12, tel. kom.: (+48)

RZECZOZNAWCA TECHNICZNY. MGR INŻ. ŁUKASZ GŁUSZKOWSKI Adres: 51-215 Wrocław, ul. Zatorska 67B/12, e-mail: [email protected], tel. kom.: (+48)888 202 76...
8 downloads 0 Views 930KB Size
RZECZOZNAWCA TECHNICZNY. MGR INŻ. ŁUKASZ GŁUSZKOWSKI Adres: 51-215 Wrocław, ul. Zatorska 67B/12, e-mail: [email protected], tel. kom.: (+48)888 202 768.

Wrocław, 2.01.2018 r. Zleceniodawca:

GETIN LEASING S.A. 3 Spółka Komandytowo Akcyjna ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław NIP: 527-269-59-35

OPINIA TECHNICZNA Oszacowanie wartości spalinowej myjni parowej wyprodukowanej przez koreańską firmę SJE Corporation Ltd., model Optima DMF, nr seryjny DMG1605860, rok produkcji: 2014.

TEMAT:

Aktualna wartość rynkowa Wr = 8 200 zł netto Słownie: osiem tysięcy dwieście 0/100 złotych netto.

Zlecenie z dnia: 06.12.2017 r. Opracował:

Mgr inż. Łukasz Głuszkowski Rzeczoznawca w zakresie: - maszynoznawstwo, - pojazdy samochodowe i ciągniki, - wycena maszyn, urządzeń i pojazdów. OPINIE, WYCENY, EKSPERTYZY, OPERATY, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH

1. Podstawa formalna Podstawą formalną wyceny jest zlecenie otrzymane od GETIN Leasing SA 3 Spółka Komandytowo Akcyjna, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, z dnia 6.12.2017 r.

2. Podstawa merytoryczna ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Wizja lokalna, Informacje internetowe i katalogowe, www.sjecorp.com, www.greensteam.pl, Cenniki branżowe, Informacje uzyskane od firmy Getin Leasing, Standardy Rzeczoznawców Majątkowych SIMP, Kompendium rzeczoznawcy EXPERT SIMP – Wiesław Cetera, Włodzimierz Merc, Własne materiały rzeczoznawcy.

3. Przedmiot oszacowania Przedmiotem oszacowania jest spalinowa myjnia parowa wyprodukowana przez koreańską firmę SJE Corporation Ltd., model Optima DMF, nr seryjny DMG1605860, rok produkcji: 2014. Numer umowy leasingu: 0931851/2015/OPER/TBOC Szczegółowe dane ruchomości zestawiono w punkcie 9 niniejszej opinii.

4. Cel wyceny Celem wyceny jest oszacowanie wartości rynkowej ruchomości, wyszczególnionej w punkcie 3, w celu zbycia przedmiotu na wolnym rynku m.in. przy pomocy portalu aukcyjnego.

5. Data opracowania Data opracowania wyceny : 2.01.2017 r.

6. Zakres opracowania ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Wizja lokalna, Identyfikacja ruchomości, Opis i ocena stanu technicznego, Wycena wartości rynkowej, Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

7. Wizja lokalna Wizji lokalnej, a także ustaleń szczegółowych dotyczących wycenianej ruchomości dokonano w miejscu jej składowania, tj. w magazynie firmy Getin Leasing : 55-080

2

Pietrzykowice, ul. Fabryczna 24. Oględziny przeprowadzono w dniu 29.12.2017 r. Wizja lokalna została dokonana przez autora opracowania. W oględzinach i wszelkich ustaleniach szczegółowych dotyczących wycenianej ruchomości uczestniczył Pan Tomasz Wierzbicki – pracownik firmy Getin Leasing.

8. Nomenklatura Wartość rynkowa – to racjonalnie określona ilość środków pieniężnych, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron i ich niezależności, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, w określonym, danym czasie. Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku, tzn. m.in. na rynku o nieograniczonym dostępie chętnych do kupna i sprzedaży. Cena/wartość ofertowa ruchomości – to kwota, jaką sprzedający chciałby uzyskać za oferowany towar (podana w prasie specjalistycznej, w ogłoszeniach, Internecie) Cena/wartość transakcyjna (sprzedaży) ruchomości – to kwota jaką sprzedający uzyska za oferowany towar w wyniku sprzedaży (najczęściej niższa niż cena ofertowa) Utrata wartości – jest to zmniejszenie (ubytek) wartości z wszelkich przyczyn, dających się zakwalifikować do przyczyn : fizycznych, funkcjonalnych (wewnętrznych), ekonomicznych (zewnętrznych); Utrata wartości z przyczyn fizycznych – to ubytek wartości lub użyteczności, którego przyczyną są zjawiska fizyczne związane z tarciem i zużyciem, a także upływem czasu i kompletnością. Wielkość zużycia fizycznego determinuje stan techniczny maszyny lub urządzenia. Utrata wartości z przyczyn funkcjonalnych – to ubytek wartości, którego przyczyna tkliwe właściwościach środka technicznego (brak przydatności do działania, niedostateczna wydajność, zbytnia energochłonność, zbyt niska sprawność, itp.). Utrata wartości z przyczyn ekonomicznych – to ubytek wartości wywołany czynnikami zewnętrznymi w stosunku do środka technicznego, wynikłymi z relacji do środowiska działania maszyn (uwarunkowania ekonomiczne, prawne, społeczne, ekologiczne). Stan techniczny ruchomości – charakteryzuje zdolność ruchomości do wykonywania zadań operacyjnych. Grupy jakości ruchomości (stopień zużycia z przyczyn fizycznych) : 1. NOWY (0 - 5%) – ruchomość właśnie oddana do eksploatacji, kompletna, czasem bez podstaw do naliczania ubytku wartości z przyczyn fizycznych; 2. W BARDZO DOBRYM STANIE (5 – 15%) – ruchomość w stanie niewiele gorszym od nowego, w pełni zdatna do wykorzystania i niewykazująca w sposób jawny potrzeby naprawy 3. W DOBRYM STANIE (16 - 35%) – ruchomość po pewnych naprawach w przeszłości, wykazująca już skutki upływu czasu i zużycia; mogą być wymagane naprawy o mniejszym zakresie, 4. W STANIE ZADAWALAJĄCYM (36 – 60%) – ruchomość, która wykazuje konieczność naprawy głównej lub wymiany elementów w celu kontynuacji działania; 5. W STANIE NIEDOSTATECZNYM (61 – 85%) – ruchomość nie może być wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem bez naprawy głównej w rozszerzonym zakresie, z wymianą podstawowych zespołów i elementów; 6. POZOSTAŁOŚCI LUB ZŁOM (86-100%) – ruchomość nie nadaje się do użytkowania z powodu niecelowości naprawy; należy oszacować wartość pozostałości lub uzyskanego złomu.

3

Miary zużycia funkcjonalnego Zużycie funkcjonalne maszyny jest funkcją postępu technicznego w zakresie konstrukcji budowy aktualnej generacji maszyn tego samego typu i przeznaczenia. Wartość współczynnika nowoczesności konstrukcji (K) uzależniona jest od stopnia technicznego i technologicznego zaawansowania konstrukcji maszyny, jej przydatności, możliwości przeprowadzenia naprawy i uzyskania części zamiennych. Konkretną wartość zużycia funkcjonalnego dobiera rzeczoznawca. Współczynnik nowoczesności konstrukcji przyjmuje się z przedziału następujących wartości: K = 0,8 – 1 dla obiektów aktualnie produkowanych, K = 0,6 – 0,8 dla obiektów nie wytwarzanych, dostępne są części zamienne, K < 0,6 dla obiektów przestarzałych, których produkcja została zaniechana.

9. Opis, podstawowe dane identyfikacyjne oraz ogólna ocena stanu technicznego ruchomości Spalinowa myjnia parowa wyprodukowana przez koreańską firmę SJE Corporation Ltd., model Optima DMF Urządzenie mobilne, z silnikiem Diesla mające zastosowanie do czyszczenia podłóg, elewacji, przeszkleń, dywanów itd. Wykorzystywane w warsztatach samochodowych, przemyśle ciężkim i myjniach parowych stacjonarnych jak i mobilnych. Maszyna jest stosunkowo prosta w obsłudze i może być używana przez dwóch lub trzech operatorów jednocześnie. DANE TECHNICZNE: • • • • • • • • • • • • •

materiał obudowy: tworzywo sztuczne, stanowiska pracy: 2 lub 3, temp. pary: 85-120oC, temp. pary w bojlerze: 178oC (maks. 200oC), czas nagrzewania: 2-3 minuty, poj. zbiornika paliwa: 20 l, stałe podłączenie wody, zużycie paliwa: 2 l/h, napięcie/częstotliwość: 220-240V/50-60 Hz, poj. zbiornika wody: 20 l, maks. zużycie wody: 1200 ml/min., waga: 83 kg, wymiary w cm: 109 x 70 x 90.

4

STAN TECHNICZNY: Urządzenie nosi ślady normalnej eksploatacji, adekwatnie do okresu 2,5-letniej eksploatacji. Widoczne ślady przybrudzenia, zakurzenia, zarysowania obudowy. Obudowy boczne podczas oględzin zdemontowane – brak wkrętów przytwierdzających obudowę. Pistolet parowy i wąż bez widocznych uszkodzeń. Brak końcówki pistoletu myjącego. Podczas oględzin urządzenie przechowywane w magazynie. Brak instrukcji obsługi od producenta, co uniemożliwia potwierdzenie kompletności urządzenia. Maszyna nie posiada tabliczki znamionowej. Nie przeprowadzano próby pracy urządzenia ze względu na brak możliwości technicznych. Urządzenie nie posiada już gwarancji producenta. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia niezbędne jest przeprowadzenie przeglądu urządzenia. Stan techniczny oceniono na: dobry.

10. Metoda wyceny Przedmiotową ruchomość wyceniono stosując podejście porównawcze, ponieważ istnieje dla niej rozwinięty rynek wtórny. Istota tej metody polega na porównaniu wycenianego środka technicznego o znanych cechach kolejno ze środkami podobnymi, które były przedmiotami transakcji lub oferty. Analizowane ceny transakcyjne ( kupnosprzedaż) i ceny ofertowe takich ruchomości jak wyceniana o podobnych cechach, stanie i wyposażeniu zaczerpnięto z informacji otrzymanych od firm zajmujących się ich obrotem wtórnym, katalogów, cenników, oraz ze stron internetowych.

10.1. Wartość rynkowa ruchomości Ceny podobnych myjni w zbliżonym stanie technicznym wahają się w granicach 65009900 zł netto. Przyjęto wartość uśrednioną. Wartość rynkowa ruchomości będącej przedmiotem niniejszej opinii, oszacowano na:

Wr = 8 200 zł netto Słownie: osiem tysięcy dwieście 0/100 złotych netto.

11. Źródła informacji • • • • •

Ustalenia szczegółowe dot. wycenianego urządzenia dokonane w trakcie wizji lokalnej w miejscu jego postoju. Ceny transakcyjne podobnej ruchomości na rynku wtórnym; „Metody wyceny maszyn i urządzeń” – Jerzy Napiórkowski, Ryszard Źróbek; Standardy Rzeczoznawców Majątkowych SIMP; Materiały własne rzeczoznawcy.

5

12. Klauzule i zastrzeżenia 1) Niniejsze opracowanie wykonano dla celu i przeznaczenia opisanych powyżej w punkcie 4 niniejszego opracowania i nie może być ono wykorzystane do innych celów bez zgody jego autora. 2) Autor opracowania nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte, których nie ustalono podczas oględzin. 3) Rzeczoznawca nie badał stanu prawnego ruchomości w szczególności czy stanowią one przedmiot zastawu. 4) Oszacowana w niniejszym opracowaniu wartość przedmiotów wyceny jest opinią rzeczoznawcy powziętą na podstawie zebranych materiałów w procedurze szacowania. Wartość ta nie może przesądzać o wysokości udzielanego kredytu lub wartości umowy leasingowej. 5) Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotowych ruchomości i za taką nie może być uznawane. 6) Wycena niniejsza jest ważna w okresie 3 miesięcy od daty opracowania. Po tym terminie aktualizacji wartości może dokonać wyłącznie Autor opracowania.

13. Załączniki - dokumentacja fotograficzna ruchomości (liczba fotografii : 4). Na tym opinię zakończono.

Opinię opracował: mgr inż. Łukasz Głuszkowski

6

Załącznik – dokumentacja fotograficzna.

7

8