K A R T A P R Z E D M I O T U

KARTA PRZEDMIOTU I. Nazwa przedmiotu: Kierunek studiów: Poziom studiów: Forma studiów: Specjalność: Profil: Liczba ECTS: Semestr: Wymagania wstępne: J...
2 downloads 3 Views 491KB Size
KARTA PRZEDMIOTU I. Nazwa przedmiotu: Kierunek studiów: Poziom studiów: Forma studiów: Specjalność: Profil: Liczba ECTS: Semestr: Wymagania wstępne: Język wykładowy: Cel C01 przedmiotu:

C02 C03 II. Zakres Wiedza:

Kod

Ceo01 Ceo02

Umiejętności:

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa Kod: Ceo Bezpieczeństwo wewnętrzne Studia I stopnia niestacjonarne bezpieczeństwo morskie państwa akademicki 5 6 podstawowa wiedza z ekonomi, MSG, MSE polski Prezentacja miejsca, znaczenia i motywacji podejmowania decyzji przez przedsiębiorstwa, branże gospodarcze oraz państwo Przybliżenie roli państwa w gospodarce krajowej oraz jego aktywnej roli w rozwiązywaniu problemów gospodarczych w tym problemów bezpieczeństwa ekonomicznego kraju Zapoznanie z możliwościami wykorzystania surowców krajowych oraz uwarunkowaniami i zasobami istniejących obecnie bogactw naturalnych państwa EFEKTY KSZTAŁCENIA Opis efektu

Posiada wiedzę umożliwiają identyfikację i opis struktur państwa oraz konsekwencji funkcjonowania zasad gospodarczo - finansowych w kraju Zna podstawowe wielkości posiadanych zasobów naturalnych państwa oraz możliwości importu, a szczególnie funkcje państwa w handlu międzynarodowym

Sposób oceny

kolokwium praca pisemna podczas zajęć praca pisemna podczas zajęć praca pisemna podczas zajęć praca pisemna na zajęciach kolokwium

Ceo03

Zna motywacje i uwarunkowania podejmowania decyzji państwa w zabezpieczeniu wystarczającej surowców, źródeł energie

Ceo04

Zna motywacje i uwarunkowania podejmowania decyzji państwa w zabezpieczeniu finansowym

Ceo05

Potrafi interpolować wnioski z obszaru ekonomi na problemy bezpieczeństwa (potrafi identyfikować problem ekonomizacji bezpieczeństwa państwa)

Ceo06

Dokonuje obserwacji zjawisk i procesów w gospodarce oraz potrafi opisać i zinterpretować problemy ekonomiczne stosując podstawowe pojęcia teoretyczne Potrafi zinterpretować i ocenić skutki zadłużenia państwa praca oraz określić uwarunkowania wzrostu gospodarczego pisemna kraju na zajęciach Dokonuje oceny proponowanych rozwiązań problemów kologospodarczych w ramach polityki gospodarczej z kwium

Ceo07

Ceo08

Kompetencje społeczne

Ceo09 Ceo10 Ceo11

III.

uwzględnieniem skutków dla bezpieczeństwa wewnętrznego Posiada umiejętność rzeczowego argumentowania stanowiska w zakresie zaspokajania potrzeb ekonomicznych przez państwo Potrafi prezentować i bronić swoich poglądów i uznawać argumentację innych W oparciu o uzyskaną podstawową wiedzę z BEP potrafi doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z tego obszaru

krótka praca domowa odpowiedź tablicowa krótka praca domowa

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma

Tematyka

W01

Bezpieczeństwa ekonomicznego państwa pojęcie, istota , charakter (ogólne pojęcie bezpieczeństwa: bezpieczeństwo jako dobro publiczne: definicje i płaszczyzny bezpieczeństwa państwa) Działania ze strony państw powodujące zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego (mechanizm agresji ekonomicznej; metody i techniki wojny gospodarczej ekonomicznego ; działania państw zmierzające do zaburzenia bilansu płatniczego oraz możliwość eksportu i importu ;działania państw zmierzające do zaburzenia stabilności stopy procentowej i kursu walutowego ; działania państw zmierzające do zaburzenia stabilnego i efektywnego systemu oszczędzania .) Zagrożenia bezpieczeństwa państwa wynikające z rozwoju i funkcjonowania gospodarki światowej (funkcjonowanie rynków finansowych jako źródło zagrożeń dla bezpieczeństwa ekonomicznego ; działania aktorów niepaństwowych w ramach szarej strefy; szpiegostwo technologiczne; omijanie opodatkowania i pranie brudnych pieniędzy). Metody i środki działania państw mające przeciwdziałać zagrożeniom dla bezpieczeństwa ekonomicznego (ochrona zrównoważonego bilansu płatniczego ; możliwości eksportu i importu; ochrona stabilnych stóp procentowych i kursu walutowego; ochrona systemu przechowywania oszczędności; ochrona dopływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych; ochrona dopływu technologii .) Polityka zagraniczna a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa (państwo i polityka zagraniczna ; globalizacja i nowe uwarunkowania polityki zagranicznej; polityka a ekonomia w relacjach globalnych; cele polityki zagranicznej; polityczne środki oddziaływania na bezpieczeństwo ekonomiczne) Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w świetle ustawy o finansach publicznych (konstytucyjne podstawy finansów publicznych; ustawa o finansach publicznych ; zasada legalizmu z perspektywy ustawy o finansach publicznych; zasada limitowania zadłużenia w ustawie o finansach publicznych; zasada planowania, gromadzenia i wydatkowania środków publicznych) Podatki i ich pobór a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa (potrzeby zmian legislacyjnych w podatkach samorządowych; ulga podatkowa a skutki dla budżetu; oszustwa w handlu - skutki finansowe; jednolity system przymusowej egzekucji świadczeń) Gospodarka nieoficjalna a system bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

W02

W03

W04

W05

W06

W07

W08

Liczba godzin

2 2

2

2

2

1

1

1

(przyczyny uchylania się od opodatkowania; pojęcie szarej strefy w gospodarce ; rodzaje oszustw podatkowych; sposoby przeciwdziałania patologiom podatkowym; konstrukcja opodatkowania nieujawnionych dochodów jako gwarant bezpieczeństwa systemu podatkowego) W09 Ubezpieczenia społeczne a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa (typologia systemów ubezpieczeń społecznych oraz krótka charakterystyka systemów ubezpieczeń społecznych w Polsce; ryzyko w systemie ubezpieczeń społecznych; bezpieczeństwo systemów ubezpieczeń społecznych w Polsce) W010 Wywiad gospodarczy (pojęcie wywiadu gospodarczego: szpiegostwo przemysłowe: biały wywiad; szary wywiad; czarny wywiad ) C01 Bezpieczeństwo państwa a współczesne pojęcia bezpieczeństwa C02 Bezpieczeństwa ekonomicznego państwa a handel państwa: wew., zagr. C03 Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe państwa C04 Bezpieczeństwo żywności i dostępu do czystej wody C05 Kolokwium C06 Bezpieczeństwo finansowe państwa C07 Banki jako ogniwa sieci bezpieczeństwa finansowego. C08 Szara strefa a bezpieczeństwo ekonomicznego państwa C09 Instytucje państwa do walki z przestępczością gospodarczą C010 Kolokwium IV. KORELACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Forma

1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1

Kod efektu kierunkowego

Kod efektu obszarowego

Ceo01, Ceo01, Ceo05, Ceo06, Ceo07, Ceo08 Ceo05, Ceo06, Ceo07, Ceo08

BW1_W01 BW1_W01 BW1_W02 BW1_W03 BW1_W07 BW1_W20 BW1_W20 BW1_W17 BW1_W21 BW1_W22 BW1_U01 BW1_U02

S1A_W01 S1A_W03 S1A_W01 S1A_W03 S1A_W03 S1A_W04 S1A_W03 S1A_W08 S1A_W03 S1A_W02 S1A_W02 S1A_W09 S1A_W08 S1A_W02 S1A_W05 S1A_U01 S1A_U03 S1A_U01 S1A_U05

C03

Ceo05, Ceo06, Ceo07, Ceo08

BW1_U03

S1A_U02 S1A_U03

C04

Ceo05, Ceo06, Ceo07, Ceo08

BW1_U05

S1A_U03 S1A_U04 S1A_U05 S1A_U03 S1A_U04 S1A_U05 S1A_U03 S1A_U04 S1A_U05 S1A_U03 S1A_U04 S1A_U05 S1A_U03 S1A_U04 S1A_U05 S1A_U01 S1A_U06 S1A_U01 S1A_U06

W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W010 C01 C02

C05 C06 C07 C08 C09 C010 V.

Kod efektu przedmiotu

1

Ceo01, Ceo01, Ceo01, Ceo02, Ceo01, Ceo03, Ceo01, Ceo02, Ceo04 Ceo04

Ceo05, Ceo06, Ceo07, Ceo08 Ceo05, Ceo06, Ceo07, Ceo08 Ceo05, Ceo06, Ceo07, Ceo08 Ceo05, Ceo06, Ceo07, Ceo08 Ceo05, Ceo06, Ceo07, Ceo08 Ceo05, Ceo06, Ceo07, Ceo08 Forma aktywności

Liczba godzin kontaktowych

BW1_U05 BW1_U05 BW1_U05 BW1_U05 BW1_U08 BW1_U08 Liczba godzin niekontaktowych

Razem liczba godzin

Pkt. ECTS

Wykład Ćwiczenia Seminaria Konwersatoria Konsultacje Rozliczenie rygorów przedmiotu Przygotowanie do ćwiczeń Opanowanie informacji Przygotowanie do rozliczenia rygorów RAZEM

VI.

20 30 0 0 30 10 x 80

x 155

5

40 20 15 75

METODY DYDAKTYCZNE

1. 2. 3.

- wykład; - wykład z prezentacją multimedialną; - ćwiczenie; - ćwiczenia przedmiotowe wykaz tez do dyskusji; - praca w grupach i inne aktywizujące; - prezentacja multimedialna analiza przypadków;

VII.

FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU Rygor

Zaliczenie

Kryteria składowe średnia ze sprawdzianów na ćwiczeniach ocena z kolokwium ocena z przygotowania i aktywności na seminarium

Waga 0,4 0,4 0,2

Egzamin

VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. 2. 3. 4.

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA OBOWIĄZKOWA E. Frejtag-Mika, Z.Kołodziejak, W Putkiewicz, Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Radom 1996 S. Gardocki Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w: Stosunki Międzynarodowe, nr 1-2/2007 K. Księżopolski Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Warszawa 2004 R. Jakubczak, J. Flis Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2007 Zięba R.: "Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie", WAiP, Warszawa 2008 K Śukrowska., M Grącik.: "Bezpieczeństwo międzynarodowe - teoria i praktyka", SGH Warszawa 2006 Marszałek A. (red.) : "Integracja europejska. Podręcznik akademicki", PWE Warszawa 2004 R. Zięba: "Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje, struktury, funkcjonowanie", Warszawa 2004 R. Borowiecki, M. Romanowska: "System informacji strategicznej: wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa", Diffin, Warszawa 2001 E. Luttwak, Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani gospodarki światowej, Wrocław: 2000 S. Kurek, Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, [w:] Ekonomika bezpieczeństwa państwa średniej wielkości. Teoria i praktyka, red. nauk. S. Kurinia, M. Krč, AON–VA, Warszawa–Brno 2000 Z. Stachowiak, Bezpieczeństwo ekonomiczne, [w:] Ekonomika obrony, red. nauk. W. Stankiewicz, AON, Warszawa 1994. Wybrane problemy ekonomiki bezpieczeństwa, red. nauk. Z. Stachowiak, J. Płaczek, AON, Warszawa 2002. W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Wydawnictwa Akademickie i Profesionalne, Warszawa 2008. Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002. M.Kosek -Wojnar, K Surówka. Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa. 2007 E Ruśkowski., J. Salachna Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk. 2007 S. Owsiak Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa. 2002 A. Hanusz, Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Kraków 2009 L Jędrzejewski. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Branta, BydgoszczGdańska. 2007 UZUPEŁNIAJĄCA Ł. Gacek, Chiny-Rosja. Strategiczne partnerstwo czy nieunikniony konflikt? Wybrane aspekty kształtowania się relacji wzajemnych, w: J. Marszałek - Kawa (red.), Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania, Toruń 2008 Roczniki Strategiczne, 2001-20010 K. Księżopolski Euro jako waluta konkurująca z dolarem w: Integracja europejska. Instytucje. Polityka. Prawo. Red G. Michałowska, Warszawa 2003 K. Księżopolski Wpływ rozszerzenia Unii na bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowej

5. 6. 7. 8. 9.

w: Stosunki Międzynarodowe, nr 3-4/2007 E. Haliżak Regionalny kompleks bezpieczeństwa Azji Północno Wschodniej, Warszawa 2005 Podstawy, mechanizmy i procedury kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego Polski z punktu widzenia narodowej i sojuszniczej strategii obronnej. Cz. 1. Metodologia i model badań bezpieczeństwa ekonomicznego kraju, red. nauk. Z. Stachowiak, AON, Warszawa 2001. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002. Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, red. L. Paprzycki i Z. Rau (red.), Warszawa 2009. Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych, red. J. Kosiński, Szczytno 2003.

10. J. Bojarski, Przestępstwa gospodarcze związane z działalnością banków, Wyd. TNOiK, Toruń 2001. 11. D. Czajka, Przestępstwa menedżerskie, Wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2000. 12. O. Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994. 13. L. F.Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa, 2011 14. M. Kwieciński, Bezpieczeństwo informacji i biznesu, Zagadnienia wybrane, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o, Kraków 2010. 15. J. Łuczak, M Tryburski, Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji, ISO/IEC 2700, UE Poznań 2010. 16. USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.(Dz.U. z 1999r. Nr 101 poz. 1178 zm.: Dz.U. z 2000r. Nr 86 poz. 958, Dz.U. z 2000r. Nr 114 poz. 1193, Dz.U. z 2001r. Nr 67 poz. 679, Dz.U. z 2001r. Nr 49 poz. 509, Dz.U. z 2001r. Nr 102 poz. 1115, Dz.U. z 2001r. Nr 147 poz. 1643, Dz.U. z 2002r. Nr 1 poz. 2, Dz.U. z 2002r. Nr 115 poz. 995, Dz.U. z 2002r. Nr 130 poz. 1112, Dz.U. z 2003r. Nr 86 poz. 789, Dz.U. z 2003r. Nr 128 poz. 1176, Dz.U. z 2003r. Nr 217 poz. 2125.).

IX. Stopień, Imię i nazwisko adres e-mail

PROWADZĄCY PRZEDMIOT dr Marian Morawski [email protected]