, tel. kom

Biuro Projektowe Jerzy Surmacewicz 60-177 Poznań, ul. Billewiczówny 23 tel./fax. 0-61/8684-694, tel. kom. 0602173668 INWESTOR : Specjalistyczny Zesp...
Author: Edyta Jasińska
2 downloads 3 Views 2MB Size
Biuro Projektowe Jerzy Surmacewicz 60-177 Poznań, ul. Billewiczówny 23 tel./fax. 0-61/8684-694, tel. kom. 0602173668

INWESTOR :

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką I Dzieckiem - Poznań Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 61-825 Poznań, ul. Krysiewicza 7/8

OBIEKT :

Szpital Dziecięcy Poznań, ul. Nowowiejskiego 56/58

NAZWA PROJEKTU :

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej węzła cieplnego

AUTOR PROJEKTU :

inż. Zygmunt Krawczyk Upr. 368/83/PW

Poznań, 05.2013r.

Węzeł cieplny c.o. i c.w. i kotłownia olejowa - Szpital Dziecięcy w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 56/58

SPIS TREŚCI

1.

Strona tytułowa ................................................................. str. 1

2.

Spis treści ......................................................................... str. 2

3.

Wstęp ............................................................................... str. 3

4.

Podstawa prawna i techniczna opracowania .................... str. 3

5.

Zakres opracowania...................................................... .....str. 3

6.

Instalacja WLZ i rozdzielnica RK.......................................str. 3

7.

Wytyczne do montażu urządzeń ....................................... str. 4

8.

Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych...........................str. 5

9.

Instalacja wyrównawcza i ochrona od porażeń prądem......str. 6

10.

Bilans mocy ...................................................................... str. 6

11.

Sprawdzanie zabezpieczeń kabla zabezpieczającego ...... str. 7

12.

Uwagi końcowe ................................................................. str. 7

13.

Przewody zasilające i sterownicze .................................... str. 8

14.

Zestawienie materiałów..................................................... str. 9

15.

Demontaż

16.

Rysunki - Schemat zasilania

rys. nr E/1

- Schemat rozdzielnicy RK

rys. nr E/2

- Elewacja rozdzielnicy RK

rys. nr E/3

- Plan instalacji elektrycznej

rys. nr E/4

- Schemat technologiczny węzła

rys. nr E/5

- Zasilanie węzła

rys. nr E/6

- Schemat technologiczny kotłowni

rys. nr E/7

- Zasilanie kotłowni

rys. nr E/8

- Automatyka kotłowni

rys. nr E/9

–2–

Węzeł cieplny c.o. i c.w. i kotłownia olejowa - Szpital Dziecięcy w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 56/58

3. Wstęp Niniejsze opracowanie jest dokumentacją techniczną części elektrycznej dla dwufunkcyjnego węzła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz kotłowni olejowej dla Szpitala Dziecięcego w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 56/58. Projektowana kotłownia przeznaczona jest do zasilania instalacji c.o i c.w.u. . Kotłownia stanowi rezerwowe źródło zasilania w ciepło dla szpitala. Projektowana kotłownia ma pracować w przypadku awarii węzła cieplnego. Jej moc wynosi około 50% zapotrzebowania na ciepło dla szpitala. Opracowanie to zawiera również zalecenia do montażu urządzeń wchodzących w zakres dostawy automatyki. 4. Podstawa prawna i techniczna opracowania Dokumentację niniejszą wykonano na podstawie: − zlecenia Inwestora − projektu technologicznego węzła cieplnego, kotłowni olejowej oraz zbiornika retencyjnego − norm, wytycznych i opracowań dotyczących warunków montażu urządzeń , − dokumentacji techniczno-ruchowych elementów automatyki − uzgodnień między zainteresowanymi stronami − wizji lokalnej 5. Zakres opracowania. W zakres niniejszego opracowania wchodzi: −

instalacja WLZ i rozdzielnia RK,instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych,instalacja wyrównawcza i ochrona przeciwporażeniowa, Opracowanie zawiera: − schematy elektryczne ze specyfikacją urządzeń, − rysunki elewacji rozdzielnicy, − wytyczne montażu urządzeń, − wytyczne prowadzenia instalacji wyrównania potencjałów, − wytyczne BHP.

6. Instalacja WLZ i rozdzielnica RK Rozdzielnię RK zasilić kablem zasilający YKY 5x6 mm2, poprzez licznik energii elektrycznej zabudowany w tablicy licznikowej SL zlokalizowanej przy wejściu do kotłowni. W istniejącej tablicy piętrowej w piwnicy zamontować podstawę rozłącznik bezpiecznikowy typu –3–

Węzeł cieplny c.o. i c.w. i kotłownia olejowa - Szpital Dziecięcy w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 56/58

R303 25A z wkładką topikową 25A. Projektowane szafki zamontować na ścianie na wysokości 1,3m od dolnej krawędzi szafki do posadzki. Rozdzielnię RK zaprojektowano w szafce metalowej naściennej typu BNM o IP 66 produkcji H. Sypniewski lub podobnej. Z rozdzielni RK zasilane będą instalacje oświetleniowa, gniazd wtyczkowych oraz tablica SWAKP stanowiąca wyposażenie węzła, regulator pogodowy kotła oraz szafka sterująca SH zestawem hydroforowym. Wyposażenie RK pokazano na schemacie rys. nr E/ 2. Wyłącznik główny zamontować na bocznej ścianie szafki . Okablowanie szafki wykonać w korytkach grzebieniowych, opisy zgodnie ze schematem zasilania rys. nr E/ 2. Projekt automatyki AKP oraz połączeń wewnętrznych węzła kompaktowego ujęty jest w DTR węzła. W projektowanej kotłowni zastosowano modułowy system regulacji oparty o urządzenia firmy Brotje, składający się z poniższych elementów : - regulator kotłowy ISR Plus, montowany na kotle – 1 szt. - moduł mieszacza EWM B – 1 szt. - komplet czujników według zestawienia urządzeń i armatury. Regulator wraz z modułem steruje wszystkimi elementami wyposażenia technologicznego kotłowni :

-

palnik wentylatorowy, dwustopniowy, olejowy typ Gulliver RG4D (Riello)

-

układ c.o. z podmieszaniem poprzez zawór 3-drogowy z siłownikiem (Honeywell) i pompą obiegową Po

-

pompa mieszająca (obieg kotła) Pk

-

układ c.w.u. z pompą ładującą i cyrkulacyjną Pł i Pc.

7. Wytyczne dla montażu urządzeń a) W zakres prac obiektowych wchodzą: − montaż czujników temperatury na rurociągach obiegów grzewczych, − montaż czujników temperatury zewnętrznej na ścianie północnej budynku, − zamocowanie rozdzielni zasilającej RK, − zamontowanie tablicy licznikowej SL − ułożenie rurek do ułożenia kabli, –4–

Węzeł cieplny c.o. i c.w. i kotłownia olejowa - Szpital Dziecięcy w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 56/58

− ułożenie tras kablowych pomiędzy rozdzielnią RK a: − tablicą licznikową z licznikiem energii elektrycznej, − pompami obiegowymi, − czujnikami temperatury, − siłownikami zaworów, − termostatami zabezpieczającymi, − ułożenie instalacji wyrównania potencjałów (bednarki) LWS, − montaż w pobliżu drzwi wejściowych opraw OPK 236 z inwertorem. b) Ciągi kablowe należy prowadzić w rurkach PVC. c) Połączenia elektryczne w pomieszczeniu kotłowni iwęzła należy wykonać bez stosowania puszek rozgałęźnych w w/w pomieszczeniach. d) Wykaz aparatury i materiałów instalacyjnych podano w specyfikacji zbiorczej. e) Montaż wykonać zgodnie z Polską Normą, ze szczególnym uwzględnieniem Przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych PBUE. f) Instalacje należy wykonać stosując się do przepisów zawartych w polskiej normie – PN-IEC 60364 Elementy instalacji połączeń wyrównawczych pomalować w żółto-zielone pasy. g) Elementy wykonawcze dobrane zostały w projekcie technologicznym stanowiącym osobne opracowanie. Uwaga: Po wykonaniu montażu szafki oraz urządzeń wykonawczych należy sprawdzić skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej. 8. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych. Instalację oświetlenia i gniazd wtyczkowych zasilić z RK. Zastosowano oprawy oświetleniowe świetlówkowe typu OPK 236 2x 38W produkcji FAREL o stopniu ochrony IP 65. Wymagane natężenie oświetlenia wynosi 50lx. Przewidziano dwie oprawy wyposażoną w moduł inwerterowy 3 godzinny. Instalację wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm2 ułożonej n/t w rurkach instalacyjnych RL 18. Oprawy zamontować na suficie. Zastosować osprzęt hermetyzowany IP 54. Rozmieszczenie urządzeń pokazano na załączonym planie rys. nr E/4.

–5–

Węzeł cieplny c.o. i c.w. i kotłownia olejowa - Szpital Dziecięcy w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 56/58

9. Instalacja wyrównawcza i ochrona od porażeń prądem W celu wyrównania potencjałów oraz zachowania właściwej ochrony przeciwporażeniowej wykonać instalację wyrównawczą z bednarki FeZn 20x4 ułożonej po wewnętrznych ścianach pomieszczenia węzła i kotłowni na wysokości 50 cm od posadzki. Główną szynę wyrównawczą należy uziemić (poprzez zacisk kontrolny) i połączyć z istniejącą instalacją odgromową. Wartość graniczna uziomu wyrównawczego nie powinna przekraczać R ≤ 5Ω. Do bednarki tej podłączyć metalowe elementy węzła, kotłowni , rurociągi wodne, co, oraz zaciski ochronny PE szafki SW-AKP. SH i RK. , zbiorniki oleju opałowego . W pobliżu zaworu wlewu paliwa wykonać zacisk uziemiający do podłączenia cysterny podczas tankowania paliwa. Połączenia te wykonać przewodem LgY 10 mm2 z izolacją koloru zielono – żółtego poprzez zaciski śrubowe zapewniające małą rezystancję przejścia. Rurociągi uziemić za pomocą uchwytów opaskowych. Bednarkę pomalować zgodnie z normą w paski żółto–zielone. Po zakończeniu robót wykonać pomiary rezystancji uziemienia, a wyniki zaprotokółować. Jako ochronę ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie zasilania uszkodzonych obwodów zgodnie z normą PN-IEC 60364. Ochrona realizowana jest przez: − urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi), − urządzenie ochronne różnicowo-prądowe (wyłącznik różnicowo-prądowy), Przyjęto dla zabezpieczanych obwodów czas wyłączenia 0,2 sek. Wyłączniki różnicowo-prądowe przyjęto o znamionowym prądzie wyzwolenia IDN=30 mA. w obwodach gniazd wtyczkowych. Dla ochrony przeciwprzepięciowej zamontować ochronnik typu SPC-S-20/280/4 Zasilanie układu z sieci TN-S lub TN-C, wewnętrzne odbiory urządzeń z sieci TN-S. Obwody odbiorcze: 3-fazowe kabel 5-przewodowy Obwody odbiorcze: 1-fazowe kabel 3-przewodowy Kolor izolacji przewodu neutralnego N-niebieski. Kolor izolacji przewodu ochronnego W obiektach gdzie występuje system połączeń wyrównawczych podłączyć wszystkie metalowe „masy” urządzeń do przewodu wyrównawczego na złączu kontrolnym, Prace powinny być zorganizowane i wykonane tak, by zapewnić bezpieczeństwo pracowników i sprawność urządzeń pomiarowych i automatyki, . Personel wykonujący prace eksploatacyjne i konserwacyjno-remontowe urządzeń elektrycznych pomiarów i automatyki powinien stosować dodatkowo techniczne i organizacyjne metody ochrony od porażeń, które wynikają z przepisów eksploatacji urządzeń elektrycznych. –6–

Węzeł cieplny c.o. i c.w. i kotłownia olejowa - Szpital Dziecięcy w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 56/58

Po wykonaniu instalacji elektrycznych dokonać wymaganych przepisami pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a wyniki pomiarów zaprotokołować. 10. Bilans mocy Odbiornik

Napięcie [V]

Moc Pi [kW]

Pompy obiegu C.O.

230

1,5

Pompa Pc i Pł

230

0,48

Zestaw hydroforowy

400V

4,4

Gniazda 230 V

230

1,5

Automatyka

230

2,75

Oświetlenie

230

0,4

Łączna moc

11,03

11. Sprawdzanie zabezpieczeń kabla zasilającego YKY 5x6 cosϕ – współczynnik mocy cosϕ = 0,85 bezpiecznik 25A typ B Sprawdzenie zabezpieczeń IB – prąd obciążenia IB = 10,7 [A] IN – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego IN = 25 [A] Id – obciążalność długotrwała przewodu YKY 5x6 Id = 46 [A] IW – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego IW = 1,6 ⋅ 25 = 40 [A] a) IB ≤ IN ≤ Id

10,7 ≤ 25 ≤ 46 [A]

b) IW ≤ 1,45 ⋅ Id

40 ≤ 66,7 [A] bydwa warunki zostały spełnione

12. Uwagi końcowe Wszystkie przewody rurowe oraz szafę rozdzielczą należy podłączyć do szyny wyrównawczej wykonanej z płaskownika 20 x 4 mm w jednym punkcie – na złączu kontrolnym. Wszystkie połączenia kołnierzowe należy mostkować przewodem LgY 10 do opaski uziemiającej EB2. Jako ochrona dodatkowa przed porażeniem zastosowano w rozdzielni RK wyłącznik różnicowo-prądowy (B16, 0,03 A, char. B) dla obwodu gniazd wtyczkowych. –7–

Węzeł cieplny c.o. i c.w. i kotłownia olejowa - Szpital Dziecięcy w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 56/58

13. Przewody zasilające i sterownicze − zasilanie szafy RK – YKY 5 x 6 mm2 − pompa obiegowa C.O. i c.w.u. – zasilanie – OMY żo 3 x 1,5 mm2 − pompa obiegowa C.O. – sterowanie – LiYCY 2 x 1 mm2 − czujnik temperatury zewnętrznej – LiYCY 2 x 0,75 mm2 − czujniki temperatury – OMY 2 x 0,75 mm2 − siłownik C.O. – OMY 3 x 1 mm2 − siłownik C.W.U. – OMY 4 x 1 mm2 − termostat zabezpieczający – OMY 3 x 1 mm2 − oświetlenie – YDYżo 3 x 1,5mm2

–8–

Węzeł cieplny c.o. i c.w. i kotłownia olejowa - Szpital Dziecięcy w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 56/58

14. Zestawienie materiałów Wyszczególnienie

Lp.

Producent

Ilość

1.

Szafka wyłącznika p.poż BNM–17–1 IP66

H.Sypniewski

szt.1

2.

Szafka metalowa BNS–11–3 IP66

H.Sypniewski

szt.1

3.

Tablica licznikową TL-3F

szt.1

4.

Licznik energii czynnej 10(40) A

szt.1

5.

Rozłącznik bezpiecznikowy R303 z wkładką 25A

szt.1

6.

Wyłącznik 4G 25-10-PK

szt.1

7.

Ochronnik przeciwprzepięciowy SPC -S-20/280/4

DEHN

szt.1

8.

Wyłącznik S303 C20

FAEL

szt.1

9.

Wyłącznik S303 C10

FAEL

szt.1

10. Wyłącznik S301 C10

FAEL

szt.2

11. Wyłącznik S301 B10

FAEL

szt.1

12. Wyłącznik S301B6

FAEL

szt.1

13. Wyłącznik różnicowoprądowy dwutorowy P312 B16, 30mA

FAEL

szt.2

14. Rozłącznik bezpiecznikowy R323 25A

FAEL

szt.1

15. Lampki neonowe L301

FAEL

szt.3

16. Transformator 230/24V 63A

FAEL

szt.1

17. Gniazdo 24V na szynę T35

FAEL

szt.1

18. Oprawa oświetleniowa OPK 236 IP65

szt.5

19. Oprawa oświetleniowa OPK 236 IP65 z modułem inwerterowym

szt.2

20. Oprawa oświetleniowa plafoniera IP65

szt.2

21. Wyłącznik instalacyjny 1–bieg hermetyczny nt IP54

szt.4

22. Wyłącznik instalacyjny świecznikowy hermetyczny nt IP54

szt.1

23. Gniazdo wtyczkowe 10A/Z hermetyczne nt – podwójne IP54

szt.5

24. Puszka rozgałęźna hermetyczna nt ∅70 IP54

szt.7

25. Rura instalacyjna RL28

m 15

26. Rura instalacyjna RL18

m 65

27. Kabel YKY 5x6

m 10

28. Przewód YDYżo 3x1,5

m 30

29. Przewód YDYżo 3x2,5

m 35

30. Przewód YDYżo 5x2,5

m5

31. Przewód LgY 10 żółto–zielony

m 10

32. Uchwyt uziomowy do rur ∅ 40

szt.8

33. Uchwyt uziomowy do rur ∅25

szt.8

34. Bednarka FeZn 20x4

m 25

UWAGA: 1. Elementy instalacji, automatyki itp. nie wymienione w ww. specyfikacji wchodzą w zakres dostaw części instalacyjnej. –9–

Węzeł cieplny c.o. i c.w. i kotłownia olejowa - Szpital Dziecięcy w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 56/58

15. Demontaż - tablica główna węzła 800x800

szt.1

- oprawa kanałowa

szt.3

- przewody elektryczne w rurkach PVC

m. 40

- wyłącznik oświetleniowy świecznikowy

szt.1

- kabel zasilający YKY 5x6

m.7

- gniazdo wtykowe hermetyczne

szt.1

– 10 –

Poznań dnia 10-05-2013r.

OŚWIADCZENIE Projektanta

Ja Zygmunt Krawczyk posiadający uprawnienia budowlane nr 368/83/PW oświadczam, że projekt instalacji elektrycznej węzła cieplnego w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 56/58 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Podpis składającego oświadczenie

SZPITAL NOWOWIEJSKIEGO RZUT POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH skala 1:50 POMIESZCZENIE WODOMIERZA

podłączyć do istniejącej tablicy YKY 5x6

RK/F2-5 RK/F2-1

SL

KOTŁOWNIA OLEJOWA

WĘZEŁ CIEPLNY

RK FeZn 20x4 RK/F2-4 ZBIORNIK WODY

SH RK/F2-3 RK/F2-2

podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej

A

B

C D

SZPITAL NOWOWIEJSKIEGO RZUT POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH skala 1:50 POMIESZCZENIE WODOMIERZA

podłączyć do istniejącej tablicy YKY 5x6

RK/F2-5 RK/F2-1

SL

KOTŁOWNIA OLEJOWA

WĘZEŁ CIEPLNY

RK FeZn 20x4 RK/F2-4 ZBIORNIK WODY

SH RK/F2-3 RK/F2-2

podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej

A

B

C D

SL

FeZn 20x4

RK SW-AKP

YDY 3x2.5

podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej czujnik temp. zewn.

podłączyć do istniejącej tablicy YKY 5x6

SL Regulator kotła

FeZn 20x4

RK

podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej

czujnik temp. zewn.