K A R T A P R Z E D M I O T U

Uczelnia Wydział Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształceni...
Author: Bernard Duda
19 downloads 0 Views 311KB Size
Uczelnia Wydział

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia

Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki

KARTA PRZEDMIOTU Zarządzanie jakością i wiedzą

Nazwa przedmiotu Tryb studiów

stacjonarne

Rok studiów

Semestr/-y

Status przedmiotu

kierunkowy B

Język przedmiotu

polski

Forma zajęć

Liczba godzin w semestrze

Wykład

15

Ćwiczenia

15

Inne formy zajęć (jakie?) konwersatoria, lektoraty, praktyki -

Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Koordynator przedmiotu

Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek

Prowadzący zajęcia

wykład – prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek ćwiczenia – prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek

Wymagania wstępne

inne – brak wymagań wstępnych

Efekty kształcenia (wstawić tabelę)

Numer efektu (symbol) bez rozdzielania na poziomy: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Efekty kształcenia modułowe

01

rozpoznać rodzaje więzi prawnych i ekonomicznych oraz rządzące nimi prawidłowości Rozpoznać w oparciu o podstawową wiedzę, rolę człowieka w gospodarce zarówno w charakterze przedsiębiorcy lub jego pracownika i konsumenta W sposób właściwy analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych Przeprowadzać analizy możliwych rozwiązań konkretnych problemów ekonomicznych oraz proponować optymalne rozstrzygnięcia Dokonać samooceny własnych kompetencji, ma świadomość konieczności podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia się zawodowego i rozwoju osobistego, wyznacza kierunki własnego rozwoju Wykład Zakres tematów

02

03

04

05

student, który zaliczył przedmiot, potrafi:

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia

K_W04

S1A_W04

K_WO5

S1A_W05

K_UO5

S1A_UO4

K_UO8

S1A_UO7

K_KO1

S1A_KO1

Liczba godzin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Istota zarządzania jakością w organizacji Systemy zarządzania jakością Dokumentacja systemu zarządzania jakością Audit systemu zarządzania jakością Istota zarządzania wiedzą w organizacji Modele zarządzania wiedzą System zarządzania wiedzą w organizacji Gospodarka oparta na wiedzy

Metody dydaktyczne

wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna Ćwiczenia (inne formy zajęć) Zakres tematów

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2 2 2 2 2 2 2 1

Istota zarządzania jakością w organizacji Systemy zarządzania jakością Dokumentacja systemu zarządzania jakością Audit systemu zarządzania jakością Istota zarządzania wiedzą w organizacji Modele zarzadzania wiedza System zarzadzania wiedza w organizacji Gospodarka oparta na wiedzy

1. Jakość, zarządzanie jakością, TQM w organizacji 2. Systemy zarządzania jakością- istota, sposoby tworzenia systemów zarzadzania jakością w organizacji 3. Dokumentacja systemu zarządzania jakością: księga jakości, procedury i instrukcje 4. Audit systemu zarządzania jakością: procedura przeprowadzania auditu, 5. Istota zarządzania wiedzą w organizacji 6. Modele zarządzania wiedzą, kryteria doboru 7. System zarzadzania wiedza w organizacji a strategia organizacji 8. Gospodarka oparta na wiedzy, możliwości pomiaru wiedzy

Liczba godzin 2 2 2 2 2 2 2 1

2 2 2 2 2 2 2 1

Metody dydaktyczne

ćwiczenia przedmiotowe, praca w grupach dyskusja dydaktyczna prezentacja mulimedialna, przygotowywanie projektów dokumentów, końcowe zaliczenie pisemne, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), śródsemestralne pisemne testy kontrolne,

Forma zaliczenia ćwiczeń (innych zajęć) Forma egzamin pisemny: forma opisowo-testowa zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa

1.M. Urbaniak, Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010 2. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wyd. UMCS Lublin 2002. 3. Ch. Evans, Zarządzanie wiedzą, PWE Warszawa 2005 Literatura uzupełniająca 1. W. Grudzewski, I. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004 2. Czasopisma „Problemy Jakości” oraz E-mentor 3. R. Karaszewski, K. Skrzypczyńska, Zarządzanie jakością, Dom Organizatora TNOIK Toruń 2013. . Nakład pracy studenta

Wstawić tabelę Punkty ECTS ilość godzin godziny kontaktowe (liczba godzin wg planu studiów), w tym: - wykład - ćwiczenia - konwersatoria - seminarium - konsultacje - lektorat - inne (jakie):………………………………………… przygotowanie do zajęć(łącznie dla wszystkich form): przygotowanie do zaliczenia przedmiotu (łącznie dla wszystkich form) łącznie godzin: ilość punktów ECTS: