BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Mirosław Rajca  45-256 OPOLE, ul. Grota Roweckiego 12a/214 skr. poczt. 2262 Pracownia:  46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f /fax (0-77) 4647853 ; kom. 0-604 795 074 E-mail: [email protected]

Rok założenia: 1998

METRYKA Stadium dokumentacji:

PROJEKTU

P R O J E K T B U D O W L A N Y

Kody wg CPV:

45100000-8; Przygotowanie terenu pod budowę 45113000-2; Roboty na placu budowy 45232423-3; Przepompownie ścieków 45231400-9; Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45310000-3; Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45316100-6; Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 45317000-2; Inne instalacje elektryczne 31000000-6; Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne 31120000-3; Generatory 31122000-7; Jednostki prądotwórcze 74200000-1; Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne 74260000-9; Usługi związane z budownictwem

Inwestor:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach 47-300 Krapkowice, ul. B. Czecha 1 Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej PK-3 wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i rurociągiem tłocznym z przepompowni położonych przy ul. Kozielskiej w m-ści Krapkowice Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków sanitarnych: PK-3 w Krapkowicach

Przedmiot zamówienia:

Nazwa opracowania: Adres obiektu: Branża:

PK-3 Krapkowice ul. Kozielska działka nr 66; 57/1; 58/1

Data opracowania:

Opole, lipiec 2011 r.

ELEKTRYCZNA Oświadczenie

Ja niżej podpisany oświadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), że projekt budowlany jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zespół opracowujący: Funkcja:

Imię i nazwisko:

Specjalność:

Projektant:

Mirosław Rajca

Instalacje i sieci elektryczne

Nr uprawnień:

Klauzula:

Zgodnie z Art. 20, ust.3, pkt 2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” z późniejszymi zmianami, niniejsze opracowanie zaliczane jest do projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia oraz opiniowania.

83/77/Op. 50/82/Op.

Data:

Podpis:

lipiec 2011 r.

© Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904), żadna część niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE „MR” w Opolu.

Egz. Nr 4

Zał. Nr

Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Opolu nr: 22

NIP: 754-108-26-22

2030 0045 1110 0000 0042 0010 REGON: 531371700

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

Spis treści

1.

Wstęp........................................................................................................................................................... 3

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

Podstawa opracowania...................................................................................................................................... 3 Zakres opracowania .......................................................................................................................................... 3 Założenia projektowe........................................................................................................................................ 4 Przepisy i normy ............................................................................................................................................... 4 Część formalno-prawna .................................................................................................................................... 4 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia................................................................................................................... 4 Ochrona środowiska.......................................................................................................................................... 5 Gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji ...................................................................................... 5 Warunki gruntowo-wodne................................................................................................................................. 5 Warunki geodezyjne ..................................................................................................................................... 5 Ustawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej............................................................................................... 5 Załączniki...................................................................................................................................................... 6

2.

Opis techniczny – zasilanie przepompowni ścieków ........................................ 7

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

Lokalizacja przepompowni i stan istniejący ..................................................................................................... 7 Ogólna charakterystyka przepompowni ............................................................................................................ 7 Układ zasilania przepompowni ......................................................................................................................... 7 Złącze kablowo-pomiarowe ZK1a-1P............................................................................................................... 8 Szafka sterownicza przepompowni – wytyczne wykonania.............................................................................. 8 Wytyczne monitorowania przepompowni w systemie GSM............................................................................. 8 Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni ................................................................................................. 9 Zasilanie awaryjne ............................................................................................................................................ 9 Ochrona przeciwporażeniowa........................................................................................................................... 9 Ochrona przepięciowa .................................................................................................................................. 9 Uziemienia .................................................................................................................................................. 10 Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej ................................................................................................. 10

3.

Obliczenia techniczne ................................................................................................................ 11

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Bilans mocy urządzeń w przepompowni......................................................................................................... 11 Dobór zabezpieczeń w przepompowni ........................................................................................................... 11 Dobór kabli i przewodów................................................................................................................................ 12 Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej i spadków napięć....................................................................... 12 Obliczenie uziemienia..................................................................................................................................... 14 Obliczenie oświetlenia zewnętrznego terenu przepompowni.......................................................................... 15

4.

Informacja na temat BIOZ

5. 6.

Uwagi końcowe ............................................................................................................................... 21 Rysunki techniczne........................................................................................................................ 21

..................................................................................................... 16 4.1. Zakres i kolejność wykonywanych robót ........................................................................................................ 16 4.2. Zagospodarowanie placu budowy................................................................................................................... 16 4.3. Roboty ziemne ................................................................................................................................................ 16 4.4. Roboty budowlano-montażowe....................................................................................................................... 16 4.5. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.................................................................... 16 4.6. Istniejące obiekty budowlane.......................................................................................................................... 17 4.7. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.................................................. 17 4.8. Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, które mogą wystąpić podczas realizacji robót .......................... 17 4.9. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych .................. 17 4.10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom zagrożenia zdrowia ..................... 18 4.10.1. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy ................................................................... 18 4.10.2. Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy............................................................................. 19 4.11. Podstawa prawna opracowania ................................................................................................................... 20

=============================================================================================== str. nr 2 Stadium dokumentacji: Przedmiot zamówienia:

Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej PK-3 wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i rurociągiem tłocznym z przepompowni położonych przy ul. Kozielskiej w m-ści Krapkowice Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków sanitarnych PK-3 Krapkowice ul. Kozielska Mirosław Rajca

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

1. Wstęp W obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 26 września 2005 r., w przypadku budowy przyłączy, inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację inwestycji i może skorzystać z jednej z dwóch możliwości: 1. na podstawie zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a w związku z art. 29 ust. 1 pkt 20), 2. bez zgłoszenia (art. 29a). Do wykonania przyłączy energetycznych mają zastosowanie ponadto przepisy Prawa Energetycznego.

1.1.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora. Niniejsze opracowanie stanowi integralną część projektu budowlanego części technologicznej i obejmuje swym zakresem projekt zasilania i instalacji elektrycznych dla prawidłowej eksploatacji przepompowni ścieków, która pracować będzie dla projektowanej kanalizacji sanitarnej. Projekt budowlany opracowano zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku „PRAWO BUDOWLANE” (z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 rok, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu wykonawczego (Dz. Ust. Nr 120, poz. 1133). DANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO • • • • • •

zlecenie, wizja lokalna, podkłady mapowe, projekt technologiczny, uzgodnienia (znajdują się w części technologicznej), obowiązujące przepisy PBUE oraz normy PN/E,

1.2.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zasilania przepompowni ścieków od miejsca dostarczenia energii elektrycznej, które stanowi granicę eksploatacji pomiędzy stronami. W projekcie podane zostały informacje dotyczące wykonania zasilania przez EnergiaPro S.A. Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji Strzelce Opolskie, które niezbędne są dla doboru kabli zasilających oraz zabezpieczeń. Projekt obejmuje zasilanie przepompowni sieciowej: ⇒ PK-3 Krapkowice ul. Kozielska działka nr 66; 57/1; 58/1 W zakres niniejszego opracowania wchodzi: • projekt linii kablowej (przyłącza i wlz) nn zasilającej przepompownię sieciową, • projekt złącza kablowo-pomiarowego do montażu wolnostojącego wg standardów EnergiaPro S.A., • projekt oświetlenia zewnętrznego terenu przepompowni, • projekt sieci uziemień, • wytyczne monitoringu, • obliczenia techniczne, • informacja na temat BIOZ, • rysunki techniczne. Integralną część składową do niniejszego projektu jest: 1. Projekt wykonawczy, 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST-E.00.01 – roboty elektryczne, 3. Kosztorys inwestorski uproszczony – roboty elektryczne, 4. Przedmiar robót – roboty elektryczne, które stanowią oddzielne opracowania.

=============================================================================================== str. nr 3 Stadium dokumentacji: Przedmiot zamówienia:

Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej PK-3 wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i rurociągiem tłocznym z przepompowni położonych przy ul. Kozielskiej w m-ści Krapkowice Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków sanitarnych PK-3 Krapkowice ul. Kozielska Mirosław Rajca

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

1.3.

Założenia projektowe

Niniejszy projekt opracowany został w oparciu o katalogi producentów aparatów i urządzeń elektrycznych ogólnie dostępnych w hurtowniach elektrycznych na terenie woj. opolskiego. Wszystkie zastosowane aparaty i urządzenia powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności względnie certyfikaty zgodności z PN lub aprobatę techniczną.

Uwaga: Nie wyklucza się stosowania dowolnych urządzeń i aparatów spełniających założenia projektowe i posiadające parametry techniczne nie gorsze od tych, które podane są w projekcie.

1.4.

Przepisy i normy

Projekt opracowano przy uwzględnieniu wymagań wszystkich obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności: • „Prawo Budowlane” – Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414) • „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Warszawa 1997, • Norma N-SEP-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, • Norma PN-76/E-05125 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, • Norma PN-71/E-02034 – „Oświetlenie elektryczne terenów przemysłowych”, • Norma PN-92/E-08106 – „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy”, • Norma PN-IEC 60364 – „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”, • Norma PN-IEC 60364-5-523 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Dobór kabli i przewodów, • Norma PN-IEC 60364-4-442 ; PN-IEC 60364-4-443 – „Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń elektrycznych”, • Norma PN-89/E-05012 – „Hale maszyn elektrycznych oraz dobór i instalowanie silników elektrycznych”, • Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08-10-1990 r. (Dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07-04-2004 r. (Dz. Ust. Nr 109, poz. 1156) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, • Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2005 r. (Dz. Ust. Nr 2, poz. 6) w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. Ust. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. Ust nr 62 poz. 627. z późniejszymi zmianami), • Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. Ust. Nr 113/728/1998, • Ustawa o dozorze technicznym, Dz. Ust. Nr 122/1321/2000, • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. Ust. Nr 94/24/1983,

1.5. • • • •

Część formalno-prawna

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (wspólne dla części technologicznej i elektrycznej), Techniczne warunki przyłączenia wydane przez EnergiaPro S.A. Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji Strzelce Opolskie, Zgody właścicieli gruntów (znajdują się w części technologicznej), Uzgodnienie z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (wspólne dla części technologicznej i elektrycznej),

1.6.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.), informacja ta podana została w projekcie budowlanym części elektrycznej. =============================================================================================== str. nr 4 Stadium dokumentacji: Przedmiot zamówienia:

Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej PK-3 wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i rurociągiem tłocznym z przepompowni położonych przy ul. Kozielskiej w m-ści Krapkowice Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków sanitarnych PK-3 Krapkowice ul. Kozielska Mirosław Rajca

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

1.7.

Ochrona środowiska

Planowana inwestycja – zasilanie elektryczne i instalacje elektryczne zewnętrzne na terenie przepompowni ścieków – nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Według §3 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. Ust. Nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należą stacje transformatorowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. W niniejszym zadaniu zanieczyszczenie środowiska nie występuje.

1.8.

Gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji

W czasie trwania realizacji inwestycji w zakresie robót elektrycznych, nie przewiduje się wytwarzania odpadów. Ewentualną gospodarkę odpadami na etapie budowy i eksploatacji, w tym niebezpiecznymi, prowadzić należy zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. Ust. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami.

1.9.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zostały szczegółowo opisane w projekcie geologicznym. Na całej trasie linii kablowej występują grunty średnie. Wód gruntowych, do głębokości układania kabla, nie stwierdzono. Kategoria geotechniczna I.

1.10. Warunki geodezyjne Biuro Projektów informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie podziemne zostało wrysowane przez uprawnionego geodetę w trakcie wykonania aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapie lokalizacje i rzędne uzbrojenia istniejącego są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru. Wykonawca winien bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót: • zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji, • zapoznać się ze wskazanymi normami, • zgłosić się do właściciela-użytkownika uzbrojenia w celu spisania notatki służbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminów i technologii wykonania robót, Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt wpisem do dziennika budowy. Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii istniejących urządzeń.

1.11. Ustawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej • • • •

• • •

Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. Ust. z 2005 r. Nr 100 poz. 835). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. Ust. z 2003 r. Nr 121. poz. 1138 z późniejszymi zmianami). Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. z 1999 r. Nr 15 poz. 140). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia (atestu) użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej (Dz. Ust. Nr 40, poz. 172). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. Ust. Nr 121, poz. 1139). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. Ust. Nr 121, poz. 1137).

=============================================================================================== str. nr 5 Stadium dokumentacji: Przedmiot zamówienia:

Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej PK-3 wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i rurociągiem tłocznym z przepompowni położonych przy ul. Kozielskiej w m-ści Krapkowice Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków sanitarnych PK-3 Krapkowice ul. Kozielska Mirosław Rajca

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

Polskie Normy • PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. • PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. • PN-92/N-01 256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

1.12. Załączniki •

Techniczne warunki przyłączenia wydane przez EnergiaPro S.A. Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji Strzelce Opolskie: PK-3 L.dz. RD3/5-RDE5/6516/2009 Nr 1126/2009 z dnia 23-10-2009

Uwaga: Warunkiem przystąpienia do realizacji TWP jest podpisanie w siedzibie Rejonu Dystrybucji Strzelce Opolskie stosownej umowy przyłączeniowej (patrz pkt 10 TWP). •

Uzgodnienie projektu wydane przez EnergiaPro S.A. Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji Strzelce Opolskie,Uzgodnienie z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Krapkowicach,Wytyczne do projektowania na podstawie projektu technologicznego,Zaświadczenie o przynależności do OOIIB (wiarygodność zaświadczenia można sprawdzić na: http://www.piib.org.pl/ w zakładce „Lista członków”),Uprawnienia budowlane,Uprawnienia projektowe,

=============================================================================================== str. nr 6 Stadium dokumentacji: Przedmiot zamówienia:

Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej PK-3 wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i rurociągiem tłocznym z przepompowni położonych przy ul. Kozielskiej w m-ści Krapkowice Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków sanitarnych PK-3 Krapkowice ul. Kozielska Mirosław Rajca

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

2. Opis techniczny – zasilanie przepompowni ścieków 2.1.

Lokalizacja przepompowni i stan istniejący

Projektowana sieciowa przepompownia ścieków sanitarnych zlokalizowana została: Lp.

Oznacz.

Adres

Działka

Moc przyłączeniowa (instalowana)

Moc szczytowa (wg projektu)

Zasilanie

3

PK-3

Krapkowice, ul. Kozielska

66

24,2 kW

12,4 kW

YAKXS 4 x 35 mm

2

w miejscu wskazanym na mapie poglądowej w skali 1:10000 (w projekcie technologicznym). Na podstawie technicznych warunków przyłączenia, zasilanie przepompowni ścieków odbywać się będzie z istniejącej sieci niskiego napięcia.

2.2.

Ogólna charakterystyka przepompowni

Przepompownia ścieków wykonana będzie jako budowla podziemna prefabrykowana polimerobetonowa w formie zbiornika w postaci walca i podłączona do rurociągu tłocznego. Wewnątrz przepompowni 1 zainstalowane będą zestawy (podstawowe + rezerwowy) pomp ściekowych z 3-fazowymi silnikami elektrycznymi oraz układ czujników poziomu ścieków w zbiorniku. Moc [kW] ; Napięcie [V] ; Prąd [A] Ilość pomp Przepompownia Rozruch PK-3

PN

UN

IN

IB

Robocza

Rezerwa

11,8 kW

400V

23,5

3x32

1

1

soft-start

PN – moc znamionowa silnika UN – napięcie zasilania IN – prąd znamionowy silnika IB – prąd bezpiecznika Przepompownia z zestawami pompowymi dostarczana jest fabrycznie z szafką sterowniczą wolnostojącą, kablami zasilającymi pompy i sterowniczymi. Kable wyprowadzone będą z szafki sterowniczej przepompowni do komory zbiornika przepompowni. Kable te należy układać w rurze ochronnej pomiędzy szafką sterowniczą a zbiornikiem przepompowni. Należy stosować rurę ochronną „Arot” np. typu KR-110. Uwaga: 2 Przewiduje się możliwość przesyłania sygnałów alarmowych w systemie telefonii komórkowej GSM . W tym celu szafka sterownicza powinna być wyposażona w sterownik mikroprocesorowy umożliwiający sterowanie pracą pomp ściekowych jak i przekazywania stanów przepompowni droga radiową do centralnego komputera oraz do obsługi układu sieciowego kanalizacji.

2.3.

Układ zasilania przepompowni

Przepompownia ścieków zasilana będzie przyłączem wykonanym kablem ziemnym niskiego napięcia z istniejącej sieci nn. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej (granica eksploatacji) określona została w technicznych warunkach przyłączenia dla przepompowni i stanowi: zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w istniejącym złączu kablowym nr RE-5/ZK-2398 w kierunku złącza pomiarowego odbiorcy. Układ zasilania przepompowni wg poniższego schematu blokowego. Granica eksploatacji do wykonania przez inwestora do wykonania przez EnergiaPro S.A. Komora zbiornika przepompowni z szafką sterowniczą

Istn. ZK-2398

Istniejąca sieć nn

YAKXS 4 x 35 mm2

Projektowane złącze kablowopomiarowa ZK1a-1P (montaż wolnostojący) 1

Szczegółowy dobór pomp ściekowych w projekcie technologicznym. Wytyczne monitorowania w punkcie 2.6. =============================================================================================== str. nr 7

2

Stadium dokumentacji: Przedmiot zamówienia:

Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej PK-3 wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i rurociągiem tłocznym z przepompowni położonych przy ul. Kozielskiej w m-ści Krapkowice Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków sanitarnych PK-3 Krapkowice ul. Kozielska Mirosław Rajca

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

Zakres robót do wykonania przez EnergiaPro S.A.: • zakres niezbędnej rozbudowy sieci rozdzielczej wykona RD Strzelce Opolskie, Zakres robót do wykonania przez Inwestora: • w pobliżu złącza ZK-2398 ustawić złącze kablowo-pomiarowe ZK1a-1P w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym, 2 • złącze zasilić przyłączem kablowym nn typu YAKXS 4 x 35 mm układanym w ziemi, 2 • ze złącza, z części pomiarowej wyprowadzić WLZ kablem YAKXS 4 x 35 mm dla zasilania szafki sterowniczej przepompowni oraz bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 30 x 4 mm jako uziemienie punktu rozdziału szyny PEN na PE i N w złączu ZK1a-1P, • z szafki sterowniczej zasilić pompy ściekowe z czujnikami poziomu i wyprowadzić obwód kablem 2 ziemnym YKYżo 3 x 4 mm do zasilania oświetlenia zewnętrznego terenu przepompowni, • na terenie przepompowni, wzdłuż ogrodzenia od wewnątrz wykonać sieć uziemień bednarką stalową ocynkowaną FeZn 30 x 4 mm, Linię kablową należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 i N-SEP-004.

2.4.

Złącze kablowo-pomiarowe ZK1a-1P

Dla przepompowni należy zabudować złącze kablowo-pomiarowe typu ZK1a-1P (wg standardów EnergiaPro S.A.). Złącze wyposażone powinno być w: • tablicę licznikową TL-3f, • rozłącznik bezpiecznikowy NH-00/160A z wkładkami 3xWTN-00/gG-63A w obudowie przystosowanej do plombowania jako zabezpieczenie przedlicznikowe, • rozłącznik bezpiecznikowy R 313 63 z wkładkami 3xD 02 50A przystosowany do plombowania jako zabezpieczenie zalicznikowe, 2 • dla połączenia układu pomiarowego stosować przewody LgY 10 mm . Szafka zamykana na typowy zamek stosowany w EnergiaPro S.A. Rejon Dystrybucji Strzelce Opolskie. Drzwiczki wyposażone we wziernik do odczytu licznika. Uwaga: W złączu dokonać podziału przewodu PEN na PE i N, punkt podziału uziemić. Opis złącza wraz z rysunkami dostępny na http://www.energiapro.pl/index.php?option=client&cid=6451

2.5.

Szafka sterownicza przepompowni – wytyczne wykonania

Przy przepompowni projektuje się zainstalować wolnostojącą szafkę sterowniczą dostarczaną razem z przepompownią. Układ automatyki, sterowania i monitoringu powinien być zamontowany w zamykanej szafie izolacyjnej zintegrowanej z fundamentem o wysokich parametrach mechanicznych. Stopień ochrony szafki sterowniczej powinien wynosić minimum IP-44. Szafka sterownicza powinna być montowana na wysokości minimum 70 cm nad ziemią. Układ przystosowany będzie do zasilania napięciem przemiennym 3 x 400V ; 50Hz. Połączenia wewnętrzne w szafce w układzie TN-S. Rozruch pomp: układ typu: bezpośredni, dla silników pomp o mocy do 5,5 kW lub „soft-start” dla silników o mocy powyżej 5,5 kW, Uwaga: • Przed zamówieniem szafki sterowniczej, szczegóły jej wyposażenia należy uzgodnić wcześniej z producentem na podstawie niniejszego projektu oraz wytycznymi inwestora i projektu technologicznego. • W szafce sterowniczej przepompowni należy przewidzieć miejsce do montażu złącza TP S.A. lub układu monitorowania przepompowni w systemie telefonii komórkowej GSM.

2.6.

Wytyczne monitorowania przepompowni w systemie GSM

Wymagane przekazy danych w systemie GSM stanów awaryjnych przepompowni: 1. praca pomp, 2. poziom ścieków w zbiorniku (na podstawie stanu sondy hydrostatycznej), 3. maksymalny awaryjny poziom ścieków (na podstawie stanu dodatkowej sondy pływakowej), 4. stan zasilania, 5. włamanie do szafki sterowniczej i włazu przepompowni, 6. zadziałanie zabezpieczenia termicznego (awaria pompy), 7. informacja o prowadzonych pracach konserwacyjnych, =============================================================================================== str. nr 8 Stadium dokumentacji: Przedmiot zamówienia:

Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej PK-3 wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i rurociągiem tłocznym z przepompowni położonych przy ul. Kozielskiej w m-ści Krapkowice Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków sanitarnych PK-3 Krapkowice ul. Kozielska Mirosław Rajca

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

Zabezpieczenie układu monitorowania w przypadku braku napięcia zasilania Układ monitorowania powinien posiadać zabezpieczenie zasilania, w przypadku braku napięcia zasilania podstawowego, w postaci odpowiedniego urządzenia typu UPS lub akumulatora. Układ podtrzymania napięcia powinien być tak dobrany, aby istniała możliwość natychmiastowego przesłania informacji o zaistniałej sytuacji awaryjnej w przepompowni. Dobór systemu GSM Pozostawia się dla Inwestora możliwość wyboru dowolnego producenta układów monitorowania w systemie GSM. Po dokonaniu wyboru, należy skonsultować to z producentem szafki sterowniczej w celu przygotowania szafki do montażu urządzeń monitorująco-sterowniczych systemu GSM. Uwaga: Zaleca się zastosowanie systemu monitorowania już funkcjonującego na terenie gminy Krapkowice. W tym celu przed zamówieniem szafek sterowniczych należy skonsultować ich wyposażenie z dostawcą systemu monitorowania.

2.7.

Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni 2

Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni zasilane będzie linią kablową nn typu YKYżo 3 x 4 mm z szafki sterowniczej przepompowni, w której zainstalowany będzie układ zasilania oświetlenia. Oświetlenie zewnętrzne projektuje się wykonać na słupie oświetleniowym blaszanym ocynkowanym np. typu Valmont dł. 5 m do 6,0 m lub podobnym ogólnie dostępnym w hurtowniach materiałów elektrycznych. Słup należy posadowić na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Na słupie oświetleniowym projektuje się zainstalowanie jednej oprawy typu OUSh-70W do lampy sodowej SON-70W, lub podobnej ogólnie dostępnej w hurtowniach materiałów elektrycznych. Zabezpieczenie oprawy typu S301B-6A na tabliczce zaciskowej instalowanej w słupie. Załączenie i wyłączenie oświetlenia odbywać się będzie automatycznie programatorem analogowym PA-330 zainstalowanym w szafce sterowniczej. Oświetlenie zewnętrzne zakwalifikowane jest zgodnie z PN-E/02034 pkt. 2.3.2 lp. 18 jako: „tereny dozorowane – pas graniczny o szerokości około 10 m”.

2.8.

Zasilanie awaryjne

Szafka sterownicza przepompowni będzie przystosowana do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego (np. przewoźnego) o maksymalnej mocy wg schematu, które realizowane jest przez przełącznik zasilania uniemożliwiający podanie napięcia z agregatu na sieć i odwrotnie. Dla pracy awaryjnej przewiduje się pracę tylko jednej pompy ściekowej. Podłączenie agregatu realizowane będzie poprzez wtyczkę stałą na tablicową typu 63A/400V–3P+N+PE zainstalowaną na zewnątrz szafki sterowniczej.

2.9.

Ochrona przeciwporażeniowa

System ochrony przeciwporażeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia 8-10-1990 r. Dz. Ust. nr 81 poz. 473 oraz normą PN-IEC 60364. Istniejące sieci pracują w układzie TN-C. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie szybkiego wyłączenia, w obwodzie głównym zastosowane są istniejące bezpieczniki mocy zainstalowane w stacji transformatorowej, a także zabezpieczenia przedlicznikowe zainstalowane w złączach kablowo-pomiarowych jako zabezpieczenie główne przedlicznikowe. W szafce sterowniczej przepompowni zainstalowany jest rozłącznik bezpiecznikowy główny dla wszystkich obwodów. Dodatkowo zastosowano obudowy izolacyjne złączy kablowo-pomiarowych i szafek sterowniczych. Stopień ochrony tych urządzeń powinien wynosić minimum IP-44. Silniki pomp ściekowych zabezpieczone są przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki sterowniczej. Po stronie nn w całej instalacji projektowana jest sieć typu TN-S.

2.10. Ochrona przepięciowa W szafce sterowniczej przepompowni za układem pomiarowym w części odbiorcy zainstalowane będą ochronniki przepięciowe II stopnia typu np. DEHNguardT275/4.

=============================================================================================== str. nr 9 Stadium dokumentacji: Przedmiot zamówienia:

Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej PK-3 wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i rurociągiem tłocznym z przepompowni położonych przy ul. Kozielskiej w m-ści Krapkowice Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków sanitarnych PK-3 Krapkowice ul. Kozielska Mirosław Rajca

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

2.11. Uziemienia Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w projektowanych urządzeniach rozdzielczych i sterowniczych przepompowni oraz wszystkie przewody PE w instalacjach wewnętrznych. Uziemienie stanowić będzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30 x 4 mm ułożona w ziemi równolegle z kablem zasilającym oraz wzdłuż ogrodzenia terenu przepompowni. Projektowany uziom należy połączyć o ile to możliwe z istniejącą siecią uziemień. Wymagana rezystancja uziemienia: • dla złączy kablowych i pomiarowych R ≤ 30 Ω, • dla ochrony przepięciowej R ≤ 10 Ω, Uwaga: W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji należy wykonać dodatkowo uziemienie pionowe długości ok. 3 m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową przy komorze przepompowni.

2.12. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia, dla przepompowni projektuje się układ pomiarowy bezpośredni, jednostrefowy energii elektrycznej, który należy zainstalować w szafce pomiarowej w części dostępnej dla RD Strzelce Opolskie. W tym celu należy zabudować licznik indukcyjny bezpośredni energii elektrycznej czynnej, 3-fazowy, kWh, typu C-52d lub licznik elektroniczny (typ stosowany w EnergiaPro S.A.). Grupa taryfowa C11, grupa przyłączeniowa V. Liczniki dostarcza i montuje EnergiaPro S.A. Rejon Dystrybucji Strzelce Opolskie. Układ pomiarowy musi być przystosowany do plombowania.

=============================================================================================== str. nr 10 Stadium dokumentacji: Przedmiot zamówienia:

Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej PK-3 wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i rurociągiem tłocznym z przepompowni położonych przy ul. Kozielskiej w m-ści Krapkowice Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków sanitarnych PK-3 Krapkowice ul. Kozielska Mirosław Rajca

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

3. Obliczenia techniczne 3.1.

Bilans mocy urządzeń w przepompowni

Obliczenia wykonuje się metodą współczynnika zapotrzebowania mocy „kz”.

Pszcz = Pobl ⋅ k z

Qszcz = Pszcz ⋅ tgϕ S szcz = Pszcz + Qszcz 2

I szcz =

S szcz

tgϕ =

Q szcz. Pszcz.

2

3 ⋅U

Dla przepompowni przewiduje się indywidualną kompensację mocy biernej dla silników pomp ściekowych. Kondensator do indywidualnej kompensacji mocy biernej dobiera się wg wzoru:

Qk =

Pn

η

⋅m

gdzie: Pn – moc znamionowa silnika [kW], η - sprawność silnika [%], m – z tab. 7.70 „Poradnik inż. elektr.” Tom IV str. 702.

LP.

Nazwa urządzenia

Ilość

1 2 3 4

Zestaw pompowy Oświetlenie terenu Gniazdo wtyczkowe serwisowe RAZEM:

2 1 1 -

Dane do obliczeń: Pn [kW] Pn [kW] Pn [kW] jednostk. instal. oblicz. 11,8 0,1 0,5 -

23,6 0,1 0,5 24,2

23,6 0,1 0,5 24,2

Kz

Cos∅

Pn [kW] szcz.

Qn [kvar] szcz.

0,5 1,0 1,0 -

0,82 0,95 0,95 -

11,8 0,1 0,5 12,4

8,24 0,04 0,16 8,44

Kompensacja mocy biernej:

Qk ≤

11,8 ⋅ 0,48 ≤ 6,51k var 87,0

Wyniki obliczeń: Bez kompensacji: Moc zainstalowana: Moc szczytowa: Moc bierna: Moc pozorna: Prąd szczytowy: cos ϕśr.: tg ϕśr.: Napięcie znamionowe:

3.2.

Pinst. Pszcz. Qszcz. Sszcz. Iszcz.

Un

24,2 kW 12,4 kW 8,44 kvar 14,99 kVA 21,65 A 0,827 0,681 400/230 V; 50 Hz

tgϕ = 0,681 > 0,4 projektuje się kondensator o mocy Q = 5,0 kvar

Dobiera się kondensator indywidualny 3-fazowy o mocy 5,0 kvar ; 400 V ; 50 Hz ; 7,0 A dla silnika pompy ściekowej o mocy zapotrzebowanej Pn = 11,8 kW.

Po kompensacji: 24,2 kW 12,4 kW 3,44 kvar 12,86 kVA 18,57 A 0,963 0,277 400/230 V; 50 Hz

Dobór zabezpieczeń w przepompowni

Dobiera się zabezpieczenia dla projektowanych obwodów głównych. Przy doborze zabezpieczeń uwzględnia się możliwość pracy dwóch pomp. =============================================================================================== str. nr 11 Stadium dokumentacji: Przedmiot zamówienia:

Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej PK-3 wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i rurociągiem tłocznym z przepompowni położonych przy ul. Kozielskiej w m-ści Krapkowice Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków sanitarnych PK-3 Krapkowice ul. Kozielska Mirosław Rajca

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

Parametry silnika: Przepompownia

Moc silnika PN [kW]

UN [V]

f [Hz]

IN [A]

kr [ - ]

cosϕ [ - ] 1/1obciążenia

η [%]

PK-3

11,8

400

50

23,5

5,8

0,82

87,0

Rozruch silnika pompy ściekowej: łagodny „soft-start” ;α = 1,2. Uwzględniając możliwość niewielkich odchyleń czasu rozruchu i niesprawności przełączeń, dobrano wielkość zabezpieczenia przy rozruchu bezpośrednim:

Ib ≥ I N ⋅α

I b ≥ 23,5 ⋅1,2 I b ≥ 28,2 A Silnik pompy ściekowej może być zabezpieczony w szafce sterowniczej: • samoczynnym wyłącznikiem instalacyjnym nadmiarowo-prądowym S193B-32A, • wkładkami bezpiecznikowymi 3x32A-gG, Doboru urządzeń zabezpieczających dokonuje producent szafki sterowniczej. Jako zabezpieczenia główne projektowanego obwodu zasilającego przepompownię, stanowić będą: • wkładki bezpiecznikowe mocy typu WTN-00/gG-63A jako zabezpieczenie główne przedlicznikowe zainstalowane w złączu kablowo-pomiarowym ZK1a-1P, • wkładki bezpiecznikowe instalacyjne typu D 02 50A jako zabezpieczenie główne zalicznikowe zainstalowane w złączu kablowo-pomiarowym ZK1a-1P, • samoczynny wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy typu S303B-40A zainstalowany w szafce sterowniczej przepompowni (również jako zabezpieczenie przy zasilaniu z agregatu prądotwórczego), • samoczynne wyłączniki instalacyjne jako zabezpieczenia obwodowe w szafce sterowniczej, Uwaga: Maksymalna moc przyłączeniowa szczytowa pobierana przez przepompownię będzie wynosić ok. 12,4 kW (praca jednej pompy).

3.3.

Dobór kabli i przewodów

Kable i przewody dobrano z uwzględnieniem mocy przyłączeniowych, dopuszczalnych obciążalności jak również dopuszczalnych spadków napięć oraz zachowania skutecznej ochrony przeciwporażeniowej (wg PN3 IEC 60364-5-523 ). 2 Dla zasilania złącza kablowo-pomiarowego ZK1a-1P dobiera się kabel YAKXS 4 x 35 mm o obciążalności długotrwałej Id = 90A ułożony w ziemi. Kabel zaliczany jest do grupy III i zabezpieczony bezpiecznikami mocy typu WTN/gG-80A zainstalowane w istniejącym złączu ZK-2398, stąd Idd = 58 A

I d = 90 A > I dd = 58 A

2

Dla zasilania szafki sterowniczej przepompowni dobiera się kabel YAKXS 4 x 35 mm o obciążalności długotrwałej Id = 90A ułożony w ziemi. Kabel zaliczany jest do grupy III i zabezpieczony wkładkami bezpiecznikowymi instalacyjnymi typu D 02 50A zainstalowanymi w złączu kablowo-pomiarowym ZK1a-1P jako zabezpieczenie główne zalicznikowe, stąd Idd = 37A

I d = 90 A > I dd = 37 A

Dla zasilania silników pomp ściekowych kable zasilające dostarcza producent zestawów pompowych.

3.4.

Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej i spadków napięć

W projekcie zastosowano urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym prądzie wyzwalającym 30mA dla zabezpieczenia poszczególnych obwodów. Sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej dokonano biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-IEC 60364-441. Ochrona przed dotykiem pośrednim – dodatkowa w sieci TN-S będzie zapewniona, jeżeli zostanie spełniony warunek:

3

Tablica A.52-1 normy PN-IEC 60364-5-523 =============================================================================================== str. nr 12 Stadium dokumentacji: Przedmiot zamówienia:

Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej PK-3 wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i rurociągiem tłocznym z przepompowni położonych przy ul. Kozielskiej w m-ści Krapkowice Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków sanitarnych PK-3 Krapkowice ul. Kozielska Mirosław Rajca

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

ZS ≤

UO In

I Z1 =

230 0,03 Z S ≤ 7667Ω ZS ≤

UO ⋅ 0,8 ZS

230 ⋅ 0,8 7667 = 0,024kA < I Z 2 = 10kA

I Z1 =

oraz

I Z1

gdzie: Z S - impedancja pętli zwarciowej [Ω],

U O - znamionowe napięcie sieci względem ziemi [V], I n - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie