K A R T A P R Z E D M I O T U

KARTA PRZEDMIOTU I. Nazwa przedmiotu: Kierunek studiów: Poziom studiów: Forma studiów: Specjalność: Profil: Liczba ECTS: Semestr: Wymagania wstępne: J...
Author: Czesław Witek
2 downloads 0 Views 173KB Size
KARTA PRZEDMIOTU I. Nazwa przedmiotu: Kierunek studiów: Poziom studiów: Forma studiów: Specjalność: Profil: Liczba ECTS: Semestr: Wymagania wstępne: Język wykładowy:

C01 C02

Cel przedmiotu:

C03

C04

C05 II. Zakres Wiedza:

Opis efektu

Zd01

Student ma wiedzę z zakresu definiowania podstawowych pojęć zarządzania zespołami ludzkimi

Zd02

Student ma wiedzę w zakresie podstawowych wyznacznikach procesu zarządzania potencjałem społecznym organizacji w procesie fuzji i przejęć, które coraz częściej określają wytyczne dla procesu zarządzania zasobami pracy w organizacji. Student zna teorie rozwoju kariery pracownika i ścieżki jego doskonalenia np. poprzez system szkoleń oraz zna założenia procesu zarządzania karierą pracownika. Student zna procedury i narzędzia służące do tworzenia i rozwoju zasobów ludzkich, rekrutacji pracowników, selekcji kandydatów i wprowadzenia nowego pracownika do pracy Student identyfikuje podstawowe koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi i uwarunkowania wewnętrzne oraz zewnętrznego tego procesu; Student wykorzystuje podstawowe techniki i metody oceny pracownika do jego skutecznej oceny Student zna umiejętność rozpoznawania siły oddziaływania i znaczenia poszczególnych narzędzi motywacji. Student potrafi prezentować i bronić swoich poglądów i uznawać argumentację innych

Zd04 Zd05 Zd06 Zd07 Kompetencje społeczne

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Zarządzanie zespołami ludzkimi Kod: Zd Bezpieczeństwo narodowe Studia I stopnia Stacjonarne Bezpieczeństwo Morskie Państwa akademicki 3 VI Podstawowa wiedza z zakresu wiedzy o społeczeństwie, public relations i autoprezentacji polski Przybliżenie wiedzy pozwalającej zrozumieć wpływ zarządzania kadrami na zarządzanie w instytucjach. Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi: istoty i znaczenia kapitału społecznego organizacji do gospodarowania zasobami ludzkimi; procedur i narzędzi służących do planowania zasobów ludzkich, rekrutacji pracowników, selekcji kandydatów i wprowadzenia nowego pracownika do pracy; teorii rozwoju kariery pracownika i ścieżki jego doskonalenia np. poprzez system szkoleń. Zdobycie umiejętności w zakresie procesu zarządzania karierą pracownika oraz zarządzania potencjałem społecznym organizacji w procesie fuzji i przejęć, które coraz częściej określają wytyczne dla procesu zarządzania zasobami pracy w organizacji. Zdobycie umiejętności w zakresie identyfikacji podstawowych koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi i uwarunkowań wewnętrznych oraz zewnętrznych tego procesu. Zdobycie umiejętności w zakresie rozpoznawania podstawowych technik i metod oceny pracownika. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kod

Zd03

Umiejętności:

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH

Zd08

Sposób oceny prace pisemne podczas zajęć prace pisemne podczas zajęć prace pisemne podczas zajęć prace pisemne podczas zajęć kolokwium kolokwium kolokwium wypowiedz ustna

Zd09 Zd10

Student w oparciu o uzyskaną podstawową wiedzę z zarządzania zespołów ludzkich potrafi doskonalić swoją wiedzę i umiejętności Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do zarządzania swoją własną firmą

III.

przegląd literatury symulacje

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma

Tematyka

W01

Wprowadzenie do zarządzania kadrami w instytucji Treść: Istota i cel ZZL. Elementy procesu ZZL. Zadania (funkcje) kierownika w Zarządzaniu organizacją. Cechy skuteczności kierowania. Zachowania organizacyjne Treść: Operacyjne, społeczne i psychologiczne korzyści z pracy zespołowej. Fazy tworzenia zespołu. Funkcje i rodzaje norm, cele grupowe, integracja i spójność grupowa. Struktura grupy i role grupowe, konstruktywne i niekonstruktywne zachowania członków zespołu, metody i techniki pracy grupowej, grupowe podejmowanie decyzji, organizowanie zebrań. Umiejętności interpersonalne Treść: inteligencja emocjonalna, asertywność, radzenie sobie z sytuacjach konfliktowych, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem. Komunikacja w organizacji Treść: funkcje komunikacji, modele komunikacji, elementy składające się na komunikację, bariery skutecznej komunikacji, aktywne słuchanie, przekazywanie informacji zwrotnych, komunikacja i obieg informacji, polityka otwartych i zamkniętych drzwi, sieci komunikacyjne, komunikacja w sytuacjach kryzysowych, wystąpienia publiczne. Motywowanie w teorii i praktyce Treść: motywowanie, motywacja; zarządzanie naukowe; Human Relations; teoria X i Y; hierarchia potrzeb; czynniki higieny, wzbogacanie prac; motywatory; wzmocnienie pozytywne, wygaszanie; spójność systemu wynagrodzeń. Przywództwo Treść: Lider, przywódca transformacyjny, przywództwo sytuacyjne, przywództwo zorientowane na zasady, zachowania dyrektywne lub wspierające, styl autokratyczny, demokratyczny, liberalny, ewolucyjny model przywództwa, zachowania zorientowane na zadania, i na pracowników Zarządzanie potencjałem społecznym instytucji Treść: Zasoby ludzkie, potencjał społeczny, kapitał ludzki; zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL), funkcja personalna, strategia personalna; dział Human Resources (HR); model sita, model kapitału ludzkiego; rekrutacja wewnętrzna, rekrutacja zewnętrzna; opis stanowiska. Narzędzia rekrutacji Treść: „Wielka piątka”; Assessment Centre; kwestionariusz MAPP; wskaźnik typów MBTI; metoda Thomas International ; metoda biograficzna. Rozwój i ocena potencjału społecznego instytucji Treść: szkolenie, coaching, mentoring; system ocen okresowych; rozmowa oceniająca; Informacja zwrotna. Zarządzanie zasobami ludzkimi w kryzysie

W02

W03 W04

W05

W06

W07

W08 W09 W10 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 IV. Forma

W01 W02 W03

Podstawowe informacje o zarządzaniu kadrami w instytucji Zachowania organizacyjne Umiejętności interpersonalne Komunikacja w organizacji Motywowanie w teorii i praktyce Przywództwo Zarządzanie potencjałem społecznym instytucji Narzędzia rekrutacji Rozwój i ocena potencjału społecznego instytucji Zarządzanie zasobami ludzkimi w kryzysie KOLOKWIUM

1

3

2

2

2

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

KORELACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kod efektu przedmiotu

Kod efektu kierunkowego

Zd01, Zd05

BN1_W01, BN1_U02

Kod efektu obszarowego S1A_W01, S1A_U01

Zd02 Zd03

BN1_W02 BN1_W18

S1A_W03 S1A_W06

W04

Zd02, Zd03, Zd07

S1A_W03 , S1A_W06, S1A_U08

Zd02, Zd03

BN1_W02, BN1_W18, BN1_U10 BN1_W02, BN1_W18 BN1_W02, BN1_W18, BW1_W28, BN1_U06 BN1_W02, BN1_W18, BW1_W28, BN1_U06 BN1_W02, BN1_W18, BW1_W28, BN1_U06 BN1_W02, BN1_W18, BW1_W28, BN1_U06 BN1_W02, BN1_W18

W05 W06

Zd02, Zd03 Zd02, Zd03, Zd04, Zd06

W07

Zd02, Zd03, Zd04, Zd06

W08

Zd02, Zd03, Zd04, Zd06

W09

Zd02, Zd03, Zd04, Zd06

W10 C01

Zd01, Zd05, Zd08

BN1_W01, BN1_U02, BN1_K02

S1A_W01, S1A_U01, S1A_K02

C02 C03 C04

Zd02, Zd08 Zd03, Zd08 Zd02, Zd03, Zd07, Zd08

C05

Zd02, Zd03, Zd08

S1A_W03, S1A_K02 S1A_W06, S1A_K02 S1A_W03 , S1A_W06, S1A_U08, S1A_K02 S1A_W03 , S1A_W06, S1A_K02

C06

Zd02, Zd03, Zd04, Zd06, Zd08

C07

Zd02, Zd03, Zd04, Zd06, Zd08

C08

Zd02, Zd03, Zd04, Zd06, Zd08

C09

Zd02, Zd03, Zd04, Zd06, Zd08

C10

Zd02, Zd03, Zd08

C11 V.

Zd09, Zd10

BN1_W02, BN1_K02 BN1_W18, BN1_K02 BN1_W02, BN1_W18, BN1_U10, BN1_K02 BN1_W02, BN1_W18, BN1_K02 BN1_W02, BN1_W18, BW1_W28, BN1_U06, BN1_K02 BN1_W02, BN1_W18, BW1_W28, BN1_U06, BN1_K02 BN1_W02, BN1_W18, BW1_W28, BN1_U06, BN1_K02 BN1_W02, BN1_W18, BW1_W28, BN1_U06, BN1_K02 BN1_W02, BN1_W18, BN1_K02 BN1_K06, BN1_K07

S1A_W03 , S1A_W06, S1A_W11, S1A_U06, S1A_K02 S1A_W03 , S1A_W06, S1A_W11, S1A_U06, S1A_K02 S1A_W03 , S1A_W06, S1A_W11, S1A_U06, S1A_K02 S1A_W03 , S1A_W06, S1A_W11, S1A_U06, S1A_K02 S1A_W03 , S1A_W06, S1A_K02 S1A_K06, S1A_K07

NAKŁAD PRACY STUDENTA Forma aktywności

Wykład Ćwiczenia Seminaria Konwersatoria Konsultacje Rozliczenie rygorów przedmiotu Przygotowanie do ćwiczeń Opanowanie informacji Przygotowanie do rozliczenia rygorów RAZEM

VI. 1. 2. 3. 4. 5.

S1A_W03 , S1A_W06 S1A_W03 , S1A_W06, S1A_W11, S1A_U06 S1A_W03 , S1A_W06, S1A_W11, S1A_U06 S1A_W03 , S1A_W06, S1A_W11, S1A_U06 S1A_W03 , S1A_W06, S1A_W11, S1A_U06 S1A_W03 , S1A_W06

Liczba godzin kontaktowych 20 20

Liczba godzin niekontaktowych

Razem liczba godzin

Pkt. ECTS

75

3

15

55

10 5 5 20

METODY DYDAKTYCZNE Wykład z prezentacją multimedialną Ćwiczenia Prezentacja multimedialna Analiza przypadku Dyskusja moderowana

VII.

FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU Rygor

Zaliczenie

Kryteria składowe obecność na zajęciach średnia ze sprawdzianów na ćwiczeniach ocena z przygotowania i aktywności na seminarium ocena z kolokwium

Waga 0,1 0,1 0,2 0,6

VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35.

36. 37. 38. 39. 40. 41.

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA OBOWIĄZKOWA Armstrong.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyd. ABC, Kraków 2005 http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Zarz%C4%85dzanie_zasobami_ludzkimi Współczesne systemy komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998 Witkowski T. (red.), Nowoczesne metody doboru i oceny personelu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 2000. Townend A., Jak doskonalić asertywność, praktyczny podręcznik asertywności dla menedżerów, Zysk i S-ka,1996 Torecki P., Kwestionariusz rekrutacyjny stosowany w metodzie biograficznej, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl aktualnie www.nf.pl Szóstak A., Psychologiczne problemy w ocenie pracowników, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl aktualnie www.nf.pl Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyd. Antykwa, Kraków 1998., 2005 Stoner J. i in., Kierowanie, PWE, Warszawa 1998 Skibiński A., Kwestionariusz MAPP, czyli motywacyjna analiza potencjału osobowego, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl, aktualnie www.nf.pl Sidor Rządkowska M., Efektywne motywowanie pracowników – zasady ogólne, Motywowanie Wynagradzanie, Nagradzanie, Grupa wydawnicza INFOR sp. z o.o., Warszawa 2004 Reykowski J., Teoria motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa 1975 Przywództwo, Harvard Business Review, Harvard Business School Press, Wydawnictwo Helion, 2005 Piotrowska A., Zachowania organizacyjne - opracowanie w formie maszynopisu do zajęć w ramach MBA w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego Peters T., B!znes Od nowa!, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2005 Mądry J., Niemczyk A., Szczepanik R., Motywują nas ludzie nie systemy, Personel i Zarządzanie, nr 6 (183), 2005 Motywacja nie jedno ma imię – wypowiedzi szefów firm i menedżerów, Harvard Business Review Polska, nr 7/8, 2006 Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998 Micklethwait J., Wooldridge A., Szamani zarządzania, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2000 Balbin R.M., Twoja rola w zespole, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003 Adamiec M, Kożusznik B., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, AKADE, Krak ów 2000 Barron-Tieger B., Tieger P.D., Rób to, do czego jesteś stworzony, Wydawnictwo Studio Emka Bernstein A.J., Rozen S.C., Trudni współpracownicy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003 Braun J., Puzzle osobowości, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl – aktualnie www.nf.pl Brown R., Procesy grupowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006 Ciołek A., M. Kosewski M., Kontinuum Assessment Center – od Selection Center do Development Center, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl, aktualnie www.nf.pl Cooper R., Sawaf A., EQ. Inteligencja emocjonalne w organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2000 Co dziś motywuje polskich menedżerów? – debata redakcyjna, Harvard Business Review Polska, nr 7/8, 2006 Covey S., Siedem nawyków skutecznego działania, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1996 Drozda Ł., Berebda Ratajczyk K., Rekrutacja zewnętrzna czy wewnętrzna, czyli co tracimy a co możemy zyskać obierając strategię doboru kadr, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl, aktualnie www.nf.pl Drucker P., Jak zarządzać samym sobą, Harvard Business Review Polska, nr 7/8, 2006 Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku. Muza SA, Warszawa 2000 Edelmann R. J., Konflikty w pracy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005 Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999 Global Business Nr 17 (107) - 2001 r. i Nr 13 (103) – 2001 Canadian International Management Institute - nowości światowej literatury biznesu w syntetycznych opracowaniach dostępne na stronie www.kiz.pl Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1997 Griffin R. Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 Grzesiuk L. i in. Umiejętności menedżera. Psychologia stosowana dla menedżerów, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1997 Guryn H., Portret Polaka pracującego – wnioski z badania PKPP Lewiatan oraz analizy IBM, Personel i Zarządzanie nr 8 (107), 2006 Harvard Business Review, Harvard Business School Press, Przywództwo, Wydawnictwo Helion, 2005 Herzberg F., Raz jeszcze o motywowaniu pracowników, Harvard Business Review Polska, nr 7/8,

42. 43.

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

2006 Hogan K., Sztuka porozumiewania, Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa 2001 Jarmuż S., Zastosowanie modelu „Wielkiej piątki” w doborze i ocenie personelu [w:] T. Witkowski (red) Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000 Johns T., Doskonałe zarządzanie czasem, Rebis, Poznań 1999 Johnson R., Doskonała praca zespołowa, Rebis, Poznań 1999 Kalkstein J., Tyma M., Rozmowa oceniająca, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl, aktualnie www.nf.pl Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, Arthur Andersen i Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 Kirkpatrick D.L., Ocena efektywności szkoleń, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2001 Komunikacja kryzysowa, artykuł zamieszczony na stronie www.trenerzy.pl Kostera M.:Zarządzanie personelem, Wyd. Antykwa, Kraków 2005 Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999 Majewska-Opiełka I., Umysł lidera, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1998 Maciejewska M., Iskierka-Kasperek E., Motywowanie pozapłacowe w czasie dekoniunktury jako szansa na sukces w przyszłości, Personel i Zarządzanie, nr 2, 2003 Łucewicz J., Organizacyjne zachowania człowieka, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999 Król-Fijewska M., Trening Asertywności, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1993 Król-Fijewska M., Fijewski P., Asertywność menedżera, PWE 2000 Krokowski M., Rydzewski P., Zarządzanie emocjami, Imperia, Łódź 2002 Makin P., Cooper G., Cox Ch., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 UZUPEŁNIAJĄCA Wach S. (opracowanie), Motywowanie – nauka na błędach, debata praktyków zarządzania personelem, Personel i Zarządzanie, nr 7 (196), 2006 Szczepanik R., Budowanie zespołu, One Press, Warszawa 2002 Tease A., Język ciała - jak czytać myśli ludzi z ich gestów, Kraków 1992 Rimmer A., Trzy modele oceny – wyzwania nowej gospodarki, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl, aktualnie www.nf.pl Selye H., Stres okiełznany, PIW, Warszawa 1987 Robbins S., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998 Oleksyn T., Quo vadis HRM, Personel, nr 17, 2001 Król-Fijewska M., Fijewski P., Asertywność menedżera, PWE 2000 Król-Fijewska M., Trening Asertywności, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1993 Łucewicz J., Organizacyjne zachowania człowieka, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999 Maciejewska M., Iskierka-Kasperek E., Motywowanie pozapłacowe w czasie dekoniunktury jako szansa na sukces w przyszłości, Personel i Zarządzanie, nr 2, 2003 Majewska-Opiełka I., Umysł lidera, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1998 Makin P., Cooper G., Cox Ch., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999 Kuczkowska J., Milczarek D., Przewodnik Dyrektora Personalnego, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl, aktualnie www.nf.pl Kurda W., Nie ma rozwoju firmy bez rozwoju kadr, Personel i Zarządzanie, nr 2, 2006 Kotarska D., Co i jak oceniać, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl, aktualnie www.nf.pl Koźmiński A., Piotrowski W. (red), Zarządzanie. Teoria i praktyka, wydanie V zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 Kożusznik B., Jezierski T., Psychologia doskonalenia zespołów. Wybrane zagadnienia, Katowice 1984 Kożusznik B., Psychologia zespołu pracowniczego, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2002 Skorupska-Górska J., Test na służbie firmy – jak optymalnie korzystać z metod testowych”, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl aktualnie www.nf.pl

IX.

PROWADZĄCY PRZEDMIOT

Stopień, Imię i nazwisko adres e-mail

dr hab. inż. Jerzy Kuliś, prof. nadzw. AMW, mgr inż. Ewa Iwanina [email protected]