BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Mirosław Rajca  45-256 OPOLE, ul. Grota Roweckiego 12a/214 skr. poczt. 2262 Pracownia:  46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f /fax (0-77) 4647853 ; kom. 0-604 795 074 E-mail: [email protected]

Rok założenia: 1998

METRYKA Stadium dokumentacji:

Kody wg CPV: Inwestor: Przedmiot zamówienia: Nazwa opracowania: Adres obiektu:

PROJEKTU

P R O J E K T WYKONAWCZY 45300000-0 45310000-3

Roboty w zakresie instalacji budowlanych Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Związek Gmin AQUA SILESIA, ul. Młyńska 20, 47-364 Strzeleczki Budowa sieci wodociągowej SUW Olszynka wraz z niezależnym zestawem hydroforowym w Głogówku Projekt zasilania zestawu hydroforowego w SUW Olszynka Zakład Mienia Komunalnego – Dział Wodociągów i Kanalizacji 48-250 Głogówek ul. Olszynka 1

Branża:

ELEKTRYCZNA

Data opracowania:

Opole, listopad 2014 r.

Oświadczenie Ja niżej podpisany oświadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), że projekt wykonawczy jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zespół opracowujący: Funkcja:

Imię i nazwisko:

Specjalność:

Projektant:

Mirosław Rajca

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Klauzula:

Nr uprawnień:

83/77/Op. 50/82/Op.

Data:

Podpis:

listopad 2014 r.

Zgodnie z Art. 20, ust.3, pkt 2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” z późniejszymi zmianami, niniejsze opracowanie zaliczane jest do projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia oraz opiniowania.

© Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904), żadna część niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE „MR” w Opolu.

Egz. Nr 5 Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Opolu nr: 22

NIP: 754-108-26-22

2030 0045 1110 0000 0042 0010 REGON: 531371700

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 45-256 Opole, ul. Grota Roweckiego 12a/214 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; 604795074 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

Spis treści

1.

Wstęp........................................................................................................................................................... 3

1.1.

Podstawa opracowania...................................................................................................................................... 3

1.2.

Zakres opracowania .......................................................................................................................................... 3

1.3.

Założenia projektowe........................................................................................................................................ 3

1.4.

Przepisy i normy ............................................................................................................................................... 3

1.5.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia................................................................................................................... 4

1.6.

Ochrona środowiska.......................................................................................................................................... 4

1.7.

Gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji ...................................................................................... 4

1.8.

Ustawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej................................................................................................... 4

1.9.

Załączniki.......................................................................................................................................................... 4

2.

Opis techniczny .................................................................................................................................. 5

2.1.

Układ zasilania zestawu hydroforowego........................................................................................................... 5

2.2.

Opis zestawu hydroforowego............................................................................................................................ 5

2.2.1.

Konstrukcja................................................................................................................................................... 5

2.2.2.

Zasada działania............................................................................................................................................ 5

2.2.3.

Cechy sterowania .......................................................................................................................................... 5

2.2.4.

Główne zalety ............................................................................................................................................... 6

2.3.

Szafka sterownicza zestawu hydroforowego..................................................................................................... 6

2.4.

Ochrona przeciwporażeniowa........................................................................................................................... 7

2.5.

Uziemienia ........................................................................................................................................................ 7

2.6.

Pomiary i próby montażowe ............................................................................................................................. 7

3.

Obliczenia techniczne .................................................................................................................. 7

3.1.

Bilans mocy ...................................................................................................................................................... 7

3.2.

Dobór zabezpieczenia obwodu zasilania zestaw hydroforowy ......................................................................... 8

3.3.

Dobór kabla zasilającego zestaw hydroforowy................................................................................................. 8

3.4.

Sprawdzenie spadku napięcia ........................................................................................................................... 8

4.

Uwagi końcowe ................................................................................................................................. 9

5.

Rysunki techniczne.......................................................................................................................... 9

=============================================================================================== str. nr 2 Budowa sieci wodociągowej SUW Olszynka wraz z niezależnym zestawem hydroforowym w Głogówku Projekt zasilania zestawu hydroforowego w SUW Olszynka

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 45-256 Opole, ul. Grota Roweckiego 12a/214 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; 604795074 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

1. Wstęp 1.1.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora. Niniejsze opracowanie stanowi integralną część projektu wykonawczego części technologicznej i obejmuje swym zakresem projekt zasilania i instalacji elektrycznych dla prawidłowej eksploatacji zestawu hydroforowego, który pracować będzie dla SUW Olszynka. Projekt wykonawczy opracowano zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku „PRAWO BUDOWLANE” (z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 rok, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu wykonawczego (Dz. Ust. Nr 120, poz. 1133). DANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO • • • • •

zlecenie, wizja lokalna, projekt technologiczny, uzgodnienia (znajdują się w części technologicznej), obowiązujące przepisy PBUE oraz normy PN/E,

1.2.

Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi: • Projekt wewnętrznej linii zasilającej zestaw hydroforowy, • Opis zestawu hydroforowego na podstawie danych producenta, • Obliczenia techniczne doboru kabla zasilającego i zabezpieczenia, • Zestawienie materiałów podstawowych, • Rysunki techniczne.

1.3.

Założenia projektowe

Niniejszy projekt opracowany został w oparciu o katalogi producentów aparatów i urządzeń elektrycznych ogólnie dostępnych w hurtowniach elektrycznych na terenie RP. Wszystkie zastosowane aparaty i urządzenia powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności względnie certyfikaty zgodności z PN lub aprobatę techniczną.

Uwaga: Nie wyklucza się stosowania dowolnych urządzeń i aparatów spełniających założenia projektowe i posiadające parametry techniczne nie gorsze od tych, które podane są w projekcie.

1.4.

Przepisy i normy

Projekt opracowano przy uwzględnieniu wymagań wszystkich obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności: • „Prawo Budowlane” – Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) • „Prawo Energetyczne” – Ustawa z dnia 10-04-1997 r. (Dz. Ust. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) • „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Warszawa 1997, • Norma PN-HD 60364-4-41:2009 – „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”, • Norma PN-IEC 60364-5-523 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Dobór kabli i przewodów, • Norma PN-IEC 60364-4-442 ; PN-IEC 60364-4-443 – „Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń elektrycznych”, • Norma PN-89/E-05012 – „Hale maszyn elektrycznych oraz dobór i instalowanie silników elektrycznych”, • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07-04-2004 r. (Dz. Ust. Nr 109, poz. 1156) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. Ust. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z późn. zm.), • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. Ust nr 62 poz. 627. z późn. zm.), • Ustawa o dozorze technicznym, Dz. Ust. Nr 122/1321/2000, • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. Ust. z 2000 r. Nr 80 poz. 904), =============================================================================================== str. nr 3 Budowa sieci wodociągowej SUW Olszynka wraz z niezależnym zestawem hydroforowym w Głogówku Projekt zasilania zestawu hydroforowego w SUW Olszynka

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 45-256 Opole, ul. Grota Roweckiego 12a/214 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; 604795074 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

1.5.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. z dnia 10 lipca 2003 r.), informacja ta podana została w oddzielnym opracowaniu.

1.6.

Ochrona środowiska

Planowana inwestycja – zasilanie elektryczne zestawu hydroforowego – nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Według §3 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. Ust. Nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należą stacje transformatorowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. W niniejszym zadaniu zanieczyszczenie środowiska nie występuje.

1.7.

Gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji

W czasie trwania realizacji inwestycji w zakresie robót elektrycznych, nie przewiduje się wytwarzania odpadów. Ewentualną gospodarkę odpadami na etapie budowy i eksploatacji, w tym niebezpiecznymi, prowadzić należy zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. Ust. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

1.8.

Ustawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. Ust. z 2005 r. Nr 100 poz. 835). • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414). • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. Ust. Nr 121, poz. 1137). Polskie Normy • PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. • PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. • PN-92/N-01 256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. •

1.9.

ZałącznikiWytyczne do projektowania na podstawie projektu technologicznego,Zaświadczenie o przynależności do OOIIB (wiarygodność zaświadczenia można sprawdzić na stronie: http://www.piib.org.pl/ w zakładce „Lista członków”),Uprawnienia budowlane,Uprawnienia projektowe,

=============================================================================================== str. nr 4 Budowa sieci wodociągowej SUW Olszynka wraz z niezależnym zestawem hydroforowym w Głogówku Projekt zasilania zestawu hydroforowego w SUW Olszynka

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 45-256 Opole, ul. Grota Roweckiego 12a/214 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; 604795074 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

2. Opis techniczny 2.1.

Układ zasilania zestawu hydroforowego 2

Zestaw hydroforowy projektuje się zasilić kablem +typu YKY 4 x 16 mm dł. ≈15m z istniejącej rozdzielni głównej, która znajduje się w pomieszczeniu sterowni obok hali pomp. W tym celu należy: • Zamontować rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00/160A w rozdzielni w miejscu wskazanym na planie, 2 • Podłączenie rozłącznika wykonać z szyn głównych rozdzielni przewodami pojedynczymi LY 16 mm , 2 • Z rozłącznika wyprowadzić kabel YKY 4 x 16 mm do zasilania szafki sterowniczej zestawu hydroforowego, • Kabel układać w istniejącym kanale kablowym i na ścianie, • W rozłączniku zainstalować bezpieczniki mocy typu WTN-00/gG-40A. Projektowany obwód powinien być zaopatrzony trwałe oznaczenie z napisem identyfikacyjnym. Zaleca się stosowanie oznacznika laminowanego folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego. Tabliczka opisowa

Folia laminowana

2.2.

Wzór tabliczki identyfikacyjnej:

Kabel: ................................................ Długość: ............ m Trasa: (od .................. do ....................) Rok budowy: ................... Użytkownik: ......................................

Otwory mocujące

Opis zestawu hydroforowego

2.2.1. Konstrukcja Zestawy standardowo składa się z jednej do czterech pomp (max można połączyć do 8 pomp) wielostopniowych, pionowych ze zmienną prędkością obrotową, sterowanych za pomocą przetwornicy “HYDROVAR”. W zestawie z reguły każda z pomp wyposażona jest we własną przetwornicę częstotliwości zabudowaną na silniku pompy, z panelem sterowania oraz wyświetlaczem, która komunikuje się z innymi jednostkami przez przekaźnik RS485 (zestawy wyposażone są w dodatkowe skrzynki elektryczne z niezbędnymi zabezpieczeniami). Każdy zestaw wyposażony jest również w zawory zwrotne, odcinające, manometry, armaturę, zbiornik membranowy, układ rurociągów i podstawę ze stali nierdzewnej. Dzięki zastosowaniu przetwornic z własnymi sterownikami oraz własnymi czujnikami ciśnienia na każdej pompie, wielopompowe zestawy nie posiadają jednego urządzenia którego awaria może spowodować zatrzymanie całego układu pompowego. 2.2.2. Zasada działania Zestaw poprzez pomiar ciśnienia zmienia prędkość obrotową silnika pompy. Sterowanie zapewnia automatyczne wyłączenie pomp przy zerowym rozbiorze, automatycznie zmienia pompę wiodącą, zapewnia automatyczny rozruch testowy pomp (cecha wyróżniająca zestawy w zastosowaniach dla instalacji PPOŻ, dzięki czemu zbędne jest stosowanie dodatkowych obejść testujących), układ sterowania, w przypadku braku zewnętrznego sygnału, zapewnia również elektroniczne zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho. 2.2.3. − − − − −

Cechy sterowania Przetwornica Hydrovar zamknięta jest w szczelnej obudowie o IP55 zabezpieczającej elementy elektroniczne przed pryskaniem wody (np. kapanie wody). Płynne sterowanie max. do 8 pomp. Przesyłanie sygnału uruchamiającego do następnej pompy gdy pompa aktualnie pracująca uległa awarii. Możliwość pracy wszystkich pomp z jednakową częstotliwością. Zmiana pompy wiodącej aby zestaw zużywał się równomiernie.

=============================================================================================== str. nr 5 Budowa sieci wodociągowej SUW Olszynka wraz z niezależnym zestawem hydroforowym w Głogówku Projekt zasilania zestawu hydroforowego w SUW Olszynka

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 45-256 Opole, ul. Grota Roweckiego 12a/214 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; 604795074 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

− − − − − − − − − −

− −

2.2.4.

Bezpośredni dostęp użytkownika do menu w celu wprowadzania zmian lub odczytania ustawień. Łatwa obsługa. Menu w języku polskim. Parametry podawane opisowo a nie kodami. Każdy parametr posiada własny numer w celu łatwiejszej nawigacji. Podświetlany wyświetlacz. Możliwość odczytu aktualnego ciśnienia oraz częstotliwości z poziomu pierwszego okna na wyświetlaczu. Pamięć 5 ostatnich awarii. W przypadku wystąpienia awarii, wyłączenie pompy po 5 próbach uruchomienia. Możliwość podłączenia do BMS za pomocą wbudowanego w standardzie protokołu Modus. Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie przed pracą na sucho aktywowane od sygnału z przetwornika ciśnienia. Realizowane w ten sposób, że wpisujemy ciśnienie oraz czas, w którym to ciśnienie powinno być osiągnięte. Jeśli w danym czasie ciśnienie nie zostanie osiągnięte, sterownik zatrzyma pompę. W ten sposób układ podwójnie zabezpiecza pompę przed pracą na sucho. Filtry antyzakłóceniowe. System sterowania zabezpiecza silniki przed przeciążeniem, przegrzaniem, asymetrią faz i zanikiem fazy. Główne zaletyEnergooszczędność wynikająca z zastosowania płynnej regulacji dla każdej z pomp. Każda pompa jest uruchamiana i zatrzymywana ze zmienną prędkością obrotową co eliminuje uderzenia hydrauliczne jak i elektryczne w instalacjach. Zastosowane oprogramowanie umożliwia, m.in. kompensowanie strat ciśnienia przy wzroście przepływu cieczy w instalacji oraz możliwość ustawienia drugiej wartości zadanej, np.: zmniejszenie ciśnienia w godzinach nocnych. Dodatkowo przetwornica częstotliwości Hydrovar otrzymała certyfikat TUV potwierdzający oszczędność energii do 70%.Łatwość obsługi wynikająca z zastosowania jednostki sterującej Hydrovar o mocy od 1,5kW do 22kW wyposażonej w łatwy w obsłudze panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Menu zawiera opcję wyboru kilku języków m.in. języka polskiego. Dodatkowe podmenu jest zabezpieczone hasłem w celu ograniczenia możliwości zmiany parametrów mogących spowodować uszkodzenie pompy i układu sterowania.Niezawodność działania uzyskana poprzez zastosowanie pomiaru i niezależnego sterowania z przetwornicą częstotliwości dla każdej z pomp. Zestawy wielopompowe charakteryzują się dużą elastycznością, a awaria jednego z elementów nie powoduje przerwania pracy całego zestawu, co ma miejsce w standardowych układach zarządzanych przez jeden sterownik i wyposażonych w jedną przetwornicę częstotliwości i jeden czujnik ciśnienia.

2.3.

Szafka sterownicza zestawu hydroforowego

Pełna dokumentacja techniczna znajduje się na wyposażeniu szafki sterowniczej i jest dostarczana przez producenta. − Szafa sterownicza: IP54 − Urządzenie do sterowania i kontroli pomp; − Wyświetlacz graficzny z przyciskami obsługowymi − Wskaźnik LED gotowości do pracy i zakłócenia w zestawie hydroforowym − Interfejs serwisowy do podłączenia komputera; − Transformator napięcie sterującego − Wyłącznik ochronny silnika każdej pompy − Zamykany wyłącznik główny (serwisowy) − Zaciski z oznaczeniami wszystkich złączy − Schemat połączeń i wykaz części elektrycznych − Złącze na zabezpieczenie przed pracą na sucho, analogowe lub cyfrowe − Złącze zewn. ZAŁ. / WYŁ. Uwaga: • Przed zamówieniem szafki sterowniczej, szczegóły jej wyposażenia należy uzgodnić wcześniej z producentem na podstawie niniejszego projektu oraz wytycznymi inwestora i projektu technologicznego. =============================================================================================== str. nr 6 Budowa sieci wodociągowej SUW Olszynka wraz z niezależnym zestawem hydroforowym w Głogówku Projekt zasilania zestawu hydroforowego w SUW Olszynka

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 45-256 Opole, ul. Grota Roweckiego 12a/214 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; 604795074 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

2.4.

Ochrona przeciwporażeniowa

System ochrony przeciwporażeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia 8-10-1990 r. Dz. Ust. nr 81 poz. 473 oraz normą PN-IEC 60364. Istniejące sieci pracują w układzie TN-C. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie szybkiego wyłączenia, w obwodzie głównym zastosowane są zabezpieczenia zainstalowane w rozdzielni głównej i szafce sterowniczej. Stopień ochrony szafki sterowniczej powinien wynosić minimum IP-54. Silniki pomp zabezpieczone są przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki sterowniczej. Po stronie nn w całej instalacji projektowana jest sieć typu TN-S.

2.5.

Uziemienia

Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w szafce sterowniczej, którą należy połączyć z istniejącą siecią uziemień w SUW.

2.6.

Pomiary i próby montażowe

Po zakończeniu robót elektrycznych należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące niezbędne pomiary i próby montażowe wynikające z normy PN-HD 60364-6:2008.

3. Obliczenia techniczne 3.1.

Bilans mocy

− − − −

Istniejąca moc przyłączeniowa dla SUW Olszyka na podstawie umowy przyłączeniowej wynosi: Pprzyłącz. = 120kW. Zabezpieczenie główne przedlicznikowe 3x200A. Średnie zużycie energii elektrycznej (moc szczytowa) przez SUW Olszynka wynosi: Pszcz. = 100kW Projektowany zestaw hydroforowy 4-ro pompowy, z silnikami pomp 4 x PN = 5,5kW (3 pompy pracujące + 1 rezerwa).

Obliczenia wykonuje się metodą współczynnika zapotrzebowania mocy „kz”.

Pszcz = Pobl ⋅ k z Qszcz = Pszcz ⋅ tgϕ 2

S szcz = Pszcz + Qszcz S szcz

I szcz = tgϕ =

LP.

Nazwa urządzenia

Ilość

1 2 3

Istniejące urządzenia SUW Projektowany zestaw hydroforowy Razem:

1 4

2

3 ⋅U Q szcz. Pszcz.

Dane do obliczeń: PN ΣPN kz

[kW] 120,0 5,5 -

[kW] 120,0 22,0 142,0

0,83 0,75 -

cosϕ

tgϕ

4/4 obciąż. 0,88 0,54 0,83 0,67 -

Pszcz. [kW] 100,0 16,5 116,5

Qszcz.

[kvar] 54,0 11,05 65,05

Sszcz.

[kVA] 113,65 19,85 133,5

Wyniki obliczeń: Moc zainstalowana: Moc szczytowa: Moc bierna: Moc pozorna: Prąd szczytowy: cos ϕśr.: tg ϕśr.: Napięcie znamionowe:

PN Pszcz. Qszcz. Sszcz. Iszcz.

UN

142,0 kW 116,5 kW 65,05 kvar 133,5 kVA 192,7 A 0,87 0,56 400/230 V; 50 Hz

Dla poprawy współczynnika mocy tgϕ w rozdzielni głównej zainstalowane są kondensatory mocy biernej =============================================================================================== str. nr 7 Budowa sieci wodociągowej SUW Olszynka wraz z niezależnym zestawem hydroforowym w Głogówku Projekt zasilania zestawu hydroforowego w SUW Olszynka

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 45-256 Opole, ul. Grota Roweckiego 12a/214 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; 604795074 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

3.2.

Dobór zabezpieczenia obwodu zasilania zestaw hydroforowy

Dobiera się zabezpieczenie dla projektowanego obwodu zasilania zestawu hydroforowego. Przy doborze zabezpieczenia uwzględnia się pracę trzech pomp załączanych ze zwłoką czasową. Moc silnika [kW] PN Ilość [szt.]

5,5

3 + 1 (rez.)

UN [V]

f [Hz]

IN [A]

Ir [A]

cosϕ [ - ] 4/4obciążenia

η [%]

Prędkość obrot. [obr/min]

400

50

10,4

60,0

0,83

68,5

2905

Rozruch silnika pompy ściekowej: „soft-start”; kr = 1,2. Uwzględniając możliwość niewielkich odchyleń czasu rozruchu i niesprawności przełączeń, dobrano wielkość zabezpieczenia przy rozruchu bezpośrednim:

I b ≥ I N ⋅ kr I b ≥ 10,4 ⋅ 1,2 I b ≥ 12,48 A Silnik pompy zestawu hydroforowego może być zabezpieczony w szafce sterowniczej: • samoczynnym wyłącznikiem silnikowym o zakresie prądowym (10 ÷ 16)A i nastawie 13A, • samoczynnym wyłącznikiem instalacyjnym nadmiarowo-prądowym C16A, • wkładkami bezpiecznikowymi 3x16A/gG, Ostatecznego doboru urządzeń zabezpieczających dokonuje producent szafki sterowniczej. Jako zabezpieczenia główne projektowanego obwodu zasilającego przepompownię, stanowić będą: • wkładki bezpiecznikowe mocy typu WTN-00/gG-40A jako zabezpieczenie główne zainstalowane w istniejącej rozdzielni głównej, w projektowany rozłączniku bezpiecznikowym RBK-00/160A Uwaga: Maksymalna moc szczytowa pobierana przez zestaw hydroforowy będzie wynosić ok. 16,5 kW (praca trzech pomp).

3.3.

Dobór kabla zasilającego zestaw hydroforowy

Kabel dobrano z uwzględnieniem mocy szczytowej zestawu hydroforowego, dopuszczalnych obciążalności jak również dopuszczalnych spadków napięć oraz zachowania skutecznej ochrony przeciwporażeniowej (wg 1 PN-IEC 60364-5-523 ). 2 Dla zasilania zestawu hydroforowego (szafki sterowniczej) dobiera się kabel YKY 4 x 16 mm o obciążalności długotrwałej Id = 80A ułożony w kanale kablowym i na tynku. Sposób ułożenia kabla „E”. Kabel zaliczany jest do grupy III i zabezpieczony wkładkami bezpiecznikowymi mocy typu WTN-00/gG-40A zainstalowanymi w istniejącej rozdzielni głównej, stąd Idd = 29A

I d = 80 A > I dd = 29 A Dla zasilania silników pomp, kable zasilające dostarcza producent zestawu hydroforowego.

3.4.

Sprawdzenie spadku napięcia

Spadek napięcia w zasilaniu zestawu hydroforowego określono wg wzoru:

100 ⋅ P ⋅ L γ ⋅ s ⋅U 2 100 ⋅16,5 ⋅15 ∆U % = 57 ⋅16 ⋅ 400 2 ∆U % = 0,17% < 2% ∆U % =

gdzie: P - moc szczytowa, L - długość obliczanej linii (wlz), γ - konduktancja przewodu: γCu = 57 ; γAl = 35, s - przekrój przewodu [16 mm2 ], U - napięcie międzyprzewodowe [400 V ].

1

Tablica A.52-1 normy PN-IEC 60364-5-523 =============================================================================================== str. nr 8 Budowa sieci wodociągowej SUW Olszynka wraz z niezależnym zestawem hydroforowym w Głogówku Projekt zasilania zestawu hydroforowego w SUW Olszynka

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „MR” Mirosław Rajca 45-256 Opole, ul. Grota Roweckiego 12a/214 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F tel. 0774647853 ; 604795074 ; E-mail: [email protected] ======================================================================================================

Dopuszczalne spadki napięcia [%] w instalacjach elektrycznych wynoszą: Wewnętrzne linie zasilające Rodzaj instalacji zasilane ze wspólnej sieci

zasilane ze stacji transformatorowych w obiekcie budowlanym

Instalacje odbiorcze zasilane z wewnętrznych linii zasilających/*

zasilane bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej 1 kV

zasilane bezpośrednio z głównych rozdzielnic stacji transformatorowych

instalacje o Un>42 V, wspólne dla odbiorników oświetleniowych i grzejnych

2

3

2

4

7

instalacje o Un>42 V, nie zasilające odbiorników oświetleniowych

3

4

3

6

9

instalacje o Un