Denetim Raporu ( )

Denetim Raporu ( 01.07.2010 – 30.06.2011 ) Deniz Yakası Tatil Sitesi olağan genel kurulunun 24/07/2010 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, divan...
Author: Can Öztürk
35 downloads 0 Views 267KB Size
Denetim Raporu ( 01.07.2010 – 30.06.2011 ) Deniz Yakası Tatil Sitesi olağan genel kurulunun 24/07/2010 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, divan tutanaklarına göre, Denetim Kurulumuz oy birliği ile seçilmiştir. Kurulumuz, site maliklerinin gösterdiği bu güvene layık olmak için, seçildiği ilk günden bugüne kadar çalışmalarında gereken hassasiyet, ciddiyet ve titizliği olabildiğince göstermiştir. Kurulumuzca yapılan denetim raporunun detaylarına girmeden önce, yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi amacıyla, bazı gerekli bilgileri site maliklerinin bilgisine sunuyoruz. Denetim kurulu üyeleri 25.07.2010 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır. Bu toplantıda alınan kararların sağlam bir zemine oturtulması için genel kurulda divan heyeti tarafından tutulan divan tutanağının bir örneğine ihtiyaç hâsıl olmuştur. Denetim kurulu üyesi Ergin Demir site başkanı Melih Gülay’ı ziyaret ederek tutanağın bir örneğini istemiştir. Melih Gülay tutanağın temize çekildiğini belirterek henüz kendisine ulaşmadığını, hemen istememiz durumunda bu tutanağı divan başkanından alabileceğimizi iletmiştir. Genel kurul önünde tutulan ve imza altına alınan bu tür tutanakların belge niteliğinde olduğu ve değiştirilemeyeceği dikkate alınarak, tutanağın orijinal bir örneği istenilmek üzere Divan başkanının evi ziyaret edilmiş ve bir örneği istenmiştir. Ancak divan başkanı örneğin verilmeyeceğini ve değiştirilmeyeceğini söylemiştir. Sonra tutanakta karalamaların olduğunu ve temize çekildikten sonra adreslerimize 10-15 gün içinde yollanacağını beyan etmiştir. Bunun üzerine kendisine orijinalinin değiştirilmemesi hususunda denetim kurulu olarak görüş bildirilmiş, divan başkanından bir sonuç elde edilemeyeceği hususu anlaşıldığından tekrar site başkanı ziyaret edilerek durum izah edilmiş ve bir örneği kendisinden talep edilerek bir gün sonra tutanağın örneği alınmıştır. Denetim kurulu tutanağı inceledikten sonra, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinden Melih Gülay ve Kubilay Pakkan ile 31.07.2010 tarihinde yeni faaliyet yılını değerlendirmek için toplantı yapmış ve bu toplantıda konuşulan konuları bir tutanak haline getirerek Yönetim Kuruluna göndermiştir.

İDARİ DENETİM Denetim kurulumuz; 01/07 – 31/09/2010 tarihleri arasını kapsayan 1. denetimini 15-20 Ekim 2010, 01/10 – 31/12/2010 tarihleri arasını kapsayan 2. denetimini 11-15 şubat 2011, 01/01 – 31/03/2011 tarihleri arasını kapsayan 3. Denetimini 20-23 nisan 2011, Tüm dönemleri kapsayan son denetimini de 15-23 Temmuz 2011 tarihleri arasında yapmıştır. Bu denetimlere ait raporlar site maliklerine posta yoluyla gönderilmiş ve halen faal olan www.denizyakasi.net internet sitesinde yayınlanmıştır. Denetim kurulumuzca yapılan denetimlere ait bilgiler kısaca aşağıda özetlenerek verilmiştir. Denetim Kurulu olarak, 15.10.2010 tarihinde denetim yapmak üzere gelineceği Site Yönetimine önceden bildirilmiştir. Site Yönetim Kurulu 05.10.2010 tarihli yazıyla “Yönetim Binası” diye adlandırdığı prefabrik binada her gün mesai saatleri içerisinde, (10:00-17:00) denetim yapabileceğimizi cevaben bildirmiştir. Denetim kurulu olarak; bugüne kadar hiçbir site yönetimince hiçbir denetim kuruluna dayatılmayan zorunlu çalışma yeri ve zorunlu çalışma saatleri uygulamasının ısrarla dayatılmak istenmesi site yöneticilerinin, denetim kuruluna olumsuz yaklaşımları olarak algılanmıştır. Site Yönetiminin; denetim yapma alanı olarak denetim kuruluna sunduğu ve “Yönetim Binası” olarak adlandırdığı prefabrik yapının: 1. Site Genel Kurulları tarafından herhangi bir sıfatla kabul edilip tanımlanmadığı 2. Bu Site Yönetimi tarafından kullanılmasıyla ilgili her hangi bir kararın alınmadığı 3. Yönetimin bizzat kendileri tarafından bu yapınının kullanılmadığı, gayri-faal durumda olduğu 4. Tarafımıza iletilen site evraklarının burada saklanmadığı ve dışarıdan getirildiği tespit edilmiştir. Bu binanın kullanılması ve/veya kullanılmaya devam edilmesiyle ilgili doğacak bütün sorumlulukların site yönetimine ait olacağı aşikardır. 1 / 7 

Site Yönetim Kurulu; Olağan Genel Kurul Toplantısında Divan Heyetince tutulan Divan tutanağının aslının örneğini kat maliklerine göndermemiştir. Bunun yerine Site Yönetimi sonradan kendilerince özetledikleri 52 no’lu kararı göndermişlerdir. Söz konusu 52 no’lu kararda Site yönetim kurulu üyeleri ile birlikte divan kurulu üyelerinin de imzaları bulunmaktadır. Site Yönetimi tarafından alınan herhangi bir kararda yönetim haricinde imzaların olması uygun bulunmamıştır. Divan heyetinin kendi tuttuğu divan tutanağından farklı olan 52 no’lu karara imza atması, site yönetiminin yaptığı işlemi onayladığı anlamını doğurmaktadır. Söz konusu 52 no’lu karar ile orijinal Divan Tutanağı arasında eksiklikler ve farklılıklar olduğu bazı Kat Malikleri tarafından görülerek, Site Yönetimine gereği ve Denetim Kuruluna bilgili yazı ile kendilerine orijinal metnin bir örneğinin gönderilmesi talebinde bulunmuşlardır. Daha sonra Divan Başkanı, 09.09.2010 tarihinde, 24.07.2010 tarihli 52 nolu karara şerh koymuş ve 25.08.2010 tarihli bir yazı ile yönetimi uygulamalarında orijinal divan tutanağını esas alması için uyarmıştır. Orijinal divan tutanağının ekleri hariç 12 sayfa iken Site Yönetimi tarafından hazırlanan 52 no’lu kararın 2 sayfa olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda, yönetimin orijinal divan tutanağını kat maliklerine göndermesi gerekliliği, kat maliklerinin doğru bilgilendirilmeleri açısından gerekli görülmektedir. Denetimlerimizde Site yönetimi tarafından verilen evraklar içerisinde olan 30.08.2008 tarihinde kabul edilmiş ve site yönetimi tarafından halen yürürlükte olan “Deniz Yakası Tatil Sitesi Yönetim Planı” nı esas alınmıştır. Site Yönetimi Planının “B. Site Yönetim Kurulu Seçimi başlıklı 11. Maddesinde” açıkça belirtildiği üzere; “Site Yönetim Kurulu Site Malikleri Kurulunun olağan toplantısında kurulun kendi üyeleri arasından bir yıl süre için her adadan bir kişi olmak üzere 4 asil, 4 yedek üye olarak seçilir” esasına göre 24.07.2010 Olağan Genel Kurulunda Site Yönetimine seçilen ASİL ve YEDEK üyelerden: • Melih Gülay, • R. Kubilay Pakkan, • İbrahim Eroğlu ‘nun toplantıya vekaleten katıldıkları ve kurulun kendi üyeleri olmadıklarından dolayı, Site Yönetim Kuruluna seçilmelerinin Site Yönetim Planına aykırı olduğu tespit edilmiştir. Site yönetiminin 20/01/2011 tarihli Yönetim faaliyetleri ile ilgili raporunun üçüncü sayfa, Hukuksal konular başlığı altında verilen cevapta “Site Yönetim Planı” nın 30.08.2008 tarihinde değiştirildiği belirtilerek; bu yeni planda “Bu değişikliklerle Genel Kurula katılanların Yönetime seçilebilmesi mümkün olmuş, hatta Genel Kurula hiç katılmayan kişilerin profesyonel yönetici olarak seçilmesi mümkün hale gelmiştir” ifadesi olduğu belirtilmiştir. Ancak bahsi geçen planda böyle bir ifade yer almamakta, bir önceki denetim raporumuzda özellikle ve açıkça belirttiğimiz şekilde : “B.Site Yönetim Kurulu Seçimi başlığı 11. maddesi, Site Yönetim Kurulu Site Malikleri Kurulunun Olağan toplantısında Kurulun kendi üyeleri arasından, bir yıl süre için, her adadan bir kişi olmak üzere dört asil dört yedek üye olarak seçilir. Seçim her ada için ayrı ayrı oylanarak yapılır” denilmektedir. Denetim Raporuna Yönetimin verdiği cevaplarda “üyelerimizden Semra Sarıkavak’ın Genel Kurul iptal dilekçesini destekler nitelikte bir tespit yapılmıştır” cevabı gayri ciddi bulunmuştur. Denetim Kurulu Deniz Yakası Tatil Sitesi Genel Kurulu tarafından görevlendirilmiş, Semra Sarıkavak bir Genel Kurul üyesi olup iptal dilekçesi de tamamen şahsi ve hukuku ilgilendiren bir durumdur. Denetim Kurulu bir yargı mekanizması ya da bir bilirkişi değildir. Denetim Kurulu’nun hazırladığı rapor da ilgili davanın bir tarafı değildir. Denetim Kurulu elbette ki üyelerimizin uyarı ve şikâyetlerini dikkate alacak, sorumlu olduğu konularda, daha önce üye iken cevap vermediği konular olsa bile, gerekli tespitleri yaparak raporuna yazacaktır. Bahsi geçen durum yukarıda açıkladığımız en son kabul edilmiş olan Site Yönetim Planında yer almakta ve

2 / 7 

Yönetimce verilen cevaptan anlaşılmaktadır.

ise Yönetimin

sözkonusu maddeyi doğru yorumlamadığı

Ancak, site maliklerinden birinin açtığı bir davanın bilirkişi raporu sonucuna göre, 30.08.2008 tarihinde 4/5 oranıyla kabul edilen DENİZ YAKASI TATİL SİTESİ YÖNETİM PLANI ‘nın kendilerine teslim edilmesine rağmen iki (2) yıldır Tapu Müdürlüğüne verilerek sicile işletilmediği tespit edilmiştir. Yönetimin niçin iki yıldır bu işlemi takip ederek sonuçlandırmadığı ayrıca işlemi unutsa bile bilirkişi raporu sonrası niçin işleme devam etmediği kurulumuzca anlaşılamamıştır. Yönetici kadrosu değişse bile yönetim devam eden bir olgudur ve yönetimde devamlılık esastır. 24.07.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul orjinal Divan Tutanağı 10. sayfasında belirtilen “Aylık 1,500 Lira Yönetim Kuruluna verilmek üzere Denetim ve Yönetim Kuruluna aidatlarını ödemek şartıyla huzur hakkı verilmesine karar verildi. Ayrıca yol parası Denetim ve Yönetim Kuruluna ödenecektir” kararına rağmen Site Yönetimi 52 nolu karar 2.sayfa C .maddesinde: • Yönetim Kuruluna aylık 1,500 TL huzur hakkı verilmesine, • Yönetim ve Denetim Kurulunun aidatlarını ödemelerine, • Yönetim ve Denetim Kuruluna ayrıca ulaşım gideri ödenmesine, karar almıştır. Alınan bu karar orijinal Divan Tutanağı kararı ile çelişmiş ve alınan kararın yanlış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Site Yönetim Kurulu 26.07.2010 tarihinde aldığı 53 nolu karar ile Sitemizin 24.07.2010 tarihinde yapılan Genel Kurulunda belirlenen 1,500 TL aylık huzur hakkının taksimini ; • Muhasip üye R.Kubilay PAKKAN’a 1,000.00 TL • Başkan Melih GÜLAY’a 166.66 TL • Başkan Yar. İbrahim EROĞLU’ na 166.66 TL • Sekreter Üye Mustafa DAŞÇI’ya 166.66 TL • verilmesine karar verildi” kararını alarak yanlış alınmış 52 nolu kararın icrasını devam ettirmiştir. İşbu hususta 24/07/2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da alınan kararın uygulanması hususundaki eksikliğin bu genel kurulda görüşülerek netliğe kavuşturulması gerekmektedir. Faaliyet Raporları incelendiğinde belirtilen faaliyetlerin çoğunluğunun yapıldığı görülmüştür. Denetim Kurulumuz her denetim süresinde olduğu gibi, yeni sezon öncesinde sitenin durumunu görmek için bütün ada ve sokakları gezip, yerinde incelemelerle aşağıdaki tespitleri yapmıştır: Rutin işlerden yapılanlar: Bahçelerin yabani otların temizliği Bahçe içi ağaçların budanması Sokak araları ot ve çöplerin temizliği Bitki ilaçlaması Traktörün sezonluk bakımı yaptırılmış ve tentesi değiştirilmiş Site bahçe duvarları ve merdivenler badana yapılmış Faaliyet raporunda iskelenin boyandığından bahsedilmekle birlikte boyanmadığı tespit edilmiştir. Yeni satın alınan zeytin ağaçlarının site içinde dikiminin yapıldığı görülmüştür. 3. ada 3.sırayı besleyen ana elektrik kablosu değiştirilmiş ve pano yenilenerek yola çıkartılmıştır. 12 adet elektrik direği yaptırılmış ve direkler ve korkuluklar boyanmıştır. Faaliyet raporunda 1 Haziran 2011 itibariyle traktör servisi ve sahilin kullanımı hazırlanmış olduğu belirilmekle birlikte 15 Haziran 2011 tarihine kadar bahse konu hizmetlerin başlamadığı tespit edilmiştir. Üyelerimizden bazıları bu konuda, Denetim Kurulumuza; Yönetimin neden bu hizmetleri başlatmadığı ve Yönetimden hiç kimsenin sitede olmadığından dolayı sözlü şikayette bulunmuşlardır. Denetim kurulunun 3.denetiminde yaptığı gözlemde, Site içinde birden fazla bina da tadilat ve dekorasyon faaliyetlerinin yapıldığı görülmüştür. Tadilatlar sırasında yan yollar ve komşu alanlar üzerinde oldukça belirgin ve rahatsız edici inşaat artıkları tespit edilmiştir. Yan yol üzerinde bulunan inşaat artıkları aynı zamanda araçların sürüş güvenliğini etkilemektedir. Bu tadilatlar sonrasında çevre düzenlemesine verilen zararın ilgili üyeler 3 / 7 

tarafından düzeltilmesi ve bunun takibinin yapılması için site yönetimince gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Daha önceki denetim raporlarında da belirtilen sokak aralarındaki çökmeler devam etmektedir. Özellikle 3. Ada arıtmanın üstünün genel site güvenliği adına durumunun uzman kişiler tarafından tespitinin yaptırılarak önlem alınması gerekir. Siteye iki adet çöp bidonu alınmış ancak, site içi çöp bidonlarının hala eksik, hasarlı veya olmadığı görülmektedir. Yerinde yapılan incelemede bazı merdivenlerin tamamen, bazılarının kısmen tamir edilmiş olduğu ancak bazı tamir edilmesi gereken merdivenlerin tamir edilmediği görülmüştür. Her yönetim ve faaliyet döneminde site içi merdiven ve yolların tamir edildiği ve boyandığı bilgisi verilmekle birlikte kalıcı çözümler üretilememektedir. Bir sonraki onarım döneminde bunların tamir edilmek yerine bir program çerçevesinde daha kalıcı çözümler üretilmesi uygun olacaktır. Daha önceki raporlarımızda da müteakip seferlerde belirtilen konular şunlardır : 1. Arıtma deşarj belgesi, 2. TEDAŞ ‘ın istediği Yüksek gerilim trafo bakım sözleşmesi. Denetim kurulumuzca, arıtma deşarj belgesinin durumu Site Yönetime sorulmuştur. Gerekli paranın temininden sonra bu belge için başvurulacağı bilgisi ve TEDAŞ ‘ın istediği Yüksek gerilim Trafo bakım sözleşmesi için diğer sitelerle işbirliği yapılmaya çalışıldığı bilgisi şifahen alınmıştır. Bu konular hakkında üyelere bilgi verilmesi gerekmektedir. Borçlu site üyelerinin borç miktarı 1,000 TL yi aştığında hukuki işleme başlanacağı Site Yönetiminden şifai bilgi olarak alınmıştır. Bu konuyla ilgili yönetim kararının alınması ve Site Yönetiminin bu konuda bilgi vermesi uygun olacaktır. 4. Ada üstünde bulunan arıtma suyu deposunun yerinin daha yüksek bir yere alınarak 4. ada son sıranın bu sudan faydalanmasının ve çevre düzenlenmesinin yapılması gereği tespit edilmiştir. Kullanmakta olduğumuz sahil kısmında periyodik bakımlarının her sezon başında yapılmalarının uygun olacağı ve maalesef şu anda sitemize yakışmayan aşağıdaki tespitler yapılmıştır : 1. Soyunma kabinlerinin kötü durumda olduğu ve sitemize yakışır bir şekilde yenilenmesinin gerektiği 2. Duş alanının bakımsız, temizlenmesi zor ve yetersiz olduğu, ayrıca duş tepe kısmının pas içinde olduğu, sabitlenmesinin ise tellerle yapıldığı, bunun da hijyen koşullarına uymadığından ivedilikle değiştirişmesi gerektiği İskele ruhsat ve kiralama İskele ruhsatının çıkarılarak, hazineden ilgili yeri ecrimisil yoluyla kiralama işlemi için, Milas Mal müdürlüğüne müracaat edilmiştir. Milas Mal müdürlüğünden, geçmişe yönelik borçların ödenmesi, 2011 yılından başlamak üzere yıllık belirlenen ecrimisil bedelinin ödenmesi, halka açık olması ve bakımının üstlenilmesi karşılığında sitemiz adına ruhsatının çıkarılarak kullanım müsaadesinin alınacağı anlaşılmaktadır. Site yönetimi tarafından, 24.01.2011 tarihli makbuz ile başlayıp ve 15.04.2011 tarihli makbuz ile son ödemesi yapılan toplam on iki (12) makbuz karşılığı ödenen ecrimisil bedel karşılığı 16.102,41 TL dir. Ancak, henüz ruhsat ve kiralama işlemi gerçekleşmemiştir. Faaliyet raporunda da belirtildiği üzere bu yıla ait iskele ecrimisil bedelinin 2. taksiti 1.437,50 tl temmuz ayında ödenecektir. Yapılan araştırmada, köyümüzde bulunan ve aynı hususta problem yaşayan restoran, site ve kooperatiflerden çoğu, Mal müdürlüğü nezdinde gereken itirazları yapmışlar ve hala eski ecrimisil borç ve yasal faizlerini ödemedikleri bilgisi alınmıştır. Ayrıca, Site yönetiminin en son çıkan Torba Yasa hükümlerinden faydalanmak hususunda gerekli girişimleri hakkında genel kurula bilgi vermesi gerekmektedir. Bilindiği üzere, iskelenin yapım işi hususunda açılan davanın 11.02.2009 tarihli bilirkişi raporu incelendiğinde; 1. İskelede kullanılan kerestenin sözleşmede belirtilen cins kereste olmadığı, emprenye emdirilmemiş Sibirya kerestesinden imal edildiği ve yeşil renkli pinoteks boya ile boyandığı, 2. Sözleşmeye göre beş (5) yıl garantisi olan iskelenin bir sene gibi bir zamanda kullanılamaz hale geldiği, 4 / 7 

3. Su ile temasta olan bütün ahşap imalatının gözden geçirilerek tamir edilmesi ya da değiştirilmesi gerektiği, anlaşılmıştır. Ayrıca, Site yönetimi tarafından iskelenin kabulünün yapılıp yapılmadığı konusu hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi hususunda çıkarılan 4706 sayılı kanunun 5. Maddesinde değişiklik yapan ve aşağıda verilen kanuna göre; ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 19 Temmuz 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25173 Kabul Tarihi: 3.7.2003 Kanun No: 4916 MADDE 4. — 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yapılan her türlü yapı ve tesisler, başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal eder. Yapı ve tesisleri yapanlar herhangi bir hak ve tazminat talep edemezler. Sonuçta; mevcut iskele için 2011 yılı ecrimisil ödemesinin yaklaşık 6.000 tl’ ye yakın olduğu, yıllık bakım ve onarım gerektirdiği, bütün bunlara karşın halka açık olduğu göz önünde bulundurularak sitemiz tarafından iskelenin sahiplenilmesi ne derece mantıklı olacaktır. Zira sitemiz bu bedeli ödemese de iskele zaten halka açık olduğundan iskeleden herkes gibi faydalanacaktır. İskelenin durumunun bu kanuna göre, genel kurulda tekrar değerlendirilerek ele alınması sitemizin menfaatinedir. Eski Arıtma Yeri 09.06.2011 tarihli ve 6918 sayılı Milas 1. Noterliğinden, muhatap olarak Deniz Yakası Tatil Sitesi olan ve Ertuğrul Ölce isimli şahıstan bir ihtarname gönderilmiştir. Söz konusu şahıs ihtarnamede özetle; N19.D1.IID pafta nolu, 3042 parsel nosunda kayıtlı bulunan 1784 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki gayrimenkul üzerine sitemiz eski arıtma binasının olduğunu ve izinsiz kullanıldığının tespit edilerek 30 gün içinde tesisin kaldırılmasını talep etmiştir. Site yönetim kurulu, eski arıtma üzerinde kurulan prefabrik yapıyı site yönetim Binası olarak “sözde” kabul etmiş ve kullanmaktadır. Bu binanın kullanılmaya devam edilmesiyle ilgili doğacak bütün sorumluluklar Site yönetimine ait olacaktır. Durumun site maliklerine açıklanması ve gerekli kararın alınması uygun olacaktır. Plaj - kantin kiralama işlemleri Faaliyet raporunda da belirtildiği üzere, 2000 yılından beri kullanmakta olduğumuz plaj alanının kiralama ihalesi, 31.05.2011 tarihinde Milas belediyesince yapılmıştır. İhaleyi, site yönetiminden geçen sene kiralayan Hüseyin KIRDAR isimli şahıs kazanmıştır. İhale kesinleşmiş ve sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İhale konusunda, Site Yönetimi, Denetim kurulu üyesi Ergin DEMİR tarafından uyarılarak bilgilendirilmiştir. Ancak yönetimin bu uyarıları dikkate almadığı görülmüştür. Plaj alanı, sitemiz için hayati önem taşıyan bir ortak yaşam alanıdır. Site için önemli hizmet alanı olan bu alan için, kar ve maliyet hesabı güdülemez. Ayrıca, site yönetiminin artırılacak ihale bedelini belirleyen bir kararı da bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Faaliyet raporunda belirtilen ihaleyi izlemek isteyen 3 site maliki söylemi yanlıştır. Site yönetimi, 18.05.2011 tarih ve 62 sayılı karar alarak, site üyelerinden, Şevkat Kan, Ercan Kubilay, Alaaddin Erdoğan, Gül Ersoy ve iki yönetim kurulu üyesinden oluşan bir ihale heyeti kurarak ihaleye katılmıştır. Ancak, kendilerine gereken yardımı yapabileceğini söyleyen Denetim Kurulu üyesi burada olmasına rağmen ihale heyetine dâhil edilmemiş ve hatta ihaleye dahi çağrılmamıştır. Site yönetim kurulu 20.10.2010 tarihli ve 56 nolu kararı alarak , iskelemizi yapan ve hala sitemiz ile ihtilafı devam eden Coşkun Karasu ile sahil projesi çizimi sözleşmesi yapmıştır. Proje bedeli 1.000.-Tl dir. 200TL si ödenen iş için yapılan sözleşmede Coşkun Karasu’nun imzası yoktur. Ayrıca çizilen projede, proje sahibi, projenin amacı, projeyi çizenin ismi, imzası ve tarih bilgisi 5 / 7 

bulunmamaktadır. Bundan dolayı geri kalan alacağının proje tamamlanmadıkça ödenmemesi gerekir. Site Yönetim Kurulu Başkanı ve bir üyesi yaklaşık olarak bir (1) yıldır siteye hiç uğramamışlardır. Site Yönetim kurulu toplantılarında nasıl karar aldıkları ve imzalarını nasıl atarak faaliyet yaptıkları anlaşılamamıştır. Ancak, huzur hakkı olarak kendilerince belirledikleri ücretlerin bir kısmını almışlar ve huzur hakları tahakkukları yapılarak siteden alacaklandırılmışlardır. Site yönetimi, faaliyet raporlarının birçoğunda, kendilerinin, birilerince baskı altında tutulduklarını, işlerinin engellendiğinden bahisle çalışmalarını yapamadıklarından söz etmektedirler. Bu baskıların kimler tarafından, hangi konuda, ne zaman ve nasıl bir baskı yöntemi ile yapıldığının açıklanması gerekmektedir. Aksi halde, herkesi şaibe altında bırakmaktadır. Bu yaklaşımın icra kurulu olanlar tarafından bir bahane/özür olarak kullanılması yakışıksızdır. Demirbaş Defterinde jeneratörümüzün kaydı bulunamamıştır.

HUKUKİ İNCELEME 1. Denetim Raporumuzda, yapılan sözleşme ile çalışılan Avukat İzzet Barış Duruş’un İstanbul Barosuna kayıtlı olduğu belirlenmiştir. Şu anda var olan sözleşmenin 01.12.2010 tarihinde biteceği ve bu sürenin bir ay öncesinden yazılı tebligatla sözleşmenin devam etmeyeceği bildirilmesi zorunluluğu göz önüne alınarak bu sözleşmenin uzatılmaması ve Milas / Muğla Barosuna kayıtlı bir avukat ile çalışmaya devam edilmesi doğru olacaktır. Ayrıca yeni yapılacak sözleşmede, şu anda var olan 400 TL+KDV aylık sabit ücret ve ek olarak kazanılacak davalardan avukatlık ücreti karşılığı yerine, dosya başına anlaşılması sitenin menfaatleri açısından daha uygundur. Avukat ücreti olarak 01.07.2010-30.06.2011 tarihleri arasında 4.720 TL ödenmiştir. Ayrıca, bugüne kadar, İstanbul – Milas gidiş geliş yollukları tutarı 961.TL olup, yolluk gider kalemi içerisinde gösterilmiştir. Denetim kurulumuzun, 2.Denetim raporunda 1.000 TL ye ulaşan borçlu üyelere alacak davası açılması hususu açıkça belirtilmesine rağmen, aidatlarını ödemeyen site üyelerinden bazıları hakkında alacak davası açılmamıştır. Ekte Üyelerimizin Ödeme/Borç tablosu ve ilgili tablonun son kolonunda borcu 1,000.TL yi aşan üyelerimizin borçları verilmiştir. Ayrıca aklanmayan geçmiş yönetimler ve daha önceki denetim raporlarında ısrarla belirtilen hukuki süreçlerin ne durumda olduğu bilgisinin üyelere verilmesi uygun olacaktır.

MALİ İNCELEME Site Yönetimi tarafından siz üyelere dağıtılan Gelir/Gider tablosu tamamen yanlıştır. Site Yönetiminin 30.06.2011 tarihi itibariyle tarafımıza verdiği muhasebe verileri ışığında ekteki Gelir /Gider tablosu Denetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Denetim raporumuzda tarafımıza verilen muhasebe verileri ve bu tablo esas alınmıştır. 27.12.2010 tarihinde 25 nolu makbuz ile Sibel Ince’ye “Eski borca ait çek” açıklamasıyla 1,846.10TL ödendiği tespit edilmiştir. 20.05.2008 tarihli faturaya istinaden olduğu belirtilen bu ödemenin önceki yönetimler tarafından montaj edilen tezgâhın kırık olduğu, montaj sırasında yapıştırıldığı tespit edildiği ve montajı yapılan granit tezgâhın piyasa değerinin üzerinde ücretlendirildiği ve faturada şirket başlığı ile kaşesinin farklı bilgiler içerdiği tespit edildiğinden uygun görülmeyerek ödenmemiştir. İki yıl zarfında ödenmeyen, alacak takibi için herhangi bir işlem yapılmayan bu faturanın hangi karar ve tespitle ödendiği anlaşılamamıştır. 14.05.2011 gün ve 122/2061 sayılı yönetim kurulu üyeleri imzalı faaliyet raporunda, Mal müdürlüğüne ecrimisil ödemesi için , ödeme tarihinde bankada yeterli miktarda para ve parayı çekecek ikinci bir yönetim kurulu üyesi bulunmaması nedeniyle, 8.000 TL paranın bir üyeden karşılandığını ve bu miktarın kendisine peyder pey ödendiğini belirten bir ifade bulunmaktadır. 6 / 7 

Site yönetimi 8.000.TL borcu, kimden, ne zaman, hangi şartlarda ve nasıl almıştır. Alınan borç ne zaman ve hangi şartlarla ödenmiştir. Bu durum resmi kayıtlarda ve gelir gider evraklarında görülmemektedir. Bu yaklaşımın yönetimin faaliyetlerine uygun olmadığı ve bunun hangi maksatla faaliyet raporuna yazıldığının izahının Site Yönetimi Kurulu Başkanı tarafından açıklanması uygun olacaktır. Mart 2011 – Haziran 2011 arası 1,500TL/ay Huzur Hakkı gideri stopaj vergisi ödemesi de siteye gider olarak eklenerek 1,747.55TL/ay olarak işlenmiştir. Genel Kurulda belirlenen rakamın dışında bir gider kabul edilemeyeceği için bu gider Gelir/Gider Tablosunda Yönetimin hesabına borç olarak kayıt edilmiştir. 01.07.2010 tarihinde 131.01.003 nolu hesabın sahibi üye Şule Özkırımlı hesabına “Tar.Hes.Mahsubu” açıklamasıyla 19,71TL ödeme girilmiştir. Bununla ilgili bir kayıt olmadığından ve de tahsilatlar bu rakam kadar açık verdiğinden ilgili kaydın iptal edilerek ilgili tarih itibariyle gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Haberleşme giderlerinde farklı tutar ve tarihlerde Türk Telekom ve Ttnet faturaları görülmüştür. Site veya yönetimin herhangi bir sabit hat ve/veya internet hizmetini kullanmadığını düşünerek bu aboneliklerin ivedilikle iptal edilmesi uygun olacaktır. Gelir/Gider Tablosunda “Banka Ekstre Gideri” olarak görünen Yolluk/Huzur Hakkı transferleri için ödenen havale/EFT masrafları kabul edilemeyecek derecede yüksektir. Bir havale için 15.TL ve bir EFT için 42.TL ödenmesi uygun değildir ve bu masrafların ilgili alacaklılar ya da Yönetim tarafında iade edilmesi uygun olacaktır. 11.10.2010 tarihinde İş Bankasından ödenmiş görünün 4,186.70TL Aydem faturasının kaydı Gider evrakları arasında bulunamamıştır. Bu nedenle ilgili ödemenin kimin adına yapıldığı tespit edilememiştir. 31.12.2010 tarihinde 1,734.15TL Elektrik Gideri “Kapanış Hareketi” açıklamasıyla girilerek mushasebeleştirilmiştir. Böyle bir ödeme ve evrakı tespit edilemediğinden ilgili gider kaydının Yönetim hesabına borç kaydı yapılmıştır. 19.07.2011 tarihinde alınan 30.06.2011 Posta Çeki hesabı bakiyesi -0- TL görünmektedir. Bu nedenle Yönetimin gönderdiği Gelir/Gider Tablosunda 829.TL olarak görünen miktar Yönetimin hesabına borç kayıt edilmiştir. Ayrıca Gider hesaplarının daha kolay takip edilebilmesi için yeniden düzenlenmesi uygun olacaktır. Birçok gider kaleminde aynı başlık altında hem Yönetimsel giderler hem de site ortak giderleri toplandığından maliyet analizleri kolayca yapılamamaktadır. Site Yönetimi kendi faaliyetleri boyunca bütün yolluk harcamalarını tahsil etmiş, Huzur Hakkı bedelinin bir kısmını tahsil etmiş olmakla birlilte, bir yıllık faaliyet süresinin sona ermiş olduğu bugün itibariyle hala denetim kurulu üyelerinin yolluk harcamalarını ödememiştir. Ekteki Gelir/Gider Tablosunun onaylanarak, yukarıda edilmesi/edilmemesini oylarınızı sunarız. 23.07.2011.

verilen

bilgiler

ışığında

Saygılarımızla,

Mehmet Akif Ersoy Denetim Kurulu Üyesi

Ergin Demir Denetim Kurulu Üyesi

7 / 7 

İrfan Adıyaman Denetim Kurulu Üyesi

ibra

DENİZ YAKASI TATİL SİTESİ 01.07.2010 - 30.06.2011 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER TABLOSU

Giderler

Tutar

770.01.001 Akaryakıt Gideri 770.01.002 Otopark Gideri 770.01.003 Arıtma Gideri 770.01.004 Haberleşme Gideri 770.01.005 Su Gideri 770.01.006 Elektrik Gideri 770.01.007 Mahkeme Giderleri 770.01.008 Yolluk Gideri 770.01.009 Milas Belediyesi 770.01.010 Kırtasiye ve Basılı Evrak Gideri 770.01.012 Temsil ve İkram Gideri 770.01.013 Zirai İlaç Gideri 770.01.014 Noter Gideri 770.01.015 Bakım Onarım Gideri 770.01.017 Personel Yemek Gideri 770.01.018 Damga Vergisi 770.01.020 İnşaat Malzemesi Gideri 770.01.021 Büro Malzeme Gideri 770.01.022 Avukat Gideri 770.01.023 Banka Ekstre Gideri 770.01.026 Tapu Kayıt Harcı 770.01.027 Zeytin Fidanı 500 Adet 770.01.030 Müşavirlik Gideri 770.01.031 Traktör Sigorta Gideri 770.01.032 Çevre Düzenleme Gideri 770.01.033 Araç Bakım Gideri 770.01.034 Elektrik Malzemesi Gideri 770.01.035 Personel Giyim Gideri 770.01.036 Sosyal Yardım ( Yemek Yardımı ) 770.01.037 işçilik Gideri 770.01.038 Huzur Hakkı Gideri 770.01.039 Milas Mal Müdürlüğü 770.01.040 İcra Dosyası Masrafları 770.02.001 İşçi Ücret Bordrosu 770.02.002 İşveren Hissesi 770.02.003 İşçi İzin Ücreti Gideri 770.02.004 İşçi Avans Gideri Giderler Toplamı Tahakkuk eden ama ödenmeyen borçlar (-) Huzur Hakkı Denetim Kurulu Yol Avukatlık ücreti Mali Müşavir ücreti Deniz İnşaat Ara Toplam Ödenen Giderler Hatalı Gider Kalemleri (-) Yanlış giderleştirilen Elektrik Ödemesi Kaydı Huzur Hakkı Stopaj Tahakkuku Giderler Ara Toplam

2.914,68 70,30 1.477,40 3.339,74 17.718,00 28.563,55 2.547,55 2.894,11 6.749,86 742,85 70,00 221,01 632,91 2.930,62 60,00 366,99 2.953,84 160,76 4.720,00 142,50 19,30 375,00 5.050,00 25,21 1.528,99 267,90 3.885,92 230,00 270,00 100,00 18.990,06 16.102,41 364,50 27.815,46 5.973,45 373,33 300,00 160.948,20

Gelirler Toplamı 143.476,29

-1.734,15 -990,06 139.949,99 2.592,00

Devir Edilen Ara Toplam

2.592,00

Devir Edilmesi Gereken KASA

Tutar 143.047,29 429,00

15.000,00 1.022,00 472,00 800,00 980,00 -18.274,00 142.674,20

Devir Edilen Banka Devir Edilen Posta Çeki

Giderler TOPLAM

Gelirler Aidat, Elektrik, Su ve Gecikme Cezası Geliri Diğer Gelirler (Traktör + Telefon)

142.541,99

4.245,30

Devir Alınan Banka Devir Alınan Posta Çeki Devir Alınan Kasa Devir Alınan Ara Toplam

175,00 1.404,00 1.732,00 3.311,00 Gelirler TOPLAM 146.787,29

30.06.2011 itibariyle 2011 Yılı ÜYE Hareketler Özeti Hesap kodu / adı 131.01.001 Ahmet Ferruh KORGALI 131.01.002 Mustafa KORGALI 131.01.003 Şule ÖZKIRIMLI 131.01.004 Türkiye FIRAT 131.01.005 Kezban TÜRKYAŞAR 131.01.006 Süleyman YURDAKUL 131.01.007 Nasibe Derya DİKER 131.01.008 Şefkat KAN 131.01.009 Helen Louıse OWEN (TRİNİTY) 131.01.010 İsmail ERGÖZ (TRİNİTY) 131.01.011 Binali RÜZGAR 131.01.012 Fatma Saadet YILDIRIM 131.01.013 Nagihan Saruhan BİRYOL 131.01.014 Betül OKTAYGİL 131.01.015 Betül AYBERK 131.01.016 Meryem TERZİ - 07.03.11 Betül AYBERK Dvr 131.01.017 Sancar ALTUĞ 131.01.018 Figen-Cüneyt TANDOĞAN 131.01.019 İbrahim ÇALIŞKAN 131.01.020 Kadir (Hakan) UZUNOĞLU 131.01.021 Ahmet ŞAHİN 131.01.022 Mustafa Daşçı 131.01.023 Özden ALBAYRAK (TRİNİTY) 131.01.024 İsmail ERGÖZ (TRİNİTY)-Recep SEZEN 131.01.025 İsmail ERGÖZ (TRİNİTY) SERKAN AVŞAR 131.01.026 İsmail ERGÖZ (TRİNİTY) 131.01.027 Hakan ERKMEN 131.01.028 İsmail ERGÖZ (TRİNİTY) 131.01.029 İsmail ERGÖZ (TRİNİTY) 131.01.030 İsmail ERGÖZ (TRİNİTY) 131.01.031 Fethiye DAVULCU 131.01.032 Zeki ÖZEN 131.01.033 Muharrem EROĞLU 131.01.034 Muharrem EROĞLU 131.02.001 Şaban Turgut DİNÇ 131.02.002 Şeyma Hüsniye PAKKAN 131.02.003 Mualla BEŞTER 131.02.004 İlona ERSOY 131.02.005 Betül AYBERK 131.02.006 Betül AYBERK 131.02.007 Cevat ARSLAN 131.02.008 Betül ŞAHİN 131.02.009 Ahmet BOZ 131.02.010 Ebru ÇATIK-Sumru İNAL 131.02.011 Orçun OKTAYGİL 131.02.012 Feride TAVASLIOĞLU 131.02.013 Asuman ÖZKAN 131.02.014 Kemal ACI (Bedriye ÖZKENDİRCİ) 131.02.015 Hasan LAY 131.02.016 Jale-Muharrem KUŞ 131.02.017 Nuran ALP 131.02.018 Nejat EREN 131.02.019 Pervin ERDAL 131.02.020 Ayten EFE 131.02.021 Mualla-Hülya ŞENGÜN 131.02.022 Bayram-Nesrin EKİNCİ 131.02.023 Tamer KAPTAN 131.02.024 Ercan-Fatma Gülben KUBİLAY 131.02.025 Semra SARIKAVAK 131.02.026 Ahmet SARIKAVAK 131.02.027 Yaşar ASNİYA 131.02.028 Alaaddin ERDOĞAN (Mine Ilgaz) 131.02.029 Fatma SERENGİL

Tahakkuk

Ödenen

Bakiye

420,00 420,00 420,00 4.167,44 886,49 433,67 460,71 713,59 3.101,29 6.825,99 427,00 420,00 2.426,70 553,11 1.037,10 1.228,11 443,10 497,65 494,00 421,57 424,80 1.053,58 3.988,62 3.795,48 2.682,81 3.716,55 642,98 3.724,00 3.945,17 3.759,95 420,00 487,81 988,13 850,39 420,00 500,10 433,20 2.018,41 3.040,95 1.187,39 563,60 638,12 451,50 520,71 469,97 514,38 584,01 582,43 420,00 958,99 467,11 1.416,76 609,49 6.800,70 1.082,74 420,11 436,80 541,40 2.309,61 2.518,82 906,16 1.227,95 522,84

420,00 420,00 420,00

0,00 0,00 0,00 4.167,44 466,49 11,44 72,71 206,89 3.101,29 6.625,99 73,09 0,00 1.985,70 63,11 119,10 -32,29 -1,30 402,65 -116,57 1,57 -217,77 146,58 2.771,96 3.415,48 2.682,81 3.716,55 52,98 3.724,00 3.945,17 3.759,95 -12,29 -0,19 69,23 81,09 -5,00 -6,39 0,60 938,31 2.193,15 335,09 143,73 59,12 -44,60 -17,99 119,97 28,28 164,01 78,43 0,00 7,36 149,61 1.416,76 118,39 1.392,70 782,74 0,11 -3,20 -163,76 146,93 221,32 234,16 -0,05 73,44

420,00 422,23 388,00 506,70 200,00 353,91 420,00 441,00 490,00 918,00 1.260,40 444,40 95,00 610,57 420,00 642,57 907,00 1.216,66 380,00

590,00

432,29 488,00 918,90 769,30 425,00 506,49 432,60 1.080,10 847,80 852,30 419,87 579,00 496,10 538,70 350,00 486,10 420,00 504,00 420,00 951,63 317,50 491,10 5.408,00 300,00 420,00 440,00 705,16 2.162,68 2.297,50 672,00 1.228,00 449,40

Takip Edilecekler 0,00 0,00 0,00 4.167,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3.101,29 6.625,99 0,00 0,00 1.985,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.771,96 3.415,48 2.682,81 3.716,55 0,00 3.724,00 3.945,17 3.759,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.193,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.416,76 0,00 1.392,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.06.2011 itibariyle 2011 Yılı ÜYE Hareketler Özeti Hesap kodu / adı 131.02.030 Gülay-Bülent BAŞARIR 131.02.031 Habib ŞEN 131.02.032 Mustafa KILIÇ 131.03.001 Atilla BİNGÜL 131.03.002 Esra ARSLAN 131.03.003 Nurten DOYURAN 131.03.004 Sudi Sinan DÖVEN 131.03.005 Zehra DİNÇER 131.03.006 Oya CURA 131.03.007 Öznur EVCİMEN 131.03.008 Aynur DALYANOĞLU 131.03.009 Muhlise Serpil TANYEL - Sevil ÖZKAN 131.03.010 Safiye (Derviş) TARI 131.03.011 Naile GÜNDOĞDU TAŞ 131.03.012 Muammer ÇALIŞKANER 131.03.013 Gülçin GÜLAY 131.03.014 Hakan İŞLEK 131.03.015 Serpil BUDAK 131.03.016 Neşe BAYZİT 131.03.017 Ayşe Hülya DEMİRKAN 131.03.018 Kemal ARGUN 131.03.019 Gazi ÇİÇEK - Emine Leyla ÇİÇEK 131.03.020 İsmet HOCAOĞLU 131.03.021 Nermin OKKARTAL 131.03.022 Mustafa KILIÇ 131.03.023 Hürkan ORAL 131.03.024 Beyhan TOKUŞÇU 131.03.025 Tayyibe Nurcan KÜÇÜKÇETİN 131.03.026 Mehmet Emin ERDİR 131.03.027 Zeki ÇALIŞKAN 131.03.028 Halil KAYA 131.03.029 Dursun DUVAN 131.03.030 Gülay GÜVEN 131.03.031 İlkin ALTUN - Zeynep ACİCBE 131.03.032 Seza PAKER 131.04.001 İrfan ADIYAMAN 131.04.002 İrfan ADIYAMAN 131.04.003 Nurten DÜNDAR 131.04.004 Nurgül BALKIR SIN 131.04.005 Mine DURAL - Muradullah DURAL 131.04.006 Ümit ARSLAN 131.04.007 Dilara ÖZDEN 131.04.008 Mehmet Akif ERSOY 131.04.009 Yasemin KONCA 131.04.010 İsmail ÖZDEMİR 131.04.011 Yavuz ÇİZMECİ 131.04.012 Yavuz ÇİZMECİ 131.04.013 Ethem DEMİR 131.04.014 Ergin DEMİR 131.04.015 Mustafa DAŞÇI 131.04.016 Mustafa DAŞÇI 131.04.017 Sırrı GÜLTEN- Yaka İnşaat 01.03.11 Devir 131.04.018 Yavuz ÇİZMECİ 131.04.019 Sadık KOCA 131.04.020 Hamdi SÜTŞURUP (Ayşe-Mehmet DAĞLI) 131.04.021 Halis SAÇAKLI 131.04.022 Nurten DOYURAN 131.04.023 Nurten DOYURAN 131.04.024 Özleyen LAY 131.04.025 Emine - Yusuf KARATAY 131.04.026 Yücel AKSOY

Grand Total

Tahakkuk

Ödenen

Bakiye

1.161,65 420,00 420,00 737,48 732,47 424,00 1.449,34 444,79 516,18 470,54 420,00 1.155,82 1.233,57 420,64 559,75 420,00 1.138,12 1.254,10 472,00 420,00 10.206,96 575,90 459,40 420,40 549,64 606,60 420,00 685,10 558,10 754,11 3.301,03 4.623,53 1.633,25 514,57 12.225,00 701,10 580,50 2.700,08 970,62 745,45 8.382,00 690,88 445,50 420,00 939,66 420,00 420,00 481,50 640,09 420,00 420,00 1.269,92 420,00 1.592,30 740,97 493,50 463,00 461,20 420,00 420,00 420,00

92,10 448,90 420,00 290,00 619,20 420,00 1.307,20 471,13 553,75 453,00 420,02 916,27 543,80 491,00 427,80 468,00 1.210,00

1.069,55 -28,90 0,00 447,48 113,27 4,00 142,14 -26,34 -37,57 17,54 -0,02 239,55 689,77 -70,36 131,95 -48,00 -71,88 1.254,10 0,00 -1,50 9.786,96 0,20 2,40 0,40 63,64 -22,40 -0,77 152,60 -0,80 -745,89 1.236,83 3.498,53 1.633,25 -15,93 12.225,00 225,80 160,50 2.210,08 295,62 235,45 8.382,00 410,88 -7,05 -0,55 627,86 -103,33 -103,33 271,50 410,09 -70,00 -70,00 9,92 -470,20 992,30 320,97 492,78 0,00 -1,80 0,00 -0,44 0,00 95.503,93

472,00 421,50 420,00 575,70 457,00 420,00 486,00 629,00 420,77 532,50 558,90 1.500,00 2.064,20 1.125,00 530,50 475,30 420,00 490,00 675,00 510,00 280,00 452,55 420,55 311,80 523,33 523,33 210,00 230,00 490,00 490,00 1.260,00 890,20 600,00 420,00 0,72 463,00 463,00 420,00 420,44 420,00

166.724,35 71.220,42

Takip Edilecekler 1.069,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,10 0,00 0,00 9.786,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236,83 3.498,53 1.633,25 0,00 12.225,00 0,00 0,00 2.210,08 0,00 0,00 8.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.195,25