STATUT GIMNAZJUM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w BIENIEWICACH (tekst jednolity)

Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II Cele i zadania Zespołu Szkół Rozdział III Organy Zespołu Szkół ich kompetencje Rozdział IV Organizacja Zespołu Szkół Rozdział V Nauczyciele Rozdział VI Pracownicy administracji i obsługi Rozdział VII Uczniowie Rozdział VIII Rodzice (prawni opiekunowie) Rozdział IX Postanowienia końcowe

S T A T U T G I M N A Z J U M PRZY ZESPOLE SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W BIENIEWICACH (tekst jednolity)

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami, zwana dalej „Ustawą”.

1. 2. 3. 4. 5.

1.

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach, zwany dalej „gimnazjum” jest placówką publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty. Gimnazjum wraz ze szkołą podstawową tworzą Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach. Siedzibą gimnazjum jest budynek przy ul. Błońskiej 62, położony w Bieniewicach. Organem prowadzącym jest Gmina Błonie. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Rozdział II CELE I ZADANIA GIMNAZJUM §2 Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 1) zapewnia uczniom wszechstronny rozwój zgodny z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej poprzez: a) respektowanie zasad nauk pedagogicznych, b) respektowanie przepisów prawa, w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ i Konwencji o Prawach Dziecka; 2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum poprzez: a) realizację programów nauczania dla szkół publicznych, b) właściwy proces nauczania; 3) zapewnia uczniom opiekę pedagogiczno–psychologiczną i zdrowotną. 4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez: a) prowadzenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych, b) zorganizowanie zajęć świetlicowych; 5) wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez współpracę z rodzicami; 6) zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki w szkole oraz w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2

dba o właściwe, nacechowane szacunkiem do drugiego człowieka, relacje interpersonalne, wolne od agresji i przemocy; 8) umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (kół zainteresowań, zajęć sportowych), organizację konkursów itp.; 9) umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez cykl zajęć doradztwa zawodowego oraz poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne; 10) dąży do indywidualizacji procesu pedagogicznego i opiekuńczego; 11) umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego poza szkołą zgodnie z odrębnymi przepisami. Szkoła organizuje na życzenie rodziców naukę religii/etyki na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 7)

2.

1. 2.

1.

1.

2.

1. 2.

§3 Gimnazjum realizuje Program wychowania i profilaktyki Program wychowania i profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców. §4 Szczegółowe zasady klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów w gimnazjum określone są w: a) Wewnątrzszkolnym systemie oceniania gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II (WSO), b) Przedmiotowych systemach oceniania (PSO). c) Regulaminie realizacji projektu edukacyjnego. Rozdział III ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE §5 Organami gimnazjum są: 1) Dyrektor Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, 2) Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, 3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski. Dyrektor gimnazjum jest dyrektorem szkoły w rozumieniu ustawy. DYREKTOR GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ §6 Dyrektora gimnazjum powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami. Dyrektor gimnazjum w szczególności: 1) kieruje działalnością zespołu szkół i reprezentuje go na zewnątrz, a) opracowuje arkusz organizacyjny, 3

2)

3) 4) 5) 6)

7) 8) 9) 10) 11)

12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)

b) opracowuje projekt planu finansowego gimnazjum, c) wnioskuje do organu prowadzącego w sprawach rozwoju bazy materiałowotechnicznej szkoły, d) okresowo informuje organ prowadzący, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców o wynikach działania szkoły, kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie gimnazjum, a) przyjmuje uczniów do gimnazjum, b) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, c) wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego, sprawuje nadzór pedagogiczny, dokonuje formalnej oceny pracy nauczycieli, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkole, stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy uczniom oraz pracownikom szkoły, wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, dba o powierzone mienie szkoły, realizuje zadania wynikające z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, bhp i sanepidu, podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami, podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły, dokonuje skreślenia ucznia z listy uczestników zajęć dodatkowych na uzasadniony wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia, w uzasadnionych przypadkach wnioskuje do Kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, dokonuje skreślenia ucznia z listy uczniów, jeżeli dyrektor innej szkoły wyrazi zgodę na realizację przez tego ucznia obowiązku szkolnego w danej szkole, 4

powołuje zespoły klasowe nauczycieli, dopuszcza do użytku w szkole zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania, 22) podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 VI zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim. Dyrektor ma prawo do: 1) zmiany wychowawcy klasy w trakcie etapu nauczania, 2) przyjmowania do gimnazjum uczniów spoza granic obwodu szkoły, jeśli pozwalają na to warunki organizacyjno–lokalowe oraz nie pogorszy to procesu dydaktycznego, 3) wystąpienia do rodziców (prawnych opiekunów) o wyrażenie pisemnej zgody na przeprowadzenie badań uczniów, jeśli zaistnieje podejrzenie używania środków niedozwolonych (alkohol, narkotyki, nikotyna itp.), 4) wystąpienia do rodziców (prawnych opiekunów) o wyrażenie pisemnej zgody na wizyty domowe pracowników szkoły (Dyrektora, pedagoga, nauczyciela) w przypadku trudnych sytuacji pedagogiczno-wychowawczych, 5) wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju (zgodnie z art. 64a. ustawy), 6) zmiany organizacji pracy szkoły w uzasadnionych przypadkach, 7) powoływania zespołów zadaniowych. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za: 1) dydaktyczny i wychowawczy poziom gimnazjum, 2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących, 3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków, 4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym, 5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 6) stan sanitarny i stan przeciwpożarowy obiektu szkoły, 7) celowe wykorzystywanie środków finansowych zapewnionych na działalność szkoły, 20) 21)

3.

4. 5.

6.

5

8)

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej, finansowej, uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. §7 W Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II tworzy się stanowisko wicedyrektora. Stanowisko to powierza i odwołuje z niego Dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. Do zadań wicedyrektora należy przede wszystkim kierowanie bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określa Dyrektor. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora. RADA PEDAGOGICZNA §8 Rada Pedagogiczna gimnazjum jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Przewodniczącym rady jest Dyrektor szkoły. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planu pracy gimnazjum, 2) podejmowanie uchwały w sprawie programu wychowania i profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) projekt planu finansowego gimnazjum, 3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, Ponadto Rada Pedagogiczna: 1) zatwierdza regulaminy szkolne, 2) przygotowuje projekt zmian w statucie gimnazjum w zakresie określonym odrębnymi przepisami,

6

3) 4)

1) 2) 3)

4) 5)

6)

7)

8)

1. 2. 3.

posiada inne kompetencje przewidziane dla rady gimnazjum zgodnie z art. 52.2. Ustawy o systemie oświaty, może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora lub wicedyrektora,

RADA RODZICÓW §9 W gimnazjum działa Rada Rodziców Zespołu Szkół, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów/klas w szkole. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele wszystkich oddziałów/klas wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału/klasy (po jednym przedstawicielu z każdego oddziału/klasy). Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Rada Rodziców uchwala Regulamin swej działalności, ustalając w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy, 2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowania i profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli oraz o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania; 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora. Ponadto Rada Rodziców: 1) w celu wsparcia działalności statutowej szkoły pozyskuje i gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł, 2) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, 3) działa na rzecz stałej poprawy bazy, 4) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, SAMORZĄD UCZNIOWSKI § 10 W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

7

4.

1.

2.

3. 4. 5.

6.

7.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami (WSO), 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem, 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW GIMNAZJUM ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW § 11 Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez: 1) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach, 2) wyrażanie opinii na temat spraw związanych z działalnością szkoły, 3) zatwierdzanie projektów uchwał, 4) informowanie o podjętych działaniach za pośrednictwem Dyrektora szkoły. Dyrektor wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej. Wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminach szkolnych je pominięto. Dyrektor przyjmuje wnioski i rozpatruje skargi dotyczące wszystkich pracowników szkoły. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie gimnazjum. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy Dyrektor rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Dyrektor zawiesza wykonanie uchwały Rady Rodziców, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły i w terminie określonym w regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W 8

wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sprawy. § 12 W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

1. 2. 3. 4. 5.

1.

2.

3.

4.

5.

Rozdział IV ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI W GIMNAZJUM § 13 Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata. Dla uczniów niepełnosprawnych każdy etap edukacyjny może ulec wydłużeniu przynajmniej o jeden rok. Gimnazjum pracuje w systemie dwusemestralnym. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku. Każdorazowo na początku roku szkolnego Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala termin zakończenia pierwszego semestru. § 14 Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, 4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Obowiązkowe zajęcia lekcyjne odbywają się we wszystkich oddziałach/klasach przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się odbywanie zajęć w soboty w przypadku odpracowania lekcji z innego dnia tygodnia. O powyższym zawiadamia się na piśmie organ prowadzący. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego.

9

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

8. 9.

10. 11.

12.

1.

NAUCZANIE RELIGII/ETYKI § 15 Religia/etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą. Życzenie wyrażane jest w formie pisemnej podczas zapisywania dziecka do gimnazjum nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym. W przypadku gdy rodzic decyduje o rezygnacji z zajęć religii/etyki w kolejnym roku szkolnym powinien złożyć pisemną deklarację nie później niż do 15 kwietnia. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo– wychowawczymi. Jeżeli lekcja religii/etyki jest pierwszą lub ostatnią w planie zajęć uczeń może być z niej zwolniony. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań. 1) Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy. 2) Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania. 3) Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji etyki dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy. Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lekcje etyki w szkole powinny być organizowane w grupie międzyklasowej. Jeżeli w szkole na lekcje etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów organ prowadzący szkołę organizuje naukę etyki w grupie pozaszkolnej lub międzyszkolnej. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wlicza się do średniej ocen ucznia. 1) Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 2) W celu wyeliminowania przejawów nietolerancji na świadectwie nie będą zamieszczone z których wynikałoby na zajęcia z jakiej religii lub etyki uczeń uczęszczał. 3) Ocena z religii/etyki jest wystawiana według PSO, zgodnego z WSO przyjętym w szkole. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii/etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi Dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. § 16 Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów 10

2.

3. 4.

5. 6.

1.

2. 3.

4.

5. 6. 7.

1. 2. 3.

obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i szkolnym zestawem programów nauczania dla danej klasy zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. Liczba uczniów w oddziale klasowym nie powinna być większa niż 26 uczniów. W oddziałach, w których realizowana jest nowa podstawa programowa – liczba osób w oddziale nie może być wyższa od 28. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania. Zajęcia z wychowania fizycznego w gimnazjum prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa wyżej, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. § 17 Uczniowie uczęszczają na zajęcia dodatkowe po złożeniu przez rodziców (prawnych opiekunów) deklaracji uczestnictwa. Po złożeniu deklaracji zajęcia stają się dla ucznia obowiązkowe w danym roku szkolnym, a w przypadku drugiego języka obcego – w całym etapie edukacyjnym. W uzasadnionych przypadkach rezygnacja z zajęć dodatkowych w trakcie roku jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora. Ocena roczna z zajęć dodatkowych (religia/etyka) jest wystawiana zgodnie z WSO i umieszczana na świadectwie, nie wpływa jednak na promocję do następnej klasy czy ukończenie szkoły. W klasach I-III Gimnazjum uczniowie uczestniczą w zajęciach Wychowania do Życia w Rodzinie. Rodzic ucznia niepełnoletniego może zgłosić Dyrektorowi szkoły rezygnację z zajęć w formie pisemnej. Zajęcia Wychowania do Życia w Rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo–lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. W szkole umożliwia się prowadzenie odpłatnych zajęć dodatkowych dla uczniów (dydaktycznych, wychowawczych, rekreacyjnych i sportowych) nieuwzględnionych w arkuszu organizacyjnym, na zasadach dobrowolności uczestnictwa. § 18 Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo–lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne trwają po 10 minut, z wyjątkiem długiej, 15–minutowej przerwy po trzeciej godzinie lekcyjnej.

11

1. 2. 3.

4. 5.

1. 2. 3.

4.

1.

2.

3. 4.

BIBLIOTEKA SZKOLNA § 19 W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną. Stanowi centrum multimedialne szkoły. Posiada stanowiska komputerowe. Biblioteka szkolna służy do realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych, wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli, wspiera przygotowanie uczniów do samokształcenia i korzystania z innych typów bibliotek, służy popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów). Użytkownikami biblioteki są: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Szczegółowe zadania i zasady korzystania z biblioteki oraz centrum multimedialnego określa Regulamin biblioteki. ŚWIETLICA SZKOLNA § 20 W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, która prowadzi pozalekcyjną działalność opiekuńczo–wychowawczą. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole. Do zadań świetlicy należy w szczególności: 1) organizowanie czasu wolnego przed zajęciami i/lub po zajęciach edukacyjnych, 2) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom, 3) rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów. Organizację i szczegółowe zasady działania świetlicy, rekrutację oraz zadania wychowawcy świetlicy określa Regulamin świetlicy. BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W SZKOLE § 21 Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują: 1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia, 2) podczas zajęć świetlicowych – nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy, 3) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury wg harmonogramu dyżurów 4) podczas wycieczek szkolnych – opiekunowie wycieczek. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek wspierać nauczycieli w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę. Zwalnianie ucznia z zajęć organizowanych przez szkołę odbywa się zgodnie z przyjętą procedurą. Szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści w Internecie, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

12

1.

2. 3.

4.

5.

1.

2.

3. 4.

ZASADY ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE PEŁNIENIA DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH § 22 Nauczyciel pełni dyżur w sposób czynny, kontrolując korytarz, WC, schody, szatnie przed rozpoczęciem swoich zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według harmonogramu corocznie ustalanego przez Dyrektora. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela lub pracownika administracji i obsługi, Nauczyciel pełni dyżur aktywnie, zapobiega niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w pomieszczeniach sanitarnych, zwraca uwagę na bezpieczeństwo uczniów, reaguje na: agresywne zachowanie, bieganie. Zastępstwo na dyżurze za nieobecnego nauczyciela pełni nauczyciel, który zastępował tego nauczyciela na zajęciach edukacyjnych, lub inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora lub wicedyrektora. Szczegółowe obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur określa Regulamin dyżurów. WYCIECZKI SZKOLNE § 23 Obowiązki organizatorów wycieczek szkolnych: 1) Nauczyciel przygotowuje i składa dokumentację na 7 dni przed planowaną wycieczką. 2) Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów. 3) Wycieczka powinna być przygotowana pod względem programowym, organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu, trasy, harmonogramu i regulaminu wycieczki. 4) Udział ucznia w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów). 5) Liczbę opiekunów na wycieczce ustala się uwzględniając: wiek uczestników, stopień ich rozwoju psychofizycznego, specyfikę wycieczki i warunki, w jakich będzie się odbywała. Do obowiązków kierownika i opiekunów wycieczek szkolnych należy: 1) Sprawowanie opieki nad uczestnikami, 2) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 3) Realizacja programu i harmonogramu wycieczki. Funkcję kierownika wycieczki powierza Dyrektor szkoły nauczycielowi, którego kwalifikacje uzna za wystarczające do pełnienia tej funkcji. Podczas zajęć poza terenem szkoły i w czasie wycieczek nauczyciele korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczycieli za wszystkie dzieci.

13

1. 2.

3.

Rozdział V NAUCZYCIELE § 24 Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Do obowiązków nauczyciela należy: 1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 2) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, 3) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego, 4) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 5) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, 6) realizowanie programu nauczania wg obowiązującej podstawy programowej, Ponadto: 7) kształtowanie u uczniów nawyku właściwego wykorzystywania wolnego czasu, 8) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych w szkole i poza szkołą, 9) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, używanie tylko sprawnego sprzętu, 10) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp, organizowanych przez zakład pracy, 11) dbanie o powierzone pomoce i sprzęt, 12) pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem dyżurów, 13) przestrzeganie statutu, WSO, 14) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 15) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, 16) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji, 17) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 18) stałe podejmowanie doskonalenia zawodowego, wzbogacanie warsztatu pracy, 19) dbanie o poprawność językową i kulturę języka uczniów, 20) pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, 21) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora, związanych z realizacją procesu dydaktyczno–wychowawczego, 22) współpraca z pedagogiem/psychologiem szkolnym, bibliotekarzem szkolnym, 23) współpraca ze szkolną służbą zdrowia, 24) współpraca z rodzicami uczniów. 14

4.

5.

1.

1.

Nauczyciel ma prawo: 1) do pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych ze strony organów zespołu szkół, 2) zgłaszania rozwiązań zmierzających do usprawnienia pracy zespołu szkół; w tym rozwiązań dotyczących procesu dydaktyczno–wychowawczego, 3) do informacji na temat szkolnych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, terminarza hospitacji, kryteriów oceny pracy nauczyciela i wymagań wynikających z wewnątrzszkolnych ustaleń, 4) do informacji o nowych zewnętrznych i wewnętrznych uregulowaniach prawnych dotyczących oświaty, 5) do informacji o uchwałach i postanowieniach organów szkoły, 6) wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora o wykreślenie z listy zajęć dodatkowych uczniów opuszczających zajęcia lub naruszających porządek złym zachowaniem oraz nie czyniących postępów w nauce, 7) do poszanowania swojej godności i podmiotowości ze strony uczniów i rodziców, 8) do ochrony godności osobistej w sytuacjach konfliktowych przez organy szkoły, 9) wyboru podręcznika i programu nauczania spośród dopuszczonych do użytku szkolnego. 10) pierwszeństwa do uczestnictwa we wszystkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie w celu podnoszenia swojej wiedzy ogólnej i zawodowej. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. § 25 Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 1) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów, 2) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej uczniom, 3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, 4) kierowanie uczniów, za zgodą rodziców, na badania specjalistyczne, 5) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych form działania o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym, 6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, 7) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 8) prowadzenie dokumentacji, opracowanie na każdy rok szkolny ramowego planu pracy, zatwierdzanego przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, złożenie sprawozdania pod koniec każdego semestru. § 26 Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:

15

prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie możliwości ucznia oraz wspieranie jego mocnych stron, 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu: a) wspierania rozwoju ucznia, b) określania form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli, 3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu, 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, 6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 7) prowadzenie dokumentacji, opracowanie na każdy rok szkolny ramowego planu pracy, zatwierdzanego przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, złożenie sprawozdania pod koniec każdego semestru. § 27 Do zadań bibliotekarza należy: 1) opracowanie Regulaminu biblioteki, 2) gromadzenie i udostępnianie zbiorów, 3) selekcja zbiorów i ich konserwacja, 4) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego, 5) organizowanie konkursów czytelniczych, 6) przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas, 7) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczo-medialnej, 8) współpraca z nauczycielami szkoły, 9) współpraca z bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi. 1)

1.

1. 2. 3.

WYCHOWAWCA § 28 Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej “wychowawcą”. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami w ciągu całego etapu kształcenia. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy do chwili ukończenia przez uczniów danego etapu kształcenia, chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie taką prośbę. 16

4.

5.

6.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami zespołu klasowego, a w szczególności: 1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 2) inspirowanie działań zespołowych uczniów, 3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka, 4) dbanie o bezpieczeństwo zespołu klasowego. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, winien: 1) rozpoznać warunki życia i nauki swoich wychowanków, 2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy klasy, 3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych, 4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych, 5) utrzymywać stały kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach postępów w nauce i zachowania ucznia, 6) uczestniczyć w zebraniach z rodzicami, 7) współpracować z pedagogiem, psychologiem szkolnym, poradnią psychologiczno–pedagogiczną, 8) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 9) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd., 10) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej, 11) powiadamiać rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla ucznia śródrocznej/rocznej ocenie nagannej zachowania oraz ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych nie później niż 30 dni kalendarzowych przed śródroczną/roczną radą klasyfikacyjną, 12) powiadomić ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych nie później niż 14 dni kalendarzowych przed radą klasyfikacyjną w formie projektu ocen; 13) prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno–wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne, zestawienia statystyczne dotyczące klasy na koniec semestru i koniec roku). Wychowawca ma prawo: 1) korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony poradni psychologiczno–pedagogicznej oraz pedagoga, psychologa szkolnego, 2) współdziałać w samorządem klasy, rodzicami (prawnymi opiekunami) w realizacji szkolnego programu wychowania i profilaktyki i rocznych planów wychowawczych klasy, 3) ustanawiać we współpracy z rodzicami własne formy wynagradzania i motywowania uczniów, które są zgodne ze statutem.

17

1. 2. 3.

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

ZESPOŁY KLASOWE I ZADANIOWE NAUCZYCIELI: § 29 Nauczyciele, wychowawcy klas tworzą zespoły klasowe i zespoły zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek członków zespołu. Do zadań zespołów należy m.in.: 1) analiza bieżących postępów i osiągnięć uczniów w danym oddziale 2) analiza wyników klasyfikowania i promowania w danym oddziale 3) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji, 4) wybór podręczników spośród dopuszczonych do użytku szkolnego, 5) opracowanie spójnych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, 6) stymulowanie rozwoju uczniów, 7) opiniowanie przygotowywanych w szkole własnych programów nauczania, 8) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 9) koordynacja i organizowanie wycieczek, imprez szkolnych, 10) podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości pracy szkoły, 11) rozwiązywanie zadań postawionych przed zespołem. 12) analiza wyników sprawdzianów, egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych. Rozdział VI PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI § 30 W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników sporządza Dyrektor. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek wspierać nauczycieli w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę. § 31 W szkole za zgodą organu prowadzącego mogą być utworzone następujące stanowiska: 1) specjalisty d/s kancelaryjnych, 2) głównej księgowej, 3) kierownika administracjno-obsługowego 4) woźnej, 5) sprzątaczki, 6) konserwatora. Zadaniem pracowników obsługi i administracji jest zapewnienie sprawnego działania zespołu szkół, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres czynności sporządza Dyrektor szkoły. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników określa Regulamin pracy. 18

4.

1.

2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

1.

Zasady wynagradzania i inne świadczenia związane z pracą określa Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi. ROZDZIAŁ VII UCZNIOWIE GIMNAZJUM § 32 Do gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli VI klasę Szkoły Podstawowej (II etap edukacyjny). Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia. Dyrektor szkoły przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Uczeń jest zapisywany do klasy I gimnazjum z rocznym wyprzedzeniem. Warunkiem przyjęcia do gimnazjum jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania lub zamieszkiwania ucznia w rejonie szkoły. Przyjęcie ucznia spoza rejonu szkoły jest możliwe po wyrażeniu zgody przez dyrektora po uprzednim pisemnym złożeniu podania przez rodziców/opiekunów. Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeśli pozwalają na to warunki organizacyjno- lokalowe szkoły oraz nie spowoduje to pogorszenia procesu dydaktycznego. Uczeń spoza obwodu nie powinien mieć oceny nagannej z zachowania w poprzedniej szkole oraz konfliktu z prawem. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor umożliwia realizację nauki w klasie programowo wyższej. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW § 33 Uczeń szkoły ma prawo do: 1) poszanowania swej godności ze strony dorosłych i rówieśników, 2) nietykalności osobistej, 3) bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 5) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego innej osoby, 6) do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 7) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania, 8) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania, 9) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno– wychowawczym, 11) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących zasad i regulaminów, 19

2.

12) pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczeń szkoły ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza: 1) dbać o honor i tradycję szkoły, 2) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, 3) przestrzegać zasad i regulaminów szkolnych, 4) regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne, 5) przynosić od rodziców usprawiedliwienia swojej nieobecności na zajęciach, 6) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w lekcjach, 7) jak najlepiej wykorzystywać czas i warunki do nauki, 8) właściwie przygotowywać się do zajęć (posiadać podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, strój sportowy, mieć odrobione prace domowe), 9) uzupełniać braki w wiedzy wynikające z absencji na lekcjach, 10) dbać o wspólne mienie, ład i porządek w szkole, 11) zachowywać się uprzejmie i życzliwie wobec innych uczniów oraz osób dorosłych, 12) okazywać szacunek innym uczniom oraz osobom dorosłym, 13) dbać o piękno mowy ojczystej, nie stosować wulgaryzmów, 14) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów, 15) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków itp., 16) przestrzegać zasad higieny osobistej, 17) dbać o schludny, czysty, skromny wygląd, 18) zmieniać obuwie, 19) usuwać wyrządzone szkody materialne, 20) ponosić konsekwencje niewłaściwego zachowania oraz uszkodzenia/zniszczenie mienia szkolnego i prywatnego, 21) przeprosić osobę przez siebie pokrzywdzoną i zadośćuczynić wyrządzonej jej krzywdzie, 22) przestrzegać zakazu używania na terenie szkoły podczas zajęć i przerw telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (odtwarzacze mp3, dyktafony, aparaty fotograficzne, kamery wideo, iPody itp.) oraz zakazu przynoszenia wartościowych rzeczy do szkoły, 23) przestrzegać zakazu przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i substancji, 24) przestrzegać zakazu spożywania napojów energetyzujących, 25) zawiadomić o zagrożeniu zdrowia i życia, 26) sumiennie wywiązywać się z przyjętych lub nałożonych obowiązków (np. dyżury w klasie), 27) posiadać codziennie w szkole dzienniczek ucznia i okazywać go na prośbę nauczyciela, 28) przekazywać rodzicom (prawnym opiekunom) informacje umieszczane w dzienniczku ucznia przez wychowawcę i innych nauczycieli. 20

1. 2. 3. 4.

5.

1.

2. 3. 4. 5.

6.

STRÓJ SZKOLNY § 34 Na terenie szkoły obowiązkowe jest zmienne obuwie, które nie powoduje zabrudzeń lub zarysowań podłogi. Uczniów szkoły obowiązuje czysty, stosowny do sytuacji, skromny strój. Strój galowy to biała koszula/bluzka i długie granatowe lub czarne spodnie albo granatowa lub czarna spódnica do kolan. Strój galowy obowiązuje uczniów na uroczystościach szkolnych oraz w innych sytuacjach, jeśli taką decyzję podejmie Dyrektor, Rada Pedagogiczna lub wychowawca po uzgodnieniu z Dyrektorem. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy, w tym biała koszulka. NAGRODY I KARY § 35 Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 2) wzorową postawę w szkole i poza szkołą, 3) wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców zespołu lub podmioty współpracujące ze szkołą. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów szkoły: 1) punkty dodatnie za pozytywne zachowanie w postaci wpisu w klasowym zeszycie uwag (WSO), 2) dyplom uznania, 3) nagrody rzeczowe, 4) list gratulacyjny wychowawcy/Dyrektora do prawnych opiekunów, 5) stypendium pieniężne, 6) wybranie do pocztu sztandarowego. Ustala się następujące rodzaje kar: 1) punkty ujemne za negatywne zachowanie w postaci wpisu w klasowym zeszycie uwag (WSO), 2) upomnienie Dyrektora w postaci pisemnej informacji dla rodziców, 3) powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o nieodpowiednim zachowaniu ucznia (ustne, pisemne), 4) wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły, 5) odebranie przywilejów uczniowskich, 6) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału/klasy tej szkoły, 7) przeniesienie ucznia przez kuratora oświaty do innej szkoły na wniosek Dyrektora, 8) skierowanie sprawy do sądu rodzinnego, 9) skierowanie sprawy na policję, 21

naprawienie szkody materialnej lub pokrycie kosztów naprawy przedmiotów przez rodziców ucznia, 11) prace porządkowe na rzecz szkoły (w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami), 12) pozostanie w szkole po lekcjach w celu uzupełnienia zaległości w nauce (w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami), 13) dodatkowe prace pisemne do wykonania w domu lub w szkole po lekcjach (w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami), 14) spędzanie przerwy w sposób wyznaczony przez nauczyciela, 15) skreślenie ucznia z listy uczestników zajęć dodatkowych na uzasadniony wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia. Od wyznaczonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców (prawnych opiekunów) do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni. 10)

7.

1. 2. 3.

1.

PRZENIESIENIE DO INNEJ SZKOŁY § 36 Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być na wniosek Dyrektora szkoły przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. Wniosek Dyrektora, o którym mowa ust. 1, następuje w formie uchwały Rady Pedagogicznej. Za demoralizujące uznaje się: 1) bójki, rozboje, kradzieże, wyłudzanie pieniędzy udowodnione przez uprawniony organ, 2) znęcanie się nad innymi uczniami, 3) rozprowadzanie narkotyków na terenie szkoły i poza nią, udowodnione przez uprawniony organ, 4) picie alkoholu, zażywanie środków odurzających na terenie szkoły oraz podczas imprez i wycieczek szkolnych, 5) szczególnie obraźliwy sposób odnoszenia się do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły, 6) grożenie nauczycielowi, 7) udowodnione celowe i świadome dewastowanie mienia szkoły, 8) długotrwałe wagary, 9) zakłócanie procesu dydaktycznego poprzez wywoływanie awantur na lekcji, 10) nagminne stosowanie wulgaryzmów. PRZYWILEJE UCZNIOWSKIE § 37 W szkole ustanawia się następujące przywileje uczniowskie: 1) możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć bez ponoszenia konsekwencji, 2) udział w wycieczkach, imprezach, dyskotekach, konkursach szkolnych, 3) numerek immunitetowy, 4) pełnienie funkcji w samorządzie, 22

2.

1.

2. 3.

4. 5.

1.

2.

5) udział w poczcie sztandarowym, 6) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, 7) udział w zajęciach dodatkowych – nadobowiązkowych. Prawo odbierania uczniom przywilejów posiadają nauczyciele i wychowawcy. Odebranie uczniowi przywileju następuje po zasięgnięciu opinii Dyrektora szkoły. INNE WAŻNE USTALENIA § 38 Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw oraz szkolnych uroczystości i imprez. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca lekcji ostatniej. W czasie przerw w cieple dni latem, wiosną i jesienią uczniowie mogą przebywać na boisku i placu szkolnym. Na terenie szkoły w czasie zajęć i przerw obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (odtwarzacze mp3, dyktafony, aparaty fotograficzne, kamery wideo, iPody itp.) oraz zakaz przynoszenia cennych przedmiotów. W przypadku naruszania zasad przedmioty te przekazywane są do depozytu w sekretariacie szkoły, skąd odbiera je rodzic ucznia. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, wnoszenia i palenia papierosów, wnoszenia i używania narkotyków. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i substancji. ROZDZIAŁ VIII RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) § 39 W ramach współpracy rodziców (prawnych opiekunów) ze szkołą, niezbędnej do zapewnienia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania, rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 1) uznania ich prymatu jako „pierwszych wychowawców” swoich dzieci, 2) rzetelnej informacji o postępach w nauce, ocenach, zachowaniu dziecka, przyczynach jego trudności, 3) wsparcia i pomocy ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych, 4) porad pedagoga/psychologa szkolnego, 5) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny, 6) partnerskiego współdziałania, 7) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 8) aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na sprawy szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, tj. zapisania dziecka do gimnazjum do 15 marca roku kalendarzowego, w którym dziecko uczęszcza do VI klasy szkoły podstawowej, 23

zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, Ponadto rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do: 1) informowania o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach w ciągu 3 dni (telefonicznie do wychowawcy lub sekretariatu, pedagoga, psychologa), 2) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole z zachowaniem następujących terminów:  nieobecność ucznia trwająca do 5 dni szkolnych usprawiedliwiana jest przez rodzica/prawnego opiekuna  w sytuacji nieobecności dłuższej niż 5 dni szkolnych rodzic/opiekun prawny przedstawia zaświadczenie lekarskie.  termin dostarczania usprawiedliwień do 5 dni szkolnych od pojawienia się dziecka w szkole. 3) stałej współpracy z wychowawcą klasy, 4) uczestnictwa w zebraniach klasowych, 5) systematycznego kontrolowania dzienniczka swojego dziecka, 6) odebrania chorego dziecka ze szkoły, 7) ponoszenia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez dziecko (naprawa szkody materialnej lub pokrycie kosztów naprawy). 2) 3)

3.

1.

2.

1. 2. 3.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI § 40 Formami współpracy z rodzicami są: 1) zebranie ogólne, 2) zebranie klasowe z wychowawcą klasy, 3) rozmowy indywidualne, 4) zebrania Rady Rodziców z Dyrektorem szkoły i innymi osobami. Zebrania klasowe z rodzicami odbywają się obligatoryjnie w pierwszym miesiącu nauki, w środku i na koniec semestrów według corocznego terminarza zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną oraz w zależności od potrzeb. ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 41 Szkoła posiada sztandar oraz ceremoniał szkolny dla Zespołu Szkół. Dzień 16 września (rocznica nadania imienia szkole dn.16 września 2006 r.) ustanawia się szkolnym świętem pod nazwą: Dzień Patrona Szkoły. Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół używa pieczęci o treści zawierającej: nazwę zespołu szkół, nazwę szkoły, adres (kod, miejscowość, ulica), NIP, Regon i telefon/fax. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach Gimnazjum 24

4. 5.

6.

7.

8.

ul. Błońska 62, 05-870 Błonie tel. (0 22) 725 30 93, fax (0 22) 731 90 63 NIP 1181694649, Regon 015545044 W dokumentacji szkolnej (świadectwa, legitymacje) używa się nazewnictwa: Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumentacja w szczególności dotyczy: realizacji obowiązku szkolnego, klasyfikowania i promowania uczniów, działalności dydaktyczno–wychowawczej szkoły, działalności administracyjno–gospodarczej i finansowej szkoły. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów o wykonywaniu budżetu państwa i gminy oraz rachunkowości budżetowej. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi Ustawy o systemie oświaty. W ślad za zmianą przepisów, które posłużyły do opracowania statutu, odpowiednie zapisy będą aktualizowane. Zmiany statutu następują w formie uchwały. Wszelkie zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego oraz podpisaniu przez Dyrektora.

Wykaz dokumentów zespołu szkół 1. Wewnątrzszkolny system oceniania

Podstawa prawna: Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. (Ustawa z dnia 19 marca 2009 r.) Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 11 września 2013 r.

25

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA LEKCJE RELIGII / ETYKI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (§ 1 ust. 1):

Wyrażam wolę, aby mój syn / córka ………………………………………………………………….. /imię i nazwisko dziecka/ uczeń klasy ……………………………. a) uczestniczył/a w lekcji religii * b) uczestniczył/a w lekcji etyki* c) nie uczestniczył/a ani w lekcji religii ani w lekcji etyki* *Właściwe podkreślić

Podpisy rodziców / opiekunów prawnych: ………………………………………….. ………………………………………….. Bieniewice, ……………………………..

26