K A R T A P R Z E D M I O T U

Uczelnia Wydział Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształceni...
5 downloads 1 Views 194KB Size
Uczelnia Wydział

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia

Administracja Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki

KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu

Negocjacje i mediacje

Tryb studiów

stacjonarne

Rok studiów

Semestr/-y

Status przedmiotu

kierunkowy

Język przedmiotu

Polski

Forma zajęć

Liczba godzin w semestrze

Wykład

30

Ćwiczenia

0

Inne formy zajęć (jakie?) konwersatoria, lektoraty, praktyki, zajęcia konsultacyjne 0

Jednostka prowadząca Katedra (Zakład) Katedra Teorii i Filozofii Prawa Koordynator przedmiotu

Dr hab. Andrzej Korybski, prof. nadzw.

Prowadzący zajęcia

wykład – dr hab. Andrzej Korybski

Wymagania wstępne

zaliczone zajęcia z przedmiotu Wstęp do prawoznawstwa

Efekty kształcenia (wstawić tabelę) Nume r efektu (symb ol) bez rozdzi elania na pozio my: wiedz y, umiej ętnośc ii komp etencj i społec znych 01

Efekty kształcenia modułowe

02

definiować oraz rozpoznawać podstawowe typy relacji społecznych w tym konfliktu, jego analizy, sytuacji sporu i reakcji państwa na spór

03

definiować oraz rozpoznawać podstawowe elementy modelu komunikacji stosowanego w mediacji, w tym elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej definiować oraz rozpoznawać podstawowe elementy mechanizmu mediacji w tym jej etapy, stosowane w pracy zawodowej mediatora podstawowe strategie oraz techniki mediacyjne, a także analizować ich różnice w odniesieniu do mediacji w

04

student, który zaliczył przedmiot, potrafi:

posługiwać się poprawnie podstawowymi pojęciami z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów

Odniesieni Odniesienie do e do obszarowych efektów kierunkow kształcenia ych efektów kształcenia

K_ W01, K_ W02, K_ W03, K_ W06, K_ W15, K_U08 K_ W02, K_ W03, K_ W13, K_U01, K_U05, K_U08, K_U11, K_K01, K_K07 K_U06, K_U15, K_K05, K_K07

S1A_W01,S1A_W02,S1 A_W03,S1A_W04, S1A_W06,S1A_W05, S1A_W07, S1A_U06 S1A_U07

K_ W02, K_ W06, K_U06, K_U08, K_U11, K_K01, K_K07

S1A_W02, S1A_W03, S1A_W05 S1A_W07,S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_K01, S1A_K06

S1A_W02, S1A_W03, S1A_W04 S1A_W06,S1A_W07, S1A_U01 S1A_U08, S1A_U05 S1A_U06, S1A_U07, S1A_K01, S1A_K06

S1A_U06, S1A_K04, S1A_K06

05

poszczególnych gałęziach prawa formułować w podstawowym zakresie oceny dotyczące diagnozy konfliktu oraz jego rozwiązania z zastosowaniem mechanizmu mediacji

K_ W03, K_ W06, K_U05, K_U15, K_K03 K_K04, K_K07

S1A_W03, S1A_W04 S1A_W06, S1A_W05 S1A_W07, S1A_U05 S1A_U06, S1A_K02, S1A_K03 S1A_K05, S1A_K06

Wykład Zakres tematów

Liczba godzin

1. Elementy teorii konfliktu i rozwiązywania sporów (pojęcie konfliktu, rodzaje konfliktów. reakcje na konflikt) - 3 godz 2. Alternatywne formy rozwiązywania sporów - ADR (pojęcie, geneza, ADR a system wymiaru sprawiedliwości) - 3 godz 3. Formy alternatywnego rozwiązywania sporów - 4 godz 3. Negocjacja jako forma rozwiązywania sporów, modele negocjacji, techniki negocjacyjne – 4 godz 4. Mediacja jako jedna z form ADR - 2 godz 5. Zasady mediacji - 2 godz 6. Przebieg procesu mediacji - 2 godz 7. Mediacja w polskim systemie prawnym (mediacja w sprawach cywilnych, mediacja w sprawach karnych i nieletnich, mediacja w insywidualnych i zbiorowych sporach pracy) - 4 godz 8. Quasi - mediacja w postępowaniu przed sądami administracyjnymi , mediacje w sporach administracyjnych- 4 godz 9. Etyka wykonywania zawodu mediatora – 2 godz

Metody dydaktyczne

wykład informacyjny, problemowy, prezentacja multimedialna Ćwiczenia (inne formy zajęć) Zakres tematów

Liczba godzin

Metody dydaktyczne Forma zaliczenia ćwiczeń (innych zajęć) Forma egzamin testowy, zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa 1. A. Kalisz, A. Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2013 2. M. Tabernacka, Mediacje i negocjacje w sferze publicznej, Warszawa 2011 3. A. Korybski, Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Lublin 1993 4. Maciej Koszowski, Prawno-etyczne aspekty wykonywania zawodu mediatora (zasady etyki mediatora) z uwzględnieniem standardów europejskich, ADR. Arbitraż i Mediacja, nr 4/2008 Literatura uzupełniająca 1. L. Mazowiecka (red.) Mediacja, Warszawa 2009 2. E. Gmurzyńska, Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym, Warszawa 2007 Nakład pracy studenta Wstawić tabelę Punkty ECTS ilość godzin godziny kontaktowe (liczba godzin wg planu studiów), w tym: - wykład: - ćwiczenia:

30

przygotowanie do zajęć (łącznie dla wszystkich form):

30

przygotowanie do zaliczenia przedmiotu (łącznie dla wszystkich form):

75

łącznie godzin: liczba punktów ECTS:

135 5