K A R T A P R Z E D M I O T U

KARTA PRZEDMIOTU I. Nazwa przedmiotu: Kierunek studiów: Poziom studiów: Forma studiów: Specjalność: Profil: Liczba ECTS: Semestr: Wymagania wstępne: ...
10 downloads 6 Views 554KB Size
KARTA PRZEDMIOTU I. Nazwa przedmiotu: Kierunek studiów: Poziom studiów: Forma studiów: Specjalność: Profil: Liczba ECTS: Semestr: Wymagania wstępne:

Język wykładowy: Cele C01 przedmiotu:

C02 C03 C04 II. Zakres Wiedza:

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Gry decyzyjne Kod: Zxx Bezpieczeństwo wewnętrzne Studnia drugiego stopnia Stacjonarne Zarządzanie kryzysowe, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego ogólnoakademicki 5 piąty Osoba rozpoczynająca naukę w ramach przedmiotu „Gry decyzyjne” powinna posiadać w szczególności następujące kompetencje: - rozumieć i posługiwać się podstawowymi pojęciami z obszaru zarządzania, - znać różne oznaczenia (notacje) podstawowych operatorów logicznych: negacja, iloczyn logiczny, suma logiczna, - znać komponenty, z których budowane są schematy blokowe i reguły konstruowania schematów blokowych zobrazowujących proces, - znać podstawowe własności algebry Boole’a. polski Nabycie umiejętności umożliwiających rozwiązywanie wybranych problemów decyzyjnych w warunkach konfliktu i kooperacji Nauczenie konstruowania i walidowania procedur zarządczych dla różnych rodzajów zagrożeń w oparciu o mechanizmy teoriogrowe Nauczenie podejmowania decyzji ze szczególnym wyeksponowaniem mechanizmów teoriogrowych Poszerzenie świadomości sytuacyjnej o występowaniu związków przyczynowo-skutkowych w sferze identyfikowania i przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kod

GD_W01 GD_W02 GD_W03 GD_W04

Umiejętności:

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH

GD_U05

GD_U06

Opis efektu

Sposób oceny

W obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego posiada wiedzę, by identyfikować problemy decyzyjne i je klasyfikować Jak konstruować ścieżki decyzyjne pozwalające rozwiązywać problemy decyzyjne w warunkach konfliktu i kooperacji Jak sformułować i zapisać problem decyzyjny oraz sposoby jego rozwiązania

Praca z wykorzystaniem oprogramowania dedykowanego Praca pisemna opracowanie scenariusza wielowariantowego Praca pisemna: formalizacja problemu decyzyjnego (case) Kolokwium

Jakie związki przyczynowo-skutkowe należy brać pod uwagę i w jakim zakresie przy podejmowaniu decyzji Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł w celu identyfikacji i rozwiązania problemu decyzyjnego Umie zastosować mechanizmy teoriogrowe w celu rozwiązania problemu w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego

Opracowanie eseju w oparciu o źródła polskie i zagraniczne Kolokwium - test

GD_U07

GD_U08 Kompetencje społeczne

GD_K09 GD_K10

III. Forma

W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 K01 K02 K03

Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie Potrafi opracować procedurę zarządzania kryzysowego wraz z walidacją stosując mechanizmy teoriogrowe Posiada świadomość, iż proces zarządczy wymaga permanentnego udoskonalania Rozumie jakie wartości dodane generuje stosowanie mechanizmów teoriogrowych w zarządzaniu kryzysowym

GD_K11

Wykazuje gotowość do implementacji w życiu zawodowym reguły Kaizen

GD_K12

Potrafi odpowiednio argumentować i zachęcać do stosowania mechanizmów teoriogrowych do wypracowania jak najlepszych mechanizmów podejmowania decyzji TREŚCI PROGRAMOWE

Prezentacja

Sprawozdania z ćwiczeń Sprawozdania z ćwiczeń Obserwacje zachowań, nieformalne rozmowy, prace pisemne Obserwacje zachowań, nieformalne rozmowy, prace pisemne Obserwacje zachowań, nieformalne rozmowy, prace pisemne

Tematyka

WYKŁADY (W) Sprawy organizacyjne. Ontologia przedmiotu. Bazowy aparat pojęciowy Historia gier decyzyjnych Rodzaje gier Podstawy metodologiczne gier decyzyjnych Proces decyzyjny Kolokwium nr 1 Strategie, taktyki, operacje Kryteria podejmowania decyzji: Hurwitza, Walda, Savage’a, Laplace’a Szkielet gry decyzyjnej (gra bazowa) Metody scenariusze w grach decyzyjnych Grafy i sieci Drzewo decyzyjne. Ścieżki decyzyjne. Symulacje interaktywne Mechanizmy wspomagania decyzji Kolokwium nr 2 Punkty równowagi Nasha Dylemat więźnia Rozwiązanie von Neumana-Morgersterna Rozwiązanie dominujące i niezdominowane Wartość Shapley’a. Indeksy: Shapley’a, Shubika, Banzhafa Leassons Learnt w grach decyzyjnych Wartość gier decyzyjnych. KONWERSATORIA (K) Mechanizm ekstrakcji bytów i relacji Atrybuty charakteryzujące grę Etapy rozgrywania gry

Liczba godzin

0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1

K04 K05 C01 C02 C03 C04 C05 L01 L02 L03 L04 L05 IV. Forma

W01 W02 W03 W04 W05

Systemy uczące się Komunikaty w grze decyzyjnej ĆWICZENIA (C) Studium indywidualnego przypadku Wyznaczanie punktu siodłowego Budowa scenariusza bazowego gry decyzyjnej Parametryzacja gier Analizy i optymalizacje czasowe LABORATORIA (L) Zapoznanie się ze specjalistycznym oprogramowaniem Budowa ontologii problemu decyzyjnego Schemat blokowy procesu decyzyjnego Parametryzacja gier Podejmowanie decyzji uwarunkowanych czasowo KORELACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kod efektu przedmiotu GD_W01, GD_K10, GD_K11, GD_K12 GD_W01, GD_W03, GD_K10, GD_K11 GD_W01÷GD_W02, GD_U07 GD_W02, GD_U06, GD_U08

W07

GD_W02÷GD_W04, GD_U06, GD_U08 GD_W01÷GD_W04, GD_U06÷GD_U08, GD_K10÷GD_K12

W08

GD_W03, GD_U08

W09

GD_W03, GD_U08

W06

W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 K01 K02 K03 K04

GD_W02÷ GD_W04, GD_U08 GD_W02÷GD_W04, GD_U08 GD_W02÷GD_W04, GD_U08 GD_W02÷GD_W04, GD_U08 GD_W02÷GD_W04, GD_U08÷GD_U09 GD_W02,GD_W04, GD_U08 GD_W01÷GD_K12 GD_W03, GD_U06 GD_W03, GD_U06 GD_W03, GD_U06 GD_W03, GD_U06 GD_W03, GD_U06 GD_W09÷GD_W12 GD_W09÷GD_K12 GD_W02÷GD_K04 GD_W01÷GD_W04 GD_W02÷GD_W04, GD_U06, GD_U08 GD_W04÷GD_U06,

Kod efektu kierunkowego BW2_U03, BW2_U05, BW2_U08 BW2_W02, BW2_W11 BW2_W01, BW2_W04 BW2_U02, BW2_U08 BW2_W02, BW2_U02, BW2_U04, BW2_U13 BW2_U08, BW2_U12 BW2_W01, BW2_W04, BW2_U03, BW2_U05, BW2_U08, BW2_U13 BW2_W18, BW2_U02, BW2_U14 BW2_W31, BW2_U02 BW2_U04, BW2_U06 BW2_U04, BW2_U06 BW2_U04, BW2_U06 BW2_U04, BW2_U06 BW2_U04, BW2_U06

1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2

Kod efektu obszarowego S2A_U01÷S2A_U06 S2A_W06 S2A_W01÷S2A_W03 S2A_U01, S2A_U05, S2A_U06 S2A_W06, S2A_U01, S2A_U02, S2A_U04, S2A_U05, S2A_U01, S2A_U04, S2A_U06 S2A_W06, S2A_W02, S2A_U01÷S2A_U06, S2A_W03, S2A_W08, S2A_U01, S2A_U05 S2A_W02, S2A_W08, S2A_U01, S2A_U05 S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05 S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05 S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05 S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05 S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05

BW2_U04, BW2_U06 BW2_W18, BW2_U02, BW2_U04, BW2_U06, BW2_U14 BW2_U04÷BW2_U06 BW2_U04÷BW2_U06 BW2_U04÷BW2_U06 BW2_U04÷BW2_U06 BW2_U04÷BW2_U06 BW2_K01, BW2_K06 BW2_W25, BW2_K01, BW2_U03, BW2_U03, BW2_U05, BW2_U08 BW2_U06 BW2_U04, BW2_U06

S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05 SA2_W03, SA2_W08, SA2_U01, SA2_U02, SA2_U04, SA2_U05, S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05 S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05 S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05 S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05 S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05

BW2_W25, BW2_K01,

S2A_W06, S2A_W08,

S2A_K01, S2A_K06 S2A_W06, S2A_W08, S2A_K01, S2A_U02, S2A_K03 SA2_U01÷SA2_U06 S2A_U02, S2A_U04, S2A_U05 S2A_U02, S2A_U04, S2A_U05

K05 C01 C02 C03 C04 C05 L01 L02 L03 L04 L05 V.

GD_U09÷GD_K11

BW2_U03, BW2_K06

GD_W04, GD_U08

BW2_U04, BW2_W20, BW2_U03

GD_W01 GD_W03, GD_U06 GD_W02÷GD_W03, GD_U06 GD_W01 GD_W03÷GD_W04, GD_U06, GD_U08 GD_U05, GD_U07 GD_W01÷GD_U05 GD_W02÷GD_W04, GD_U06, GD_U08 GD_W01, GD_U07 GD_W02÷GD_W03

S2A_K01, S2A_U02, S2A_U03, S2A_K06 S2A_U02÷S2A_U03, S2A_W02, S2A_W07, S2A_W08, S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05 S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05 S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05 S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05 S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05

BW2_U04, BW2_U06 BW2_U04, BW2_U06 BW2_U04, BW2_U06 BW2_U04, BW2_U06 BW2_U04, BW2_U06 BW2_U03, BW2_U12 BW2_U03, BW2_U05, BW2_U08 BW2_U04, BW2_U06

S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05

BW2_U04, BW2_U06 BW2_U04, BW2_U06

S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05 S2A_U02, S2A_U04÷S2A_U05

S2A_U02÷S2A_U04 S2A_U01÷S2A_U05

NAKŁAD PRACY STUDENTA Forma aktywności

Wykład Ćwiczenia Laboratoria Seminaria Konwersatoria Konsultacje Rozliczenie rygorów przedmiotu Przygotowanie do ćwiczeń Opanowanie informacji Przygotowanie do rozliczenia rygorów RAZEM

Liczba godzin kontaktowych 20 6 9 5 10 10

Liczba godzin niekontaktowych

60

Razem liczba godzin

Pkt. ECTS

145

5

-

15 50 20 85

VI.

METODY I NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1.

Wykład. Laptop. Rzutnik multimedialny / Tablica interaktywna / Clipchart. Oprogramowanie specjalistyczne. Gry dydaktyczne. Gry planszowe. Clipchart. Gra interaktywna. Komputerowe gry symulacyjne. Rzutnik multimedialny / Tablica interaktywna / Clipchart. Metoda przypadków. Laptop. Rzutnik multimedialny / Tablica interaktywna / Clipchart. Metoda sytuacyjna. Laptop. Rzutnik multimedialny / Tablica interaktywna / Clipchart. Konwersatorium. Laptop. Rzutnik multimedialny / Tablica interaktywna / Clipchart. Pokaz z omówieniem. Laptop. Rzutnik multimedialny / Tablica interaktywna / Clipchart. Zajęcia laboratoryjne. Zestawy komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem..

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

VII.

FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU Rygor

Zaliczenie

VIII.

Kryteria składowe Kolokwia Konwersatoria Test Ćwiczenia Laboratoria

Waga 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

LITERATURA

1.

OBOWIĄZKOWA Barton R., Wprowadzenie do symulacji i gier, PWN, Warszawa 1974

2.

Berne E., W co grają ludzie, Psychologia stosunków międzyludzkich., PWN, Warszawa 2004

3.

Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa 1975 Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja – Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, PWN, Warszawa 2004

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe., Bel Studio, Warszawa 2007 Goźlińska E., Jak skonstruować grę dydaktyczną, WSiP, Warszawa 2004 Przybyłowski J., Logika z ogólną metodologią nauk. Podręcznik dla humanistów., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000 Rosenberger L., Nash J., Graham A., Decydujący czynnik. Analiza podstawą właściwych decyzji, APN Promise, Warszawa 2009 Straffin P., Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001 Watson J., Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011 UZUPEŁNIAJĄCA Barczak A., Komputerowe gry wojenne, Bellona, Warszawa 1996 Gibson D., Aldrich C., Prensky M., Games and simulations in online learning. Hershey, London, Melbourne, Singapore, Information Science Publishing, London 2007 Koźmińcki A., Piotrkowski W., Zarządzanie - teoria i praktyka, Warszawa 1998 Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1998 Krupski R., Podstawy organizacji i zarządzania, Wrocław 1999 Chajbowicz A., Kocowski T. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Wrocław 2009 Fehler W. (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2010 Kamiński M., Gry więzienne – tragikomiczny świat polskiego więzienia, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006 Law A. M., Simulation Modeling and Analysis, McGraw-Hill, Singapore 2007. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno – ustrojowe, Rzeszów 2008 Misiuk A., Nowakowski Z., Pomykała M., Rajchel K., Zarządzanie ochroną porządku i 5bezpieczeństwa publicznego w państwie, Rzeszów 2005 Nasar S., Piękny umysł, Wydawnictw Albatros A. Kuryłowicz i Muza S.A., Warszawa 2003 Niciński K., Sałaciński K., Planowanie ochrony zabytków na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, Kraków 2009 Piątek Z., Procedury i przedsięwzięcia systemu reagowania, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2006 Pieprzny S., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów 2007 Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008 Sałaciński K., Bezpieczeństwo dóbr kultury. Nowe idee i technologie, Warszawa 2001 Sprengel B., Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, Włocławek 2004 Szymaniak A. (red.), Samorząd a Policja. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, Poznań 2007 Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk 1999 Zych J., Wybrane problemy konstruowania gry wojennej, Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 2003. Zych J., Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym, [w:] E. Sobczak (red. naukowa). Nowe wyzwania i wykorzystanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym. Wydawnictwo Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010

IX. Stopień, Imię i nazwisko adres e-mail, tel.

PROWADZĄCY PRZEDMIOT dr Bartłomiej PĄCZEK [email protected], 261 262 929