12, Tel. kom.: (+48)

RZECZOZNAWCA TECHNICZNY. MGR INŻ. ŁUKASZ GŁUSZKOWSKI Adres: 51-215 Wrocław, ul. Zatorska 67B/12, e-mail: [email protected] Tel. kom.: (+48) 888 202 76...
8 downloads 0 Views 2MB Size
RZECZOZNAWCA TECHNICZNY. MGR INŻ. ŁUKASZ GŁUSZKOWSKI Adres: 51-215 Wrocław, ul. Zatorska 67B/12, e-mail: [email protected] Tel. kom.: (+48) 888 202 768

Wrocław, 25.07.2017 r. Zleceniodawca:

GETIN LEASING S.A. 2 Spółka Komandytowo Akcyjna ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław NIP: 527-269-65-21

OPINIA TECHNICZNA Oszacowanie wartości rynkowej zgrzewarki doczołowej typ ZHCB-630 produkcji NOWATECH Sp. z o.o.

TEMAT:

Zlecenie z dnia: 19.07.2017 r.

Opracował:

Mgr inż. Łukasz Głuszkowski Rzeczoznawca w zakresie: - maszynoznawstwo, - pojazdy samochodowe i ciągniki, - wycena maszyn, urządzeń i pojazdów OPINIE, WYCENY, EKSPERTYZY, OPERATY, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH

1. Podstawa formalna Podstawą formalną wyceny jest zlecenie otrzymane od GETIN Leasing SA. 2 Spółka Komandytowo Akcyjna, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, z dnia 19.07.2017 r.

2. Podstawa merytoryczna ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Wizja lokalna, Informacje internetowe i katalogowe, www.nowatech.com.pl; Cenniki branżowe, Informacje uzyskane od firmy Getin Leasing, Standardy Rzeczoznawców Majątkowych SIMP, Kompendium rzeczoznawcy EXPERT SIMP – Wiesław Cetera, Włodzimierz Merc, Własne materiały rzeczoznawcy.

3. Przedmiot oszacowania Przedmiotem oszacowania jest zgrzewarka doczołowa typ ZHCB-630 produkcji NOWATECH Sp. z o.o. , nr fabryczny 39/15. Numer umowy leasingu: 0930547/2015/OPER/1153 Szczegółowe dane ruchomości zestawiono w punkcie 9 niniejszej opinii.

4. Cel wyceny Celem wyceny jest oszacowanie wartości rynkowej ruchomości, wyszczególnionej w punkcie 3, w celu zbycia przedmiotu na wolnym rynku przy pomocy portalu aukcyjnego.

5. Data opracowania Data opracowania wyceny : 25.07.2017 r.

6. Zakres opracowania ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Wizja lokalna, Identyfikacja ruchomości, Opis i ocena stanu technicznego, Wycena wartości rynkowej, Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

7. Wizja lokalna Wizji lokalnej, a także ustaleń szczegółowych dotyczących wycenianej ruchomości dokonano w miejscu jej składowania, tj. w magazynie firmy Getin Leasing : 55-080

2

Pietrzykowice, ul. Fabryczna 24. Oględziny przeprowadzono w dniu 19.07.2017 r. Wizja lokalna została dokonana przez autora opracowania. W oględzinach i wszelkich ustaleniach szczegółowych dotyczących wycenianej ruchomości uczestniczyła pani Patrycja Szpruch – pracownik firmy Getin Leasing.

8. Nomenklatura Wartość rynkowa – to racjonalnie określona ilość środków pieniężnych, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron i ich niezależności, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, w określonym, danym czasie. Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku, tzn. m.in. na rynku o nieograniczonym dostępie chętnych do kupna i sprzedaży. Cena/wartość ofertowa ruchomości – to kwota, jaką sprzedający chciałby uzyskać za oferowany towar (podana w prasie specjalistycznej, w ogłoszeniach, Internecie) Cena/wartość transakcyjna (sprzedaży) ruchomości – to kwota jaką sprzedający uzyska za oferowany towar w wyniku sprzedaży (najczęściej niższa niż cena ofertowa) Utrata wartości – jest to zmniejszenie (ubytek) wartości z wszelkich przyczyn, dających się zakwalifikować do przyczyn : fizycznych, funkcjonalnych (wewnętrznych), ekonomicznych (zewnętrznych); Utrata wartości z przyczyn fizycznych – to ubytek wartości lub użyteczności, którego przyczyną są zjawiska fizyczne związane z tarciem i zużyciem, a także upływem czasu i kompletnością. Wielkość zużycia fizycznego determinuje stan techniczny maszyny lub urządzenia. Utrata wartości z przyczyn funkcjonalnych – to ubytek wartości, którego przyczyna tkliwe właściwościach środka technicznego (brak przydatności do działania, niedostateczna wydajność, zbytnia energochłonność, zbyt niska sprawność, itp.). Utrata wartości z przyczyn ekonomicznych – to ubytek wartości wywołany czynnikami zewnętrznymi w stosunku do środka technicznego, wynikłymi z relacji do środowiska działania maszyn (uwarunkowania ekonomiczne, prawne, społeczne, ekologiczne). Stan techniczny ruchomości – charakteryzuje zdolność ruchomości do wykonywania zadań operacyjnych. Grupy jakości ruchomości (stopień zużycia z przyczyn fizycznych) : 1. NOWY (0 - 5%) – ruchomość właśnie oddana do eksploatacji, kompletna, czasem bez podstaw do naliczania ubytku wartości z przyczyn fizycznych; 2. W BARDZO DOBRYM STANIE (5 – 15%) – ruchomość w stanie niewiele gorszym od nowego, w pełni zdatna do wykorzystania i niewykazująca w sposób jawny potrzeby naprawy 3. W DOBRYM STANIE (16 - 35%) – ruchomość po pewnych naprawach w przeszłości, wykazująca już skutki upływu czasu i zużycia; mogą być wymagane naprawy o mniejszym zakresie, 4. W STANIE ZADAWALAJĄCYM (36 – 60%) – ruchomość, która wykazuje konieczność naprawy głównej lub wymiany elementów w celu kontynuacji działania; 5. W STANIE NIEDOSTATECZNYM (61 – 85%) – ruchomość nie może być wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem bez naprawy głównej w rozszerzonym zakresie, z wymianą podstawowych zespołów i elementów; 6. POZOSTAŁOŚCI LUB ZŁOM (86-100%) – ruchomość nie nadaje się do użytkowania z powodu niecelowości naprawy; należy oszacować wartość pozostałości lub uzyskanego złomu.

3

9. Opis, podstawowe dane identyfikacyjne oraz ogólna ocena stanu technicznego ruchomości Zgrzewarka doczołowa, typ ZHCB-630 produkcji NOWATECH Sp. z o.o. Zgrzewarki doczołowe służą do zgrzewania rur i kształtek wykonanych z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, PVDF) metodą termiczną. Zgrzewy doczołowe należą do połączeń nierozłącznych charakteryzujących się bardzo wysoką wytrzymałością, szczelnością. Zastosowanie: budowa rurociągów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji przemysłowych oraz rur osłonowych dla instalacji telekomunikacyjnych i energetycznych, przemysłowych, do przesyłania różnego rodzaju cieczy (spożywczych, chemicznych itp.). Przedmiotowa zgrzewarka hydrauliczna doczołowa bez rejestracji parametrów zgrzewania sterowana manualnie. Zgrzewarka charakteryzuje się prostą, lekką budową. Zgrzewarkę obsługuje się na podstawie tabeli parametrów zgrzewania. Timer do odmierzania czasu został wbudowany w rękojeść płyty grzejnej. Płyta grzejna kontrolowana jest z poziomu regulatora wbudowanego w rękojeść elementu, a nastawa temperatury odbywa się za pomocą przycisków funkcyjnych na panelu sterującym. Regulator posiada pomocniczą funkcję timera do odliczania czasów poszczególnych faz procesu. Parametry techniczne: Typ: ZHCB-630 Nr fabryczny: 39/15 Zakres średnic: 355-630 mm Moc całkowita zestawu : 8 700 W Masa całkowita zestawu: 414 kg Skład zestawu zgrzewarki : •

PŁYTA GRZEJNA PGEN-630 Nr fabryczny: 02/15 Zasilanie : 400V, 50Hz Moc: 6 800 W Masa: 28 kg • FREZARKA RĘCZNA DWUSTRONNA FRDN-630 Nr fabryczny: 02/15 Zasilanie: 400V, 50Hz Moc: 1100 W + reduktor Masa: 94 kg • STOJAK NARZĘDZIOWY PNRN-630 Masa: 62 kg • ZASILACZ HYDRAULICZNY UHRB 630-800 PLUS Nr fabryczny: 02/15 Zasilanie: 400 V, 50 Hz Moc: 750 W

4

Zakres regulacji ciśnienia: 0-160 bar Masa: 48 kg Sterowanie: Manualne • URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE UMSN-630 Nr fabryczny: 02/15 Masa własna: 280 kg Wkłady redukcyjne: 355,400,450,500,560 mm Masa zestawu wkładów: 170 kg STAN TECHNICZNY: Urządzenie nosi normalne ślady eksploatacji. Podczas oględzin sprzęt rozłączony, częściowo zdemontowany, złożony w magazynie. Nie stwierdzono tabeli z parametrami zgrzewania. Stwierdzono również brak wkładów redukcyjnych. Brak instrukcji obsługi, jakiejkolwiek DTR. Ze względu na wysokie ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym, zaleca się przed ponownym uruchomieniem przeprowadzenie przeglądu technicznego. Wymagane jest również uzupełnienie o brakujące elementy. Nie przeprowadzano próby rozruchu urządzenia ze względu na brak warunków w miejscu oględzin. Stan techniczny sprzętu oceniono na: dobry (zużycie 30%) .

10. Metoda wyceny Przedmiotową ruchomość wyceniono stosując podejście porównawcze, ponieważ istnieje dla niej rozwinięty rynek wtórny. Istota tej metody polega na porównaniu wycenianego środka technicznego o znanych cechach kolejno ze środkami podobnymi, które były przedmiotami transakcji lub oferty. Analizowane ceny transakcyjne ( kupnosprzedaż) i ceny ofertowe takich ruchomości jak wyceniana o podobnych cechach, stanie i wyposażeniu zaczerpnięto z informacji otrzymanych od firm zajmujących się ich obrotem wtórnym, katalogów, cenników, oraz ze stron internetowych.

10.1. Wartość rynkowa ruchomości Wartość rynkowa ruchomości będącej przedmiotem niniejszej opinii, wynosi:

Wr = 32 000 zł netto Słownie: trzydzieści dwa tysiące 0/100 złotych netto.

11. Źródła informacji •

Ustalenia szczegółowe dot. wycenianego urządzenia dokonane w trakcie wizji lokalnej w miejscu jego postoju. • Ceny transakcyjne podobnej ruchomości na rynku wtórnym; • „Metody wyceny maszyn i urządzeń” – Jerzy Napiórkowski, Ryszard Źróbek; • Standardy Rzeczoznawców Majątkowych SIMP;

5Materiały własne rzeczoznawcy.

12. Klauzule i zastrzeżenia 1) Niniejsze opracowanie wykonano dla celu i przeznaczenia opisanych powyżej w punkcie 4 niniejszego opracowania i nie może być ono wykorzystane do innych celów bez zgody jego autora. 2) Autor opracowania nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte, których nie ustalono podczas oględzin. 3) Rzeczoznawca nie badał stanu prawnego ruchomości w szczególności czy stanowią one przedmiot zastawu. 4) Oszacowana w niniejszym opracowaniu wartość przedmiotów wyceny jest opinią rzeczoznawcy powziętą na podstawie zebranych materiałów w procedurze szacowania. Wartość ta nie może przesądzać o wysokości udzielanego kredytu lub wartości umowy leasingowej. 5) Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotowych ruchomości i za taką nie może być uznawane. 6) Wycena niniejsza jest ważna w okresie 3 miesięcy od daty opracowania. Po tym terminie aktualizacji wartości może dokonać wyłącznie Autor opracowania.

13. Załączniki - dokumentacja fotograficzna wycenianych ruchomości (ilość fotografii : 15). Na tym opinię zakończono.

Opinię opracował: mgr inż. Łukasz Głuszkowski

6

Załącznik – dokumentacja fotograficzna.

Fot. 1 Urządzenie mocująco-scalające

Fot. 2 Tabliczka znamionowa

7

Fot. 3 Półpierścienie do urządzenia mocująco-scalającego

Fot. 4 Zasilacz hydrauliczny

Fot. 5 Zasilacz hydrauliczny

8

Fot. 6 Zasilacz hydrauliczny

Fot. 7 Tabliczki znamionowe na zasilaczu hydraulicznym

9

Fot. 8 Przewody hydrauliczne urządzenia mocująco-scalającego

Fot. 9 Zasilacz hydrauliczny - złącza

10

Fot. 10 Stojak z frezarką i płytą grzejną

Fot. 11 Stojak z frezarką i płytą grzejną

11

Fot. 12 Stojak z frezarką i płytą grzejną

Fot. 13 Tabliczka znamionowa frezarki ręcznej

12

Fot. 14 Tabliczka znamionowa płyty grzejnej

Fot. 15 Tarcza tnąca frezarki ręcznej

13