finansów samorządowych z pozostałymi obszarami finansów publicznych. Ćw2 Analiza dokumentów strategicznych stosowanych w jednostkach samorządu terytorialnego. Ćw3 Analiza budżetów gmin, z uwzględnieniem specyfiki gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich. Ćw4 Analiza budżetów powiatów. Ćw5 Analiza budżetów miast na prawach powiatów. Ćw6 Analiza budżetów województw samorządowych. Ćw7 Analiza finansów euroregionów. Ćw8 Kolokwium zaliczeniowe. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu:

S 4 4 5 4 4 4 4 1 30

Ns 3 2 4 2 2 2 2 1 18

60

36

F – Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study.

G - Metody oceniania F – formująca F1 – sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności, F2 – obserwacja podczas zajęć / aktywność, F3 – dyskusja. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną

P– podsumowująca P2 – zaliczenie pisemne – kolokwium pisemne, P3 – projekt.

H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: 1. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2007. 2. Swianiewicz P., Finanse samorządowe koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municipium, Warszawa 2011. Literatura zalecana / fakultatywna: 1. Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 2. Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009. 3. Kołaczkowski B., Ratajczak M., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2010M. 4. Jastrzębska, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005. 5. Analizy z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów. 6. Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, KR RIO.

I – Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe (e-mail, telefon) Podpis

dr Izabela Nawrolska 14.06.2012 [email protected], 603 288 709

2

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu finanse samorządu terytorialnego na kierunku ekonomia

Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje – powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metody oceniania Efekty kształcenia P2 zaliczenie

F3 dyskusja

F2 obserwacja ćwiczenia

F3 dyskusja ćwiczenia

X X X X X

X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

EKW1 EKW2 EKU1 EKU2 EKU3 EKK1

F1 sprawdzian pisemny ćwiczenia X X X X X

P3 projekt

X X X X X X

Tabela 2. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Godziny zajęć z nauczycielem/ami Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć Przygotowanie projektu Przygotowanie do zaliczenia/kolokwium Przygotowanie do egzaminu Liczba punktów ECTS dla przedmiotu

Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne 60 36 15 20 20 25 25 25 15 24 15 20 150 godz./25 godz.= 6 pkt. ECTS

Sporządził: dr Izabela Nawrolska Data: 14.06.2012 Podpis……………………….

3

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu finanse samorządu terytorialnego treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ekonomia

Cele przedmiotu (C) wiedza CW1

Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu

Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9)

Efekt kształcenia (D)

Metody dydaktyczne (F)

CW1, CW2

Wykład 1,2,3,4,5,6,7,8 9, Ćwiczenia: 1,2,3,4,5,6,7

Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; projekt

Wykład, Ćwiczenia

EKW1 EKW2

wiedza K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W10, K_W11, K_W15

CU1, CU2

Wykład 1,2,3,4,5,6,7,8 9, Ćwiczenia: 1,2,3,4,5,6,7

Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; projekt

Wykład, Ćwiczenia

EKU1 EKU2 EKU3

umiejętności K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13

CK2

Wykład 4,5,6 Ćwiczenia 3,4,5,6,7

Dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; projekt

Wykład, Ćwiczenia

EKK1

kompetencje społeczne K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09

umiejętności CU1

kompetencje społeczne CK2

Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu

Treści programowe (E)

Sporządził: dr Izabela Nawrolska Data:14.06.2012 Podpis……………………….

4

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Ekonomiczny Instytut Ekonomia Kierunek I stopnia Poziom studiów Ogólnoakademicki Profil kształcenia PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU * A - Informacje ogólne Fundusze strukturalne UE

1. Przedmiot: 2. Kod przedmiotu: 4. Rodzaj przedmiotu: obieralny 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 4 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

3. Punkty ECTS: 6 5. Język wykładowy: polski 8. Liczba godzin ogółem: 60S/36NS Wykład (Wyk.) 30S/18NS Ćwiczenia (Ćw.) 30S/18NS

B - Wymagania wstępne Student posiada wiedzę z zakresu makroekonomii, w tym z podstaw rynku pieniężnego oraz kapitałowego; posiada podstawową wiedzę z zakresu rynków finansowych, w tym polityki pieniężnej oraz walutowej.

C - Cele kształcenia Wiedza (CW): CW1 Wyposażenie w wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania funduszy strukturalnych oraz ich wpływu na rozwój kraju. Umiejętności (CU): CU1 Prawidłowe ocenianie możliwości pozyskiwania i wykorzystania dostępnych funduszy. Kompetencje społeczne (CK): CK1 Rozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie.

D - Efekty kształcenia Wiedza EKW1 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu polityki strukturalnej UE. EKW2 Student definiuje prawidłowo i swobodnie wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane z funduszami strukturalnymi. EKW3 Student zna podmioty i instytucje związane z Polityką Strukturalną oraz mechanizmy ich funkcjonowania. Umiejętności EKU1 Student posiada umiejętność obserwacji i interpretacji zmian zachodzących w Polityce Strukturalnej. EKU2 Student rozumie i potrafi zinterpretować procesy zmian w skali mikro i makroekonomicznej. EKU3 Student rozpoznaje i analizuje zachodzące zmiany w oparciu o posiadaną wiedzę i pozyskane dane empiryczne. Kompetencje społeczne EKK1 Student rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji oraz uczenia się przez całe życie. EKK2 Student jest otwarty na pracę zespołową i docenia inicjatywy w zakresie jej organizacji.

E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk1 Ewolucja Polityki Strukturalnej UE. Wyk2 Instrumenty i zasady działania Polityki Strukturalnej UE. Wyk3 Zarządzanie programami operacyjnym działającymi w całym kraju. Wyk5 Strategia Rozwoju Kraju, cele, kierunki i jej realizacja. Wyk6 Narodowa Strategia Spójności. Wyk7 Program Operacyjny Ochrona Środowiska i Infrastruktura. Wyk8 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wyk9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wyk10 Program Operacyjny Polska Wschodnia. Wyk11 Regionalne Programy Operacyjne województw. Wyk12 Rozwój regionów w świetle polityki spójności. Razem liczba godzin wykładów

1

S 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 30

Ns 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 3 18

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Ćwiczenia: Ćw1 Polityka strukturalna na tle programowania (2007-2013). Ćw2 Zarządzanie PO w regionach – instytucje oraz zasady oceny wniosków o finansowanie. Ćw3 Strategia Rozwoju Kraju – osie priorytetowe oraz sposoby ich realizacji. Ćw4 Narodowa Strategia Spójności – źródła finansowania. Ćw5 Zarządzanie Programem Operacyjnym. Ćw6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – beneficjenci i poziom finansowania projektów. Ćw7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – beneficjenci i poziom finansowania projektów. Ćw8 RPO poszczególnych województw – beneficjenci, procedury. Ćw9 Rozwój regionów i gmin w świetle polityki spójności/konwergencji UE. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu:

S 2 4 4 4 3 2 4 3 4 30 60

Ns 1 2 3 2 2 1 2 2 3 18 36

F – Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, praca własna z zalecaną literaturą, case study.

G - Metody oceniania F – formująca F1 – sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności, F2 – obserwacja podczas zajęć / aktywność, F3 – dyskusja. Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin

P– podsumowująca P1 – egzamin ustny, P2 – zaliczenie pisemne – kolokwium pisemne.

H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: 1. Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności; Komentarz do rozporządzenia Rady UE nr 1260/1999 z dn. 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, red. T. Kierzkowski, A. Jankowska, R. Knopik, C. H. Beck, Warszawa 2009. 2. Jankowska A., Kierkowski T., Knopik R., Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej , C.H. BECK, Warszawa 2005. 3. Regionalizm, polityka regionalna i fundusze strukturalne w Unii Europejskiej, red. A. Adamczyk, J. Borkowski, CEUW, Warszawa 2005. Literatura zalecana / fakultatywna: 1. Ekstowicz B., Aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne procesu wdrażania europejskich funduszy strukturalnych w Polsce na tle casusu Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Porugalii, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2010. 2. Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013, Warszawa 2008. 3. Jóźwik B., Bajko Z., Fundusze strukturalne i fundusz spójności w Polsce na lata 2007-2013, Warszawa 2008. 4. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja Europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, C. H. Beck, Warszawa 2004. 5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

I – Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe (e-mail, telefon) Podpis

10.06.2012

2

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu fundusze strukturalne UE na kierunku ekonomia

Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje – powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania:

Efekty kształcenia

EKW1 EKW2 EKW3 EKU1 EKU2 EKU3 EKK1 EKK2

P1 Egzamin ustny / wykład X X X X X X X X

P2 Zaliczenie/ kolokwium ćwiczenia X X X X

X X

Metody oceniania F1 F2 Sprawdzian Obserwacja pisemny ćwiczenia ćwiczenia X X X X X X X X X X

X X

F3 Dyskusja ćwiczenia X X X

X X

Tabela 2. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Godziny zajęć z nauczycielem/ami Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć Przygotowanie konspektu Przygotowanie sprawdzianu Przygotowanie do zaliczenia/kolokwium Przygotowanie do egzaminu Liczba punktów ECTS dla przedmiotu

Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne 60 36 20 20 10 19 10 15 10 15 10 15 30 30 150 godz./25 godz.= 6 pkt. ECTS

Sporządził: Data: 10.06.2012 Podpis……………………….

3

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu fundusze strukturalne UE treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ekonomia

Cele przedmiotu (C)

Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu

Treści programowe (E)

Metody dydaktyczne (F)

Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9)

Efekt kształcenia (D)

Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu

wiedza CW1

CW1, CW2

Wykład 1,2,3,4,5,6,7,8,9, Wykład konwersatoryjny z 10,11,12,13 prezentacjami Ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7,8,9 multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study;

Wykład Ćwiczenia

EKW1 EKW2 EKW3

umiejętności CU1

CU1, CU2

Wykład 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13 Ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7, 8,9

Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study

Wykład Ćwiczenia

EKU1 EKU2 EKU3

K_U01, K_U14, K_U02, K_U05, K_U03, K_U13

kompetencje społeczne CK1

CK2

Wykład 1,2, 11, 12 Ćwiczenia 1, 3, 8, 9

Dyskusja, praca własna z zalecana literaturą, case study

Wykład Ćwiczenia

EKK1 EKK2

K_K01, K_K03, K_K08 K_K02, K_K05,

Sporządził: Data: 10.06.2012 Podpis……………………….

4

wiedza K_W03, K_W04, K_W05, K_W01, K_W11

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Ekonomiczny Instytut Ekonomia Kierunek I stopnia Poziom studiów Ogólnoakademicki Profil kształcenia PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU * A - Informacje ogólne Innowacyjne regiony i klastry

1. Przedmiot: 2. Kod przedmiotu: 4. Rodzaj przedmiotu: obieralny 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

3. Punkty ECTS: 4 5. Język wykładowy: polski 8. Liczba godzin ogółem:45S/28NS Wykład (Wyk) 30S/18NS Ćwiczenia (Ćw) 15S/10NS dr Marcin Cywiński

B - Wymagania wstępne Student posiada podstawowa wiedzę z zakresu zarządzania i nauki o organizacji.

C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW1 Wyposażenie w wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w szczególności tworzenia i funkcjonowania działalności innowacyjnej w odniesieniu do współczesnej gospodarki regionalnej. Umiejętności (CU): CU1 Zdobycie ogólnych umiejętności z zakresu działalności innowacyjnej oraz jej wykorzystanie w praktyce. Kompetencje społeczne (CK): CK1 Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych.

D - Efekty kształcenia Wiedza EKW1 Student wyjaśnia podstawowe teorie ekonomiczne związane z działalnością innowacyjną w funkcjonowaniu podmiotów gospodarujących z punktu widzenia kryteriów efektywnościowych. EKW2 Student objaśnia uwarunkowania zastosowania wiedzy z zakresu innowacyjności i jej instrumentów. EKW3 Student rozróżnia kluczowe zagadnienia działalności innowacyjnej i innowacji w praktyce gospodarczej. Umiejętności EKU1 Student identyfikuje i interpretuje podstawowe pojęcia związane z działalnością innowacyjnej przedsiębiorstw i klastrów w praktyce gospodarczej. EKU2 Student proponuje rozwiązania problemów badawczych w wykorzystywanych narzędziach oceny działalności innowacyjnej. EKU3 Student uczestniczy w podejmowaniu decyzji na poziomie strategicznym i operacyjnym poprzez proponowanie założeń działań innowacyjnych we wspieraniu procesów decyzyjnych organizacji na aktywnie zmieniającym się rynku. Kompetencje społeczne EKK1 Student jest przygotowany do kreatywnego rozwiązywania problemów organizacji na rynkach globalnych przy wykorzystaniu innowacji i przedsiębiorczości. EKK2 Student jest zdolny do tworzenia założeń działań ukierunkowanych na budowanie przewagi konkurencyjnej i redukowania ryzyka na płaszczyźnie międzynarodowej. EKK3 Student postępuje zgodnie z zasadami odpowiedzialności za planowane działania.

E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk1 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw oraz regionalne strategie innowacji. Wyk2 Formy i źródła finansowania działalności innowacyjnej. Charakterystyka dostępnych sposobów finansowania i wspierania innowacji. Instytucje około biznesowe. Wyk3 Stymulatory i bariery wprowadzania innowacji. Istota współpracy przedsiębiorstw z szeroko rozumianym sektorem nauki. Wyk4 Instrumenty wspierania innowacyjności w Polsce i Unii Europejskiej; charakterystyka Działalność przedsiębiorstw a system innowacyjny. 1

S 5 5

NS 3 3

5

3

5

3

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Wyk5 Znaczenie inwestycji zagranicznych w Polsce dla rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Wyk6 Międzynarodowe systemy monitorowania innowacyjności. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw1 Pojęcie, rodzaje i źródła innowacji. Wstęp do problematyki zarządzania innowacjami. Współczesne postrzeganie innowacji oraz działalności innowacyjnej. Ćw2 Metodologia Frascati Manual oraz Oslo Manual. Charakterystyka instrumentarium zarządzania innowacjami. Ćw3 Ilościowe metody oceny innowacji. Wykorzystanie metod statystycznych i ekonometrycznych do oceny efektywności działalności innowacyjnej i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. Ćw4 System monitorowania innowacyjności Unii Europejskiej EUROSTAT. Metody wykorzystywane w procesie monitorowania innowacyjności zarówno Eurostat oraz Główny Urząd Statystyczny.

5 5 30 S 4

3 3 18 NS 4

3

2

4

2

4

2

Razem liczba godzin ćwiczeń

15 45

10 28

Ogółem liczba godzin przedmiotu:

F – Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykłady problemowe i konwersatoryjny z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji multimedialnych. Na ćwiczeniach wykorzystanie studiów przypadków do omówienia istoty poruszanego zagadnienia, a także scenariuszy treningowych nawiązujących do określonego celu zajęć i stanowiących podstawę do konwersacji, dyskusja dydaktyczna, analiza artykułów z fachowych czasopism. Dodatkowo nauka własna w oparciu o wskazaną literaturę oraz konsultacje.

G - Metody oceniania F – formująca F1 – prezentacja, F2 – dyskusja, ćwiczenia, F3 – obserwacja podczas zajęć, aktywność.

P– podsumowująca P1 – egzamin pisemny (test, test z pytaniami / zadaniami otwartymi, dłuższa wypowiedz pisemna, rozwiązywanie problemu).

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin

H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: 1. Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, Wyd. Uniwersytetu w Białystoku, Białystok 1997. 2. Janasz W., Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Wyd. Difin, Warszawa 2004. 3. Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999. 4. Janasz W., Janasz K., Prozorowicz M, Świadek A., Wiśniewska J., Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2002. 5. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa 1999. Literatura zalecana / fakultatywna: 1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996. 2. Janasz W., Innowacje a kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 375, 2004. 3. Janasz W., Janasz K., Świadek A., Wiśniewska J., Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2001. 4. Oslo Manual The Measurement of Scientific and Technological Activities, proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD, European Commission, Eurostat.

I – Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe (e-mail, telefon) Podpis

Marcin Cywiński 14.06.2012 [email protected], 668 487 147 Cywiński Marcin

2

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu innowacyjne regiony i klastry na kierunku ekonomia

Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje – powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania Efekty kształcenia

P1 Egzamin pisemny

F1 Prezentacja

F3 Obserwacja

F2 Dyskusja

X X X

X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X

EKW1 EKW2 EKW3 EKU1 EKU2 EKU3 EKK1 EKK2 EKK3

X X X X

F – formująca F1 – prezentacja, F2 – dyskusja, ćwiczenia, F3 – obserwacja podczas zajęć, aktywność.

P– podsumowująca P1 – egzamin pisemny (test, test z pytaniami / zadaniami otwartymi, dłuższa wypowiedz pisemna, rozwiązywanie problemu).

Tabela 2. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Godziny zajęć z nauczycielem/ami Czytanie literatury Przygotowanie prezentacji dla scenariuszy treningowych Przygotowanie artykułów z fachowych czasopism Przygotowanie do sprawdzianu Przygotowanie do egzaminu Liczba punktów ECTS dla przedmiotu

Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne 45 28 15 15 10 12 10

10

10 15 10 15 100 godz./25 godz. = 4pkt ECTS

Sporządził: dr Marcin Cywiński Data: 14.06.2012 Podpis……………………….

3

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu innowacyjne regiony i klastry treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ekonomia

Cele przedmiotu (C)

Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanyc h dla całego programu

Treści programowe (E)

Metody dydaktyczne (F)

Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9)

Efekt kształcenia (D)

wiedza CW1

CW1

Wykład 1,2,3,4,5,6 Ćwiczenia 1,2,3,4,

Wykłady, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, scenariusze treningowe, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literature

Wykład Ćwiczenia

EKW1 EKW2 EKW3

umiejętności CU1

CU1

Wykład 1,2,3,4,5,6 Ćwiczenia 1,2,3,4,

Wykłady, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, scenariusze treningowe, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literature

Wykład Ćwiczenia

EKU1 EKU2 EKU3

kompetencje społeczne CK1

CK2

Wykład 1,2,3,4,5,6 Ćwiczenia 1,2,3,4,

Wykłady, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, scenariusze treningowe, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literature

Wykład Ćwiczenia

EKK1 EKK2 EKK3

Sporządził: dr Marcin Cywiński Data: 14.06.2012 Podpis………………………

4

Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza K_W01 K_W02 K_W04

umiejętności K_U01 K_U02 K_U08 K_U14 K_U15 kompetencje społeczne K_K01 K_K07 K_K08 K_K09

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

5

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Ekonomiczny Instytut Ekonomia Kierunek I stopnia Poziom studiów Ogólnoakademicki Profil kształcenia PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU * A - Informacje ogólne Marketing terytorialny

1. Przedmiot: 2. Kod przedmiotu: 4. Rodzaj przedmiotu: obieralny 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

3. Punkty ECTS: 4 5. Język wykładowy: polski 8. Liczba godzin ogółem:45S/28NS Wykład (Wyk) 30S/18NS Ćwiczenia (Ćw) 15S/10NS

B - Wymagania wstępne Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, marketingu, mikro i makroekonomii, struktur administracyjnych państwa.

C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW1 Zapoznanie z koncepcją marketingu terytorialnego oraz jego znaczeniem i możliwościami oddziaływania na rozwój jednostek osadniczych. Umiejętności (CU): CU1 Ukształtowanie umiejętności identyfikowania problemów ze wskazaniem propozycji rozwiązań w zakresie marketingu terytorialnego jednostki osadniczej. Kompetencje społeczne (CK): CK1 Pobudzanie kreatywnego myślenia i postaw przedsiębiorczych w podejmowanych dyskusjach i pracach zespołowych. Kształtowanie postaw otwartych na różne poglądy i pracę zespołową.

D - Efekty kształcenia Wiedza EKW1 Definiuje podstawową problematykę z zakresu marketingu terytorialnego i zna jego miejsce wśród subdyscyplin marketingu. EKW2 Zna w podstawowym zakresie pojęcia, metody i narzędzia dla określania rozwiązań zidentyfikowanych problemów w obszarze terytorialnego marketingu mix. EKW3 Zna i rozumie miejsce i rolę człowieka w procesie kreowania rynku, w szczególności w sferze kształtowania założeń koncepcji marketingu terytorialnego na poziomie podstawowym w kontekście zidentyfikowanych i zróżnicowanych grup docelowych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych jednostki osadniczej. Umiejętności EKU1 Obserwuje i interpretuje na poziomie podstawowym istotne zjawiska społeczno-gospodarcze na rynku krajowym i międzynarodowym w kontekście działań jednostek terytorialnych. EKU2 Proponuje rozwiązania na poziomie podstawowym konkretnych problemów w obszarze marketingu terytorialnego i wysuwa w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia. EKU3 Przygotowuje i przedstawia wystąpienia ustne, dotyczące wybranej problematyki w zakresie problematyki przedmiotu. Kompetencje społeczne EKK1 Otwartość na zastosowanie technik kreatywnego myślenia i zachowań przedsiębiorczych w poszukiwaniu rozwiązań problemów marketingowych. EKK2 Przyjmowanie postaw otwartych na różne poglądy i pracę zespołową.

E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk1 Marketing terytorialny – definicje, uwarunkowania, cele oddziaływania. Pojęcie i znaczenie „miejsca” w marketingu terytorialnym. Wyk2 Marketing własny i obcy jednostki terytorialnej. Wyk3 Rodzaje i źródła rynkowych czynników rozwojowych jednostek przestrzenno-administracyjnych. Wyk4 Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni miast i regionów.

1

S 3

Ns 2

2 3 3

1 1 1

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Wyk5 Kluczowe obszary strategicznego planowania marketingowego jednostki terytorialnej. Wyk6 Terytorialny marketing mix. Wyk7 Produkt terytorialny i jego struktura produktu terytorialnego. Wyk8 Komunikacja z otoczeniem jednostki terytorialnej. Wyk9 Marka miejsca i jej znaczenie dla jednostki osadniczej. Wyk10 Innowacje w działalności marketingowej jednostek osadniczych. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw1 Transfery wartości w marketingu jednostek osadniczych. Koncepcje łańcucha wartości w marketingu terytorialnym. Ćw2 Analiza strategiczna SWOT, pozycjonowanie jako metody określania pozycji strategicznej jednostki terytorialnej. Ćw3 Metody typologii rynków docelowych jednostki terytorialnej. Podstawy segmentacji rynku. Ćw4 Strategie konkurencji. Przewaga konkurencyjna – koncepcja, źródła, sposoby definiowania. Ćw5 Organizacja działalności marketingowej w jednostkach terytorialnych. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu:

3 3 3 3

2 2 2 2

4 3 30 S 2

3 2 18 Ns 1

3

3

4 3 3 15 45

3 2 1 10 28

F – Metody nauczania oraz środki dydaktyczne W ramach wykładu: wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, debaty, studia przypadków, burze mózgów. Środki dydaktyczne w ramach wykładu i ćwiczeń: prezentacje multimedialne, oprogramowanie do prezentacji, rzutnik elektroniczny, materiały informacyjne i promocyjne jednostek osadniczych, wybrane dokumenty strategiczne jednostek osadniczych. W ramach ćwiczeń: techniki twórczego myślenia E. de Bono, mini wykład, burze mózgów, prace w grupach, projekt.

G - Metody oceniania F – formująca F1 – sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności, F2 – aktywność na zajęciach.

P– podsumowująca P1 – kolokwium pisemne – pytania otwarte, w tym rozwiązania postawionych problemów z zakresu przedmiotu, P2 – prezentacja projektu zespołowego.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną

H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: 1. Kotler PH., Marketing – analiza, planowanie, wdrożenie, kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999. 2. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosem W., Marketing punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1999. 3. Szkromnik A., Marketing terytorialny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007. 4. Simon Anholt, Tożsamość konkurencyjna – nowe spojrzenie na markę, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2007. Literatura zalecana / fakultatywna: 1. Praca zbiorowa pod red. W. Dmochowskiego, Marketing wartości społecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003. 2. Knecht Z., Zarządzanie i planowanie marketingowe, CH Beck, Warszawa 2005.

I – Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe (e-mail, telefon) Podpis

10.06.2012

2

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu marketing terytorialny na kierunku ekonomia

Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje – powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania Efekty kształcenia EKW1 EKW2 EKW3 EKU1 EKU2 EKU3 EKK1 EKK2

F1 Sprawdzia n pisemny

X X X X X X

F2 Aktywność na zajęciach

X X X X X X X X

P1 Kolokwium pisemne

X X X X X

P2 Prezentacja projektu

X X X X X X

X X

Tabela 2. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Godziny zajęć z nauczycielem/ami Czytanie literatury Przygotowanie prezentacji Przygotowanie do debaty Przygotowanie projektu zespołowego Przygotowanie analizy Udział w wizycie studyjnej Poszukiwanie i przygotowanie materiałów do dyskusji Przygotowanie do egzaminu Liczba punktów ECTS dla przedmiotu

Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne 45 28 10 15 6 10 5 5 8 10 8 5 4 2 4 10 10 15 100 godz. / 25 godz. = 4 pkt. ECTS

Sporządził: Data: 10.06.2012 Podpis……………………….

3

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu marketing terytorialny treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ekonomia

Cele przedmiotu (C) Wiedza CW1

Umiejętności CU1

kompetencje społeczne CK1

Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu CW1 CW2

Wykłady: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ćwiczenia: 2, 3, 4, 5

Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, debaty, studia przypadków, burze mózgów,

Wykład, Ćwiczenia

EKW1 EKW2 EKW3

Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu Wiedza K_W02 K_W06 K_W08

CU1 CU2

Wykłady:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ćwiczenia:1, 2, 3, 4, 5

Techniki twórczego myślenia E. de Bono, mini wykład, burze mózgów, prace w grupach, projekt

Wykład, Ćwiczenia

EKU1 EKU2 EKU3

Umiejętności K_U08 K_U13 K_U15

CW1 CW2

Wykłady: 4,7,9 ,10 Ćwiczenia:1, 2, 3, 4, 5

Techniki twórczego myślenia E. de Bono, mini wykład, burze mózgów, prace w grupach, projekt wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, debaty, studia przypadków, burze mózgów,

Wykład, Ćwiczenia

EKK1 EKK2

kompetencje społeczne K_K09 K_K02

Treści programowe (E)

Metody dydaktyczne (F)

Sporządził: Data: 10.06.2012 Podpis……………………….

4

Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9)

Efekt kształcenia (D)

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

1. Przedmiot:

Ekonomiczny Instytut Ekonomia Kierunek I stopnia Poziom studiów Ogólnoakademicki Profil kształcenia PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU * A - Informacje ogólne Planowanie przestrzenne i lokalizacja działalności gospodarczej

2. Kod przedmiotu: 4. Rodzaj przedmiotu: obieralny 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

3. Punkty ECTS: 4 5. Język wykładowy: polski 8. Liczba godzin ogółem:45S/28NS Wykład (Wyk.) 30S/18NS Ćwiczenia (Ćw.) 15S/10NS dr Marek Tomaszewski

B - Wymagania wstępne Student posiada ogólną wiedzę na temat roli samorządu terytorialnego w planowaniu przestrzennym.

C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW1 Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej i lokalizacji przedsiębiorstw w odniesieniu do istoty i prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki. Umiejętności (CU): CU1 Zdobycie ogólnych umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej i lokalizacji przedsiębiorstw oraz ich wykorzystanie w praktyce. Kompetencje społeczne (CK): CK1 Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych.

D - Efekty kształcenia Wiedza EKW1 Student wyjaśnia podstawowe teorie ekonomii związane z lokalizowaniem podmiotów gospodarujących z punktu widzenia kryteriów efektywnościowych. EKW2 Student definiuje podstawowe kategorie (problematykę) z zakresu planowania przestrzennego i lokalizowania przedsiębiorstw. EKW3 Student definiuje i wyjaśnia powiązania pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Umiejętności EKU1 Student obserwuje i interpretuje zjawiska ekonomiczne oraz procesy zachodzące w jednostkach gospodarczych. EKU2 Student rozwiązuje zadania z obszaru ekonomii w oparciu o obowiązujące normy, reguły społeczne, zawodowe i prawne. EKU3 Student proponuje rozwiązania konkretnych problemów ekonomicznych i wysuwa w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia. Kompetencje społeczne EKK1 Student podejmuje decyzje obarczone różnym ryzykiem oraz przewiduje ich konsekwencje. EKK2 Student uczestniczy w przygotowaniu projektów z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych.

E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wyk2 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wyk3 Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wyk4 Materiały wyjściowe i wybrane studia stanu istniejącego dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyk5 Zagrożenia dla ochrony środowiska naturalnego związane ze studium zagospodarowania

1

S 3 3 3 2

Ns 2 2 2 1

2

1

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

i zainwestowania terenu. Wyk6 Współczesne koncepcje planowania przestrzennego dla ośrodków miejskich. Wyk7 Współczesne koncepcje planowania przestrzennego dla ośrodków wiejskich. Wyk8 Współczesne koncepcje planowania przestrzennego dla ośrodków produkcyjnych. Wyk9 Współczesne koncepcje planowania przestrzennego dla ośrodków usługowych. Wyk10 Komunikacja w obszarach zurbanizowanych: klasyfikacja dróg, podstawy i zasady rozwiązań komunikacji. Wyk11 Infrastruktura techniczna trenów wiejskich: definicja, podział infrastruktury, cechy charakterystyczne. Wyk12 Regionalizm w planowaniu przestrzennym. Kierunki i prognozy rozwoju osadnictwa na tle przemian gospodarczych i społecznych na wsi oraz technicznej i organizacyjnej rekonstrukcji rolnictwa. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw1 Znaczenie rozmieszczenia przedsiębiorstw według teorii rozwoju regionalnego. Ćw2 Opis do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ćw3 Studia do planu zagospodarowania przestrzennego. Ćw4 Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w polityce przestrzennej gminy. Ćw5 Określenie charakteru osiedla, cech pozytywnych i zagrożeń. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu:

2 2 2 2 3

1 1 1 1 2

3

2

3

2

30 S 3 3 3 3 3 15 45

18 Ns 2 2 2 2 2 10 28

F – Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metoda podająca – wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi; metoda aktywizująca – dyskusja dydaktyczna, obserwacja; casy study, praca własna z zalecana literaturą.

G - Metody oceniania F – formująca F1 – obserwacja, F2 – dyskusja, F3 – prezentacja. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną

P– podsumowująca P1 – kolokwium pisemne.

H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: 1. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz 717). 2. Ustawa prawo budowlane (Dz.U. nr 80, poz 718). 3. Domański R.: Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa 1988. 4. Mrozowicki E., Pogodziński Z., Więckowicz Z.: Planowanie przestrzenne i projektowanie terenów wiejskich, Wyd. AR we Wrocławiu, 1992. 5. Tkocz J.: Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Katowice 1998. Literatura zalecana / fakultatywna: 1. Pawłowska K.: Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 2001. 2. Zaniewska H., Pawłat-Zawrzykraj A., Gloza-Musiał H.: Zagospodarowanie przestrzenne i zabudowa wsi, Warszawa 2000.

I – Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe (e-mail, telefon) Podpis

dr Marek Tomaszewski 14.06.2012 [email protected]

2

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu planowanie przestrzenne i lokalizacja działalności gospodarczej na kierunku ekonomia

Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje – powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania:

Efekty kształcenia EKW1 EKW2 EKW3 EKU1 EKU2 EKU3 EKK1 EKK2

F1 Obserwacja ćwiczenia X X X X X X X X

Metoda oceniania F3 F2 Prezentacja Dyskusja ćwiczenia ćwiczenia X X X X X X X X X X X X X X X

P1 Kolokwium pisemne X X X X X X X

Tabela 2. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Godziny zajęć z nauczycielem/ami Czytanie literatury Przygotowanie prezentacji Przygotowanie do zaliczenia pisemnego z ćwiczeń Przygotowanie do zaliczenia pisemnego z wykładu Liczba punktów ECTS dla przedmiotu

Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne 45 28 25 42 10 10 10 10 10

10

100 godz./25 godz. = 4 pkt. ECTS

Sporządził: dr Marek Tomaszewski Data: 14.06.2012 Podpis……………………….

3

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu planowanie przestrzenne i lokalizacja działalności gospodarczej treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ekonomia

Cele przedmiotu (C)

Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu

Treści programowe (E)

Metody dydaktyczne (F)

Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9)

Efekt kształcenia (D)

Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu

wiedza CW1

CW1, CW2

Wykład: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5

Wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, praca z zalecaną literaturą, case study;

Wykład Ćwiczenia

EKW1 EKW2 EKW3

wiedza K_W01, K_W03, K_W05, K_W08, K_W09, K_W11, K_W14

umiejętności CU1

CU1, CU2

Wykład: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5

Wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, praca z zalecaną literaturą, case study;

Wykład Ćwiczenia

EKU1 EKU2 EKU3

umiejętności K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U15

kompetencje społeczne CK1

CK1, CK2

Wykład: 1, 3, 5, 6, 7, 12 Ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5

Wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, praca z zalecaną literaturą, case study;

Wykład Ćwiczenia

EKK1 EKK2

kompetencje społeczne K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08, K_K09

Sporządził: dr Marek Tomaszewski Data: 14.06.2012 Podpis……………………….

4

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Ekonomiczny Instytut Ekonomia Kierunek I stopnia Poziom studiów Ogólnoakademicki Profil kształcenia PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU * A - Informacje ogólne Samorządowe Public Relations

1. Przedmiot: 2. Kod przedmiotu: 4. Rodzaj przedmiotu: obieralny 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 6 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

3. Punkty ECTS: 6 5. Język wykładowy: polski 8. Liczba godzin ogółem:45S/28NS Wykład (Wyk.) 30S/18NS Ćwiczenia (Ćw.) 15S/10NS

B - Wymagania wstępne Student posiada wiedzę z zakresu marketingu terytorialnego, zarządzania, polityki regionalnej i lokalnej.

C - Cele kształcenia Wiedza (CW): CW1 Zapoznanie z kluczowymi pojęciami, zadaniami, narzędziami i metodami działania w samorządowym Public Relations dla wspierania tworzenia i realizacji celów strategicznych i operacyjnych jednostek samorządowych. Umiejętności (CU): CU1 Ukształtowanie umiejętności tworzenia podstawowych założeń działań Public Relations samorządowego w relacji do otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego jednostki samorządowej. Kompetencje społeczne (CK): CK1 Przygotowanie studenta do pracy zespołowej i współdziałania w zakresie inicjowania i przygotowywania projektów w zakresie samorządowego Public Relations.

D - Efekty kształcenia Wiedza EKW1 Student definiuje podstawową problematykę i pojęcia z zakresu samorządowego Public Relations i zna jego miejsce w terytorialnym marketingu mix. EKW2 Student zna, w podstawowym zakresie, pojęcia, metody i narzędzia dla projektowania programów w zakresie Public Relations w jednostce samorządowej. EKW3 Student ma podstawową wiedzę o celach, zasadach tworzenia oraz podtrzymywania relacji poprzez Public Relations między jednostką samorządową a jej kluczowymi grupami interesariuszy o zróżnicowanym charakterze. Umiejętności EKU1 Student potrafi prawidłowo interpretować na poziomie podstawowym zjawiska o zróżnicowanym charakterze w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym jednostki samorządowej z punktu widzenia Public Relations w zakresie ich znaczenia i potencjalnego wpływu na działania jednostki. EKU2 Student analizuje na poziomie podstawowym proponowane rozwiązania konkretnych problemów w sferze Public Relations w jednostce samorządowej i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia. Kompetencje społeczne EKK1 Student jest otwarty na pracę w zespole i przyjmowanie w nim różnych ról. EKK2 Student jest przygotowany do uczestnictwa na poziomie podstawowym w opracowywaniu projektów z zakresu Public Relations w jednostce samorządowej.

E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Forma zajęć wykład: Wyk1 Promocja i PR w strukturze terytorialnego marketingu mix. Wyk2 Uwarunkowania zastosowania PR w administracji samorządowej. Kluczowe cele i zadania Public Relations w jednostkach samorządowych. Wyk3 Standardy i obszary pracy w PR, zadania pracowników służb PR, Wyk4 Publiczność i audytorium jednostki administracyjnej w działaniach PR. Zastosowanie PR w tworzeniu i utrzymywaniu relacji z interesariuszami jednostek samorządowych. Wyk5 PR w strategii komunikacji ze zróżnicowanym otoczeniem. Strategia Public Relations - kluczowe pojęcia i elementy. Podstawy planowania w PR. 1

S 3 2

Ns 2 2

2 4

1 2

4

2

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Wyk6 Pojęcie i znaczenie wizerunku instytucji publicznej, w tym wizerunku lidera jako elementu wizerunku urzędu, instytucji. Pojęcie marki przywództwa. Wyk7 Koncepcja marki w kontekście jednostek osadniczych, instytucji podległych, pozarządowych, produktów regionalnych. Wyk8 Zadania PR w kształtowaniu i komunikowaniu kultury organizacyjnej urzędu. Wyk9 Rzecznik prasowy urzędu – zadania i podstawowe metody pracy. Wyk10 Zasady współpracy z mediami w działaniach PR. Wybrane metody uzyskiwania dobrego Publicity w mediach Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw1 Rodzaje i zasady wypowiedzi w Public Relations. Ćw2 Kryzysowe Public Relations, pojęcie i zasady postępowania. Ćw3 Rezultaty działań Public Relations w realizacji strategii urzędu, jednostki. Błędy w działaniach Public Relations. Studia przypadków. Ćw4 Zastosowanie Internetu w komunikacji i obsłudze interesantów. Ćw5 Metody prezentacji urzędu, instytucji. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu:

3

2

3

2

2 4 3

2 2 1

30 S 3 3 3

18 Ns 2 2 2

3 3 15

2 2 10

45

28

F – Metody nauczania oraz środki dydaktyczne W ramach wykładu: wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, debaty, studia przypadków, burze mózgów. Środki dydaktyczne w ramach wykładu i ćwiczeń: prezentacje multimedialne, oprogramowanie do prezentacji, rzutnik elektroniczny, materiały informacyjne i promocyjne jednostek osadniczych, wybrane dokumenty strategiczne jednostek osadniczych. W ramach ćwiczeń: techniki twórczego myślenia E. de Bono, mini wykład, burze mózgów, prace w grupach, projekt.

G - Metody oceniania F – formująca F1 – sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności, F2 – aktywność na zajęciach.

P– podsumowująca P1 – zaliczenie pisemne – pytania otwarte, w tym rozwiązania postawionych problemów z zakresu przedmiotu, P2 – prezentacja projektu zespołowego.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną

H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: 1. Duda A., Public Relations miast i regionów, Diffin, Warszawa 2010. 2. Bąkowski A., Siemaszko A., Snarska-Świderska M., Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, Twigger, Warszawa 2007. 3. Flis J., Samorządowe PR, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , Kraków 2007. 4. Stanowiska-Traczyk A., Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Wydawnictwo Brandta, Warszawa 2008. 5. Tworzydło D., Public Relations w czasach mp3 i Internetu, WSIIZ, Rzeszów 2008. 6. Olędzki J. Tworzydło D., Public Relations – znaczenie społecznie i kierunki rozwoju, PWN, Warszawa 2006. 7. Podraza U., Kryzysowe Public Relations, Difin, Warszawa 2008. Literatura zalecana / fakultatywna: 1. Seidel P.F., Public Relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003. 2. Wójcik K., Public Relations od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001. 3. Davis A., Public Relations, PWE, Warszawa 2007. 4. Black S., Public Relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999. 5. Tworzydło D., Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów public relations, WSIIZ, Rzeszów 2008.

I – Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe (e-mail, telefon) Podpis

10.06.2012

2

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu samorządowe Public Relations na kierunku ekonomia

Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje – powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania:

Efekty kształcenia EKW1 EKW2 EKW3 EKU1 EKU2 EKK1 EKK2

P1 Zaliczenie pisemne X X X X X

Metoda oceniania P2 F1 Projekt zespołowy Sprawdzian pisemny X X X X X X X X X X X X

F2 Aktywność na zajęciach X X X X X X X

Tabela 2. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Godziny zajęć z nauczycielem/ami Czytanie literatury Przygotowanie prezentacji Przygotowanie do debaty Przygotowanie projektu zespołowego Przygotowanie analizy/ studium przypadku Przeprowadzenie obserwacji Udział w wizycie studyjnej Zebranie i analiza materiałów PR jednostki samorządowej Udział w wydarzeniu o charakterze PR w jednostce samorządowej Poszukiwanie i przygotowanie materiałów do dyskusji Przygotowanie do zaliczenia Liczba punktów ECTS dla przedmiotu

Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne 45 28 20 30 10 10 5 5 15 15 10 10 6 6 4 4 5 5 6

6

8

10

16 21 150 godz. / 25 godz. = 6 pkt. ECTS

Sporządził: Data: 10.06.2012 Podpis……………………….

3

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu samorządowe Public Relations treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ekonomia

Cele przedmiotu (C) Wiedza CW1

Umiejętności CU1

Kompetencje społeczne CK1

CW1 CW2

Wykłady: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10

Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, debaty, studia przypadków, burze mózgów

Wykład, Ćwiczenia

EKW1 EKW2 EKW3

Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu Wiedza K_W02 K_W06 K_W08

CU1 CU2

Wykłady:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ćwiczenia:1, 2, 3, 4, 5

Techniki twórczego myślenia E. de Bono, mini wykład, burze mózgów, prace w grupach, projekt

Wykład, Ćwiczenia

EKU1 EKU2 EKU3

Umiejętności K_U08 K_U13 K_U15

Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu

CK1 CK2

Treści programowe (E)

Wykłady: 4 ,7,9 ,10 Ćwiczenia:1, 2, 3, 4, 5

Metody dydaktyczne (F)

Techniki twórczego myślenia E. de Bono, mini wykład, burze mózgów, prace w grupach, projekt wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, debaty, studia przypadków, burze mózgów.

Sporządził: Data: 10.06.2012 Podpis……………………….

4

Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9)

Wykład, Ćwiczenia

Efekt kształcenia (D)

EKK1 EKK2

Kompetencje społeczne K_K01 K_K02 K_K03 K_K08 K_K09

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia

Ekonomiczny Ekonomia I stopnia Ogólnoakademicki

PROGRAM NAUCZANIA MODUŁU * 1. Nazwa modułu

A - Informacje ogólne Gospodarka regionalna i lokalna

2. Kod przedmiotu: 4. Rodzaj modułu: obieralny 6. Rok studiów: II, III 7. Semestr/y: 3, 4, 5, 6 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora modułu oraz prowadzących zajęcia

3. Punkty ECTS: 50 5. Język wykładowy:

język polski

8. Liczba godzin ogółem: Wykład (Wyk.) Ćwiczenia (Ćw.)

S/ 495 S/300 S/195

NS/304 NS/180 NS/124

B - Wymagania wstępne Student rozumie zjawiska mikro i makroekonomiczne zachodzące we współczesnej gospodarce oraz zna podstawowe zagadnienia z zakresu gospodarowania zasobami materialnymi, ludzkimi i finansowymi. Posiada wiedzę na temat podstawowych uregulowań prawa gospodarczego oraz prowadzenia polityki społecznej i gospodarczej. Rozumie znaczenie integracji rynków i polityk w Unii Europejskiej dla gospodarek krajów członkowskich. Zna rolę i mechanizmy funkcjonowania finansów publicznych oraz zasady rachunkowości. Posiada znajomość z zakresu podstaw zarządzania i nauki o organizacji. Potrafi zinterpretować i obserwować zjawiska ekonomiczne oraz posługiwać się podstawowym aparatem analizy matematycznej i statystycznej.

C - Cele kształcenia Wiedza (CW): CW1 Przedstawienie wszechstronnej wiedzy na temat zróżnicowanych aspektów rozwoju regionów, czynników i mechanizmów tego procesu oraz metod ich analizy. CW2 Dostarczenie wiedzy o narzędziach zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym w warunkach globalizacji. Umiejętności (CU): CU1 Wykształcenie umiejętności posługiwania się narzędziami analizy i diagnozy procesów rozwoju regionalnego, strategicznego kształtowania polityki regionalnej i lokalnej oraz korzystania z pomocy oferowanej przez fundusze unijne. CU2 Przygotowanie do pracy w różnych komórkach urzędów gminnych i wojewódzkich, w sektorze usług publicznych, urzędach pracy oraz organizacjach samorządu gospodarczego. Kompetencje społeczne (CK): CK1 Kształtowanie zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w odniesieniu do wykonywanych zadań. CK2 Rozwinięcie umiejętności samodzielnego uczenia się i doskonalenia nabytej wiedzy.

D - Efekty kształcenia Wiedza EKW1 Student opisuje powiązania i rolę podmiotów w gospodarce regionalnej oraz zna metody i narzędzia jej badania. EKW2 Student rozróżnia instytucje administracji publicznej oraz zna zasady ich funkcjonowania w skali lokalnej i regionalnej. EKW3 Student zna reguły gospodarowania środkami finansowymi w jednostkach samorządu terytorialnego. EKW4 Student zna problematykę z zakresu planowania przestrzennego i lokalizowania przedsiębiorstw. EKW5 Student rozumie znaczenie działalności innowacyjnej w rozwoju regionu.

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Umiejętności EKU1 Student określa szanse i zagrożenia związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. EKU2 Student wykorzystuje narzędzia zarządzania strategicznego w celu realizacji przedsięwzięć na szczeblu lokalnym i regionalnym. EKU3 Student potrafi określić potencjalne możliwości finansowania projektów regionalnych i lokalnych ze środków UE. EKU4 Student umie zastosować metody analizy statystycznej do oceny zmian społeczno-ekonomicznych w regionie. EKU5 Student stosuje narzędzia marketingowe i samorządowego Public Relations w działalności jednostek terytorialnych. EKU6 Student przygotowuje i przedstawia wystąpienia pisemne i ustne dotyczące problematyki regionalnej. Kompetencje społeczne EKK1 Student jest przygotowany do kreatywnego rozwiązywania problemów organizacji samorządowych. EKK2 Student potrafi uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności oraz przyjmuje otwartą postawę na różne poglądy. EKK3 Student uczestniczy w przygotowaniu projektów z uwzględnieniem regionalnych aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych. EKK4 Student postępuje zgodnie z zasadami odpowiedzialności za podejmowane działania. EKK5 Student jest otwarty na pracę zespołową i przyjmowanie w niej różnych ról.

E - Zdefiniowane warunki realizacji modułu Efekty kształcenia, treści programowe, formy zajęć, narzędzia dydaktyczne, oceniania i obciążenie pracy studenta, założone dla realizacji efektów kształcenia dla analizowanego modułu, zostały zaprezentowane szczegółowo w sylabusach przedmiotów wchodzących w skład niniejszego modułu i realizujących jego założenia: 1. Administracja i gospodarka samorządowa 2. Finanse samorządu terytorialnego 3. Fundusze strukturalne UE 4. Demografia i statystyka regionalna 5. Planowanie przestrzenne i lokalizacja działalności gospodarczej 6. Marketing terytorialny 7. Innowacyjne regiony i klastry 8. Zarządzanie projektami samorządowymi 9. Samorządowe Public Relations 10. Strategia rozwoju województw, powiatów i gmin

I – Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe (e-mail, telefon) Podpis

dr Przemysław Szczuciński 12.06.2012 [email protected]

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Tabela sprawdzająca moduł gospodarka regionalna i lokalna na kierunku ekonomia Tabela 1. Odniesienie założonych efektów kształcenia modułu do efektów zdefiniowanych dla całego programu i celów modułu Efekt kształcenia

Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK)

EKW1

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W12, K_W14, K_W15

EKW2

K_W01, K_W03, K_W06, K_W09

EKW3

K_W01, K_W09, K_W10, K_W11

EKW4

K_W01, K_W09, KW_10, K_W11, K_W15

EKW5

K_W01, K_W04, K_W15

EKU1

K_U01, K_U02, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12

EKU2

K_U01, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11

EKU3

K_U06, K_U07, K_U08, K_U10

Cele modułu

CW1, CW2

CU1, CU2 EKU4

K_U03, K_U05, K_U09, K_U10, K_U13

EKU5

K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11

EKU6

K_U14, K_U15

EKK1

K_K04, K_K05, K_K09

EKK2

K_K01, K_K07, K_K08

EKK3

K_K06

EKK4

K_K03

EKK5

K_K02

Sporządził: dr Przemysław Szczuciński Data: 12.06.2012 Podpis……………………….

CK1, CK2