K A R T A P R Z E D M I O T U

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE WYDZIAŁ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK BUDOWNICTWO SPECJALNOŚ...
15 downloads 0 Views 289KB Size
POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

WYDZIAŁ

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK

BUDOWNICTWO

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE, BUDOWNICTWO MIEJSKIE

RODZAJ STUDIÓW

DZIENNE, MAGISTERSKIE

KARTA PRZEDMIOTU N AZWA P RZEDMIOTU

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOT (NR. TELEFONU, ADRES E-MAIL)

dr hab. inż. arch. Adam RYBKA prof. PRz, tel. (0-17) 8651624 ZAKŁAD/KATEDRA

ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY R ODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU

LICZBAG ODZIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ W DANYM S E M E S T R Z E

W*

Ć*

L*

P*

K*

s e m e s t r: .7......

s e m e s t r: .......

s e m e s t r: ........

s e m e s t r: ..7.....

s e m e s t r: ........

sem. 7 – 30 godz

............................. .............................

............................. .............................

Sem. 7 – 45 godz. .............................

............................. .............................

TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ WYKŁAD: Planowanie przestrzenne, B4B, sem. 7, wykład, projekt, egzamin.

LICZBA GODZIN 30

Struktura miasta – wiadomości podstawowe, definicje. Analiza i ocena przydatności lokalizacji. Przykłady zagospodarowania jednostek zabudowy jednorodzinnej. Uwarunkowania i wartości użytkowe i kompozycyjne zespołów miejskich. Ekonomika wykorzystania terenów zespołów miejskich. Procesy sterowania rozwojem układów osadniczych. Instrumenty polityki przestrzennej. Struktura zespołów osadniczych. Podstawowe elementy struktury, tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zieleń otwarta, tereny centrum. Ustawa o planowaniu przestrzennym. Przegląd przykładów. PROJEKTY: Projekt planu miejscowego małego osiedla mieszkaniowego z elementami infrastruktury społecznej.

45

KONSULTACJE: Konsultacje w terminach uzgodnionych przez prowadzącego.

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 75

c. d. KARTY PRZEDMIOTU:...Planowanie przestrzenne

L. p.

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

1. 2. 3. 4.

CZERNY W.: Architektura zespołów osiedleńczych, Arkady, Warszawa 1972 MALISZ B.: Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa 1981 MIŁOBĘDZKI A.: Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1978 RYBKA A.: Centralny Okręg Przemysłowy, a polska awangardowa urbanistyka międzywojenna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1995 SYRKUS H.: Ku idei osiedla społecznego 1925-1975, PWN Warszawa 1976 SYRKUS H.: Społeczne cele urbanizacji. Człowiek i środowisko, PWN, Warszawa 1984 SZOLGINIA W.: Informacja wizualna w krajobrazie miejskim, PWN, Warszawa 1980 WEJCHERT K.: Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984 OSTROWSKI W.: Wprowadzenie do historii budowy miast, Warszawa 1996 Gospodarka przestrzenna gmin, praca zbiorowa, poradnik, t. I, II, III, IGPiK oddział w Krakowie, Kraków 1998

5. 6. 7. 8. 9. 10.

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(RODZAJU ZAJĘĆ)

Oddanie z obroną projektu. Uczestnictwo w wykładach i zajęciach projektowych. Uczestnictwo w przeglądach. Zdanie egzaminu.

PODPISY:

................................................................................................................................................................................ nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot

data

................................................................................................................................................................................ kierownika zakładu/katedry akceptującego

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

WYDZIAŁ

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK

BUDOWNICTWO

SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW

MAGISTERSKIE, DZIENNE

KARTA PRZEDMIOTU N AZWA P RZEDMIOTU

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOT (NR. TELEFONU, ADRES E-MAIL)

dr hab. inż. arch. Adam RYBKA prof. PRz, ( 0-17) 8651624 ZAKŁAD/KATEDRA

ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY R ODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU LICZBA G ODZIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ W DANYM S E M E S T R Z E

W*

Ć*

L*

P*

K*

s e m e s t r: ...6..

s e m e s t r: .......

s e m e s t r: ........

s e m e s t r: ..6

s e m e s t r: ........

sem. 6 – 15 godz

............................. .............................

............................. .............................

sem 6 – 30 godz.

............................. .............................

TEMATYKA ZAJĘĆ WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ :WYKŁAD:

LICZBA GODZIN 15

Podstawowe pojęcia i definicje. Zarys historyczny kształtowania osad wiejskich, miast i sieci osiedleńczej. Forma przestrzenna budowli i jej wpływ na organizację przestrzeni. Kształtowanie funkcji i architektonicznej bryły budynków. Programowanie i rozwiązania obiektów przeznaczonych dla: przemysłu, mieszkalnictwa, zbiorowego zamieszkania, kultury, sportu, usług, nauki, służby zdrowia. Współzależność czynników funkcji, konstrukcji i formy budowli. Współzależność rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w przestrzennym kształtowaniu zabudowy przemysłowej, budownictwa powszechnego i budowli inżynierskich. Podstawowe przepisy i wytyczne dotyczące kształtowania planów urbanistycznych. Plany ogólne i plany szczegółowe. Zieleń i architektura krajobrazu. Przykłady rozwiązań zrealizowanych obiektów. PROJEKTY: 30 Projekt koncepcyjny małego obiektu użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji, modułu konstrukcyjnego i formy budynku w ujęciu wariantowym. Obiekt dostosowany do konkretnej lokalizacji. ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... KONSULTACJE: Konsultacje w terminach ustalonych przez prowadzącego

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 45

c. d. KARTY PRZEDMIOTU: Urbanistyka i architektura

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY BAGENAL P., MEADES J.: Słynne budowle świata (album historii architektury), Warszawa 1996 BAGIŃSKI E.: Małe miasta w strukturze osiedleńczej Polski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998 CZERNY W.: Architektura zespołów osiedleńczych, Arkady, Warszawa 1972

GIEDION S.: Przestrzeń, czas i architektura, PWN, W-wa 1968 KOCH W.: Style w architekturze – arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Świat Książki, Warszawa 1996 LATOUR S.: Rozwój współczesnej myśli architektonicznej, PWN, Warszawa 1985 MALISZ B.: Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa 1981 MIŁOBĘDZKI A.: Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1978 NEUFERT E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa 1969 ORZESZKOWA B.: Kształtowanie terenów zieleni w miastach, Warszawa 1982 OSTROWSKI W.: Wprowadzenie do historii budowy miast, Warszawa 1996 OSTROWSKI W.: Urbanistyka współczesna, Warszawa 1975 RYBKA A.: Centralny Okręg Przemysłowy, a polska awangardowa urbanistyka międzywojenna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1995 STRZEMIŃSKI W.: Teoria widzenia, Kraków 1969 SZEWCZUK W.: Psychologia zapamiętywania, Warszawa 1965 SZOLGINIA W: Informacja wizualna w krajobrazie miejskim, PWN, Warszawa 1980 SYRKUS H.: Ku idei osiedla społecznego 1925-1975, PWN, Warszawa 1976 WALLIS A.: Socjologia wielkiego miasta, Warszawa 1967 WEJCHERT K.: Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984

Literatura uzupełniająca Projekt zagospodarowania terenu PN-B-01027 – rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu PN-B-01027/2 rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania terenu PN-B-01027/3 rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na projektach zagospodarowania terenu. Urządzenia sportowe i zabawowe Projekt koncepcyjny PN-70-B-01025 oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych DZ. U. Nr 15 poz. 140 z 14 XII 1994 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, DZ. U. Nr 906 poz. 140 z 3 XI 1998 w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(RODZAJU ZAJĘĆ)

Czynne uczestnictwo w wykładach i zajęciach projektowych. Zaliczenie przeglądu projektów w 7 tygodniu zajęć dydaktycznych. Obrona i oddanie projektu w dniu ostatnich zajęć w semestrze. Projekt do zaliczenia należy przedstawić z wcześniejszymi szkicami przedkładanymi do konsultacji. PROJEKT WINIEN ZAWIERAĆ: A. Część opisową: kartę tytułową, opis techniczny wraz z rozwiązaniami materiałowymi, zestawienie podstawowych danych o projektowanym obiekcie. B. Część rysunkową: - plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 - rzuty architektoniczno-budowlane wszystkich kondygnacji obiektu w skali 1:100 - charakterystyczne przekroje w skali 1: 100 - wszystkie elewacje w skali 1:100 - wybrane detale budowlane w skali 1:10, 1:20 Zdanie egzaminu.

PODPISY:

................................................................................................................................................................................ nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot

data

................................................................................................................................................................................ kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę

data

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

WYDZIAŁ

BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK

BUDOWNICTWO

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE, BUDOWNICTWO MIEJSKIE

RODZAJ STUDIÓW

MAGISTERSKIE, DZIENNE

KARTA PRZEDMIOTU N AZWA P RZEDMIOTU

BUDYNKI MIESZKALNE I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOT (NR. TELEFONU, ADRES E-MAIL)

dr hab. inż. arch. Aleksandra PROKOPSKA prof. PRz. (0-17) 8651712 ZAKŁAD/KATEDRA

ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY R ODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU

LICZBAG ODZIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ W DANYM S E M E S T R Z E

W*

8

s e m e s t r: . .....

sem. 8 – 15 godz.

Ć*

L*

s e m e s t r: .......

s e m e s t r: ........

............................. .............................

............................. .............................

P*

K* s e m e s t r: ........

8

S e m e s t r: . .......

sem. 8 – 15 godz.

............................. .............................

TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN 15

WYKŁAD: Programowanie inwestycji mieszkaniowych. Warunki ekologiczne środowiska mieszkaniowego. Uwarunkowania demograficzno-społeczne budownictwa mieszkaniowego, rodzaje zabudowy mieszkaniowej i ich właściwości, rozwiązania funkcjonalne podstawowych typów mieszkań. Urządzenia techniczne w budynkach mieszkalnych. Techniki i technologie budownictwa mieszkaniowego. Ekonomika projektowania budynków mieszkalnych. Typy i rodzaje konstrukcji stosowanych dla budownictwa mieszkaniowego. Przegląd przykładów. PROJEKTY: Wariantowe rozwiązanie (przy zastosowaniu techniki CAD) wielorodzinnego obiektu mieszkalnego z elementami wyposażenia technicznego w oparciu o zadany moduł przestrzenny i kubaturowy, przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych. TEMAT ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... KONSULTACJE: Konsultacje w terminach ustalonych przez prowadzącego

15

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 30

c. d. KARTY PRZEDMIOTU:. Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej -

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

L. p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

GIEDION S.: Przestrzeń, czas i architektura, Arkady, W-wa 1972 LATOUR S.: Rozwój współczesnej myśli architektonicznej, PWN, W-wa 1985 MIŁOBĘDZKI A.: Zarys dziejów architektury w Polsce, W-wa 1978 OSTROWSKI W.: Wprowadzenie do historii budowy miast, W-wa 1996 MARZYŃSKI S.: Podstawy projektowania architektonicznego, Arkady, W-wa 1969 NEUFERT E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, W-wa 1996 SZOLGINIA W.: Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Architektura i budownictwo. Wyd. Naukowo-Techniczne W-wa 1975 BUCHNER M., BUCHNER A., LAUBE J.: Zarys projektowania i historii architektury. WSiP, Wrocław 1976 KORZENIEWSKI W.: Budownictwo mieszkaniowe, poradnik projektanta, Arkady W-wa 1989

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(RODZAJU ZAJĘĆ)

Czynne uczestnictwo w wykładach i zajęciach projektowych. Zaliczenie przeglądu projektów w 7 tygodniu zajęć dydaktycznych. Obrona i oddanie projektu w dniu ostatnich zajęć w semestrze. Projekt do zaliczenia należy przedstawić z wcześniejszymi szkicami przedkładanymi do konsultacji. PROJEKT WINIEN ZAWIERAĆ: C. Część opisową: kartę tytułową, opis techniczny wraz z rozwiązaniami materiałowymi, zestawienie podstawowych danych o projektowanym obiekcie. D. Część rysunkową: - plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 - rzut architektoniczno-budowlany kondygnacji powtarzalnej obiektu w skali 1:100 - aranżacja pomieszczeń w skali 1:50 - charakterystyczne przekroje w skali 1: 100 - wszystkie elewacje w skali 1:100

PODPISY:

................................................................................................................................................................................ nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot

data

................................................................................................................................................................................ kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę

data

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

WYDZIAŁ

BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK

BUDOWNICTWO

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE, BUDOWNICTWO MIEJSKIE

RODZAJ STUDIÓW

MAGISTERSKIE, DZIENNE

KARTA PRZEDMIOTU N AZWA P RZEDMIOTU

BUDYNKI MIESZKALNE I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOT (NR. TELEFONU, ADRES E-MAIL)

dr hab. inż. arch. Aleksandra Prokopska prof. PRz (0-17) 8651712 ZAKŁAD/KATEDRA

ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY R ODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU

LICZBAG ODZIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ W DANYM S E M E S T R Z E

Ć*

L*

s e m e s t r: .......

s e m e s t r: ........

W*

9

s e m e s t r: . ...

sem 9 – 30 godz

............................. .............................

............................. .............................

P*

K* s e m e s t r: ........

9

S e m e s t r: . ......

sem. 9 – 30 godz

............................. .............................

TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

WYKŁAD:

LICZBA GODZIN

30

Programowanie, rola i lokalizacja obiektów użyteczności publicznej w strukturze miasta Programowanie i rozwiązania obiektów przeznaczonych dla potrzeb handlu, gastronomii, rzemiosła, kultury, służby zdrowia, oświaty. Tereny i obiekty dla celów sportu i rekreacji. Typy i rodzaje konstrukcji stosowanych dla budownictwa i obiektów użyteczności publicznej. Techniki i technologie stosowane przy realizacji obiektów użyteczności publicznej. Przegląd przykładów. PROJEKTY:

30

Projekt wybranego obiektu użyteczności publicznej z elementami rozwiązań technologicznych. TEMAT .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. KONSULTACJE: Konsultacje w terminach ustalonych przez prowadzącego

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 60 * niepotrzebne skreślić ** wypełniać odpowiednio

c. d. KARTY PRZEDMIOTU: Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

L. p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

Trzeciak P.: Przygody architektury XX wieku, Nasza Księgarnia, Warszawa 1990 Szafer P.: Nowa Architektura Polska, Arkady , Warszawa 1981 Marzyński S.: Podstawy projektowania architektury, Arkady, Warszawa 1969 Dziennik Ustaw Nr 15, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Korzeniewski W.: Poradnik projektanta budownictwa mieszkaniowego, Arkady, Warszawa1981 Włodarczyk J.: Projektowanie szkoły podstawowej i przedszkola, Politechnika Białostocka, Białystok 1991 Rosner R., Peters P.: Małe zespoły mieszkaniowe: Domki jednorodzinne, małe osiedla, Arkady, Warszawa 1983 Chmielewski J.M.: Kształtowanie zespołów niskiej intensywnej zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, COBPBO, Warszwa 1991 Czasopisma: Architektura Architektura & Biznes Archivolta Top Dom

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(RODZAJU ZAJĘĆ)

Czynne uczestnictwo w wykładach i zajęciach projektowych. Zaliczenie przeglądu projektów w 7 tygodniu zajęć dydaktycznych. Obrona i oddanie projektu w dniu ostatnich zajęć w semestrze. Projekt do zaliczenia należy przedstawić z wcześniejszymi szkicami przedkładanymi do konsultacji. PROJEKT WINIEN ZAWIERAĆ: A. Część opisową: kartę tytułową, opis techniczny B. Część rysunkową: a. plan sytuacyjny w skali 1:500 b. rzuty architektoniczno-budowlane wszystkich kondygnacji obiektu w skali 1:50 c. charakterystyczne przekroje w skali 1:50 d. wszystkie elewacje w skali 1:50 Zdanie egzaminu

PODPISY:

................................................................................................................................................................................ nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot

data

................................................................................................................................................................................ kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę

data

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW

BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA BUDOWNICTWO KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE, BUDOWNICTWO MIEJSKIE MAGISTERSKIE, DZIENNE

KARTA PRZEDMIOTU N AZWA P RZEDMIOTU

REMONTY I TERMORENOWACJE BUDYNKÓW

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOT

dr Jan MALCZEWSKI ZAKŁAD/KATEDRA

ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY RODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU

W*

8

s e m e s t r: . ...

Ć*

L*

s e m e s t r: .......

s e m e s t r: ........

P*

K*

8

S e m e s t r: . ......

s e m e s t r: ........

LICZBA G ODZIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ W DANYM S E M E S T R Z E

sem 8 – 30 godz

sem. 8 – 30 godz

TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

LICZBA GODZ.

WYKŁAD: Podstawowe pojęcia i definicje. Inwentaryzacja budowlana. Badania obiektów. Zasady i metody konserwacji obiektów. Przepisy prawne i klasyfikacja obiektów. Katastrofy, awarie, typowe uszkodzenia konstrukcji budynków i prostych obiektów inżynierskich. Zasady oceny stanu technicznego budowli. Zakres i metody wzmacniania budowli oraz elementów ich konstrukcji. Adaptacja obiektów starych do nowych funkcji. Metody wykonawcze stosowane podczas remontów i adaptacji. Technologie robót modernizacyjnych. Problemy techniczne konserwacji zabytków. Kształtowanie przestrzeni podczas remontów. PROJEKTY: Opracowanie inwentaryzacji zabytkowego budynku lub opracowanie koncepcji projektowej adaptacji starego obiektu do nowych potrzeb. Sprawdzenie rozwiązań wariantowych.

30

30

KONSULTACJE: Konsultacje w terminach ustalonych przez prowadzącego

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN

60

c. d. KARTY PRZEDMIOTU:. Remonty i termorenowacje budynków

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

L. p. 1. 2. 3. 4. 5 6.

SAMIEŃ T., FURMAN J., MICHAŁOWSKA, UFNALEWSKA K., WĄS W.,: Odnowa miast europejskich, Warszawa 1989, SKALSKI K.: O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, Kraków 1996, KADŁUCZKA A.: Konserwacja zabytków i architektoniczne projektowanie konserwatorskie, Kraków, 1999, JUZWA A.: Wybrane problemy rehabilitacji przestrzeni miejskiej, Materiały III sympozjum „Rybna 98”, Gliwice 1998, BARTKOWICZ B.: Rozwój miast południowej Polski na tle specyfiki regionu i ich współczesne problemy. Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne, IPMiR WAPK, Kraków 1995 BARTKOWICZ B.: Problemy rewaloryzacji miast małych i średnich na przykładzie Polski południowej. Teka Komisji U i A PAN ODDZ w Krakowie, tom X, Kraków 1997

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(RODZAJU ZAJĘĆ)

Czynne uczestnictwo w zajęciach inwentaryzacyjnych. Zaliczenie przeglądu inwentaryzacji w 7 tygodniu zajęć. Oddanie inwentaryzacji w dniu ostatnich zajęć w semestrze. Do zaliczenia należy przedstawić pełną dokumentację inwentaryzacyjną wraz z wcześniejszymi szkicami na podstawie których została wykonana. Opracowanie winno zawierać: A. Część opisową: kartę tytułową, rys historyczny obiektu, zestawienie podstawowych danych o obiekcie. B. Część rysunkową: sytuację w skali 1:500, rzuty architektoniczno-budowlane wszystkich kondygnacji obiektu w skali 1:50, charakterystyczne przekroje w skali 1:50, wszystkie elewacje w skali 1:50, wybrane detale budowlane w skali 1:20, 1:10, szkice inwentaryzacyjne. C. Dokumentację fotograficzną z opisem. Zdanie egzaminu.

PODPISY:

................................................................................................................................................................................ nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot

data

................................................................................................................................................................................ kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę

data

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

WYDZIAŁ

BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK

BUDOWNICTWO

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE, BUDOWNICTWO MIEJSKIE

RODZAJ STUDIÓW

MAGISTERSKIE, DZIENNE

KARTA PRZEDMIOTU N AZWA P RZEDMIOTU

PRAWO BUDOWLANE

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOT (NR. TELEFONU, ADRES E-MAIL)

dr hab. Michał PROKSA prof. PRz. (0-17) 8651658 ZAKŁAD/KATEDRA

ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY R ODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU

LICZBAG ODZIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ W DANYM S E M E S T R Z E

Ć*

W*

9

s e m e s t r: .

sem 9 – 15 godz

s e m e s t r:

9

Sem. 9 – 15 godz.

L*

P*

K*

s e m e s t r: ........

S e m e s t r: .

s e m e s t r: ........

............................. .............................

............................. .............................

TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN 15

WYKŁADY: Zapoznanie z przepisami Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r.) oraz innymi ustawami regulującymi procesy inwestycyjne (planowanie i realizacja inwestycji, prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego, itd.) Zapoznanie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie – Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. – wchodzącymi w życie z dniem 16 grudnia 2002 r. ĆWICZENIA:

15

Przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie inwestycyjnym (wnioski o decyzje zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót itp.) Sporządzanie projektów zagospodarowania działki w oparciu o warunki techniczne i decyzje o WZZT

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 30

c. d. KARTY PRZEDMIOTU: Prawo budowlane

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

L. p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

„Prawo Budowlane” ustaw z 7 lipca 1994 r. , Dz. U. 106 poz. 1126 z 2000 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. 75 poz. 690 z 2002 r. „Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego” ustawa z 3 listopada 1998 r., Dz. U. 140 poz. 906 z 1998 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” ustawa z 30 grudnia 1994 r., Dz. U. 8 poz. 38 z 1995 r. BILIŃSKI T., CIECHOWICZ B.: Nowe Prawo Budowlane, Samowole Budowlane (Polcen 1999 r.) BILIŃSKI T., CIECHOWICZ B.: Organizacja procesów inwestycyjno-budowlanych (wyd. 2000 r.) BODZIONY B.: Nowe prawo budowlane z komentarzem (wyd. Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR) NEUFERT E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, W-wa 1996 BILIŃSKI T., DZIWIŃSKI K.: Nowe prawo budowlane wraz z komentarzem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego sp. z o.o., Bydgoszcz 1994 B. AUDYNOWSKA: Prawo: encyklopedia nie tylko dla prawników, „PARK” W-wa 2000

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(RODZAJU ZAJĘĆ)

Uczestnictwo w wykładach i zajęciach ćwiczeniowych. Oddanie ćwiczeń w dniu ostatnich zajęć w semestrze. Zdanie egzaminu.

PODPISY:

................................................................................................................................................................................ nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot

data

................................................................................................................................................................................ kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę

data

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

WYDZIAŁ

BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK

BUDOWNICTWO

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE, BUDOWNICTWO MIEJSKIE

RODZAJ STUDIÓW

MAGISTERSKIE, DZIENNE

KARTA PRZEDMIOTU N AZWA P RZEDMIOTU

BUDOWNICTWO ROLNICZE

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOT (NR. TELEFONU, ADRES E-MAIL)

dr inż. Janusz PEŁCZYŃSKI (0-17) 8651658 ZAKŁAD/KATEDRA

ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY R ODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU

LICZBAG ODZIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ W DANYM S E M E S T R Z E

W*

9

s e m e s t r: . ...

sem 9 – 15 godz

Ć*

L*

s e m e s t r: .......

s e m e s t r: ........

............................. .............................

............................. .............................

TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

P*

K*

9

S e m e s t r: . .....

sem. 9 – 30 godz

s e m e s t r: ........

............................. .............................

LICZBA GODZIN

15 WYKŁAD: Podstawowe pojęcia i definicje. Układy przestrzenne współczesnych osiedli wiejskich. Elementy planowania osiedli wiejskich. Wielkość i kształt działki zagrodowej. Czynniki decydujące o rozplanowaniu zagrody, sytuowanie budynków i urządzeń, komunikacja w zagrodzie. Technologia produkcji rolniczej. Systemy hodowli i upraw. Konstrukcje i układy funkcjonalne, zagadnienia cieplno-wilgotnościowe i programowe budynków zagrodowych. Instalacje w zagrodzie. Projektowanie budynków mieszkalnych, inwentarskich, pomocniczych i składowych. PROJEKTY: Projekt architektoniczno-budowlany gospodarstwa wiejskiego przy zadanym kierunku produkcji 30 rolnej: - projekt domu wiejskiego o zadanym programie, - projekt budynku inwentarskiego wraz z pomieszczeniami i obiektami pomocniczymi , - kierunki produkcji rolnej ................................................................................................ - program użytkowy domu................................................................................................. - typ budynku inwentarskiego............................................................................................ Należy: - dobrać sposób zadawania pasz i usuwania obornika, - zaprojektować układ funkcjonalny budynku wraz z obiektami pomocniczymi, - ustalić niezbędne powierzchnie i kubatury budynku inwentarskiego i obiektów pomocniczych (płyta gnojowa, zbiorniki na gnojówkę, magazyny ściołów, pasz, sprzętu itp.) - przyjąć układ konstrukcyjny, dobrać elementy konstrukcji, - obliczyć bilans cieplny i zaprojektować budowę przegród zewnętrznych budynku dla zwierząt, - wykonać część rysunkową i opisową projektu. KONSULTACJE: Konsultacje w terminach ustalonych przez prowadzącego

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 45

c. d. KARTY PRZEDMIOTU: Budownictwo rolnicze

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

L. p. 1. 2. 3. 4.

WITEBSKI Z.: Budownictwo rolnicze t. 1 i 2, Poradnik inżyniera i technika budowlanego, Arkady, Warszawa 1982 WOLSKI L.: Mikroklimat budynków inwentarskich, PWN, Warszawa 1988 CHOWANIEC M.: Budownictwo zagrodowe, Skrypt Politechniki Krakowskiej, Kraków 1991 KORZENIOWSKI W.: Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, COIB, Warszawa 1996

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(RODZAJU ZAJĘĆ)

Czynne uczestnictwo w wykładach i zajęciach projektowych. Zaliczenie przeglądu projektów w 6 tygodniu zajęć dydaktycznych. Obrona i oddanie projektu w dniu ostatnich zajęć w semestrze. Projekt do zaliczenia należy przedstawić z wcześniejszymi szkicami przedkładanymi do konsultacji. PROJEKT WINIEN ZAWIERAĆ: A. Część opisową: - kartę tytułową, - opis techniczny budynków, - założenia i obliczenia technologiczne, - obliczenia cieplno-wilgotnościowe - budynku inwentarskiego. B. Część rysunkową: - projekt zagospodarowania w skali 1: 500 - rzuty i przekroje budynków w skali 1:100 / 1:50 - elewacje zespołu zabudowań w skali 1:100 - wybrane detale budowlane 1:20 / 1:10

PODPISY:

................................................................................................................................................................................ nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot

data

................................................................................................................................................................................ kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę

data

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

WYDZIAŁ

BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK

BUDOWNICTWO

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

RODZAJ STUDIÓW

INŻYNIERSKIE ZAOCZNE

KARTA PRZEDMIOTU N AZWA P RZEDMIOTU

PODSTAWY ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOT (NR. TELEFONU, ADRES E-MAIL)

dr inż. arch. Stanisław MAJKA ZAKŁAD/KATEDRA

ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY R ODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU

W*

Ć*

L*

P*

K*

s e m e s t r: .6

s e m e s t r: .......

s e m e s t r: ........

S e m e s t r: .6

s e m e s t r: .6

LICZBAG ODZIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ W DANYM S E M E S T R Z E

Sem. 6 – godz 15

............................. .............................

............................. .............................

sem. 6 – godz 10 sem. 6 – godz 5

TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

WYKŁAD:

LICZBA GODZIN

15

Podstawowe pojęcia i definicje. Forma przestrzenna budowli i jej wpływ na organizację przestrzeni. Kształtowanie funkcji i architektonicznej bryły budynków. Współzależność rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w przestrzennym kształtowaniu zabudowy przemysłowej, budownictwa powszechnego i budowli inżynierskich. Plany urbanistyczne, ogólne i szczegółowe.

PROJEKTY:

10

Projekt koncepcyjny budynku użyteczności publicznej. KONSULTACJE: 5 Konsultacje w terminach ustalonych przez prowadzącego

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 30

c. d. KARTY PRZEDMIOTU: Podstawy architektury i urbanistyki

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

L. p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

ARC Z.: Projektowanie zakładów przemysłowych, Arkady, W-wa 1974 BIEGAŃSKI P.: Architektura, sztuka kształtowania przestrzeni, Arkady, W-wa 1974 BIELAJEWA J.: Miasto a oblicze czasu, Arkady, W-wa 1973 BORUSIEWICZ W.: Konstrukcje budynków dla architektów, Arkady, W-wa 1973 FREI O.: Dachy wiszące, Arkady, W-wa 1959 KOZIŃSKI S.: Projektowanie obiektów handlowych, Arkady, W-wa 1973 MAJKA S.: Obiekty socjalne dla przemysłu i usług, Politechnika Rzeszowska 1993 MINORSKI J.: Środowisko przyrodnicze a gospodarka przemysłowa, Arkady, W-wa 1977 SŁAWIŃSKA J.: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze, Arkady, W-wa 1969 ŻURAWSKI J.: O budowie formy architektonicznej, Arkady, W-wa 1973 TWARDOWSKI M.: Słońce w architekturze, Arkady, W-wa 1970 Wydawnictwa krajowe: Architekt, Architektura i Biznes, Ładny Dom, Dom i Wnętrze, Magazyn Budowlany

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(RODZAJU ZAJĘĆ)

Uczestnictwo w wykładach i zajęciach projektowych. Zaliczenie przedmiotu nastąpi po: 1. Opracowaniu projektu wg programu. PROJEKT WINIEN ZAWIERAĆ: a. koncepcję w skali 1:200 b. grafika czarno-biała c. tekst informujący o treści użytkowej, stosowanych materiałach itp. d. sytuację, rzuty poziome, przekrój, elewacje. 2. Opracowaniu referatu nt. Formy architektury kształtujące przestrzeń XX wieku.

PODPISY:

................................................................................................................................................................................ nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot

data

................................................................................................................................................................................ kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę

data

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

WYDZIAŁ

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 24/2000 REKTORA PRZ z dnia 13 listopada 2000 r.

BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK

BUDOWNICTWO

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE, BUDOWNICTWO MIEJSKIE

RODZAJ STUDIÓW

MAGISTERSKIE, DZIENNE

KARTA PRZEDMIOTU N AZWA P RZEDMIOTU

KOMPUTEROWE TECHNIKI WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOT (NR. TELEFONU, ADRES E-MAIL)

dr inż. Janusz PEŁCZYŃSKI, (0-17) 8651658 ZAKŁAD/KATEDRA

ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY R ODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU

LICZBAG ODZIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ W DANYM S E M E S T R Z E

W*

Ć*

L*

P*

K*

s e m e s t r: .

s e m e s t r: .......

s e m e s t r: ....7....

S e m e s t r: .

s e m e s t r: ........

......................... .........................

............................. .............................

Sem. 7 – godz. 30

..........................

.............................

................................

............................. .............................

TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

LABORATORIUM:

LICZBA GODZIN

30

Przegląd programów typu CAD i stosowanych technik pracy. Prezentacja programu ArchiCad. Analiza menu programu. Poznanie zasad i technik pracy z programem. Tworzenie projektów i rysunków budowlanych – konstrukcje, architektura, urbanistyka, wizualizacje, raporty i zestawienia. Wykonanie indywidualnych ćwiczeń rysunkowych. Omówienie i zapoznanie się z programem PlotMaker. Ćwiczenia w posługiwaniu się PlotMker-em. Przygotowanie arkusza wydruku końcowego. Wydruk opracowanych projektów. KONSULTACJE: Konsultacje w terminach ustalonych przez prowadzącego

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 30

c. d. KARTY PRZEDMIOTU: Komputerowe techniki wspomagania projektowania

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

L. p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Rattenbury B. Tłumaczenie: Joanna Pasek, ArchiCAD 6. Wyd. HELION Glinkowska A., Szrajber R.: ArchiCAD 6.5. Ćwiczenia praktyczne. Wyd. HELION ArchiCAD 6.0. Podręcznik użytkownika. Wyd. GRAPHISOFT StairMaker 3.0. Podręcznik użytkownika. Gert Rieger . Wyd. GRAPHISOFT ArchiCAD 6.0. Libraey Reference Booklet . Wyd. GRAPHISOFT PlotMaker 2.1. Podręcznik użytkownika. Wyd. GRAPHISOFT ArchiCAD 6.0. Podręcznik języka GDL Wyd. GRAPHISOFT

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(RODZAJU ZAJĘĆ)

Obecność na zajęciach w pracowni komputerowej. Wykonanie prac kontrolnych.

PODPISY:

................................................................................................................................................................................ nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot

data

................................................................................................................................................................................ kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę

data

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

WYDZIAŁ

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 24/2000 REKTORA PRZ z dnia 13 listopada 2000 r.

BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK

BUDOWNICTWO

SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW

MAGISTERSKIE, DZIENNE

KARTA PRZEDMIOTU N AZWA P RZEDMIOTU

PODSTAWY BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOT (NR. TELEFONU, ADRES E-MAIL)

dr hab. inż. arch. Aleksandra PROKOPSKA prof. PRz. (0-17) 8651712 ZAKŁAD/KATEDRA

ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY R ODZAJ ZAJĘĆ

W*

REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU

s e m e s t r:

LICZBAG ODZIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ W DANYM S E M E S T R Z E

sem 1– godz 15

1

Ć*

L*

P*

K*

s e m e s t r: .1

s e m e s t r: ........

S e m e s t r: .

s e m e s t r: ........

sem. 1 – godz. 15

............................. .............................

............................ ............................

............................. .............................

TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

WYKŁAD:

LICZBA GODZIN

15

Wprowadzenie. Definicje i pojęcia. Architektura i budownictwo – zarys historyczny, rozwój współczesnej myśli w zakresie architektury, urbanistyki i konstrukcji. Forma architektoniczna i kategorie estetyczno-użytkowe we współczesnej architekturze i ich relacje z konstrukcją obiektu. Skala człowieka w architekturze. Budownictwo a ekologia. Podstawy działalności w budownictwie: prawo budowlane, normalizacja, wymagania techniczne stawiane budowlom. Dziedziny działalności architekta i konstruktora budowlanego. Powiązanie architektury i konstrukcji budowlanych ze współczesnymi materiałami budowlanymi. 15

ĆWICZENIA: Analiza wybranego obiektu architektoniczno-budowlanego będącego znacznym przykładem w rozwoju budownictwa i architektury. KONSULTACJE: Konsultacje w terminach ustalonych przez prowadzącego

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 30

c. d. KARTY PRZEDMIOTU:. Podstawy budownictwa i architektury

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

L. p. 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

Żeńczykowski W.: Budownictwo ogólne, Arkady , Warszawa 1995 Schild E., Oswald R.: Słabe miejsca w budynkach, t. 1-5, Arkady, Warszawa 1991 Koch W.: Style w architekturze, Świat Książki, Warszawa 1996 Szolginia W.: Architektura i budownictwo, PWN, Warszawa 1991 Byrdy Cz.: Podstawy budownictwa; Skrypt dla wyższych szkół technicznych do przedmiotu „Budownictwo ogólne”, Politechnika Krakowska, Kraków 1993 CZASOPISMA: Murator Architektura Architektura & Biznes Archivolta Top Dom

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(RODZAJU ZAJĘĆ)

Uczestnictwo w wykładach i zajęciach ćwiczeniowych. Oddanie kompletu ćwiczeń szkicowych. Zaliczenie kolokwium końcowego. Oddanie referatu.

PODPISY:

................................................................................................................................................................................ nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot

data

................................................................................................................................................................................ kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę

data

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

WYDZIAŁ

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 24/2000 REKTORA PRZ z dnia 13 listopada 2000 r.

BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK

BUDOWNICTWO

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE, BUDOWNICTWO MIEJSKIE

RODZAJ STUDIÓW

INŻYNIERSKIE ZAOCZNE

KARTA PRZEDMIOTU N AZWA P RZEDMIOTU

PRAWO BUDOWLANE

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOT (NR. TELEFONU, ADRES E-MAIL)

mgr inż. Agata SIUBA ZAKŁAD/KATEDRA

ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY R ODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU

LICZBAG ODZIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ W DANYM S E M E S T R Z E

W*

Ć*

L*

P*

K*

s e m e s t r: .

s e m e s t r: .......

s e m e s t r: ........

S e m e s t r: .

s e m e s t r: ........

sem. 8 – godz. 10

sem. 8 – godz. 5

TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

ĆWICZENIA:

LICZBA GODZIN

10

Przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie inwestycyjnym (wnioski o decyzje zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót itp.) Sporządzanie projektów zagospodarowania działki w oparciu o warunki techniczne i decyzje o WZZT

KONSULTACJE: 5 Konsultacje w terminach ustalonych przez prowadzącego

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 15

c. d. KARTY PRZEDMIOTU: Prawo budowlane

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

L. p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

„Prawo Budowlane” ustaw z 7 lipca 1994 r. Dz. U. 106 poz. 1126 z 2000 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. 75 poz. 690 z 2002 r. „Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego” ustawa z 3 listopada 1998 r., Dz. U. 140 poz. 906 z 1998 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” ustawa z 30 grudnia 1994 r., Dz. U. 8 poz. 38 z 1995 r. BILIŃSKI T., CIECHOWICZ B.: Nowe Prawo Budowlane, Samowole Budowlane (Polcen 1999 r.) BILIŃSKI T., CIECHOWICZ B.: Organizacja procesów inwestycyjno-budowlanych (wyd. 2000 r.) BODZIONY B.: Nowe prawo budowlane z komentarzem (wyd. Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR) NEUFERT E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, W-wa 1996 BILIŃSKI T., DZIWIŃSKI K.: Nowe prawo budowlane wraz z komentarzem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego sp. z o.o., Bydgoszcz 1994 B. AUDYNOWSKA: Prawo: encyklopedia nie tylko dla prawników, „PARK” W-wa 2000

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(RODZAJU ZAJĘĆ)

Uczestnictwo w zajęciach. Oddanie z obroną projektu.

PODPISY:

................................................................................................................................................................................ nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot

data

................................................................................................................................................................................ kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę

data

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW

BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA BUDOWNICTWO KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE, BUDOWNICTWO MIEJSKIE MAGISTERSKIE, DZIENNE

KARTA PRZEDMIOTU N AZWA P RZEDMIOTU

REMONTY I TERMORENOWACJE BUDYNKÓW

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOT

dr inż. Janusz PEŁCZYŃSKI ZAKŁAD/KATEDRA

ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY RODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU

Ć*

L*

s e m e s t r: .......

s e m e s t r: ........

W*

9

s e m e s t r: . ..

P*

K*

9

S e m e s t r: . .....

s e m e s t r: ........

LICZBA G ODZIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ W DANYM S E M E S T R Z E

sem. 9 – 15 godz

TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

LICZBA GODZ.

PROJEKTY: Analiza termicznego funkcjonowania budynku przy zastosowaniu techniki symulacji komputerowej. Ocena wpływu rozwiązań architektoniczno-budowlanych budynku na zużycie energii.

15

KONSULTACJE: Konsultacje w terminach ustalonych przez prowadzącego

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN

15

c. d. KARTY PRZEDMIOTU:. Remonty i termorenowacje budynków

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

L. p. 1. 2. 3. 4. 5 6.

SAMIEŃ T., FURMAN J., MICHAŁOWSKA, UFNALEWSKA K., WĄS W.,: Odnowa miast europejskich, Warszawa 1989, SKALSKI K.: O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, Kraków 1996, KADŁUCZKA A.: Konserwacja zabytków i architektoniczne projektowanie konserwatorskie, Kraków, 1999, JUZWA A.: Wybrane problemy rehabilitacji przestrzeni miejskiej, Materiały III sympozjum „Rybna 98”, Gliwice 1998, BARTKOWICZ B.: Rozwój miast południowej Polski na tle specyfiki regionu i ich współczesne problemy. Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne, IPMiR WAPK, Kraków 1995 BARTKOWICZ B.: Problemy rewaloryzacji miast małych i średnich na przykładzie Polski południowej. Teka Komisji U i A PAN ODDZ w Krakowie, tom X, Kraków 1997

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(RODZAJU ZAJĘĆ)

Czynne uczestnictwo w zajęciach i wykonanie analizy termicznej zadanego obiektu.

PODPISY:

................................................................................................................................................................................ nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot

data

................................................................................................................................................................................ kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę

data

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW

BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA BUDOWNICTWO KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE INŻYNIERSKIE, ZAOCZNE

KARTA PRZEDMIOTU N AZWA P RZEDMIOTU

WYBRANE ZAGADNIENIA KONSERWACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOT

dr hab. Michał PROKSA prof. PRz. ZAKŁAD/KATEDRA

ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY RODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU

Ć*

W*

7

s e m e s t r: .

s e m e s t r: .

7

L*

P*

K*

s e m e s t r: ........

S e m e s t r: ..

s e m e s t r: ........

LICZBA G ODZIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ W DANYM S E M E S T R Z E

sem. 7 – 10 godz.

sem. 7 – 10 godz.

TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

LICZBA GODZ.

WYKŁADY: Uwagi wstępne i podstawowe definicje. Ochrona wartości kulturowych. Pojęcia i zakres ochrony. Ochrona i 10 konserwacja zabytków. Ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego. Krajobraz zurbanizowany, otwarty, zielony. Działania w zakresie ochrony i rewaloryzacji krajobrazu. Zagadnienia estetyczne i kulturowe. Konserwacja obiektów architektury i detalu artystycznego. Tradycyjne technologie budowlane. Elementy budowli. Technologie i zasady prac konserwatorskich w budownictwie. Metodologia prac konserwatorskich. Rewaloryzacja zabytkowych zespołów miejskich. 10 ĆWICZENIA: Przykłady działań konserwatorskich: kwestie badawcze i projektowe. Problem rekonstrukcji. Opracowanie referatu na zadany temat i jego wygłoszenie.

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN

20

c. d. KARTY PRZEDMIOTU:. Wybrane zagadnienia konserwacji obiektów budowlanych

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

L. p. 1. 2. 3.

4. 5

E. Małachowicz: Ochrona środowiska kulturowego, W-wa 1988 B. Rymaszewski: O przetrwanie dawnych miast, W-wa 1984 A. Kadłuczka: Aktualne problemy teorii i praktyki ochrony obiektów i zespołów zabytkowych we współczesnej przestrzeni egzystencjalnej (w:) Zabytki architektury i urbanistyki ziemi krakowskiej i ich rola we współczesnym rozwoju regionu, Kraków 1997 F. Małachowicz,: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie, Wrocław 1994 A. Tomaszewski: Badania i ochrona zabytków w Polsce w XX wieku, W-wa 2000

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(RODZAJU ZAJĘĆ)

Czynne uczestnictwo w zajęciach. Opracowanie referatu i jego wygłoszenie. Oddanie referatu w formie pisemnej.

PODPISY:

................................................................................................................................................................................ nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot

data

................................................................................................................................................................................ kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę

data

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW

BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA BUDOWNICTWO KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE INŻYNIERSKIE, ZAOCZNE

KARTA PRZEDMIOTU N AZWA P RZEDMIOTU

SEMINARIUM DYPLOMOWE

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOT

dr hab. Michał PROKSA prof. PRz ZAKŁAD/KATEDRA

ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY RODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU

W* s e m e s t r: .

Ć* s e m e s t r: .

9

L*

P*

K*

s e m e s t r: ........

S e m e s t r: ..

s e m e s t r: ........

LICZBA G ODZIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ W DANYM S E M E S T R Z E

sem. 9 – 20 godz.

TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

LICZBA GODZ.

ĆWICZENIA: Program ćwiczeń: 20 - Prawo Budowlane w zakresie lokalizacji i zagospodarowania terenu projektowanego budynku (zespołu budynków) - Ustalenie strefy sanitarnej - Program użytkowy budynku - Funkcja: sposób użytkowania i eksploatacji - Konstrukcja i jej wpływ na funkcjonalność i architektoniczną formę budowli - Słońce i jego wpływ na zdrowotność, psychikę użytkownika, wyraz plastyczny budynku, strukturę przestrzenną wnętrz, - Otoczenie istniejące i projektowane wokół parceli - Architektoniczna forma i jej zależność od położenia geograficznego i otoczenia - Wpływ materiałów budowlanych na kształtowanie funkcji architektonicznej - Zasady opracowywania projektu - Modulacja konstrukcyjna - Pierzeja uliczna, architektoniczna, fasada uprzywilejowana

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN

20

c. d. KARTY PRZEDMIOTU:. Seminarium dyplomowe

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

L. p. 1. 2. 3.

Miesięczniki: Architektura, Architektura i Biznes, Budownictwo i Inżynieria, Murator, S. MAJKA: Zarys urbanistyki i architektury cz. II, skrypt, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 1987 S. MAJKA: Obiekty Socjalne dla przemysłu i usług, skrypt, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1993

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(RODZAJU ZAJĘĆ)

Zaliczenie pisemnego sprawozdania z opracowania wydanego, indywidualnego tematu dyplomowego. Czynne uczestnictwo w zajęciach.

PODPISY:

................................................................................................................................................................................ nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot

data

................................................................................................................................................................................ kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę

data

PROGRAM ĆWICZEŃ W ZAKRESIE PRZEDMIOTU SEMINARIUM DYPLOMOWE Studia zaoczne ZIR B5 (2003/2004) 1. Prawo Budowlane w zakresie lokalizacji i zagospodarowania terenu projektowanego budynku (zespołu budynków): programy inwestycyjne występujące w ustaleniu lokalizacji (parcel) pod projektowaną budowlę, ustalenie granic i ich wielkość, odległość linii zabudowy od ulicy, drogi szybkiego ruchu, punktów stałych, położenie geograficzne. 2. Ustalenie strefy sanitarnej od projektowanej budowli do punktów uciążliwych (hałas, zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby) na kierunku nawietrznym i zawietrznym. 3. Program użytkowy budynku wg gałęzi gospodarki narodowej. 4. Funkcja: sposób użytkowania i eksploatacji - ciągi ruchu pieszego i pojazdów jedno i dwuśladowych, - ciągi produkcji i przetwarzania w tzw. cyklach roboczych – magazyny surowca – produkcja składowanie – zespoły socjalne pracowników w kategorii zabrudzenia, - dom jednorodzinny – wejścia, węzeł sanitarny, część ogólna, część wypoczynkowa, przestrzeń prywatna, przestrzeń społeczna, - budynki wielorodzinne, biuro, kino, handel, kultura itp. 5. Konstrukcja i jej wpływ na funkcjonalność i architektoniczną formę budowli. 6. Słońce i jego wpływ na zdrowotność, psychikę użytkownika, wyraz plastyczny budynku, strukturę przestrzenną wnętrz. 7. Otoczenie istniejące i projektowane wokół parceli, wokół budynków – parcela z wolno stojącym budynkiem, parcela plombowa, przylegająca do ulicy tzw. projektowanie otoczenia. 8. Architektoniczna forma i jej zależność od położenia geograficznego i otoczenia (zabytki techniki, środowiska naturalnego, skala otoczenia). 9. Wpływ materiałów budowlanych na kształtowanie funkcji architektonicznej (szkło, tworzywa, aluminium, stal, żelbet, drewno, ceramika, kamień i ich wartości energetyczne, trwałość, ognioodporność, jakość. 10. Modulacja konstrukcyjna powierzchni użytkowej, okienno-otworowej, stanowisk pracy, składowania (skład i pas ruchu pieszego lub transportu). 11. Pierzeja uliczna, architektoniczna, fasada uprzywilejowana, teren prywatnego i wspólnego użytkownika, strony świata, nachylenie terenu i jego wpływ na kształtowanie architektonicznej formy. 12. Zasady opracowywania projektu z podziałem na: część opisowo-analityczną (temat, lokalizacja, warunki geologiczne, funkcja, materiały, obliczenia termiczne, statyczne, bilans powierzchni, wskaźniki, kubatura, bariery architektoniczne, media), część graficzną (sytuacja, rzuty, przekroje, elewacje w skali 1: 100, 1: 50, detale konstrukcyjne i architektoniczne w skali 1: 10, 1: 20).

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

WYDZIAŁ

BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK

BUDOWNICTWO

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

RODZAJ STUDIÓW

MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE

KARTA PRZEDMIOTU N AZWA P RZEDMIOTU

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOT (NR. TELEFONU, ADRES E-MAIL)

dr hab. Michał PROKSA prof. PRz ZAKŁAD/KATEDRA

ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY R ODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU

LICZBAG ODZIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ W DANYM S E M E S T R Z E

W* s e m e s t r: 2

Sem. 2 – godz 10

Ć*

L*

P*

K*

s e m e s t r: .......

s e m e s t r: ........

S e m e s t r: 2

s e m e s t r: ..

............................. .............................

............................. .............................

sem. 2 – godz 10

TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

WYKŁAD: Podstawowe pojęcia i definicje – przestrzeń urbanistyczna i ruralistyka – miasto, dzielnica, osiedle, wieś, sioło.

10

Elementy planowania – budownictwo powszechne, użyteczności publicznej, przemysłu, komunikacji, wypoczynku. Funkcja, forma i systemy technologiczne budowy. Lokalizacja budowli, parcela, odległości strefowe: sanitarne, akustyczne i izochrony czasowe. Schematy małej architektury. Architektura regionalna (funkcja, forma, detale). Architektura socrealistyczna, modernistyczna i współczesna (przykłady porównawcze). Energia i ergonomia w architekturze. PROJEKTY:

10

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna z budownictwa użyteczności publicznej, w tym: sytuacja – skala 1:500, rzuty – skala 1:100, przekroje (min. 1) – skala 1:100, elewacje – skala 1:100.

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 20

c. d. KARTY PRZEDMIOTU:. Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

L. p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Miesięczniki: Architektura, Architektura i Biznes, Budownictwo i Inżynieria, Murator MIESZKOWSKI Z.: Elementy projektowania architektonicznego S. MAJKA: Obiekty Socjalne dla przemysłu i usług, skrypt, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1993 ŻURAWSKI J.: o budowie formy architektonicznej WISŁOCKA I.: Dom i miasto jutra MARZYŃSKI S.: Podstawy projektowania architektury, Arkady, Warszawa 1974 NEUFERT E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, 2001

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(RODZAJU ZAJĘĆ)

Ocena z projektu i tematu który zostanie wydany po zakończeniu wykładów. Zdanie egzaminu.

PODPISY:

................................................................................................................................................................................ nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot

data

................................................................................................................................................................................ kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę

data

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

WYDZIAŁ

BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK

BUDOWNICTWO

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

RODZAJ STUDIÓW

MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE

KARTA PRZEDMIOTU N AZWA P RZEDMIOTU

NAPRAWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOT (NR. TELEFONU, ADRES E-MAIL)

dr hab. Michał PROKSA prof. PRz. ZAKŁAD/KATEDRA

ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY R ODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU

LICZBAG ODZIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ W DANYM S E M E S T R Z E

W* s e m e s t r: .2

Sem. 2 – godz 5

Ć*

L*

P*

K*

s e m e s t r: .......

s e m e s t r: ........

S e m e s t r: .2

s e m e s t r: ..

............................. .............................

............................. .............................

sem. 2 – godz 5

TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

WYKŁAD: 1. Charakterystyka budynków i konstrukcji budowlanych : budynki o konstrukcji tradycyjnej i wznoszone metodami

5

uprzemysłowionymi. Eksploatacja budynków. 2. Działania w zakresie ochrony i rewaloryzacji: nadbudowy, przebudowy, nowa zabudowa – ogólne zasady prac, inwentaryzacja. 3. Przyczyny powstawania uszkodzeń. Wzmacnianie i remont konstrukcji: budynki tradycyjne i w budownictwie uprzemysłowionym. 4. Adaptacja zabytkowych struktur budowlanych. 5. Dostosowanie technologii i konstrukcji do charakteru remontowanego budynku. PROJEKTY:

5

1. Czytanie dokumentacji: projektów budowlanych i konstrukcyjnych wybranych obiektów. 2. Stan prawny w dziedzinie rewaloryzacji, przekształceń zabytkowych obiektów. 3. Poznanie metod inwentaryzacji architektonicznych i konserwatorskich. 4. Zasady postępowania z budynkami zabytkowymi. 5. Wybieranie optymalnej technologii i konstrukcji do charakteru remontowanego obiektu.

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 10

c. d. KARTY PRZEDMIOTU:. Naprawa i modernizacja obiektów budowlanych

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

L. p. 1. 2. 3.

KONECKI W., SITKOWSKI J., UŁATOWSKI A.: Remonty budynków mieszkalnych, Arkady, Warszawa 1978 Remonty i modernizacja budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1987 Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1997, praca zbiorowa pod red. S. Zaleskiego

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(RODZAJU ZAJĘĆ)

Sprawozdanie z ćwiczeń. Uczestnictwo w wykładach.

PODPISY:

................................................................................................................................................................................ nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot

data

................................................................................................................................................................................ kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę

data

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

WYDZIAŁ

BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK

BUDOWNICTWO

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

RODZAJ STUDIÓW

MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE

KARTA PRZEDMIOTU N AZWA P RZEDMIOTU

PRZEPISY PRAWNE W BUDOWNICTWIE

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOT (NR. TELEFONU, ADRES E-MAIL)

dr hab. Michał PROKSA prof. PRz. ZAKŁAD/KATEDRA

ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY R ODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU

LICZBAG ODZIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ W DANYM S E M E S T R Z E

W* s e m e s t r: .3

Sem. 3– godz 10

Ć*

L*

P*

K*

s e m e s t r: .......

s e m e s t r: ........

S e m e s t r: .3

s e m e s t r: ..

............................. .............................

............................. .............................

TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ WYKŁAD:

LICZBA GODZIN 10

Zapoznanie z przepisami Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r.) oraz innymi ustawami regulującymi procesy inwestycyjne (planowanie i realizacja inwestycji, prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego, itd.) Zapoznanie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie – Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. Przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie inwestycyjnym (wnioski o decyzje zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót itp.) Sporządzanie projektów zagospodarowania działki w oparciu o warunki techniczne i decyzje o WZZT

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 10

c. d. KARTY PRZEDMIOTU:. Przepisy prawne w budownictwie

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

L. p.

„Prawo Budowlane” ustawa z 7 lipca 1994 r. , Dz. U. 106 poz. 1126 z 2000 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. 75 poz. 690 z 2002 r. „Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego” ustawa z 3 listopada 1998 r., Dz. U. 140 poz. 906 z 1998 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” ustawa z 30 grudnia 1994 r., Dz. U. 8 poz. 38 z 1995 r. BILIŃSKI T., CIECHOWICZ B.: Nowe Prawo Budowlane, Samowole Budowlane (Polcen 1999 r.) BILIŃSKI T., CIECHOWICZ B.: Organizacja procesów inwestycyjno-budowlanych (wyd. 2000 r.) BODZIONY B.: Nowe prawo budowlane z komentarzem (wyd. Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR) NEUFERT E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, W-wa 1996 BILIŃSKI T., DZIWIŃSKI K.: Nowe prawo budowlane wraz z komentarzem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego sp. z o.o., Bydgoszcz 1994 AUDYNOWSKA B.: Prawo – encyklopedia nie tylko dla prawników, „PARK” W-wa 2000

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(RODZAJU ZAJĘĆ)

Uczestnictwo w wykładach. Pisemne sprawdzenie wiedzy uczestników kursu.

PODPISY:

................................................................................................................................................................................ nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot

data

................................................................................................................................................................................ kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę

data

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

WYDZIAŁ

BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK

BUDOWNICTWO

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

RODZAJ STUDIÓW

INŻYNIERSKIE ZAOCZNE

KARTA PRZEDMIOTU N AZWA P RZEDMIOTU

WYBRANE ZAGADNIENIA KONSERWACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY, NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEDMIOT (NR. TELEFONU, ADRES E-MAIL)

dr hab. Michał PROKSA prof. PRz. ZAKŁAD/KATEDRA

ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY R ODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU

LICZBAG ODZIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ W DANYM S E M E S T R Z E

W* semestr 7

Sem. 7– godz 20

L*

Ć* .s e m e s t r 7

Sem. 7 – godz. 10

P*

s e m e s t r: ........

K* s e m e s t r: ..

.

TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

WYKŁAD: 10Konserwatorstwo – podstawy teoretyczne i zawodowe.Metodologia prac konserwatorskich. Podstawowe pojęcia: ochrona konserwacja, reintegracja, integracja, odbudowa, restytucja, rewitalizacja, kopia, rekonstrukcja, imitacja.Prace badawcze: studia historyczne, studia terenowe, inwentaryzacja, dokumentacja naukowa.Zakres prac konserwatorskich: ograniczony, rozszerzony.Formy współczesne w konserwacji architektury.Konserwacja murów ceglanych i kamiennych. Konserwacja drewna: zabiegi profilaktyczne, konstrukcyjne, powierzchniowe, zabezpieczenia przeciwogniowe i przeciwbakteryjne, konserwacja drewna z badań archeologicznych.Konserwacja detali: elementy ślusarsko-kowalskie, oszklenia.Elementy wykończenia: tynki, narzuty, sztablatury i sztukateria.Wnioski konserwatorskie, program użytkowy, dokumentacja pokonserwatorska.Społeczno-ekonomiczna rola zabytków.

10

ĆWICZENIA: Analiza działań konserwatorskich na podstawie wybranego obiektu. Dokumentacja w biurach Służby Ochrony Zabytków.

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 20

c. d. KARTY PRZEDMIOTU:. Wybrane zagadnienia konserwacji obiektów budowlanych

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

L. p.

1. 2. 3. 4. 5.

Małachowicz E.: Ochrona środowiska kulturowego, Warszawa 1988 Tomaszewski A.: Badania i ochrona zabytków w Polsce w XX wieku, Warszawa 2000 Skiba J.: Rewaloryzacja zespołów zabytkowych Krakowa 1976 Rymaszewski B.: O przetrwanie dawnych miast, Warszawa 1984 Wyżykowski A.: Podstawy działań przestrzennych i programowych w procesie rewaloryzacji ośrodków miast zabytkowych, Kraków 1985

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(RODZAJU ZAJĘĆ)

Forma zaliczenia –ocena z pracy pisemnej nt.: Analiza działań konserwatorskich na podstawie wybranego obiektu.

PODPISY:

................................................................................................................................................................................ nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot

data

................................................................................................................................................................................ kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę

data