NEUSTEIN NEUSTEIN s.c. Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 tel./fax (077) 5441298 kom. 509 255415 E-mail [email protected]

METRYKA Stadium dokumentacji:

Kody wg CPV: Inwestor: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres obiektu: Branża: Data opracowania:

PROJEKTU

P R O J E K T B U D O W L A N Y 45000000-7; 45100000-8; 45310000-3; 45311000-0; 45317000-2; 31120000-3; Gmina Pawłowiczki, ul. Jedności Narodu 1 ; 47-280 Pawłowiczki Kanalizacja sanitarna w Naczęsławicach Projekt zasilania i instalacji elektrycznych Naczęsławice, ul. Główna działka nr 56

ELEKTRYCZNA Opole, listopad 2008 r.

Oświadczenie Ja niżej podpisany oświadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), że projekt budowlany jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zespół opracowujący: Funkcja:

Imię i nazwisko:

Specjalność:

Projektant:

Nr uprawnień:

Mirosław Rajca

Instalacje i sieci elektryczne

Klauzula:

Zgodnie z Art. 20, ust.3, pkt 2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” z późniejszymi zmianami, niniejsze opracowanie nie wymaga weryfikacji.

83/77/Op. 50/82/Op.

Data:

Podpis:

listopad 2008 r.

© Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904), żadna część niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE „MR” w Opolu.

Egz. Nr 4

Zał. Nr

NEUSTEIN s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 tel./fax (077) 5441298 kom. 509 255415 E-mail [email protected]

======================================================================================================

Spis treści

1.

Wstęp............................................................................................................................................................. 3

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

Podstawa opracowania ........................................................................................................................................ 3 Zakres opracowania ............................................................................................................................................ 3 Założenia projektowe .......................................................................................................................................... 3 Przepisy i normy ................................................................................................................................................. 4 Część formalno-prawna ...................................................................................................................................... 4 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia ..................................................................................................................... 5 Ochrona środowiska............................................................................................................................................ 5 Gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji ........................................................................................ 5 Warunki gruntowo-wodne................................................................................................................................... 5 Warunki geodezyjne ....................................................................................................................................... 5 Ustawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej................................................................................................. 5 Załączniki........................................................................................................................................................ 6

2.

Opis techniczny – zasilanie przepompowni ścieków .......................................... 7

2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

Lokalizacja przepompowni i stan istniejący ....................................................................................................... 7 Ogólna charakterystyka przepompowni .............................................................................................................. 7 Układ zasilania przepompowni ........................................................................................................................... 7 Przepompownia PN-1 ..................................................................................................................................... 7 Złącze kablowo-pomiarowe ZK1a-1P................................................................................................................. 8 Szafka sterownicza przepompowni ..................................................................................................................... 9 Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni ................................................................................................... 9 Zasilanie awaryjne .............................................................................................................................................. 9 Ochrona przeciwporażeniowa ........................................................................................................................... 10 Ochrona przepięciowa ...................................................................................................................................... 10 Uziemienia .................................................................................................................................................... 10 Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej ................................................................................................... 10 Wytyczne monitorowania przepompowni w systemie GSM ......................................................................... 10

3.

Informacja dotycząca BIOZ ................................................................................................... 11

3.1. Zakres i kolejność wykonywanych robót .......................................................................................................... 11 3.2. Zagospodarowanie placu budowy ..................................................................................................................... 11 3.3. Roboty ziemne .................................................................................................................................................. 11 3.4. Roboty budowlano-montażowe......................................................................................................................... 11 3.5. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy ...................................................................... 12 3.6. Istniejące obiekty budowlane ............................................................................................................................ 12 3.7. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .................................................... 12 3.8. Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, które mogą wystąpić podczas realizacji robót ............................ 12 3.9. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych .................... 13 3.10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom zagrożenia zdrowia ....................... 14 3.10.1. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy ..................................................................... 14 3.10.2. Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy ............................................................................... 15 3.11. Podstawa prawna opracowania ..................................................................................................................... 16

4. 5.

Uwagi końcowe ................................................................................................................................. 16 Rysunki techniczne.......................................................................................................................... 17

=============================================================================================== str. nr 2 Stadium dokumentacji: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Kanalizacja sanitarna w Naczęsławicach gm. Pawłowiczki Projekt zasilania i instalacji elektrycznych Naczęsławice ul. Główna (działka nr 56) gm. Pawłowiczki Mirosław Rajca

NEUSTEIN s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 tel./fax (077) 5441298 kom. 509 255415 E-mail [email protected]

======================================================================================================

1. Wstęp Inwestor: Gmina Pawłowiczki, ul. Jedności Narodu 1 ; 47-280 Pawłowiczki

1.1.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie zlecenia Gminy w Pawłowiczkach. Niniejsze opracowanie stanowi integralną część projektu budowlanego części technologicznej i obejmuje swym zakresem projekt zasilania i instalacji elektrycznych dla prawidłowej eksploatacji przepompowni ścieków, która pracować będzie dla projektowanej kanalizacji sanitarnej w Naczęsławicach. Projekt budowlany opracowano zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku „PRAWO BUDOWLANE” (z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 rok, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. Ust. Nr 120, poz. 1133). DANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

• • • • • •

zlecenie, wizja lokalna, podkłady mapowe, projekt technologiczny, uzgodnienia (znajdują się w części technologicznej), obowiązujące przepisy PBUE oraz normy PN/E,

1.2.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zasilania przepompowni ścieków od miejsca dostarczenia energii elektrycznej, które stanowi granicę eksploatacji pomiędzy stronami. W projekcie podane zostały informacje dotyczące wykonania zasilania przez EnergięPro, które niezbędne są dla doboru kabli zasilających oraz zabezpieczeń. W zakres niniejszego opracowania wchodzi: • projekt linii kablowej nn zasilającej przepompownię sieciową, • projekt złącza kablowo-pomiarowego wg standardów EnergiaPro oddział w Opolu, • projekt sieci uziemień, • wytyczne monitoringu, • rysunki techniczne. Integralną część składową do niniejszego projektu jest: 1. Projekt budowlany z kompletem decyzji i uzgodnień dla całości inwestycji, 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST-E.04 – roboty elektryczne, 3. Kosztorys inwestorski uproszczony – roboty elektryczne, 4. Przedmiar robót – roboty elektryczne, które stanowią oddzielne opracowania.

1.3.

Założenia projektowe

Niniejszy projekt opracowany został w oparciu o katalogi producentów aparatów i urządzeń elektrycznych ogólnie dostępnych w hurtowniach elektrycznych na terenie woj. opolskiego. Wszystkie zastosowane aparaty i urządzenia powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności względnie certyfikaty zgodności z PN lub aprobatę techniczną. =============================================================================================== str. nr 3 Stadium dokumentacji: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Kanalizacja sanitarna w Naczęsławicach gm. Pawłowiczki Projekt zasilania i instalacji elektrycznych Naczęsławice ul. Główna (działka nr 56) gm. Pawłowiczki Mirosław Rajca

NEUSTEIN s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 tel./fax (077) 5441298 kom. 509 255415 E-mail [email protected]

======================================================================================================

Uwaga: Nie wyklucza się stosowania dowolnych urządzeń i aparatów spełniających założenia projektowe i posiadające parametry techniczne nie gorsze od tych, które podane są w projekcie.

1.4.

Przepisy i normy

Projekt opracowano przy uwzględnieniu wymagań wszystkich obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności: • „Prawo Budowlane” – Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414) • „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Warszawa 1997, • Norma N-SEP-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, • Norma PN-76/E-05125 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, • Norma PN-71/E-02034 – „Oświetlenie elektryczne terenów przemysłowych”, • Norma PN-92/E-08106 – „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy”, • Norma PN-IEC 60364 – „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”, • Norma PN-IEC 60364-5-523 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Dobór kabli i przewodów, • Norma PN-IEC 60364-4-442 ; PN-IEC 60364-4-443 – „Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń elektrycznych”, • Norma PN-89/E-05012 – „Hale maszyn elektrycznych oraz dobór i instalowanie silników elektrycznych”, • Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08-10-1990 r. (Dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, • Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15-06-2002 r. (Dz. Ust. Nr 75, poz. 960) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, • Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2005 r. (Dz. Ust. Nr 2, poz. 6) w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. Ust. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. Ust nr 62 poz. 627. z późniejszymi zmianami), • Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113/728/1998, • Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000, • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983,

1.5. • • •

Część formalno-prawna

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (wspólne dla części technologicznej i elektrycznej), Techniczne warunki przyłączenia wydane przez EnergiaPro Rejon Dystrybucji Kędzierzyn Koźle, Zgody właścicieli gruntów (znajdują się w części technologicznej),

=============================================================================================== str. nr 4 Stadium dokumentacji: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Kanalizacja sanitarna w Naczęsławicach gm. Pawłowiczki Projekt zasilania i instalacji elektrycznych Naczęsławice ul. Główna (działka nr 56) gm. Pawłowiczki Mirosław Rajca

NEUSTEIN s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 tel./fax (077) 5441298 kom. 509 255415 E-mail [email protected]

======================================================================================================Uzgodnienie z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji (wspólne dla części technologicznej i elektrycznej),

1.6.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.), informacja ta podana została w projekcie budowlanym części elektrycznej.

1.7.

Ochrona środowiska

Planowana inwestycja – zasilanie elektryczne i instalacje elektryczne zewnętrzne na terenie przepompowni ścieków – nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Według §3 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. Ust. Nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należą stacje transformatorowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. W niniejszym zadaniu zanieczyszczenie środowiska nie występuje.

1.8.

Gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji

W czasie trwania realizacji inwestycji w zakresie robót elektrycznych, nie przewiduje się wytwarzania odpadów. Ewentualną gospodarkę odpadami na etapie budowy i eksploatacji, w tym niebezpiecznymi, prowadzić należy zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. Ust. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami.

1.9.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zostały szczegółowo opisane w projekcie geologicznym.

1.10. Warunki geodezyjne Biuro Projektów informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie podziemne zostało wrysowane przez uprawnionego geodetę w trakcie wykonania aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapie lokalizacje i rzędne uzbrojenia istniejącego są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru. Wykonawca winien bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót: • zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji, • zapoznać się ze wskazanymi normami, • zgłosić się do właściciela-użytkownika uzbrojenia w celu spisania notatki służbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminów i technologii wykonania robót, Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt wpisem do dziennika budowy. Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii istniejących urządzeń.

1.11. Ustawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej • •

Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 100 poz. 835). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

=============================================================================================== str. nr 5 Stadium dokumentacji: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Kanalizacja sanitarna w Naczęsławicach gm. Pawłowiczki Projekt zasilania i instalacji elektrycznych Naczęsławice ul. Główna (działka nr 56) gm. Pawłowiczki Mirosław Rajca

NEUSTEIN s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 tel./fax (077) 5441298 kom. 509 255415 E-mail [email protected]

======================================================================================================Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 r. Nr 121. poz. 1138 z późniejszymi zmianami). Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 140). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia (atestu) użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 40, poz. 172). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

Polskie Normy • PN-N-01256.05:1998 • •

Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. PN-92/N-01 256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

1.12. Załączniki • • • • • • • •

Techniczne warunki przyłączenia wydane przez EnergiaPro Rejon Dystrybucji Kędzierzyn Koźle, Uzgodnienie projektu przez EnergiaPro Rejon Dystrybucji Kędzierzyn Koźle, Uzgodnienie z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (wspólne dla części technologicznej i elektrycznej), Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie Koźlu, Wytyczne do projektowania na podstawie projektu technologicznego, Zaświadczenie o przynależności do OOIIB, Uprawnienia budowlane, Uprawnienia projektowe,

=============================================================================================== str. nr 6 Stadium dokumentacji: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Kanalizacja sanitarna w Naczęsławicach gm. Pawłowiczki Projekt zasilania i instalacji elektrycznych Naczęsławice ul. Główna (działka nr 56) gm. Pawłowiczki Mirosław Rajca

NEUSTEIN s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 tel./fax (077) 5441298 kom. 509 255415 E-mail [email protected]

======================================================================================================

2. Opis techniczny – zasilanie przepompowni ścieków 2.1.

Lokalizacja przepompowni i stan istniejący

Projektowana sieciowa przepompownia ścieków sanitarnych zlokalizowana została: Lp.

Oznacz.

Adres

Działka

Moc przyłączeniowa (wg TWP)

Zasilanie

1

PN-1

Naczęsławice, ul. Główna

56

13,0 kW

Istniejący słup nr 460/01/12

w miejscu wskazanym na mapie poglądowej w skali 1:10000 znajdującej się w części rysunkowej projektu. Na podstawie technicznych warunków przyłączenia, zasilanie przepompowni ścieków odbywać się będzie z istniejącej sieci niskiego napięcia (linia napowietrzna) z najbliższego słupa w sąsiedztwie przepompowni.

2.2.

Ogólna charakterystyka przepompowni

Przepompownia ścieków wykonana będzie jako budowla podziemna prefabrykowana polimerobetonowa w formie zbiornika w postaci walca i podłączona do rurociągu tłocznego. Wewnątrz przepompowni zainstalowane będą zestawy (podstawowe + rezerwowy) pomp ściekowych1 z silnikami elektrycznymi 3-fazowymi oraz układ czujników poziomu w zbiorniku. Moc [kW] Prąd [A] Ilość pomp Przepompown Rozruch ia P1 P2 IN IA Robocza Rezerwa PN-1 2,1 1,5 5,6 37,0 1 1 bezpośredni P1 – moc zapotrzebowana P2 – moc nominalna silnika IN – prąd znamionowy silnika IA – prąd rozruchowy silnika Przepompownia z zestawami pompowymi dostarczana jest fabrycznie z szafką sterowniczą wolnostojącą, kablami zasilającymi pompy i sterowniczymi. Kable wyprowadzone będą z szafki sterowniczej przepompowni do komory zbiornika przepompowni. Kable te należy układać w rurze ochronnej pomiędzy szafką sterowniczą a zbiornikiem przepompowni. Należy stosować rurę ochronną „Arot” np. typu KR-110. Uwaga:

Przewiduje się możliwość przesyłania sygnałów alarmowych w systemie telefonii komórkowej GSM2. W tym celu szafka sterownicza powinna być wyposażona w sterownik mikroprocesorowy umożliwiający sterowanie pracą pomp ściekowych jak i przekazywania stanów przepompowni droga radiową do centralnego komputera oraz do obsługi układu sieciowego kanalizacji.

2.3.

Układ zasilania przepompowni

Przepompownia ścieków zasilana będzie przyłączem wykonanym kablem ziemnym niskiego napięcia z istniejącej linii napowietrznej nn z najbliższego słupa w pobliżu przepompowni. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej (granica eksploatacji) określona została w technicznych warunkach przyłączenia dla przepompowni. 2.3.1.

Przepompownia PN-1

Układ zasilania przepompowni wg poniższego schematu blokowego. 1

Szczegółowy dobór pomp ściekowych w projekcie technologicznym. Wytyczne monitorowania w punkcie 2.12. =============================================================================================== str. nr 7

2

Stadium dokumentacji: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Kanalizacja sanitarna w Naczęsławicach gm. Pawłowiczki Projekt zasilania i instalacji elektrycznych Naczęsławice ul. Główna (działka nr 56) gm. Pawłowiczki Mirosław Rajca

NEUSTEIN s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 tel./fax (077) 5441298 kom. 509 255415 E-mail [email protected]

====================================================================================================== Granica eksploatacji do wykonania przez inwestora do wykonania przez EnergiaPro Komora zbiornika przepompowni z szafką sterowniczą

Istn. słup nr 460/01/12

Istniejąca sieć nn

YAKXS 4 x 35 mm2

YKYżo 5 x 10 mm2

Projektowane ZK1a-1P

Zakres robót do wykonania przez EnergiaPro – RD Kędzierzyn Koźle: • w granicy działki nr 56, w miejscu wskazanym na mapie, ustawić złącze kablowo-pomiarowe ZK1a-1P (wg standardu EnergiaPro), • od słupa nr 460/01/12 linii napowietrznej nn wykonać przyłącze kablowe YAKXS 4 x 35 mm2 do projektowanego złącza ZK1a-1P, • na słupie nr 460/01/12 zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy RSA-00/160A jako zabezpieczenie wzdłużne, • równolegle z kablem ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 20 x 3 mm jako uziemienie, • w złączu ZK1a-1P należy wykonać uziemienie punktu rozdziału przewodu PEN na PE i N, • na słupie nr 460/01/12 zainstalować ochronę odgromową typu GXO-440/5 Lovos, Zakres robót do wykonania przez Inwestora: • ze złącza kablowo-pomiarowego ZK1a-1P wyprowadzić WLZ kablem YKYżo 5 x 10 mm2 dla zasilania szafki sterowniczej przepompowni oraz bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 20 x 3 mm jako uziemienie punktu rozdziału szyny PEN na PE i N, • z szafki sterowniczej zasilić pompy ściekowe, Uwaga:

Skrzyżowanie linii kablowej z drogą powiatową nr 1249 ul. Główna, wykonać w rurze ochronnej „Arot” SRS-160 metodą przewiertu lub przecisku bez naruszania struktury jezdni. Głębokość wykonania przepustu musi wynosić minimum 1,0 od jezdni do górnej powierzchni rury. Przepust wykonać zgodnie z warunkami podanymi w decyzji Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie Koźlu. Tablica nr 1 – Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach Rodzaj urządzenia podziemnego Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe do 1kV Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV Kable telekomunikacyjne Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 atm. Rurociągi z cieczami palnymi Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 atm. i nie przekraczającym 4 atm. Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 atm. Części podziemne linii napowietrznych (ustoje, podpory, odciążki) Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały

Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm Pionowa przy Pozioma przy skrzyżowaniu zbliżeniu 25 10 50 50

10 50

50*) 50*)

50 100

50*)

100 BN-71/8976-31

-

80 50

*) należy stosować przepust kablowy.

2.4.

Złącze kablowo-pomiarowe ZK1a-1P

Dla przepompowni należy zabudować w miejscu dostępnym dla obsługi RD, złącze kablowopomiarowe typu ZK1a-1P (wg standardów EnergiaPro). Złącze wyposażone powinno być w: • tablicę licznikową TL-3f, =============================================================================================== str. nr 8 Stadium dokumentacji: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Kanalizacja sanitarna w Naczęsławicach gm. Pawłowiczki Projekt zasilania i instalacji elektrycznych Naczęsławice ul. Główna (działka nr 56) gm. Pawłowiczki Mirosław Rajca

NEUSTEIN s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 tel./fax (077) 5441298 kom. 509 255415 E-mail [email protected]

======================================================================================================rozłącznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami jak na schemacie zasilania jako zabezpieczenie przedlicznikowe, • rozłącznik izolacyjny FR-104-100A (3P+N), • dla połączenia układu pomiarowego stosować przewody LgY 6 mm2. Złącze zamykane na typowy zamek stosowany w EnergiaPro Rejon Dystrybucji Kędzierzyn Koźle. Drzwiczki wyposażone we wziernik do odczytu licznika.

2.5.

Szafka sterownicza przepompowni

Przy przepompowni projektuje się zainstalować wolnostojącą szafkę sterowniczą dostarczaną razem z przepompownią. Budowa układu automatyki i sterowania oparta powinna być o sterownik mikroprocesorowy np. typu Easy 712-DC-RC. Do pomiaru poziomów w przepompowni stosowana będzie sonda hydrostatyczna lub ultradźwiękowa oraz dwa czujniki pływakowe zabezpieczające pompy przed suchobiegiem, a w przepompowni przed przepełnieniem. Układ automatyki i sterowania powinien być zamontowany w zamykanej szafie izolacyjnej zintegrowanej z fundamentem o wysokich parametrach mechanicznych. Stopień ochrony szafki sterowniczej powinien wynosić minimum IP44. Szafka sterownicza powinna być montowana na wysokości minimum 70 cm nad ziemią. Układ przystosowany będzie do zasilania napięciem przemiennym 3 x 400 V ; 50 Hz. Rozruch pomp: układ typu: bezpośredni, łagodny „soft-start” dla silników pomp o mocy do 5,5 kW lub „gwiazda-trójkąt” dla silników o mocy powyżej 5,5 kW. Układ zawiera wszystkie niezbędne zabezpieczenia: • przed porażeniem, poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy, • przed pracą niepełnofazową i asymetrią międzyfazową (w tym braku fazy), • przed przeciążeniem silnika, poprzez przekaźnik termiczny, • przed zwarciem, • przed suchobiegiem, Uwaga:

• •

Przed zamówieniem szafki sterowniczej, szczegóły jej wyposażenia należy uzgodnić wcześniej z producentem na podstawie niniejszego projektu oraz wytycznymi inwestora i projektu technologicznego. W szafce sterowniczej przepompowni należy przewidzieć miejsce do montażu złącza TP S.A. lub układu monitorowania przepompowni w systemie telefonii komórkowej GSM3.

2.6.

Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni

Nie projektuje się oświetlenia zewnętrznego terenu przepompowni.

2.7.

Zasilanie awaryjne

Szafka sterownicza przepompowni w części odbiorcy będzie przystosowana do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego (np. przewoźnego) o maksymalnej mocy wg schematu, które realizowane jest przez przełącznik zasilania uniemożliwiający podanie napięcia z agregatu na sieć i odwrotnie. Dla pracy awaryjnej przewiduje się pracę tylko jednej pompy ściekowej. Podłączenie agregatu realizowane będzie poprzez wtyczkę stałą na tablicową typu 32A/400V–3P+N+PE zainstalowaną na zewnątrz szafki sterowniczej.

3

Wytyczne monitorowania w punkcie 2.12. =============================================================================================== str. nr 9 Stadium dokumentacji: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Kanalizacja sanitarna w Naczęsławicach gm. Pawłowiczki Projekt zasilania i instalacji elektrycznych Naczęsławice ul. Główna (działka nr 56) gm. Pawłowiczki Mirosław Rajca

NEUSTEIN s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 tel./fax (077) 5441298 kom. 509 255415 E-mail [email protected]

======================================================================================================

2.8.

Ochrona przeciwporażeniowa

System ochrony przeciwporażeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia 8-10-1990 r. Dz. Ust. nr 81 poz. 473 oraz normą PNIEC 60364. Istniejące sieci pracują w układzie TN-C. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie szybkiego wyłączenia, w obwodzie głównym (linia kablowa nn), zastosowane są istniejące bezpieczniki mocy zainstalowane w stacji transformatorowej, a także zabezpieczenia przedlicznikowe zainstalowane w złączu kablowopomiarowym jako zabezpieczenie główne. W szafce sterowniczej przepompowni zainstalowany jest rozłącznik bezpiecznikowy główny dla wszystkich obwodów. Dodatkowo zastosowano obudowy izolacyjne złączy kablowo-pomiarowych i szafek sterowniczych. Silniki pomp ściekowych zabezpieczone są przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki sterowniczej. Po stronie nn w całej instalacji projektowana jest sieć typu TN-S.

2.9.

Ochrona przepięciowa

Na istniejącym słupie nr 460/01/12 linii napowietrznej nn, w miejscu przyłączenia projektowanego obwodu, należy zainstalować ochronniki przepięciowe typu GXO-440/5 „Lovos” (zgodnie z TWP). W szafce sterowniczej przepompowni za układem pomiarowym w części odbiorcy zainstalowane będą ochronniki przepięciowe II stopnia typu np. DEHNguardT/4.

2.10. Uziemienia Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w projektowanych urządzeniach rozdzielczych i sterowniczych przepompowni oraz wszystkie przewody PE w instalacjach wewnętrznych. Uziemienie stanowić będzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 20 x 3 mm ułożona w ziemi równolegle z kablem zasilającym. Projektowany uziom należy połączyć o ile to możliwe z istniejącą siecią uziemień. Wymagana rezystancja uziemienia: • dla złączy kablowych i pomiarowych R ≤ 30 Ω, • dla ochrony przepięciowej R ≤ 10 Ω, Uwaga: W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji należy wykonać dodatkowo uziemienie pionowe długości ok. 3 m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową przy komorze przepompowni.

2.11. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia, dla każdej przepompowni projektuje się układ pomiarowy bezpośredni, jednostrefowy energii elektrycznej, który należy zainstalować w złączu kablowo-pomiarowym, w części dostępnej dla EnergiaPro Rejon Dystrybucji Kędzierzyn Koźle. W tym celu należy zabudować licznik indukcyjny bezpośredni energii elektrycznej czynnej, 3-fazowy, kWh, typu C-52d. Grupa taryfowa C11, grupa przyłączeniowa V. Zaleca się zabudować licznik wyprodukowany po roku 1995 przystosowany do pracy w temperaturze zewnętrznej od –20OC do +40OC.

2.12. Wytyczne monitorowania przepompowni w systemie GSM Wymagane przekazy danych w systemie GSM stanów awaryjnych przepompowni: 1. zdalne załączenie i wyłączenie przepompowni, 2. stan AWARIA, 3. poziom alarmowy ścieków w zbiorniku, 4. włamanie do skrzynki sterowniczej, =============================================================================================== str. nr 10 Stadium dokumentacji: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Kanalizacja sanitarna w Naczęsławicach gm. Pawłowiczki Projekt zasilania i instalacji elektrycznych Naczęsławice ul. Główna (działka nr 56) gm. Pawłowiczki Mirosław Rajca

NEUSTEIN s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 tel./fax (077) 5441298 kom. 509 255415 E-mail [email protected]

======================================================================================================

Dobór systemu GSM Pozostawia się dla Inwestora możliwość wyboru dowolnego producenta układów monitorowania w systemie GSM. Po dokonaniu wyboru, należy skonsultować to z producentem szafki sterowniczej w celu przygotowania szafki do montażu urządzeń sterowniczych systemu GSM.

3. Informacja dotycząca BIOZ 3.1.

Zakres i kolejność wykonywanych robót

Zakres robót dotyczy wykonanie instalacji elektrycznych na terenie przepompowni ścieków sanitarnych. Zakres robót dla robót elektrycznych związanych z przedsięwzięciem oraz kolejność realizacji obejmuje: • Zagospodarowanie placu budowy, • Roboty ziemne, • Roboty budowlano-montażowe, • Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na budowie,

3.2.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu placu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: • Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, • Wykonanie dróg, wejść i przejść dla pieszych, • Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, • Odprowadzenie ścieków lub ich utylizacja, • Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, • Zapewnienie łączności telefonicznej, • Urządzenie stanowisk do składowania materiałów i wyrobów

3.3.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: • elektroenergetyczne, • gazowe, • telekomunikacyjne, • ciepłownicze, • wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

3.4.

Roboty budowlano-montażowe

Roboty budowlano-montażowe konstrukcji i prefabrykowanych elementów mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. Ponadto =============================================================================================== str. nr 11 Stadium dokumentacji: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Kanalizacja sanitarna w Naczęsławicach gm. Pawłowiczki Projekt zasilania i instalacji elektrycznych Naczęsławice ul. Główna (działka nr 56) gm. Pawłowiczki Mirosław Rajca

NEUSTEIN s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 tel./fax (077) 5441298 kom. 509 255415 E-mail [email protected]

======================================================================================================

należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

3.5.

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin powinny być: • zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, • osłonięte w okresie zimowym.

3.6.

Istniejące obiekty budowlane

Jedynym istniejącym obiektem związanym z projektowanym przedsięwzięciem jest linia napowietrzna nn z której ma nastąpić zasilanie przepompowni.

3.7.

Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia nie występują elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia elektryczne posiadają atesty bezpieczeństwa.

3.8.

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, które mogą wystąpić podczas realizacji robót

Zgodnie z §6 Rozporządzenia, zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą wystąpić podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w trakcie wykonywania: • robót montażowych przy użyciu sprzętu dźwigowego. Roboty montażowe przy użyciu sprzętu dźwigowego należy powierzyć specjalistycznej firmie, która powinna posiadać odpowiedni sprzęt dźwigowy i przeszkolonych specjalistów personelu technicznego i maszynistów z wymaganymi uprawnieniami. Na stanowisku roboczym powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji dźwigu z którymi należy zapoznać osoby upoważnione do pracy na tych stanowiskach. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. =============================================================================================== str. nr 12 Stadium dokumentacji: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Kanalizacja sanitarna w Naczęsławicach gm. Pawłowiczki Projekt zasilania i instalacji elektrycznych Naczęsławice ul. Główna (działka nr 56) gm. Pawłowiczki Mirosław Rajca

NEUSTEIN s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 tel./fax (077) 5441298 kom. 509 255415 E-mail [email protected]

======================================================================================================

Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

3.9.

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeszkolić pracowników przez udzielenie instruktażu stanowiskowego, w którym należy wskazać możliwość występowania zagrożenia, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznej pracy. Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracowników, dotychczasowego stażu pracy, rodzaju używanego sprzętu, zagrożeń występujących na stanowisku pracy. Instruktaż powinien być zakończony sprawdzianem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa pracy stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Instruktaż powinien obejmować: • szkolenie pracowników w zakresie bhp, • zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, • zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, • zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako: • szkolenie wstępne, • szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy – „Instruktaż stanowiskowy” powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznanie z ryzykiem zawodowym powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. =============================================================================================== str. nr 13 Stadium dokumentacji: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Kanalizacja sanitarna w Naczęsławicach gm. Pawłowiczki Projekt zasilania i instalacji elektrycznych Naczęsławice ul. Główna (działka nr 56) gm. Pawłowiczki Mirosław Rajca

NEUSTEIN s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 tel./fax (077) 5441298 kom. 509 255415 E-mail [email protected]

======================================================================================================

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi i trójfazowymi o mocy do 1 kW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: • wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, • udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Inwestor jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy (robót) dla wykonania lub przebudowy obiektów. Na instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności robót, w tym i dla robót elektrycznych instalacyjno-montażowych. Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej funkcji.

3.10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom zagrożenia zdrowia Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 3.10.1.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy

a)

b)

niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 3) brak nadzoru, 4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich, niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór,

=============================================================================================== str. nr 14 Stadium dokumentacji: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Kanalizacja sanitarna w Naczęsławicach gm. Pawłowiczki Projekt zasilania i instalacji elektrycznych Naczęsławice ul. Główna (działka nr 56) gm. Pawłowiczki Mirosław Rajca

NEUSTEIN s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 tel./fax (077) 5441298 kom. 509 255415 E-mail [email protected]

======================================================================================================

3.10.2.

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy

a)

niewłaściwy stan czynnika materialnego, 1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będącego źródłem zagrożenia, 2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw, b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 1) zastosowanie materiałów zastępczych, 2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, c) wady materiałowe czynnika materialnego, 1) ukryte wady materiałowe, d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego, 1) nadmierna eksploatacja, 2) niedostateczna konserwacja, 3) niewłaściwe naprawy i remonty, Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: • organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, • dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, • organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, • dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, Na podstawie: • oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy, • wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, • określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, • wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, • wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: • zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, • zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). =============================================================================================== str. nr 15 Stadium dokumentacji: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Kanalizacja sanitarna w Naczęsławicach gm. Pawłowiczki Projekt zasilania i instalacji elektrycznych Naczęsławice ul. Główna (działka nr 56) gm. Pawłowiczki Mirosław Rajca

NEUSTEIN s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 tel./fax (077) 5441298 kom. 509 255415 E-mail [email protected]

======================================================================================================

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

3.11. Podstawa prawna opracowania • • • •

• • • •

• • • • • •

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (z późniejszymi zmianami), Art. 21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym(Dz. Ust. Nr 122 poz. 1321 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawi szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. Ust. Nr 151 poz. 1256), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Ust. Nr 62 poz. 285), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. Ust. Nr 62 poz. 287), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. Ust. Nr 62 poz. 288), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. Ust. Nr 62 poz. 290), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. Ust. Nr 60 poz. 278), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Ust. Nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. Ust. Nr 118 poz. 1263), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. Ust. Nr 120 poz. 1021), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz. 401). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.),

4. Uwagi końcowe 4.

Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami PBUE, BHP i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace na istniejących

=============================================================================================== str. nr 16 Stadium dokumentacji: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Kanalizacja sanitarna w Naczęsławicach gm. Pawłowiczki Projekt zasilania i instalacji elektrycznych Naczęsławice ul. Główna (działka nr 56) gm. Pawłowiczki Mirosław Rajca

NEUSTEIN s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 tel./fax (077) 5441298 kom. 509 255415 E-mail [email protected]

======================================================================================================

liniach energetycznych będących własnością EnergiaPro Rejon Dystrybucji Kędzierzyn koźle należy prowadzić za wcześniejszą zgodą i pod nadzorem pracownika EnergiaPro Rejon Dystrybucji Kędzierzyn Koźle. 5. Wszystkie stosowane urządzenia elektryczne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania (atesty). 6. Należy sporządzić niezbędne protokóły badań odbiorczych w zakresie odbieranych urządzeń przez EnergiaPro Rejon Dystrybucji Kędzierzyn Koźle. 7. Po wykonaniu linii kablowej należy wykonać mapę w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z wrysowaną siecią energetyczną. Mapa winna być zaopatrzona w klauzulę potwierdzającą przyjęcie do ewidencji geodezyjnej państwowego zasobu geodezyjnokartograficznego w odpowiedniej terenowo filii Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 8. Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, należy uzgodnić z Inwestorem, Kierownikiem Budowy robót elektrycznych i Projektantem. Zmiany i odstępstwa od projektu powinny być odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. 9. Po zakończeniu robót elektrycznych należy sporządzić Projekt Powykonawczy z naniesionymi zmianami, który razem z Dziennikiem Budowy i Protokółami Pomiarów należy przekazać Inwestorowi lub Użytkownikowi obiektu. 10. Wszelkie informacje i zapytania dotyczące niniejszego projektu kierować pod adres: [email protected]

5. Rysunki techniczne 5.1. Schemat zasadniczy zasilania przepompowni PN-1 5.2. Plan złącza kablowo-pomiarowego ZK1a-1P

=============================================================================================== str. nr 17 Stadium dokumentacji: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres obiektu: Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY Kanalizacja sanitarna w Naczęsławicach gm. Pawłowiczki Projekt zasilania i instalacji elektrycznych Naczęsławice ul. Główna (działka nr 56) gm. Pawłowiczki Mirosław Rajca