STATUT GIMNAZJUM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W MIŁOSŁAWIU

M i ł o s ł a w

2 9 . 0 3 . 2 0 1 1

2

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

Akty prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483); Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.03.1991 (ostatnia zmiana 19.03.2009 Dz. U. Nr 56, poz.458); Karta Nauczyciela (Ustawa z 26.01.1982r. ze zm.); Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20.11.1989 r. (Dz. U. z dn. 23.12.1991 r.); Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10.12.1948 r. Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 Nr 61, poz. 624 ze zm.); Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562 ze zm.); Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2009 Nr 139, poz.1130).

3

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

SPIS

TREŚCI:

ROZDZIAŁ I

NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE

4

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

5

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

7

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

12

ROZDZIAŁ V

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

17

ROZDZIAŁ VI

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI

32

W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

36

ROZDZIAŁ VIII

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

38

ROZDZIAŁ IX

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY I NAUKI

48

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

50

4

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

ROZDZIAŁ I NAZWA § 1.1.

SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE

Szkoła nosi nazwę: Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu, zwanego dalej „Gimnazjum”.

2.

Nazwa Gimnazjum używana jest w pełnym brzmieniu.

3.

Siedzibą Gimnazjum jest budynek położony przy ulicy Poznańskiej 1a w Miłosławiu.

§ 2.

Organem prowadzącym Gimnazjum jest gmina Miłosław.

§ 3.

Organem nadzorującym Gimnazjum jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

§ 4.

Cykl kształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, wynosi 3 lata. Warunkiem podjęcia nauki w Gimnazjum jest ukończenie 6-letniej szkoły podstawowej.

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

5

ROZDZIAŁ II CELE § 5.

I ZADANIA SZKOŁY

Szkoła realizuje cele i zadania Gimnazjum wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy Gimnazjum i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska: 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum; 2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu; 3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednią dla ich potrzeb i możliwości szkoły; 4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w Ustawie o Systemie Oświaty stosownie do warunków i wieku ucznia; 5) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 6) udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, współpracuje z Poradnią Psychologiczno

–Pedagogiczną

we

Wrześni

oraz

innymi

instytucjami

świadczącymi

poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom; 7) dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb psychiczno-fizycznych i edukacyjnych uczniów; 8) umożliwia rozwijanie zainteresowań a szczególnie uzdolnionym gwarantuje indywidualny tok lub program nauczania; 9) organizuje nauczanie indywidualne w innych przypadkach, zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej; 10) organizuje naukę religii na życzenie rodziców; 11) zapewnia opiekę uczniom, których rodzice zgłaszają pisemną rezygnację z udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. § 6.1.

Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli w nim uczących (wychowawcy), w przypadku szczególnym nauczycielowi uczącemu w szkole, przestrzegając zasady ciągłości wychowawczej i jej skuteczności.

2.

Zmiana wychowawcy może mieć miejsce wyłącznie w przypadkach szczególnych: 1) zmian organizacyjnych w Gimnazjum, z przyczyn losowych, rozwiązania stosunku pracy przez nauczyciela, na wniosek nauczyciela,

6

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

2) na umotywowany wniosek Rady Rodziców lub Rady Samorządu Uczniowskiego; decyzję podejmuje Dyrektor Gimnazjum po przeprowadzeniu rozmów z zainteresowanymi, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 3) w przypadku nieobecności Dyrektora, Z-ca Dyrektora podejmuje decyzje. 3.

Formy spełniania zadań nauczyciela i wychowawcy są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Gimnazjum.

7

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

ROZDZIAŁ III ORGANY § 7.

SZKOŁY

Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor Gimnazjum, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Rada Samorządu Uczniowskiego.

§ 8.1.

Dyrektor Gimnazjum: 1) kieruje działalnością Gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz, 2) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, 3) sprawuje nadzór pedagogiczny, 4) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym, 5) przewodniczy obradom Rady Pedagogicznej: a) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, b) odpowiada za realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę, 6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Gimnazjum, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie oraz organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Gimnazjum, 7) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i innych pracowników, a w szczególności: a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, b) powierza stanowisko Wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej, c)

dokonuje oceny pracy nauczycieli,

d) nadaje nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego, e) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela w okresie stażu, f)

dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

g) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom, h) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń,

nagród

i

innych

pracowników Gimnazjum.

wyróżnień

dla

nauczycieli

oraz

pozostałych

8

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

8) dopuszcza do użytku Szkolny Zestaw Programów po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 9) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, 10) wnioskuje za zgodą rodziców zasięgając opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz opinii Rady Pedagogicznej o indywidualny program lub tok nauki, 11) na wniosek rodziców Dyrektor Gimnazjum może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić warunki jego spełniania, 12) kieruje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy na podstawie opinii Rady Pedagogicznej, 13) odpowiada za bezpieczeństwo w szkole. 2.

Dyrektor Gimnazjum wykonując zadania określone w ust.1 współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Radą Samorządu Uczniowskiego.

3.

§ 9.1.

Dyrektor Gimnazjum jest dyrektorem szkoły w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Gimnazjum kierowanym przez Dyrektora Gimnazjum.

2.

Członkami Rady Pedagogicznej są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.

3.

Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu, w ramach zakreślonych Ustawą o Systemie Oświaty i przepisami szczególnymi.

4.

Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń Rady.

5.

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 10.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzenie Planu Pracy Gimnazjum, 2) uchwalenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 4) ustalanie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 5) wnioskowanie do Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły, 6) opiniowanie Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki, 7) uchwalanie zmian w statucie szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego, 8) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum, 9) przygotowanie projektu statutu Gimnazjum i projektów jego zmian.

9

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

§ 11.1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy Gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć, 2) projekt Planu Finansowego Szkoły, 3) Szkolny Zestaw Programów oraz Szkolny Zestaw Podręczników, 4) wnioski dyrektora Gimnazjum o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 5) propozycje Dyrektora Gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych. 2.

Rada Pedagogiczna wykonuje zadania przewidziane dla Rady Szkoły, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

§ 12.

Radę Rodziców tworzą rodzice uczniów Gimnazjum. 1) Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum. 2) Rada Rodziców jest tworzona według zasad uchwalonych przez ogół rodziców uczniów Gimnazjum. 3) Zarząd Rady Rodziców podejmuje decyzje w imieniu wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) uczniów Gimnazjum.

§ 13.

Do kompetencji Zarządu Rady Rodziców należy: 1) występowanie do Dyrektora Gimnazjum i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Gimnazjum, 2) opiniowanie Szkolnego Zestawu Programów, 3) opiniowanie zmian Statutu Szkoły, 4) uchwalanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego, 5) w celu wspierania statutowej działalności Gimnazjum gromadzenie środków z dobrowolnych składek rodziców i organizowanych imprez, 6) uczestnictwo przedstawiciela Rady Rodziców w uroczystościach szkolnych, 7) organizacja imprez dla dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy finansowej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej, 8) opiniowanie projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły, 9) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia

z

Radą

Pedagogiczną

w

sprawie

programu

wychowawczego

lub

profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym

10

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 14.1. W Gimnazjum może działać Rada Szkoły. 2.

Skład Rady oraz jej zadania i kompetencje określa Ustawa o Systemie Oświaty.

§ 15.1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum. 3.

Rada Samorządu Uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

4.

Zasady wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

5.

Regulamin wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum.

§ 16.1. Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Dyrektorowi Gimnazjum, Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach Gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wszystkich praw uczniów takich jak: 1) opiniowanie Szkolnego Zestawu Programów, 2) opiniowanie zmian Statutu Szkoły, 3) opiniowanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego, 4) redagowanie i wydawanie gazety szkolnej, 5) organizowanie i działalność kulturalna, oświatowa, sportowa i rozrywkowa, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum, 6) wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 2.

Samorząd Uczniowski ma prawo zbierania funduszy potrzebnych do jego działalności.

§ 17.1. W Gimnazjum można utworzyć stanowisko Z-cy Dyrektora, gdy liczba oddziałów wynosi 8 w ramach posiadanych środków finansowych i za zgodą organu prowadzącego 2.

Zadaniem Wicedyrektora Gimnazjum jest wspomaganie Dyrektora w kierowaniu Gimnazjum.

3.

W przypadku nieobecności Dyrektora , Z-ca Dyrektora podejmuje decyzje.

§ 18.

Każdy z organów Gimnazjum ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych Ustawą o Systemie Oświaty, przepisami szczególnymi i Statutem Gimnazjum w oparciu o uchwalony Regulamin.

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

11

§ 19.1. W celu umożliwienia rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły zapewnia się bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Gimnazjum przez: 1) kontakty indywidualne, 2) apele szkolne, 3) upowszechnianie informacji przez radiowęzeł szkolny i tablicę ogłoszeń, 4) posiedzenia Rady Pedagogicznej, 5) zebrania Rady Rodziców, 6) zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego, 7) zebrania jednego z organów z udziałem zaproszonych przedstawicieli pozostałych organów. 2.

Uwzględniając prawo rodziców do znajomości Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktycznego uzyskania rzetelnej informacji na temat dziecka oraz wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły, ustala się następujące formy współdziałania ze szkołą: 1) udział przedstawicieli rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na których omawiane będą problemy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 2) organizowanie przez wychowawcę przynajmniej 4 razy zebrania w roku szkolnym 3) omawiane przez Dyrektora Gimnazjum na zebraniach Rady Rodziców planu pracy, organizacji Gimnazjum oraz osiągnięć i problemów szkoły.

3.

Z prawem wewnątrzszkolnym – uczniowie i rodzice / prawni opiekunowie / zaznajomieni są na pierwszym spotkaniu z wychowawcą. Statut, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny znajduje się do wglądu w sekretariacie szkoły. Nieznajomość prawa wewnątrzszkolnego nie zwalnia uczniów i rodziców z jego przestrzegania.

§ 20.

W sprawach spornych między organami szkoły oraz między nauczycielami a rodzicami, uczniami a nauczycielami, negocjatorem jest Dyrektor Gimnazjum, który kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu przestrzegając zasady określonej w § 18.

12

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA GIMNAZJUM § 21.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na 2 okresy: I okres – od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wrześniu do pierwszej niedzieli po 15 stycznia a w przypadku wcześniejszego rozpoczęcia ferii zimowych do pierwszego dnia ferii II okres –do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 22.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Gimnazjum opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem Szkolnego Planu Nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 2.

W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników szkoły, zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 23.

Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest odział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

§ 24.

Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 15 do 26 uczniów. Możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych lub w wyjątkowych przypadkach międzyklasowych.

§ 25.1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Gimnazjum na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, racjonalnie planujący pracę uczniów i nauczycieli.

13

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

2.

Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę obowiązkowych godzin zajęć edukacyjnych najwyżej o trzy godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym.

3.

„Wychowanie do życia w rodzinie” realizowane jest w każdej klasie Gimnazjum z godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania na realizację zajęć edukacyjnych ,,Wiedza o społeczeństwie” po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Udział ucznia w zajęciach nie jest obowiązkowy. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację udziału ucznia w zajęciach. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. W każdym roku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów (niepełnoletnich). Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.

§ 26.1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. 2.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 27.1. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe np. zajęcia wyrównawcze, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, mogą być prowadzone poza systemem

klasowolekcyjnym

w

grupach

oddziałowych,

międzyoddziałowych

i

międzyklasowych, a także w formie wycieczek i wyjazdów. 2.

Zajęcia, o których mowa w ust. 1 (z wyjątkiem wycieczek i wyjazdów) są organizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 28.

2.

Oceny bieżące, oceny klasyfikacji śródrocznej i oceny klasyfikacji końcowej ustala się według skali: stopień celujący6

stopień bardzo dobry5

stopień dobry4

stopień dostateczny3

stopień dopuszczający2

stopień niedostateczny1

kryteriach przedmiotowego systemu oceniania nauczyciel przedmiotu informuje uczniów na pierwszej lekcji.

14

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

§ 29.1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 2.

Ocenę zachowania śródroczną, końcowoworoczną ustala się według następującej skali: 1) wzorowe, 2) bardzo dobre, 3) dobre, 4) poprawne, 5) nieodpowiednie, 6) naganne.

3.

kryteriach ustalenia oceny zachowania informuje wychowawca na pierwszym spotkaniu z uczniami.

§ 30.1. Świadectwa i arkusze ocen wypełnia wychowawca klasy. 2.

Poprawek w arkuszach ocen dokonuje Dyrektor Gimnazjum poprzez skreślenie błędnego wpisu kolorem czerwonym i złożenie swojego podpisu.

3.

Poprawek w dziennikach ocen śródrocznych dokonuje nauczyciel uczący danego przedmiotu poprzez skreślenie błędnego wpisu kolorem czerwonym i złożenie swojego podpisu. Poprawek ocen rocznych dokonuje dyrektor Gimnazjum.

§ 31.

Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli

na

praktyki

pedagogiczne

na

podstawie

pisemnego

porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum a Zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 32.1. Biblioteka Gimnazjum służy realizacji potrzeb informacyjnych nauczycieli, uczniów i rodziców oraz rozwijaniu ich indywidualnych zainteresowań, wspiera realizację dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, a także przygotowuje uczniów do uczestniczenia w kulturze i życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez działania wynikające z jej pedagogicznych i bibliotecznych funkcji. 2.

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 1) udostępnianie materiałów bibliotecznych, 2) prowadzenie ewidencji czytelników, udostępnianie zgromadzonych zbiorów bibliotecznych, 3) prowadzenie katalogów bibliotecznych, przechowywanie i selekcja zgromadzonych zbiorów,

15

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

4) opracowanie i gromadzenie pomocy metodycznych i materiałów informatycznych oraz wykorzystanie ich do udzielania informacji o zbiorach własnych i innych bibliotek, w środowisku lokalnym, 5) konserwacja i selekcja zbiorów, 6) współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystywania zbiorów bibliotecznych w tym książek, czasopism i materiałów audiowizualnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów, 7) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów i nawyku poszanowania książek, 8) informowania nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowanie analiz czytelnictwa na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 9) stosowanie różnorodnych form inspiracji czytelnictwa i współpraca współdziałania, w tym zakresie z uczniowskim aktywem bibliotecznym. 3.

Biblioteka Gimnazjum współpracuje ze szkolnymi i lokalnymi bibliotekami, z wszystkimi organami szkoły, z rodzicami w zaspokajaniu zgłaszanych przez nich potrzeb czytelniczych i informacyjnych, realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze Gimnazjum, wspiera doskonalenie nauczycieli poprzez: 1) współpracę z nauczycielami zatrudnionymi w Gimnazjum w procesie gromadzenia zbiorów, 2) prezentowanie i informowanie o nowościach czytelniczych w formie wystawek, wykazu tytułów itp. 3) uczestniczenie w spotkaniach szkolnych zespołów samokształceniowych, 4) informowanie o zbiorach i działalności innych bibliotek, 5) wspieranie

nauczycieli w

doskonaleniu

umiejętności posługiwania się

technologiami

informacyjnymi i telekomunikacyjnymi (w szczególności Internetem i multimediami we własnej pracy i w nauczaniu), 6) gromadzenie

i

udostępnianie

rodzicom

statutu

Gimnazjum,

szkolnego

programu

wychowawczego, szkolnego programu profilaktyki, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, regulaminów i literatury z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. 4.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i pracownicy szkoły.

§ 33.1. Dla uczniów, którzy dłużej przebywać będą w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły organizuje się zajęcia świetlicowe, w trakcie których opiekę sprawują nauczyciele. 2.

Zajęcia świetlicowe organizowane są zgodnie z potrzebami uczniów.

3.

Przy świetlicy działa stołówka szkolna, która wydaje obiady dla uczniów odpłatnie oraz finansowane przez Opiekę Pomocy Społecznej.

16

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

4.

Ze stołówki mogą korzystać uczniowie szkoły podstawowej, pracownicy szkoły oraz osoby nie związane ze szkołą.

5.

§ 34.

Szczegółowe zadania i pracę świetlicy określa regulamin świetlicy.

Dla realizacji celów statutowych Gimnazjum posiada: 1) 13 izb lekcyjnych i pracownię internetową, 2) 1 salę gimnastyczną, 3) świetlicę z kuchnią, 4) bibliotekę, 5) pomieszczenia administracyjno– gospodarcze, 6) szatnię, 7) boiska.

17

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

ROZDZIAŁ V WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA § 35.

W szkolnym systemie oceniania formułujemy warunki oceniania, które pomagają określać efektywność i skuteczność procesu kształcenia. Stosowany w naszej szkole system oceniania jest ściśle powiązany z planowaniem procesu nauczania, jego przebiegiem, ze sposobami gromadzenia informacji, przekazywania ich uczniom i rodzicom oraz ewaluacją pracy nauczyciela. Główny nacisk położony jest na jego funkcję diagnostyczną, wspierająco - kształcącą, co pozwala rozpoznać potrzeby, przyczyny i zdolności każdego ucznia, by stymulować jego rozwój, wdrażać do samokontroli i samooceny, kształtować umiejętności i postawy pożądane społecznie. Zależy nam na tym, aby uczeń stał się odpowiedzialny za proces uczenia i dążył do kreatywności.

§ 36.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu : 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie 2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 3) motywowanie ucznia do dalszej pracy 4) dostarczanie rodzicom / prawnym

opiekunom / i nauczycielom informacji o postępach,

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia 5) umożliwienie

nauczycielom

doskonalenia

organizacji

i

metod

pracy

dydaktyczno

-

wychowawczej

§ 37.1. Nasza szkoła realizuje III etap kształcenia. 2.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje : 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów ), 2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, 3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania, 4) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na

koniec roku

poprawiania, 5) przeprowadzanie egzaminu poprawkowego, 6) przeprowadzanie egzaminu gimnazjalnego, 7) przeprowadzanie egzaminu weryfikującego ocenę.

szkolnego (semestru) i warunki ich

18

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

§ 38.1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według skali określonej w statucie szkoły. 2.

Przyjmujemy następującą skalę ocen semestralnych i końcoworocznych z przedmiotów.

stopień

3.

skrót literowy

oznaczenie cyfrowe

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst.

1

Przy ustalaniu ocen śródsemestralnych używa się sześciostopniowej skali ocen zatwierdzonej przez MEN .

4.

Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych a końcoworoczną na podstawie oceny semestralnej i ocen cząstkowych z II semestru.

5.

Oceny cząstkowe z prac pisemnych będą w następującej skali: 100 %

celujący

90 %-99 %

bardzo dobry

71 %-89 %

dobry

51 %-70 %

dostateczny

35 %-50 %

dopuszczający

0 %- 34 %

niedostateczny

6.

Do średniej wliczane są oceny z religii.

7.

Oceny z przedmiotu wystawia nauczyciel uczący przedmiotu.

8.

Ocenę zachowania śródroczną ustala się według skal określonej w statucie szkoły.

9.

Ocenę z zachowania (semestralną i końcoworoczną) ustala są według skali:

wzorowe

wz.

bardzo dobre

bdb.

dobre

db.

poprawne

pop.

nieodpowiednie

ndp.

naganne

ngn.

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

19

§ 39. Nauczyciel formułując oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne opiera się na następujących kryteriach : 1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, c)

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: a) opanował w pełni wiadomości i umiejętności podstawowe, oraz b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych, oraz b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz b) rozwiązuje (wykonuje) zdania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności, przy dodatkowej pomocy nauczyciela. 6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

20

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

§ 40.1. Kryteria ocen zachowania 1) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; c)

dbałość o honor i tradycje szkoły;

d) dbałość o piękno mowy ojczystej; e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; f)

godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g) okazywanie szacunku innym osobom; h) systematyczną pracę na rzecz innych ( wolontariat); i)

udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2) Wychowawca dokonuje wpisu dotyczącego pracy wolontariusza na świadectwie szkolnym. 3) Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny uczniów z przedmiotów. 4) Zachowanie ucznia ocenia się wg skali ocen utworzonej na podstawie obowiązujących przepisów. 5) Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, zasady jej ustalania ustala Rada Pedagogiczna po wysłuchaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. 6) Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy uwzględniając : a) opinię nauczycieli, pedagoga szkolnego i pracowników szkoły, b) opinię grupy rówieśniczej, c)

opinię danego ucznia.

7) Ocena ustalona przez wychowawcę klasy jest oceną ostateczną i zostaje zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym. 2.

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania: 1) Ocena wzorowa – może otrzymać ją uczeń, który: a) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, b) przykładnie wypełnia obowiązki szkolne, c)

wyróżnia się kultura osobistą,

d) z własnej inicjatywy: 

aktywnie działa w samorządzie klasowym, szkolnym,pomaga słabszym w nauce,współpracuje z wychowawcą w zakresie tworzenia dobrego klimatu w klasie,przejawia troskę o mienie osobiste, klasowe, szkolne,rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,reaguje na zło,

e) dba o swój estetyczny wygląd, zawsze nosi mundurek, kurtkę zostawia w szafce,

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

f)

21

punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia w ustalonym przez wychowawcę terminie,

g) nie używa środków uzależniających, h) bardzo aktywnie uczestniczy we wszystkich etapach pracy nad projektem edukacyjnym. 2) Ocena bardzo dobra – może otrzymać ją uczeń, który: a) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, b) prawidłowo wypełnia obowiązki szkolne, c)

jest kulturalny,

d) z własnej inicjatywy lub nauczycieli, pracowników szkoły, rówieśników: 

pracuje na rzecz klasy, szkoły,przejawia troskę o mienie osobiste, klasowe, szkolne,rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,reaguje na zło,

e) dba o swój estetyczny wygląd, może nie mieć 2 razy mundurka, kurtkę zostawia w szafce, f)

jest punktualny i gotowy do zajęć, ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności w ustalonym terminie, może mieć 3 spóźnienia,

g) nie używa środków uzależniających, h) aktywnie uczestniczy we wszystkich etapach pracy nad projektem edukacyjnym. 3) Ocena dobra – może otrzymać ją uczeń, który: a) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, b) stara się prawidłowo wypełniać obowiązki szkolne, c)

wykazuje właściwy stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły, rówieśników,

d) szanuje mienie osobiste, klasowe, szkolne, e) dba o swój estetyczny wygląd, może nie mieć mundurka 3-4 razy, f)

uczęszcza systematycznie na zajęcia i usprawiedliwia wszystkie nieobecności w ustalonym terminie,

g) nie używa środków uzależniających, h) rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań przy realizacji projektu edukacyjnego. 4) Ocena poprawna – może otrzymać ją uczeń, który: a) osiąga wynik w nauce poniżej swoich możliwości, b) niesystematycznie wypełnia obowiązki szkolne, c)

nie zawsze zachowuje się właściwie w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, rówieśników,

d) stara się szanować mienie osobiste, klasowe, szkolne, e) dba o swój wygląd zewnętrzny, może nie mieć mundurka 5-6 razy,

22

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

f)

stara się systematycznie uczęszczać do szkoły, może mieć 6 godz. nieusprawiedliwionych i 7 spóźnień,

g) spóźnienie używa środków uzależniających, h) wykonuje powierzone zadania związane z realizacją projektu edukacyjnego. 5) Ocena nieodpowiednia – może otrzymać ją uczeń, który: a) osiąga wyniki poniżej swoich możliwości, b) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, c)

lekceważy

polecenia

nauczycieli,

pracowników

szkoły,

zachowuje

się

agresywnie

w stosunku do rówieśników, d) niszczy mienie klasowe, szkolne, rówieśników, e) nie dba o swój wygląd zewnętrzny, często nie ma mundurka, f)

często spóźnia się do szkoły i na lekcje, wagaruje,

g) nie używa środków uzależniających h) nie wywiązuje się z zadań powierzonych w realizacji projektu edukacyjnego. 6) Ocena naganna – może otrzymać ją uczeń, który: a) osiąga wyniki w nauce znacznie poniżej swoich możliwości, b) zachowuje się tak jak w wypadku oceny nieodpowiedniej, a podjęte przez szkołę środki wychowawcze nie odnoszą skutku, c)

jego zachowanie ma demoralizujący wpływ na innych uczniów,

d) fałszuje lub niszczy dokumentacje szkolną (dopisując lub zmieniając oceny w dzienniku, podrabiając zwolnienia, usprawiedliwienia) e) wyłudza cudzą własność, dopuszcza się kradzieży, f)

prowokuje lub uczestniczy w bójkach,

g) manifestuje wobec nauczycieli, pracowników szkoły, rówieśników swoje grubiaństwo, h) wagaruje i ma powyżej 14 godz. lekcyjnych nieusprawiedliwionych i powyżej 14 spóźnień, i)

często nie nosi mundurka,

j)

używa środki uzależniające,

k) szkoła bierze pod uwagę informacje policji i innych miarodajnych osób o złym zachowaniu ucznia w środowisku l)

§ 41. 1.

nie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego.

Zasady Szkolnego Systemu Oceniania Jawność: 1) uczeń i jego rodzice są poinformowani na początku roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania i sposobach sprawdzania

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

23

osiągnięć edukacyjnych zgodnie z kryteriami ustalonymi dla poszczególnych przedmiotów, o zasadach klasyfikowania i przeprowadzania egzaminów, 2) wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz o skutkach wystawienia uczniowi nagannej rocznej oceny zachowania, 3) oceny są jawne dla ucznia i rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest do wglądu rodziców i uczniów, 4) uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu, 5) na prośbę ucznia ocena może być utajniona, 6) na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel ustalający ocenę za pracę pisemną powinien ją uzasadnić, 7) uczeń, rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na miesiąc przed wystawieniem ocen niedostatecznych, a na tydzień przed wystawieniem innych ocen końcowych (semestralnych, końcoworocznych). 2.

Systematyczność: 1) sprawdzanie umiejętności wg harmonogramu ustalonego przez nauczyciela przedmiotu, 2) wystawienie ocen cząstkowych cechuje zasadę rytmiczności.

3.

Zróżnicowanie: 1) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów, 2) stosowanie różnych form sprawdzania wiadomości dostosowanych do możliwości ucznia, 3) udział uczniów w zajęciach wyrównawczych (jeżeli zaistnieje taka potrzeba), 4) ustalenie ocen z wychowania fizycznego, techniki i sztuki na podstawie wysiłku wkładanego przez ucznia, 5) dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej specjalistycznej poradni, 6) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki (decyzję podejmuje Dyrektor Gimnazjum na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnika w tych zajęciach wydanej przez lekarza), 7) w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

4.

Różnorodność form sprawdzania wiadomości: 1) formy pisemne: projekty prace klasowe, testy, sprawdziany, kartkówki, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, 2) formy ustne: odpowiedź, aktywność w czasie lekcji,

24

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

3) w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania wyznaczone przez Dyrektora Gimnazjum, 4) nauczyciel ma prawo określenia innych, nie wymienionych powyżej form uzyskiwania oceny (np. doświadczenia, ćwiczenia terenowe). 5.

Higiena pracy umysłowej: 1) prace klasowe (sprawdziany) są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, 2) przeprowadza się maksymalnie 3 prace klasowe w ciągu tygodnia, nie więcej niż jedna w ciągu dnia, 3) wobec uczniów stosuje się indywidualne podejście.

6.

Przekaz informacji zwrotnej: Formy: 1) dziennik lekcyjny, 2) organizowanie przynajmniej 4 wywiadówek w ciągu roku, 3) indywidualne kontakty uczniów i rodziców z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, 4) nauczyciel w ciągu dwóch tygodni informuje ucznia o wynikach (ocenie) pracy pisemnej.

7.

Odwoływanie się od oceny: 1) uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny niedostatecznej i dopuszczającej z zapowiedzianej pracy pisemnej i sprawdzianu, z wychowania fizycznego w formie ustalonej przez nauczyciela (szczegółowe zasady poprawiania ocen określono w przedmiotowych systemach oceniania), 2) ocena poprawiona odnotowana jest w dzienniku obok poprzedniej, 3) w uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe powtórne stworzenie warunków do realizacji danego wymagania, nauczyciel może odmówić uczniowi poprawienia uzyskanej oceny.

8.

Klasyfikowanie uczniów, przeprowadzanie egzaminów weryfikujących ocenę, klasyfikacjnych, poprawkowych, gimnazjalnych oraz trybu odwoławczego od oceny

9.

Egzamin weryfikujący ocenę: 1) egzamin weryfikujący ocenę przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do Dyrektora Szkoły, w ciągu dwóch dni po powiadomieniu o przewidzianych ocenach końcoworocznych (semestralnych), 2) do egzaminu weryfikującego ocenę z zajęć dydaktycznych może przystąpić uczeń w przypadku gdy: a) systematycznie poprawiał bieżące oceny, b) uczęszczał

na

zajęcia

usprawiedliwione,

z

danego

przedmiotu,

a

wszystkie

nieobecności

miał

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

c)

25

systematycznie uczęszczał na ZDW(dotyczy uczniów zakwalifikowanych do tego typu zajęć),

d) korzystał z konsultacji nauczycielskich; 3) do egzaminu weryfikującego ocenę z zachowania może przystąpić uczeń w przypadku gdy: a) wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, b) spełnia kryterium określone w systemie oceniania zachowania(z wyjątkiem kryteriów na ocenę naganną); 4) termin przeprowadzenia egzaminu ustala Dyrektor Szkoły, w ciągu dwóch dni po wpłynięciu wniosku, 5) dla przeprowadzenia egzaminu weryfikującego ocenę, Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie: Dyrektor Szkoły lub zastępca dyrektora, wychowawca, nauczyciel uczący przedmiotu, drugi nauczyciel uczący tego przedmiotu lub pokrewnego, a w przypadku oceny z zachowania pedagog szkolny, 6) egzamin weryfikujący ocenę składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych, 7) komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu weryfikującego ocenę: a) podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego, b) pozostawić (zachować) stopień; 8) z egzaminu sporządza się protokół i dołącza do pracy ucznia. 10. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne: 1) klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego – w ostatnim tygodniu I semestru, 2) klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania, według skali ocen, o której mowa w rozporządzeniu MEN, 3) przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia (ustnie), rodziców/prawnych opiekunów (pisemnie) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych 4) ocenie niedostatecznej z miesięcznym wyprzedzeniem, 5) pozostałych ocenach z tygodniowym wyprzedzeniem, 6) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo

26

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełniania braków, 7) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, 8) uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, 9) na pisemną prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, 10) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą, 11) termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, 12) egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu nauki( dotyczy I i II semestru) , 13) egzamin przeprowadza się w jednym dniu, składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę przede wszystkim praktycznych ćwiczeń, 14) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Gimnazjum w składzie : Dyrektor lub z-ca jako przewodniczący, nauczyciel uczący, inny nauczyciel, rodzice lub wychowawca bez prawa głosu, 15) uczeń,

który

z

przyczyn

losowych

nie

przystąpił

do

egzaminu

klasyfikacyjnego

w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Gimnazjum, 16) uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli uzyskał pozytywne oceny ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem § 18 Rozporządzenia MENiS z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.) 17) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganna roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 11. Egzamin poprawkowy: 1) uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikującego otrzymał ocenę niedostateczną może przystąpić do egzaminu poprawkowego: począwszy od I klasy do III włącznie,

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

27

2) uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć, 3) rodzice lub prawni opiekunowie składają pisemny wniosek o egzamin poprawkowy, 4) nauczyciel uczący przedmiotu zobowiązany jest poinformować ucznia o treściach nauczania i wymaganiach przewidzianych na ocenę dopuszczającą, 5) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych, 6) termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Gimnazjum w ostatnim tygodniu ferii letnich, 7) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Gimnazjum, w skład komisji wchodzą: Dyrektor Gimnazjum, albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze– jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący jako egzaminujący i nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji, 8) nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na prośbę własną lub w innych, szczególnie w uzasadnionych przypadkach; w takiej sytuacji Dyrektor Gimnazjum powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły, 9) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu, ocenę ustaloną przez komisję; do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, 10) uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Gimnazjum nie później niż do 30 września, 11) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (semestr), ale uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia: obniżony poziom wymagań stwierdzony przez Państwową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, lub trudna sytuacja rodzinna, choroba ucznia lub członków rodziny, patologie społeczne w rodzinie Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej. 12. Egzamin gimnazjalny: 1) w klasie III Gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący :

28

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

a) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych, b) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, c)

w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego,

2) egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy, 3) egzamin przeprowadzany jest w kwietniu, w terminie ustalonym przez komisję okręgową, 4) w skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą co najmniej trzy osoby, 5) uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego

warunkach

i

formie

dostosowanych

do

indywidualnych

potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 6) w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dostosowanie

warunków

i

formy

przeprowadzania

egzaminu

gimnazjalnego

do

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, może nastąpić na podstawie tego orzeczenia, 7) opinia, o której mowa w punkcie e, powinna być wydana przez poradnie psychologicznopedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, z tym że nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej, 8) opinię, o której mowa w punkcie e, rodzice (prawni opiekunowie)ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, 9) uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia, 10) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty; zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, 11) zwolnienie ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku,

29

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

12) każda część egzaminu gimnazjalnego( humanistyczna i matematyczno – przyrodnicza) jest przeprowadzana innego dnia i trwa 120 minut, z zastrzeżeniem ust. 3, język obcy nowożytny – 90 min.; dla uczniów ze specyficznymi trudnościami, czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o połowę określonego czasu- każda część egzaminu, 13) w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin gimnazjalny; informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu egzaminu gimnazjalnego zamieszcza się w protokole, 14) uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej., 15) uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, 16) w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego; dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, 17) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej, 18) wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły; wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły, 19) wynik egzaminu gimnazjalnego ustala powołany przez dyrektora komisji okręgowej zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów, 20) wynik egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przesyła do szkoły w terminie do dnia 10 czerwca danego roku, a w przypadku uczestniczenia w drugim terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, 21) przewodniczący gimnazjalnego,

zespołu egzaminującego

sporządza

protokół

z

przebiegu egzaminu

30

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

22) przewodniczący zespołu egzaminatorów sporządza protokół z przebiegu prac tego zespołu, 23) protokoły, o których mowa podpisują członkowie odpowiednich komisji, 24) protokoły egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałą dokumentację przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami, 25) egzamin gimnazjalny w klasie III Gimnazjum przeprowadza się począwszy od 2002 roku. 13. Tryb odwoławczy uczniów, rodziców i prawnych opiekunów od oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania: 1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić uzasadnione zastrzeżenia w formie pisemnego wniosku do dyrektora szkoły, o zmianę oceny końcowo rocznej (semestralnej) z zajęć edukacyjnych i końcowo rocznej zachowania, jeżeli została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny. 2) zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych. 3) dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeżeli jest niezgodna z przepisami prawa, powiadamia organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny. 4) w przypadku stwierdzenia, że roczna(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: a) dyrektor szkoły lub zastępca, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c)

dwóch innych nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły,

d) pedagog, 5) w przypadku stwierdzenia, że ocena roczna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, w składzie: a) dyrektor szkoły lub zastępca, b) wychowawca klasy, c)

dwóch innych nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły,

d) przedstawiciel SU, e) przedstawiciel RR, f)

pedagog,

6) powołana przez dyrektora komisja: a) w

przypadku

rocznej(semestralne)

oceny

klasyfikacyjnej

z

zajęć

edukacyjnych-

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

31

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania- ustala tą ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji, 7) ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny, 8) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 9) odpowiedź na założony wniosek uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują w formie pisemnej, 10) komisja przeprowadza sprawdzian w ciągu 7dni od wpłynięcia wniosku.

32

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

ROZDZIAŁ PROCEDURY

VI

POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTU ACJACH

ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ

§ 42.

Działalność wychowawcza szkoły polega w szczególności na: 1) rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń, 2) współpracę z rodzicami uczniów zagrożonych, 3) przekazywaniu informacji dostosowanych do odbiorców o skutkach zachowań ryzykownych, 4) poradnictwie i wskazywaniu form oraz sposobów uzyskania pomocy, 5) prowadzeniu zajęć wychowawczych i profilaktycznych, 6) udostępnianiu materiałów edukacyjnych dotyczących zachowań ryzykownych, 7) prowadzenie Edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia.

§ 43. 1.

Działania interwencyjne W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel podejmuje następujące kroki: 1) przekazuje uzyskaną wiadomość wychowawcy klasy, 2) wychowawca informuje o fakcie pedagoga/ psychologa szkolnego i dyrektora szkoły, 3) wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym, 4) jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal napływają z wiarygodnych źródeł informacje o przejawach demoralizacji dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich), 5) podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, upomnienie ucznia, rozmowa z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach tych instytucji.

2.

Jeżeli zachowanie świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych, czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły.

33

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

3.

W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 par. 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

§ 44.

W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, podejmuje następujące kroki: 1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, 2) izoluje ucznia od reszty klasy. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia ucznia samegostwarza warunki, w których nie będzie zagrożenia jego życia i zdrowia, 3) zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostawieniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji, decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 4) w przypadku, gdy swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza zagrożenie dla swojego życia lub zdrowia innych osób, należy wezwać lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela mu pierwszej pomocy medycznej, 5) dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu, odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgłoszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W wypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień lub do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia. O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat, 6) jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem

alkoholu

lub

narkotyków

na

terenie

szkoły,

nauczyciel

ma

obowiązek

powiadomienia o tym policję lub sąd rodzinny, 7) spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 X 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy o tym fakcie powiadomić policję, dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

§ 45.

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem środki psychoaktywne podejmuje następujące kroki:

34

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

1) zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem, do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić do kogo znaleziona substancja należy. 2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję, 3) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

§ 46

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, podejmuje następujące kroki: 1) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrektora) ma prawo żądać aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni, ewentualnie przedmiotów budzących podejrzenie co do związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji, 2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia, rodziców wzywa do natychmiastowego stawiennictwa. 3) w przypadku, gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy, 4) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji, wcześniej próbując ustalić w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

§ 47.1. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 1) niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, 2) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych środków zdarzenia, 3) przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę, 4) powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy, 5) niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana, zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa i przekazania ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

35

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

2.

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 1) udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnia jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń, 2) niezwłoczne powiadamia dyrektora szkoły, 3) powiadamia rodziców ucznia, 4) niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

3.

W

przypadku znalezienia

na

terenie

szkoły

broni,

materiałów

wybuchowych,

innych

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję – tel. 997 lub 112.

36

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

ROZDZIAŁ VII NAUCZYCIELE

I INNI PRACOWNICY

GIMNAZJUM

§ 48.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. 2.

Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3.

W szkole zatrudnia się pracowników na stanowisku: 1) sekretarza, 2) woźnej, 3) sprzątaczki, 4) konserwatora, 5) kucharki, 6) intendenta, 7) pomocy kuchennej.

4.

Każdy z zatrudnionych pracowników otrzymuje na piśmie stosownie do zajmowanego stanowiska zakres zadań i obowiązków.

5.

Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z zakresem powierzonych im obowiązków.

§ 49.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy. 2.

Do zadań i obowiązków nauczyciela należy: 1) opracowywanie planów dydaktycznych w oparciu o program nauczania, dostosowując treści, metody i organizację do możliwości psychofizycznych zespołów klasowych, 2) powiadomienie na początku każdego roku szkolnego uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych oraz przez nauczyciela– wychowawcę o zasadach oceniania zachowania, 3) wzbogacanie swojego warsztatu pracy, 4) otaczanie opieką uczniów podczas lekcji i wyznaczonych dyżurów w ciągu przerw, 5) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poprzez: a) instruowanie o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń, pomocy, środków znajdujących się w pracowniach przedmiotowych, b) natychmiastowe reagowanie na wszystkie przejawy brutalności i udzielanie pierwszej pomocy w czasie wypadku, c)

udzielanie zarówno rodzicom, jak i dzieciom daleko idących wyjaśnień w zakresie ochrony zdrowia m. in. prowadzenie pogadanek, prelekcji itp.

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

37

6) udzielenie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, we współpracy z rodzicami, 7) sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów poprzez jawne i obiektywne ocenianie, 8) przeprowadzanie sprawdzianów wiadomości i umiejętności oraz badanie wyników nauczania, 9) dbanie o właściwą częstotliwość oceniania postępów uczniów i ich zapis w dzienniku szkolnym, 10) prowadzenie dokumentacji szkolnej– dziennika, arkuszy ocen, dziennika zajęć pozalekcyjnych, 11) troska o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 12) wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań poprzez realizowanie kół przedmiotowych, 13) w miarę możliwości organizowanie wycieczek, 14) doskonalenie umiejętności dydaktycznych przez zapoznanie z literaturą fachową, pracę w zespołach samokształceniowych, udział w konferencjach metodycznych, kursach i studiach specjalistycznych, 15) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, 16) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakłady pracy, 17) pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, 18) uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej, 19) stosowanie się do prawa wewnątrzszkolnego, 20) wybór podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.

§ 50.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2.

Poza zespołami określonymi w ust. 1 dyrektor może tworzyć zespoły: 1) przedmiotowe, 2) wychowawcze, 3) problemowo – zadaniowe.

3.

Pracę zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

38

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE GIMNAZJUM § 51.1. Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie z obwodu szkoły ustalonego Uchwałą Rady Miejskiej. 2.

Gimnazjum

prowadzi

księgę

ewidencji

dzieci

podlegających

obowiązkowi

szkolnemu,

zamieszkałych w obwodzie szkoły i księgę uczniów. 3.

Podanie uczniów o przyjęcie do Gimnazjum należy składać w terminie od 30.04 do 31.05.

4.

Świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej powinny zostać złożone w ciągu siedmiu dni licząc od dnia zakończenia roku szkolnego.

5.

W wyjątkowych przypadkach do Gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie mieszkający poza jego obwodem, po złożeniu przez rodziców umotywowanego wniosku oraz wyrażeniu zgody przez Dyrektora szkoły, do której winni uczęszczać. 1) W przypadku kandydata spoza obwodu przyjęcie ustala się: a) na podstawie średniej ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej (4,0 i więcej), b) co najmniej dobrej ocenie zachowania , c)

wyniku sprawdzianu zewnętrznego w klasie szóstej.

2) Do klasy programowo wyższej Gimnazjum spoza obwodu przyjmuje się ucznia na podstawie: a) średniej ocen uzyskanej na świadectwie ukończenia klasy niższej (4,0 i więcej) albo świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, b) co najmniej dobrej ocenie zachowania. 3) Jeżeli w klasie, do której uczeń przychodzi, naucza się innego języka (języków) obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole uczeń może: a) uczyć się języka (języków) obowiązkowego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, b) kontynuować we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole; ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez Dyrektora Gimnazjum, a w przypadku, gdy Dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka, przez dyrektora innej szkoły, c)

uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

§ 52.1. Uczeń ma prawo do: 1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

39

2) znajomości celu lekcji, jasnego i zrozumiałego przekazu materiału lekcyjnego, 3) korzystania z pomocy nauczyciela w przypadku trudności w nauce, 4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, a w szczególności: a) uczestniczenia w wybranych przez siebie kołach zainteresowań i innych formach działalności pozalekcyjnej organizowanych przez szkołę, b) uczestniczenia w szkolnych konkursach, przeglądach, zawodach i imprezach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, 5) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności, 6) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 7) korzystania z pomocy materialnej w ramach środków posiadanych przez szkołę lub inne instytucje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 8) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 9) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 10) uzyskania na początku roku szkolnego szczegółowych informacji na temat wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, 11) poznania po pierwszej godzinie wychowawczej warunków i sposobów oraz kryteriów oceniania zachowania, warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidziana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania oraz skutków ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 12) uzyskania informacji o trybie ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania, 13) otrzymania informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 14) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce, 15) nie więcej niż trzech prac kontrolnych prac pisemnych w tygodniu, 16) nie więcej niż jednej dziennie kontrolnej pracy pisemnej, 17) jednokrotnego poprawiania oceny zapowiedzianej pracy pisemnej przez nauczyciela, 18) poznania szczegółowego zakresu materiału obowiązującego na kontrolnej pracy pisemnej, 19) otrzymania do wglądu sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych na czas określony przez nauczyciela,

40

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

20) uzyskania informacji o wynikach sprawdzianów i kartkówek w ciągu 14 dni od daty ich przeprowadzenia, 21) poznania z tygodniowym wyprzedzeniem terminów sprawdzianów, (nie dotyczy to kartkówek rozumianych jako pisemną formę wypowiedzi obejmujących 3 ostatnie tematy, których się nie zapowiada), 22) poznania terminu kartkówki obejmującej krótką partię materiału wyznaczoną

przez

nauczyciela, 23) poznania, na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej, proponowanej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania, 24) możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć edukacyjnych, według zasad ustalonych przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych, 25) wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole, 26) korzystania z ustalonych przez samorząd dodatkowych przywilejów, 27) zwolnienia od pisemnych zadań domowych w okresie ferii i przerw świątecznych, 28) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć szkolnych, 29) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii, 30) reprezentowania szkoły na zewnątrz, 31) wybierania i bycia wybieranym do Samorządu Uczniowskiego zgodnie z regulaminem, 32) złożenia osobiście lub za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) pisemnej skargi w przypadku naruszenia jego praw do dyrektora szkoły, który ma obowiązek rozpatrzenia skargi w ciągu dwóch tygodni od daty jej złożenia. 2.

Uczeń nieklasyfikowany z przyczyn usprawiedliwionych ma prawo do złożenia prośby i przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego materiału zrealizowanego w danym okresie, na zasadach i zgodnie z procedurami określonymi w Szkolnym Systemie Oceniania.

3.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ma prawo do złożenia prośby do Rady Pedagogicznej o egzamin klasyfikacyjny, zgodnie z procedurą Szkolnego Systemu Oceniania.

4.

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, z przyczyn uzasadnionych, ma prawo zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą o wyznaczenie nowego terminy, zgodnie z procedurą szkolnego systemu Oceniania.

5.

Uczeń ma prawo do zdawania egzaminu poprawkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

41

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

6.

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzję podejmuje Dyrektor szkoły na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

7.

Dyrektor Gimnazjum, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka. Zwolnienie to może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

§ 53.1. Uczeń ma obowiązek: 1) przestrzegać obowiązujące w szkole przepisy, a zwłaszcza postanowienia zawarte w statucie oraz regulaminach, 2) dbać o honor i dobre imię szkoły, 3) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w: a) obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych wprowadzonych do szkolnego planu nauczania, b) zajęciach religii, jeżeli jest to zgodne z życzeniem rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, c)

zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z życzeniem rodziców (prawnych opiekunów),

d) zajęciach

dydaktyczno-wyrównawczych,

zajęciach

specjalistycznych

lub

zajęciach

rozwijających uzdolnienia po wyrażeniu na to zgody przez rodziców (opiekunów prawnych), e) pozostałych zajęciach pozalekcyjnych, w których udział uczeń zdeklarował na początku roku szkolnego, w tym świetlicy szkolnej, f)

działalności szkolnych organizacji, do których zadeklarował swoją przynależność,

4) efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony na kształcenie, współpracować z nauczycielami i dyrekcją na rzecz stałego podnoszenia poziomu swej wiedzy i umiejętności, 5) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, 6) punktualnie przychodzić na zajęcia szkolne, 7) przynosić podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, 8) brać udział we wszystkich obowiązkach (zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania) sprawdzianach wiedzy i umiejętności i rzetelnego przygotowania się do nich, 9) niezwłocznie uzupełnić braki wynikające z nieobecności na lekcji, 10) jeżeli nie pisał zapowiedzianego sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki w wyznaczonym terminie, musi to zrobić w ciągu dwóch tygodni,

42

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

11) przestrzegać ustalonych wspólnie z nauczycielem zajęć edukacyjnych na początku roku szkolnego, zasad i porządku w czasie lekcji, dotyczących w szczególności: oczekiwania na rozpoczęcie lekcji, jej organizacji, usprawiedliwienia spóźnień, współdziałania uczniów, stawiania pytań i udzielania odpowiedzi, wyrażania swoich wniosków i opinii, troski o kulturę języka, ład i porządek w klasie, odnoszenia się do kolegów, koleżanek i nauczycieli oraz konsekwencji wynikających z łamania tych zasad, 12) przedstawiać pisemne usprawiedliwienia swej nieobecności napisane przez rodziców lub zwolnienie lekarskie w terminie 14 dni po ustaniu nieobecności oraz usprawiedliwienia spóźnień w bieżącym lub najdalej następnym dniu również w formie pisemnej, 13) jeżeli uczeń w danym dniu był obecny w szkole, a następnie samowolnie opuścił jakiekolwiek zgodnie z planem dnia zajęcie edukacyjne, to nie ma możliwości usprawiedliwienia w ten sposób opuszczonych godzin, 14) w wypadku ważnego powodu (np. złego samopoczucia, nagłej choroby itp.) uczeń może zostać zwolniony przez Dyrektora, nauczyciela, wychowawcę, po uprzedniej telefonicznej zgodzie rodzica (prawnego opiekuna); osoba zwalniająca ucznia zaznacza fakt w dzienniku lekcyjnym, 15) zachować ciszę w czasie przerw oraz innych zajęć organizowanych przez szkołę, 16) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów, 17) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, a w szczególności: a) szanować mienie własne i cudze, b) zachować czystość i porządek w pomieszczeniach budynku szkolnego i jego otoczenia, c)

naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę (sposób naprawiania szkody określa każdorazowo Dyrektor szkoły lub nauczyciel odpowiedzialny za uszkodzony sprzęt), przestrzegać

regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze

specyfiki

ich

przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, stołówka, szatnie sportowe), 18) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a w szczególności: a) okazywać szacunek dorosłym, koleżankom i kolegom, b) szanować cudzą godność i prawa innego człowieka, c)

dbać o kulturę języka w szkole i poza nią,

d) informować wychowawcę klasy lub innego nauczyciela o mających miejsce wobec niego lub innych uczniów aktach agresji, bądź innych zachowań uczniów bądź dorosłych zagrażających poczuciu jego bezpieczeństwa fizycznego lub psychicznego, w tym próbach nakłaniania do spożywania lub zakupu środków uzależniających, 19) uczestniczyć w pracach porządkowych na terenie szkoły i boiska szkolnego (według harmonogramu ustalonego przez samorząd Uczniowski),

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

43

20) zostawić okrycie wierzchnie w szafkach, 21) dbać o estetyczny i schludny wygląd, bez makijażu, zbędnej biżuterii (kolczyki tylko w uszach) i farbowanych włosów, 22) noszenia jednolitego stroju szkolnego, zgodnego z określonym przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, 23) sytuacje, w których nie jest wymagane noszenie jednolitego stroju określa Dyrektor szkoły, 24) bezwzględnie przestrzegać zakazu opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych, przerw oraz imprez organizowanych przez szkołę, 25) nie wnosić na teren szkoły środków zagrażających zdrowiu i życiu, 26) przestrzegać na terenie szkoły zakazu używania telefonu komórkowego oraz innych technicznych urządzeń multimedialnych osobistego użytku; telefon w czasie pobytu w szkole musi być bezwzględnie wyłączony, 27) w przypadku nieprzestrzegania przez ucznia zakazu korzystania z telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego, sprzęt ten będzie zatrzymany przez dyrektora szkoły i przekazany rodzicom ucznia, uczeń oddaje nauczycielowi telefon po uprzednim jego wyłączeniu, 2.

Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia tych urządzeń na jej terenie.

3.

Wszystkie punkty statutu obowiązują nie tylko na terenie szkoły i jej otoczenia, ale również w czasie zorganizowanych wyjść i wycieczek.

§ 54. 1.

Nagrody i wyróżnienia Uczeń może być nagrodzony za: 1) wybitne osiągnięcia w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie, 2) aktywny udział w życiu społeczności szkolnej, 3) znaczące osiągnięcia w zawodach i konkursach międzyszkolnych, 4) wzorową postawę wobec koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób ze środowiska pozaszkolnego, 5) godne reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym: a) reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, b) aktywny udział w uroczystościach przygotowanych przez szkołę na rzecz środowiska, c)

aktywny udział w pracach młodzieżowych organizacji pozaszkolnych działających na rzecz środowiska.

6) inicjowanie i realizację zadań wzbogacających życie szkoły, podnoszących jej autorytet w środowisku,

44

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

7) wzorową frekwencję. 2.

Nagroda może być przyznawana w następującej formie: 1) pochwała nadana przez wychowawcę indywidualnie lub na forum klasy, połączona z wpisem do dziennika, 2) pochwała nadana przez Dyrektora indywidualnie lub na forum klasy z wpisaniem do dziennika, 3) pochwała nadana przez Dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej z wpisaniem do dziennika, 4) semestralne wyróżnienie na apelu w obecności społeczności uczniowskiej, 5) pochwała nadana przez Samorząd Uczniowski zgodnie z regulaminem, 6) udział w poczcie sztandarowym szkoły, 7) dyplom uznania, 8) list pochwalny do rodziców, 9) nagroda książkowa lub rzeczowa.

3.

Nagrody dotyczące wyników w nauce: 1) świadectwo z wyróżnieniem (średnia ocen co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie), 2) nagroda rzeczowa, 3) dyplom uznania, 4) specjalna nagroda dla najlepszego ucznia klas I-II( średnia ocen powyżej 5,0 oraz wzorowe zachowanie) 5) list gratulacyjny dla rodziców (opiekunów prawnych) absolwenta szkoły, który otrzymał tytuł ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły”, 6) list gratulacyjny dla rodziców (opiekunów prawnych) absolwentów szkoły, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, 7) tytuł ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły” otrzymuje uczeń, który: a) na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał najwyższą średnią i wzorowe zachowanie.

4.

Fakt otrzymania nagrody powinien być odnotowany w dokumentach klasy.

5.

Rada Pedagogiczna w porozumieniu z innymi organami szkoły może ustanowić dla wyróżniających się uczniów inne nagrody i określić warunki ich uzyskania.

6.

§ 55.

Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie.

Kary

1.

Za naruszenie podstawowych obowiązków stosuje się kary.

2.

Karę może zastosować każdy nauczyciel uczący w szkole.

45

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

3.

Karę wymierza się za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły, zarządzeń osób, organizacji lub instytucji upoważnionych do wydawania takowych, naruszenie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych udokumentowanych faktami oraz odpowiednim orzeczeniem, a w szczególności za: 1) stwierdzoną nieusprawiedliwioną absencję, 2) przynoszenie, używanie lub zachęcanie innych do spożywania używek, 3) brutalne zachowanie się wobec drugich osób, 4) używanie wulgarnego słownictwa, 5) wszelkie czyny, które noszą znamiona wandalizmu, chuligaństwa, niszczenia mienia, 6) kradzież, 7) zakłócenie toku lekcyjnego, 8) przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i substancji, 9) stosowanie wobec innych przemocy fizycznej bądź psychicznej, 10) wymuszenia, 11) obraźliwe zachowanie się w stosunku do pracowników szkoły lub naruszenie w inny sposób ich godności osobistych.

4.

Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego uczeń może otrzymać następujące kary: 1) upomnienie ucznia przez nauczyciela, wychowawcę z wpisem do dziennika lekcyjnego, 2) upomnienie ucznia przez Dyrektora z wpisem do dziennika, 3) nagana udzielona uczniowi przez wychowawcę z wręczeniem jej treści wraz z uzasadnieniem na piśmie, 4) nagana udzielona przez Dyrektora szkoły z wręczeniem jej treści wraz z uzasadnieniem na piśmie, 5) karne przeniesienie do innej klasy, 6) karne przeniesienie do innej szkoły (zgodnie z przepisami prawa), 7) dodatkową karą może być: a) czasowy zakaz uczestniczenia w uroczystościach i imprezach szkolnych a także reprezentowania szkoły na zewnątrz (wycieczki, konkursy, zawody sportowe, dyskoteki) i utrata przywilejów uczniowskich, b) zawieszenie w popełnieniu funkcji społecznej.

5.

Wyżej wymienione kary należy stopniować, jednakże w wyjątkowych okolicznościach (wnoszenie alkoholu, narkotyków, brutalne pobicie, wandalizm, stwarzanie sytuacji uniemożliwiających normalną pracę szkoły, demoralizacja i dręczenie innych uczniów, itp.) pomija się kolejność stosowania

kar.

W

zakresie

wymienionych

okoliczności

z odpowiednimi służbami w zależności od rodzaju zdarzenia.

Dyrektor

szkoły

współpracuje

46

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

6.

nałożonej karze informuje się rodziców w formie pisemnej.

7.

Od każdej wymierzonej kary uczniowi przysługuje odwołanie za pośrednictwem wychowawcy do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni, zgodnie z procedurą odwoławczą.

8.

Procedura odwoławcza: 1) od nałożonej kary uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu może wnieść pisemny sprzeciw do Dyrektora szkoły, 2) uwzględnieniu lub

odrzuceniu sprzeciwu decyduje

dyrektor szkoły po

ponownym

przeanalizowaniu, 3) analizy dokonuje komisja w składzie; Dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog, wychowawca oraz zainteresowany nauczyciel, po wysłuchaniu ucznia i rodzica, 4) decyzja komisji jest ostateczna, 5) decyzji komisji powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wydania decyzji, wychowawca klasy, 9.

Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary na okres próbny (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy klasy lub samorządu Uczniowskiego. Poręczenie powinno być w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie zawieszenia kary.

§ 56.1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten: 1) dopuszcza się stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, 2) dopuszcza się kradzieży, 3) dopuszcza się demoralizacji innych poprzez systematyczne wchodzenie w konflikt z prawem, 4) wulgarnie odnosi się do pracowników szkoły, narusza ich godność osobistą i nie zmienia swej postawy, 5) permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły. 2.

Uczeń szkoły może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem go do innej szkoły decyzją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

3.

Udzielona kara, o ile nie została zawieszona, a później darowana lub anulowana musi być uwzględniona przy ustaleniu oceny zachowania.

4.

Wszystkie formy kar odnotowane powinny być przez wychowawcę klasy w klasowym ,,zeszycie spostrzeżeń”.

§ 57.1. Uczeń,

rodzice

lub

za wyrządzone szkody:

opiekunowie

prawni

ucznia

ponoszą

materialną

odpowiedzialność

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

47

1) w stosunku do szkoły za zniszczenie, uszkodzenie mienia szkolnego, 2) w stosunku do pracowników szkoły za zniszczenia, kradzież, uszkodzenie

mienia

pracowników, 3) w stosunku do kolegów za zniszczenie, kradzież i uszkodzenie mienia uczniów, 4) w stosunku do wychowawcy za kradzież i zniszczenia dokumentacji szkoły np. dziennika lekcyjnego (zapłata kosztów zakupu dziennika i jego odtworzenie). 2.

Warunki odpowiedzialności i koszty materialne określa powołana przez Dyrektora szkoły komisja lub osoba przez niego upoważniona.

3.

Wpłaty za wyrządzone szkody dokonuje się na konto specjalne szkoły lub następuje naprawienie czy odkupienie zniszczonego sprzętu, urządzeń lub mienia.

4.

Jakość wykonanej naprawy, odkupionego sprzętu ocenia konserwator pod kątem przydatności i spełnienia warunków bhp.

5.

Warunkiem przyjęcia naprawy jest pozytywna opinia konserwatora.

§ 58.1. Propozycje zmian praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać uczniowie, nauczyciele, rodzice. 2.

Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej.

3.

Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

48

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

ROZDZIAŁ IX BEZPIECZEŃSTWO

I

HIGIENA PRACY

I

NAUKI

§ 59.1. Za bezpieczeństwo i higienę pracy i nauki odpowiedzialny jest Dyrektor, który określa zakres obowiązków każdego pracownika oraz odpowiada za właściwy stan urządzeń przeciwpożarowych. 2.

Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują: 1) podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia, 2) przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć oraz w czasie przerw – nauczyciele pełniący dyżury zgodnie z harmonogramem.

3.

W

zakresie

zapewniania

bezpieczeństwa

uczniom

podczas

zajęć

obowiązkowych,

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych każdy nauczyciel ma obowiązek: 1) kontrolować obecność uczniów na każdej lekcji (nieobecność ucznia powinna być wpisana do dziennika lekcyjnego), 2) kontrolować miejsca, gdzie prowadzi zajęcia (dostrzeżone zagrożenia musi sam usunąć albo zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić Dyrektora szkoły lub wicedyrektora i konserwatora. 4.

Szczegółowe zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów zawarte w ,,Regulaminie dyżurów nauczycielskich” zgodnie ze statutem.

5.

Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych prze szkołę sprawują wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele.

6.

Dla zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole podczas trwania zajęć lekcyjnych drzwi wejściowe są zamykane, a osobą upoważnioną do ich otwierania jest woźna szkolna.

7.

Budynki i teren szkolny objęte są monitoringiem wizyjnym.

8.

Uczniowie mogą pozostawić podręczniki i przybory szkolne w zamkniętych szafkach.

9.

W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw i lekcji w godzinach, w których zgonie z planem powinni przebywać na terenie szkoły.

10. Wyjątek stanowią zwolnienia: 1) na prośbę rodziców wyrażoną na piśmie, 2) spowodowane nieobecnością nauczyciela. 10. W celu zapewnienia uczniom ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w szkole prowadzona jest działalność profilaktyczna organizowana przez pedagoga i wychowawców zgodna z programem wychowawczym szkoły i szkolnym programem profilaktyki. 11. W szkole nie przewiduję się jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków. W sytuacji pogorszenia zdrowia dziecka, nauczyciel lub pielęgniarka szkolna informuje rodziców

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

49

o stanie zdrowia dziecka, rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie lub lekarz, z równoczesnym poinformowaniem rodziców (opiekunów prawnych). 12. Dodatkowymi elementami dającymi uczniom poczucie bezpieczeństwa są: 1) jednolity strój szkolny, 2) zamykane szafki, 3) szkolenia w zakresie bhp, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyki uzależnień, 4) oznakowanie dróg ewakuacyjnych, 5) próbne alarmy ewakuacyjne. 13. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie tych zajęć określają szkolne regulaminy: 1) dyżurów nauczycielskich, 2) wycieczek szkolnych, 3) korzystania z sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, 4) sali gimnastycznej, 5) biblioteki szkolnej, 6) świetlicy szkolnej. 14. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć lekcyjnych przez uczniów oraz zakaz robienia zdjęć i nagrywania. Posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je na czas pobytu w szkole. Telefon nie może leżeć na ławce. Szkoła nie odpowiada za straty materialne, związane z użytkowaniem przez uczniów telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego na terenie placówki. 15. W szkole obowiązuje zakaz przynoszenia rzeczy wartościowych ( za ich zgubienie szkoła nie odpowiada) oraz niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i demoralizujących innych uczniów. 16. Dyrektor może zawiesić czasowo zajęcia szkolne za zgodą organu prowadzącego w następujących przypadkach: 1) gdy nie jest w stanie zapewnić określonych przepisami warunków termicznych w salach lekcyjnych, 2) jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21-ej w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wyniosła – 15 stopni C lub była niższa, 3) w przypadku wystąpienia na danym terenie klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów.

50

Statut Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA § 60.

KOŃCOWE

Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. Pieczęć urzędową szkoły umieszcza się na świadectwach, kopiach świadectw, legitymacjach szkolnych, aktach nadania nauczyciela kontraktowego oraz poświadczeniu zgodności kopii dokumentu z oryginałem.

§ 61.

Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 62.

Zasady prowadzenia przez Gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 63.

Statut ulega zmianie: 1) w przypadku zmiany prawa oświatowego w okresie do trzech miesięcy od ukazania się zmiany, 2) na wniosek R.P., R.S.U., organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego.