P R O G R A M R O Z W O J U N A L A T A

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku –Program rozwoju zespołu 2010-2014 PROGRAM ROZWOJU SAMORZADOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W BOBRKU NA LATA 2010-2015 Wizja szk...
Author: Adam Madej
0 downloads 3 Views 409KB Size
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku –Program rozwoju zespołu 2010-2014

PROGRAM ROZWOJU SAMORZADOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W BOBRKU NA LATA 2010-2015 Wizja szkoły Cele strategiczne  Kształtowanie i rozwijanie naturalnych predyspozycji, talentów i zdolności uczniów w ramach organizowanych zajęć  

   

edukacyjnych i pozalekcyjnych oraz udział w konkursach przedmiotowych i innych. Wzmacnianie szacunku dla symboli narodowych i ceremoniału szkolnego oraz tradycji europejskich. Rozbudzanie patriotyzmu, kultywowanie tradycji i czynny udział w wydarzeniach regionu i kraju. Realizowanie Szkolnego Programu Profilaktyki, ogólnopolskich akcji profilaktycznych oraz wychowywanie do życia w trzeźwości, poszanowania zdrowia i sprawności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia (cyberprzemoc, profilaktyka uzależnień od komputera, hamowanie zachowań agresywnych i ryzykownych, zapobieganie wykluczeń społecznych). Stała poprawa warunków bezpieczeństwa. Zachęcanie do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności do dalszego rozwjania własnych postaw społecznych np. udział w akcjach charytatywnych, czynnego uczestnictwa w życiu środowiska. Stwarzanie przyjaznej, partnerskiej atmosfery w szkole. Wykorzystywanie w ramach pracy szkoły bogatej bazy pomocy multimedialnych. Angażowanie rodziców do współpracy w zakresie kształtowania i modyfikacji procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz poprawy warunków bezpieczeństwa uczniów w szkole.

1

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku

Program rozwoju zespołu 2010-2015

I Obszar : R O Z W Ó J A S P I R A C J I E D U K A C Y J N Y C H U C Z N I Ó W Cele strategiczne : 1. Zapewniamy każdemu uczniowi edukację na poziomie jego możliwości oraz rozwój uzdolnień i zainteresowań z uwzględnieniem aspiracji edukacyjnych. 2. Rozwijamy poczucie przynależności do dziedzictwa kulturowego własnego regionu i kraju. 3. Rozwijamy poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.

Cele operacyjne 1.Zapewniamy wysoki poziom nauczania

Procedury osiągania celów-lista zadań 1. Badania potencjału uczniów na początku klasy 1 i 4 –diagnoza wstępna.

Terminy

Osoby monitorujące

Narzędzia ewaluacji

wrzesień wychowawca kl.1 każdego roku nauczyciele kl.4

2. Dostosowanie metod nauczania do indywidualnych na bieżąco możliwości uczniów -wyrównywanie szans edukacyjnych. Opieka nad dziećmi z dysfunkcjami.

wszyscy nauczyciele opinie PPP pedagog szkolny

3. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu zewnętrznego, przeprowadzenie badań pilotażowych.

według OKE

nauczyciele kl.4-6 wychowawcy klas

wyniki sprawdzianu

4. Systematyczne monitorowanie działań w celu zapobiegania lub usuwania występujących trudności.

cały okres

wychowawcy klas pedagog szkolny

dokumentacja pedagoga

5.Badanie efektów kształcenia u uczniów kl. 3 i 6.

2

czerwiec wychowawca kl.3 każdego roku nauczyciele j. polskiego

testy kompetencji

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku

II Obszar :

Program rozwoju zespołu 2010-2015

KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU WARTOŚCI , POSTAW I ZACHOWAŃ

Cele strategiczne: 1. Traktujemy ucznia w sposób podmiotowy. 2. Kształtujemy postawę odpowiedzialności za zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych. 3. Wzmacniamy więzi i prawidłowe relacje ucznia ze środowiskiem naturalnym. Cele operacyjne

Procedury osiągania celów-lista zadań

1.Podmiotowość ucznia 2.

Terminy

Osoby monitorujące

Narzędzia ewaluacji statut szkoły

1. Przestrzeganie szkolnych uregulowań dotyczących praw i obowiązków ucznia , zawartych w Statucie Szkoły.

cały okres

dyrektor szkoły opiekunowie SU

2. Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczego z uwzględnieniem potrzeb wychowawczych uczniów, uniwersalnych wartości, wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

na bieżąco

wszyscy nauczyciele

3. Wypracowanie przez nauczycieli wspólnie respektowanego kodeksu zawodowego.

2010 - 2015

zespół kierowniczy

3

kodeks zawodowy

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku

Cele operacyjne

Program rozwoju zespołu 2010-2015

Procedury osiągania celów-lista zadań

Terminy

Osoby monitorujące

Narzędzia ewaluacji

4.

2. Demokracja w szkole

3. Profilaktyka uzależnień

1. Aktywizowanie uczniów do podejmowania działań w SU i kreowanie życia szkoły poprzez własną pomysłowość oraz przedsiębiorczość.

cały okres

2. Uwrażliwianie na krzywdę i niesprawiedliwość poprzez organizowanie pomocy i udział w akcjach charytatywnych.

cały okres

3. Systematyczna współpraca z innymi szkołami; inicjowanie zajęć warsztatowych dla członków tych szkół

cały okres

1. Realizacja Programu Profilaktycznego zapobiegającego uzależnieniom i promującego higienę zdrowego stylu życia. 2. Zapewnienie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjalnej oraz współdziałanie ze służbami prewencyjnymi i poradniami. 3. Upowszechnianie zdrowego stylu życia 4

opiekun SU opiekun SU opiekun SU

plan pracy SU plan pracy

wszyscy nauczyciele zespół opiekuńczy kronika SU

według harmonogramu wychowawcy klas pedagog szkolny zespól opiekuńczy cały okres według potrzeb wiosna każdego

nauczyciel wych. fizycznego wychowawcy klas

Dokumentacja wychowawcy Pedagoga

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku

Cele operacyjne

Program rozwoju zespołu 2010-2015

Procedury osiągania celów-lista zadań i aktywnego wypoczynku wśród uczniów, rodziców, nauczycieli poprzez organizowanie różnorodnych imprez rekreacyjno-sportowych.

1. Realizacja wewnątrzszkolnego programu 4.Bezpieczeństwo wychowania komunikacyjnego pt. : „Bezpieczni na uczniów drodze”. 2. Przygotowanie uczniów klasy czwartej do uzyskania karty rowerowej, przeprowadzanie egzaminu 3. Inicjowanie i koordynowanie działań edukacyjnych dotyczących bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym 4. Dbałość nauczycieli oraz pracowników administracyjnych o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas ich pobytu w szkole. 5. Przestrzeganie regulaminu oceny zachowania z uwzględnieniem przestrzegania bezpieczeństwa własnego i innych oraz prezentowanej postawy wobec uzależnień i zagrożeń.

5

Terminy roku cały okres

cały okres

na bieżąco

Osoby Narzędzia monitorujące ewaluacji nauczyciele klas 1-3 nauczyciel techniki wychowawcy klas nauczyciel techniki wychowawcy kl.4 wszyscy nauczyciele karty rowerowe dyrektor szkoły

na bieżąco

2010 - 2015

zespół wychowawczy

cały okres koordynator ds. bezpieczeństwa

dyżury nauczycieli kryteria i regulamin oceniania WSO dzienniki lekcyjne

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku

Cele operacyjne 5. Promocja prawidłowej relacji ze środowiskiem naturalnym

Program rozwoju zespołu 2010-2015

Procedury osiągania celów-lista zadań 1. Realizacja ścieżki ekologicznej dla klas 1-6. 2. Wdrażanie programu „7 kroków” 3. Realizacja zadań proekologicznych określonych w harmonogramie międzynarodowym.

Osoby Terminy monitorujące według prowadzący harmonogramu program

wszyscy nauczyciele program na bieżąco

4. Przygotowanie „Tygodnia z recyklingiem”. 5. Promowanie walorów krajoznawczoprzyrodniczych „Małej Ojczyzny”.

III Obszar :

Narzędzia ewaluacji fotoreportaż kronika programu

fotoreportaż wszyscy nauczyciele kasety video dok. wycieczek wszyscy nauczyciele dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne

TWORZENIE PRZYJAZNEGO KLIMATU , SPRZYJAJĄCEGO PROCESOWI DYDAKTYCZNEMU

Cele strategiczne: 1. Integrujemy społeczność szkolną i lokalną do osiągania wysokiego poziomu kształcenia i wychowania. 2. Relacje interpersonalne wspierają rozwój ucznia i pracę nauczycieli. Cele operacyjne

Procedury osiągania celów-lista zadań

6

Terminy

Osoby monitorujące

Narzędzia ewaluacji

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku

Cele operacyjne 1.Kultywujemy i promujemy tradycje szkoły

Program rozwoju zespołu 2010-2015

Procedury osiągania celów-lista zadań

Terminy

Osoby monitorujące

1. Systematyczne wdrażanie przyjętego ceremoniału szkoły.

cały okres

wszyscy nauczyciele

2. Cykliczne realizowanie harmonogramu uroczystości szkolnych.

według harmonogramu

wszyscy nauczyciele

3. Upowszechnianie tradycji szkoły w prasie lokalnej według i na stronie internetowej. potrzeb 4. Wydawanie gazetki szkolnej. 5.Dokumentowanie najważniejszych wydarzeń z życia szkoły w formie kronik, fotoreportaży , broszur.

Narzędzia ewaluacji

n-le j. polskiego, informatyki

artykuły prasowe

2011 - 2015

dyrektor szkoły n-l j. angielskiego

folder

cały okres

opiekunowie gazetki

gazetka szkolna

cały okres

wszyscy nauczyciele

. 2.Współpracujemy z rodzicami

1. Opracowanie i wdrożenie programu wspólnego działania rodziców i nauczycieli na rzecz rozwoju ucznia.

2. Systematyczna aktywizacja rodziców do udziału w 2010-2015 życiu szkoły. rok 3. Wspieranie rodziców w sprawowaniu przez nich funkcji wychowawczej poprzez pedagogizację cały okres i wspólne rozwiązywanie sytuacji trudnych. 4. Wprowadzanie nowych form spotkań nauczycieli z

7

wychowawcy klas klasowe rady rodziców

księga protokołów Program Rady Rodziców

zarząd rady rodziców protokoły rady rodziców

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku

Cele operacyjne

Program rozwoju zespołu 2010-2015

Procedury osiągania celów-lista zadań rodzicami –Dzień Otwarty Szkoły.

Terminy według potrzeb według potrzeb

3.Współdziałamy z władzami samorządowymi i innymi strukturami

Prezentowanie działań i dokonań szkoły na regionalnych seminariach naukowych. 1.

Osoby monitorujące dyrektor szkoły pedagog szkolny wychowawcy klas

Narzędzia ewaluacji protokoły rady rodziców

wychowawcy klas

dzienniki lekcyjne

dyrektor szkoły

podziękowania dyplomy

dyrektor szkoły

raport

nauczyciele kształcenia zintegrowanego

dzienniki lekcyjne

pedagog szkolny wychowawcy klas

dokumentacja pedagoga

cały okres

Włączanie się społeczności szkolnej do inicjatyw podejmowanych przez organizacje samorządowe, instytucje kulturalne. 2.

Rozszerzenie współpracy z przedszkolem i okolicznymi szkołami podstawowymi.

według potrzeb

4. Kontynuowanie współpracy z Towarzystwem Słowaków, WDK, Kościołem, OSP, Radą Urbarialną, Sołectwem i służbami prewencyjnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i opieki socjalnej.

na bieżąco

3.

cały okres cały okres

8

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku

Program rozwoju zespołu 2010-2015

IV Obszar : S Z K O Ł A J A K O I N S T Y T U C J A E D U K A C Y J N A Cel strategiczny : 1. Podnosimy jakość usług pedagogicznych poprzez rozwijanie bazy materialnej szkoły oraz doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej Cele operacyjne 1. Dbamy o bazę materialną szkoły

Osoby monitorujące

Narzędzia ewaluacji

1. Modernizacja i doposażenie sali zajęć kl. I w 2010 / 2011 ramach programu „Radosna Szkoła”

dyrektor szkoły

raporty z działalności pracy szkoły

2.Stworzenie pracowni komunikacyjnego.

dyrektor szkoły plan nauczyciel wych. fiz. finansowy

Procedury osiągania celów-lista zadań

do

Terminy

wychowania 2012 / 2013

3.Doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce 2010- 2015 dydaktyczne. 4.Ukierunkowanie działań biblioteki szkolnej na na bieżąco połączenie z pracownią multimedialną 5. Malowanie korytarzy i holi.

cały okres

6. Adaptacja strychu na sale lekcyjne

2013- 2015

7. Wyposażenie sal lekcyjnych w nowe meble.

9

2010 – 2015

dyrektor szkoły bibliotekarz dyrektor szkoły dyrektor szkoły dyrektor szkoły

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku

Cele operacyjne 2. Usprawniamy organizację pracy szkoły

3. Poszerzamy kompetencje zawodowe kadry nauczycielskiej

Program rozwoju zespołu 2010-2015

Procedury osiągania celów-lista zadań

Terminy

1. Wyposażenie sal lekcyjnych w komputery, programy komputerowe

2012 - 2015

2. Aktualizacja strony internetowej szkoły.

na bieżąco

2010 - 2015

1. Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia wewnątrzszkolnego i zewnętrznego według potrzeb kadry.

Narzędzia ewaluacji

raport z działalności szkoły plan finansowy

dyrektor szkoły n-l informatyki

zaświadczenia

wszyscy nauczyciele dyrektor szkoły

awansu cały okres

10

nauczyciel informatyki dyrektor szkoły

2. Organizowanie metodą warsztatową szkoleń koleżeńskich z wykorzystaniem umiejętności cały okres uzyskanych na kursach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich i innych formach doskonalenia zawodowego. na bieżąco 3. Współpraca z instytucjami prowadzącymi doskonalenie zawodowe. stopni

dyrektor szkoły

2010 - 2015

2010 / 2015

4. Zdobywanie kolejnych zawodowego nauczycieli.

Osoby monitorujące

zaświadczenia

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku

Cele operacyjne

Program rozwoju zespołu 2010-2015

Osoby monitorujące wszyscy nauczyciele

Procedury osiągania celów-lista zadań Terminy 5. Kreowanie przez dyrektora sytuacji sprzyjających współpracy nauczycieli dla samodoskonalenia. według harmonogramu 6. Dzielenie się doświadczeniami poprzez dyrektor szkoły publikacje i opracowania metodyczne. na bieżąco dyrektor szkoły cały okres nauczyciele wszystkich przedmiotów

Narzędzia ewaluacji akt nadania stopnia protokoły rady pedagogicznej publikacje opracowania metodyczne

Rada Rodziców………………………. ………………………….. Dyrektor zespołu Bobrek, 2010.08. 30

11