K A R T A P R Z E D M I O T U

KARTA PRZEDMIOTU I. Nazwa przedmiotu: Kierunek studiów: Poziom studiów: Forma studiów: Specjalność: Profil: Liczba ECTS: Semestr: Wymagania wstępne: J...
1 downloads 2 Views 480KB Size
KARTA PRZEDMIOTU I. Nazwa przedmiotu: Kierunek studiów: Poziom studiów: Forma studiów: Specjalność: Profil: Liczba ECTS: Semestr: Wymagania wstępne: Język wykładowy: Cel C01 przedmiotu:

C02

C03 II. Zakres Wiedza:

Opis efektu

Cts01

Posiada wiedzę umożliwiającą identyfikację uwarunkowań bezpieczeństwa społecznego, zna podstawowe pojęcia (bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo socjalne, polityka społeczna). Zna rolę administracji rządowej i samorządowej w utrzymywaniu bezpieczeństwa społecznego i wspierania programów i inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Posiada wiedzę umożliwiającą identyfikację i opis struktur, relacji oraz konsekwencji funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa społecznego. Potrafi ocenić style reformowania polityki społecznej państwa i używane w tym celu instrumenty ekonomiczne, prawne i kadrowe pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa społecznego. Potrafi dokonać ocen proponowanych rozwiązań kwestii i problemów społecznych, z uwzględnieniem ich wpływu na zagrożenia bezpieczeństwa społecznego.

Cts03

Cts04

Cts05

Cts06

Cts07

Kompetencje

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Bezpieczeństwo społeczne Kod: Cts Bezpieczeństwo wewnętrzne Studia I stopnia stacjonarne administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego akademicki 5 III podstawowa wiedza z przedmiotu WOS polski Zapoznanie z determinantami bezpieczeństwa społecznego; umożliwienie zrozumienia mechanizmów polityki społecznej. Ukazanie roli administracji rządowej i samorządowej w utrzymywaniu bezpieczeństwa społecznego i wspierania programów i inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Nauczenie przewidywania zagrożeń bezpieczeństwa społecznego. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kod

Cts02

Umiejętności:

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH

Cts08

Sposób oceny

kolokwium praca pisemna podczas zajęć egzamin

egzamin

praca pisemna na zajęciach odpowiedź tablicowa kolokwium

Posiada umiejętności w zakresie analizy i wspierania programów i inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Potrafi dokonać obserwacji zjawisk i procesów społecznych oraz opisać i zinterpretować kwestie i problemy społeczne, stosując podstawowe pojęcia teoretyczne. Posiada umiejętność prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa społecznego. Posiada umiejętność rzeczowego argumentowania stanokrótka

społeczne

Cts09

Cts10

III.

wiska w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych przez państwo. Potrafi prezentować i bronić swoich poglądów i uznawać argumentację innych. W oparciu o uzyskaną podstawową wiedzę z bezpieczeństwa społecznego potrafi doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z tej dyscypliny. TREŚCI PROGRAMOWE

praca pisemna obserwacje zachowań krótka praca pisemna Liczba godzin

Forma

Tematyka

W01 W02

Istota i zakres bezpieczeństwa społecznego Uwarunkowania historyczne i aktualna polityka społeczna państwa polskiego w zakresie bezpieczeństwa społecznego Modele polityki społecznej Zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnych - bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, migracje zarobkowe Zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnych– przestępczość pospolita, patologie społeczne Rola administracji publicznej w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego Rządowe i pozarządowe programy i inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społecznego Zadania i funkcje ośrodków pomocy społecznej Demografia a bezpieczeństwo społeczne Perspektywy poprawy bezpieczeństwa społecznego Uwarunkowania polityki społecznej w Polsce w zakresie bezpieczeństwa społecznego Działalność sektora publicznego i społecznego na rzecz bezpieczeństwa społecznego (w Polsce i na świecie) Bezpieczeństwo społeczne w krajach UE Modele pomocy społecznej w krajach UE Praca jako komponent bezpieczeństwa społecznego Problem wykluczenia społecznego Ubóstwo i bezdomność jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego Zagrożenia bezpieczeństwa związane z występowaniem patologii społecznej (narkomania, alkoholizm, przemoc w rodzinie) Przestępczość jako problem społeczny Rola administracji publicznej w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego Rządowe i pozarządowe programy i inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społecznego Zabezpieczenia społeczne. Pomoc socjalna w Polsce (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, zadania OPS) Problemy demograficzne Kolokwium KORELACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 IV. Forma

W01 W02

W03

Kod efektu przedmiotu Cts01, Cts10

Kod efektu kierunkowego BW1_W04, BW1_W09, BW1_K01

Cts01, Cts02, Cts04, Cts07, Cts08

BW1_W10, BW1_W13, BW1_W21, BW1_U01, BW1_U02, BW1_K05

Cts02, Cts03, Cts05, Cts06,

BW1_W03, BW1_W09,

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1

Kod efektu obszarowego S1A_W02, S1A_W07, S1A_W05, S1A_K01 S1A_W05, S1A_W07, S1A_W08, S1A_U01, S1A_U03, S1A_U05, S1A_K02, S1A_K05 S1A_W03, S 1A_W05,

Cts10

W04 Cts01, Cts04, Cts07, Cts08

W05 Cts01, Cts04, Cts07, Cts08

W06

BW1_U03, BW1_U05, BW1_K01 BW1_W09, BW1_W10, BW1_U02, BW1_U08, BW1_K05 BW1_W09, BW1_W10, BW1_U02, BW1_U08, BW1_K05

Cts01,Cts02, Cts04,Cts08

BW1_W03, BW1_W12, BW1_W21, BW1_U05, BW1_K04

Cts01,Cts03, Cts04, Cts08

BW1_W10, BW1_W20 BW1_W23, BW1_U03 BW1_U04, BW1_K05,

W07

W08

W09

Cts01, Cts03, Cts04, Cts10

Cts01, Cts07, Cts10

W10 Cts03, Cts06,Cts07, Cts08

Cts01, Cts02, Cts04, Cts07, Cts08

BW1_W10, BW1_W13, BW1_W21, BW1_U01, BW1_U02, BW1_U08, BW1_K02, BW1_K09

Cts01, Cts05, Cts08

C03 Cts01, Cts04, Cts10

C04 Cts01, Cts04, Cts10

C05

C06

C07

BW1_W08, BW1_W09, BW1_U02, BW1_U08, BW1_K06 BW1_W08, BW1_W09, BW1_W10, BW1_U01, BW1_U05, BW1_U07, BW1_K05

C01

C02

BW1_W09, BW1_U01, BW1_U05, BW1_U08 BW1_K04

Cts01, Cts04, Cts09

Cts01, Cts06,Cts07, Cts08

Cts01, Cts06,Cts07, Cts08

BW1_W08, BW1_U03, BW1_U05, BW1_K03

BW1_W03, BW1_W09, BW1_U03, BW1_U05, BW1_K01, BW1_K02

BW1_W03, BW1_W09, BW1_U03, BW1_U05, BW1_K01, BW1_K02 BW1_W09 BW1_U02 BW1_U05 BW1_U07 BW1_K01 BW1_K10 BW1_W09, BW1_U04, BW1_U05, BW1_U07, BW1_K10 BW1_W09, BW1_U04, BW1_U05, BW1_U07, BW1_K05

S1A_W08, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_K01 S1A_W05, S1A_W07, S1A_W08, S1A_U01, S1A_U05, S1A_U06, S1A_K02 ,S1A_K05 S1A_W05, S1A_W07, S1A_W08, S1A_U01, S1A_U05, S1A_U06, S1A_K02, S1A_K05 S1A_W02, S1A_W03 ,S1A_W08, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_K03, S1A_K04 S1A_W02, S1A_W05, S1A_W07, S1A_W08, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_K02, S1A_K05 S1A_W05, S1A_U01, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_K03, S1A_K04 S1A_W03,S1A_W04, S1A_W05, S1A_U01, S1A_U03, S1A_U06, S1A_K06 S1A_W03, S1A_W04, S1A_W05, S1A_W07, S1A_W08, S1A_U01, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_K02, S1A_K05 S1A_W05, S1A_W07, S1A_W08, S1A_U01, S1A_U03, S1A_U05, S1A_U06, S1A_K02, S1A_K04, S1A_K05 S1A_W03, S1A_W04, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_K03, S1A_K04 S1A_W03, S 1A_W05, S1A_W08, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_K01, S1A_K02, S1A_K05 S1A_W03, S 1A_W05, S1A_W08 S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_K01, S1A_K02, S1A_K05 S1A_W05, S1A_U01, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_K01 S1A_K02, S1A_K05 S1A_W05, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_K02, S1A_K05 S1A_W05, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_K02,

C08 Cts01, Cts06,Cts07, Cts08

BW1_W09, BW1_U04, BW1_U05, BW1_U07, BW1_K05

Cts02, Cts05, Cts07, Cts09

BW1_W09, BW1_W10, BW1_U02, BW1_U08, BW1_K02, BW1_K04

Cts02, Cts04, Cts06, Cts10

BW1_W12, BW1_W21, BW1_U05, BW1_K02, BW1_K08

Cts03, Cts06, Cts07, Cts10

BW1_W10, BW1_W20 BW1_W23, BW1_U03 BW1_U04, BW1_K05, BW1_K07

Cts02, Cts04, Cts08

BW1_W09, BW1_U01, BW1_U05, BW1_U08, BW1_K04, BW1_K05

Cts01, Cts04, Cts05,Cts07, Cts10

BW1_W08, BW1_W09, BW1_U02, BW1_U08, BW1_K05, BW1_K06

C09

C10

C11

C12

C13

C14

Cts01, Cts04, Cts10

BW1_U09, BW1_K06

V.

NAKŁAD PRACY STUDENTA Forma aktywności

Wykład Ćwiczenia Seminaria Konwersatoria Konsultacje Rozliczenie rygorów przedmiotu Przygotowanie do ćwiczeń Opanowanie informacji Przygotowanie do rozliczenia rygorów RAZEM

VI.

Liczba godzin niekontaktowych

Razem liczba godzin

Pkt. ECTS

138

5

3 2

45

39 39 15 93

wykład ćwiczenie praca w grupach i inne aktywizujące

VII.

FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU Rygor

Zaliczenie Egzamin

VIII.

2.

Liczba godzin kontaktowych 20 20

METODY DYDAKTYCZNE

1. 2. 3.

1.

S1A_K05 S1A_W05, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_K02, S1A_K05 S1A_W05, S1A_W07, S1A_W08, S1A_U01, S1A_U05, S1A_U06, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05 S1A_W02, S1A_W08, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K05, S1A_K07 S1A_W02, S1A_W05, S1A_W07, S1A_W08, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_K02, S1A_K05, S1A_K07 S1A_W05, S1A_U01, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05 S1A_W03,S1A_W04, S1A_W05, S1A_U01, S1A_U03, S1A_U06, S1A_K02, S1A_K05, S1A_K06 S1A_U07, S1A_U09, S1A_U10, S1A_K06

Kryteria składowe średnia ze sprawdzianów na ćwiczeniach ocena z kolokwium ocena z przygotowania i aktywności na ćwiczeniach egzamin pisemny

Waga 0,4 0,4 0,2 1,0

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA OBOWIĄZKOWA Polityka społeczna: podręcznik akademicki, pod red. G. Firlit-Fesnak, M. Małgorzata SzylkoSkoczny, PWN, Warszawa 2009 Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy, Kielce 2009.

3. 4. 1. 2. 3. 4.

Turnowiecki W., Polityka społeczna, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 2008. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, pod red. R. Jakubczak, J. Flis, Wyd. Bellona, Warszawa 2006 UZUPEŁNIAJĄCA Społeczeństwo i polityka: postawy nauk politycznych, pod red. K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, ASPRA-JR, Warszawa 2007 Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, pod red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, lipiec 2009 Raport Polska 2011. Gospodarka- Społeczeństwo-Regiony, pod red. P. Żubera, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2011 Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin 2013

IX. Stopień, Imię i nazwisko adres e-mail

PROWADZĄCY PRZEDMIOT dr Jerzy Bojko, mgr Eleni Daniiloudi [email protected]