Faaliyet Raporu 2006

Faaliyet Raporu 2006 > ‹Ç‹NDEK‹LER 3 Misyon 5 fiirketimizin Hukuki Statüsü 6 2006’n›n Kilometre Tafllar› 8 Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n Mesaj› ...
Author: Mehmet Kutlu
13 downloads 0 Views 4MB Size
Faaliyet Raporu 2006

> ‹Ç‹NDEK‹LER

3

Misyon

5

fiirketimizin Hukuki Statüsü

6

2006’n›n Kilometre Tafllar›

8

Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n Mesaj›

10

Yönetim Kurulu

12

Toplam Trafik Neticeleri

20

Filomuz

24

2006 Faaliyetleri

66

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu

73

Sermaye Yap›s›

74

E¤ilim Yüzdelerine Göre Bilanço ve Gelir Tablosu (SPK)

76

Finansal Rasyolar

77

Konsolide Mali Tablolar ve Ba¤›ms›z Denetim Raporu (SPK)

113

Konsolide Mali Tablolar ve Ba¤›ms›z Denetim Raporu (UFRS)

148

Organizasyon Yap›s›

149

Terimler ve K›saltmalar

> UÇUfi NOKTALARIMIZ

KUZEY AMER‹KA

Atlanta* Baltimore* Boston* Chicago Cleveland* Dallas* Denver* Detroit* Houston* Las Vegas* Los Angeles* Miami* Mineapolis* New York Orlando* Pittsburg* Raleigh Durham* San Diego* San Francisco* Seattle* St Louis* Washington DC*

* Amerika iç hat uçufllar› American Airlines ile yap›lmaktad›r.

AFR‹KA

Addis Ababa Casablanca Cezayir Hartum Kahire Lagos Tripoli Tunus

Amsterdam Atina Bakü Barselona Basel Belgrad Berlin Brüksel Bükrefl Budapeflte Cenevre Dnepropetrovsk Dublin

AVRUPA

Donetsk Düsseldorf Frankfurt Hamburg Hannover Helsinki Kazan Kiev Kiflinev Kopenhag Köln Lefkofle Lizbon

Paris Prag Riga Roma Rosto Prifltina Saraybosna Simferopol Sofya Stokholm Strasburg Stpetersburg Stuttgard

Londra Ljubliana Lion Madrid Manchester Milano Minsk Moskova Münih Nice Nurmberg Odessa Oslo

Tiflis Tiran Üsküp Varflova Venedik Viyana Yekaterinburg Zagrep Zürih

ASYA

‹stanbul

Abu Dhabi Almaata Amman Astana Aflkaabat Bahreyn Bangkok Beijing Beyrut Biflkek Cidde Dubai Duflambe Doha Hong Kong Karaçi

Samsun

‹stanbul

Kars

Trabzon Ankara

Erzurum

Sivas

A¤r›

Erzincan Kayseri Malatya ‹zmir

Denizli

Bodrum Dalaman

Konya Antalya

K. Marafl Adana

Elaz›¤

Ad›yaman Gaziantep

Mufl

Van

Batman Diyarbak›r fi. Urfa

Mardin

Kuveyt Mumbai Muskat Osaka Riyad Sanaa Seul Singapur fiam fianghay Tahran Taflkent Tebriz Tel Aviv Tokyo Yeni Delhi

Çünkü büyümek istiyoruz...

Türkiye’nin bayrak taflıyıcısı olan THY’nin misyonu, afla¤ıdaki amaçlarla hava taflımacıl›¤› hizmeti sunmaktır: Ortaklı¤ın uzun menzilli uçufl a¤ı (network) yapısını büyüterek, küresel havayolu flirketi kimli¤ini gelifltirmek, Ortaklı¤ın teknik bakım ünitesini, bölgesinde önemli bir teknik üs haline getirerek teknik bakım hizmetleri sa¤layıcısı olma kimli¤ini ve vasfını gelifltirmek, Ortaklı¤ın yer hizmetleri ve uçufl e¤itimi dahil stratejik önemi olan her türlü sivil havacılık hizmeti alanında hizmet sa¤layıcısı olma kimli¤ini gelifltirmek, Ortaklı¤ın yurtiçi hava taflımacılı¤ındaki lider konumunu muhafaza etmek, Ortaklı¤ın yurtdıflındaki imajını gelifltirecek ve pazarlama imkanlarını yükseltecek flekilde kendi uçufl a¤ını tamamlayacak küresel bir havayolu ittifakı ile iflbirli¤ine girerek kesintisiz ve kaliteli uçufl hizmeti sunmasını sa¤lamak, ‹stanbul’u önemli bir uçufl merkezi haline getirmek.

SAYFA

> fi‹RKET‹M‹Z‹N HUKUK‹ STATÜSÜ

1933

Türk Hava Yollar› A.O. 20 May›s 1933 tarihinde 2186 say›l› Kanun’la “Hava Yollar› Devlet ‹flletmesi” ad› alt›nda Ankara’da kurulmufl ve Milli Savunma Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak faaliyete geçmifltir.

1935

1935 y›l›nda Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›’na ba¤lanm›fl, 1938 y›l›nda “Devlet Hava Yollar› Umum Müdürlü¤ü” ad›n› alarak 1939 tarihinden itibaren faaliyetlerini Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak sürdürmüfltür.

1955

1955 y›l›nda 6623 say›l› Kanun’la özel hukuk kurallar› ile sevk ve idare edilen bir flirket yap›s›na kavuflturularak, “Türk Hava Yollar› Anonim Ortakl›¤›” ad› alt›nda faaliyetlerine devam etmifltir.

1984

9 Kas›m 1984 tarih ve 18570 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan baz› kamu kurum ve kurulufllar› hakk›nda 233 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile bir Kamu ‹ktisadi Kuruluflu olarak bu kanun kapsam›nda yer alm›flt›r.

1990

25 Eylül 1990 tarih ve 20646 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 22 A¤ustos 1990 tarih ve 90/822 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile Ortakl›¤›m›z’›n 3291 say›l› kanun kapsam›na al›narak özellefltirilecek K‹K’ler aras›nda yer almas›na karar verilmifltir. Yüksek Planlama Kurulu’nun 30 Ekim 1990 tarih ve 90/18 say›l› karar› ile Kuruluflumuz’un yeni statüsüne göre düzenlenen Ana Sözleflmesi kabul edilmifl ve 5 Kas›m 1990 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmifltir.

005

1994-2005

Ortakl›¤›m›z 27 Kas›m 1994 tarih ve 22124 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Özellefltirme Uygulamalar›n›n Düzenlenmesi ve Baz› Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair 4046 say›l› Kanun kapsam›na al›n›p, mezkûr kanunun 35. maddesi uyar›nca Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›’na ba¤l› ‹ktisadi Devlet Teflekkülü olmufltur. An›lan kanunun 20/a maddesi taht›nda Ana Sözleflmesi mezkûr kanundaki hükümlere paralel hale getirilmek amac›yla Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n 5 Aral›k 1996 tarihli onay› al›narak tadil edilmifl ve Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 5 Temmuz 2002 tarih ve 33/953 say›l› karar› ile onaylanan ve Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›k makam›n›n 8 Kas›m 2002 tarih ve 1006 say›l› Olur’u ile uygun bulunan Ana Sözleflme de¤ifliklikleri de 17 Ocak 2003 tarihli ola¤anüstü Genel Kurul’da kabul edilerek yürürlü¤e girmifltir.

2006

Türk Hava Yolları A.O.’nun sermayesindeki kamu payı Mayıs ayı içinde yapılan halka arz ile % 50’nin altına düflmüfl ve Türk Hava Yolları A.O.’nun kamu tüzel kiflili¤i sona ermifltir. 

SAYFA

006

> 2006’NIN K‹LOMETRE TAfiLARI

> Türk Hava Yolları’n›n, 2006 yılında açt›¤› 24 hattan ilki olan ‹stanbul-Ljubljana (Slovenya) uçuflları 16 Ocak 2006 tarihinde baflladı. > 22 Ocak’ta Abu Dhabi hatt› aç›ld›. > 26 Ocak 2006’da Tacikistan’ın baflkenti Duflanbe’ye ilk sefer gerçeklefltirildi. > Türkiye’de uçak, motor ve komponentlerine bakım yetkisi bulunan tek kurulufl olan Türk Hava Yolları’nın “Uçak Bakımı Yetki Belgesi”nin yenileme denetlemesi ABD Sivil Havacılık Dairesi (FAA) tarafından 23-27 Ocak 2006 tarihleri arasında yap›ld›. Denetleme sonucunda, THY’nin bakım standartları, ABD Sivil Havacılık Dairesi’nin standartlarına ve kurallarına uygun bulundu ve THY’nin ulafltı¤ı bakım standardından övgüyle söz edildi. FAA yetkilileri THY Bakım Tesisleri’ndeki her çalıflanın üstün bir bakım bilincinde oldu¤unu da ifade etti.

Ocak

> 15 Mart’ta Rusya Federasyonu’na ba¤lı Stpetersburg’a tarifeli seferler bafllad›. Rusya’da Moskova, Rostov ve Kazan’dan sonra 4’üncü uçufl noktası olan Stpetersburg’a haftanın üç günü karflılıklı seferler gerçeklefltirilmektedir. > 19 Mart’ta Helsinki hatt› aç›ld›. > 24 Mart’ta Doha ba¤lant›l› Muskat hatt› aç›ld›. > Türk Hava Yolları, 26 Mart 2006 tarihinden itibaren Ankara ve ‹zmir’den KKTC Ercan Havalimanı’na direkt uçuflların› bafllattı. > Türk Hava Yolları, ‹talya’da Roma ve Milano’dan sonra 3. uçufl noktası Venedik’e tarifeli seferlerini 31 Mart 2006 tarihinde bafllatt›.

Mart fiubat

> 03 fiubat’ta Sanaa hatt› aç›ld›. > 05 fiubat’ta Rostov hatt› aç›ld›. > 07 fiubat’ta Donetsk hatt› aç›ld›. > 15 fiubat’ta Tebriz uçuflları bafllad›. > Türk Hava Yolları, yeni Özel Yolcu Programı Miles&Smiles ile üyelerini 4’lü kart sistemiyle buluflturdu. Classic Plus kart sahibi üyeler, Ekonomi Class’da seyahat etseler dahi, bu kart ile tüm Türk Hava Yolları iç hat uçufllarında Business Class kontuarında check-in yaptırabilecek, özel bekleme salonlarından faydalanabilecek, ek ücret ödemeden daha fazla bagaj taflıma hakkı ile seyahat etme imkanı bulabilecekler. Elite Plus kart sahibi üyeler ise, iç ve dıfl hat Business ve Ekonomi Class uçufllarında yer garantisi imtiyazı, mil harcamaksızın yılda iki defa Business Class’a upgrade hakkı, üyelerin aile bireyleri ile birlikte tek bir hesapta mil toplayıp harcayabilmelerini sa¤layacak “Aile Milleri” uygulaması, üyelerin diledikleri bir kifliye hediye edebilecekleri Elite kart ve daha fazlasına sahip olabilecekler. > 28 fiubat’ta Kazan hatt› aç›ld›.

> 13 Mart’ta Belgrad hatt› aç›ld›.

> Ortakl›¤›m›z 5 May›s’ta uçufl a¤ına Hindistan’ın baflkentiYeni Delhi’den sonra Mumbai’yi de ekledi. > Türk Hava Yolları’nın Atatürk Havalimanı’ndaki yeni CIP Salonu açıldı. > Ortakl›¤›m›z 73. y›l›n› kutlad›. > THY telefonla bilet sat›fl›na bafllad›. > ‹TÜ-THY Teknik Tasar›m Ofisi aç›ld›, ‹TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyetlerine bafllad›. > % 100 hissesi THY’ye ait olan Türk Hava Yollar› Teknik A.fi. kuruldu. A¤›rl›kl› olarak uçak teknik malzeme ve komponentlerinden müteflekkil 271.325.800 YTL ayni sermaye ile kurulmufl olup 23.05.2006 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yay›nlanmak üzere ticaret siciline tescil edildi. > 25 May›s’ta Minsk hatt› aç›ld›.

May›s Nisan

> 07 Nisan’da ‹rlanda’nın baflkenti Dublin’e tarifeli seferler bafllad›. > 12 Nisan 2006’da Türk Hava Yolları, havayolu emniyet yönetimi konusunda dünya çapında ilk standart olan ve Uluslararası Hava Taflımacılı¤ı Birli¤i (IATA) tarafından verilen “Havacılık Emniyet Standartı” IOSA belgesini alarak tescil edildi.IATA tarafından ilk kez Temmuz 2003’te bafllatılan IOSA (IATA Operasyonel Güvenlik Denetimi) programı için Mayıs 2005’te çalıflmalarına bafllayan Türk Hava Yolları yapılan tüm denetimleri baflarıyla tamamlayarak Türkiye’deki ilk IOSA operatörü olarak ilan edildi. > 19 Nisan’da Riga hatt› aç›ld›. > 22 Nisan’da Hartum ba¤lant›l› Addisababa hatt› aç›ld›. > 26 Nisan’da Ekaterinburg hatt› aç›ld›. > 28 Nisan’da Dnepropetrovsk hatt› aç›ld›.

Haziran

> 14 Haziran Osaka hatt› aç›ld›. > Türk Hava Yollar›, 19 Haziran’da ISO 9001:2000 Kalite Belgesi ald›. Türk Hava Yolları A.O. aldı¤ı bu belge ile yaptı¤ı tüm ifllerinde “Müflteri Memnuniyeti”ni, “Sıfır Hata”yı ve “Sürekli Geliflme”yi hedefleyen bir sistemi benimsedi.

SAYFA

007

> Türk Hava Yolları’nın web sitesinden bilet satın alan her 100’üncü kifli bir yurtiçi gidifl-dönüfl bileti kazand›. > THY ‘dalya’ dedi. 100’üncü uçak THY filosuna katıldı. > Basketbol Milli Tak›m›m›z Japonya’da düzenlenen 15’inci Dünya Basketbol fiampiyonası dönüflünde Basketbol Milli Takımları Resmi Sponsoru Türk Hava Yolları tarafından büyük bir coflkuyla karflılandı.

Eylül A¤ustos

> Türk Hava Yolları, Uzakdo¤u’daki ilk uçufl noktası olarak 1 Haziran 1986 tarihinde bafllattı¤ı ve bugüne kadar Bangkok aktarmalı gerçeklefltirdi¤i Singapur uçuflların›, 1 A¤ustos’tan itibaren aktarmasız gerçeklefltirmeye bafllad›. Haftada dört kez gerçeklefltirilen karflılıklı direkt seferler ile ‹stanbul-Singapur arasında do¤rudan uçufl ayrıcalı¤ı ve kolaylı¤ı sa¤land›.

Kas›m Ekim

> Anadolu Atefli’nin tüm ekibinin artık Türk Hava Yolları’yla ulaflımını öngören sponsorluk anlaflması kapsamında Anadolu Atefli, 1001’inci gösterisini, Türk Hava Yolları çalıflanları ve aileleri için gerçeklefltirdi.

Aral›k

> THY ile Star Alliance aras›nda, THY’nin Star Alliance kat›l›m›n› öngören mutabakat protokolü, 9 Aral›k 2006 Cumartesi günü düzenlenen bir törenle imzaland›. > Türk Hava Yollar›, Lufthansa’yla yapt›¤› anlaflma çerçevesinde uçufl noktas›n› 131’den 231’e ç›karma karar› ald›. > Türk Hava Yolları, en ileri teknolojiyle donatılmıfl A320 simülatörüyle bölgenin lider e¤itim üssü olma konumunu güçlendirdi.

> 1 A¤ustos 2006 tarinden itibaren, THY ve Kenya Havayollar› aras›nda imzalanan anlaflma uyar›nca Nairobi-‹stanbulNairobi seferleri bafllad›. > 4 A¤ustos’ta Türk Hava Yollar› Star Alliance’a girme karar› ald›. > 18 A¤ustos’ta THY, bagajs›z yolcular›n Binifl Kartlar›n› (Boarding Card) internetten bast›rabilmesine olanak sa¤layan yeni bir uygulamaya bafllad›.

> Türk Hava Yolları Teknik A.fi. ISO 14001 Çevre Yönetim ve OHSAS 18001 ‹fl Sa¤lı¤ı ve Güvenli¤i sertifikasına sahip Türkiye’nin ilk ve tek bakım merkezi oldu. > Türk Hava Yolları’nın 24 Kasım “Ö¤retmenler Günü” nedeniyle gelece¤in Türkiye’si mimarları ö¤retmenlerimiz için düzenledi¤i kampanya büyük ilgi gördü. Kampanyadan yararlanan 3 bin 800 ö¤retmen 24-30 Kasım tarihleri arasında bafllayan uçufllarda yüzde 50 indirimle uçma flansı elde etti.

> Türk Hava Yolları 2006 yılı içinde planladı¤ı 24 yeni hattın açılıflını Nijerya’daki uçufl noktası Lagos’a bafllattı¤ı tarifeli seferle tamamladı. Haftada iki gün perflembe ve Cumartesi günleri karflılıklı olarak gerçeklefltirilen seferlerle Türk Hava Yolları’nın yurt dıflı uçufl noktası 103’e çıktı.

Temmuz

> “444 0 THY” Türkiye’nin ilk ça¤rı merkezi ödülü olan ‘‹stanbul Call Center AwardsÇa¤rı Merkezi Ödülleri 2006’ yarıflmasında performans ödülü ald›.

> Cumhuriyetimizin 83’üncü yılının kutlanması vesilesiyle Ulafltırma Bakanlı¤ı’nın öncülük etti¤i bedava uçufl kampanyasına, 3 bin koltukla katılan Türk Hava Yolları yo¤un ilgiyle karflılandı.

SAYFA

008

Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n Mesaj›

006 senesi Türk Hava Yollar› A.O. tarihi içerisinde müstesna bir zaman dilimini temsil etmektedir. De¤iflen flartlara h›zla intibak etmenin yan›s›ra gerekçeleri sa¤lam bir büyüme sürecini de tahakkuk ettirme yolunda önemli mesafeler katettik. Tüm bunlar› yaparken, ‹kincil Halka Arz (SPO) yoluyla da kamu kuruluflu hüviyetimizi geride b›rakarak hisselerinin %49'u kamuya ait bir anonim ortakl›k haline dönüfltük.

2

Bu dönüflüm Ortakl›¤›m›z için köklü bir iklim de¤iflikli¤i anlam›na gelmektedir. Önümüzde duran meydan okumaya cevab›m›z›, içerisine girdi¤imiz yeni iklime intibak etmek, sa¤lad›¤› esnekliklerden Ortakl›k yarar›na azami istifadeyi sa¤lamak ve TBMM denetiminin üzerimizden kalkmas› ile ortaya ç›kan denetim eksikli¤ini aratmayacak yeni bir denetim üslubunu edinmek olarak özetleyebilirim. Türk Hava Yollar›, Türkiye'de ve dünyada yaflanan iktisadi geliflmeler paralelinde de¤iflen flartlara intibak, kendini yenileme ve f›rsatlar› de¤erlendirme yolunda 2006'da da önemli mesafeler kat etmifltir.

hacmi art›fllar›n›n yafland›¤› bir dönemde, zaman›nda kalk›fl oran› itibar›yla 2006 y›l›nda %83 oran›n› yakalam›fl ve benzer tarifeli Avrupa flirketleri içerisinde 2. s›raya yükselmifltir. Ortakl›¤›m›z uzun y›llar›n birikimi olarak önemli bir varl›k haline getirdi¤i uçak bak›m, onar›m ve modifikasyon kabiliyetine, iktisadilik ve verimlilik boyutunu eklemek suretiyle Haziran 2006'da THY Teknik A.fi. olarak yeni bir yap›lanmaya gitmifltir. Bu yeni yap›lanma uçak iflletmecili¤i ana faaliyet konusu içerisine girift olarak iliflik bulunan Genel Müdürlü¤ümüze ba¤l› Teknik Yard›mc›l›¤›n performans›n›n net olarak tefrik edilebilme ve ölçülebilme yolunu açm›fl, kaynaklar›n etkin kullan›m› konusunda önemli bir aflamay› oluflturmufltur. ‹flletme ve bak›m giderleri yüksek olan Avro uçaklar›n›n tamam›n›n geri teslim bak›mlar›n› ikmal eden Ortakl›¤›m›z bu uçaklar› tümüyle filosundan ç›karm›fl, müflteri memnuniyetsizli¤ini gidermifl, A319 uçaklar›yla Avro'lar› ikame edip iflletme ve bak›m giderlerinde indirim sa¤lam›flt›r.

Türk Hava Yollar›, artan filo büyüklü¤üne paralel olarak pilot say›s›n› 600'den 1200'e, kabin görevlisi say›s›n› 1700'den 2600'e ç›karm›fl dolay›s›yla insan kaynaklar› ba¤lam›nda özellikle 2005-2006 döneminde h›zl› bir büyüme gerçeklefltirmifltir.

Ortakl›¤›m›z, Ça¤r› Merkezi hizmetlerini haricen hizmet al›m› yerine dahilde hallederek Müflteri ‹rtibat Merkezi mefhumuna geçmifl ve ifle ald›¤› 250 elemana ilaveten 96 engelliyi de kadrosuna katarak bu alanda yaflanacak yeni geliflmelerin zeminini oluflturmufltur. 2004 y›l›nda ça¤r›lar›n %25’i hiç cevaplanmazken bu oran 2006'da %2'ye düflmüfltür. cevaplanan ça¤r›larda 30 dakikalara varan cevap süreleri 20 saniyeye düflürülmüfltür. Bu performans al›nan günlük azami ça¤r› say›s›n›n 18.000'den 28.000'e ç›kt›¤› bir süreçte yaflanm›flt›r.

Günde ortalama 300 kalk›fl yapan bir flirketten 500 kalk›fl yapan bir flirkete terfi ederken Yer Hizmetleri'nin apron ve arka plan ifllerinden oluflan ramp hizmetleri, A Grubu Yer ‹flletme Ruhsat›'na haiz müesseselere yönetim sorumlulu¤u ile birlikte devredilmifltir.

THY, ‹stanbul Atatürk Havaliman›'na ilaveten Sabiha Gökçen Havaalan›'ndan da operasyona 2005'de bafllam›fl, buradaki operasyonu 2006 y›l› içerisinde Ankara Esenbo¤a ölçe¤ine getirmifltir. 2006 y›l›nda Sabiha Gökçen'den tafl›nm›fl olan yolcu say›s› 1 milyon 200 bin'i geçmifltir.

Ortakl›¤›m›z, Türk Sivil Havac›l›¤›’nda öncesi görülmemifl ifl

THY, %50'sine sahip oldu¤u SunExpress flirketini ‹zmir, Antalya

Göreve atand›¤›m›z 1 Nisan 2003 tarihinde 11 adedi Avro Bölgesel Jet olmak üzere THY 64 uçak uçururken, bugün Avro'lar› filosundan tümüyle ç›karm›fl ve 2004'te al›m›na karar verdi¤i 63 yeni uça¤›n yar›s›n› filosuna fiilen katm›fl olarak 100 uça¤›n üzerine ç›km›flt›r.

SAYFA

009

ve Adana'da iç ve d›fl tarifeli hatlara yönlendirerek yeni bir aç›l›m› sa¤lam›fl, ‹stanbul ve Ankara'ya u¤ramadan flimdilik y›lda 1 milyon 500 bin yolcuyu noktadan noktaya aktarmas›z olarak uygun bedellerle (Low-Cost ‹fl Modeliyle) tafl›maktad›r. 2006 y›l›nda üç adet e¤itim uça¤› alarak pilot e¤itiminde “Uçufl Akademisi” mant›¤›na geçen Ortakl›¤›m›z, uzun y›llar hizmet verecek kendi pilotlar›n›, muhtelif mühendislik dallar›nda lisans tahsilini baflar›yla ikmal edip mükemmel dil bilen gençlere dayal› özkaynak düzeni çerçevesinde yetifltirmeye bafllam›flt›r. A320 simülatörü alarak mevcut Pilot E¤itimi altyap›s›nda varolan gücünü tahkim etmifl bulunan Ortakl›¤›m›z, hem THY hem di¤er özel Türk firmalar›n›n ihtiyac›n› gidererek kaynak tasarrufu sa¤lam›flt›r. THY, IOSA denetimlerini de baflar›yla geçerek uçufl güvenli¤i ve akreditasyon konular›nda mevcut tüm standartlara uygunlu¤unu bir kez daha ispat etmifltir. Ekip Planlama yaz›l›m› olarak Carmen Systems'e karar k›l›nm›fl ve uygulamaya geçilmifltir. Bu sayede Kokpit ve Kabin'deki insan kaynaklar› daha etkin ve verimli kullan›lacakt›r. THY, gerek iç hat, gerek d›fl hat CIP salonlar›n› ‹stanbul ve Ankara'da oluflturarak, Business Class baflta olmak üzere sad›k müflterilerine büyük zaman ve de¤er kazand›rm›flt›r. Türkiye'den gidilebilecek, yak›n planda potansiyel arz eden her noktaya eriflim sa¤lama hedefi çerçevesinde 2006 y›l›nda 24 yeni uçufl noktas› ihdas edilerek uçufl a¤› k›sa bir sürede 100 d›fl noktan›n üzerine ç›kar›lm›flt›r. Bu uygulama baflar›l› olmufl ve beklentilerimizin üzerinde sonuç vermifltir. Türkiye ç›k›fll› ikram hizmetlerini kurdu¤umuz THY Do&Co A.fi. isimli ba¤l› ortakl›kla yürütme cihetine gidilerek yeni bir ikram kavram› ve yaklafl›m› Ortakl›¤a hakim k›l›nm›flt›r. Bu giriflim THY'nin ayn› ya da daha düflük bir giderle emsalleri aras›nda müflteri be¤enisini celbetmede ciddi bir fark

yaratacakt›r. Ayr›ca, müflteri isteklerindeki dinamizme ve de¤iflkenli¤e paralel esneklik ve ciddi tasarrufla birlikte uçak ikram› sektöründe bir dünya markas›n›n temelleri at›lm›flt›r. Uluslararas› tarifeli hava tafl›mac›l›¤› sektöründeki rekabetin bloklar aras›nda yaflanaca¤›n› de¤erlendiren Yönetimimiz, s›k› ve yap›c› bir iflbirli¤i karakterini tafl›yan Star Alliance'a girme karar› alm›fl ve 9 Aral›k 2006'da girifli düzenleyen protokole imza koymufltur. ‹ttifak üyeli¤ine iliflkin süreç 2007 içerisinde ikmal edilerek 2008 yaz sezonu öncesi kati üyelik tahakkuk edecektir. Elinde bulundurdu¤u A310 uçaklar›ndan 3 adedini 2007 ve 2008 y›llar›nda kargoya çevirmek üzere mezkur uçaklar› kargo dönüflümüne yetkili EADS Grubu fiirketiyle sözleflme imzalam›fl bulunan THY, böylece kargo tafl›mac›l›¤›nda yapaca¤› at›l›mlar›n nüvesini oluflturmufltur. Ortakl›¤›n acentelerle iliflkilerinin yeni bir esasa oturtulmas› ba¤lam›nda, “Komisyon+Teflvik” yerine, “S›f›r Komisyon+Hizmet Bedeli+Teflvik” sistemine 2007 Yaz sezonu itibariyla geçilmifltir. Türk Hava Yollar› ile yat›p kalkan Yönetimimiz ve tüm çal›flanlar›m›z, milletimizi bütün dünyada lay›k›yla temsil etmenin hakl› gururunu tafl›maktad›r. Bu temsilde zaman zaman vuku bulan eksikliklerin giderilmesi ise de¤iflmeyen hedefimizdir. Türk Hava Yollar›'n›n gelece¤ine dair tasavvurlar›m›z, Mustafa Kemal Atatürk'ün “‹stikbal Göklerdedir” yönlendirmesini hayata geçirme projesi olarak beynimizi ve gönlümüzü kuflatm›flt›r. Göreve geldi¤imizde oluflturdu¤umuz 15 y›ll›k perspektifin ikinci befl y›ll›k dilimini de hayata geçirebilmeyi yürekten arzuluyoruz.

Dr. Candan Karl›tekin Yönetim Kurulu Baflkan›

SAYFA

010

Yönetim Kurulu

SAYFA

011

1

2

Dr. Candan Karl›tekin

6

Yönetim Kurulu Üyesi

1960 y›l›nda Ankara'da do¤du. Bo¤aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü 1983 y›l›nda bitirdi. 1983-1988 y›llar›nda State University of New York Albany'de uluslararas› ticaret, finans ve makroekonomik modelleme dallar›nda Master ve Doktora çal›flmalar› yapt›. Daha sonra Devlet Planlama Teflkilat›, Türk Exim Bank, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ve Türkiye Kalk›nma Bankas›’nda çeflitli görevlerde bulundu. Evli ve dört çocuk babas›d›r.

1942 yılında Turgutlu'da do¤du. ‹lk ve orta ö¤retimini Turgutlu'da, liseyi Manisa'da tamamladı. ‹TÜ Makine Fakültesi'nden Ekim 1965 döneminde mezun oldu. 1968 yılında ‹TÜ'de Doktorasını tamamladı. 1973’de Doçent ve 1983’de Profesör ünvanını aldı. 15 doktora tezi ve çok sayıda lisans ve yüksek lisans tezi yönetti. 25 kitap ve 89 bilimsel yayını mevcuttur. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Hamdi Topçu

7

1961 y›l›nda Gaziantep’te do¤du. 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi. Marmara Üniversitesi ‹flletme Kurslarına, 1998 yılında ‹ngiltere'de ‹flletme ve ‹ngilizce dil kurslarına katıldı. Halen Türkiye ‹hracatçılar Meclisi (T‹M) Baflkan Vekili, ‹stanbul Sanayi Odası (‹SO) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, ve (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeli¤i görevlerinde bulunmaktadır. Ziylan fiirketler Grubu Genel Koordinatörü’dür.

1964 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde do¤du. Marmara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldu. Mali müflavirli¤e 1986 yılında Kartal'da baflladı. Halen Kadıköy ilçesinde mali müflavir ve danıflmanlık iflini sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Temel Kotil Yönetim Kurulu Üyesi 1959 y›l›nda do¤an Kotil, ‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) Uçak Mühendisli¤i bölümünden 1983 y›l›nda mezun olmufl, 1986'da ABD'de Michigan Üniversitesi’nde "Uçak Mühendisli¤i" bölümünde yüksek lisans›n›, 1987'de Makine Mühendisli¤i dal›nda ikinci yüksek lisans›n›, 1991'de de Makine Mühendisli¤i bölümünde doktoras›n› tamamlam›flt›r. Doktora sonras›, ‹TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde Yard›mc› Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, 2003 y›l›nda THY'deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yard›mc›s› olarak bafllam›flt›r. 2005 y›l›nda THY Genel Müdürlü¤üne atanm›fl, 2006 y›l›nda da IATA Yönetim Kurulu Üyeli¤ine seçilmifltir. Evli ve üç çocuk babas›d›r.

8

1944 yılında ‹stanbul'da do¤du. ‹stanbul ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi'ni bitirdikten sonra 1966-1967 yıllarında ‹talya Perugia Üniversitesi’nde okudu. 1974'de Doktor, 1978'de Doçent, 1984 yılında ‹statistik ve Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalları’nda Profesör oldu. 1971 yılında Türkiye'de ilk özel havayolu flirketini (Anadolu Havacılık ve Turizm A.fi.) kurdu. Halen ‹stanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Turizm ‹flletmecili¤i Bölüm Baflkanlı¤ı ve ‹stanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlü¤ü görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Atilla Öksüz

‹smail Gerçek Denetleme Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

1963 yılında Çanakkale'nin Çan ilçesi’nde do¤du. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Maliye Bakanlı¤ı Teftifl Kurulu’nda Maliye Müfettifl Yardımcısı olarak çalıflmaya baflladı. 1992-94 yılları arasında ABD'de ekonomi yüksek lisansı yaparak para-banka anabilim dalında MA (Master of Arts) derecesi aldı. 1998 yılından bu yana bir denetim flirketinde ortak Yeminli Mali Müflavir olarak çalıflmaktadır.

1950 do¤umlu olup, 1968 yılında Ankara Kara Harp Okulu, 1969 yılında Topçu ve Füze Okulu, 1973 yılında K.K.K. Havacılık Okulu Pilot Kursu, 1978 yılında Kara Harp Akademisi, 1982 yılında Hava Lisan Okulu ‹ngilizce Kursu, 1985 y›l›nda ABD Kara Kuvvetleri Komuta ve Kurmay Koleji, 1987 y›l›nda Silahlı Kuvvetler Akademisi e¤itimlerini tamamlamıfltır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

5

Prof. Dr. Atefl Vuran Denetleme Kurulu Üyesi

9 4

Mehmet Büyükekfli Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Baflkan Vekili

3

Prof. Dr. O¤uz Borat

Yönetim Kurulu Baflkan›

Prof. Dr. Cemal fianl› Yönetim Kurulu Üyesi 1950 yılında Manisa'da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1977 yılında mezun oldu. 1985 yılında Hukuk Doktoru ünvanını " Milletlerarası Ticari Tahkim" teziyle aldı. Uluslararası Tahkime iliflkin doktora tezini Londra Üniversitesi'ne ba¤lı "Institute of Advanced Legal Studies"te tamamladı. 1987 yılında Yardımcı Doçent, 1990 yılında Doçent, 1996 yılında ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Profesör oldu. fiu an ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Baflkanı’dır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

10

Naci A¤bal Denetleme Kurulu Üyesi 1968 yılında Bayburt’ta do¤du.‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. 1996-1998 yılları arasında ‹ngiltere Exeter Üniversitesi ‹fl ‹daresi Genel ‹flletme Yönetimi (MBA) Programı’nı bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ‹flletme Doktora Programı’na devam etmektedir. Halen Maliye Bakanlı¤ı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ü görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Avrupa’n›n

en h›zl›

büyüyen

havayolu

SAYFA

> TOPLAM TRAF‹K NET‹CELER‹

013

Toplam ücretli yolcu say›s›

Yolcu art›fl›

16,9milyon

% 19,9

2003 y›l›nda bafllatt›¤›m›z büyüme stratejisiyle, hedeflerimizi ad›m ad›m gerçeklefltirmeye devam ediyoruz. 4 y›ll›k baflar› serüvenimizi, filomuzdaki %54,5 büyüme ve %62,6’l›k yolcu art›fl›na ulaflt›rm›fl olman›n verdi¤i gururla sürdürüyoruz.

2006 y›l›nda ülke ve global ekonomideki geliflim, artan uluslararas› ticaret hacmi, hava kargo sektörünü olumlu yönde etkilemifl ve kargo trafi¤imiz %10,3 artarak 159.873 tona ulaflm›flt›r. Tafl›nan kargonun 33.380 tonu iç hatlar, 126.493 tonu d›fl hatlarda gerçekleflmifl olup, 234 milyon USD gelir elde edilmifltir.

2006 y›l›nda yolcu say›m›z bir önceki y›la göre %19,9 art›flla 16,9 milyona ulafl›rken, kapasite ve trafik art›fl oranlar›m›zla da Avrupa Havayollar› Birli¤i de¤erlendirmesinde en h›zl› büyüyen havayolu olmay› baflard›k.

2006 y›l›nda uçufl a¤›m›z›n genifllemesi ve frekans art›fl› en çok Uzakdo¤u ve Afrika’da etkili olmufl, bunun sonucu olarak da Uzakdo¤u’da % 21,7, Afrika’da % 17,3 oran›nda bir kargo art›fl› sa¤lanm›flt›r.

2002

2003

2004

2005

2006

KONMA SAYISI

102.607

100.807

106.493

127.137

152.536

UÇULAN KM (000)

138.059

137.392

147.492

168.901

207.202

ARZ ED‹LEN KOLTUK-KM (M‹LYON)

24.071

24.040

26.481

29.805

36.934

ÜCRETL‹ YOLCU-KM (M‹LYON)

16.594

16.112

18.594

21.317

25.383

68.9

67.0

70.2

71.5

68.7

ARZ ED‹LEN TON-KM (M‹LYON)

3.285

3.229

3.556

3.986

4.874

ÜCRETL‹ TON-KM (M‹LYON)

2.118

2.055

2.333

2.590

3.019

GENEL DOLULUK ORANI (%)

64.5

63.6

65.6

65.0

61.9

10.383

10.420

11.991

14.134

16.946

KARGO (TON)

118.906

117.923

129.984

140.559

155.863

POSTA (TON)

5.999

4.899

4.867

4.415

4.010

FAZLA BAGAJ (TON)

2.187

2.515

2.783

3.714

3.673

10.984

10.239

10.956

11.121

10.324*

YOLCU DOLULUK ORANI (%)

ÜCRETL‹ YOLCU (000)

PERSONEL (YIL SONU TOPLAM)

* THY Teknik A.fi. dahil de¤ildir.

SAYFA

015

D›fl hat yolcu say›s›

Yolcu art›fl›

8,1 milyon

% 15,9 Toplam Yolcu Da¤›l›m›

2003 y›l›nda Türk özel havayolu flirketlerinin sektöre girmesiyle büyüyen iç hat pazar›nda, artan rekabet koflullar›na ra¤men yolcu say›m›z artm›flt›r.

% 1,2 % 1,8

% 44,7

‹ç Hat D›fl Hat

2006 y›l› içerisinde 24 yeni d›fl hat noktas› ile d›fl hatlarda da büyümesini sürdüren Ortakl›¤›m›z, Hac-Umre seferleri ile tafl›d›¤› yolcu say›s›n› da 300.000’e ulaflt›rm›flt›r.

Özel Kira Hac

% 52,3

DIfi HATLAR

8.041

KONMA SAYISI

6.937

6.141

5.389

5.413

D›fl Hatlar Yolcu Say›s› (000)

UÇULAN KM (000)

2003

2004

2005

2004

2005

2006

54.936

61.689

73.626

109.276

109.305

118.758

132.852

161.920

20.213

20.177

22.228

24.348

29.811

ÜCRETL‹ YOLCU-KM (M‹LYON)

13.862

13.322

15.358

17.301

20.170

68.6

66.0

69.1

71.1

67.7

ARZ ED‹LEN TON-KM (M‹LYON)

2.817

2.751

3.041

3.339

4.068

ÜCRETL‹ TON-KM (M‹LYON)

1.840

1.772

2.008

2.196

2.515

GENEL DOLULUK ORANI (%)

65.3

64.4

66.0

65.8

61.8

5.413

5.389

6.141

6.937

8.041

KARGO (TON)

92.560

91.295

101.184

111.326

123.777

POSTA (TON)

4.240

3.610

3.544

3.327

2.715

FAZLA BAGAJ (TON)

1.291

1.438

1.784

2.224

2.213

YOLCU DOLULUK ORANI (%)

2006

2003 50.848

ARZ ED‹LEN KOLTUK-KM (M‹LYON)

ÜCRETL‹ YOLCU (000)

2002

2002 51.065

‹Ç HATLAR 8.906 7.197

5.850

5.031

4.970

‹ç Hatlar Yolcu Say›s› (000)

2002

2003

2004

2005

2006

KONMA SAYISI

51.542

49.959

51.557

65.448

78.910

UÇULAN KM (000)

28.782

28.087

28.734

36.049

45.282

ARZ ED‹LEN KOLTUK-KM (M‹LYON)

3.858

3.863

4.253

5.457

7.123

ÜCRETL‹ YOLCU-KM (M‹LYON)

2.732

2.790

3.236

4.016

5.213

YOLCU DOLULUK ORANI (%)

70.8

72.2

76.1

73.6

73.2

ARZ ED‹LEN TON-KM (M‹LYON)

468

478

515

647

806

ÜCRETL‹ TON-KM (M‹LYON)

278

283

325

394

504

GENEL DOLULUK ORANI (%)

59.4

59.2

63.1

60.9

62.5

ÜCRETL‹ YOLCU (000)

4.970

5.031

5.850

7.197

8.906

KARGO (TON)

26.346

26.628

28.800

29.233

32.085

POSTA (TON)

1.759

1.289

1.323

1.088

1.295

896

1.077

999

1.490

1.460

FAZLA BAGAJ (TON) 2002

2003

2004

2005

2006

SAYFA

> TOPLAM TRAF‹K NET‹CELER‹

017

Avrupa’da yolcu say›s›

Uzakdo¤u’da yolcu art›fl›

5,4 milyon

% 26,9

Geliflen filomuza paralel olarak yapılan bölgesel kapasite planlaması, baflta Uzakdo¤u olmak üzere, son derece olumlu sonuçlar vermifltir.

karflılamıfltır. Afrika bölgesinde, kapasite art›fl›m›z›n üzerinde trafik art›fl› sa¤lanm›fl olup, yolcu say›m›z % 6,1 oran›nda yükselmifltir.

Avrupa’daki yo¤un rekabet koflullarına ra¤men, yolcu sayımızı % 17 artırarak 5,4 milyona çıkartırken, Uzakdo¤u’daki % 31’lik kapasite artıflımız, % 27’lik yolcu artıflıyla beklentilerimizi

2006 yılında açtı¤ımız 24 yeni dıfl hat noktasının zaman içinde gösterdi¤i olumlu geliflim ise planlamamızın do¤rulu¤unu teyid eder niteliktedir.

Bölgelere Göre Tarifeli Yolcu Da¤›l›m›

%3

%4 %10,1

%12,2

Avrupa

%70,7

Uzakdo¤u Ortado¤u Afrika Toplam K. Amerika

Arz Edilen Koltuk-Km De¤iflim (%)

Ücretli Yolcu-Km De¤iflim (%)

Yolcu Say›s› De¤iflim (%)

Kargo+Posta (Ton) De¤iflim (%)

AVRUPA

23.1

18.3

17.1

8.6

UZAKDO⁄U

31.3

22.1

26.9

22.3

ORTADO⁄U

32.2

17.2

12.6

5.1

K. AFR‹KA

8.7

9.1

6.1

5.1

D. AFR‹KA

-

-

-

-

B. AFR‹KA

-

-

-

-

-2.0

-2.4

-2.2

-5.8

K. AMER‹KA

SAYFA

> TOPLAM TRAF‹K NET‹CELER‹

152.536

019

127.137 106.493

100.807

102.607

109.028

117.916

113.964

108.155

99.109

Konma Say›s› (Adet)

Arzedilen koltuk-km art›fl›

Ücretli yolcu-km art›fl›

% 23,9

% 19,1

Tafl›nan Ücretli Yolcu (000)

16.946 14.134 10.420

12.031

10.266

10.504

10.410

1997

1998

1999

10.277

2000

2001

11.991

10.383

2002

2003

2004

2005

2006

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

207.202

Arz Edilen Koltuk-Km ve Ücretli Yolcu-Km Geliflimi

168.901

147.491

137.392

138.058

143.617

149.349

138.742

129.665

123.083

Uçulan Km (000)

29.805 19.992

21.416

23.101

26.001

13.705

13.814

1997

1998

13.903

1999

2000

25.383

26.481 24.890

24.071

24.040 21.317 18.594

17.396

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

36.934

15.679

16.594

16.113

2001

2002

2003

ARZ. KOLTUK-KM (M‹LYON)

2004

2005

2006

ÜCR. YOLCU-KM (M‹LYON)

Yolcu Doluluk Oran› (%)

68,7

71,5

70,2

67,0

68,9 63,0

66,9 60,2

64,5

68,6

Kargo ve Posta Geliflimi (Ton)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

159.873 144.974 134.851

130.337 99.075

124.905 122.822

114.847

109.426

107.042

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Filomuz

hem büyüyor

hem gençlefliyor

SAYFA

> F‹LOMUZ

021

A340-300

A330-203

A310-300

A321

Uçak Adedi: 7 Filo Yafl›: 10,66 Toplam Koltuk Kapasitesi: 1.897 Toplam Uçulan Saat: 32.608 Toplam Uçulan Km: 23.986.946 Ortalama Günlük Uçufl Saati: 13:07 Azami Menzil: 11.952 km Maksimum Kargo Kapasitesi: 44.836 kg /152,80 m3

Uçak Adedi: 5 Filo Yafl›: 0,73 Toplam Koltuk Kapasitesi: 1.250 Toplam Uçulan Saat : 17.328 Toplam Uçulan Km: 11.767.379 Ortalama Günlük Uçufl Saati: 12:58 Azami Menzil: 12.300 km Maksimum Kargo Kapasitesi: 37.500 kg /109,00 m3

Uçak Adedi: 6 Filo Yafl›: 18,98 Toplam Koltuk Kapasitesi: 1.294 Toplam Uçulan Saat: 21.540 Toplam Uçulan Km: 13.709.829 Ortalama Günlük Uçufl Saati: 9:52 Azami Menzil: 8.100 km / 8.980 km Maksimum Kargo Kapasitesi: 24.995 kg-21.820 kg / 68,20 m3-54,16 m3

Uçak Adedi: 9 Filo Yafl›: 6,47 Toplam Koltuk Kapasitesi: 1.734 Toplam Uçulan Saat: 27.720 Toplam Uçulan Km: 14.340.359 Ortalama Günlük Uçufl Saati: 9:47 Azami Menzil: 2.250 km / 3.200 km Maksimum Kargo Kapasitesi: 12.837 kg-11.548 kg / 58 m3-46,49 m3

Filoya kat›lan 25 adet yeni nesil uçakla filo yafl›m›z 7,3’e inerken, uçak say›m›z %24.4 artarak 103’e ulaflm›flt›r. Buna ek olarak 2007 y›l› için 9 adet, 2008 y›l› için ise 19 adet olmak üzere toplam 28 adet uça¤›n filoya girifli planlanm›flt›r. 2006 y›l›nda al›nan 3 adet A310 yolcu uça¤›m›z›n kademeli olarak kargo uça¤›na dönüfltürülmesi karar› do¤rultusunda, ilki 2007 y›l›nda olmak üzere dönüflümleri tamamlanarak filoya dahil edilecektir.

SAYFA

> F‹LOMUZ

023

A320

A319

B737-800

B737-400

Uçak Adedi: 15 Filo Yafl›: 4,87 Toplam Koltuk Kapasitesi: 2.191 Toplam Uçulan Saat: 46.876 Toplam Uçulan Km: 23.385.075 Ortalama Günlük Uçufl Saati: 9:19 Azami Menzil: 3.350 km Maksimum Kargo Kapasitesi: 9.435 kg / 37,42 m3

Uçak Adedi: 2 Filo Yafl›: 0,68

Uçak Adedi: 41 Filo Yafl›: 4,81 Toplam Koltuk Kapasitesi: 6.765 Toplam Uçulan Saat: 153.025 Toplam Uçulan Km: 89.801.017 Ortalama Günlük Uçufl Saati: 11:48 Azami Menzil: 4.755 km Maksimum Kargo Kapasitesi: 8.408 kg / 45,05 m3

Uçak Adedi: 17 Filo Yafl›: 14,48 Toplam Koltuk Kapasitesi: 2.548 Toplam Uçulan Saat: 50.503 Toplam Uçulan Km: 23.670.625 Ortalama Günlük Uçufl Saati: 8:17 Azami Menzil: 3.550 km Maksimum Kargo Kapasitesi: 7.491 kg / 39,22 m3

Toplam Koltuk Kapasitesi: 252 Toplam Uçulan Saat: 4.523 Toplam Uçulan Km: 2.127.301 Ortalama Günlük Uçufl Saati: 9:16 Azami Menzil: 3.704 km Maksimum Kargo Kapasitesi: 6.786 kg

2006 y›l›nda bölgesel tafl›mac›l›kta kullan›lmak üzere al›nan 2 adet A319 tipi uçakla birlikte, 102 adedi yolcu ve bir adedi kargo olmak üzere 103 uça¤a ulaflan filomuzun, toplam koltuk kapasitesi de 17.931’e yükselmifltir.

A310-304 KARGO UÇA⁄I Uçak Adedi: 1 Filo Yafl›: 17,60 Toplam Uçulan Saat: 3.627 Toplam Uçulan Km: 2.273.967 Ortalama Günlük Uçufl Saati: 9:58 Azami Menzil: 6.200 km Maksimum Kargo Kapasitesi: 36.000 kg / 200 m3

2006 Y›l Sonu ‹tibar›yla Filo

Toplam Koltuk Kapasitesi (Y›l Sonu)

Uçak Tipi 17.931

14.419 11.917

12.109 10.855

2000

2001

10.672

2002

10.598

2003

2004

2005

2006

Adedi

Filo Yafl›

Toplam Kapasite

(Dönem)

(Koltuk)

Yolcu Uçaklar› A340

7

10,66

1.897

A332

5

0,73

1.250

A310

6

18,98

1.294

B737-400

17

14,48

2.548

B737-800

41

4,81

6.765

A320

15

4,87

2.191

A321

9

6,47

1.734

A319

2

0,68

252

1

17,60

103

7,3

Kargo Uça¤› A310-304 Toplam

17.931

26 > 29 30 > 33 34 > 35 36 > 39 40 > 45 46 > 47 48 > 49

Üretim Planlama Pazarlama Sat›fl Kalite Anlay›fl›m›z CIP Yolcu Hizmetleri Kabin Konsepti ‹kram

50 > 51 52 > 53 54 > 55 56 > 57 58 > 61 62 > 63

Kabin Kokpit ‹nsan Kaynaklar› E¤itim THY Teknik A.fi. Bilgi Teknolojileri

Faaliyetleri

Büyüyen

network

global

tafl›y›c›

SAYFA

> ÜRET‹M PLANLAMA

027

132

10:31 Günlük uçak kullan›m›

Uçufl noktas›

Daha güçlü network yap›s› Her geçen gün daha da çetinleflen sektördeki global rekabet flartlar› Ortakl›¤›m›z› sadece yerel pazarlarda yolcu tafl›mac›l›¤› yapan bir havayolundan ziyade, global bir tafl›y›c› olarak dünya pazarlar›nda uluslaras› yolcu tafl›mac›l›¤› yapan küresel bir network tafl›y›c›s› olmaya zorlamaktad›r. Bu çerçevede Ortakl›¤›m›z, misyonuna uygun olarak Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Orta Do¤u ülkeleri ile Uzak Do¤u, Amerika ve Avrupa ülkeleri aras›nda köprü vazifesi görmek amac›yla uçufl tarifemizi bu bölgeler aras›nda daha çok ba¤lant› imkan› sa¤layacak ve ‹stanbul’u önemli bir uluslararas› uçufl merkezi(hub) haline getirecek sürekli küçük iyilefltirmeler ile büyük yol alm›flt›r. 2006 y›l›nda Ortakl›¤›m›z›n d›fl hatlarda tafl›d›¤› toplam yolcu say›s› bir önceki y›la göre %16.9 artarken, d›fl hat noktalar›m›z aras›nda seyahat eden transit yolcu say›s› %34.3 artm›flt›r.

D›fl hatlarda kapasite art›fllar› Yolcu ve gelir art›fl› olan hatlarda frekans ve kapasite art›fl›na gidilirken, geçti¤imiz y›llarda birleflik icra edilen Bangkok, Singapur ve Hong Kong seferleri non-stop olarak uygulanmaya bafllanm›fl ve bu hatlarda arz edilen kapasite yaklafl›k olarak 2 kat›na ç›kar›lm›flt›r.

göstermifltir. Sistemin en güzel yan› piyasada oluflan arz/talep dengesine göre belirlenen ücretlerle sat›fl yap›larak, hem yolculara uygun ücretle bilet sa¤lanmas› hem de artan yolcu say›s›yla birlikte flirket gelirlerinin artmas›d›r. Ayr›ca havalimanlar›nda yo¤un olmayan saat dilimlerindeki uçufllar›m›z› cazip hale getirirken, ülkemizin kaynaklar›n›n daha verimli kullan›lmas›na da katk› sa¤lanm›flt›r.

‹ç hatlarda kapasite art›fllar› Ankara, ‹zmir, Antalya ve Adana gibi büyük flehir merkezlerine uçufllar›m›z yo¤unlaflt›r›lm›fl olup, saat bafl› uçufl seçenekleri sunulmufltur. 17 May›s 2006 tarihi itibariyle filomuza 2 adet Airbus 319 uça¤›n›n kat›lmas› ile daha önceki tarife dönemlerinde sadece Ankara’dan uçtu¤umuz Ad›yaman, A¤r›, Batman, Erzincan, Elaz›¤, Kahramanmarafl, Kars, fianl›urfa, Mardin, Mufl illerimize ‹stanbul’dan da direkt seferler planlanm›flt›r.

Uçak ütilizasyonu / prodüktivite art›r›m› Uçaklar›m›z›n en verimli flekilde kullan›lmas›n› temin etmek maksad›yla tarifemiz son teknoloji yaz›l›mlar ile optimize edilmifl ve bir önceki y›l 2006 y›l› itibariyle uçak ütilizasyonu bir önceki y›la göre %1.8 art›r›lm›flt›r. Bu ütilizasyon art›fl› ile uçak sahiplenme maliyetlerinde düflüfl kaydedilmifl ve sektördeki düflük maliyetli tafl›y›c›lar karfl›s›nda rekabet gücümüz artm›flt›r.

Gelir yönetimi Uçufl a¤›n›n gelifltirilmesi / yeni uçufl noktalar› Ortakl›¤›m›z›n 2006 y›l› içerisinde gerçeklefltirdi¤i 24 yeni hat aç›l›fl›yla birlikte d›fl hat say›s› 103’e ulaflm›flt›r. 103 d›fl ve 29 iç hat ile 132 noktaya ulaflan THY, uçufl nokta say›s› olarak Avrupa’n›n 5. büyük havayolu konumuna ulaflm›flt›r.

Türk Hava Yollar› 1 Kas›m 2005 tarihinden itibaren uygulamaya koydu¤u “Dinamik Gelir Yönetimi” ile yolcular›na daha uygun ücretle seyahat etme olana¤› sa¤lam›flt›r. THY’nin, yolcular›na daha uygun fiyatlarla uçma f›rsat› sunmak amac›yla uygulad›¤› yeni ücretlendirme modeliyle 25 Ocak 2006 tarihi itibariyle elde edilen rakamlar yolcular›m›z›n üçte birinin uygun fiyatlarla seyahat etti¤ini

Günlük Uçak Kullan›m› 10:31 10:21 10:07

10:12

9:47

2002

2003

2004

2005

2006

SAYFA

> ÜRET‹M PLANLAMA

029

Özel kira seferleri

Umre seferleri

D›fl hat ilave seferleri

Gerçeklefltirilen tarifeli seferler d›fl›nda, zaman›n ve filonun daha verimli kullan›lmas›na yönelik gerçeklefltirilen 551 adet özel kira seferinden, 20,5 milyon Euro’luk gelir elde edilmifltir. 2005-2006 y›l› Hac dönemi olan 03 Aral›k 2005-13 fiubat 2006 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen 766 adet Hac ilave seferi ile 166.543 yolcu tafl›n›rken, 2006-2007 y›l› Hac dönemi olan 22 Kas›m 2006-03 fiubat 2007 tarihleri aras›nda 792 seferle, 182.135 adet yolcu tafl›nm›flt›r.

Umre seferleri Hac seferleri dönemi haricinde kalan 10 ayl›k dönemde gerçekleflmekte olup, 2006 y›l›nda icra edilen Umre ilave seferlerinde tafl›nan yolcu say›s› bir önceki Umre dönemine göre %20 artarak tek yönde yaklafl›k 55.000 yolcuya ulaflm›flt›r.

2006 y›l› içerisinde toplam 305 sefer icra edilmifl olup, yaklafl›k 13 milyon dolarl›k gelir elde edilmifltir.

‹ç hat ilave ve intikal seferleri 2006 y›l› içerisinde gerçeklefltirilen 1.403 adet ilave ve intikal seferle yaklafl›k olarak 108,000 yolcu tafl›nm›fl ve tahmini 8,5 milyon USD gelir elde edilmifltir.

Slot koordinasyon ‹stanbul Atatürk Havaliman›’nda sefer say›s›, 2006 Yaz Tarife döneminde, 2005 Yaz Tarife dönemine göre, %15 oran›nda artm›flt›r. D›fl hat seferlerinde azalma olmakla birlikte, iç hatlardaki art›fl toplam trafikte de art›fla yol açm›flt›r.

Bir y›lda

24 yeni d›fl hat

tarihi bir rekor

SAYFA

> PAZARLAMA VE SATIfi

031 Sat›fl gelirleri

3,8 milyar YTL

Dünyan›n her noktas›na uçmay› hedefleyen Ortakl›¤›m›z, büyüme yönünde sürdürdü¤ü stratejisini Star Alliance’a girme karar›yla da desteklemifltir. Alliance üyesi partnerlerimizle yap›lan yeni codeshare anlaflmalar› ile, yolcular›m›z›n seferimizin olmad›¤› noktalara da ulaflt›r›lmas› hedeflenmifltir. Mevcut codeshare anlaflmalar›m›za yenileri eklenmeye devam etmektedir. TAP Portekiz Havayollar› ve Kenya Havayollar› ile gerçeklefltirilen codeshare anlaflmalar› ile art›k Güney Amerika ve Afrika’n›n birçok noktas›na ulafl›lmaktad›r. 2003 y›l›nda bafllad›¤›m›z Elektronik Bilet uygulamas›, 2006 y›l›nda bütün iç hat noktalar›na ulaflm›flt›r. 2005 y›l›nda Elektronik Biletleme yapan 31 d›fl hat noktas›na, 2006 y›l›nda 29 d›fl hat noktas› daha eklenmifltir.

Avrupa LJUBLJANA ROSTOV DONETSK KAZAN BELGRADE STPETERSBURG HELSINKI VENICE DUBLIN RIGA EKATERINBURG DNEPROPETROVSK MINSK DUSHANBE

Uzakdo¤u MUMBAI OSAKA

Ortado¤u

Yeni Hatlar

2006 y›l›nda açt›¤›m›z 24 yeni d›fl hat noktas› ile THY tarihinde bir ilk gerçeklefltirilmifltir. Ortado¤u’da 5, Güney Avrupa ve Balkanlar’da 3, Afrika’da 3, Uzakdo¤u’da 2, Kuzey Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri’nde 11 yeni nokta uçufl a¤›m›za kat›lm›flt›r.

ABU DHABI TABRIZ DOHA SANAA MUSCAT

Afrika ADDIS ABABA KHARTOUM LAGOS

Gelirdeki art›fl

% 29,1

Art›k

devler

ligindeyiz

SAYFA

033

162 ÜLKE

927

DEST‹NASYON

17.500 GÜNLÜK UÇUfi

STAR ALLIANCE fiirketimize sa¤layaca¤› avantajlar > Gelir Artıflı > Maliyet Azaltımı > Bilgi, Teknoloji ve Tecrübe Paylaflımı > Ortak Marka Kullanımı

> Yolcuya daha fazla noktaya uçma imkanı sa¤lanması > Yolcunun Star Alliance’a üye havayollarında mil kazanabilmesi ve kullanabilmesi > Yolcunun di¤er üye havayollarının lounge’larını kullanılabilmesi

> Yolcunun tek bir havayolundan aldı¤ı bilet ile ba¤lantılı uçabilmesi ve bagajının varaca¤ı noktaya ba¤lanabilmesi > Özel statüdeki FFP üyelerine tüm ittifaka üye havayollarında aynı önceliklerin sa¤lanması

S›f›r hata

yüksek kalite

müflteri memnuniyeti

SAYFA

> KAL‹TE ANLAYIfiIMIZ

035

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi projesine bafllanm›flt›r.

Türk Hava Yollar›’nda kalite yönetimi Rekabetin en yo¤un yafland›¤› alanlardan biri olan havac›l›k sektöründe, müflteri beklentilerini karfl›layacak flekilde ürün ve hizmet sunumunu gerçeklefltirmek bir havayolunun devaml›l›¤›n› sa¤lamas›nda önemli bir etkendir. Bu kritik önemin bilincinde olan THY A.O. tüm ürün ve hizmetlerinde, müflteri beklentilerini karfl›layacak Toplam Kalite anlay›fl›n› benimseyerek TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesini alm›flt›r.

Kalite politikam›z > Hizmette mükemmelli¤i aramak. Faaliyetlerimizde ulaflt›¤›m›z noktalar, bizim için mükemmellikte yeni aray›fllar›n bafllang›c›d›r. > Yaflam›n de¤erinin fark›nda olarak, uçufl emniyeti ve güvenli¤ine önem vermek. Donan›ml› insan kayna¤›m›z, uçufl emniyeti ve güvenli¤ini sa¤lamak için “s›f›r hata” odakl› çal›fl›r. > Müflteri odakl› bir yaklafl›m sergilemek. Müflteri memnuniyeti, önerisi ve flikayeti etkin bir flekilde de¤erlendirilir. > Çal›flanlar›m›zla fark yaratmak. Yapt›¤› iflin müflteriye sunulan hizmete kataca¤› de¤erin bilincindeki çal›flanlar›m›zla hizmet üretilir. > Geliflmifl teknolojiyi kullanmak. Rekabet avantaj› sa¤layacak

teknolojiler takip edilerek, kullan›lmas› sa¤lan›r. > Genifl ve güçlü bir uçufl a¤›n› sürekli k›lmak. Uçufl yo¤unlu¤u, mesafesi, süresi, yolcu say›s›, kargo miktar› ve uçak filosu, uçulan nokta say›s› bak›m›ndan dünyada önde gelen havayolu flirketlerinden biri olmaya çal›fl›l›r. > Dünya çap›nda entegre bir havac›l›k kuruluflu kimli¤ini sürdürmek. Mühendislik, bak›m, teknik e¤itim, ticari e¤itim ve uçufl e¤itim hizmetlerimizin flirketimize katma de¤eri sürekli art›r›l›r. > Dünya sivil havac›l›¤›nda söz sahibi olmak. Ulusal ve uluslararas› sivil havac›l›k organizasyonlar›n›n yönetiminde, faaliyetlerinde ve ald›¤› kararlarda etkin rol al›n›r.

> Sosyal sorumluluk bilincinde hareket etmek. Sosyal konularda toplumun faydalanaca¤› projelerin gerçekleflmesi desteklenir. > ‹fl ortaklar›m›zla güç birli¤i yapmak. fiirketimizin karl›l›¤›, dünya ölçe¤inde istikrarl› büyümesi ve uzun vadeli baflar›s›n›n süreklili¤i için; acenteler, hissedarlar, tedarikçiler ve di¤er ifltiraklerimizle ortak hareket edilir. > Etkinli¤i ve verimlili¤i art›rmak. Tüm ifl süreçlerimizde; planlanan sonuçlara ilk seferde ve uygun kaynaklar ile ulafl›lmas›na çal›fl›l›r. > Kalite Yönetim Sistemi flartlar›na uymak ve etkinli¤ini sürekli iyilefltirmek. Sistem sürekli gözden geçirilip iyilefltirme f›rsatlar› yarat›l›r.

Konforun yeni standard›

CIP

SAYFA

> CIP

037

A¤›rlad›¤›m›z konuk

234.676

Yolcular›na uçufl öncesi ve sonras› en iyi hizmeti sunmay› ilke edinen THY, Yer Hizmetleri kapsam›ndaki faaliyetlerini her geçen gün iyilefltirmeye devam etmektedir. YEN‹ CIP SALONUMUZ... Yurtd›fl›na gidecek yolcular›m›z›n uçufl öncesinde daha konforlu bir ortamda vakit geçirmelerini sa¤lamak amac›yla aç›lan yeni CIP Salonu’ndan, Business Class biletli yolcular ile Türk Hava Yollar›’n›n Özel Yolcu Program› olan Miles&Smiles’›n Elit ve Elit Plus kart› sahibi üyeleri yararlanabilmektedir. Salonun dekorasyonunda modern tasar›m ve saray mimarisini ayn› anda görmek mümkündür. Modern tasar›m› tercih eden yolcular›m›z›n yan›s›ra, tarihi dokudan vazgeçemeyen yolcular›m›z için de Dolmabahçe Saray› mimarisi örnek al›narak infla edilen salon, Büyük Salon, Business Center, Toplant› Odas›, Kütüphane, Çocuk Odas›, Dinlenme ve Masaj Odas› ile Sigara Odas›’ndan oluflmaktad›r.

SAYFA

> CIP

039

Ayr›cal›klar dünyas›...

CIP Salonumuz bu yeni görüntüsünün yan› s›ra, konumu itibariyle THY kontuarlar›, THY ofisleri ve pasaport kontrol bölgelerine yak›n olufluyla da yolcu memnuniyetini art›rmaktad›r. 2006 y›l›nda 234.676 yolcu salondan faydalan›rken, Business Class, Elite ve Elite Plus kart› sahibi yolcular›m›z için D›fl Hatlar Terminaline özel girifl imkan› (E-girifli), özel check-in bankolar›, bagajlar için özel tan›t›c› etiketler, pasaport kontrolünde Business Class ve Elite Plus kart› sahibi yolcular›m›z için ayr› geçifl imkan› (15 numaral› pasaport kontrol bankosu) gibi ayr›cal›klar sunulmaktad›r. Türk Hava Yollar› ile seyahat eden yolcular›m›za yepyeni izole edilmifl d›fl hatlar terminali konsepti ile daha konforlu ve ayr›cal›kl› bir seyahat sa¤lanm›flt›r.

Hedef hizmet kalitesinde

1

numara

SAYFA

> YOLCU H‹ZMETLER‹

041

Zaman›nda kalk›fl oran›m›z

%83,9 Hizmet kalitemiz art›yor Zaman›nda kalk›fl ve en az bagaj kayb› s›ralamas›nda, Avrupa’n›n önde gelen havayollar›n› geride b›rakman›n gururunu, bu baflar›n›n mimarlar› olan personelimizle paylafl›yoruz. Türk Hava Yollar›, Avrupa Hava Yollar› Birli¤i’nin (AEA) servis kalitesi de¤erlendirme kriterlerinden biri olan Zaman›nda Kalk›fl Oran›’n›, 2006 y›l›ndaki baflar›l› operasyonlar› ve personelinin bu konudaki özverili çal›flmalar›yla yüzde 83,9’a yükselmifltir. THY, 2005 y›l›nda 127 bin 137 olan sefer say›s›n› yüzde 48.7 art›flla birlikte 152 bin 536’ya ç›karmas›na ra¤men zaman›nda kalk›fl oran›n› 7 puan daha art›rarak büyük bir baflar› elde etmiflir. Müflteri memnuniyetini do¤rudan etkileyen zaman›nda kalk›fl oran› al›nan önlemlerin ve planlanan çal›flmalar›n sonucunda 2005 y›l›nda yüzde 76,5 iken 2006 y›l›nda yüzde 83,9 seviyesine ulaflm›flt›r. THY’nin 2006 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i zaman›nda kalk›fl oran›, AEA ortalamas› olan 78,5’in üzerindedir. Zaman›nda kalk›fl oran›m›z›n iyilefltirilmesi yönünde gelifltirilen stratejilerin bafl›nda gelen insan faktörüne yap›lan yat›r›m, 2006 y›l›nda sonuç vermifltir. Yer hizmetlerine al›nan 200 yeni personelin kat›l›m› ve verimlilik art›fl›yla yüzde 83,9 seviyesine yükselen zaman›nda kalk›fl oran›yla THY, Avrupal› 10 büyük havayolu aras›nda ikinci s›raya yerleflmifltir.

Zaman›nda kalk›fl oran›n›n iyilefltirilmesi için al›nan önlemler Emniyetli ve zaman›nda kalk›fl hedefine ulaflmak için ilk uygulama olarak, Ocak 2006 tarihinden itibaren uçufllarda 5 dakika erken kap› kapatma hedefi konulmufltur. Planlanan kalk›fl saatinden 5 dakika önce kap› kapatma uygulamas› hedefine ulaflm›fl ve ‹stanbul’da yüzde 50, di¤er istasyonlarda ise yüzde 8090 baflar› sa¤lanm›flt›r. Öte yandan bir network tafl›y›c›s› durumundaki Türk Hava Yollar›, önemli oranda ba¤lant›l› yolcu tafl›maktad›r. Transfer noktas› olan ‹stanbul’da transit yolcu ve bagaj kaynakl› tehirleri minimize etmek amac›yla iç hatlardan ‹stanbul’a yo¤un transit

yolcu tafl›yan uçufllarda 10 dakika erken kap› kapatma hedefi uygulamaya geçirilmifltir. Bu uygulama sayesinde yurtiçinden gelip yurtd›fl›na ya da di¤er yurtiçi noktalara transit olarak geçen yolcular gecikmeye u¤ramadan uçufllar›na devam edebilmifltir.

En az bagaj kayb›nda Avrupa ikincisi... Avrupa Hava Yollar› Birli¤i’nin (AEA) servis kalitesi de¤erlendirme kriterlerinden bir di¤eri ise havayollar›n›n 1.000 yolcu bafl›na düflen kay›p bagaj say›s›d›r. Türk Hava Yollar› 2006 y›l›nda bu alanda da baflar›s›n› devam ettirerek Avrupal› havayollar› aras›nda en az bagaj kaybeden ikinci havayolu olmufltur. 

SAYFA

043

Online check-in say›s›ndaki art›fl

Web sat›fllar›ndaki art›fl

Ça¤r› say›s›

%240 %190 6,7

milyon

444 0 THY

www.thy.com

Online ‹fllemler

THY’nin en önemli pazarlama ve sat›fl kanal› olan Ça¤r› Merkezimiz taraf›ndan, 2006 y›l›nda 6.654.601 adet ça¤r› al›nm›fl ve %98’i cevapland›r›lm›flt›r. 2006 y›l›nda 2005 y›l›na göre gelen ça¤r›lar %24 artm›fl, ça¤r› cevaplama oran› ise 2005 y›l›na göre %39 artm›flt›r. Telefonla bilet sat›fl hizmeti ile yolcular›m›za sat›fl ofisine gitmeden direkt check-in yapt›r›p uçabilme olana¤› sunularak zamandan tasarruf ve müflteri memnuniyeti sa¤lanm›flt›r. THY Ça¤r› Merkezi “‹stanbul Call Center Awards 2006” yar›flmas›nda ‘Performans Ba¤lam›nda Y›l›n En ‹yi Ça¤r› Merkezi Geliflimi’ kategorisinde birincilik ödülünü alm›flt›r. 2006 y›l›nda istihdam edilen personel ile ça¤r› merkezi kapasitesi ayn› anda 235 personel ile hizmet verebilecek kapasiteye gelmifltir; böylece yolcular›m›za ortalama ilk 20 saniyede hizmet verilmifl, müflteri memnuniyeti sa¤lanm›flt›r.

2006 y›l›nda yenilenerek ‘Global Gateway’ konsepti çerçevesinde yay›na bafllayan THY web sitesi, 2006 y›l› Alt›n Örümcek yar›flmas›nda ‘E-Ticaret’ dal›nda birinci olmufltur. 2006 sonu itibariyle web sitemiz, 34 ülke ve 17 farkl› dil seçene¤i ile hizmet vermektedir. Online sat›fllara 2001 y›l›nda bafllayan web sitemiz, yolcu memnuniyetini amaçlayarak yapt›¤› kampanyalarla, sat›fllar›n› katlayarak art›rmaktad›r. Buna paralel olarak yap›lan iyilefltirme çal›flmalar› çerçevesinde; bir alternatif ödeme kanal› olarak ‘web bankac›l›¤›’ uygulamas› bafllat›lm›fl, para birimi konvertible olmad›¤›ndan online sat›fl yap›lamayan noktalara yönelik gelifltirilen bir çözüm ile 2006 y›l› içinde 20’nin üzerinde yeni noktada web sat›fllar›m›z bafllam›flt›r. Bir önceki seneye göre web sat›fllar› ciro baz›nda yaklafl›k %190 oran›nda artarken, sat›lan bilet adedinde de %300’lük art›fl kaydedilmifltir. Web sitemizden yap›lan sat›fllar›n %95’i E-Bilet olarak gerçekleflmifltir. Yolcular›m›za kolayl›k sa¤lamada büyük önem tafl›yan online hizmetler etkinlefltirilerek gelifltirilmifltir. Rezervasyon, bilet sat›fl, online check-in, koltuk ve yemek seçimi gibi kolayl›klar›n yan›na, online binifl kart› bas›m› da eklenerek, yolcular›m›z›n uçufl öncesindeki tüm ifllemleri online ortamda yapabilmelerine imkan verilmifltir.

Yolcular›m›z›n zaman› bizim için de¤erlidir. Bu nedenle sundu¤umuz online hizmetleri her geçen gün gelifltirmek ve daha çok noktaya ulaflt›rmak en büyük hedefimizdir. Bu hedefe ulaflt›¤›m›z›n en güzel göstergesi ise online check-in hizmetinden faydalanan yolcu say›s›n›n 2005 y›l›nda 322.389 iken, 2006 y›l›nda 1.096.553’e, self checkin hizmetinden faydalanan yolcu say›s›n›n ise 2005 y›l›nda 12.083 iken 2006 y›l›nda 240.775’e yükselmesidir.

SAYFA

> YOLCU H‹ZMETLER‹

045

219.257 Yeni üye

Müflteri iliflkileri yönetimi Hizmet alanım›z› geniflletmeye ve kalitemizi artırmaya yönelik yolcularım›z›n beklenti ve önerilerinin de¤erlendirildi¤i anket sonuçlar›na göre, THY’yi tercih etme sebeplerinin baflında uçufl güvenli¤i geliyor. THY yolcularının büyük ilgi gösterdi¤i arafltırmada yolcularım›z›n THY’yi tercih etmelerinin nedenleri aras›nda milli havayolu oluflumuz, tecrübemiz, direkt uçufl imkanlar›m›z, varıfl-kalkıfl saatlerindeki hassasiyetimiz, uça¤a binifl ve uçufl s›ras›ndaki hizmet kalitesinin de etkili bir rol oynad›¤› görülmüfltür.

Miles&Smiles Türk Hava Yollar›'n›n yeni, farkl› ve avantajl› Frequent Flyer program› Miles&Smiles, müflterilerinin hayat›n› kolaylaflt›racak birçok f›rsat› beraberinde getirirken, mil kazanma ve kazan›lan milleri gönüllerince harcama imkan› sunmaktad›r. 2006 y›l›nda programa kat›lan 219.257 yeni üye ile 925.663'e ulaflan üye say›m›z, bir önceki y›la göre yaklafl›k %20 oran›nda bir art›fl göstermifltir. Üye say›m›z›n art›fl› karfl›s›nda sundu¤umuz üründe de farkl›l›k yaratmak ad›na 2 seviyeli kart›m›z 4'e ç›kart›larak, ayr›cal›k yelpazesi geniflletilmifltir. Classic Kart ve Elit Kart'a ek olarak Classic Plus ve Elit Plus kartlar› müflterilerimizin kullan›m›na sunulmufltur.

CLASSIC KART Miles&Smiles Program›na Classic Kart ile Merhaba deyin. Miles&Smiles program›m›z›n bafllang›ç kart› olan Classic Kart ile üyelerimiz Türk Hava Yollar›, American Airlines ve Lufthansa ile gerçeklefltirecekleri uçufllarda mil kazanabilir, self-service check-in kiosklar›n›n bulundu¤u havaalanlar›nda beklemeden checkin ifllemlerini tamamlayabilir, on-line check-in hizmetinden faydalanabilir, Miles&Smiles üyesi olarak yedek rezervasyonlar›nda öncelik kazanabilir, üyeliklerinde kay›tl› olan yemek tercihi do¤rultusunda tüm uçufllar›nda rezervasyon s›ras›nda Miles&Smiles üyelik numaras›n› belirtti¤i sürece, seçmifl oldu¤u yemek kendisi için özel olarak uçaklar›na yüklenebilmektedir. CLASSIC PLUS KART Türk Hava Yollar› iç hat uçufllar›n›zda ayr›cal›¤›n keyfine var›n. ‹ç ve d›fl hat uçufllar›ndan kazan›lan club miller belirli bir seviyeye ulaflt›¤›nda Classic Plus üyeli¤i otomatik olarak bafllamaktad›r. Üyelerimiz Classic Kart avantajlar›n›n yan› s›ra, iç hatlarda Business Class kontuarlar›ndan check-in, rezervasyon önceli¤i, uçtuklar› s›n›f›n bagaj hakk›na ilave olarak 10kg. fazla bagaj tafl›yabilme ve iç hatlarda özel salon (CIP) kullan›m› imkanlar›n› da elde edebilmektedir.

ELITE KART Ba¤l›l›¤›n mükemmel ödülü. ‹ç ve d›fl hat uçufllar›ndan kazan›lan club miller belirli bir seviyeye ulaflt›¤›nda Elite Kart üyeli¤i otomatik olarak bafllayacakt›r. Classic Plus Kart'tan sonra gelen üst seviye kart› olan Elite Kart sahibi üyelerimiz, hem iç hat hem de d›fl hat uçufllar›nda Elite Kartlar›n› görevlilerimize gösterdikleri anda h›zl› check-in kolayl›¤›ndan ve özel bekleme salonlar›ndan yararlanarak, yolculuklar›na keyifle bafllarlar. ELITE PLUS KART Miles&Smiles Program Üyeli¤inin zirvesi… Elite Plus Kart Miles&Smiles Program› üyelerinin avantajlar›n›n zirvesidir ve Elite Plus kart sahibi seçkin yolcular›m›z›n havayolumuza duyduklar› ba¤l›l›k pek çok ayr›cal›k ile ödüllendirilir. Üyelerimiz, Business Class uçufllar›ndan 2 kat mil kazanma, son dakika upgrade hakk›, özel dan›flma ve rezervasyon hatt› ile yer garantisi avantajlar›ndan yararlanabilirler.

SAYFA

> KAB‹N KONSEPT‹

047

Konfor kanatlar›m›z›n alt›nda...

Yenilenen kabin konsepti Filomuza yeni kat›lan A330 tipi uçaklar›m›zla de¤iflime yelken açan kabin konseptimiz, yolcular›m›z›n, özellikle uzun mesafe uçufllarda, konforlu ve e¤lenceli bir seyahat geçirebilmelerine imkan sa¤layacak flekilde tasarlanm›flt›r. A330 tipi uçaklar›m›zda digital sistem mevcut olup, Business S›n›f› yolcular›m›z, program seçimlerini koltuklar›na yerlefltirilmifl olan kumanda yard›m›yla, Ekonomi S›n›f› yolcular›m›z ise kumanda yard›m› ya da ekranlar›na dokunarak yapabilirler. Business ekranlar 15 inch, Ekonomi S›n›f› ekranlar ise 9 inch’dir. Sistemde yer alan programlar›n ana bafll›klar›; E¤lence, ‹letiflim ve Bilgi bölümlerinden oluflmaktad›r.

E¤lence bölümünde; > Klasik, Vizyon, Bollywood, Uzakdo¤u, Uluslararas› filmlerinden oluflan 30 film, > Dizi, belgesel, çizgi filmden oluflan 40 kanal k›sa program, > Pop, 80’ler Pop&Rock, Jazz&Blues, Klasik, Latin, New Age, Unutulmayanlar, Dünya Müzi¤i, Türk Sanat Müzi¤i, Nostaljik Pop, Türk Rock, Modern Folk, Mistik, Geleneksel, Arabesk bölümlerinden oluflan 250 CD albüm, > Bireysel ve çoklu oyunculu 17 adet oyun kanal›,

> Film, müzik, çizgi film ve oyunlardan oluflan ayr› bir çocuk kanal›, > Uçak içerisinde sat›fl› yap›lan Duty Free ürünlerin tan›t›m›na iliflkin al›flverifl kanal› mevcuttur. ‹letiflim Bölümünde; > K›sa mesaj/Elektronik Posta gönderebilme ve karfl› taraftan cevap alabilme imkan›, > Sistemde yer alan haber kanal›ndan ekonomi, magazin, finans, hava durumu vs. içerikli dünya haberleri ile 4 saatte bir hava durumu haberleri ve saat bafl› di¤er haberlerin online yay›n›, > Yolcular›m›z›n flu an sadece ‹stanbul istasyonundan devam edecekleri ba¤lant›l› seferlerine iliflkin kap›, sefer saati, rötar vs bilgilerini gösteren ba¤lant›l› sefer kanal› mevcuttur. Bilgi bölümünde; > Filo > Kargo > Türk Hava Yollar› Özel Yolcu Program› > Destinasyon rehberi > Türkiye bilgi rehberi > Yolcu anketi > Havaalan› haritas› > Uçufl haritas› > Uçufl kameras› yer almaktad›r.

Yolcular›m›z ayr›ca her koltukta yer alan telefon hizmetinden de yararlanabilmektedirler. Koltuktaki telefonlar ile hem yerdeki hem de uçaktaki di¤er koltuklar› arayabilme imkan› sunulmaktad›r. Business koltuklar 159 derece yatmakta olup 61 inch alana sahiptir. Ekonomi s›n›f›nda ise koltuklar 3334 inch alana sahiptir.

SAYFA

> ‹KRAM

049

A¤›z tad›yla uçufl keyfi...

‹kramdaki yeni markam›z THY’nin en iyi olma yolundaki hedefe ulaflmasında, önemli araçlardan biri olan ikram hizmetlerinin yenilenen yüzü, kurulan yeni ikram flirketimizle bütünleflti. Dünyada da adını duyurmufl bir marka olan ve %50’si Türk ortaklı¤ı olan Avusturya merkezli Do&Co AG firması ile Eylül 2006’da joint venture olarak THY ‹kram Hizmetleri A.fi. (Turkish Do&Co) firması kurulmufl ve THY bu firmanın %50 stratejik orta¤ı olmufltur. Turkish Do&Co firması ‹stanbulAtatürk, ‹stanbul-Sabiha Gökçen, Ankara-Esenbo¤a, ‹zmir-Adnan Menderes, Bodrum-Milas, Dalaman, Antalya, Adana-fiakir Pafla, Trabzon Havalimanlarında Ortaklı¤ımız uçufllarına ve Gate Gourmet USAfi’dan devralınan müflterilere hizmet vermektedir. 2005 yılında bafllanan ikram malzemesi dizayn çalıflmaları tamamlanarak yeni malzemeler 2006 yaz tarifesinde kullanılmaya bafllanmıfltır. Kurulan yeni bir ikram flirketi ile farklı bir strateji izleyen THY, bu flekliyle yolcularına farklı lezzet seçene¤i sunmanın yanı sıra, bayrak taflıyıcı kimli¤ini, yerli ve yabancı havayollarına hizmet vererek de sürdürmeyi hedeflemektedir.

Hizmetin

gülen yüzü

SAYFA

> KAB‹N

051

2.604 Kabin memuru

Uçak içi dizayn ve ikram konseptimizi yenilerken, yolcular›m›za sundu¤umuz hizmetin ana unsuru olan personel kalitemizi de art›rmay› unutmad›k. Pilot say›m›z› %30 oran›nda art›rarak 1.167’ye, Kabin Memuru say›m›z› ise %41 oran›nda art›rarak 2.604’e ç›kard›k. Yolcular›na güvenli bir uçufl ve güleryüzlü bir hizmet sunmay› amaç edinen THY, deneyimli kabin ekibiyle bu hedefini gerçeklefltirmenin gururunu yaflamaktad›r. Ald›klar› e¤itimlerle en zor flartta bile müflteri memnuniyetini hedef alan bir anlay›fl› benimseyen ekibimiz, Ortakl›¤›m›z›n gökyüzündeki temsilcisi olma rolünü en iyi flekilde yerine getirmektedir.

Kabin E¤itimi Ders Saati

E¤itilen Personel

6.923

6.692

% 41 Art›fl

SAYFA

> KOKP‹T

053

1.167

% 30

Yolcular›m›z›n sevdikleriyle aras›ndaki mesafeleri k›saltan, onlar› güvenle gidecekleri yere ulaflt›ran pilotlar›m›z, baflar› serüvenimizde bizleri de hedeflerimize tafl›m›flt›r.

ard›ndan, göreve bafllam›flt›r. 14 pilot aday›m›z ise, 2007 Mart ay›nda e¤itimini tamamlayarak göreve bafllayacakt›r.

Pilot

Her gün yüzlerce insan›n can güvenli¤ini emanet etti¤i pilotlar›m›z›n büyüyen filo ile birlikte say›lar› da artm›flt›r. Ortakl›¤›m›z›n pilot ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla bafllatt›¤› çal›flmalar kapsam›nda, Anadolu Üniversitesi Sivil Havac›l›k Yüksek Okulu (SHYO) ve Türk Hava Kurumu (THK) Türk Kuflu Havac›l›k ile anlaflmalar yap›lm›flt›r. Anadolu Üniversitesi SHYO’da 10 pilot aday›m›z, Nisan ay›nda e¤itimlerini tamamlayarak, THY Uçufl E¤itim Merkezi’ndeki uçak tip e¤itimlerinin

Art›fl

THK Türk Kuflu Havac›l›k Okulunda, 25 pilot aday›m›z Mart 2006’da e¤itimlerini tamamlayarak ald›klar› tip e¤itimleri sonras›nda göreve bafllarken, halen e¤itimi devam eden 29 pilot aday›m›z›n 2007 May›s ay›nda e¤itimlerinin tamamlanmas› planlanm›flt›r.

Kabin E¤itimi Ders Saati

E¤itilen Personel

5.654

3.110

Baflar›m›z›n

mimarlar›

SAYFA

> ‹NSAN KAYNAKLARI

055

Verimlilikte

10.324 Personel

art›fl

2003 y›l›nda ald›¤›m›z stratejik büyüme karar›n›n en büyük destekçisi olaca¤›ndan emin oldu¤umuz çal›flanlar›m›za duydu¤umuz güvende hakl› ç›km›fl olman›n gururunu yafl›yoruz. Baflar› grafi¤imizi çizen eller, 2006 y›l›nda THY’yi tarihindeki ilklere tafl›rken, baflar› yolculu¤umuza emin ad›mlarla devam edebilece¤imizin de mesaj›n› vermifltir.

Personelin Ünitelere Göre Da¤›l›m›

Çal›flanlar›m›z›n motivasyonunu art›r›c› yönde gerçeklefltirdi¤imiz faaliyetler kurum kültürünün flirketimizde tahmin edilenden çok daha derin oldu¤unu göstermifltir.

Personelin Ünvanlara Göre Da¤›l›m›

Üniteler

1 534 239 289 2.794 4.065 2.402

Toplam

10.324*

* MAYIS 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BARIYLA THY TEKN‹K Afi. 2374 PERSONEL ‹LE AYRILMIfiTIR.

Personel Say›s›

Ünvan

582 1.167 2.604 178 898 101 560 79 3.339 816

‹dareci Pilot Kabin Memuru Bilgi ‹fllem Personeli D›fl Büro Mühendis, Avukat, Doktor Uzman, Dispeç, Ö¤retmen Teknisyen Memur ‹flçi

10.324*

Toplam * THY TEKN‹K Afi. DAH‹L DE⁄‹LD‹R.

Yurtiçi

Yurtd›fl›

* MAYIS 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BARIYLA THY TEKN‹K Afi. 2374 PERSONEL ‹LE AYRILMIfiTIR.

2003

2004

2005

100

1.271

1.095

1.022

2002

134

2006*

150

2005

158

958 783

2004

166

762

2003

898

744

2002

1.641

Personel Verimlili¤i

9.426

10.338

10.194

9.495

10.136

Y›llara Göre Personel Say›s›n›n Yurtiçi ve Yurt D›fl› Da¤›l›m›

848

Ortakl›¤›m›z 70 ülkede toplam 104 noktada bulunan, farkl› kültürlerden, çeflitli ve zengin insan kayna¤›yla dünya çap›nda hizmet sunmaktad›r.

Personel Say›s›

YÖNET‹M KURULUNA BA⁄LI ÜN‹TELER GENEL MÜDÜRE D‹REKT BA⁄LI ÜN‹TELER GENEL MÜDÜR YARDIMCILI⁄I (‹NSAN KAYNAKLARI) GENEL MÜDÜR YARDIMCILI⁄I (MAL‹) GENEL MÜDÜR YARDIMCILI⁄I (T‹CAR‹) GENEL MÜDÜR YARDIMCILI⁄I (UÇUfi ‹fiL) GENEL MÜDÜR YARDIMCILI⁄I (YER ‹fiLETME)

2005 y›l› sonunda 11.121 olan toplam personel say›s›, 2006 y›l›nda Genel Müdür (Teknik) Yard›mc›l›¤›’n›n, THY Teknik A.fi. ad›yla ayr› bir flirket olarak yap›land›r›lmas›yla birlikte % 7 azalarak, 10.324 olmufltur. Personel bafl›na düflen yolcu say›s› geçti¤imiz y›la göre %29 artm›flt›r. Sonuç itibariyle personel bafl›na üretim artm›fl ve verimlilik yükselmifltir.

% 29

2006*

Personel Bafl›na Düflen Yolcu Say›s› Uçak Bafl›na Düflen Personel Say›s› * THY TEKN‹K Afi. DAH‹L DE⁄‹LD‹R.

SAYFA

> E⁄‹T‹M

057

Simülatör kullan›m süresi (Müflteri)

Toplam içindeki pay (Müflteri)

6.727

% 42,7 gerçeklefltirilmifl olup, dünyada kullan›lmakta olan en ileri teknolojiyle donat›lm›flt›r. THY Uçufl E¤itim Akademisi (Flight Training Organization-FTO) üç adet C172S temel uçufl e¤itim uça¤› ile 16 pilot aday›n›n e¤itimleri devam etmekte olup, May›s 2007 ay›nda tamamlanmas› planlanmaktad›r.

Yer E¤itimi

Uçufl E¤itimi

2006 Ocak-Aral›k döneminde planlamaya uygun olarak düzenlenen Yolcu Sat›fl, Rezervasyon, Yolcu Hizmetleri, Harekat, Kargo, Kalite, Uçak Teknik Temel ve Tip kurslar›na 7.513 kursiyer kat›lm›flt›r.

Uçufl E¤itim Baflkanl›¤› bünyesindeki Uçufl E¤itim Merkezi, kokpit e¤itimi ve kabin e¤itimi olmak üzere iki bölümden oluflmaktad›r. Kokpit e¤itimleri için birer adet B737-400, RJ 70/100, B737-800 ve 21 Aral›k 2006 tarihi itibariyle faaliyete giren A320 “Full flight simülator” mevcuttur. Ayr›ca Ortakl›¤›m›z bünyesindeki tüm uçak tipleri için pilot yer e¤itimlerinde kullan›lan bilgisayar destekli 32 istasyonlu Computer Base Training (CBT) imkan› vard›r. Kabin e¤itiminde, e¤itim yard›mc›lar› olarak bir adet A340 ”First class” kabin servis arac› (CST, mock-up), bir adet B737 “Economy Class” kabin servis arac› (CST, mock-up), bir adet B737/A310/A340 hareketli acil tahliye simülatörü ve bir adet A310 kanat üstü ç›k›fl kap›s› e¤itim arac› (CEET, mock-up) bulunmaktad›r. A320 simülatör al›m süreci 8 ay gibi takdire de¤er k›sa bir zaman diliminde

2005 y›l› içerisinde; 324.070 YTL ve 970.431 USD gelir elde edilirken; 2006 y›l› içerisinde e¤itim sat›fllar›ndan toplam; 355.216 YTL, 1.539.475 USD ve 395.719 EURO gelir elde edilmifltir. Bunlar›n yan›nda, THY A.O.’nun yapm›fl oldu¤u protokoller neticesinde kurum, kurulufl ve üçüncü flah›slara (acenteler, SHGM personeli, üniversiteler, stajyer, tafleron firmalar vb.) ücretsiz olarak e¤itimler verilmifltir.

Filoya yeni kat›lan uçak tiplerinin e¤itimlerinin yan› s›ra, 2006 y›l›nda THY’ye yeni kat›lan 280 kokpit ve 1.179 kabin personeline temel e¤itim verilmifltir. Bünyesindeki uçufl personelinin e¤itimlerine ilave olarak ulusal ve uluslararas› olmak üzere toplam 32 havayolu flirketine kabin e¤itimi, kokpit yer e¤itimi ve simülatör kullan›m hizmetlerini vererek sektöre önemli bir e¤itim katk›s› gerçeklefltirmifltir. Tüm e¤itim faaliyetleri beraberinde Uçufl E¤itim Baflkanl›¤›; sertifikasyon, uçufl emniyeti ve uluslararas› iliflkileri direkt etkileyen birçok konuda, yerli ve yabanc› havac›l›k otoriteleri taraf›ndan yap›lan denetlemelerin adresi olmufl ve tüm denetlemelerden baflar›l› bir flekilde ç›km›flt›r.

Yerden gö¤e kadar

kalite

SAYFA

> THY TEKN‹K A.fi.

059

Uçufl emniyetinin tek adresi

Ülkemiz sivil havac›l›¤›n›n ilk temsilcisi olma gururunu 1933 y›l›ndan beri göklerde tafl›yan THY, sahip oldu¤u bilgi, birikim, kabiliyet ve tesisler ile sadece ülkemizde de¤il, bulundu¤u co¤rafyada tan›nan bir marka olmay› teknik alanda da sürdürmek amac›yla, 23 May›s 2006 tarihi itibariyle sermayesinin %100’ü Türk Hava Yollar› A.O.’ya ait olan Türk Havayollar› Teknik A.fi. “THY Teknik”ad›yla ayr› bir tüzel kiflili¤e kavuflturulmufltur. Dünyada bak›m onar›m sektöründeki h›zl› geliflmeler, kalite ve verimlilik odakl› modern iflletme anlay›fl›, bak›m hizmetlerinin bir maliyet merkezi olmaktan ç›kar›larak, kar merkezine dönüfltürülmesi

düflüncesi bu karar›n al›nmas›nda etkili olmufltur. Yeni yap›lanma ile birlikte, halihaz›rda bak›m ve onar›m› yap›lan THY filosu d›fl›nda, di¤er yerli ve yabanc› müflteri uçaklar›na da benzer hacimde ve nitelikte bak›m ve onar›m hizmetleri verilmesi hedeflenmifltir. 2006 y›l›nda bir önceki y›la k›yasla yaklafl›k %6 büyüyerek 38,8 milyar dolara ulaflan küresel bak›m onar›m pazar›n›n, 550 milyon dolarl›k k›sm›n› Türkiye pazar› oluflturmaktad›r. 2015 y›l›nda 60,6 milyar dolara ulaflmas› beklenen küresel bak›m onar›m pazar›nda, THY Teknik’in sundu¤u hizmet kalitesiyle hak etti¤i pay› alaca¤› tahmin edilmektedir.

Kalite konusundaki hassasiyetini ayn› anda ald›¤› üç belge ile ispatlayan THY Teknik, ISO 14001 Çevre Yönetim ve OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i sertifikas›na sahip ilk ve tek bak›m merkezidir. 2.483 çal›flan›yla yerli ve yabanc› bir çok havayolu ve kurulufla hizmet veren THY Teknik’in, 2006 y›l›nda Komple Bak›m gerçeklefltirdi¤i uçak say›s› 104, a¤›r bak›m say›s› 230, hat bak›m say›s› ise 1.237 olmufltur. Kurulufl tarihi olan 23 May›s’tan itibaren gerçeklefltirdi¤i sat›fllardan elde etti¤i gelir 354.802.097 YTL’ye ulafl›rken, vergi sonras› net dönem kar› 24.014.160 YTL olarak gerçekleflmifltir.

SAYFA

061

Net dönem kâr›

24 milyon YTL

THY Teknik’in bugüne kadar hizmet verdi¤i müflterileri Lufthansa / Almanya Air Astana / Kazakistan MNG / Türkiye Malev Hungarian / Macaristan Mahan Air / ‹ran Baron Air / Türkiye Hamburg Int. / Almanya Iran Air / ‹ran Orex / Türkiye TAP Air Portugal / Portekiz Azal Air / Azerbeycan Islandsflug / ‹zlanda Pegasus Airlines / Türkiye Windshear Leasing / USA Sun Express / Türkiye Aerosvit / Ukrayna KTHY / Türkiye Transaero / Rusya Onur Air / Türkiye Oman Air / Umman Workfocus Airlines / Türkiye Ariana Afghan Airlines / Afganistan Fly Air / Türkiye

HABOM Avrupa, Asya, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Ortado¤u’nun havac›l›k bak›m onar›m merkezi olmas› planlanan HABOM Projesi, konumu itibariyle rekabetçi bir avantaj sa¤layacak Sabiha Gökçen Havaliman›’nda hayata geçirilecektir. Fizibilite çal›flmalar› sonras› yap›m› planlanan, dar ve genifl gövde uçak hangarlar› ile motor atölyesi infla süreci bafllat›l›rken, HABOM

Projesi’nin en önemli k›s›mlar›ndan biri olan uçak motoru bak›m onar›m merkezi için, ortak giriflim flirketi kurulmas› amac›yla, Amerika merkezli, UTC – United Technologies Corporation grup flirketlerinden Pratt&Whitney ile imzalanan ortak çal›flma anlaflmas›n›n 2007 içerisinde sonuçland›r›lmas› amaçlanmaktad›r. 2007 hedefimiz havac›l›k bak›m onar›m pazar›nda en çok tercih edilen bak›m merkezleri aras›nda yer almakt›r.

Teknoloji kalitenin emrinde

SAYFA

> B‹LG‹ TEKNOLOJ‹LER‹

063

VOIP’le

300 bin dolar tasarruf

Yolcular›m›z›n ifllemlerini en k›sa sürede gerçeklefltirmelerine olanak sa¤layacak her türlü teknolojik geliflmeyi takip ederek yolcular›m›z›n kullan›m›na sunuyoruz.

thy.com internet sitesi projesi Online check-in uygulamam›z› kullanan yolcular›m›z›n, binifl kartlar›n› internet yard›m›yla kendi yaz›c›lar›ndan alabilmeleri ve böylece havaalan›nda check-in bankosuna u¤ramadan uça¤a gidebilmeleri sa¤lanm›flt›r. Yolcular›m›za thy.com sitemize üye olmadan da rezervasyon yapabilme olana¤› sa¤lanmas›n›n yan› s›ra, biletlerini kendi bankalar›n›n internet sitesinden ödeyerek sat›n alma imkan› sunan “PayFly” projesi hayata geçirilmifltir. Miles&Smiles, Contact Center, Tarife, Bilet Sat›fl ve Online Check-in web sayfalar›nda yeni tasar›ma geçilmifl, sunulan bu kolayl›klar sonras›nda internet sat›fllar›m›zda büyük art›fl gözlemlenmifltir.

Rezervasyon sistemleri Star Alliance’a giriflin bir süreci olan uyum kapsam›nda, Lufthansa Havayolu ile codeshare sat›fllar› yap›labilmesine imkan veren sistem entegrasyonu (Option 2 modülü) sa¤lanm›flt›r. Barkodlu Binifl Kart› uygulamas›na geçilerek gate’lerde kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

Amadeus ve Worldspan Rezervasyon Sistemleri (CRS) ile e-ticket entegrasyonu sayesinde CRS’lerden TK için interline elektronik bilet düzenlemesine imkan sa¤lan›rken, bu sistemleri kullanan seyahat acenteleri de elektronik bilet düzenleyebilme imkan› elde etmifltir.

Ekip Planlama Sistemi Ekip planlama sisteminin yenilenmesi kapsam›nda Carmen’in “Pairing” ve “Rostering” modülleri al›narak verimlili¤in art›r›lmas› yönünde yap›lan çal›flmalara h›z kazand›r›lm›flt›r.

TAMES-Teknik bak›m merkezi bilgi sistemleri projesi Bak›m planlama için harcanan süre ve adam/saatin azalt›lmas›n›, TAMES’teki uçak bak›mlar›n›n görsel olarak izlenilmesini, de¤iflik bak›m senaryolar› tan›mlanabilmesini, yap›lan de¤iflikliklerin etkilerinin an›nda görülmesi ve de¤erlendirilmesini, uzun vadeli (5 y›l veya daha fazla) bak›m plan› üretilebilmesini, bak›mlar için gerekli olan insan kaynaklar›n›n ve mevcut kapasitenin görsel olarak izlenebilmesini ve insan kaynaklar›n›n etkin ve verimli kullan›lmas›n› sa¤layan Bak›m Planlama ve Çizelgeleme Sisteminin 3. versiyonu haz›rlanm›flt›r.

SMS projesi Günlük tarife de¤iflikli¤i veya iptali durumunda yolcumuza SMS mesaj› çekilmesi projesi tamamlanarak kullan›ma aç›lm›flt›r.

Galileo-Türkiye Gaileo sistemini kullanan acente lokasyon say›s› 196’d›r. Türkiye pazar›nda havayolu, otel ve araba rezervasyonu olarak toplam 750.000’in üzerinde rezervasyon Galileo Türkiye Sistemi kullan›larak gerçeklefltirilmifltir. Böylece 01 Ocak31 Aral›k 2006 aras› elde edilen gelirlerin toplam› 2.000.000 USD’yi aflm›flt›r.

VOIP projesi VOIP projesi kapsam›nda yurtiçinde 444 ça¤r›lar›n›n ‹stanbul Call Center’a VOIP üzerinden tafl›nmas› sayesinde telekom giderlerinde yaklafl›k 300.000 USD tasarruf sa¤lanm›flt›r.

Kablosuz network projesi CIP salonlar›nda kablosuz internet eriflimi sa¤lanm›flt›r.

SAYFA

066

> KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan› Uluslararas› platformda Türkiye'yi ve Türk havac›l›k sektörünü en iyi flekilde tan›tmay›, güvenilirli¤i, fleffafl›¤› ilke edinmifl Ortakl›¤›m›z›n Sermaye Piyasas› Kurulu'nun (SPK) benimsemifl oldu¤u Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ne iliflkin uygulamalar› afla¤›da verilmektedir.

edebilmesi için devrin pay defterine ifllenmifl olmas›na ba¤l›d›r. Nama yaz›l› hisselerin pay defterine ifllenmesinden önce hissedarlar kimlikleri ve milliyetleri ile varsa 6. Madde’de ifade edilen flekilde yabanc›l›k iliflkisini gerekti¤inde Yönetim Kurulunca belirlenen bir format dahilinde belgelemek durumundad›r.

2. Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi Yat›r›mc›lar›m›z›n do¤ru ve zaman›nda bilgilendirilmesi ayn› zamanda da sermaye piyasas› denetleyicileri ile iliflkilerin yürütülmesi bilgi al›fl veriflinin sa¤lanmas›, sermaye art›r›m›, halka arz ifllemlerinin takibini yapacak, yurtiçi ve yurtd›fl› yat›r›mc›lar› bilgilendirecek sunum ve toplant›lar›n düzenlenece¤i birim olarak Genel Müdür (Mali) Yard›mc›s›na ba¤l› Yat›r›mc› ‹liflkileri Müdürlü¤ü kurulmufltur. Yat›r›mc› ‹liflkileri Müdürü Suna ÇELEB‹; iletiflim bilgileri Telefon 212463-6363 Dahili 3630; Faks 212-465-2307; E-posta [email protected]

Herhangi bir hisse devri pay defterine ifllenmemiflse Ortakl›k aç›s›ndan ortak, pay defterinde ad› yaz›lan kiflidir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m› Ortakl›¤›m›z›n borsada ifllem gören hisse oran› % 50.88'dir. 2006 faaliyet dönemi içinde Ortakl›¤›m›za bilgi almak ve faaliyet raporu edinmek üzere gerek yaz›l› gerekse e-mail yoluyla 33 baflvuru yap›lm›flt›r. Sözkonusu baflvurulardan 27 tanesi bilgi alma amac›yla 6 tanesi ise, Ortakl›k faaliyet raporlar›n› edinmek amac›yla yap›lm›fl olup, baflvurular›n tamam› cevapland›r›lm›flt›r. Yaz›l› baflvuru haricinde telefon yoluyla da pek çok yat›r›mc› ve hissedar bilgilendirilmifltir. Yat›r›mc› ve hissedarlar›n bilgilendirilmeleri ve sorular›n›n cevapland›r›lmas› eflitlik ilkesi gözönünde bulundurularak yap›lm›flt›r. Di¤er taraftan, pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n etkin kullan›m›n› teminen, Ortakl›¤›m›z›n mevcut web sitesinde Yat›r›mc› ‹liflkileri sayfas› oluflturulmufltur. 4. Genel Kurul Bilgileri Ana Sözleflmemizin 6.maddesine göre, Ortakl›¤›m›z›n bütün hisse senetleri nama yaz›l› olup, A ve C Grubu olarak iki gruba ayr›lmaktad›r. C Grubu Hisse, 1 adet olup, Baflbakanl›k Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›'na (Ö‹B), Ö‹B'in görevlerini devretmesi halinde devretti¤i kuruma aittir. Halihaz›rda A Grubu Hisselerin % 49.12'si Ö‹B'e ait olup, % 50.88 i de halka arz edilmifltir. Dönem içinde 2005 y›l› hesap ve faaliyetlerinin görüflüldü¤ü ola¤an genel kurul toplant›s› 21.04.2006 ve ola¤anüstü genel kurul toplant›s› ise 23.08.2006 tarihlerinde yap›lm›flt›r. Ola¤an genel kurul toplant›s›na flirketin ç›kar›lm›fl sermayesi olan175 Milyon YTL'nin 142.379.785 YTL'yi ola¤anüstü genel kurul toplant›s›na ise 111.290.641,56 YTL'yi temsil eden hissedarlar kat›lm›flt›r. Çeflitli bas›n yay›n kurulufllar› toplant›y› izleyerek, haber yapm›fllard›r. Toplant›ya davet Ticaret Sicil Gazetesi ve yurt genelinde yay›nlanan bir gazetede gündem eklenmek suretiyle ilanen yap›lm›fl ve ayr›ca Yat›r›mc› Iliflkileri web sayfas›nda yay›nlanmak sureti ile duyurulmufltur. Ana Sözleflmenin 29. Maddesine göre Ortakl›k hisselerinden Borsada ifllem gören hisse senetlerini elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplant› günü bildirme yükümlülü¤ümüz yoktur.

Hisselerin devrinin pay defterine ifllenmesi Yönetim Kurulu karar› ile yap›l›r. Yönetim Kurulu Ana Sözleflme veya kanuna uygun olmayan hallerde veya herhangi bir sebep göstermeksizin herhangi bir hisse devrini pay defterine ifllemekten kaç›nabilir. Yukar›da 6. maddede yaz›l› yabanc›l›k hisse oran› s›n›rlamalar›na ayk›r› hisse devirleri pay defterine kaydedilemez. Yönetim Kurulu bu tür hisse devirlerinin pay defterine ifllenmesini reddetmek zorundad›r. Yönetim Kurulunca pay defterine kaydedilmeyen hisse devirleri Ortakl›k taraf›ndan tan›nmaz ve ilgili müktesib Ortakl›¤a karfl› pay sahibi s›fat› kazanamaz. Yönetim Kurulunun hisse devrine onay verme ve pay defterine iflleme karar›nda Yönetim Kurulunun C grubu hisseyi temsilen seçilen üyesinin olumlu oyu bulunmas› flartt›r. C grubu hisse 4046 say›l› Kanun'un Baflbakanl›k Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›na verdi¤i yetkileri esas itibari ile haiz bir baflka Türk kamu kurulufluna devredilebilir. Bu devrin sözkonusu oldu¤u halde devir Yönetim Kurulu karar›n› gerektirmeksizin derhal pay defterine ifllenir. Yönetim Kurulu Ortakl›¤›n tabi oldu¤u Sivil Havac›l›k ve/veya di¤er mevzuat ile Ana Sözleflmede öngörülen s›n›rlamalara uymak ve Ortakl›¤›n sahip oldu¤u trafik ve kabotaj haklar›n›n tehlikeye at›lmas›n› önlemek amac›yla hisselerin yabanc›lara devrini s›n›rlamak zorundad›r. TTK 362. maddesi gere¤ince kar ve zarar hesab› bilanço y›ll›k rapor ve safi kazanc›n nas›l da¤›t›laca¤› hususundaki teklifler, murak›plar taraf›ndan verilecek rapor ile birlikte umumi heyetin adi toplant›s›ndan en az 15 gün önce flirketin merkezinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur. Genel Kurullarda, hissedarlar›n sorular›na flifahi, kapsaml› sorulara ise yaz›l› olarak cevap verilmesi uygulamas› mevcut olmakla beraber, bu dönemde yaz›l› cevap verilmesini gerektiren bir soru ile karfl›lafl›lmad›¤›ndan, sözlü aç›klamalar yeterli olmufltur. Genel Kurulun yetkileri Ana Sözleflmemizin 27. maddesinde düzenlenmekte olup buna göre, Genel Kurul, TTK ve di¤er kanunlarda öngörülen yetkileri haiz olan karar organ›d›r. Bu madde d›fl›nda önemli nitelikteki kararlar›n Genel Kurul taraf›ndan al›nmas› konusunda Ana Sözleflmede bir düzenleme mevcut de¤ildir Ancak, hisselerimizin ço¤unlu¤u, Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›'na ait oldu¤undan ve 4046 say›l› kanun; bölünme, önemli tutarda mal varl›¤› sat›m›, al›m›, kiralanmas› gibi önemli nitelikteki kararlar›n al›nmas›nda, Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›n› yetkili k›ld›¤›ndan, bu konularda Ana Sözleflmeye ayr›ca hüküm konulmas›na gerek duyulmam›flt›r.

Nama yaz›l› pay sahiplerinin genel kurula kat›l›m›n› teminin pay defterine kay›t için bir süre öngörülmemifltir, bu husustaki di¤er flartlar ana Sözleflmemizin 7 maddesinde afla¤›daki flekilde düzenlenmektedir;

Di¤er taraftan, Ana Sözleflmemizin 14. maddesine göre, afla¤›daki konularda Yönetim Kurulunun alaca¤› kararlar›n geçerlili¤i C grubu hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin bu kararlar›n al›nd›¤› toplant›ya kat›l›m› ve olumlu oy kullanmas›na ba¤l›d›r.

Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas› mevzuat› ve sivil havac›l›k mevzuat› hükümlerine tabidir.

- ‹flbu Ana sözleflmenin 3.1. maddesinde belirtilen Ortakl›k misyonunu aç›kça olumsuz etkileyecek kararlar›n al›nmas›;

Nama yaz›l› hisselerin devrinin Ortakl›¤a karfl› hüküm ifade

- Genel Kurula Ana Sözleflme de¤iflikli¤i önerilmesi;

SAYFA

067

- Sermaye art›r›lmas›; - Nama yaz›l› hisselerin devrinin onaylanmas› ve devrin pay defterine ifllenmesi; - Ortakl›¤›n Sermaye Piyasas› Kuruluna sundu¤u son y›ll›k bilançosunda yer alan aktif toplam›n› beher sözleflme baz›nda %5’ini geçen ve Ortakl›¤› do¤rudan veya dolayl› olarak ba¤layan her türlü ifllem yapmas›, taahhüt alt›na sokacak her türlü kararlar›n al›nmas›, (flöyle ki kamu pay›n›n Ortakl›k sermayesindeki pay› %20nin alt›na düfltü¤ünde bu bent hükmü kendili¤inden ortadan kalkacakt›r); - Ortakl›¤›n baflka flirketlerle birleflmesi, feshi veya tasfiyesi, - Münhas›ran pazar flartlar› dahilinde veya di¤er kaynaklarla operasyon giderini dahi karfl›layamayan hatlar haricinde, herhangi bir uçufl hatt›n›n kald›r›lmas› veya sefer say›s›n›n belirgin bir flekilde azalt›lmas›na iliflkin kararlar›n al›nmas›. C Grubu hissenin imtiyazlar› ancak Özellefltirme Yüksek Kurulu veya onun görevlerini devralacak baflka bir kamu kurumu taraf›ndan k›s›tlanabilir. Genel Kurul tutanaklar› Ortakl›¤›m›zda sürekli pay sahiplerine aç›k tutulmakta olup talep edilmesi halinde pay sahiplerine iletilmektedir. 2005 y›l›ndan itibaren Yat›r›mc› ‹liflkileri web sitemizde son iki y›la ait Genel Kurul tutanaklar› yer alacakt›r. 5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar› 1. Oy Hakk› Ana Sözleflmemizin 31.maddesinde afla¤›daki flekilde düzenlenmektedir. “‹flbu Ana Sözleflmenin 6/d bendi hükümleri sakl› kalmak kayd› ile ola¤an ve ola¤anüstü Genel Kurul toplant›lar›nda haz›r bulunan hissedarlar›n veya vekillerinin her hisse için bir oyu vard›r.” 2.

Ana Sözleflmemizin 14. maddesi 5.bendi hükmüne göre; Afla¤›daki konularda Yönetim Kurulunun alaca¤› kararlar›n geçerlili¤i C grubu hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin bu kararlar›n al›nd›¤› toplant›ya kat›l›m› ve olumlu oy kullanmas›na ba¤l›d›r. - ‹flbu Ana Sözleflmenin 3.1. maddesinde belirtilen Ortakl›k misyonunu aç›kça olumsuz etkileyecek kararlar›n al›nmas›; - Genel Kurul’a Ana Sözleflme de¤iflikli¤i önerilmesi; - Sermaye artt›r›lmas›; - Nama yaz›l› hisselerin devrinin onaylanmas› ve devrin pay defterine ifllenmesi; - Ortakl›¤›n Sermaye Piyasas› Kurulu'na sundu¤u son y›ll›k bilançosunda yer alan aktif toplam›n› beher sözleflme baz›nda %5'ini geçen ve Ortakl›¤› do¤rudan veya dolayl› olarak ba¤layan her türlü ifllem yapmas›, taahhüt alt›na sokacak her türlü kararlar›n al›nmas›, (flöyle ki kamu pay›n›n Ortakl›k sermayesindeki pay› %20'nin alt›na düfltü¤ünde bu bent hükmü kendili¤inden ortadan kalkacakt›r); - Ortakl›¤›n baflka flirketlerle birleflmesi, feshi veya tasfiyesi, - Münhas›ran pazar flartlar› dahilinde veya di¤er kaynaklarla operasyon giderini dahi karfl›layamayan hatlar haricinde, herhangi bir uçufl hatt›n›n kald›r›lmas› veya sefer say›s›n›n belirgin bir flekilde azalt›lmas›na iliflkin kararlar›n al›nmas›. C Grubu hissenin imtiyazlar› ancak Özellefltirme Yüksek Kurulu veya onun görevlerini devralacak baflka bir kamu kurumu taraf›ndan k›s›tlanabilir.

3.

Ana Sözleflmemizin 10. maddesi hükmüne göre;

Yönetim Kurulu, Genel Kurul taraf›ndan seçilen 7 üyeden oluflur. Yönetim Kurulunun 7 üyesinden 6 üyesinin A grubu hissedarlar›n kendi aralar›nda yapt›klar› seçimden en çok oy alan adaylardan ve bir üyesinin de C grubu hissedar›n gösterece¤i adaydan seçilmesi A grubu hissedarlar›n Yönetim Kuruluna aday belirlemelerinde afla¤›daki esaslar uygulan›r : a) Ortakl›¤›n halka aç›kl›k oran›n›n %15 (%15 dahil) olmas› durumunda A grubuna tan›nan 6 Yönetim Kurulu üye aday›ndan birini belirleme hakk› halka aç›k A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. b) Ortakl›¤›n halka aç›kl›k oran›n›n %35 (%35 ve üzeri) olmas› durumunda A grubuna tan›nan 6 Yönetim Kurulu üye aday›ndan ikisini belirleme hakk› halka aç›k A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. c) Halka aç›k A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar›n Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeli¤ine seçim yap›lan Genel Kurul toplant›s›nda toplam ç›kar›lm›fl sermayenin en az %2'si oran›nda temsil edilmelerine ba¤l›d›r. Söz konusu %2 oran›n hesaplanmas›nda sadece halka aç›k A Grubu hisseler dikkate al›nacakt›r. Halka aç›k A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar Yönetim Kurulu üyeli¤ine gösterecekleri adaylar› kendi aralar›nda yapacaklar› toplant›da belirleyeceklerdir. Bu toplant›da aday gösterme hakk›, kamunun elinde olmayan halka aç›k A Grubu hisse senedi sahiplerine aittir. Halka aç›k A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar›n Genel Kurul toplant›s›nda %2 oran›nda temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Yönetim Kuruluna aday belirleme hakk›, halka aç›k olmayan A grubu hisseleri ellerinde bulunduran di¤er hissedarlar taraf›ndan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas› mevzuat›na uygun olarak kullan›lacakt›r. d) Yönetim Kurulunun bir üyeli¤inin ölüm, istifa, azil veya üyeli¤in düflmesi gibi nedenlerle boflalmas› halinde, boflalan üyelik Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanununun 315nci maddesi uyar›nca yapaca¤› seçimle doldurulur. Yukar›da belirtilen sebeplerden biri nedeniyle, Yönetim Kurulunda bir boflluk do¤mas› halinde yeri boflalan üyeyi aday gösterme hakk›na sahip grup hisseleri elinde bulunduran hissedarlar boflalan üyeli¤e aday gösterme hakk›na sahip olacak ve Yönetim Kurulu bofllu¤u doldurmak amac›yla bu aday› seçecektir. Yönetim Kurulunda boflalan üyeli¤e halka aç›k A grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlar›n aday gösterememifl olmalar› durumunda, boflalan üyeli¤e aday gösterme hakk› C Grubu hissedara, C Grubu hissenin A Grubuna dönüflmüfl olmas› durumunda halka aç›k olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. Halka aç›k A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlar›n gösterdi¤i aday›n boflaltt›¤› yere bu flekilde yap›lacak seçimde yukar›daki a, b ve c bentlerinde yer alan %15, %35 ve %2 oranlar› dikkate al›nmayacakt›r. Yönetim Kurulu üyesinin halefinin seçimi ilk Genel Kurul toplant›s›n›n onay›na sunulacakt›r. Genel Kurul taraf›ndan onaylanan Yönetim Kurulu üyesi ayr›lan Yönetim Kurulu üyesinin kalan görev süresi müddetince hizmet edecektir. e) Belli bir tüzel kifliyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kifli ile iliflkisinin kalmad›¤› bildirildi¤i veya belli bir tüzel kifli hisselerini bir üçüncü kifliye devretti¤i takdirde o kifli Yönetim Kurulu üyeli¤inden istifa etmifl say›l›r ve boflalan üyeli¤e aday gösterme hususunda bu maddenin d bendindeki hükümler uygulan›r.

SAYFA

068

> KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU

f)

‹flbu Ana Sözleflmenin bilahare de¤ifltirilmesi ve yeni hisse gruplar› yarat›lmas› halinde, yukar›da a ve b bentleri ile A Grubu halka aç›k hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlara tan›nan 2 yönetim kurulu üyesini belirleme hakk› ortadan kald›r›lmayacak veya de¤ifltirilmeyecektir, me¤er ki söz konusu de¤ifliklik ç›kar›lm›fl sermayenin %65'ini temsil eden hissedarlar taraf›ndan onaylanm›fl olsun.

4.

Karfl›l›kl› ifltirak iliflkisi içinde olunan herhangi bir flirket bulunmamaktad›r.

5.

Az›nl›k paylar›n›n yönetimde temsil edilmesi, yukar›da belirtilen Ana Sözleflmemizin 10. madde hükmüne göre gerçekleflmektedir.

6.

Ana Sözleflmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

6. Kar Da¤›t›m Politikas› ve Kar Da¤›t›m Zaman› Ortakl›¤›m›z›n kar›n tespiti ve da¤›t›m› Ana Sözleflmemizin 36. Maddesinde afla¤›da verildi¤i flekilde düzenlenmifltir. Ortakl›¤›n genel masraflar› ile muhtelif amortisman gibi Ortakl›kça ödenmesi ve ayr›lmas› zaruri olan mebla¤lar ile Ortakl›k tüzel kiflili¤i taraf›ndan ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düflüldükten sonra geriye kalan ve y›ll›k bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmifl y›l zararlar›n›n düflülmesinden sonra s›ras› ile afla¤›da gösterilen flekilde tevzi olunur. a) %5 kanuni yedek akçe ayr›l›r. (Yedek Akçe: Ortakl›k taraf›ndan her y›l›n safi kar›n›n % 5'i nisbetinde ayr›lan kanuni yedek akçe, Ortakl›k sermayesinin %20'sine var›ncaya kadar ayr›lmaya devam eder. (Türk Ticaret Kanununun 466'nc› maddesi hükümleri sakl›d›r.) Kanuni yedek akçe, Ortakl›k sermayesinin %20'sine eflit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara var›ncaya kadar yeniden yedek akçe ayr›lmaya devam olunur.) b) Kalandan Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan saptanan oranda ve miktarda birinci temettü ayr›l›r. c)

Safi kardan “a” ve “b” bentlerinde belirtilen mebla¤lar düflüldükten sonra kalan k›sm› genel kurul k›smen veya tamamen ikinci temettü olarak da¤›tmaya veya ola¤anüstü yedek akçe olarak ay›rmaya yetkilidir.

d) Hissedarlara, kara ifltirak eden di¤er kiflilere da¤›t›lmas› kararlaflt›r›lm›fl olan k›s›mdan ç›kar›lm›fl sermayenin %5'i oran›nda kar pay› düflüldükten sonra bulunan tutar›n onda biri oran›nda Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. f›kras› 3. bendi uyar›nca ikinci tertip yedek akçe ayr›l›r. e) Kanun hükmü ile ayr›lmas› gereken yedek akçeler ile Ana Sözleflmede hisse sahipleri için belirlenen 1. temettü ayr›lmad›kça, baflka yedek akçe ayr›lmas›na, ertesi y›la kar aktar›lmas›na ve 1. temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe temettü da¤›t›m›nda imtiyazl› pay sahiplerine kat›lma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iflçilere, çeflitli amaçlarla kurulmufl olan vak›flara ve bu gibi kifli ve/veya kurumlara kar pay› da¤›t›lmas›na karar verilemez. Kar›n ödeme zaman ve fleklini, Sermaye Piyasas› Kurulu Tebli¤leri gözetilerek Genel Kurul tesbit eder. 7. Paylar›n Devri Ana Sözleflmemizin 6.maddesi; Hissedarl›k Niteli¤i Yabanc› hissedarlar›n elinde bulundurduklar› hisseler Ortakl›¤›n

toplam ç›kar›lm›fl sermayesinin % 40'›n› geçemez. Yabanc› hissedarlar›n ellerinde bulundurduklar› hisselerin hesab›nda halka aç›k olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedar›n içindeki yabanc›l›k oran› da dikkate al›n›r. Yabanc› hissedar deyimiyle, - yabanc› uyruklu gerçek ve tüzel kifliler; - sermayesinde yabanc› uyruklu pay› %49’dan fazla olan Türk uyruklu flirketler; - idare ve temsile yetkili organlar›n›n ço¤unlu¤unun Türk vatandafl› olmad›¤› ve ana sözleflmesine göre oy ço¤unlu¤unun Türk ortaklarda bulunmad›¤› Türk uyruklu flirketler; - yukar›da say›lanlar›n fiili kontrolünde olan Türk uyruklu flirketler; anlafl›l›r. Yabanc› hissedarlar›n yukar›da yaz›l› hisse oran› s›n›rlamalar›n›n Ana Sözleflme hükümlerine uygunlu¤unu sa¤layabilmek için Ortakl›k, hissedarlar› ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken yabanc› hissedarlar› ayr› bir bölüm alt›nda takip eder. Ortakl›¤›n ç›kar›lm›fl sermayesinin %1'ine ulaflan her türlü hisse senedi al›fl ve sat›fl›n›n derhal Ortakl›¤a bildirilmesi zorunludur. Ayr›ca, iflbu Ana Sözleflmede öngörülmüfl maksimum yabanc›l›k oranlar›na ulaflan ya da bu miktar› aflan hissedarlar bu durumu ö¤rendikleri andan itibaren Ortakl›¤a derhal bildirimde bulunmak zorundad›r. Bu bildirimin amac› yabanc›l›k unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sa¤lanmas› olup, bildirimin yap›lm›fl olmas› pay defterine kay›t olmad›kça hissedarl›k hakk› do¤urmaz ve pay defteri kay›tlar› esast›r. Yabanc› hissedarlara ait toplam hisselerin Ortakl›¤›n ç›kar›lm›fl sermayesinin %40' ›n› aflt›¤› gerek yap›lan bildirimler gerek baflka bir flekilde ö¤renildi¤i hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün içerisinde en son yap›lan hisse devirlerinden bafllamak üzere, söz konusu yabanc›l›k oran›n› aflan hisselerin yabanc›l›k s›n›r›na uygun miktar ve oranlarda elden ç›kar›lmas›n›, ç›kar›lmamas› durumunda Ortakl›¤›n afla¤›da yer alan tedbirlerden birini uygulama hakk› oldu¤unu ilgili hissedarlara derhal ihbar etmek zorundad›r. Fazla hisselerini satmas› konusunda ihbar tebli¤ olunan yabanc› hissedar, ihbarda belirtilen süre zarf›nda yabanc›l›k s›n›r›n› aflmas›na neden olan hisselerini iflbu Ana Sözleflme uyar›nca yabanc› hissedar tan›m›na girmeyen bir kifliye satmakla yükümlüdür. Yap›lan bildirime ra¤men hisselerin elden ç›kar›lmamas› durumunda, Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak s›n›r› aflan hisseler hakk›nda afla¤›da yer alan tedbirleri uygun gördü¤ü flekilde karar alt›na alarak uygulamak zorundad›r. (i) Yabanc› hissedar›n elinde bulunan ve yabanc›l›k s›n›r›n›n afl›lmas› sonucunu do¤uran hisse senetlerinin sermayenin azalt›lmas› yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortakl›k bu amaçla öncelikle yabanc›l›k s›n›r›n› aflan hissedara söz konusu hisseleri itfa edece¤ini ihtar eder. Böyle bir ihtar›n yap›lamamas› halinde ihtar Ortakl›k merkezinin bulundu¤u yerde yay›nlanan iki gazetede yay›nlamak suretiyle ilanen yap›l›r. ‹tfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan al›n›r. (ii) Yabanc› hissedarlar›n toplam hisse oran› iflbu Ana Sözleflmede belirlenen s›n›r›n üstüne ç›kt›¤›nda, Yönetim Kurulu yabanc›l›k s›n›r›n› aflan hissedar›n hisse oran›n› düflürmek amac›yla sermaye art›rabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemeleri uyar›nca mevcut hissedarlar›n rüçhan haklar› k›s›tlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir.

SAYFA

069

Bu maddede düzenlenen yabanc›l›k s›n›r›n›n afl›lmas› durumunda hisse oranlar›n›n izin verilen orana indirilmesi amac›yla hangi yöntemin öncelikle kullan›laca¤›na karar verme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. MADDEN‹N GEREKÇES‹: Bu maddedeki düzenlemenin gerekçesine Ana Sözleflmenin 7.maddesi son paragraf›nda yer verilmekle birlikte, izleyen paragrafta ayr›ca Ortakl›¤›m›z›n havayolu s›fat› ile tabi oldu¤u ve uymak zorunda oldu¤u mevzuat aç›klanmaktad›r. a) 2920 say›l› Türk Sivil Havac›l›k Kanununun 31 ve 49. Maddelerinde yer alan hükümler sebebiyle Türklük vasf›n› haiz olmayan bir havayolu flirketi iflletme ruhsat› alamaz veya iflletme ruhsat› mevcut olsa dahi, havayolunun hisselerinin el de¤ifltirmesi, sat›lmas›, yönetim kurulu üyelerinin ço¤unlu¤unun yabanc› olmas› v.s gibi sebeplerle Türklük vasf›n› kaybetmesi halinde iflletme ruhsat› iptal edilir. b) Bir ülkeden di¤er ülkeye uçufl yap›labilmesi, yani uluslararas› trafik hakk›na sahip olunabilmesi için o iki ülke aras›nda önceden akdedilen devletler aras› ikili hava anlaflmalar› gere¤ince Türk devleti taraf›ndan tayin edilecek havayolunun mülkiyetinin ço¤unlu¤unun ve flirketin kontrolünün Türklerin (gerçek veya tüzel kiflilerinin) elinde bulunmas› zorunlu oldu¤undan; milliyet kriteri yani Ortakl›¤›m›z›n Türklük vasf› devletler aras›nda akdedilen ikili hava anlaflmalar› gere¤ince de trafik hakk›na sahip olunmas›n›n olmazsa olmaz kofluludur. Bu sebeple Türkiye'de mukim bir havayoluna, ancak hisselerinin ço¤unlu¤unun veya etkin kontrolünün Türk vatandafllar›nda veya flirketlerinde olmas› halinde, trafik hakk› verilebilece¤inden ve bu havayolunun Türklük vasf›n› kaybetmesi (veya kaybetmedi¤ini ispat edememesi, uçufl yap›lacak di¤er akit devletlerce buna kanaat getirilememesi durumunda) ilgili havayolu trafik hakk›n› kaybedece¤inden, milliyet kriteri bir havayolu için hayati önem tafl›yan bir unsurdur. Bu itibarla yukar›da arz etti¤imiz, gerek havayolu iflletme ruhsat›m›z›n gerekse uluslararas› trafik haklar›m›z›n güvence alt›na al›nmas›n› teminen, ana sözleflmemizin 6 maddesinde yabanc›l›k niteli¤i düzenlenmifl ve buna ba¤l› olarak yabanc› hissedarl›k oran›na getirilen s›n›rland›rma ve bu s›n›r›n afl›lmas› halinde milliyet kriterinin dolay›s›yla Ortakl›¤›m›z›n trafik haklar›n›n korunmas› bak›m›ndan k›s›tlay›c› düzenlemelere yer verilmifltir. 2- Ana Sözleflmemizin 7.maddesi; (Hisse Devri) Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas› mevzuat› ve sivil havac›l›k mevzuat› hükümlerine tabidir. Nama yaz›l› hisselerin devrinin Ortakl›¤a karfl› hüküm ifade edebilmesi için devrin pay defterine ifllenmifl olmas›na ba¤l›d›r. Nama yaz›l› hisselerin pay defterine ifllenmesinden önce hissedarlar kimlikleri ve milliyetleri ile varsa 6. Maddede ifade edilen flekilde yabanc›l›k iliflkisini gerekti¤inde Yönetim Kurulunca belirlenen bir format dahilinde belgelemek durumundad›r. Herhangi bir hisse devri pay defterine ifllenmemiflse Ortakl›k aç›s›ndan ortak, pay defterinde ad› yaz›lan kiflidir. Hisselerin devrinin pay defte¬rine ifllenmesi Yönetim Kurulu karar› ile yap›l›r. Yönetim Kurulu bu Ana Sözleflme veya kanuna uygun olmayan hallerde veya herhangi bir sebep göstermeksizin herhangi bir hisse devrini pay defterine ifllemekten kaç›nabilir. Yukar›da 6. maddede yaz›l› yabanc›l›k hisse oran› s›n›rlamalar›na ayk›r› hisse devirleri pay defterine kaydedilemez. Yönetim Kurulu

bu tür hisse devirlerinin pay defterine ifllenmesini reddetmek zorundad›r. Yönetim Kurulunca pay defterine kaydedilmeyen hisse devirleri Ortakl›k taraf›ndan tan›nmaz ve ilgili müktesib Ortakl›¤a karfl› pay sahibi s›fat› kazanamaz. Yönetim Kurulunun hisse devrine onay verme ve pay defterine iflleme karar›nda Yönetim Kurulunun C grubu hisseyi temsilen seçilen üyesinin olumlu oyu bulunmas› flartt›r. C grubu hisse 4046 say›l› Kanun ' un Baflbakanl›k Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›na verdi¤i yetkileri esas itibari ile haiz bir baflka Türk kamu kurulufluna devredilebilir. Bu devrin söz konusu oldu¤u halde devir Yönetim Kurulu karar›n› gerektirmeksizin derhal pay defterine ifllenir. Yönetim Kurulu Ortakl›¤›n tabi oldu¤u Sivil Havac›l›k ve/veya di¤er mevzuat ile Ana Sözleflmede öngörülen s›n›rlamalara uymak ve Ortakl›¤›n sahip oldu¤u trafik ve kabotaj haklar›n›n tehlikeye at›lmas›n› önlemek amac›yla hisselerin yabanc›lara devrini s›n›rlamak zorundad›r. 8. fiirket Bilgilendirme Politikas› Ortakl›¤›m›z yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak ticari s›r kapsam›na girmeyen bilgilerin kamuya aç›klanmas›nda bas›n bültenleri, medya kurulufllar› gibi araç ve yöntemler de kullanmaktad›r . 9. Özel Durum Aç›klamalar› Ortakl›¤›m›z, SPK 'nun'' Seri: VIII, No:39 Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas› Tebli¤i”ne istinaden 2006 y›l› içerisinde mali tablo ve mali tablo ile ilgili aç›klamalar›n›n d›fl›nda 55 ADET Özel Durum Aç›klamas› yapm›fl olup, SPK ve ‹MKB taraf›ndan bu aç›klamalar›m›za iliflkin ek aç›klama talebinde bulunulmam›flt›r. Ortakl›¤›m›z özel durum aç›klamalar›n›, yat›r›mc›lara, tasarruf sahiplerine, kurum ve kurulufllara ayn› anda, zaman›nda, anlafl›labilir, do¤ru, yorumlanabilir, tam olarak aç›klamaya özen göstermifltir. Ortakl›¤›m›zca yap›lan özel durum aç›klamalar›n›n zaman›nda yap›lmamas› gibi bir durum sözkonusu olmad›¤›ndan dönem içerisinde SPK ve ‹MKB taraf›ndan herhangi bir yapt›r›m olmam›flt›r. Di¤er taraftan, Ortakl›¤›m›z›n hisse senetlerinin yurtd›fl› borsalar›nda kote olmamas› nedeniyle yurtd›fl› borsalar›nda yap›lan bir özel durum aç›klamas› bulunmamaktad›r. 10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i Ortakl›¤›m›z›n Web Sitesi adresi www.thy.com.tr olup, Yat›r›mc› ‹liflkileri sayfas›na da belirtilen bu adresten ulafl›labilir. Sözkonusu sayfan›n ingilizce versiyonu da oluflturulmufltur. Yat›r›mc› ‹liflkileri sayfas›nda Ortakl›k yap›s›, Son 3 y›la ait Genel Kurul Tutanaklar›, Vekaletname örne¤i, Faaliyet Raporlar›, Mali Tablolar , Ticari Faaliyet datalar›, Yönetim Kurulu hakk›nda bilgi ve Özel Durum Aç›klamalar› yer almaktad›r. Ayr›ca, ilgili sayfada, veri da¤›t›m kuruluflundan sa¤lanan Ortakl›k hissesine iliflkin verilerin yer ald›¤› bir bölüm de kullan›ma aç›lm›flt›r. 11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas› Ortakl›¤›n sermayesinde gerçek kifli nihai hakim pay sahibi bulunmamaktad›r. 12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas› Ortakl›¤›m›z›n Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçileri, Genel Müdür, Genel Müdür Yard›mc›lar›, Genel Sekreter, Yat›r›mc› ‹liflkileri Müdürü, Bas›n Dan›flman›, Muhasebe Baflkan›, Finansman Baflkan›, Yat›r›m Yönetimi Baflkan›, Tan›tma ve Halkla ‹liflkiler Baflkan› ile bu Baflkanl›klar›n tüm personeli ve bunlar›n d›fl›nda mesleklerinden veya faaliyet konular›ndan dolay› görevleri süreci içerisinde bilgi sahibi olan gerçek ve tüzel kifliler bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kiflilere menfaat sa¤lamak amac›yla kullan›mlar› yasaklanm›flt›r.

SAYFA

070

> KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Ortakl›¤›m›z ile ilgili bilgilerin kamuya aç›klanmas›nda yasal düzenlemelerde öngörülenlere ve özel durum aç›klamalar›na ek olarak SPK 'nun'' Seri: VIII, No:39 Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas› Tebli¤i''ne iliflkin aç›klama esaslar› da gözetilerek, di¤er menfaat sahiplerini de ilgilendirdi¤i düflünülen di¤er bilgi ve aç›klamalar› da en uygun iletiflim araçlar› ile zaman›nda ve aç›klay›c› bir içerikle kamuya aç›klamaktad›r. 14. ‹nsan Kaynaklar› Politikas› Ortakl›¤›m›z›n Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenmifl ‹nsan Kaynaklar› Yönetmeli¤i mevcut olup, süreçlere göre yap›lanm›fl alt birimleri ile tüm personelle ilgili her türlü ifllemi ve iletiflimi 4857 say›l› ‹fl Kanunu çerçevesinde gerçeklefltirmektedir. Öte yandan, Ortakl›¤›m›z personeli sendikal› olup Toplu ‹fl Sözleflmesi düzeninde çal›flmaktad›r. 2821 say›l› Sendikalar Kanununun 34.maddesinde belirtilen say› ve oranlarda sendikaca atanan temsilciler ve Sendika yöneticileri vas›tas›yla Toplu ‹fl Sözleflmesi ve personeli ilgilendiren her türlü konuda, her seviyede, çal›flanlarla iflveren aras›ndaki iliflkiler en etkin ve sonuç alacak biçimde yürütülmektedir. Ayr›ca, personelimizin tümünü kapsayan e¤itim hizmeti bulunmaktad›r. Çal›flanlar›m›zdan ayr›mc›l›k konusunda gelen herhangi bir flikayet olmam›flt›r. 15. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler Ortakl›¤›m›z IATA üyesi bir havayolu olmas›ndan dolay› IATA taraf›ndan belirlenmifl kurallar çerçevesinde bilet sat›fllar›n› gerçeklefltirmektedir. Ayr›ca, gerek tüm uçaklar›m›zda gerekse havaalanlar›nda Ortakl›¤›m›z de¤erleme anketleri yolcular›n flikayet ve önerileri için yer almakta olup, anket sonuçlar› yolcu memnuniyetini artt›rmak üzere de¤erlendirilmektedir. Bunun yan› s›ra Ortakl›¤›m›z müflteri memnuniyetini sa¤lamaya yönelik olarak; Telefonla Rezervasyonda herhangi bir taahhüt yada ceza olmaks›z›n 24 saatlik opsiyon verilmesi veya iptal edilmesi,Özel ihtiyac› olan ve hareketi k›s›tl› yolculara yard›m sa¤lanmas›, Uçak yerde iken uzun süreli tehirlerde yolcular›n temel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›, check-in hizmetlerinin h›zland›r›lmas› için önlem al›nmas› hususlar›nda gerekli itinay› göstermektedir. Bunun yan› s›ra, yolcuyla do¤rudan iliflkilerde Ortakl›¤›m›zca benimsenmifl olan müflteri memnuniyeti ilkeleri, ayn› do¤rultuda uygulanmas› amac›yla Acentelerimizle paylafl›l›p, akdedilen sözleflmelerde de yer almaktad›r. Yap›lan de¤erlendirmelerde, ilkelerimiz do¤rultusunda hareket eden Acenteler ile iflbirli¤imiz sürdürülmekte; bu ilkelere uyulmad›¤›n›n tespit edilmesi durumunda ise gerekli uyar›lar yap›lmakta, tekerrürü halinde acentelik iliflkisi sonland›r›lmaktad›r. 4734 say›l› Kamu ‹hale kanunun ilgili maddeleri ve Ortakl›k Yönetim Kurul Karar› ile 1952 y›l›ndan günümüze kadar güncellenerek uygulanmakta bulunan Al›m/Sat›m Yönetmeli¤i taht›nda Ortakl›¤›m›z mal ve hizmet al›mlar›n› gerçeklefltirmekte olup, gerek yurtiçinde gerekse yurtd›fl›nda oldukça yüksek say›da tedarikçi ile çal›flmaktad›r. Kanunun belirledi¤i zaman dilimleri içinde ilgili al›mlara ait ihale duyurular› yurt genelinde en az 2 gazete ve www.kik.gov.tr ve ayr›ca www.thy.com.tr adreslerinde ilan vermek kayd› ile duyurulmaktad›r. 16. Sosyal Sorumluluk Ortakl›¤›m›z yurtiçi ve yurtd›fl›nda gerek verdi¤i hizmet kalitesi gerekse sosyal sorumlulu¤u ile bayrak tafl›y›c› kimli¤ine uygun olarak çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Çevreye verilen zarar sebebiyle Türkiye'de Ortakl›k aleyhine aç›lan herhangi bir dava bulunmamaktad›r. 17. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler Yönetim Kurulu, Genel Kurul taraf›ndan seçilen 7 üyeden oluflur. Yönetim Kurulunun 7 üyesinden 6 üyesinin A grubu

hissedarlar›n kendi aralar›nda yapt›klar› seçimden en çok oy alan adaylardan ve bir üyesinin de C grubu hissedar›n gösterece¤i adaydan seçilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu'nun C grubu hisseleri temsil eden üyeler ile birlikte en az befl üyesinin Türk vatandafl› olmas› zorunludur.Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 2 (iki) y›ld›r. Genel kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. fiu anda görev yapan Yönetim Kurul Üyelerimiz: Candan KARLITEK‹N-Yönetim Kurulu Baflkan› Hamdi TOPÇU-Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Doç.Dr. Temel KOT‹L-Yönetim Kurul Üyesi & Genel Müdür Atilla ÖKSÜZ-Yönetim Kurul Üyesi Prof.Dr.Cemal fiANLI-Yönetim Kurul Üyesi Prof.Dr.O¤uz BORAT-Yönetim Kurul Üyesi Mehmet BÜYÜKEKfi‹-Yönetim Kurul Üyesi 18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim Kurulu üyeli¤ine engel teflkil edecek hususlar Ana Sözleflmemizin 11. maddesinde düzenlenmektedir. Ayr›ca, 4046 Say›l› Kanunun 4/i maddesi özellefltirme kapsam›ndaki kurulufllar›n yönetim kurulu üyelerinde 4 y›ll›k yüksek ö¤renim görmüfl olma flart›n› da aramaktad›r. Yönetim kurulu üye atamalar›nda Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklere uyulmas›na özen gösterildi¤inden, Yönetim Kurulu Üyelerimizin nitelikleri bu ilkeler ile örtüflmektedir. Ana Sözleflmenin 11.maddesi ile geçici 1/c maddesi afla¤›da zikredilmektedir. MADDE 11 Yönetim Kurulu üyeli¤ine seçilebilmek için hacir alt›na al›nmam›fl olmak, kendisinin veya yönetiminde bulundu¤u di¤er flirketlerin iflas etmemifl olmas›, aciz haline düflmemifl olmak, Ortakl›kta hissedar olmak ve yüz k›zart›c› suçlardan veya Sivil Havac›l›k Kanununda yer alan suçlardan mahkum olmamak gerekir. Hissedar olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, hissedar s›fat›n› kazand›ktan sonra ifle bafllayabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. Yönetim Kurulu'nun C grubu hisseleri temsil eden üyeler ile birlikte en az befl üyesinin Türk vatandafl› olmas› zorunludur. Geçici Madde 1/c A Grubu hissedarlar taraf›ndan gösterilecek adaylar aras›ndan yap›lacak seçimlerle ilgili olarak afla¤›da (d) bendi hükümleri sakl› kalmak kayd›yla, 4046 say›l› kanun gere¤ince Ortakl›k Yönetim Kurulu Baflkan›, Yönetim Kurulu Üyeleri, denetçileri ve Genel Müdürü Ortakl›k sermayesindeki kamu pay› %50'nin alt›na düflünceye kadar Kanunda öngörülen flartlara haiz olmak kayd›yla, Ö‹B'nin teklifi ve Baflbakan›n veya yetkili Bakan›n onay› ile atan›r. 19. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Yönetim Kurulu Ortakl›¤›m›z yöneticilerince oluflturulan stratejik hedefleri onaylar, sürekli ve etkin bir flekilde hedeflere ulaflma derecesini, faaliyetleri ve geçmifl performans› gözden geçirir. Bunu yaparken her konuda uluslaras› standartlara uyum sa¤lamaya çal›fl›r ve gerekti¤i durumlarda gecikmeden ve sorun ortaya ç›kmadan önce önlem al›r. Ayr›ca Ortakl›¤›m›z›n Ana Sözleflmesinin 3. Maddesinde afla¤›da belirtilen misyonu yer almaktad›r.

SAYFA

071

a) Ortakl›¤›n uzun menzilli uçufl a¤› (network) yap›s›n› büyüterek, küresel hava yolu flirketi kimli¤ini gelifltirmek; b) Ortakl›¤›n teknik bak›m ünitesini, bölgesinde önemli bir teknik bak›m üssü haline getirerek teknik bak›m hizmetleri sa¤lay›c›s› olma kimli¤ini/vasf›n› gelifltirmek; c)

Ortakl›¤›n yer hizmetleri ve uçufl e¤itimi dahil stratejik önemi olan her türlü sivil havac›l›k hizmeti alan›nda hizmet sa¤lay›c›s› olma kimli¤ini gelifltirmek;

d) Ortakl›¤›n yurt içi hava tafl›mac›l›¤›ndaki lider konumunu muhafaza etmek; e) Ortakl›¤›n yurt d›fl›ndaki imaj›n› gelifltirecek ve pazarlama imkanlar›n› yükseltecek flekilde kendi uçufl a¤›n› tamamlayacak küresel bir hava yolu ittifak› ile iflbirli¤ine girerek kesintisiz ve kaliteli uçufl hizmeti sunmas›n› sa¤lamak; f)

‹stanbul'u önemli bir uçufl merkezi (hub) haline getirmek.

20. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas› Ortakl›¤›m›z›n faaliyetlerine ba¤l› olarak kurulmufl olan ilgili üniteler taraf›ndan iç kontrol yap›lmaktad›r. Bu kapsamda gerek personelin gerekse acentelerimizin satm›fl oldu¤u biletlerin do¤ru ücretlendirip ücretlendirilmedi¤i, yurtd›fl›ndaki tüm bürolar›m›z›n muhasebe kay›tlar›n›n Ortakl›k yönetmelik yönergeleri taht›nda gerçeklefltirilip gerçeklefltirilmedi¤i, yükümlü oldu¤u vergilerin do¤ru ve zaman›nda ödenip ödenmedi¤i kontrol edilmekte ve Ortakl›k tüm kay›tlar›n›n yürürlükteki kanun ve Ortakl›k yönetmelik ve yönergeleri taht›nda do¤rulu¤u denetlenmektedir. Ayr›ca Ortakl›¤›m›z Baflbakanl›k Yüksek Denetleme Kurulu'nun da y›ll›k denetimine tabidir. Ayr›ca, Ortakl›k Genel Kurulca seçilen 3 Denetçi taraf›ndan denetlenir. ‹smail GERÇEK-Denetleme Kurulu Üyesi Naci A⁄BAL-Denetleme Kurulu Üyesi Prof.Dr.Atefl VURAN-Denetleme Kurulu Üyesi Denetçilerden 2'si A Grubu hissedarlar›n 1'i C Grubu hissedar›n gösterece¤i adaylardan seçilir. Denetçilerin görev süreleri 1 (bir) y›ld›r. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir. A grubu hissedarlar›n Denetçi belirlemelerinde afla¤›daki esaslar uygulan›r: a.

Ortakl›¤›n halka aç›kl›k oran›n›n %35 (%35 ve üzeri) olmas› durumunda A grubuna tan›nan 2 Denetçi belirleme hakk› halka aç›k hisseleri A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir.

b. Halka aç›k A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar›n Denetçi aday› gösterebilmeleri, Denetçili¤e seçim yap›lan Genel Kurul toplant›s›nda söz konusu hissedarlar›n toplam ç›kar›lm›fl sermayenin en az %2'si oran›nda temsil edilmelerine ba¤l›d›r. Söz konusu %2 oran›n hesaplanmas›nda sadece halka aç›k A Grubu hisseler dikkate al›nacakt›r. Halka aç›k A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar denetçili¤e gösterecekleri adaylar› kendi aralar›nda yapacaklar› toplant›da belirleyeceklerdir. Bu toplant›da aday gösterme hakk›, kamunun elinde olmayan halka aç›k A Grubu hisse senedi sahiplerine aittir. Halka aç›k A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar›n Genel Kurul toplant›s›nda %2 oran›nda temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Denetçi belirleme hakk›, halka aç›k olmayan A grubu hisseleri ellerinde bulunduran di¤er hissedarlar taraf›ndan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas› mevzuat›na uygun olarak

kullan›lacakt›r. c.

Denetçili¤in ölüm, istifa, azil veya üyeli¤inin düflmesi gibi nedenlerle boflalmas› halinde, di¤er Denetçilerin Türk Ticaret Kanunu madde 351 uyar›nca yapaca¤› seçimle doldurulur. Denetçilerde boflalan üyeli¤i halka aç›k A grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlar›n aday gösterememifl olmalar› durumunda, boflalan üyeli¤e aday gösterme hakk› C Grubu hissedara, C Grubu hissenin A Grubuna dönüflmüfl olmas› durumunda halka aç›k olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. Halka aç›k A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlar›n gösterdi¤i aday›n boflaltt›¤› yere bu flekilde yap›lacak seçimde yukar›daki a ve b bentlerinde yeralan %35 ve %2 oranlar› dikkate al›nmayacakt›r.

d. ‹flbu Ana Sözleflmenin bilahare de¤ifltirilmesi ve yeni hisse gruplar› yarat›lmas› halinde, yukar›da a bendi ile A Grubu halka aç›k hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlara tan›nan 2 Denetçi belirleme hakk› ortadan kald›r›lmayacak veya de¤ifltirilmeyecektir, me¤er ki söz konusu de¤ifliklik ç›kar›lm›fl sermayenin %65'ini temsil eden hissedarlar taraf›ndan onaylanm›fl olsun. Denetçilerin görevleri, Ortakl›¤›n genel muamelelerini ve bütçesini tetkik etmeye, Türk Ticaret Kanunu'nda yaz›l› vazifeleri yapmaya, Ortakl›¤›n iyi flekilde idaresinin temini ve Ortakl›k menfaatlerinin korunmas› hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya, zaruri ve müstacel sebepler ç›kt›¤› takdirde genel kurulu toplant›ya ça¤›rmaya ve toplant› gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354'üncü maddesinde yaz›l› raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Denetçiler, kanun ve ana sözleflme ile kendilerine düflen görevleri iyi ve tam olarak yapmakla yükümlüdürler. 21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar› Ana Sözleflmemizin 15. maddesi ile Yönetim Kurulunun, 19 maddesi ile de Genel Müdürün görev yetki ve Sorumluluklar› düzenlenmektedir. Madde 15. Yönetim Kurulu, Ortakl›¤›n temsil ve idare organ›d›r. Yönetim Kurulu, kanun ve Ana Sözleflme ile Genel Kurula verilmifl olanlar d›fl›ndaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdi¤i bütün yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu madde 319 hükmünce, idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamam›n› üyelerden birine veya bir kaç›na, Yönetim Kurulu üyesi olmayan genel müdür, genel müdür yard›mc›s›, müdür veya müdürlere b›rakabilece¤i gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya d›fl›ndan icra komiteleri oluflturabilir. Ancak C Grubunun imtiyaz› bulunan konularda Yönetim Kurulu taraf›ndan yetki devri yap›lamaz. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini icra etmeleri için gereken her türlü mali ve sair bilgiler ile Yönetim Kurulu teklif ve ekleri vaktinde verilecektir. Madde 19. Genel müdürün görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenir. Genel Müdür, görevlerini özenle yerine getirmek zorunda olup, aksine davran›fllardan sorumludur. 22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar› Ortakl›¤›m›z Yönetim Kurulu faaliyetleri Ana Sözleflmemizin 14. Maddesinde düzenlenmekte olup; Yönetim Kurulu Ortakl›k iflleri gerektirdikçe ve herhalde en az ayda bir defa toplan›r. Toplant› yeri Ortakl›k merkezidir. Yönetim Kurulu karar› ile baflka bir yerde de toplan›labilir. Toplant›larda görüflülecek ifllerin bir gündem ile tespit edilmifl olmas› ve gündemin toplant› gününden önce üyelere tebli¤ edilmifl bulunmas› gerekir. Yönetim Kurulu toplant›lar›na davet, toplant› gününden en az üç gün evvel yap›l›r.

SAYFA

072

> KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU

Yönetim Kurulu en az 5 üyenin kat›l›m› ile toplan›r. Yönetim Kurulu, kararlar›n› en az 4 üyenin olumlu oyu ile al›r. Yönetim Kurulunca izinli say›lmaks›z›n veya hakl› bir sebebe dayanmaks›z›n arka arkaya dört toplant›ya veya bir y›l içinde toplam 6 toplant›ya kat›lmayan üye istifa etmifl say›l›r.

> Görev tan›mlar›nda belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde iflini en iyi flekilde yapmak.

Üyelerden biri toplant› yap›lmas› iste¤inde bulunmad›kça Yönetim Kurulu kararlar›, içlerinden birinin belli bir konuya iliflkin yapt›¤› öneriye bütün üyelerin yaz›l› olumlu görüfllerinin al›nmas› suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu kararlar›n›n geçerlili¤i yaz›l›p imza edilmifl olmas›na ba¤l›d›r. Belli bir konuda karar nisab›n›n oluflturulmamas› önerinin reddedilmifl oldu¤u anlam›na gelir.

> Ortakl›¤›n malvarl›¤›n›n ve kaynaklar›n›n do¤ru kullan›m› için çaba göstermek.

Afla¤›daki konularda Yönetim Kurulunun alaca¤› kararlar›n geçerlili¤i C grubu hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin bu kararlar›n al›nd›¤› toplant›ya kat›l›m› ve olumlu oy kullanmas›na ba¤l›d›r. - ‹flbu Ana sözleflmenin 3.1. maddesinde belirtilen Ortakl›k misyonunu aç›kça olumsuz etkileyecek kararlar›n al›nmas›; - Genel kurula Ana Sözleflme de¤iflikli¤i önerilmesi; - Sermaye art›r›lmas›; - Nama yaz›l› hisselerin devrinin onaylanmas› ve devrin pay defterine ifllenmesi; - Ortakl›¤›n Sermaye Piyasas› Kurulu'na sundu¤u son y›ll›k bilançosunda yer alan aktif toplam›n› beher sözleflme baz›nda %5'ini geçen ve Ortakl›¤› do¤rudan veya dolayl› olarak ba¤layan her türlü ifllem yapmas›, taahhüt alt›na sokacak her türlü kararlar›n al›nmas›, (flöyle ki kamu pay›n›n Ortakl›k sermayesindeki pay› %20'nin alt›na düfltü¤ünde bu bent hükmü kendili¤inden ortadan kalkacakt›r); - Ortakl›¤›n baflka flirketlerle birleflmesi, feshi veya tasfiyesi, - Münhas›ran pazar flartlar› dahilinde veya di¤er kaynaklarla operasyon giderini dahi karfl›layamayan hatlar haricinde, herhangi bir uçufl hatt›n›n kald›r›lmas› veya sefer say›s›n›n belirgin bir flekilde azalt›lmas›na iliflkin kararlar›n al›nmas›. C Grubu hissenin imtiyazlar› ancak Özellefltirme Yüksek Kurulu veya onun görevlerini devralacak baflka bir kamu kurumu taraf›ndan k›s›tlanabilir. 2006 Y›l›nda yap›lan Yönetim Kurulu Toplant› say›s› 61 olup 311 karar al›nm›flt›r. Yönetim Kurulu Karar'lar›n›n›n geçerlili¤i yaz›l›p imza edilmifl olmas›na ba¤l›d›r. Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerini organize eden bilgilendirme ve iletiflimi sa¤layan, yönetim kurulunun toplant› say›s› Yönetim Kuruluna sunulacak tekliflerin takibi ve toplant› gündeminin belirlenmesi yöntemi Genel Sekreterlik taraf›ndan yerine getirilmektedir. 23. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤› Dönem ‹çinde Yönetim Kurulu Üyelerine ,TTK 334-335 maddeleri hükümleri taht›nda fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤› uygulanm›flt›r. Ayr›ca 07-001 no'lu THY A.O. ‹nsan Kaynaklar› Yönetmeli¤inin 11, Bölümünde Ortakl›k personeli bak›m›ndan Baflka ‹fl ve Hizmet Yasa¤›'na iliflkin düzenlemeler bulunmaktad›r. 24. Etik Kurallar Ortakl›¤›m›z etik kurallar›: > Ulusal ve uluslararas› mevzuattan kaynaklanan tüm yükümlülüklere ve Ortakl›¤›n taraf oldu¤u tüm sözleflmelere uygun hareket etmek. > Ortakl›¤› üçüncü flah›slara karfl› temsil ederken özenli ve kurallara uygun davranmak.

> Gereken bilgi ve konular için gizlilik prensiplerine uygun hareket etmek.

> Pay sahiplerinin hak ve menfatlerini korumak için azami gayret sarfetmek. > Yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi, belge ve kay›tlar›n düzenli, tam ve eksiksiz olarak tutularak, muhafaza edilmesini sa¤lamak. > Ortakl›k müflterilerine (yolcular baflta olmak üzere, tüm müflteriler), Ortakl›k kurallar›na uygun davran›fl biçimleri sergilemek. Bu kurallar›n d›fl›nda, nazik ve yard›mc› olmayan davran›fl biçimlerinden kaç›narak, bu flekilde davrananlar› uygun biçimde uyarmak. > Faaliyetin yürütülmesi s›ras›nda yaflanan hatalar› uygun flekilde gerekli yerlere ileterek, tekrarlanmas›n› önleyecek tedbirleri almak. > Görev yap›lan bölümle ilgili hedef ve stratejilere uygun çal›flarak, Ortakl›¤›n genel hedeflerine ulafl›p, vizyonunu gerçeklefltirmesine maksimum katk›da bulunmak. > Faaliyetin yürütülmesinde maddi menfaat sa¤lamamak, herhangi bir flahsa ya da kurulufla ayr›cal›k tan›mamak. > Adil ve güvenli bir çal›flma ortam› sunmak. > Ulusal ve uluslararas› rekabet ortam›nda, belirlenmifl rekabet kurallar›na uygun hareket etmek. > Denetimden sorumlu kiflilerin çal›flmalar›n› sürdürebilmeleri için destek olmak, ihtiyaç duyulan hallerde gereken imkanlar› ve yard›m› sa¤lamak. > Dürüst ve güvenilir olmak, ahlaki de¤erlere özen göstermek. 25. Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤› Yönetim Kurulunda mali konular› denetleyen Mali Denetim Komitesi Sn. Hamdi TOPÇU, Sn. Cemal fiANLI ve Sn. Atilla ÖKSÜZ'den; kurumsal yönetim ilkelerine iliflkin uygulamalar›n› denetleyen Kurumsal Yönetim Komitesi ise Sn. Mehmet BÜYÜKEKfi‹ ve Sn. Cemal fiANLI'dan oluflmufltur. 26. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul taraf›ndan tespit edilir. Hiç bir Yönetim Kurul Üyesi'nin Ortakl›ktan herhangi bir kredi veya borç almas› söz konusu de¤ildir.

SAYFA

073

> SERMAYE YAPISI

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Türk Hava Yollar› Anonim Ortakl›¤›'n›n ç›kar›lm›fl ve ödenmifl sermayesi her biri 0.1 Ykr nominal de¤erli 174.999.999.999 adet A grubu hisse ve 0.1 Ykr nominal de¤erli 1 adet C grubu hisseden oluflmak üzere toplam 175 milyon YTL'dir. Sermaye yap›s› afla¤›daki gibidir:

T.C. Baflbakanl›k Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› Di¤er

Grup

%

31 Aral›k 2006

%

31 Aral›k 2005

A, C A

49,12 50,88

85.963.662 89.036.338

75,18 24,82

131.565.696 43.434.304

100,00

175.000.000

100,00

175.000.000

Sermaye

BA⁄LI ORTAKLIK VE ‹fiT‹RAKLER Tam konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide edilen ba¤l› ortakl›k afla¤›daki gibidir:

fiirket Ünvan› THY Teknik A.fi.

%

31 Aral›k 2006 Özsermaye

%

31 Aral›k 2005 Özsermaye

100

319.297.771

-

-

Özkaynaktan pay alma metoduna göre de¤erlenen ifltirakler afla¤›daki gibidir:

fiirket Ünvan›

%

31 Aral›k 2006

%

31 Aral›k 2005

Günefl Ekspres Havac›l›k A.fi. (Sun Express) THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi.

50 50

7.681.874 15.199.029 22.880.903

50 -

17.490.282 17.490.282

%

31 Aral›k 2006

%

31 Aral›k 2005

3

4.740.120

4,75

11.452.726

< 0,1 0,3 -

1.679.619 26.859 6.446.598

< 0,1 0,3 < 0,1

1.679.619 26.859 6.755.466 19.916.096

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar afla¤›daki gibidir:

fiirket Ünvan› Uçak Servisi A.fi. (USAfi) Sita Inc. Emek ‹nflaat ve ‹flletme A.fi. France Telecom hisseleri

SAYFA

074

> E⁄‹L‹M YÜZDELER‹NE GÖRE B‹LANÇO VE GEL‹R TABLOSU (SPK)

31.12.2006

31.12.2005

%104

%100

%76 %143 %2196 %131 %161 %89

%100 %100 %100 %100 %100 %100

%139

%100

%100 %104 %78 %133 %122 %100 %212

%100 %100 %100 %100 %100

%131

%100

01.01.2006 31.12.2006

01.01.2005 31.12.2005

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹ Sat›fl Gelirleri (net) Sat›fllar›n Maliyeti (-) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler / faiz+temettü+kira (net) BRÜT ESAS FAAL‹YET KARI/ZARARI Faaliyet Giderleri (-) NET ESAS FAAL‹YET KARI/ZARARI Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) Finansman Giderleri (-) FAAL‹YET KARI/ZARARI Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar› ANA ORTAKLIK DIfiI KAR/ZARAR VERG‹ ÖNCES‹ KAR/ZARAR Vergiler NET DÖNEM KARI/ZARARI

%129 %133 %153 %119 %123 %96 %206 %242 %163 %108 %108 %24 %134

%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100

H‹SSE BAfiINA KAZANÇ

%134

%100

B‹LANÇO KALEMLER‹ VARLIKLAR Cari / Dönen Varl›klar Haz›r De¤erler Menkul K›ymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar› (net) ‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) Di¤er Alacaklar (net) Canl› Varl›klar (net) Stoklar (net) Devam Eden ‹nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varl›klar› Di¤er Cari/Dönen Varl›klar Cari Olmayan / Duran Varl›klar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar› (net) ‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) Di¤er Alacaklar (net) Finansal Varl›klar (net) Pozitif/Negatif fierefiye (net) Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net) Maddi Varl›klar (net) Maddi Olmayan Varl›klar (net) Ertelenen Vergi Varl›klar› Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar TOPLAM VARLIKLAR

GEL‹R TABLOSU KALEMLER‹

SAYFA

> E⁄‹L‹M YÜZDELER‹NE GÖRE B‹LANÇO VE GEL‹R TABLOSU (SPK) (devam›)

31.12.2006

31.12.2005

%90

%100

%100 %122 %112 %124 %185 %87 %99 %142

%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100

%179

%100

%100 %169 %126 %103 %343 -

%100 %100 %100 %100 -

ÖZSERMAYE

%129

%100

Sermaye Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Net Dönem Kar›/Zarar› Geçmifl Y›llar Kar/Zararlar›

%100 %103 %100 %134 %72

%100 %100 %100 %100 %100

TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

%131

%100

B‹LANÇO KALEMLER‹ YÜKÜMLÜLÜKLER K›sa Vadeli Yükümlülükler Finansal Boçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar› (net) Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net) Di¤er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) ‹liflkili Taraflara Borçlar (net) Al›nan Avanslar Devam Eden ‹nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri (net) Borç Karfl›l›klar› Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü Di¤er Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net) Di¤er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) ‹liflkili Taraflara Borçlar (net) Al›nan Avanslar Borç Karfl›l›klar› Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü Di¤er Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR

075

SAYFA

076

> F‹NANSAL RASYOLAR

2006

2005

Cari Oran

0,80

0,69

Asit-Test Oran›

0,62

0,57

Nakit Oran›

0,34

0,40

Borçlar/ Aktifler Oran›

0,65

0,64

Özsermaye/ Aktifler Oran›

0,35

0,36

Faiz Ödeme Gücü Oran›

3,00

4,03

Alacak Devir H›z›

24

22

Borç Devir H›z›

30

32

EBITDAR Marj›

%16,25

%17,22

EBITDA Marj›

%10,56

%12,63

EBIT Marj›

%2,21

%3,01

Net Kar Marj›

%4,59

%4,45

%11,54

%11,07

L‹K‹D‹TE RASYOLARI

F‹NANSAL YAPI VE KALDIRAÇ RASYOLARI

DEV‹R HIZLARI (GÜN)

KARLILIK RASYOLARI

Özkaynak Karl›l›k Oran›

SAYFA

078

Can Uluslararas› Ba¤›ms›z Denetim ve S.M.M.M. A.fi. a member of INPACT INTERNATIONAL

INTERNATIONAL NETWORK OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS

DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ A2 KAT.16 34149 YEfi‹LKÖY, ‹STANBUL TEL: +90 212 465 65 00 PBX FAX: +90 212 465 65 15 www.inpact.com.tr E-mail: [email protected]

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 01.01.2006 - 31.12.2006 HESAP DÖNEM‹NE A‹T KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Türk Hava Yollar› Anonim Ortakl›¤› Yönetim Kurulu'na, 1. Türk Hava Yollar› Anonim Ortakl›¤›'n›n (“fiirket”) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu ve ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu, öz sermaye de¤iflim ve nakit ak›m tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› Sermaye Piyasas› Kurulu'nun (“SPK”) yay›mlad›¤› denetim ilke ve kurallar›na göre denetlemifl bulunuyoruz. Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak ‹flletme Yönetiminin Sorumlulu¤u 2. fiirket yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulu'nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre haz›rlanmas› ve dürüst bir flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›fll›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koflullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini içermektedir. Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflunun Sorumlulu¤u 3. Bizim sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakk›nda görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimimiz, Sermaye Piyasas› Kurulu'nca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, konsolide finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Ba¤›ms›z denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba¤›ms›z denetim tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›fll›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›flt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, fiirket'in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüfl vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, fiirket yönetimi taraf›ndan haz›rlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca fiirket yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir. Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüflümüzün oluflturulmas›na yeterli ve uygun bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.

SAYFA

079

Görüfl 4. Görüflümüze göre, iliflikteki konsolide finansal tablolar, fiirket'in 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle finansal durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide finansal performans›n› ve konsolide nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulu'nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar› çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r. Görüflümüzü flartlamamakla birlikte, afla¤›daki muhasebe politikas› de¤iflikli¤ine dikkat çekmek istiyoruz. fiirket, SPK'nun Seri XI No:25 Say›l› Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤'inin Muhasebe Politikalar›nda De¤iflikliklere iliflkin maddesi çerçevesinde uçaklarda de¤er düflüfl karfl›l›¤› ayr›lmas›na iliflkin muhasebe politikas›n› de¤ifltirmifltir. 30 Haziran 2006 tarihli mali tablolardan bafllamak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n sona ermifl olmas› ve dolay›s› ile enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n söz konusu uçak de¤erleri üzerinde yaratt›¤› gerçekçi olmayan de¤er art›fl› etkilerinin azalmas›yla birlikte, uçaklardaki de¤er düflüklü¤ü hesaplamas›nda ABD Dolar› sat›n alma de¤erlerine göre hesaplanm›fl net defter de¤erlerinin kullan›lmas›na gerek kalmad›¤›na karar vermifltir. Bu muhasebe politikas›ndaki de¤ifliklik, fiirket'in geçmifl y›l zararlar›nda 126.448.273 YTL azal›fla, cari dönem kar›nda 42.766.253 YTL, maddi varl›klarda 211.518.157 YTL ve ertelenen vergi yükümlülü¤ünde 42.303.631 YTL art›fla neden olmufltur.

‹stanbul, 06 Nisan 2007

Can Uluslararas› Ba¤›ms›z Denetim ve S.M.M.M. A.fi. A Member Firm of INPACT International

‹smail USLU Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

Dünya Ticaret Merkezi A2 Kat:16 34149 Yeflilköy, ‹STANBUL

SAYFA

080

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 VE 2005 > TÜRK TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

VARLIKLAR

Not

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl 31 Aral›k 2006

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl 31 Aral›k 2005

857.257.447

825.922.684

Haz›r De¤erler

4

365.057.959

482.910.555

Menkul K›ymetler (net)

5

-

-

Ticari Alacaklar (net)

7

273.400.852

191.596.806

Finansal Kiralama Alacaklar› (net)

8

-

970.701 6.567.690

Cari/Dönen Varl›klar

9

21.318.613

Di¤er Alacaklar (net)

10

8.571.133

Canl› Varl›klar (net)

11

-

-

Stoklar (net)

12

135.643.567

84.255.279

Devam Eden ‹nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar (net)

13

-

-

Ertelenen Vergi Varl›klar›

14

-

-

Di¤er Cari / Dönen Varl›klar

15

53.265.323

59.621.653

‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net)

3.741.767.286

2.987.438.785

Ticari Alacaklar (net)

7

-

-

Finansal Kiralama Alacaklar› (net)

8

-

-

‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net)

9

14.812.000

-

Di¤er Alacaklar (net)

10

1.971.731

1.901.488

Finansal Varl›klar (net)

16

29.327.501

37.406.378

Pozitif / Negatif fierefiye (net)

17

-

-

Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net)

18

-

-

Maddi Varl›klar (net)

19

3.503.076.666

2.631.113.979

Maddi Olmayan Varl›klar (net)

Cari Olmayan/Duran Varl›klar

20

7.508.620

6.154.133

Ertelenen Vergi Varl›klar›

14

158.971.576

298.568.802

Di¤er Cari Olmayan / Duran Varl›klar

15

26.099.192

12.294.005

4.599.024.733

3.813.361.469

TOPLAM VARLIKLAR

Ekteki dipnotlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

>

SAYFA

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR

081

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER

Not

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl 31 Aral›k 2006

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl 31 Aral›k 2005

1.073.727.696

1.198.903.059

Finansal Borçlar (net)

6

-

362.903.225

Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar› (net)

6

4.481.158

-

Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net)

8

218.720.799

179.092.821

K›sa Vadeli Yükümlülükler

Di¤er Finansal Yükümlülükler (net)

10

373.497

332.636

Ticari Borçlar (net)

7

318.114.700

255.994.916

‹liflkili Taraflara Borçlar (net)

9

14.869.046

8.022.859

Al›nan Avanslar

21

45.665.631

52.397.414

Devam Eden ‹nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri (net)

13

-

-

Borç Karfl›l›klar›

23

27.369.058

27.543.644

Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü

14

-

-

Di¤er Yükümlülükler (net)

15

444.133.807

312.615.544

1.915.578.585

1.366.116.817

Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net)

6

36.401.442

-

Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net)

8

1.443.932.862

856.730.859

Di¤er Finansal Yükümlülükler (net)

10

-

-

Ticari Borçlar (net)

7

8.988.621

7.124.267

‹liflkili Taraflara Borçlar (net)

9

-

-

Al›nan Avanslar

21

-

Borç Karfl›l›klar›

23

117.304.910

113.641.242

Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü

14

308.950.750

388.620.449

Di¤er Yükümlülükler (net)

15

-

-

ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR

24

-

-

25

1.609.718.452 175.000.000

1.248.341.593 175.000.000

ÖZSERMAYE Sermaye Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri

25 26

- Hisse Senetleri ‹hraç Primleri

1.922.017.534

1.872.838.374

- Hisse Senedi ‹ptal Karlar›

181.185

181.185

- Yeniden De¤erleme Fonu

-

-

49.179.160

-

- Finansal Varl›klar De¤er Art›fl Fonu - Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklar›

-

-

1.872.657.189

1.872.657.189

- Yasal Yedekler

8.223.909

8.223.909

- Statü Yedekleri

417.011

417.011

Kar Yedekleri

27

- Ola¤anüstü Yedekler - Özel Yedekler - Sermayeye Eklenecek ‹fltirak Hisseleri ve Gayrimenkul

-

-

7.806.889

7.806.889

9

9

Sat›fl Kazançlar› - Yabanc› Para Çevrim Farklar›

Net Dönem Kar› Geçmifl Y›llar Zararlar› TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

28

-

-

185.749.426 (681.272.417) 4.599.024.733

138.227.837 (945.948.527) 3.813.361.469

Ekteki dipnotlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

SAYFA

082

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 ve 2005 TAR‹HLER‹NDE > TÜRK SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T KONSOL‹DE GEL‹R TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

Not

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl 1 Ocak - 31 Aral›k 2006

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl 1 Ocak - 31 Aral›k 2005

Sat›fl Gelirleri (net)

36

3.813.810.220

2.956.104.996

Sat›fllar›n Maliyeti (-)

36

(3.247.648.431)

(2.435.869.117)

Hizmet Gelirleri (net)

36

-

-

Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler /Faiz+Temettü+Kira(net)

36

BRÜT ESAS FAAL‹YET KARI Faaliyet Giderleri (-)

37

NET ESAS FAAL‹YET KARI

235.572.545

150.966.612

801.734.334

671.202.491

(712.312.403)

(577.630.482)

89.421.931

93.572.009

Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar

38

875.813.548

425.430.333

Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)

38

(671.072.706)

(277.165.588)

Finansman Giderleri (-)

39

FAAL‹YET KARI

(98.102.328)

(60.042.012)

196.060.445

181.794.742

Net Parasal Pozisyon Kar /(Zarar›)

40

-

-

ANA ORTAKLIK DIfiI KAR /(ZARAR)

24

-

-

196.060.445

181.794.742

VERG‹ ÖNCES‹ KAR Vergiler

41

NET DÖNEM KARI H‹SSE BAfiINA KAZANÇ (YKr)

42

(10.311.019)

(43.566.905)

185.749.426

138.227.837

0,106

0,079

Ekteki dipnotlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

181.185

175.000.000

175.000.000 181.185

-

181.185

175.000.000

-

181.185

181.185

175.000.000

175.000.000

49.179.160

49.179.160 -

-

-

-

-

-

Yeniden De¤erleme Fonu

1.872.657.189

-

1.872.657.189

-

1.872.657.189

1.872.657.189

1.872.657.189

Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklar›

417.011

-

417.011

-

417.011

417.011

417.011

Yasal Yedekler

7.806.889

-

7.806.889

-

7.806.889

7.806.889

7.806.889

Ola¤anüstü Yedekler

9

-

9

-

9

9

9

Özel Yedekler

185.749.426

(138.227.837) 185.749.426

138.227.837

-

138.227.837

(107.058.441) 138.227.837 138.227.837

107.058.441

Net Dönem Kar›

Geçmifl Y›llar Zararlar›

(681.272.417)

138.227.837 -

(819.500.254)

126.448.273

(945.948.527)

107.058.441 (945.948.527)

(1.053.006.968)

1.609.718.452

49.179.160 185.749.426

1.374.789.866

126.448.273

1.248.341.593

138.227.837 1.248.341.593

1.110.113.756

Toplam

Ekteki dipnotlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

* fiirket'in maddi varl›klar› içerisinde yeralan arsalar›n ekspertiz raporu ile yeniden de¤erlemesi sonucu oluflan farklar Yeniden De¤erleme Fonu alt›nda kaydedilmifltir.

31 Aral›k 2006 Bakiyesi

Net Dönem Kar›

Önceki Dönem Kar›n›n Geçmifl Y›llar Zararlar›na Aktar›lmas› Yeniden De¤erleme Fonu*

Geçmifl Y›llar Zararlar›na Aktar›lmas› Net Dönem Kar› 31 Aral›k 2005 Bakiyesi 31 Aral›k 2005 Bakiyesi Önceden Raporlanan Muhasebe Politikas› De¤iflikli¤i-UFRS 36 (Not 2) 31 Aral›k 2005 Bakiyesi Düzeltilmifl

1 Ocak 2005 Bakiyesi Önceki Dönem Kar›n›n

Sermaye

Hisse Senetleri ‹hraç Primleri

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE > TÜRK SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T KONSOL‹DE ÖZSERMAYE DE⁄‹fi‹M TABLOLARI

083

SAYFA

SAYFA

084

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 1 OCAK-31 ARALIK 2006 VE 2005 > TÜRK DÖNEMLER‹NE A‹T KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

FAAL‹YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI Vergi Öncesi Dönem Net Kar›

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

196.060.445

181.794.742

338.035.611

298.741.196

Faaliyetlerde Kullan›lan Nakit Ak›m›na Ulaflmak ‹çin Yap›lan Düzeltmeler: Amortisman K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› Faiz Geliri Sabit K›ymet Sat›fl (Kar›) / Zarar› Cari dönem vergi gideri De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›ndaki Azal›fl

19.943.672

20.751.280

(25.766.202)

(42.289.467)

222.261

(798.359)

(1.952.018)

-

(125.125.537)

(123.145.065)

Özkaynaktan Pay Alma Yöntemine Göre Muhasebelefltirilen ‹fltirak Geliri

(5.390.621)

(784.282)

Faiz Giderleri

81.885.860

57.821.640

Hibe Kredilerdeki De¤iflim

23.306.631

1.099.992

Finansal Kiralama Üzerindeki Kur Fark› Gideri

39.006.934

2.229.427

Finansal Varl›klar De¤er Düflüfl Karfl›l›¤›ndaki De¤iflim

(6.721.164)

5.924.343

USAfi Hisse Transferi Ertelenmifl Gelir ‹tfas›

(5.016.608)

(2.220.044)

fiüpheli Alacak Karfl›l›¤›ndaki Art›fl / (Azal›fl)

1.931.161

(148.838)

530.420.425

398.976.565

Ticari Alacaklardaki Art›fl

(83.735.207)

(32.862.918)

‹liflkili Taraflardan K›sa ve Uzun Vadeli Alacaklardaki Art›fl

(35.159.912)

(157.780)

(2.073.686)

(3.558.667)

(51.388.288)

(19.741.436)

6.356.330

38.520.614

‹flletme Sermayesindeki De¤iflikliklerden Önceki Faaliyet Kar›

Di¤er K›sa ve Uzun Vadeli Alacaklardaki Art›fl Stoklardaki Art›fl Di¤er Cari /Dönen Varl›klardaki Azal›fl Di¤er Cari Olmayan/ Duran Varl›klardaki (Art›fl)/Azal›fl Ticari Borçlardaki Art›fl

(13.805.187)

373.510

63.984.138

63.791.413

‹liflkili Taraflara Borçlardaki Art›fl

6.846.187

1.514.638

Al›nan Avanslardaki Art›fl/(Azal›fl)

(6.731.783)

17.944.731

K›sa Vadeli Borç Karfl›l›klar›ndaki Art›fl/(Azal›fl)

(174.586)

2.320.667

Di¤er K›sa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Art›fl

113.228.240

48.192.878

Ödenen K›dem Tazminatlar›

(16.280.004)

(6.887.415)

Ödenen Faizler

(70.692.613)

(59.179.468)

Peflin Ödenen Vergiler Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit

(5.222.340)

(13.363.884)

435.571.714

435.883.448

YATIRIM FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N NAK‹T AKIMLARI Finansal Varl›k Sat›fl›ndan Elde Edilen Nakit Maddi ve Maddi Olmayan Varl›k Sat›fl›ndan Elde Edilen Nakit Al›nan Faiz Maddi Varl›k Al›m› Uçaklara ve Di¤er Maddi Varl›klara ‹liflkin Verilen Avanslardaki De¤iflim Yat›r›m Faaliyetlerinde Kullan›lan Net Nakit

20.190.662

89.634

7.143.832

59.000.980

25.766.202

42.289.467

(1.076.135.508)

(473.118.517)

214.960.466

(184.337.652)

(808.074.346)

(556.076.088)

(189.706.809)

(387.625.942)

766.336.609

262.137.037

(322.020.625)

362.903.225

F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N NAK‹T AKIMLARI Finansal Kiralama Anapara Geri Ödemeleri Finansal Kiralama Borçlar›ndaki Art›fl Finansal Borçlardaki Art›fl / (Azal›fl) Di¤er Finansal Yükümlülüklerdeki Art›fl Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen/(Kullan›lan) Net Nakit NAK‹T DE⁄ERLERDEK‹ NET ARTIfi/(AZALIfi)

40.861

51.392

254.650.036

237.465.712

(117.852.596)

117.273.072

DÖNEM BAfiINDAK‹ NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹

482.910.555

365.637.483

DÖNEM SONUNDAK‹ NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹

365.057.959

482.910.555

Ekteki dipnotlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

1

fi‹RKET‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU Türk Hava Yollar› A.O. (“fiirket” veya “THY”) 1933 y›l›nda Türkiye'de kurulmufltur. fiirket'in ana faaliyet konusu yurt içi ve yurt d›fl›nda yolcu ve kargo hava tafl›mac›l›¤› yapmakt›r. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle fiirket'in hissedarlar› ve hisse da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

T.C. Baflbakanl›k Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›

% 49,12

Di¤er

% 50,88

Toplam

% 100,00

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Türk Hava Yollar› A.O. ile Ba¤l› Ortakl›¤›nda çal›flan toplam personel say›s› 12.807'dir (31 Aral›k 2005: 11.121). 31 Aral›k 2006 ve 2005 dönemleri içinde çal›flan ortalama personel say›s› s›ras›yla 12.778 ve 11.151'dir. fiirket'in finansal varl›klar› not 16'da belirtilmifltir. fiirket, Türkiye'de kay›tl› olup merkez adresi afla¤›daki gibidir: Türk Hava Yollar› A.O. Genel Yönetim Binas›, Atatürk Havaliman›, 34149 Yeflilköy ‹STANBUL.

2

MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR

2.1

Uygulanan Muhasebe Standartlar› fiirket'in konsolide mali tablolar›, Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) taraf›ndan yay›mlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Muhasebe Standartlar›”) uygun olarak haz›rlanm›flt›r. SPK Seri XI 25 No'lu “Sermaye Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar›” tebli¤inde kapsaml› bir muhasebe ilkeleri seti yay›nlam›flt›r. An›lan tebli¤de, alternatif olarak Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (“IASB”) ve Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi (“IASC”) taraf›ndan ç›kar›lm›fl olan muhasebe standartlar›n›n uygulanmas›n›n da, SPK muhasebe standartlar›na uygunluk olarak say›laca¤› belirtilmifltir. Ekli konsolide mali tablolar SPK'n›n Seri XI No: 25 Say›l› Tebli¤i'ne uygun olarak haz›rlanm›flt›r. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›'na uygun mali tablo haz›rlayan flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesinin uygulanmayaca¤›n› ilan etmifltir. Dolay›s›yla konsolide mali tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden bafllamak üzere, IASB taraf›ndan yay›nlanm›fl 29 No'lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standard› (“UMS 29”) uygulanmam›flt›r. Konsolide mali tablolar ve ilgili dipnotlar yukar›da bahsedilen SPK'n›n izin verdi¤i alternatif uygulama çerçevesinde ve SPK taraf›ndan 20 Aral›k 2004 tarihli duyuru ile uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak sunulmufltur. fiirket ve Türkiye'de yerleflik Ba¤l› Ortakl›¤› ve ‹fltirakleri, muhasebe kay›tlar›n›n tutulmas›nda ve kanuni mali tablolar›n haz›rlanmas›nda SPK, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Vergi Usul Kanunu (“VUK”) ve Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan Tekdüzen Hesap Plan›'na uymaktad›r. Konsolide mali tablolar, SPK Muhasebe Standartlar› uyar›nca, do¤ru ölçüm ve sunumun yap›lmas› amac›yla yap›lan düzeltmeler ve yeniden s›n›fland›rmalarla haz›rlanmaktad›r. Dolay›s›yla konsolide mali tablolar, makul de¤erlerinden gösterilen finansal varl›klar ve yükümlülükler haricinde, Yeni Türk Liras› olarak tarihi maliyet esas›na göre haz›rlanm›flt›r.

2.2

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi Not 2.1'de de belirtildi¤i üzere fiirket, SPK'n›n ald›¤› karar do¤rultusunda 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›na son vermifltir.

2.3

Konsolidasyon Esaslar› a) Konsolide mali tablolar, afla¤›da (b), (c) ve (d) paragraflar›nda yer alan hususlar kapsam›nda, ana ortakl›k olan Türk Hava Yollar› A.O. ile Ba¤l› Ortakl›k ve Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n mali tablolar›n› içermektedir. Konsolidasyon kapsam› içinde yer alan flirketlerin mali tablolar›, konsolide mali tablolar›n tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamalar› gözetilerek SPK Muhasebe Standartlar›'na uygun olarak haz›rlanm›flt›r. ‹fltiraklerin, Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n ve Ba¤l› Ortakl›klar›n faaliyet sonuçlar›, sat›n alma veya elden ç›karma ifllemlerine uygun olarak söz konusu ifllemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmifl veya hariç b›rak›lm›fllard›r. b) Ba¤l› Ortakl›k, fiirket'in do¤rudan ve/veya dolayl› olarak kendisine ait olan hisselerle ilgili oy kullanma hakk›n›n %50'den fazlas›n› kullanma yetkisi kanal›yla mali ve iflletme politikalar›n› fiirket'in menfaatleri do¤rultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip oldu¤u grubu ifade eder.

SAYFA

085

SAYFA

086

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

2

MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (devam›)

2.3

Konsolidasyon Esaslar› (devam›) Afla¤›daki tabloda 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Ba¤l› Ortakl›k, sahip olunan pay ve ortakl›k oran› gösterilmifltir:

fiirket ünvan› THY Teknik A.fi.

Faaliyet konusu

Do¤rudan ifltirak oran›

Dolayl› ifltirak oran›

Kay›tl› oldu¤u ülke

Teknik Bak›m

% 100

-

Türkiye

Ba¤l› Ortakl›¤a ait bilanço ve gelir tablosu, tam konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide edilmifltir. fiirket'in sahip oldu¤u Ba¤l› Ortakl›¤›n kay›tl› de¤eri ile öz sermayesi karfl›l›kl› olarak netlefltirilmifltir. fiirket ile Ba¤l› Ortakl›k aras›ndaki grup içi ifllemler ve bakiyeler konsolidasyon s›ras›nda silinmifltir. c) fiirket'in müflterek yönetimine sahip oldu¤u iki adet iflletmesi vard›r. ‹fltirak oran› %50 olan ve fiirket taraf›ndan kontrol edilmeyen bu iflletmeler, özkaynaktan pay alma yöntemiyle de¤erlenmektedir. Afla¤›daki tabloda 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar ve ortakl›k oranlar› gösterilmifltir:

fiirket ünvan› Günefl Ekspres Havac›l›k A.fi. THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi.

Faaliyet konusu

Do¤rudan ifltirak oran›

Dolayl› ifltirak oran›

Kay›tl› oldu¤u ülke

Hava tafl›mac›l›¤› ‹kram hizmetleri

% 50 % 50

-

Türkiye Türkiye

Özkaynak yönteminde ifltirak net varl›k tutar›yla bilançoda gösterilir ve dönem faaliyeti sonucunda ortaya ç›kan fiirket pay› dönem gelir tablosuna dahil edilir. d) fiirket'in do¤rudan ve dolayl› pay toplam› %20'nin alt›nda olan, veya %20'nin üzerinde olmakla birlikte fiirket'in önemli bir etkiye sahip olmad›¤› veya konsolide mali tablolar aç›s›ndan önemlilik teflkil etmeyen; teflkilatlanm›fl piyasalarda ifllem görmeyen ve makul de¤erleri güvenilir bir flekilde belirlenemeyen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, de¤er kayb› ile ilgili karfl›l›k düflüldükten sonra, maliyet bedelleri ile konsolide mali tablolara yans›t›lm›flt›r. Teflkilatlanm›fl piyasalarda ifllem gören ve makul de¤eri güvenilir bir flekilde belirlenebilen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar makul de¤erleri ile muhasebelefltirilmektedirler (Not 16). 2.4

Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi Cari dönem konsolide mali tablolar› önceki dönem ile karfl›laflt›rmal› olarak haz›rlanm›flt›r. Cari dönem konsolide mali tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lanmas› aç›s›ndan karfl›laflt›rmal› bilgiler gerekli görüldü¤ünde yeniden s›n›fland›r›l›r ve önemli farkl›l›klar aç›klan›r. fiirket, 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle uçaklarda de¤er düflüklü¤ünü hesaplarken, YTL cinsinden endekslenmifl uçak de¤erlerini uçaklar›n makul de¤erleri ile karfl›laflt›rm›flt›r. Bu karfl›laflt›rma sonucu bulunan farklar de¤er düflüklü¤ü olarak dikkate al›nm›flt›r. fiirket, önceki muhasebe politikas› uygulamas›nda uçaklar›n endekslenmifl net defter de¤erlerini, önce ABD Dolar› sat›n alma de¤erlerine göre hesaplanm›fl net defter de¤erlerine getirmekteydi. fiirket daha sonra ABD Dolar› sat›n alma de¤erlerine göre hesaplanm›fl net defter de¤erlerinin, uçaklar›n makul de¤erlerini afl›p aflmad›¤›n› kontrol etmekteydi. ABD Dolar› sat›n alma de¤erlerine göre hesaplanm›fl net defter de¤erleri uçaklar›n makul de¤erlerini afl›yorsa aradaki farklar› de¤er düflüklü¤ü fark› olarak mali tablolar›na yans›tmaktayd›. fiirket, enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n sona ermifl olmas› ve dolay›s› ile enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n uçak de¤erleri üzerinde yaratt›¤› gerçekçi olmayan de¤er art›fl› etkilerinin azalmas›yla birlikte 30 Haziran 2006 tarihli mali tablolardan bafllamak üzere uçaklardaki de¤er düflüklü¤ü hesaplamas›nda ABD Dolar› sat›n alma de¤erlerine göre hesaplanm›fl net defter de¤erlerinin ilave bir kriter olarak kullan›lmas›na gerek kalmad›¤›na karar vermifltir. Bu durum, fiirket'in maddi varl›klar›nda 211.518.157 YTL art›fla, ertelenen vergi yükümlülü¤ünde 42.303.631 YTL art›fla, geçmifl y›l zararlar›nda 126.448.273 YTL azal›fla ve cari dönem kar›nda 42.766.253 YTL art›fla neden olmufltur. Vergi oran›ndaki cari dönemde yaflanan de¤iflimin etkisinin dikkate al›nmamas› durumunda, cari dönem kar›ndaki art›fl 21.614.437 YTL olarak gerçekleflecekti.

2.5

Netlefltirme/Mahsup Finansal varl›k ve yükümlülükler, tan›mlanan tutarlar›n netlefltirilmesi için bir zorunluluk veya niyet varsa veya varl›k yükümlülük ile denklefliyorsa, netlefltirilmifl ve bilançoda net olarak gösterilmifltir.

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

3

UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI ‹liflikteki mali tablolar›n haz›rlanmas› s›ras›nda uygulanan önemli muhasebe politikalar› afla¤›daki gibidir:

3.1

Gelir Kaydedilmesi ve Komisyon Giderleri Yolcu ve kargo tafl›ma gelirleri, tafl›ma hizmeti tamamland›¤›nda faaliyet geliri olarak kaydedilmektedir. Sat›lan ancak henüz kullan›lmayan (uçulmayan) biletler, yolcu uçufl yükümlülü¤ü olarak kaydedilmektedir. fiirket tarihsel istatistikler kullanarak uçulmayan ve geçerlili¤ini yitirmifl biletler hakk›nda tahmini hesaplamalar yapabilmektedir. Kullan›lmayaca¤› tahmin edilen biletler, faaliyet geliri içerisinde kaydedilmifltir. Yolcu gelirlerine iliflkin olarak acentelere verilecek komisyonlar tafl›mac›l›k hizmeti gerçekleflti¤inde gider olarak kaydedilmektedir.

3.2

Stoklar Stoklar maliyet ya da net gerçekleflebilir de¤erinin düflük olan› ile hareketli a¤›rl›kl› ortalama maliyet metodu kullan›larak de¤erlenmektedir.

3.3

Maddi Varl›klar Maddi varl›klar, enflasyonun etkilerinden ar›nd›r›lm›fl ve 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle düzeltilmifl bafllang›ç de¤erleri ve müteakip dönemlere iliflkin girifllerin maliyet de¤erlerinden, birikmifl amortisman düflüldükten sonraki net de¤eri ile belirtilir. Amortisman, maddi varl›klar›n de¤erleri üzerinden faydal› ömürleri esas al›narak do¤rusal amortisman yöntemi ile ayr›lmaktad›r. Maddi varl›klar›n faydal› ömürleri ve hurda de¤erleri afla¤›da belirtilmifltir:

Faydal› Ömür (y›l)

Hurda de¤er

Bina

25-50

-

Uçak

15

%30

15

%30

4-10

-

2-3

-

10-15

-

Makina ve ekipmanlar

3-15

-

Döfleme ve demirbafllar

3-15

-

4-7

-

4-15

-

Motorlar Komponentler Tamir edilebilen yedek parçalar Simülatörler

Tafl›tlar Di¤er maddi varl›klar

fiirket, arsalar›n› SPK taraf›ndan yetkilendirilmifl gayrimenkul de¤erleme flirketlerine de¤erletmektedir. Arsalar›n kay›tl› de¤erleri ile de¤erlenen de¤erleri aras›ndaki farklar do¤rudan özsermaye hesap grubunda “yeniden de¤erleme fonu” olarak mali tablolara al›nmaktad›r. 3.4

Maddi Olmayan Varl›klar Maddi olmayan varl›klar, özel maliyetleri, iktisap edilmifl haklar›, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yaz›l›mlar›n› içermektedir. Bunlar, 31 Aral›k 2006 tarihindeki elde etme maliyetinden kaydedilmekte ve özel maliyetler kira süreleri, di¤er maddi olmayan varl›klar ise faydal› ömürleri olan 5 y›l boyunca do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak amortismana tabi tutulmaktad›r.

3.5

Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü fiirket, ilgili bilanço tarihinde, bir varl›¤a iliflkin de¤er kayb›n›n oldu¤una dair herhangi bir gösterge olup olmad›¤›n› de¤erlendirir. E¤er böyle bir gösterge mevcutsa, o varl›¤›n makul tutar› tahmin edilir. E¤er söz konusu varl›¤›n veya o varl›¤a ait nakit üreten herhangi bir biriminin kay›tl› de¤eri, kullan›m veya sat›fl yoluyla geri kazan›lacak tutar›ndan yüksekse de¤er düflüklü¤ü meydana gelmifltir. Makul tutar varl›¤›n net sat›fl fiyat› ile kullan›m de¤erinden yüksek olan› seçilerek bulunur. Kullan›m de¤eri, bir varl›¤›n sürekli kullan›m›ndan ve faydal› ömrü sonunda elden ç›kar›lmas›ndan elde edilmesi beklenen nakit ak›mlar›n›n tahmin edilen bugünkü de¤eridir. De¤er düflüklü¤ü kay›plar› konsolide gelir tablosunda muhasebelefltirilir.

SAYFA

087

SAYFA

088

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

3.5

Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü (devam›) Bir varl›kta oluflan de¤er düflüklü¤ü kayb›, o varl›¤›n makul tutar›ndaki müteakip art›fl›n, de¤er düflüklü¤ünün kay›tlara al›nmalar›n› izleyen dönemlerde ortaya ç›kan bir olayla iliflkilendirilebilmesi durumunda daha önce de¤er düflüklü¤ü ayr›lan tutar› geçmeyecek ve varl›¤›n hiç de¤er düflüklü¤ü muhasebelefltirilmemifl flekilde amortismana tabi tutulmaya devam edilerek bulunacak net defter de¤erini artt›rmayacak flekilde geri çevrilir ve gelir olarak konsolide mali tablolara yans›t›l›r. fiirket, uçaklar›n›n, yedek motorlar›n›n ve simülatörlerinin 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle net defter de¤erlerinin bu varl›klar›n makul de¤erlerini afl›p aflmad›¤›n› kontrol etmektedir. Makul de¤er tespitinde, varl›ktan beklenen nakit ak›mlar›n›n bugünkü de¤eriyle, net sat›fl fiyat›n›n büyük olan› kullan›lmaktad›r. Uçaklar için net sat›fl fiyat›, uluslararas› ikinci el uçak fiyat kataloglar›na göre tesbit edilmektedir. Yedek motorlar ve simülatörler için net sat›fl fiyat›, ABD Dolar› sat›n alma de¤erlerine göre hesaplanan net defter de¤erleridir. ‹liflikteki finansal tablolarda, net defter de¤erleri ile makul de¤erler aras›ndaki farktaki dönemsel de¤iflimler di¤er faaliyetlerden gelir/gider grubu alt›nda de¤er düflüfl karfl›l›¤›ndaki azalma/artma olarak kaydedilmektedir.

3.6

Borçlanma Maliyetleri Krediler, al›nd›klar› tarihlerde, al›nan kredi tutar›ndan ifllem masraflar› ç›kar›ld›ktan sonraki de¤erleriyle kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliyet de¤eri üzerinden belirtilir. ‹fllem masraflar› düflüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmifl maliyet de¤eri aras›ndaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yans›t›l›r. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, olufltu¤unda gelir tablosuna kaydedilir.

3.7

Hibe Krediler Hibe krediler, uçak ve motorlar›n sat›n al›mlar›nda veya finansal kiralama yöntemiyle elde edilmelerinde kazan›lmaktad›r. fiirket, hibe kredileri aktiflerin maliyetinden düfltükten sonra aktifleri ekonomik ömürleri süresince itfa etmektedir. Faaliyet kiralamas›na iliflkin kazan›lan hibe krediler, ertelenmifl gelir olarak kaydedilmekte ve kiralama süresince itfa edilmektedir.

3.8

Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi a) S›n›fland›rma ve Muhasebelefltirme fiirket, finansal yat›r›mlar›n› afla¤›daki flekilde s›n›fland›rmakta ve muhasebelefltirmektedir: Al›m sat›m amaçl› menkul k›ymetler: Al›m sat›m amaçl› menkul k›ymetler, k›sa vadeli fiyat hareketlerinden kar etmek amac›yla portföye al›nan k›ymetlerdir. Kay›tlara al›nd›ktan sonra ticari amaçla elde tutulan menkul k›ymetler güvenilir bir flekilde ölçülebiliyor olmas› kofluluyla rayiç de¤erleriyle de¤erlenmektedir. Al›m sat›m amaçl› menkul k›ymetlere iliflkin kar veya zararlar, ilgili dönemin net kar veya zarar› içerisinde gösterilmektedir. Vadesine kadar elde tutulacak yat›r›mlar: Vadesine kadar elde tutulacak menkul k›ymetler, belirli bir vade yap›s› ve belirli tutardaki ödemeleri içeren ve fiirket'in vadesine kadar elde tutma niyeti ve gücü olan k›ymetlerdir. Sat›lmaya haz›r yat›r›mlar: Sat›lmaya haz›r yat›r›mlar, ifltirak oran› %20'den az olan ve al›m sat›m amaçl› elde tutulmayan yat›r›mlardan oluflmaktad›r. Kay›tlara al›nd›ktan sonra sat›lmaya haz›r amaçla elde tutulan yat›r›mlardan borsada ifllem görenler, bilanço tarihindeki piyasa de¤erleriyle de¤erlenmektedir. Rayiç de¤erleri güvenilir bir flekilde ölçülemeyen yat›r›mlar ise maliyet de¤erleri üzerinden kaydedilmektedir. Sat›lmaya haz›r yat›r›mlara iliflkin kar veya zararlar ilgili dönemin net kar veya zarar› içerisinde gösterilmektedir. Özkaynaktan pay alma yöntemine göre de¤erlenen yat›r›mlar: ‹fltirak oran› %50 olan ve fiirket taraf›ndan kontrol edilmeyen ifltirakler, özkaynaktan pay alma yöntemiyle de¤erlenmektedir. b) De¤erleme Gerçe¤e uygun de¤er, istekli al›c› ve sat›c›lar›n bir araya geldi¤i piyasalarda, bir aktifin baflka bir varl›kla de¤ifltirilebilece¤i veya bir taahhütün yerine getirilebilece¤i de¤erdir. Bir finansal enstrüman›n piyasa de¤eri, aktif bir pazar›n mevcudiyeti durumunda, sat›fltan elde edilebilecek tutara veya sat›n almadan do¤abilecek borca eflittir. Finansal enstrümanlar›n gerçe¤e uygun tahmini de¤eri, flirket taraf›ndan piyasalara iliflkin bilgiler ve gerekli de¤erleme yöntemleri kullan›larak belirlenmifltir. Ancak, gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesinde kullan›lan piyasa verilerinin yorumlanmas›na gerek duyulmaktad›r. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler, fiirket'in varl›klar›n› elden ç›karmas› durumunda cari piyasa koflullar›nda elde edebilece¤i de¤erler olmayabilir. Banka mevduatlar›, alacaklar, teminat mektuplar› ve akreditifler gibi flarta ba¤l› taahhütler karfl› taraf›n anlaflman›n flartlar›n› yerine getirememesi durumunda, fiirket'in finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlard›r.

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

3

UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI (devam›)

3.8

Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi (devam›) Baz› finansal varl›klar›n maliyet de¤erine eflit olan kay›tl› de¤erlerinin, k›sa vadeli nitelikleri nedeniyle gerçe¤e uygun de¤erlerine eflit oldu¤u varsay›lmaktad›r. fiirket'in temel finansal varl›klar› nakit ve nakit benzeri kalemler, ticari alacaklar, iliflkili kurulufllardan alacaklar ve sat›lmaya haz›r varl›klard›r. Ticari alacaklar ve iliflkili kurulufllardan alacaklar›n defter de¤erlerinin, tahsil edilemeyen tutarlar için gerekli karfl›l›klar ayr›ld›ktan sonra, alacaklar›n reeskonta tabi tutulmas› haricinde, yaklafl›k pazar de¤erine ulaflt›¤› tahmin edilmektedir. fiirket, Günefl Ekspres Havac›l›k A.fi. (Sun Express) ve THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi. (THY DO&CO) üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu¤u için bu ifltirakleri özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebelefltirmifltir. Uçak Servisi A.fi. (USAfi) gibi finansal varl›klar sat›lmaya haz›r yat›r›m olarak s›n›fland›r›lmakta ve makul de¤erdeki de¤iflim gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r. Sun Express, THY DO&CO ve USAfi d›fl›ndaki sat›lmaya haz›r yat›r›mlar, makul de¤erleri güvenilir bir biçimde ölçülemediklerinden maliyet de¤erinden gösterilmifllerdir. fiirket'in mali borçlar› ilgili anlaflmalar›n özüne göre s›n›fland›r›lm›flt›r. Faize tabi banka kredileri, ticari borçlar ve finansal kiralama borçlar› önemli mali borçlar› oluflturmaktad›r. Bunlardan yabanc› para olanlar dönem sonu kurundan de¤erlenmifltir. Ticari borçlar ve iliflkili gruplara borçlar›n defter de¤erlerinin, borçlar›n reeskonta tabi tutulmas› haricinde, yaklafl›k pazar de¤erine ulaflt›¤› tahmin edilmektedir. Finansal giderler tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilmektedir. Ticari ve di¤er borçlar ile ba¤l› gruplara borçlar pazar de¤erine yaklafl›k olan nominal de¤erlerinden gösterilmektedir. Kredi Riski fiirket'in kredi riski temel olarak ticari alacaklar›na iliflkindir. Bilançoda gösterilen tutar fiirket yönetiminin önceki tecrübelerine ve cari ekonomik flartlara ba¤l› olarak tahmin etti¤i flüpheli alacaklar düflüldükten sonraki net tutardan oluflmaktad›r. fiirket'in kredi riski çok say›da müflteriyle çal›fl›ld›¤›ndan dolay› da¤›lm›fl durumdad›r ve önemli bir kredi risk yo¤unlaflmas› yoktur. Fiyat Riski > Döviz Kuru Riski fiirket, iflinin özelli¤inden dolay› yabanc› paralar ile Yeni Türk Liras› aras›ndaki kur de¤ifliminden etkilenmektedir. fiirket gelirlerinin ço¤unlu¤u Euro, ABD Dolar› ve Yeni Türk Liras›'ndan, giderlerinin ço¤unlu¤u ise ABD Dolar› ve Yeni Türk Liras›'ndan oluflmaktad›r. > Faiz Riski Leasing (Finansal Kiralama) ifllemlerine ba¤l› faiz oranlar›n›n bir k›sm› LIBOR'a ba¤l›d›r, dolay›s›yla fiirket uluslararas› pazardaki faiz oranlar›ndaki de¤iflimden etkilenmektedir. fiirket faiz oranlar›na ve kur de¤iflimine karfl› risklerini s›n›rland›rmaya yönelik hedging (koruma) anlaflmalar› yapmam›flt›r. > Piyasa Riski fiirket, k›sa vadeli repo sözleflmelerine dayal› hazine bonosu ifllemleri ve günlük banka mevduat› plasman› yapmak suretiyle yat›r›mlar›n› gerçeklefltirmektedir. Bu yat›r›mlar, piyasa koflullar›nda meydana gelen dalgalanmalar sebebiyle de¤ifliklik göstermektedir. > Nakit Riski Genel olarak biletler önceden sat›lmakta ve tafl›mac›l›k sonradan gerçeklefltirilmektedir. Dolay›s›yla fiirket, gelirlerini önceden tahsil edip tafl›mac›l›k maliyetine sonradan katland›¤›ndan avantaj elde etmektedir. fiirket, alacaklar›n›n tahsil süresinin, borçlar›n›n geri ödeme süresinden daha k›sa olmas›ndan dolay› da avantaj elde etmektedir.

3.9

Kur De¤ifliminin Etkileri Y›l içerisinde gerçekleflen döviz ifllemleri, ifllem tarihindeki kurlar kullan›larak Yeni Türk Liras›'na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize ba¤l› varl›k ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullan›larak Yeni Türk Liras›'na çevrilmifltir. Bu çevirimden ve dövizli ifllemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karlar› / zararlar› gelir tablosunda yer almaktad›r.

SAYFA

089

SAYFA

090

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

3

UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI (devam›)

3.9

Kur De¤ifliminin Etkileri (devam›) ‹lgili tarihler itibariyle dönem sonu ve ortalama ABD Dolar› kuru afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005 3.10

Dönem Sonu Kuru

Ortalama Kur

1,4056 1,3418

1,4297 1,3405

Hisse Bafl›na Kazanç Hisse bafl›na kazanç, net kar›n ilgili dönem içinde mevcut hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. Türkiye'de flirketler, sermayelerini, hissedarlar›na geçmifl y›l karlar›ndan da¤›tt›klar› “bedelsiz hisse” yolu ile artt›rabilmektedirler. Hisse bafl›na kazanç hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›fl hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse bafl›na kazanç hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.

3.11

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar fiirket, bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan hususlar› ilgili dönemde aç›klamaktad›r.

3.12

Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve fiarta Ba¤l› Varl›klar fiirket'in, geçmiflteki ifllemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülü¤ünün bulunmas› ve yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için kaynaklar›n d›fla akmas›n›n gerekli olabilece¤i ve tutar için güvenilir bir tahminin yap›labilece¤i durumlarda karfl›l›klar oluflturulur. Geçmifl olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iflletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olay›n gerçekleflip gerçekleflmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varl›klar mali tablolara al›nmamakta ve flarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar olarak de¤erlendirilmektedir.

3.13

Kiralama ‹fllemleri fiirket, finansal kiralama ve faaliyet tipi kiralama yöntemiyle uçak, motor, simülatör ve tafl›t araçlar› kiralamaktad›r. fiirket finansal kiralama yöntemiyle kiralanan aktif ve pasiflerini kiralama taksitlerinin bugünkü de¤erine eflit olarak kaydetmektedir. Finansal kiralama yöntemiyle kiralanan aktiflere faydal› ömürleri süresince amortisman ayr›lmaktad›r. Faaliyet tipi kiralamalar faaliyet gideri olarak kaydedilmektedir.

3.14

‹liflkili Taraflar Bu mali tablolar›n amac› do¤rultusunda ifltirakler, ortaklar, üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar taraf›ndan kontrol edilen veya onlara ba¤l› flirketler ve ifltirakler iliflkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmifllerdir. Ola¤an faaliyetler nedeniyle iliflkili taraflarla girilen ifllemler piyasa koflullar›na uygun fiyatlarla gerçeklefltirilmifltir.

3.15

Ertelenen Vergi Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullan›larak, varl›k ve yükümlülüklerin mali tablolarda yer alan kay›tl› de¤erleri ile vergi de¤erleri aras›ndaki geçici farklar üzerinden hesaplan›r. Ertelenen vergi hesaplanmas›nda yürürlükteki vergi mevzuat› uyar›nca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi oranlar› kullan›l›r. Bafll›ca geçici farklar, maddi varl›k kay›tl› de¤erleri ile vergi matrahlar› aras›ndaki farktan, halihaz›rda vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider karfl›l›klar›ndan, k›dem tazminat› karfl›l›¤›ndan ve kullan›lmayan vergi indirim ve istisnalar›ndan do¤maktad›r. Ertelenen vergi yükümlülü¤ü vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir geçici farklardan oluflan ertelenen vergi varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› flart›yla hesaplanmaktad›r. Cari vergi varl›klar›n›n cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› durumunda ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri, karfl›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir.

3.16

Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar / K›dem Tazminatlar› Yürürlükteki kanunlara göre, fiirket, emeklilik dolay›s›yla veya istifa ve ifl kanununda belirtilen davran›fllar d›fl›ndaki sebeplerle istihdam› sona eren çal›flanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarlar› bilanço tarihi itibariyle geçerli olan k›dem tazminat tavan› esas al›narak hesaplan›r. K›dem tazminat› karfl›l›¤›, tüm çal›flanlar›n emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤acak yükümlülük tutarlar› bugünkü net de¤erine göre hesaplanarak iliflikteki konsolide mali tablolarda yans›t›lm›flt›r

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

3

UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI (devam›)

3.17

Tahmin Uygulamas› Finansal tablolar›n SPK Muhasebe Standartlar›'na uygun olarak haz›rlanabilmesi, yönetimin raporlanan varl›k ve yükümlülükleri, koflullu borçlar›, gelir ve giderleri etkileyebilecek tahminler yapmas›n› gerektirmektedir. Gerçek sonuçlar bu tahminlerden farkl› olabilir.

3.18

Bak›m ve Onar›m Giderleri Maddi varl›klar›n ve kiralanan varl›klar›n düzenli bak›m› ve onar›m› için yap›lan harcamalar, ilgili döneme faaliyet gideri olarak kaydedilmektedir. Sahip olunan veya finansal kiralama ile al›nan uçaklar›n büyük bak›mlar› yap›ld›kça gider olarak kaydedilmekte; operasyonel kiralanan uçaklar›n teslim bak›mlar› ise periyodik bazda gider olarak tahakkuk ettirilmektedir.

3.19

S›k Uçufl Program› fiirket, üyelerine “Miles and Smiles” ad›nda bir S›k Uçufl Program› (Frequent Flyer Program) dahilinde birikmifl mesafe üzerinden ücretsiz uçufl ödülü vermektedir. Ücretsiz seyahatin artan maliyet yöntemi ile hesaplanan tahmini maliyeti yükümlülük olarak kaydedilmektedir. fiirket, ayn› zamanda “Shop & Miles” Program› dahilinde kat›l›mc›lara mil kredisi satmaktad›r. Bu gelirin bir k›sm› ertelenmifl gelir olarak kaydedilmekte ve seyahat sa¤land›kça gelir olarak kaydedilmektedir.

4

HAZIR DE⁄ERLER Haz›r de¤erlerin dökümü afla¤›daki gibidir:

Kasa Al›nan çekler Banka Di¤er haz›r de¤erler

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

503.956 309.601 354.192.254 10.052.148 365.057.959

195.489 138.532 477.065.690 5.510.844 482.910.555

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle yabanc› para banka bakiyeleri 317.154.164 YTL (31 Aral›k 2005: 295.610.051 YTL)'dir. Vadeli Mevduatlar:

5

Anapara

Para Birimi

Aç›l›fl Tarihi

Vade

31 Aral›k 2006

33.582.312 112.392.082 7.443.256

YTL Euro ABD Dolar›

04.12.2006-29.12.2006 11.12.2006-29.12.2006 29.12.2006

04.01.2007 04.01.2007-12.01.2007 04.01.2007

33.582.312 208.093.940 10.462.241 252.138.493

Anapara

Para Birimi

Aç›l›fl Tarihi

Vade

31 Aral›k 2005

170.390.000 31.653.000 149.163.000

YTL Euro ABD Dolar›

22.07.2005 - 30.12.2005 30.12.2005 27.12.2005 - 30.12.2005

02.01.2006 - 30.01.2006 02.01.2006 02.01.2006 - 30.01.2006

170.390.000 50.249.138 200.146.913 420.786.051

MENKUL KIYMETLER (NET) Yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).

SAYFA

091

SAYFA

092

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

6

F‹NANSAL BORÇLAR (NET) Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar› 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle afla¤›daki gibidir:

Banka Ad›

Vade Tarihi

Orjinal Para

Faiz Tahakkuku

YTL

Akbank

15.08.2009

2.959.707 ABD Dolar›

228.368 ABD Dolar›

4.481.158

Uzun vadeli finansal borçlar› oluflturan banka kredisi 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle afla¤›daki gibidir:

Banka Ad›

Vade Tarihi

Orjinal Para

Akbank

15.08.2009

25.897.440 ABD Dolar›

Faiz Tahakkuku -

YTL 36.401.442

K›sa vadeli finansal borçlar› oluflturan banka kredisi 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle afla¤›daki gibidir:

Banka Ad›

Vade Tarihi

Orjinal Para

Faiz Tahakkuku

YTL

T.‹fl Bankas› /

31.03.2006

270.000.000 ABD Dolar›

459.998 ABD Dolar›

362.903.225

Citibank NA London

7

T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR (NET) K›sa vadeli ticari alacaklar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

295.210.410 (3.361.677) (18.447.881) 273.400.852

210.448.412 (2.334.886) (16.516.720) 191.596.806

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

318.507.546 (4.941.179) 4.349.529 198.804 318.114.700

254.984.188 (2.705.808) 3.715.141 1.395 255.994.916

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

8.988.621

7.124.267

Ticari alacaklar Alacak reeskontu (-) fiüpheli alacaklar karfl›l›¤›

K›sa vadeli ticari borçlar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

Ticari borçlar Borç reeskontu (-) Al›nan depozito ve teminatlar Di¤er

Uzun vadeli ticari borçlar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

Al›nan depozito ve teminatlar

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

8

F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI (NET) Finansal kiralama borçlar› afla¤›daki gibidir:

1 y›ldan az 1-4 y›l aras› 4 y›ldan fazla Eksi: Gelecek y›llara ait faiz gideri Mali tablolarda gösterilen finansal kiralama borçlar›n›n anapara tutar› Gösterimi: K›sa vadeli borçlar Uzun vadeli borçlar Faiz aral›¤›: De¤iflken oranl› borçlar Sabit oranl› borçlar

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

293.245.257 824.972.080 930.144.100 2.048.361.437 (385.707.776)

221.054.754 540.757.739 458.520.976 1.220.333.469 (184.509.789)

1.662.653.661

1.035.823.680

218.720.799 1.443.932.862 1.662.653.661

179.092.821 856.730.859 1.035.823.680

1.530.403.463 132.250.198 1.662.653.661

982.205.221 53.618.459 1.035.823.680

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle, ABD Dolar› ve Euro cinsinden ifade edilen finansal kiralama borçlar›n›n faiz oranlar›, sabit oranl› borçlar için %4,075 ile %5,59; de¤iflken oranl› borçlar için ise EURIBOR eksi %0,01 ve LIBOR eksi %0,057 ile LIBOR art› %3,0 aras›ndad›r. fiirket'in henüz tahakkuk etmemifl faaliyet tipi kiralama borçlar›n›n dökümü afla¤›daki gibidir:

Bir y›ldan az 1 -4 y›l aras› 4 y›ldan fazla

9

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

170.991.574 357.227.317 611.303.660 1.139.522.551

118.983.335 176.568.422 124.747.806 420.299.563

‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (NET) ‹liflkili taraflardan k›sa vadeli alacaklar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi. Sun Express

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

19.833.398 1.485.215 21.318.613

970.701 970.701

‹liflkili taraflardan uzun vadeli alacaklar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi.

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

14.812.000 14.812.000

-

SAYFA

093

SAYFA

094

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

9

‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (NET) (devam›) fiirket'in THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi.'den olan alaca¤›n›n 10.700.000 Euro k›sm› k›sa vadeli, 8.000.000 Euro k›sm› ise uzun vadeli olmak üzere toplam 18.700.000 Euro kulland›r›lan krediden kaynaklanmaktad›r. ‹liflkili taraflara k›sa vadeli borçlar afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

3.372.538 11.496.508 14.869.046

459.029 7.563.830 8.022.859

Sun Express Uçak Servisi A.fi. (USAfi)

31 Aral›k tarihinde sona eren dönemlerde iliflkili kurulufllarla olan ifllemler afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

4.926.339 461.158 5.387.497

3.655.346 372.382 4.027.728

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

11.667.348 98.159.997 109.827.345

866.914 79.320.622 80.187.536

Sun Express'e verilen hizmetler USAfi'a verilen hizmetler

Sun Express'ten al›nan hizmetler USAfi'tan al›nan hizmetler

‹liflkili kurulufllardan sa¤lanan temettüler afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

14.350.920 409.135 342.789 103 15.102.947

7.080.216 1.113.723 157.326 69 8.351.334

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

3.688.278 2.194.204 771.160 556.804 312.489 188.675 859.523 8.571.133

3.192.141 1.557.088 95.989 560.516 375.337 278.853 155.882 351.884 6.567.690

Sun Express Uçak Servisi A.fi. (USAfi) France Telecom Emek ‹nflaat ve ‹flletme A.fi.

10

D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR (NET) K›sa vadeli di¤er alacaklar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

Sigorta flirketlerinden alacaklar Teknik malzeme yurtd›fl› alacaklar› ‹fl avanslar› RJ uçaklar›na ait modifikasyon alacaklar› Personel ücret avans alacaklar› Personelden alacaklar Sita depozito sertifikas›ndan alacaklar Di¤er alacaklar

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

10

D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR (NET) (devam›) Uzun vadeli di¤er alacaklar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

Personelden alacaklar Sita depozito sertifikalar›ndan alacaklar Di¤er alacaklar

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

986.372 985.359 1.971.731

1.006.711 804.107 90.670 1.901.488

K›sa vadeli di¤er finansal yükümlülüklerin dökümü afla¤›daki gibidir:

Bankaya borçlar (*)

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

373.497

332.636

(*) Bankaya borçlar hesab› ay sonu vergi ve SSK ödemeleri için banka taraf›ndan faizsiz olarak kulland›r›lan gecelik borçlardan oluflmaktad›r.

11

CANLI VARLIKLAR (NET) Yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).

12

STOKLAR (NET)

Yedek parça, uçufl ekipman› Di¤er stoklar

13

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

119.132.823 16.510.744 135.643.567

69.659.366 14.595.913 84.255.279

DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹NDEN ALACAKLAR VE HAKED‹fi BEDELLER‹ (NET) Yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).

14

ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ fiirket, ertelenen kurumlar vergisi varl›k ve yükümlülüklerini bilanço kalemlerinin SPK Muhasebe Standartlar› ve yasal mali tablolar› aras›nda farkl› de¤erlendirmelerin sonucunda ortaya ç›kan geçici farklar›n etkilerini dikkate alarak hesaplamaktad›r. ‹leriki dönemlerde gerçekleflecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri için uygulanan oranlar Not 41'de belirtilmifltir.

SAYFA

095

SAYFA

096

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

14

ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (devam›) 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle yürürlükteki vergi oranlar› kullan›larak hesaplanan ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri afla¤›daki gibidir:

Uzun vadeli finansal kiralama borcu K›sa vadeli finansal kiralama borcu K›dem tazminat› karfl›l›¤› Gider tahakkuklar› Kullan›lmam›fl yat›r›m indirimi Alacak reeskontu fiüpheli alacaklar karfl›l›¤› Gelecek aylara ait gelir ve giderler Di¤er fiüpheli banka alaca¤› karfl›l›¤› Stoklarda yap›lan de¤ifliklik Ertelenmifl gelir Hibe kredilere yap›lan de¤ifliklik Birikmifl mali zarar Finansal varl›klar de¤er kayb›/(kazanc›) Borç reeskontu Bilet sat›fl avans karfl›l›¤› Sabit k›ymetler

Ertelenen vergi varl›klar› Ertelenen vergi yükümlülükleri Ertelenen vergi varl›klar› / (yükümlülükleri), net

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

100.292.302 25.180.043 23.460.981 6.698.855 672.335 494.424 220.206 393.885 1.558.545 (988.236) (18.437.485) (289.525.029) (149.979.174)

185.266.465 36.369.506 34.092.373 17.283.762 20.048.657 772.994 230.607 456.107 246 520.391 1.504.979 1.392.681 630.034 (666.579) (811.742) (21.609.699) (365.532.429) (90.051.647)

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

158.971.576 (308.950.750)

298.568.802 (388.620.449)

(149.979.174)

(90.051.647)

Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü hareketi afla¤›daki gibidir:

Geçici zamanlama farklar›ndan kaynaklanan net ertelenmifl vergi gideri Ertelenmifl vergideki net de¤iflim

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

3.136.660 3.136.660

43.566.905 43.566.905

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ertelenen vergi yükümlülü¤ü hareketi afla¤›dad›r:

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005 aç›l›fl ertelenen vergi yükümlülü¤ü Muhasebe politikas› de¤iflikli¤i sonucu ertelenen vergide meydana gelen geçmifl y›l etkisi Toplam devreden ertelenen vergi yükümlülü¤ü Cari dönem ertelenen vergi gideri Yeniden de¤erleme fonundan netleflen ertelenen vergi yükümlülü¤ü Cari dönem ertelenen vergi yükümlülü¤ü, net

90.051.647 54.192.117 144.243.764 3.136.660 2.598.750 149.979.174

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

15

D‹⁄ER CAR‹/CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR Di¤er cari / dönen varl›klar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

14.173.900 11.356.882 3.886.502 5.792.001 7.025.462 5.222.340 27.545 1.092.408 666.760 283.404 423.583 13.157 21.690 1.922.986 1.356.703 53.265.323

11.149.101 5.314.180 3.843.430 10.127.094 2.965.389 13.363.884 437.170 1.092.408 574.125 6.787.420 487.846 13.194 740.124 2.726.288 59.621.653

Peflin ödenmifl sat›fl komisyonlar› Peflin ödenmifl faaliyet tipi kiralama giderleri Interline yolcu geliri tahakkuklar› Teknik bak›m gelir tahakkuku Geri al›nacak KDV Peflin ödenen vergiler ‹ndirilecek KDV Peflin ödenen Eximbank ABD garanti ücreti Peflin ödenmifl kira giderleri Gelecek aylara ait sigorta giderleri Peflin ödenen uçak finansman gideri Vergi dairesinden alacaklar Peflin ödenen banka kredisi finansman gideri Peflin ödenmifl di¤er giderler Gelir tahakkuklar›

Di¤er cari olmayan / duran varl›klar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

5.707.606 4.796.966 4.414.740 3.747.430 3.670.910 2.037.873 1.723.667 26.099.192

5.889.372 2.637.672 374.744 1.325.066 2.067.151 12.294.005

Motor bak›m rezervi Peflin ödenen Eximbank ABD garanti ücreti Faaliyet tipi kiralamalar için verilen avanslar Gelir tahakkuklar› Peflin ödenmifl faaliyet tipi kiralama giderleri Verilen depozitolar Peflin ödenen uçak finansman giderleri

K›sa vadeli di¤er yükümlülüklerin dökümü afla¤›daki gibidir:

Bilet sat›fl›ndan do¤an yolcu uçufl yükümlülükleri Mil sat›fl›ndan do¤an yolcu uçufl yükümlülükleri S›k uçufl program› gider tahakkuklar› Brüt hibe krediler Hibe krediler birikmifl amortisman› Teflvik primi tahakkuku Ödenecek vergi ve fonlar Ödenecek SSK primleri Bak›m onar›m gider tahakkuklar› Sigorta primleri gider tahakkuku Di¤er borçlar Personele borçlar USAfi hisse edinimiyle ilgili kazan›lmam›fl gelir Di¤er gider tahakkuklar›

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

218.668.355 60.789.528 42.285.285 28.394.376 (1.596.533) 19.226.521 25.593.540 16.898.094 13.271.328 10.613.244 2.704.621 375.941 6.909.507 444.133.807

154.979.724 51.770.242 30.577.262 19.690.997 (16.199.785) 6.684.627 16.204.908 14.840.062 12.585.613 10.468.387 1.373.121 276.417 5.016.608 4.347.361 312.615.544

SAYFA

097

SAYFA

098

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

16

F‹NANSAL VARLIKLAR (NET) Özkaynaktan pay alma metoduna göre de¤erlenen ifltirakler afla¤›daki gibidir: 31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

7.681.874 15.199.029 22.880.903

17.490.282 17.490.282

Günefl Ekspres Havac›l›k A.fi. (Sun Express) THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi.

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar afla¤›daki gibidir: 31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

8.110.722 (3.370.602) 1.679.619 26.859 6.446.598 29.327.501

8.085.622 3.367.104 1.679.619 26.859 20.214.336 (13.458.870) 1.426 19.916.096 37.406.378

Uçak Servisi A.fi. (USAfi) USAfi de¤er kazanc›/(düflüklü¤ü) Sita Inc. Emek ‹nflaat ve ‹flletme A.fi. France Telecom hisseleri France Telecom de¤er düflüklü¤ü Di¤er finansal varl›klar

fiirket'in açm›fl oldu¤u 5 y›ll›k ikram ihalesi Uçak Servisi A.fi. (USAfi) taraf›ndan kazan›lm›fl ve 1 Ocak 2002 tarihinde ikram anlaflmas› imzalanm›flt›r. Yap›lan anlaflma çerçevesinde, USAfi'›n ana orta¤› Gate Gourmet Holding A.G. (GGH) ile fiirket aras›nda yap›lan hisse devir sözleflmesine istinaden GGH USAfi'›n toplam sermayesinin %15'ine tekabül eden B grup hisseleri bedelsiz olarak fiirket'e devredilecektir. Yine sözleflme gere¤i, 21 Haziran 2002 tarihinde ilk %10 hissenin, 2 Ocak 2003 tarihinde %1,25'lik hissenin, 2 Ocak 2004 tarihinde %1,25'lik hissenin, 3 Ocak 2005 tarihinde %1,25'lik hissenin ve 2 Ocak 2006 tarihinde de %1,25'lik hissenin mülkiyeti devral›narak %15'e tamamlanm›flt›r. Bu çerçevede USAfi sermayesinin %15 k›sm›na tekabül eden ve teslim al›nan 1.567.500.000 adet hisse, teslim tarihindeki borsa rayici üzerinden 22.599.856 YTL, karfl›l›kl› olarak finansal varl›klar ve sonraki y›llara ait gelirler hesaplar›na al›nm›flt›r. Sonraki y›llara ait gelir tutar› befl y›ll›k ikram anlaflmas› süresince gelir olarak kaydedilmektedir. fiirket sahip oldu¤u USAfi hisselerinden 342.000.000 adedini 2003 y›l›nda, 1.026.000.000 adedini 2005 y›l›nda, 1.026.000.000 adedini de 2006 y›l›nda ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda satm›flt›r. USAfi, 8 Aral›k 2004 tarihli Ola¤anüstü Genel Kurulu'nda alm›fl oldu¤u sermayenin endekslenmesinden kaynaklanan enflasyon fark›n›n sermayeye ilavesi karar›na istinaden fiirket'e 1.852.500.000 adet bedelsiz hisse vermifltir. Sun Express'in 31 Aral›k 2006 hesap dönemine ait varl›klar› ve özkaynaklar› toplam› s›ras›yla 85.513.379 YTL ve 15.363.747 YTL'dir. (31 Aral›k 2005: 69.014.975 YTL ve 34.980.564 YTL). THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi. 27 Eylül 2006 tarihinde 60.000.000 YTL sermaye ile kurulmufltur. THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi.'nin 31 Aral›k 2006 hesap dönemine ait varl›klar› ve özkaynaklar› toplam› s›ras›yla 107.915.720 YTL ve 30.398.058 YTL'dir. fiirket'in finansal varl›klar›n›n 31 Aral›k 2006 itibariyle detaylar› afla¤›daki gibidir:

fiirket'in Ünvan›

fiirketin ve Faaliyetin Yeri

Sahiplik Oran›

Sahip Olunan Oy Hakk›

Ana Faaliyet Alan›

Günefl Ekspres Havac›l›k A.fi. (Sun Express) THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi. Uçak Servisi A.fi.(USAfi) Emek ‹nflaat ve ‹flletme A.fi. Sita Inc.

Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Hollanda

%50 %50 %3 %0,3 %0,1'den az

%50 %50 %3 %0,3 %0,1'den az

Hava Tafl›mac›l›¤› ‹kram Hizmeti Yemek Servisi ‹nflaat Bilgi ve Telekomünikasyon Hizm.

17

POZ‹T‹F/NEGAT‹F fiEREF‹YE (NET) - Yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).

18

YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER (NET) - Yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).

19

MADD‹ VARLIKLAR (NET)

Maddi varl›klar (net) Uçak al›mlar› için yap›lan ön ödemeler Di¤er maddi varl›klara iliflkin verilen avanslar

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

3.138.028.969 358.335.473 6.712.224 3.503.076.666

2.051.105.815 570.531.933 9.476.231 2.631.113.979

165.922.636

116.020.477

31 Aral›k 2005 net defter de¤eri

-

31 Aral›k 2006 net defter de¤eri

50.636.378

Birikmifl de¤er düflüklü¤ü

26.709.444

46.281.627

3.095.448

249.655.257

(28.636.643)

(469.504)

Ç›k›fllar

31 Aral›k 2006 kapan›fl bakiyesi

11.415.258

2.732.356

Cari dönem amortisman›

262.683.227

299.032.332

4.193.415

48.373.526

216.559.014

(33.144.626)

32.419.711

4.654.093

295.103.154

Teknik Ekipman, Simülatör ve Tafl›tlar

-

Finansal kiralama ile al›mlardan transfer

Aç›l›fl bakiyesi 1 Ocak 2006

Birikmifl Amortisman

31 Aral›k 2006 kapan›fl bakiyesi

51.777.910

(849.287)

Ç›k›fllar

Yeniden De¤erleme

1.236.388

-

164.394.003

‹laveler

Finansal kiralama ile al›mlardan transfer

Aç›l›fl bakiyesi 1 Ocak 2006

Maliyet

Arsa, Yerüstü Düzenlemeleri & Binalar

15.962.408

16.391.843

-

442.349.451

587.302.935

629.210.248

162.758.411

179.916.131

-

1.670.455

889.470

-

-

765.470.646

996.704.642

632.305.696

2.013.876.318

(23.366.852) 168.324.320

(126.492.503)

-

(74.019.504)

-

6.431.550

1.377.629.493

202.503.530

-

167.630.870

244.426.732

-

-

1.693.438.559

3.642.886.656

51.777.910

(133.854.531)

199.519.655

526.964.389

2.998.479.233

95.451.582

-

889.470

-

(1.406.803)

625.818

-

1.670.455

Sahip Olunan Toplam Varl›klar

86.472.784

146.892.242

348.240.451

-

(74.019.504)

112.609.302

-

309.650.653

Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar

240.233.317

1.050.923.392

2.594.142.676

-

44.699.992

522.310.296

2.027.132.388

Uçaklar ve Yedek Motorlar

Komponent ve Tamir Edilebilir Yedek Parçalar

-

184.566.172

184.022.713

-

(24.434.311)

7.928.444

-

200.528.580

Di¤er Ekipmanlar ve Demirbafllar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR

-

-

1.278.899.340

2.141.324.327

380.564.388

6.735.829

-

-

-

-

742.326.360

(6.646.682) 132.247.826

6.646.682

-

-

-

-

(17.796.598)

17.796.598

(237.780.050)

847.858.584

3.264.215.075

-

-

871.973.047

(509.167.791)

2.901.409.819

Finansal Kiralama ile Al›nan Uçaklar

Finansal Kiralama Yolu ile Al›nan Di¤er Sabit K›ymetler ve Simülatörler

1.285.635.169

2.141.324.327

380.564.388

742.326.360

-

132.247.826

(244.426.732)

854.505.266

3.264.215.075

-

-

871.973.047

(526.964.389)

2.919.206.417

Toplam Finansal Kiralama Yolu ile Al›nan Varl›klar

2.051.105.815

3.138.028.969

1.012.870.084

2.756.202.678

(126.492.503)

334.751.356

-

2.547.943.825

6.907.101.731

51.777.910

(133.854.531)

1.071.492.702

-

5.917.685.650

Toplam

099

SAYFA

SAYFA

100

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

20

MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR (NET)

Maliyet Aç›l›fl bakiyesi 1 Ocak 2006 ‹laveler Ç›k›fllar 31 Aral›k 2006 kapan›fl bakiyesi Birikmifl Amortisman Aç›l›fl bakiyesi 1 Ocak 2006 Cari dönem amortisman› Ç›k›fllar 31 Aral›k 2006 kapan›fl bakiyesi Birikmifl de¤er düflüklü¤ü 31 Aral›k 2006 net defter de¤eri 31 Aral›k 2005 net defter de¤eri

21

Haklar

Özel Maliyetler

Toplam

61.631.745 4.026.898 (6.320) 65.652.323

19.233.061 615.908 19.848.969

80.864.806 4.642.806 (6.320) 85.501.292

56.095.307 2.873.781 (2.256) 58.966.832

18.615.366 410.474 19.025.840

74.710.673 3.284.255 (2.256) 77.992.672

6.685.491 5.536.438

823.129 617.695

7.508.620 6.154.133

ALINAN AVANSLAR K›sa vadeli al›nan avanslar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

MCO avanslar› Özel kira avanslar› Operasyonel ve finansal kiralamalar için al›nan avanslar Mil kredi sat›fllar› için al›nan avanslar Sanal pos bilet avanslar› Al›nan di¤er avanslar

22

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

18.976.134 2.087.449 4.669.162 18.396.195 701.462 835.229 45.665.631

15.962.740 3.413.900 1.151.059 21.649.478 9.675.611 544.626 52.397.414

EMEKL‹L‹K PLANLARI Emeklilik planlar›n› kapsayan herhangi bir yükümlülük bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2005 : Yoktur).

23

BORÇ KARfiILIKLARI K›sa vadeli borç karfl›l›klar›n›n dökümü afla¤›daki gibidir:

Maafl tahakkuklar› Yasal yükümlülük karfl›l›¤› Di¤er borç karfl›l›klar›

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

21.773.788 5.544.394 50.876 27.369.058

17.993.508 9.202.870 347.266 27.543.644

Uzun vadeli borç karfl›l›klar›n›n dökümü afla¤›daki gibidir:

K›dem tazminat› karfl›l›¤›

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

117.304.910

113.641.242

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

23

BORÇ KARfiILIKLARI (devam›) K›dem tazminat› karfl›l›¤› afla¤›daki aç›klamalar çerçevesinde ayr›lmaktad›r: Türkiye'de geçerli ifl kanunlar› çerçevesinde, en az bir y›ll›k hizmeti olan çal›flanlar ifl akitleri sebepsiz yere sona erdirildi¤inde, askerlik hizmeti için ça¤r›ld›klar›nda, vefat ettiklerinde veya 25 y›ll›k hizmetlerini tamamlayarak (kad›nlar için 20 y›l) emekli olduklar›nda toplu para almaya hak kazan›rlar. Ödenecek miktar tamamlanan her hizmet y›l› için bir brüt maaflt›r. Brüt maafl ifl akdinin bitti¤i tarihteki brüt maafl olup ancak 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle üst limit 1.857 YTL'dir (31 Aral›k 2005: 1.727 YTL). Emeklilik öncesi gerekli olan çal›flma süresi 1999'da yürürlü¤e giren yeni yasaya dayanan de¤iflken bir skalaya göre (erkekler için 60 yafl, kad›nlar için 58 yafl) artmaktad›r. K›dem tazminat› karfl›l›¤› herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir ve herhangi bir fonlama flart› bulunmamaktad›r. Finansal tablolardaki karfl›l›k, kazan›lm›fl emeklilik ikramiyelerinin tahmini bugünkü de¤erlerini yans›tmaktad›r. Gelir tablosunda kayda al›nan k›dem tazminat› yükümlülü¤ü afla¤›daki gibidir:

Cari hizmet maliyetleri Faiz maliyeti

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

13.449.887 6.493.785 19.943.672

15.156.287 5.594.993 20.751.280

Bilançoda kayda al›nan k›dem tazminat› yükümlülü¤ündeki de¤iflim afla¤›daki gibidir:

Dönem bafl› ayr›lm›fl karfl›l›k Cari dönem gideri Ödemeler Dönem sonu itibari ile ayr›lan karfl›l›k

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

113.641.242 19.943.672 (16.280.004) 117.304.910

99.777.377 20.751.280 (6.887.415) 113.641.242

Ödenecek yükümlülü¤ün ve ilgili limitin gelecekteki art›fl etkileri düflünülerek, tahmini kazan›lm›fl k›dem tazminat› yükümlülü¤ü y›ll›k yaklafl›k % 5,71 (31 Aral›k 2005: % 5,61) oran›nda iskonto edilmifltir.

24

ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIfiI KAR/(ZARAR) Yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).

25

SERMAYE/KARfiILIKLI ‹fiT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹ fiirket'in sermaye yap›s› afla¤›daki gibidir:

T.C. Baflbakanl›k Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› (*) Di¤er Nominal sermaye (Tarihi) Endeksleme etkisi (Not:26) Endekslenmifl sermaye

Grup

%

31 Aral›k 2006

%

31 Aral›k 2005

A, C A

49,12 (**) 50,88 (**)

85.963.662 89.036.338 175.000.000 1.739.005.871 1.914.005.871

75,18 24,82

131.565.696 43.434.304 175.000.000 1.739.005.871 1.914.005.871

(*) Özel flah›slara ait 1.644 adet hisse THY 1984 y›l›nda özellefltirme program›na al›nd›¤› s›rada dikkate al›nmam›flt›r. Bilahare, THY'n›n Yüksek Planlama Kurulu'nun 30 Ekim 1990 tarihli karar›yla onaylanan ana sözleflmesi gere¤i söz konusu hisseler T.C. Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› ad›na kaydedilmifltir.

SAYFA

101

SAYFA

102

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

25

SERMAYE/KARfiILIKLI ‹fiT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹ (devam›) (**)T.C. Baflbakanl›k Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›'n›n sahibi bulundu¤u ve SPK'n›n 12.05.2006 tarih ve 22/569 say›l› izni ile 1618.05.2006 tarihleri aras›nda halka arz edilen, fiirket'in 175.000.000 YTL olan ç›kar›lm›fl sermayesinin %25'ine tekabül eden 43.750.000 YTL ile ek sat›fla konu olan ve halka arz tutar›n›n %15'ine ve ç›kar›lm›fl sermayesinin %3,75'ine tekabül eden 6.562.500 YTL nominal de¤erli toplam 50.312.500 YTL tutar›ndaki (ç›kar›lm›fl sermayenin %28,75'i) A Grubu nama yaz›l› hisse senetlerinin 1 YTL nominal de¤erli beher hisse senedi için yat›r›mc› gruplar›na sat›fl› Toptan Sat›fl Pazar›'nda 24.05.2006 tarihinde gerçekleflmifltir. Taksitli sat›fllardan iade olan toplam 212.254 adet THY hissesinin, Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›'na geçmesiyle Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›'n›n sermayedeki pay› %49,12 olmufltur. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle fiirket'in ç›kar›lm›fl ve ödenmifl sermayesi her biri 0.1 Ykr nominal de¤erli 174.999.999.999 adet A grubu hisse ve 0.1 Ykr nominal de¤erli 1 adet C grubu hisseden oluflmaktad›r. Bu hisseler nama yaz›l›d›r. C grubu hisse Ö‹B'ye ait olup afla¤›da belirtilen imtiyazlara sahiptir: Ana Sözleflme Madde 7: Nama yaz›l› hisselerin devrinde Yönetim Kurulu onay› ile beraber C grubu hisseyi temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyunun bulunmas› flartt›r. Ana Sözleflme Madde 10: Yönetim Kurulu 7 üyeden oluflur, 7 üyeden birinin C grubu hissedar›n gösterece¤i adaydan seçilmesi zorunludur. Ana Sözleflme Madde 14: Afla¤›daki konularda Yönetim Kurulu'nun alaca¤› kararlar›n geçerlili¤i C grubu hisseyi temsilen seçilen üyenin olumlu oy kullanmas›na ba¤l›d›r: a) Ana Sözleflmenin 3.1. maddesinde belirtilen flirket misyonunu aç›kça olumsuz etkileyecek kararlar›n al›nmas›, b) Genel kurula ana sözleflme de¤iflikli¤i önerilmesi, c) Sermaye art›r›lmas›, d) Nama yaz›l› hisselerin devrinin onaylanmas› ve devrin pay defterine ifllenmesi, e) fiirket'in Sermaye Piyasas› Kurulu'na sundu¤u son y›ll›k bilançosunda yer alan aktif toplam›n›n beher sözleflme baz›nda %5'ini geçen ve fiirket'i do¤rudan veya dolayl› olarak ba¤layan her türlü ifllem yapmas›, taahhüt alt›na sokacak her türlü karar›n al›nmas› (flöyle ki kamu pay›n›n fiirket sermayesindeki pay› %20'nin alt›na düfltü¤ünde bu bent hükmü kendili¤inden ortadan kalkacakt›r), f) fiirket'in baflka gruplarla birleflmesi, feshi veya tasfiyesi, g) Münhas›ran pazar flartlar› dahilinde veya di¤er kaynaklarla operasyon giderini dahi karfl›layamayan hatlar haricinde, herhangi bir uçufl hatt›n›n kald›r›lmas› veya sefer say›s›n›n belirgin bir flekilde azalt›lmas›na iliflkin kararlar›n al›nmas›, Ana Sözleflme Geçici Madde 1: A Grubu hissedarlar taraf›ndan gösterilecek adaylar aras›ndan yap›lacak seçimlerle ilgili fiirket yönetim kurulu baflkan›, yönetim kurulu üyeleri, denetçileri ve genel müdürü fiirket sermayesindeki kamu pay› %50'nin alt›na düflünceye kadar kanunda (4046 say›l› Kanun) öngörülen flartlar› haiz olmak kayd›yla, Ö‹B'nin teklifi ve Baflbakan›n veya yetkili Bakan›n onay› ile atan›r. Ancak, kamu d›fl› üyeli¤i temsil eden üyeler için Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uygulan›r.

26-27-28 SERMAYE YEDEKLER‹, KAR YEDEKLER‹ VE GEÇM‹fi YILLAR ZARARLARI fiirket'in SPK'n›n 15 Kas›m 2003 tarihinde yay›mlam›fl oldu¤u, Seri XI, No: 25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”ine göre öz sermaye kalemleri, afla¤›da, kay›tl› de¤erleri ile ifade edilmifl, söz konusu kalemlerin enflasyondan ar›nd›r›lmas› neticesinde oluflan farklar, öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar› hesab› alt›nda gösterilmifltir.

Sermaye Hisse senetleri ihraç primleri Yeniden de¤erleme fonu Yasal yedekler Ola¤anüstü yedekler Özel yedekler Özsermaye enflasyon düzeltme farklar› (*) Net dönem kar› Birikmifl zararlar (*) Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklar›: Sermaye Hisse senedi ihraç primi Yasal yedekler Ola¤anüstü yedekler Özel yedekler

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

175.000.000 181.185 49.179.160 417.011 7.806.889 9 1.872.657.189 185.749.426 (681.272.417) 1.609.718.452

175.000.000 181.185 417.011 7.806.889 9 1.872.657.189 138.227.837 (945.948.527) 1.248.341.593

1.739.005.871 714.307 60.597.395 67.026.275 5.313.341 1.872.657.189

1.739.005.871 714.307 60.597.395 67.026.275 5.313.341 1.872.657.189

>

SAYFA

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR

103

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

26-27-28 SERMAYE YEDEKLER‹, KAR YEDEKLER‹ VE GEÇM‹fi YILLAR ZARARLARI (devam›) Kanuni defterlerdeki birikmifl karlar, afla¤›da belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde da¤›t›labilirler. Türk Ticaret Kanunu'na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Türk Ticaret Kanunu'na göre birinci tertip yasal yedekler, fiirket'in ödenmifl sermayesinin %20'sine ulafl›l›ncaya kadar, kanuni net kar›n %5'i olarak ayr›l›r. ‹kinci tertip yasal yedekler ise ödenmifl sermayenin %5'ini aflan da¤›t›labilir kar›n %10'udur. Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedekler ödenmifl sermayenin %50'sini geçmedi¤i sürece sadece zararlar› netlefltirmek için kullan›labilir, bunun d›fl›nda herhangi bir flekilde kullan›lmas› mümkün de¤ildir. Halka aç›k flirketler, temettü da¤›t›mlar›n› SPK'n›n öngördü¤ü flekilde afla¤›daki gibi yaparlar. Seri: XI, No:25 say›l› Tebli¤ k›s›m 15 madde 399 uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denklefltirme iflleminde ortaya ç›kan ve “geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen tutar›n, SPK'n›n kar da¤›t›m›na iliflkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolara göre da¤›t›labilecek kar rakam› bulunurken indirim kalemi olarak dikkate al›nmas› esast›r. Bununla birlikte, “geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem kar› ve da¤›t›lmam›fl geçmifl y›l karlar›, kalan zarar miktar›n›n ise s›ras›yla ola¤anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktad›r.

29

YABANCI PARA POZ‹SYONU Yabanc› para riski herhangi bir finansal arac›n de¤erinin döviz kurundaki de¤iflikli¤e ba¤l› olarak de¤iflmesinden do¤an risktir. fiirket yabanc› para bazl› borçlar›ndan dolay› yabanc› para riski tafl›maktad›r. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle fiirket, yabanc› para kur dalgalanma etkilerinden korunmak amac›yla herhangi bir türev finansal araç kullanmam›flt›r. Söz konusu riski oluflturan temel yabanc› para birimleri ABD Dolar›, Euro ve ‹ngiliz Sterlini'dir. 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, fiirket'in yabanc› para pozisyonunu oluflturan kalemlerin YTL karfl›l›¤› afla¤›daki gibidir.

31 Aral›k 2006

ABD Dolar›

Euro

‹ngiliz Sterlini

Di¤er Kurlar

Toplam

Yabanc› para bazl› varl›klar Haz›r de¤erler Ticari alacaklar (net)

52.188.763 57.213.432

224.456.764 45.890.748 36.130.613 420.952

1.196.876 6.622.176 27.145 2.208

49.621.686 63.170.691 669.436

327.464.089 172.897.047 36.130.613

2.736.520 630.406

‹liflkili taraflardan alacaklar (net) Di¤er alacaklar (k›sa vade) Stoklar-verilen siparifl avanslar› Di¤er cari / dönen varl›klar Di¤er alacaklar (uzun vade) (net) Maddi varl›klar (avanslar) Di¤er cari olmayan duran varl›klar Yabanc› para bazl› borçlar Finansal borçlar (k›sa vade) (net) Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar (k›sa vade) (net) Ticari borçlar (k›sa vade) (net) ‹liflkili taraflara borçlar (net) Finansal borçlar (uzun vade) (net) Al›nan avanslar Borç karfl›l›klar› (k›sa vade) Di¤er yükümlülükler (net) Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar (uzun vade) (net) Ticari borçlar (uzun vade) Net yabanc› para pozisyonu (*)

4.456.074 258.862 17.739.763 1.971.731 364.049.207

646.499 5.504.877 851.424 663.214

5.573.607

116.828.739

907.569 26.345.845 1.971.731 365.043.488 16.603.301 952.937.290

15.224.079 513.101.911

314.565.091

364.685 142.857 85.602 8.441.549

4.481.158

-

-

-

4.481.158

188.669.421 137.662.365

30.051.378 60.824.377 3.334.160

3.445.186 -

52.079.242 -

218.720.799 254.011.170

35.939 36.401.442 23.510.779 523.718 140.898.534 1.099.716.929 468.075 1.632.368.360 (1.119.266.449)

515.497 6.414 63.047.313 344.215.933 6.876.034 508.871.106 (194.306.015)

182.317 10.776.911 65.036 14.469.450 (6.027.901)

360.572 852 50.085.735 1.579.476

3.370.099 36.401.442 24.569.165 530.984 264.808.493 1.443.932.862

8.988.621 2.259.814.793 104.105.877 12.722.862 (1.306.877.503)

SAYFA

104

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

29

YABANCI PARA POZ‹SYONU (devam›) (*) fiirket parasal varl›klar› ve borçlar› üzerinden aç›k pozisyonda görülmesine ra¤men, aktiflerinde duran uçaklar, yedek motorlar ve simülatörlerini Not 3.5'te aç›kland›¤› üzere ABD Dolar› bazl› net sat›fl fiyat› esas›na göre de¤erlemektedir. Bu çerçevede, fiirket yönetimi varl›k ve borçlar›n›n döviz kurlar›na karfl› hassasiyetinin de¤erlendirilmesinde iliflikteki mali tablolarda ABD Dolar› cinsinden ifade edilen maddi varl›klar›n da dikkate al›nmas› gerekti¤ini düflünmektedir. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle iliflikteki finansal tablolarda, bu varl›klar ABD Dolar› bazl› net sat›fl fiyat›na göre hesaplanm›fl de¤erleri üzerinden 2.747.836.474 YTL (31 Aral›k 2005: 1.916.522.751 YTL) olarak gösterilmifltir.

31 Aral›k 2005

ABD Dolar›

Euro

‹ngiliz Sterlini

Di¤er Kurlar

Toplam

Yabanc› para bazl› varl›klar Haz›r de¤erler Ticari alacaklar (net) ‹liflkili taraflardan alacaklar (net)

209.110.558 24.881.620

63.411.560 45.615.416 446.745 522.195 53.958

1.701.717 5.907.491 -

27.041.304 40.429.558

301.265.139 116.834.085 915.811

Di¤er alacaklar (k›sa vade) Stoklar-verilen siparifl avanslar› Di¤er cari / dönen varl›klar Di¤er alacaklar (uzun vade) (net) Maddi varl›klar (avanslar) Di¤er cari olmayan duran varl›klar Yabanc› para bazl› borçlar Finansal borçlar(net) Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar (k›sa vade) (net) Ticari borçlar (k›sa vadeli) (net) ‹liflkili taraflara borçlar Al›nan avanslar Borç karfl›l›klar› (k›sa vade) Di¤er yükümlülükler (net) Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar (uzun vade) (net) Ticari borçlar (uzun vade) Net yabanc› para pozisyonu (*)

30

469.066 4.230.783 1.117.566 28.138.494 1.810.818 579.865.473 11.312.071

2.946.996 -

75.320 71.109 298.931 142.691 71.791

91.366 18.599 9.047.045

4.919.664

414.991

1.261.232 40.431.466 1.810.818 580.008.164 12.262.217

860.936.449

463.364 113.460.234

8.269.050

77.042.863

1.059.708.596

362.903.225

-

-

-

362.903.225

179.092.821

56.577.386 148.138

-

-

68.596.451 8.022.859 23.008.165

3.195.299 412

28.019.720 -

179.092.821 156.388.856 8.022.859

347.266 86.222.778

59.606.730

9.865.236

32.273.248

23.156.715 347.266 187.967.992

856.730.859 428.254 1.585.352.678

5.270.953 121.603.207

103.467

-

(724.416.229)

(8.142.973)

856.730.859 7.124.266 1.781.734.859 (722.026.263)

13.164.414 (4.895.364)

1.321.592 61.614.560 15.428.303

DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI fiirket'in 23 May›s 2003 tarihli ve 22.04.2003 - 22.10.2007 dönemlerini kapsayan 2.516.985.000 YTL ve 9 Mart 2005 tarihli ve 24.01.2005 - 24.01.2007 dönemlerini kapsayan 143.479.629 YTL tutar›nda yat›r›m teflvik belgeleri bulunmaktad›r. Teflvik belgesi kapsam›nda yurtiçi ve yurtd›fl› yat›r›m mallar› al›mlar› ile ilgili Katma De¤er Vergisi istisnas› ile Avrupa Birli¤i ülkeleri d›fl›ndaki ülkelerden ithal edilen yat›r›m mallar›nda gümrük vergisi istisnas› bulunmaktad›r.

31

KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER a) Verilen Teminatlar: 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle verilen teminat mektuplar› tutar› 55.363.981 YTL'dir (31 Aral›k 2005: 38.040.225 YTL). b) Al›m Taahhütleri: fiirket, 2005-2008 y›llar› aras›nda teslim al›nmak üzere 59 adet uçak için anlaflmalar imzalam›flt›r. Söz konusu uçaklardan 5 tanesi 2005 y›l›nda, 23 tanesi de 2006 y›l› içerisinde teslim al›nm›flt›r. Uçak üreticisi firmalarca yap›lacak indirimler öncesi liste fiyatlar›na göre, uçak al›mlar›n›n toplam bedeli yaklafl›k olarak 4.7 Milyar ABD Dolar›'d›r. fiirket, söz konusu al›mlarla ilgili olarak bu firmalara 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle 255 Milyon ABD Dolar› avans ödemesi yapm›flt›r.

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

31

KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devam›) c) Referans Mektubu:

Sun Express'e verilen referans mektubu

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

2.900.000 ABD Dolar› 2.556.459 Euro

2.900.000 ABD Dolar› 2.556.459 Euro

d) fiirket'in iskonto edilmifl k›dem tazminat› yükümlülü¤ü 117.304.910 YTL'dir. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle fiirket'in tüm çal›flanlar›n› iflten ç›karmas› durumunda ödeyece¤i miktar ise yaklafl›k olarak 200.219.418 YTL'dir. e) Hava kargo ücretlerinin sabitlenmesine iliflkin olarak ABD Adalet Bakanl›¤› Antitröst Birimi ve Avrupa antitröst otoriteleri taraf›ndan 2006 y›l› bafllar›nda Avrupa ve Amerika'da efl zamanl› olarak, önde gelen havayollar› flirketleri dahil olmak üzere, çok say›da havayolu flirketini kapsayan bir inceleme bafllat›lm›flt›r. Söz konusu inceleme kapsam›nda 6 Nisan 2006 tarihinde ABD Columbia (Washington) Bölge Mahkemesi taraf›ndan fiirket'e bir tebligat yap›larak hava kargo ücretlerine iliflkin olarak fiirket'in uhdesinde bulunan bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi talep edilmifltir. Söz konusu tebligat›n benzerleri di¤er sözü geçen havayollar›na da yap›lm›flt›r.

32

‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹ Yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).

33

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Faaliyet Alanlar› fiirket, 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle a¤›rl›kl› olarak tek bir endüstride faaliyet göstermektedir. Ana faaliyet alan› yurt içinde ve d›fl›nda Türkiye ba¤lant›l› yolcu ve kargo hava tafl›mac›l›¤› yapmak ve uçaklar için teknik bak›m hizmeti sa¤lamakt›r. Co¤rafi Alanlar Gelir analizi, fiirket'in hizmet verdi¤i uçufl hatlar› baz al›narak yap›lmaktad›r. Türkiye'de yap›lan yolcu ve kargo tafl›ma gelirleri, yurtiçi hizmet geliri olarak kaydedilmektedir. Tarifeli ve tarifesiz bütün yurtd›fl› uçufl gelirleri uçuflun yap›ld›¤› co¤rafi bölgelere göre kaydedilmektedir.

33.1.

Toplam Varl›klar ve Özkaynaklar

Toplam Varl›klar Havac›l›k Teknik Toplam Eksi: Konsolidasyon eliminasyonlar› Konsolide mali tablolara göre toplam varl›k

Özkaynaklar Havac›l›k Teknik Toplam Eksi: Konsolidasyon eliminasyonlar› Konsolide mali tablolara göre toplam özkaynak

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

4.543.734.657 384.443.991 4.928.178.648 (329.153.915)

3.813.361.469 3.813.361.469 -

4.599.024.733

3.813.361.469

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

1.582.037.230 319.297.771 1.901.335.001 (291.616.549)

1.248.341.593 1.248.341.593 -

1.609.718.452

1.248.341.593

SAYFA

105

SAYFA

106

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

33

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devam›)

33.2.

Esas Sat›fl Gelirleri

01 Ocak 2006-31 Aral›k 2006 Havac›l›k Teknik Toplam Eksi: Konsolidasyon eliminasyonlar› Konsolide mali tablolara göre toplam esas sat›fl gelirleri

33.3.

3.813.810.220 354.802.097 4.168.612.317 (354.802.097)

2.956.104.996 2.956.104.996 -

3.813.810.220

2.956.104.996

01 Ocak 2006-31 Aral›k 2006

01 Ocak 2005-31 Aral›k 2005

Esas Faaliyet Kar›/(Zarar›)

Havac›l›k Teknik Toplam Eksi: Konsolidasyon eliminasyonlar› Konsolide mali tablolara göre toplam esas faaliyet kar›/(zarar›)

33.4.

01 Ocak 2005-31 Aral›k 2005

57.453.966 35.259.818 92.713.784 (3.291.853)

93.572.009 93.572.009 -

89.421.931

93.572.009

Bölümlere Göre Esas Faaliyet Kar›/(Zarar›)

01 Ocak 2006-31 Aral›k 2006 Gelirler Esas faaliyetlerden di¤er gelirler Sat›fllar›n maliyeti Brüt kar Faaliyet giderleri Esas faaliyet kar›

01 Ocak 2005-31 Aral›k 2005 Gelirler Esas faaliyetlerden di¤er gelirler Sat›fllar›n maliyeti Brüt kar/(zarar) Faaliyet giderleri Esas faaliyet kar›

Teknik

Bölümleraras› Eliminasyon

Toplam

3.813.810.220 177.872.787 (3.233.933.575) 757.749.432 (700.295.466) 57.453.966

354.802.097 (307.525.342) 47.276.755 (12.016.937) 35.259.818

(354.802.097) 57.699.758 293.810.486 (3.291.853) (3.291.853)

3.813.810.220 235.572.545 (3.247.648.431) 801.734.334 (712.312.403) 89.421.931

Havac›l›k

Teknik

Bölümleraras› Eliminasyon

Toplam

2.956.104.996 150.966.612 (2.435.869.117) 671.202.491 (577.630.482) 93.572.009

-

-

2.956.104.996 150.966.612 (2.435.869.117) 671.202.491 (577.630.482) 93.572.009

Havac›l›k

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

34

B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR a) fiirket'in Türkiye Sivil Havac›l›k Sendikas› (Hava-‹fl) ile olan toplu ifl sözleflmesi 31 Aral›k 2006 tarihinde sona ermifltir. Toplu ‹fl Sözleflmesi görüflmeleri rapor tarihi itibariyle devam etmektedir. b) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle fiirket'in sat›lmaya haz›r finansal varl›klar hesab› içerisinde yer alan ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ifllem gören 1.026.000.000 adet USAfi hisse senedinin borsa fiyat› 30 Mart 2007 tarihi itibariyle 31 Aral›k 2006 tarihindeki fiyat› olan 4,62 YTL'den 5,70 YTL'ye yükselmifltir. Bu nedenle 30 Mart 2007 tarihi itibariyle fiirket'in sahip oldu¤u USAfi hisse senetleri, bilanço tarihine göre yaklafl›k olarak 1.108.080 YTL de¤er kazanm›flt›r.

35

DURDURULAN FAAL‹YETLER Yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).

36

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹ Esas faaliyet gelirlerinin dökümü afla¤›daki gibidir:

Tarifeli hizmetler Yolcu Kargo ve Posta Tarifesiz hizmetler Di¤er gelirler Brüt sat›fllar Eksi: iskontolar ve sat›fltan iadeler Net sat›fllar Sat›fllar›n maliyeti (-) Brüt esas faaliyet kar›

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

3.495.728.964 318.081.256 38.087.714 197.497.490 4.049.395.424 (12.659) 4.049.382.765 (3.247.648.431) 801.734.334

2.689.568.398 266.536.598 30.986.034 119.997.072 3.107.088.102 (16.494) 3.107.071.608 (2.435.869.117) 671.202.491

Tarifeli hizmetlerin co¤rafi da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

Avrupa Orta Do¤u Kuzey Afrika Kuzey Amerika Uzak Do¤u Orta Afrika Bat› Afrika

1.618.824.898 354.393.721 92.310.760 187.668.723 677.036.278 8.024.917 4.646.207 2.942.905.504

1.268.687.282 281.786.168 77.844.923 154.329.658 486.580.828 2.269.228.859

Yurtiçi Toplam tarifeli hizmetler uçufl geliri

870.904.716 3.813.810.220

686.876.137 2.956.104.996

SAYFA

107

SAYFA

108

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

36

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹ (devam›) Sat›fllar›n maliyetinin dökümü afla¤›daki gibidir:

Akaryak›t giderleri Personel giderleri Konma, konaklama ve üstgeçifl giderleri Amortisman giderleri Yer hizmetleri giderleri Bak›m giderleri Yolcu hizmet ve ikram giderleri Faaliyet tipi kiralama giderleri Sigorta giderleri Uçak kiras› Di¤er kira giderleri Haberleflme giderleri Hizmet giderleri Di¤er vergiler Nakliye giderleri Ayd›nlatma, ›s›tma, enerji ve su giderleri Di¤er sat›fllar›n maliyeti

37

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

1.106.553.053 606.948.477 332.533.505 324.917.726 193.980.518 225.790.625 178.470.351 173.603.826 42.638.453 10.703.448 10.702.230 8.418.467 6.881.500 4.806.297 2.335.751 3.040.590 15.323.614 3.247.648.431

729.386.690 523.619.808 245.249.413 285.638.122 157.321.224 141.000.727 146.643.592 100.924.585 51.058.405 10.223.259 15.026.757 7.972.597 6.921.026 5.096.775 2.689.662 3.790.684 3.305.791 2.435.869.117

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

257.815.843 143.569.983 71.684.061 16.816.907 14.408.370 14.998.735 14.202.646 9.484.523 5.664.104 4.652.765 4.288.302 1.828.496 1.204.158 783.485 681.903 392.860 224.791 15.515.248 578.217.180

212.444.272 125.487.955 55.300.819 13.226.105 13.372.145 7.654.857 2.059.097 8.197.697 4.404.684 5.039.813 4.128.938 1.492.957 1.052.548 525.559 634.039 287.514 13.201.723 468.510.722

FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-) Faaliyet giderlerinin dökümü afla¤›daki gibidir:

Sat›fl pazarlama giderleri (-) Komisyon ve teflvik giderleri Personel giderleri Rezervasyon sistem giderleri Di¤er kira giderleri Haberleflme giderleri Reklam ve tan›t›m giderleri Koltuk kiras› Hizmet giderleri Yolcu hizmet ve ikram giderleri Nakliye giderleri Di¤er vergiler Ayd›nlatma, ›s›tma, enerji ve su giderleri Bak›m giderleri Akaryak›t giderleri Bilgisayar yaz›l›m ve teçhizat giderleri Sigorta giderleri Amortisman giderleri Di¤er sat›fl pazarlama giderleri

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

37

FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-) (devam›)

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

80.966.019 12.893.094 6.054.153 4.869.631 4.432.819 4.425.143 4.421.994 3.533.695 3.128.220 1.547.531 992.138 199.910 6.630.876 134.095.223 712.312.403

70.304.250 13.103.074 3.726.375 3.879.646 2.026.024 1.242.136 3.492.256 2.424.355 2.239.262 1.641.541 384.735 221.145 4.434.961 109.119.760 577.630.482

Genel yönetim giderleri (-) Personel giderleri Amortisman giderleri Di¤er vergiler Bak›m giderleri Hizmet giderleri Di¤er kira giderleri Bilgisayar yaz›l›m ve teçhizat giderleri Haberleflme giderleri Komisyon ve teflvik giderleri Ayd›nlatma, ›s›tma, enerji ve su giderleri Sigorta giderleri Akaryak›t giderleri Di¤er genel yönetim giderleri Faaliyet giderleri toplam

38

D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KAR/ZARARLAR Di¤er faaliyetlerden gelir ve karlar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006 Kur fark› geliri Maddi varl›k de¤er düflüfl karfl›l›¤›nda azalma Faiz geliri Temettü geliri Bak›m malzemesi sat›c›lar›ndan al›nan indirimler Konusu kalmayan karfl›l›klar Bedelsiz malzeme geliri Tazminat ve ceza gelirleri Menkul k›ymet sat›fl kar› Yap› Kredi protokol geliri Hibe kredi geliri Reeskont faiz geliri Sabit k›ymet sat›fl geliri Özkaynaktan pay alma metoduna göre muhasebelefltirilen ifltirak geliri Di¤er

31 Aral›k 2005

643.998.988 125.125.537 25.766.202 15.102.947 11.932.007 8.224.104 6.489.584 6.291.637 5.491.073 2.964.893 921.667 881.913 109.463

209.523.006 123.145.065 42.289.467 8.351.334 10.442.021 11.009.988 5.019.663 3.473.513 3.611.850 2.649.935 1.774.511 596.515 798.359

22.513.533 875.813.548

784.282 1.960.824 425.430.333

SAYFA

109

SAYFA

110

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

38

D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KAR/ZARARLAR (devam›) Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

Kur fark› zarar› Karfl›l›k giderleri Özkaynaktan pay alma metoduna göre muhasebelefltirilen ifltirak gideri Tazminat ve ceza gideri K›dem tazminat› faiz maliyeti Menkul k›ymet sat›fl zarar› Vizesiz yolcu gideri Sabit k›ymet sat›fl zarar› Di¤er giderler

39

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

606.353.861 26.617.397

238.201.803 30.491.374

11.960.380 8.256.573 6.493.785 2.203.869 1.425.731 331.724 7.429.386 671.072.706

275.554 5.594.993 796.374 1.805.490 277.165.588

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

71.807.751 15.467.926 10.078.109 748.542 98.102.328

45.658.088 12.163.552 2.220.372 60.042.012

F‹NANSMAN G‹DERLER‹ Finansman giderlerinin dökümü afla¤›daki gibidir:

Finansal kiralama faiz giderleri Banka kredisi kur fark› gideri Borçlanma kredisi faiz gideri Di¤er finansman giderleri

40

NET PARASAL POZ‹SYON KAR / ZARARI SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u bir kararla, 2005 y›l›nda mali tablolar›n enflasyona göre düzeltilmesi uygulamas›na son verildi¤ini kamu oyuna duyurmufltur. (Not:2) Dolay›s›yla, 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde fiirket'in herhangi bir parasal kazanç ya da kayb› oluflmam›flt›r.

41

VERG‹LER Ödenecek kurumlar vergisi afla¤›daki gibidir:

Ödenecek kurumlar vergisi karfl›l›¤› Peflin ödenen vergi ve fonlar

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

7.174.359 (5.222.340) (1.952.019)

(13.363.884) (13.363.884)

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

7.174.359 3.136.660 10.311.019

43.566.905 43.566.905

Vergi gideri afla¤›daki kalemlerden oluflmaktad›r:

Cari dönem vergi gideri Ertelenen vergi gideri Vergi gideri

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

41

VERG‹LER (devam›) Türk vergi mevzuat›, ana ortakl›k olan flirketin ba¤l› ortakl›klar› ve ifltiraklerini konsolide etti¤i mali tablolar› üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tan›mamaktad›r. Bu sebeple bu konsolide mali tablolara yans›t›lan vergi karfl›l›klar›, tam konsolidasyon kapsam›na al›nan tüm flirketler için ayr› ayr› hesaplanm›flt›r. 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu, 21 Haziran 2006 tarih ve 26205 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Bu kanun ile 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Türkiye'de Kurumlar Vergisi oran› 2006 y›l› için %20'dir (Yat›r›m indiriminden yararlanmay› tercih edenler için %30'dur.) (2005: %30). Kurumlar vergisi oran›, kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna ve indirimlerin sonucu bulunacak safi kurum kazanc›na uygulan›r. Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapand›¤› ay› izleyen dördüncü ay›n 25'inci günü akflam›na kadar verilir ve ay›n sonuna kadar ödenir. Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 69'uncu maddesi çerçevesinde 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle mevcut olup kazanc›n yetersiz olmas› nedeniyle 2005 y›l› kazançlar›ndan indirilemeyen ve sonraki döneme devreden yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar› mükellefin tercihine ba¤l› olarak 2006 , 2007 ve 2008 y›llar›na ait kazançlardan indirilebilecektir. Sonraki y›llara tafl›nan yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar› TEFE oran›nda artt›r›lmaktad›r. Yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlan›lmas› halinde kurum kazançlar›na uygulanacak Kurumlar Vergisi oran› %20 yerine %30 olacakt›r. Mükellefler yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanma tercihlerini 2006, 2007 ve 2008 y›llar›n›n tamam› için kullanabilecekleri gibi bu y›llar›n herhangi biri için de kullanabileceklerdir. Ana ortakl›k, 2005 Y›l›ndan devreden yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar›n› 2006 Y›l› kazanc›ndan indirmeyi tercih etmifltir. Bu nedenle 2006 Y›l› için uygulanan kurumlar vergisi oran› %30'dur. Ancak ana ortakl›k, 2007 Y›l› ve sonras›nda yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanmayaca¤›n› öngördü¤ünden ve ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri uzun vadeli oldu¤undan ertelenen vergi oran›n› %20 olarak dikkate alm›flt›r. fiirketler üçer ayl›k mali karlar› üzerinden geçerli kurumlar vergisi oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 14'üncü gününe kadar beyan edip 17'inci günü akflam›na kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup izleyen y›l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba ra¤men ödenmifl geçici vergi tutar› kalm›fl ise bu tutar nakden iade al›nabilece¤i gibi devlete karfl› olan herhangi bir baflka mali borca da mahsup edilebilir. Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmifl y›l karlar›ndan mahsup edilemez. Türkiye'de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 25'inci günü akflam›na kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar befl y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› ifllem tespit edilirse ödenecek vergi miktarlar› de¤iflebilir. Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, Türkiye'de bir iflyeri veya daimi temsilci arac›l›¤›yla kar pay› elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere da¤›t›lan ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 75'inci maddesinin 2'nci f›kras›n›n (1), (2) ve (3) numaral› bentlerinde say›lan kar paylar› üzerinden %15 oran›nda vergi kesintisi yap›l›r. Ayn› f›kran›n parantez içi hükmüyle kar›n sermayeye eklenmesinin kar da¤›t›m› say›lmayarak stopaja tabi tutulmayaca¤› belirtilmifltir.

42

H‹SSE BAfiINA KAZANÇ Konsolide gelir tablolar›nda belirtilen hisse bafl›na kazanç, net kar›n ilgili dönem içinde mevcut hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. fiirketler mevcut hissedarlara birikmifl karlardan hisseleri oran›nda hisse da¤›tarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini artt›rabilir. Hisse bafl›na kazanç hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›fl hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse bafl›na kazanç hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.

SAYFA

111

SAYFA

112

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

42

H‹SSE BAfiINA KAZANÇ (devam›) Hisse bafl›na kazanç, net kar›n ilgili dönemler içindeki a¤›rl›kl› ortalama hisse adedine bölünmesi ile afla¤›daki flekilde hesaplanm›flt›r: Toplam hisselerin 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerindeki say›s› ve hisse bafl›na kar›n hesaplamas› afla¤›da gösterildi¤i gibidir:

1 Ocak itibariyle hisse adedi (tam adet) Ç›kar›lan yeni hisse adedi (tam adet) 31 Aral›k itibariyle hisse adedi (tam adet) Hisselerin dönem içerisindeki a¤›rl›kl› ortalamas› (tam adet) Dönem net kar› Hisse bafl›na kazanç (YKr)

43

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

175.000.000.000 175.000.000.000

175.000.000.000 175.000.000.000

175.000.000.000 185.749.426 0,106

175.000.000.000 138.227.837 0,079

NAK‹T AKIM TABLOSU Nakit ak›m tablosu mali tablolar ile birlikte gösterilmifltir.

43

MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR fiirket afla¤›da yer alan hesaplar› için 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle mutabakat sa¤layamam›flt›r. Devlet Hava Meydanlar› ‹flletmesi Genel Müdürlü¤ü ile fiirket aras›nda 790.584 YTL aleyhte fark bulunmaktad›r.

SAYFA

Can Uluslararas› Ba¤›ms›z Denetim ve S.M.M.M. A.fi. a member of

114

INPACT INTERNATIONAL

INTERNATIONAL NETWORK OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS

DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ A2 KAT.16 34149 YEfi‹LKÖY, ‹STANBUL TEL: +90 212 465 65 00 PBX FAX: +90 212 465 65 15 www.inpact.com.tr E-mail: [email protected]

BA⁄IMSIZ DENETÇ‹ RAPORU

Türk Hava Yollar› Anonim Ortakl›¤› Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›'na 1.

Türk Hava Yollar› Anonim Ortakl›¤›'n›n (“fiirket”) Yeni Türk Liras›'n›n 31 Aral›k 2005 tarihindeki sat›n alma gücüne eflde¤er olarak haz›rlanan 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle konsolide bilançosunu ve bu tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir, özsermaye de¤iflim ve nakit ak›m tablolar›n› incelemifl bulunuyoruz. Haz›rlanan bu konsolide mali tablolardan fiirket yönetimi sorumludur. Bizim sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z denetime dayanarak bu konsolide mali tablolar üzerinde görüfl bildirmektir.

2.

Denetimimizi, Uluslararas› Denetim Standartlar›'na uygun olarak yapt›k. Bu standartlar, denetimin mali tablolarda önemli bir yanl›fll›¤›n olup olmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanmas›n› ve yap›lmas›n› gerektirmektedir. Bir denetim, mali tablolardaki tutarlara ve aç›klamalara baz olan kan›tlar›n, test usulü incelenmesini içerir. Denetim, ayn› zamanda, uygulanan muhasebe ilkelerinin ve yönetim taraf›ndan yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve genel olarak, mali tablolar›n sunumunun de¤erlendirilmesini de içerir. Denetimimizin, beyan etti¤imiz görüflümüze makul bir baz teflkil etti¤i kan›s›nday›z.

3.

Görüflümüze göre, ekli konsolide mali tablolar fiirket'in 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle mali durumunu ve ayn› tarihte sona eren y›la ait faaliyet sonuçlar›n› ve nakit ak›mlar›n›, bütün önemli taraflar›yla Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›'na (“UFRS”) uygun olarak yans›tmaktad›r.

4.

Görüflümüzü flartlamamakla birlikte, afla¤›daki muhasebe politikas› de¤iflikli¤ine dikkat çekmek istiyoruz: fiirket, Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›'n›n 8 No'lu maddesi olan Muhasebe Politikalar›nda De¤iflikliklere iliflkin standard› çerçevesinde uçaklarda de¤er düflüfl karfl›l›¤› ayr›lmas›na iliflkin muhasebe politikas›n› de¤ifltirmifltir. 30 Haziran 2006 tarihli mali tablolardan bafllamak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n sona ermifl olmas› ve dolay›s› ile enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n söz konusu uçak de¤erleri üzerinde yaratt›¤› gerçekçi olmayan de¤er art›fl› etkilerinin azalmas›yla birlikte, uçaklardaki de¤er düflüklü¤ü hesaplamas›nda ABD Dolar› sat›n alma de¤erlerine göre hesaplanm›fl net defter de¤erlerinin kullan›lmas›na gerek kalmad›¤›na karar vermifltir. Bu muhasebe politikas›ndaki de¤ifliklik, fiirket'in geçmifl y›l zararlar›nda 126.448.273 YTL azal›fla, cari dönem kar›nda 42.766.253 YTL, maddi varl›klarda 211.518.157 YTL ve ertelenen vergi yükümlülü¤ünde 42.303.631 YTL art›fla neden olmufltur.

Can Uluslararas› Ba¤›ms›z Denetim ve S.M.M.M. A.fi. A Member Firm of INPACT International

‹smail USLU Sorumlu Ortak, Bafldenetçi 20 Nisan 2007, ‹stanbul, Türkiye

>

SAYFA

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR

115

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler Ticari Alacaklar (net) ‹liflkili Kurulufllardan Alacaklar Stoklar Peflin Ödenen Vergiler Di¤er Alacaklar ve Varl›klar

Not

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

5 6 7 8

365.057.959 273.400.852 21.318.613 135.643.567 5.222.340 56.640.044

482.910.555 191.596.806 970.701

857.283.375

826.461.566

7

14.812.000

-

10 10 11 12 13

22.880.903 6.524.154

17.490.282 19.993.581 2.071.099.171 6.360.178

23 9

Dönen Varl›klar ‹liflkili Kurulufllardan Alacaklar Özkaynaktan Pay Alma Metoduna Göre De¤erlenen ‹fltirakler Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar Maddi Varl›klar (net) Maddi Olmayan Varl›klar (net) Uçaklara ‹liflkin Verilen Avanslar Di¤er Alacaklar ve Varl›klar Ertelenen Vergi Varl›klar›

14 23

3.151.957.031 7.605.642 362.750.213 23.656.183 158.971.576

84.674.663 13.363.884 52.944.957

573.169.605 11.557.821 300.060.827

Duran Varl›klar

3.749.157.702

2.999.731.465

Toplam Varl›klar

4.606.441.077

3.826.193.031

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.

SAYFA

116

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 VE 2005 > TÜRK TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar Finansal Kiralama Borçlar› Ticari Borçlar ‹liflkili Kurulufllara Borçlar Di¤er Borçlar Al›nan Depozito ve Teminatlar Yolcu Uçufl Yükümlülükleri Di¤er Gider Tahakkuklar›

Not

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

15 16

4.854.655 218.720.799 313.765.171 14.869.046 45.572.195

363.235.861 179.092.821 252.279.781 8.022.859

17 18 19 20 21

K›sa Vadeli Yükümlülükler

50.098.550 282.128.990 119.674.943

37.952.344 56.412.654 209.797.889 92.206.894

1.049.684.349

1.199.001.103 856.730.859 3.491.212 7.124.266 392.414.313

Ertelenen Vergi Borçlar›

19 23

36.401.442 1.443.932.862 26.797.843 8.988.621 309.886.014

K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›

24

117.304.910

113.641.242

1.943.311.692

1.373.401.892

2.000.994.542 193.841.824 936.192 (582.327.522)

2.000.994.542 147.576.470 936.192 (895.717.168)

Toplam Özsermaye

1.613.445.036

1.253.790.036

Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

4.606.441.077

3.826.193.031

Finansal Borçlar Finansal Kiralama Borçlar› Hibe Krediler (net) Al›nan Depozito ve Teminatlar

15 16 22

Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZSERMAYE Sermaye Yedekler Hisse Senedi ‹hraç Primi Birikmifl Zarar

25

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.

>

SAYFA

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T KONSOL‹DE GEL‹R TABLOLARI

117

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

Not Faaliyet Gelirleri Faaliyet Giderleri (-)

31 ve 36 32 ve 36

NET ESAS FAAL‹YET KARI Di¤er Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar Di¤er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-)

34 ve 36 35

FAAL‹YET KARI Finansman Giderleri (net) (-) Net Parasal Pozisyon Kar›

33

VERG‹ ÖNCES‹ KAR Vergi Gideri

23

NET DÖNEM KARI H‹SSE BAfiINA KAZANÇ (YKr)

3.18

1 Ocak-31 Aral›k 2006

1 Ocak-31 Aral›k 2005

(3.975.598.342)

3.139.178.553 (3.054.728.897)

74.377.961

84.449.656

217.130.949 (50.582.545)

111.015.890 (27.159.903)

240.926.365

168.305.643

(52.263.251) -

(57.286.976) 28.073.365

188.663.114

139.092.032

(9.671.215)

(45.868.744)

178.991.899

93.223.288

0,102

0,053

4.049.976.303

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.

SAYFA

118

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE > TÜRK SONA EREN YILLARA A‹T KONSOL‹DE ÖZSERMAYE DE⁄‹fi‹M TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

01 Ocak 2005 Bakiyesi Cari Dönem Kar› 31 Aral›k 2005 Bakiyesi 31 Aral›k 2005 Bakiyesi Önceden Raporlanan Muhasebe Politikas› De¤iflikli¤iUFRS 36 (Not 2)

Sermaye

Yedekler

Hisse Senedi ‹hraç Primi

Birikmifl Zarar

Toplam

2.000.994.542

147.576.470

936.192

(988.940.456)

1.160.566.748

-

-

-

93.223.288

93.223.288

2.000.994.542

147.576.470

936.192

(895.717.168)

1.253.790.036

2.000.994.542

147.576.470

936.192

(895.717.168)

1.253.790.036

-

-

-

126.448.273

126.448.273

Finansal Varl›k De¤erlemesi UFRS 39 (Not 2) 31 Aral›k 2005 Bakiyesi Düzeltilmifl

-

(7.949.474)

-

7.949.474

-

2.000.994.542

139.626.996

936.192

(761.319.421)

1.380.238.309

Finansal Varl›k De¤erlemesi

-

5.044.176

-

-

5.044.176

Yeniden De¤erleme Fonu*

-

49.170.652

-

-

49.170.652

Cari Dönem Kar›

-

-

-

178.991.899

178.991.899

2.000.994.542

193.841.824

936.192

(582.327.522)

1.613.445.036

31 Aral›k 2006 Bakiyesi

* fiirket'in maddi varl›klar› içerisinde yeralan arsalar›n ekspertiz raporu ile yeniden de¤erlemesi sonucu oluflan farklar Yeniden De¤erleme Fonu alt›nda kaydedilmifltir.

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

1 Ocak-31 Aral›k 2006

1 Ocak-31 Aral›k 2005

188.663.114

139.092.032

349.992.583 19.943.672 (25.766.202) 222.261 (5.302.379) (133.681.761) (5.390.621) 81.885.860 23.306.631 39.006.934

311.755.353 16.216.555 (42.433.556)

FAAL‹YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI Vergi Öncesi Kar Faaliyetlerde Kullan›lan Nakit Ak›m›na Ulaflmak ‹çin Yap›lan Düzeltmeler: Amortisman K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› Faiz Geliri Sabit K›ymet Sat›fl (Kar›) / Zarar› Ertelenmifl Vergi Yükümlülü¤ünden Do¤an Parasal Kazanç De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›ndaki Azal›fl Özkaynaktan Pay Alma Yöntemine Göre Muhasebelefltirilen ‹fltirak Geliri Faiz Giderleri Hibe Kredilerdeki De¤iflim Finansal Kiralama Üzerindeki Kur Fark› (Geliri)/Gideri (parasal kazanç ile netlefltirilmifl) Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar De¤er Düflüfl Karfl›l›¤›ndaki De¤iflim Sat›lmaya Haz›r De¤erlerden Do¤an Özel Yedeklerdeki De¤iflim USAfi Hisse Transferi Ertelenmifl Gelir ‹tfas› fiüpheli Alacak Karfl›l›¤›ndaki (Azal›fl) / Art›fl Önceki Dönem Peflin Ödenen Verginin Giderlefltirilen K›sm› ‹flletme Sermayesindeki De¤iflikliklerden Önceki Faaliyet Kar› Ticari Alacaklardaki Art›fl ‹liflkili Kurulufllardan Alacaklardaki Art›fl Stoklardaki Art›fl Di¤er Alacaklar ve Varl›klardaki Art›fl Ticari Borçlardaki Art›fl ‹liflkili Kurulufllara Borçlardaki Art›fl Gider Tahakkuklar› ve Di¤er Borçlardaki Art›fl Al›nan Depozito ve Teminatlardaki Art›fl / (Azal›fl) Yolcu Uçufl Yükümlülüklerindeki Art›fl Ödenen K›dem Tazminatlar› Ödenen Faizler Peflin Ödenen Vergiler Önceki Dönem Peflin Ödenen Verginin Geri Al›nmas› Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit YATIRIM FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N NAK‹T AKIMLARI Maddi ve Maddi Olmayan Varl›k Sat›fl›ndan Elde Edilen Nakit Finansal Varl›k Sat›fl›ndan Elde Edilen Nakit

(7.724.768) 5.044.176 (5.257.836) 1.931.161 526.872.825 (83.735.207) (35.159.912) (50.968.904) (15.793.449) 61.485.390 6.846.187 40.345.736 (4.449.749) 72.331.101 (16.280.004) (70.692.613) 8.141.544 438.942.945 21.194.195 7.144.613

(3.035.861) (2.112.661) (63.511.531) (784.282) 57.821.640 991.315 (50.510.861) 7.784.603 (2.307.710) (906.262) 2.378.934 370.437.708 (24.898.044) (120.834) (17.228.764) (12.429.842) 57.252.268 1.218.849 15.824.664 14.159.010 24.959.511 (6.887.415) (59.179.468) (13.363.884) 51.258.756 401.002.515 61.814.841 89.634 42.433.556

25.766.202 (1.075.969.979) 210.419.392

(483.919.336) (158.218.739)

(811.445.577)

(537.800.044)

Finansal Kiralama Anapara Geri Ödemeleri Finansal Kiralama Borçlar›ndaki Art›fl Bankalara Borçlardaki Art›fl / (Azal›fl) Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit

(189.706.809) 766.336.609 (321.979.764) 254.650.036

(387.625.942) 262.137.037 362.941.835 237.452.930

NAK‹T DE⁄ERLERDEK‹ NET ARTIfi / (AZALIfi) DÖNEM BAfiINDAK‹ NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹ DÖNEM SONUNDAK‹ NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹

(117.852.596) 482.910.555 365.057.959

100.655.401 382.255.154 482.910.555

Al›nan Faiz Maddi ve Maddi Olmayan Varl›k Al›m› Uçaklara ‹liflkin Verilen Avanslar Yat›r›m Faaliyetlerinde Kullan›lan Net Nakit F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N NAK‹T AKIMLARI

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.

SAYFA

119

SAYFA

120

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

1

fi‹RKET‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU Türk Hava Yollar› A.O. (“fiirket” veya “THY”) 1933 y›l›nda Türkiye'de kurulmufltur. fiirket'in ana faaliyet konusu yurt içi ve yurt d›fl›nda yolcu ve kargo hava tafl›mac›l›¤› yapmakt›r. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle fiirket'in hissedarlar› ve hisse da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

T.C. Baflbakanl›k Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› Di¤er Toplam

% 49,12 % 50,88 % 100,00

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Türk Hava Yollar› A.O. ile Ba¤l› Ortakl›¤›nda çal›flan toplam personel say›s› 12.807'dir (31 Aral›k 2005: 11.121). 31 Aral›k 2006 ve 2005 dönemleri içinde çal›flan ortalama personel say›s› s›ras›yla 12.778 ve 11.151'dir. fiirket'in finansal varl›klar› not 10'da belirtilmifltir. fiirket, Türkiye'de kay›tl› olup merkez adresi afla¤›daki gibidir: Türk Hava Yollar› A.O. Genel Yönetim Binas›, Atatürk Havaliman›, 34149 Yeflilköy ‹STANBUL.

2

MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR

2.1

Uygulanan Muhasebe Standartlar›: Ekli mali tablolar Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›'na (“UFRS”) (önceki ad›yla Uluslararas› Muhasebe Standartlar›, “UMS”) uygun olarak haz›rlanm›flt›r. Ekteki mali tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan esaslar afla¤›daki gibidir: fiirket; defterlerini ve yasal mali tablolar›n› Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) mevzuat› ve vergi mevzuat›nca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz›rlamaktad›r. Ekli mali tablolar, yasal kay›tlar esas al›narak düzenlenmifl olup, UFRS'ye göre gerçek durumu göstermek amac›yla 31 Aral›k 2005 tarihindeki Yeni Türk Liras›'n›n sat›n alma gücündeki de¤iflimlerle ilgili olan baz› düzeltme ve s›n›flamalar› da içermektedir. Ekteki mali tablolar›n haz›rlanmas›nda uygulanan esaslar afla¤›da ve Not 3'te aç›kland›¤› gibidir.

2.2

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi: Ekli mali tablolarda, Yeni Türk Liras›'n›n (YTL) genel sat›n al›m gücündeki de¤iflmeler nedeniyle yap›lan düzeltmelerde, Uluslararas› Muhasebe Standard› (“UMS”) No:29 (“Hiperenflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”) esas al›nm›flt›r. 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle sona eren mali tablolar UMS 29 gere¤ince YTL'nin genel sat›n al›m gücündeki de¤iflmeleri yans›tmak amac›yla yeniden de¤erlenmifltir. 31 Aral›k 2006 tarihi ve öncesine iliflkin enflasyon endeksleri ve üç y›ll›k bileflik enflasyon oranlar› bilgi amaçl› olarak afla¤›da gösterilmifltir:

Tarih 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2004

Endeks

Üç y›ll›k bileflik enflasyon oranlar› (%)

9.802,74 8.785,74 8.403,80

32,8 35,6 69,7

UMS 29 endeksleme ifllemlerinin ana hatlar› afla¤›daki gibidir: > Bilanço tarihi itibariyle cari sat›n alma gücü ile gösterilenler d›fl›ndaki tüm kalemler ilgili fiyat endeksi katsay›lar› kullan›larak endekslenmifltir. Önceki y›llara ait tutarlar da ayn› flekilde endekslenmifltir. > Parasal aktif ve pasif kalemler, bilanço tarihinde cari olan sat›n alma gücü ile ifade edildiklerinden endekslemeye tabi tutulmam›fllard›r. Parasal kalemler, nakit para ve nakit olarak al›nacak veya ödenecek kalemlerdir.

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

2

MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (devam›)

2.2

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi (devam›) > Sabit k›ymetler, ifltirakler ve benzeri aktifler piyasa de¤erlerini geçmeyecek flekilde al›m de¤erleri üzerinden endekslenmifltir. Amortismanlar da benzer flekilde düzeltilmifllerdir. Özkaynaklar›n içerisinde yer alan tutarlar, bu tutarlar›n flirkete kat›ld›¤› veya flirket içerisinde olufltu¤u dönemlerdeki genel fiyat endekslerinin uygulanmas› neticesinde yeniden düzeltilmifltir. > Bilançodaki parasal olmayan kalemlerle iliflkili olanlar hariç gelir tablosunda yer alan tüm kalemler, gelir ve gider hesaplar›n›n mali tablolara ilk olarak yans›t›ld›klar› dönemler üzerinden hesaplanan katsay›lar ile endekslenmifllerdir. > Net parasal vaziyet üzerinden genel enflasyon neticesinde oluflan kazanç veya kay›p, parasal olmayan aktiflere ve pasiflere, özkaynak kalemlerine ve gelir tablosu hesaplar›na yap›lan düzeltmelerin fark›d›r. Net parasal vaziyet üzerinden hesaplanan bu kazanç veya kay›p net kara dahil edilmifltir. Türkiye'de yüksek enflasyon koflullar›n›n ortadan kalkmas› ve YTL'nin istikrarl› hale gelmesi dolay›s›yla 01 Ocak 2006 tarihi itibariyle bafllayan dönemden itibaren enflasyon muhasebesi (UMS 29) uygulanmam›flt›r.

2.3

Konsolidasyon Esaslar› a) Konsolide mali tablolar, afla¤›da (b), (c) ve (d) paragraflar›nda yer alan hususlar kapsam›nda, ana ortakl›k olan Türk Hava Yollar› A.O. ile Ba¤l› Ortakl›k ve Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n mali tablolar›n› içermektedir. Konsolidasyon kapsam› içinde yer alan flirketlerin mali tablolar›, konsolide mali tablolar›n tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamalar› gözetilerek Uluslararas› Muhasebe Standartlar›'na uygun olarak haz›rlanm›flt›r. ‹fltiraklerin, Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n ve Ba¤l› Ortakl›klar›n faaliyet sonuçlar›, sat›n alma veya elden ç›karma ifllemlerine uygun olarak söz konusu ifllemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmifl veya hariç b›rak›lm›fllard›r. b) Ba¤l› ortakl›k, fiirket'in do¤rudan ve/veya dolayl› olarak kendisine ait olan hisselerle ilgili oy kullanma hakk›n›n %50'den fazlas›n› kullanma yetkisi kanal›yla mali ve iflletme politikalar›n› fiirket'in menfaatleri do¤rultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip oldu¤u grubu ifade eder. Afla¤›daki tabloda 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Ba¤l› Ortakl›k, sahip olunan pay ve ortakl›k oran› gösterilmifltir:

fiirket Ünvan› Türk Hava Yollar› Teknik A.fi.

Faaliyet Konusu

Do¤rudan ifltirak oran›

Dolayl› ifltirak oran›

Kay›tl› oldu¤u ülke

Teknik Bak›m

% 100

-

Türkiye

Ba¤l› Ortakl›¤a ait bilanço ve gelir tablosu, tam konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide edilmifltir. fiirket'in sahip oldu¤u Ba¤l› Ortakl›¤›n kay›tl› de¤eri ile öz sermayesi karfl›l›kl› olarak netlefltirilmifltir. fiirket ile Ba¤l› Ortakl›k aras›ndaki grup içi ifllemler ve bakiyeler konsolidasyon s›ras›nda silinmifltir. c) fiirket'in müflterek yönetimine sahip oldu¤u iki adet iflletmesi vard›r. ‹fltirak oran› %50 olan ve fiirket taraf›ndan kontrol edilmeyen bu iflletmeler, özkaynaktan pay alma yöntemiyle de¤erlenmektedir. Afla¤›daki tabloda 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar ve ortakl›k oranlar› gösterilmifltir:

fiirket Ünvan› Günefl Ekspres Havac›l›k A.fi. THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi.

Faaliyet Konusu

Do¤rudan ifltirak oran›

Dolayl› ifltirak oran›

Kay›tl› oldu¤u ülke

Hava Tafl›mac›l›¤› ‹kram Hizmetleri

% 50 % 50

-

Türkiye Türkiye

Özkaynak yönteminde ifltirak net varl›k tutar›yla bilançoda gösterilir ve dönem faaliyeti sonucunda ortaya ç›kan fiirket pay› gelir tablosunda gösterilmektedir. d) fiirket'in do¤rudan ve dolayl› pay toplam› %20'nin alt›nda olan, veya %20'nin üzerinde olmakla birlikte fiirket'in önemli bir etkiye sahip olmad›¤› veya konsolide mali tablolar aç›s›ndan önemlilik teflkil etmeyen; teflkilatlanm›fl piyasalarda ifllem görmeyen ve makul de¤erleri güvenilir bir flekilde belirlenemeyen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, de¤er kayb› ile ilgili karfl›l›k düflüldükten sonra, maliyet bedelleri ile konsolide mali tablolara yans›t›lm›flt›r. Teflkilatlanm›fl piyasalarda ifllem gören ve makul de¤eri güvenilir bir flekilde belirlenebilen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar makul de¤erleri ile muhasebelefltirilmektedirler (Not 10).

SAYFA

121

SAYFA

122

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

2

MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (devam›)

2.4

Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi Cari dönem konsolide mali tablolar› önceki dönem ile karfl›laflt›rmal› olarak haz›rlanm›flt›r. Cari dönem konsolide mali tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lanmas› aç›s›ndan karfl›laflt›rmal› bilgiler gerekli görüldü¤ünde yeniden s›n›fland›r›l›r ve önemli farkl›l›klar aç›klan›r. Önceki dönem mali tablolarda yap›lan düzeltmeler afla¤›daki gibidir: a) fiirket, 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle uçaklarda de¤er düflüklü¤ünü hesaplarken, YTL cinsinden endekslenmifl uçak de¤erlerini uçaklar›n makul de¤erleri ile karfl›laflt›rm›flt›r. Bu karfl›laflt›rma sonucu bulunan farklar de¤er düflüklü¤ü olarak dikkate al›nm›flt›r. fiirket, önceki muhasebe politikas› uygulamas›nda uçaklar›n endekslenmifl net defter de¤erlerini, önce ABD Dolar› sat›n alma de¤erlerine göre hesaplanm›fl net defter de¤erlerine getirmekteydi. fiirket daha sonra ABD Dolar› sat›n alma de¤erlerine göre hesaplanm›fl net defter de¤erlerinin, uçaklar›n makul de¤erlerini afl›p aflmad›¤›n› kontrol etmekteydi. ABD Dolar› sat›n alma de¤erlerine göre hesaplanm›fl net defter de¤erleri uçaklar›n makul de¤erlerini afl›yorsa aradaki farklar› de¤er düflüklü¤ü fark› olarak mali tablolar›na yans›tmaktayd›. fiirket, enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n sona ermifl olmas› ve dolay›s› ile enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n uçak de¤erleri üzerinde yaratt›¤› gerçekçi olmayan de¤er art›fl› etkilerinin azalmas›yla birlikte 30 Haziran 2006 tarihli mali tablolardan bafllamak üzere uçaklardaki de¤er düflüklü¤ü hesaplamas›nda ABD Dolar› sat›n alma de¤erlerine göre hesaplanm›fl net defter de¤erlerinin ilave bir kriter olarak kullan›lmas›na gerek kalmad›¤›na karar vermifltir. Bu durum, fiirket'in maddi varl›klar›nda 211.518.157 YTL art›fla, ertelenen vergi yükümlülü¤ünde 42.303.631 YTL art›fla, geçmifl y›l zararlar›nda 126.448.273 YTL azal›fla ve cari dönem kar›nda 42.766.253 YTL art›fla neden olmufltur. Vergi oran›ndaki cari dönemde yaflanan de¤iflimin etkisinin dikkate al›nmamas› durumunda, cari dönem kar›ndaki art›fl 21.614.437 YTL olarak gerçekleflecekti. b) Uluslararas› Finansal Raporlama Standard› (“UFRS 39”) Finansal Araçlar, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmifltir. Buna göre, sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliflkin kazanç ve kay›plar›n, bu varl›klar mali tablolardan ç›kar›lana kadar, do¤rudan öz sermaye içerisinde mali tablolara al›nmas› gerekmektedir. fiirket, 31 Aral›k 2004 tarihine kadar sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliflkin kazanç ve kay›plar› gelir tablosunda muhasebelefltirmifltir. fiirket, ilgili standard›n yeniden düzenlenmesi sebebiyle muhasebe politikas›ndaki söz konusu de¤iflikli¤i standard›n belirledi¤i flekilde geriye dönük olarak uygulam›fl ve bu do¤rultuda önceki dönemlere iliflkin karfl›laflt›rmal› tutarlar› yeniden düzenlemifltir.

3

UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI ‹liflikteki mali tablolar›n haz›rlanmas› s›ras›nda uygulanan önemli muhasebe politikalar› afla¤›daki gibidir:

3.1

Gelir Kaydedilmesi ve Komisyon Giderleri Yolcu ve kargo tafl›ma gelirleri, tafl›ma hizmeti tamamland›¤›nda faaliyet geliri olarak kaydedilmektedir. Sat›lan ancak henüz kullan›lmayan (uçulmayan) biletler, yolcu uçufl yükümlülü¤ü olarak kaydedilmektedir. fiirket tarihsel istatistikler kullanarak uçulmayan ve geçerlili¤ini yitirmifl biletler hakk›nda tahmini hesaplamalar yapabilmektedir. Kullan›lmayaca¤› tahmin edilen biletler, faaliyet geliri içerisinde kaydedilmifltir. Yolcu gelirlerine iliflkin olarak acentelere verilecek komisyonlar tafl›mac›l›k hizmeti gerçekleflti¤inde gider olarak kaydedilmektedir.

3.2

Stoklar Stoklar maliyet ya da net gerçekleflebilir de¤erinin düflük olan› ile hareketli a¤›rl›kl› ortalama maliyet metodu kullan›larak de¤erlenmektedir.

3.3

Finansal Yat›r›mlar fiirket, UMS 39 (“Finansal Araçlar: Kayda Alma ve De¤erleme”)'a uygun olarak finansal yat›r›mlar›n› afla¤›daki flekilde s›n›fland›rmakta ve de¤erlemektedir: Al›m sat›m amaçl› menkul k›ymetler: Al›m sat›m amaçl› menkul k›ymetler, k›sa vadeli fiyat hareketlerinden kar etmek amac›yla portföye al›nan k›ymetlerdir. Kay›tlara al›nd›ktan sonra ticari amaçla elde tutulan menkul k›ymetler güvenilir bir flekilde ölçülebiliyor olmas› kofluluyla rayiç de¤erleriyle de¤erlenmektedir. Al›m sat›m amaçl› menkul k›ymetlere iliflkin kar veya zararlar, ilgili dönemin net kar veya zarar› içerisinde gösterilmektedir. Vadesine kadar elde tutulacak yat›r›mlar: Vadesine kadar elde tutulacak menkul k›ymetler, belirli bir vade yap›s› ve belirli tutardaki ödemeleri içeren ve fiirket'in vadesine kadar elde tutma niyeti ve gücü olan k›ymetlerdir.

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

3

UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI (devam›)

3.3

Finansal Yat›r›mlar (devam›) Sat›lmaya haz›r yat›r›mlar: Sat›lmaya haz›r yat›r›mlar, ifltirak oran› %20'den az olan ve al›m sat›m amaçl› elde tutulmayan yat›r›mlardan oluflmaktad›r. Kay›tlara al›nd›ktan sonra sat›lmaya haz›r amaçla elde tutulan yat›r›mlardan borsada ifllem görenler, bilanço tarihindeki piyasa de¤erleriyle de¤erlenmektedir. Rayiç de¤erleri güvenilir bir flekilde ölçülemeyen yat›r›mlar ise 31 Aral›k 2005 sat›n alma gücü cinsinden UMS 29'a göre endekslenmifl maliyet üzerinden kaydedilmektedir. Özkaynaktan pay alma yöntemine göre de¤erlenen yat›r›mlar: ‹fltirak oran› %50 olan ve fiirket taraf›ndan kontrol edilmeyen ifltirakler, özkaynaktan pay alma yöntemiyle de¤erlenmektedir.

3.4

Maddi ve Maddi Olmayan Varl›klar Maddi Varl›klar Maddi varl›klar, enflasyonun etkilerinden ar›nd›r›lm›fl ve 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle düzeltilmifl bafllang›ç de¤erleri ve müteakip dönemlere iliflkin girifllerin maliyet de¤erlerinden, birikmifl amortisman düflüldükten sonraki net de¤eri ile belirtilir. Amortisman, maddi varl›klar›n de¤erleri üzerinden faydal› ömürleri esas al›narak do¤rusal amortisman yöntemi ile ayr›lmaktad›r. Maddi varl›klar›n faydal› ömürleri ve hurda de¤erleri afla¤›da belirtilmifltir:

Faydal› Ömür (y›l)

Hurda de¤er

Bina

25-50

-

Uçak

15

%30

15

%30

4-10

-

2-3

-

10-15

-

Makina ve ekipmanlar

3-15

-

Döfleme ve demirbafllar

3-15

-

4-7

-

4-15

-

Motorlar Komponentler Tamir edilebilen yedek parçalar Simülatörler

Tafl›tlar Di¤er maddi varl›klar

fiirket, arsalar›n› gayrimenkul de¤erleme flirketlerine de¤erletmektedir. Arsalar›n kay›tl› de¤erleri ile de¤erlenen de¤erleri aras›ndaki farklar do¤rudan özsermaye hesap grubunda yedekler kalemi içerisinde “yeniden de¤erleme fonu” olarak mali tablolara al›nmaktad›r. Maddi Olmayan Varl›klar Maddi olmayan varl›klar, özel maliyetleri, iktisap edilmifl haklar›, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yaz›l›mlar›n› içermektedir. Bunlar, enflasyonun etkilerinden ar›nd›r›lm›fl ve 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle düzeltilmifl bafllang›ç de¤erleri ve müteakip dönemlere iliflkin girifllerin maliyet de¤erlerinden, birikmifl amortisman düflüldükten sonraki net de¤eri ile belirtilmifltir. Özel maliyetler kira süreleri, di¤er maddi olmayan varl›klar ise faydal› ömürleri olan 5 y›l boyunca do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak amortismana tabi tutulmaktad›r. 3.5

Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü UMS 29 standart›na göre fiirket, 31 Aral›k 2005 tarihine kadar al›nm›fl olan maddi varl›klar 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle TEFE fiyat endeksini kullanarak endekslenmifltir. Müteakip girifller maliyet de¤erleri ile kaydedilmifllerdir. fiirket, ilgili bilanço tarihinde, bir varl›¤a iliflkin de¤er kayb›n›n oldu¤una dair herhangi bir gösterge olup olmad›¤›n› de¤erlendirir. E¤er böyle bir gösterge mevcutsa, o varl›¤›n makul tutar› tahmin edilir. E¤er söz konusu varl›¤›n veya o varl›¤a ait nakit üreten herhangi bir biriminin kay›tl› de¤eri, kullan›m veya sat›fl yoluyla geri kazan›lacak tutar›ndan yüksekse de¤er düflüklü¤ü meydana gelmifltir. Makul tutar varl›¤›n net sat›fl fiyat› ile kullan›m de¤erinden yüksek olan› seçilerek bulunur. Kullan›m de¤eri, bir varl›¤›n sürekli kullan›m›ndan ve faydal› ömrü sonunda elden ç›kar›lmas›ndan elde edilmesi beklenen nakit ak›mlar›n›n tahmin edilen bugünkü de¤eridir. De¤er düflüklü¤ü kay›plar› gelir tablosunda muhasebelefltirilir.

SAYFA

123

SAYFA

124

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

3

UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI (devam›)

3.5

Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü (devam›) Bir varl›kta oluflan de¤er düflüklü¤ü kayb›, o varl›¤›n makul tutar›ndaki müteakip art›fl›n, de¤er düflüklü¤ünün kay›tlara al›nmalar›n› izleyen dönemlerde ortaya ç›kan bir olayla iliflkilendirilebilmesi durumunda daha önce de¤er düflüklü¤ü ayr›lan tutar› geçmeyecek ve varl›¤›n hiç de¤er düflüklü¤ü muhasebelefltirilmemifl flekilde amortismana tabi tutulmaya devam edilerek bulunacak net defter de¤erini artt›rmayacak flekilde geri çevrilir ve gelir olarak konsolide mali tablolara yans›t›l›r. fiirket, uçaklar›n›n, yedek motorlar›n›n ve simülatörlerinin 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle net defter de¤erlerinin bu varl›klar›n makul de¤erlerini afl›p aflmad›¤›n› kontrol etmektedir. Makul de¤er tespitinde, varl›ktan beklenen nakit ak›mlar›n›n bugünkü de¤eriyle, net sat›fl fiyat›n›n büyük olan› kullan›lmaktad›r. Uçaklar için net sat›fl fiyat›, uluslararas› ikinci el uçak fiyat kataloglar›na göre tesbit edilmektedir. Yedek motorlar ve simülatörler için net sat›fl fiyat›, ABD Dolar› sat›n alma de¤erlerine göre hesaplanan net defter de¤erleridir. ‹liflikteki finansal tablolarda, net defter de¤erleri ile makul de¤erler aras›ndaki farktaki dönemsel de¤iflimler di¤er faaliyetlerden gelir/gider grubu alt›nda de¤er düflüfl karfl›l›¤›ndaki azalma/artma olarak kaydedilmektedir.

3.6

Borçlanma Maliyetleri Krediler, al›nd›klar› tarihlerde, al›nan kredi tutar›ndan ifllem masraflar› ç›kart›ld›ktan sonraki de¤erleriyle kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliyet de¤eri üzerinden belirtilir. ‹fllem masraflar› düflüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmifl maliyet de¤eri aras›ndaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yans›t›l›r. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, olufltu¤unda gelir tablosuna kaydedilir.

3.7

Hibe Krediler Hibe krediler, uçak ve motorlar›n sat›n al›mlar›nda veya finansal kiralama yöntemiyle elde edilmelerinde kazan›lmaktad›r. fiirket, hibe kredileri aktiflerin maliyetinden düfltükten sonra aktifleri ekonomik ömürleri süresince itfa etmektedir. Faaliyet kiralamas›na iliflkin kazan›lan hibe krediler, ertelenmifl gelir olarak kaydedilmekte ve kiralama süresince itfa edilmektedir.

3.8

Bak›m ve Onar›m Giderleri Maddi varl›klar›n ve kiralanan varl›klar›n düzenli bak›m› ve onar›m› için yap›lan harcamalar, ilgili döneme faaliyet gideri olarak kaydedilmektedir. Sahip olunan veya finansal kiralama ile al›nan uçaklar›n büyük bak›mlar› yap›ld›kça gider olarak kaydedilmekte; operasyonel kiralanan uçaklar›n teslim bak›mlar› ise periyodik bazda gider olarak tahakkuk ettirilmektedir.

3.9

S›k Uçufl Program› fiirket, üyelerine “Miles and Smiles” ad›nda bir S›k Uçufl Program› (Frequent Flyer Program) dahilinde birikmifl mesafe üzerinden ücretsiz uçufl ödülü vermektedir. Ücretsiz seyahatin artan maliyet yöntemi ile hesaplanan tahmini maliyeti yükümlülük olarak kaydedilmektedir. fiirket, ayn› zamanda “Shop & Miles” Program› dahilinde kat›l›mc›lara mil kredisi satmaktad›r. Bu gelir ertelenmifl gelir olarak kaydedilmekte ve seyahat sa¤land›kça gelir olarak kaydedilmektedir.

3.10

Ertelenen Vergi Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullan›larak, varl›k ve yükümlülüklerin mali tablolarda yer alan kay›tl› de¤erleri ile vergi de¤erleri aras›ndaki geçici farklar üzerinden hesaplan›r. Ertelenen vergi hesaplanmas›nda yürürlükteki vergi mevzuat› uyar›nca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi oranlar› kullan›l›r. Bafll›ca geçici farklar, maddi varl›k kay›tl› de¤erleri ile vergi matrahlar› aras›ndaki farktan, halihaz›rda vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider karfl›l›klar›ndan, k›dem tazminat› karfl›l›¤›ndan ve kullan›lmayan vergi indirim ve istisnalar›ndan do¤maktad›r. Ertelenen vergi yükümlülü¤ü vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir geçici farklardan oluflan ertelenen vergi varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› flart›yla hesaplanmaktad›r. Cari vergi varl›klar›n›n cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› durumunda ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri, karfl›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir.

3.11

Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar / K›dem Tazminatlar› Yürürlükteki kanunlara göre, fiirket, emeklilik dolay›s›yla veya istifa ve ifl kanununda belirtilen davran›fllar d›fl›ndaki sebeplerle istihdam› sona eren çal›flanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarlar› bilanço tarihi itibariyle geçerli olan k›dem tazminat tavan› esas al›narak hesaplan›r. K›dem tazminat› karfl›l›¤›, tüm çal›flanlar›n emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤acak yükümlülük tutarlar› bugünkü net de¤erine göre hesaplanarak iliflikteki konsolide mali tablolarda yans›t›lm›flt›r.

3.12

‹liflkili Kurulufllar Bu mali tablolar›n amac› do¤rultusunda ifltirakler, ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar taraf›ndan kontrol edilen veya onlara flirketler ve ifltirakler iliflkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmifllerdir. Ola¤an faaliyetler nedeniyle iliflkili kurulufllarla girilen ifllemler piyasa koflullar›na uygun fiyatlarla gerçeklefltirilmifltir.

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

3

UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI (devam›)

3.13

Kur De¤ifliminin Etkileri Y›l içerisinde gerçekleflen döviz ifllemleri, ifllem tarihindeki kurlar kullan›larak Yeni Türk Liras›'na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize ba¤l› varl›k ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullan›larak Yeni Türk Liras›'na çevrilmifltir. Bu çevirimden ve dövizli ifllemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karlar› / zararlar› gelir tablosunda yer almaktad›r. ‹lgili tarihler itibariyle dönem sonu ve ortalama ABD Dolar› kuru afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

3.14

Dönem Sonu Kuru

Ortalama Kur

1,4056 1,3418

1,4297 1,3405

Kiralama ‹fllemleri fiirket, finansal kiralama ve faaliyet tipi kiralama yöntemiyle uçak, motor, simülatör ve tafl›t araçlar› kiralamaktad›r. fiirket finansal kiralama yöntemiyle kiralanan aktif ve pasiflerini kiralama taksitlerinin bugünkü de¤erine eflit olarak kaydetmektedir. Finansal kiralama yöntemiyle kiralanan aktiflere faydal› ömürleri süresince amortisman ayr›lmaktad›r. Faaliyet tipi kiralamalar faaliyet gideri olarak kaydedilmektedir.

3.15

Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi Gerçe¤e uygun de¤er, istekli al›c› ve sat›c›lar›n bir araya geldi¤i piyasalarda, bir aktifin baflka bir varl›kla de¤ifltirilebilece¤i veya bir taahhütün yerine getirilebilece¤i de¤erdir. Bir finansal enstrüman›n piyasa de¤eri, aktif bir pazar›n mevcudiyeti durumunda, sat›fltan elde edilebilecek tutara veya sat›n almadan do¤abilecek borca eflittir. Finansal Varl›klar: Finansal enstrümanlar›n gerçe¤e uygun tahmini de¤eri, fiirket taraf›ndan piyasalara iliflkin bilgiler ve gerekli de¤erleme yöntemleri kullan›larak belirlenmifltir. Ancak, gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesinde kullan›lan piyasa verilerinin yorumlanmas›na gerek duyulmaktad›r. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler, fiirket'in varl›klar›n› elden ç›karmas› durumunda cari piyasa koflullar›nda elde edebilece¤i de¤erler olmayabilir. Banka mevduatlar›, alacaklar, teminat mektuplar› ve akreditifler gibi flarta ba¤l› taahhütler karfl› taraf›n anlaflman›n flartlar›n› yerine getirememesi durumunda, fiirket'in finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlard›r. Baz› finansal varl›klar›n maliyet de¤erine eflit olan kay›tl› de¤erlerinin, k›sa vadeli nitelikleri nedeniyle gerçe¤e uygun de¤erlerine eflit oldu¤u varsay›lmaktad›r. fiirket'in temel finansal varl›klar› nakit ve nakit benzeri kalemler, ticari alacaklar, iliflkili kurulufllardan alacaklar ve sat›lmaya haz›r varl›klard›r. Ticari alacaklar ve iliflkili kurulufllardan alacaklar›n defter de¤erlerinin, tahsil edilemeyen tutarlar için gerekli karfl›l›klar ayr›ld›ktan sonra, alacaklar›n reeskonta tabi tutulmas› haricinde, yaklafl›k pazar de¤erine ulaflt›¤› tahmin edilmektedir. fiirket, Günefl Ekspres Havac›l›k A.fi. (Sun Express) ve THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi. (THY DO&CO) üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu¤u için bu ifltirakleri özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebelefltirmifltir. Uçak Servisi A.fi. (USAfi) sat›lmaya haz›r yat›r›m olarak s›n›fland›r›lmakta ve makul de¤erdeki de¤iflim özkaynaklara yans›t›lmaktad›r. Sun Express, THY DO&CO ve USAfi d›fl›ndaki sat›lmaya haz›r yat›r›mlar, makul de¤erleri güvenilir bir biçimde ölçülemediklerinden maliyet de¤erinden gösterilmifllerdir. Mali Borçlar: fiirket'in mali borçlar› ilgili anlaflmalar›n özüne göre s›n›fland›r›lm›flt›r. Faize tabi banka kredileri, ticari borçlar ve finansal kiralama borçlar› önemli mali borçlar› oluflturmaktad›r. Bunlardan yabanc› para olanlar dönem sonu kurundan de¤erlenmifltir. Ticari borçlar ve iliflkili flirketlere borçlar›n defter de¤erlerinin, borçlar›n reeskonta tabi tutulmas› haricinde, yaklafl›k pazar de¤erine ulaflt›¤› tahmin edilmektedir. Finansal giderler tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilmektedir. Ticari ve di¤er borçlar ile ba¤l› gruplara borçlar pazar de¤erine yaklafl›k olan nominal de¤erlerinden gösterilmektedir.

SAYFA

125

SAYFA

126

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

3

UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI (devam›)

3.15

Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi Kredi Riski: fiirket'in kredi riski temel olarak ticari alacaklar›na iliflkindir. Bilançoda gösterilen tutar fiirket yönetiminin önceki tecrübelerine ve cari ekonomik flartlara ba¤l› olarak tahmin etti¤i flüpheli alacaklar düflüldükten sonraki net tutardan oluflmaktad›r. fiirket'in kredi riski çok say›da müflteriyle çal›fl›ld›¤›ndan dolay› da¤›lm›fl olup önemli bir kredi risk yo¤unlaflmas› yoktur. Fiyat Riski: > Döviz Kuru Riski fiirket, iflinin özelli¤inden dolay› yabanc› paralar ile Yeni Türk Liras› aras›ndaki kur de¤ifliminden etkilenmektedir. fiirket'in gelirlerinin ço¤unlu¤u Euro, ABD Dolar› ve Yeni Türk Liras›'ndan, giderlerinin ço¤unlu¤u ise ABD Dolar› ve Yeni Türk Liras›'ndan oluflmaktad›r. > Faiz Riski Leasing (Finansal Kiralama) ifllemlerine ba¤l› faiz oranlar›n›n bir k›sm› LIBOR'a ba¤l›d›r. Dolay›s›yla fiirket uluslararas› pazardaki faiz oranlar›ndaki de¤iflimden etkilenmektedir. fiirket faiz oranlar›na ve kur de¤iflimine karfl› risklerini s›n›rland›rmaya yönelik hedging (koruma) anlaflmalar› yapmam›flt›r. > Piyasa Riski fiirket, k›sa vadeli repo sözleflmelerine dayal› hazine bonosu ifllemleri ve günlük banka mevduat› plasman› yapmak suretiyle yat›r›mlar›n› gerçeklefltirmektedir. Bu yat›r›mlar, piyasa koflullar›ndan dolay› meydana gelen dalgalanmalar sebebiyle de¤ifliklik göstermektedir. > Nakit Riski Genel olarak biletler önceden sat›lmakta ve tafl›mac›l›k sonradan gerçeklefltirilmektedir. Dolay›s›yla fiirket, gelirlerini önceden tahsil edip tafl›mac›l›k maliyetine sonradan katland›¤›ndan dolay› avantaj elde etmektedir. fiirket alacaklar›n›n tahsil süresinin, borçlar›n›n geri ödeme süresinden daha k›sa olmas›ndan dolay› da avantaj elde etmektedir.

3.16

Netlefltirme/Mahsup Finansal varl›k ve yükümlülükler, tan›mlanan tutarlar›n netlefltirilmesi için bir zorunluluk veya niyet varsa veya varl›k yükümlülük ile denklefliyorsa, netlefltirilmifl ve bilançoda net olarak gösterilmifltir.

3.17

Tahmin Uygulamas› Finansal tablolar›n Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›'na uygun olarak haz›rlanabilmesi, yönetimin raporlanan varl›k ve yükümlülükleri, koflullu borçlar›, gelir ve giderleri etkileyebilecek tahminler yapmas›n› gerektirmektedir. Gerçek sonuçlar bu tahminlerden farkl› olabilir.

3.18

Hisse Bafl›na Kazanç Konsolide gelir tablolar›nda belirtilen hisse bafl›na kazanç, net kar›n ilgili dönem içinde mevcut hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. Hisse bafl›na kazanç, net kar›n ilgili dönem içinde mevcut hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. Türkiye'de flirketler, sermayelerini, hissedarlar›na geçmifl y›l karlar›ndan da¤›tt›klar› “bedelsiz hisse” yolu ile artt›rabilmektedirler. Hisse bafl›na kazanç hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›fl hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse bafl›na kazanç hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

3

UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI (devam›)

3.18

Hisse Bafl›na Kazanç (devam›) Hisse bafl›na kazanç, net kar›n ilgili dönemler içindeki a¤›rl›kl› ortalama hisse adedine bölünmesi ile afla¤›daki flekilde hesaplanm›flt›r.

1 Ocak tarihi itibariyle hisse adedi (tam adet) Ç›kar›lan yeni hisse adedi (tam adet) 31 Aral›k itibariyle hisse adedi (tam adet) Hisselerin dönem içerisindeki a¤›rl›kl› ortalamas› (tam adet) Dönem net kar› Hisse bafl›na kazanç (Ykr)

4

BÖLGESEL RAPORLAMA

4.1

Faaliyet Alanlar›

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

175.000.000.000 175.000.000.000

175.000.000.000 175.000.000.000

175.000.000.000 178.991.899 0,102

175.000.000.000 93.223.288 0,053

fiirket, 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle a¤›rl›kl› olarak tek bir endüstride faaliyet göstermektedir. Ana faaliyet alan› yurt içinde ve d›fl›nda Türkiye ba¤lant›l› yolcu ve kargo hava tafl›mac›l›¤› yapmak ve uçaklar için teknik bak›m hizmeti sa¤lamakt›r. 4.2

Co¤rafi Alanlar Gelir analizi, fiirket'in hizmet verdi¤i uçufl hatlar› baz al›narak yap›lmaktad›r. Türkiye'de yap›lan yolcu ve kargo tafl›ma gelirleri, yurtiçi hizmet geliri olarak kaydedilmektedir. Tarifeli ve tarifesiz bütün yurtd›fl› uçufl gelirleri uçuflun yap›ld›¤› co¤rafi bölgelere göre kaydedilmektedir.

5

NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ KALEMLER Nakit ve nakit benzeri kalemlerin dökümü afla¤›daki gibidir:

Kasa Al›nan çekler Banka Di¤er haz›r de¤erler

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

503.956 309.601 354.192.254 10.052.148 365.057.959

195.489 138.532 477.065.690 5.510.844 482.910.555

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle yabanc› para banka bakiyeleri 317.154.164 YTL (31 Aral›k 2005: 295.610.051 YTL)'dir. Vadeli Mevduatlar:

Anapara

Para Birimi

Aç›l›fl Tarihi

Vade

31 Aral›k 2006

33.582.312 112.392.082 7.443.256

YTL Euro ABD Dolar›

04.12.2006-29.12.2006 11.12.2006-29.12.2006 29.12.2006

04.01.2007 04.01.2007-12.01.2007 04.01.2007

33.582.312 208.093.940 10.462.241 252.138.493

Anapara

Para Birimi

Aç›l›fl Tarihi

Vade

31 Aral›k 2005

170.390.000 31.653.000 149.163.000

YTL Euro ABD Dolar›

22.07.2005-30.12.2005 30.12.2005 27.12.2005-30.12.2005

02.01.2006-30.01.2006 02.01.2006 02.01.2006-30.01.2006

170.390.000 50.249.138 200.146.913 420.786.051

SAYFA

127

SAYFA

128

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

6

T‹CAR‹ ALACAKLAR (NET) Ticari alacaklar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

Ticari alacaklar Alacak reeskontu (-) fiüpheli alacaklar karfl›l›¤›

7

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

295.210.410 (3.361.677) (18.447.881) 273.400.852

210.448.412 (2.334.886) (16.516.720) 191.596.806

‹L‹fiK‹L‹ KURULUfiLARDAN ALACAKLAR ‹liflkili kurulufllardan k›sa vadeli alacaklar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi. Sun Express

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

19.833.398 1.485.215 21.318.613

970.701 970.701

‹liflkili kurulufllardan uzun vadeli alacaklar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi.

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

14.812.000 14.812.000

-

fiirket'in THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi.'den olan alaca¤›n›n 10.700.000 Euro k›sm› k›sa vadeli, 8.000.000 Euro k›sm› ise uzun vadeli olmak üzere toplam 18.700.000 Euro kulland›r›lan krediden kaynaklanmaktad›r.

8

STOKLAR Stoklar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

Yedek parça, uçufl ekipman› Di¤er stoklar

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

119.132.823 16.510.744 135.643.567

70.078.750 14.595.913 84.674.663

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

9

D‹⁄ER ALACAKLAR VE VARLIKLAR Di¤er k›sa vadeli alacaklar ve varl›klar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

Peflin ödenmifl sat›fl komisyonlar› Peflin ödenmifl faaliyet tipi kiralama giderleri Geri al›nacak KDV Teknik bak›m gelir tahakkuku Interline yolcu geliri tahakkuklar› Sigorta flirketlerinden alacaklar Teknik malzeme yurtd›fl› alacaklar› Peflin ödenmifl di¤er giderler Gelir tahakkuklar› Peflin ödenen Eximbank ABD garanti ücreti ‹fl avanslar› Peflin ödenmifl kira giderleri RJ uçaklar›na ait modifikasyon alacaklar› Personel ücret avanslar› Peflin ödenen uçak finansman gideri Gelecek aylara ait sigorta giderleri Personelden alacaklar Sita depozito sertifikalar›ndan alacaklar ‹ndirilecek KDV Peflin ödenen banka kredisi finansman gideri Vergi dairesinden alacaklar Di¤er alacaklar

10

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

14.199.828 11.356.882 7.025.462 5.792.001 3.886.502 3.688.278 2.194.204 1.922.986 1.356.703 1.092.408 771.160 666.760 556.804 423.583 283.404 312.489 188.675 27.545 21.690 13.157 859.523 56.640.044

11.268.599 5.314.180 2.965.389 10.127.094 3.843.430 3.192.141 1.557.088 2.726.288 1.092.408 95.989 574.125 560.516 375.337 487.846 6.787.420 278.853 155.882 437.170 740.124 13.194 351.884 52.944.957

F‹NANSAL VARLIKLAR Özkaynaktan pay alma metoduna göre de¤erlenen ifltirakler afla¤›daki gibidir:

Günefl Ekspres Havac›l›k A.fi. (Sun Express) THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi.

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

7.681.874 15.199.029 22.880.903

17.490.282 17.490.282

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

8.371.742 (3.631.623) 1.755.955 28.080 6.524.154

8.431.536 3.021.190 1.755.955 28.080 21.133.047 (14.377.581) 1.354 19.993.581

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar afla¤›daki gibidir:

Uçak Servisi A.fi. (USAfi) USAfi de¤er düflüklü¤ü / kazanc› Sita Inc. Emek ‹nflaat ve ‹flletme A.fi. France Telecom hisseleri France Telecom de¤er düflüklü¤ü Di¤er finansal varl›klar

SAYFA

129

SAYFA

130

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

10

F‹NANSAL VARLIKLAR (devam›) fiirket'in açm›fl oldu¤u 5 y›ll›k ikram ihalesi Uçak Servisi A.fi. (USAfi) taraf›ndan kazan›lm›fl ve 1 Ocak 2002 tarihinde ikram anlaflmas› imzalanm›flt›r. Yap›lan anlaflma çerçevesinde, USAfi'›n ana orta¤› Gate Gourmet Holding A.G. (GGH) ile fiirket aras›nda yap›lan hisse devir sözleflmesine istinaden GGH USAfi'›n toplam sermayesinin %15'ine tekabül eden B grup hisseleri bedelsiz olarak fiirket'e devredilecektir. Yine sözleflme gere¤i, 21 Haziran 2002 tarihinde ilk %10 hissenin, 2 Ocak 2003 tarihinde %1,25'lik hissenin, 2 Ocak 2004 tarihinde %1,25'lik hissenin, 3 Ocak 2005 tarihinde %1,25'lik hissenin ve 2 Ocak 2006 tarihinde de %1,25'lik hissenin mülkiyeti devral›narak %15'e tamamlanm›flt›r. Bu çerçevede USAfi sermayesinin %15 k›sm›na tekabül eden ve teslim al›nan 1.567.500.000 adet hisse, teslim tarihindeki borsa rayici üzerinden 22.599.856 YTL, karfl›l›kl› olarak finansal varl›klar ve sonraki y›llara ait gelirler hesaplar›na al›nm›flt›r. Sonraki y›llara ait gelir tutar› befl y›ll›k ikram anlaflmas› süresince gelir olarak kaydedilmektedir. fiirket sahip oldu¤u USAfi hisselerinden 342.000.000 adedini 2003 y›l›nda, 1.026.000.000 adedini 2005 y›l›nda, 1.026.000.000 adedini de 2006 y›l›nda ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda satm›flt›r. USAfi, 8 Aral›k 2004 tarihli Ola¤anüstü Genel Kurulu'nda alm›fl oldu¤u sermayenin endekslenmesinden kaynaklanan enflasyon fark›n›n sermayeye ilavesi karar›na istinaden fiirket'e 1.852.500.000 adet bedelsiz hisse vermifltir. Sun Express'in 31 Aral›k 2006 hesap dönemine ait varl›klar› ve özkaynaklar› toplam› s›ras›yla 85.513.379 YTL ve 15.363.747 YTL'dir. (31 Aral›k 2005: 69.014.975 YTL ve 34.980.564 YTL). THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi. 27 Eylül 2006 tarihinde 60.000.000 YTL sermaye ile kurulmufltur. THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi.'nin 31 Aral›k 2006 hesap dönemine ait varl›klar› ve özkaynaklar› toplam› s›ras›yla 107.915.720 YTL ve 30.398.058 YTL'dir. fiirket'in finansal varl›klar›n›n 31 Aral›k 2006 itibariyle detaylar› afla¤›daki gibidir:

fiirket'in Ünvan› Günefl Ekspres Havac›l›k A.fi. (Sun Express) THY DO&CO ‹kram Hizmetleri A.fi. Uçak Servisi A.fi.(USAfi) Emek ‹nflaat ve ‹flletme A.fi. Sita Inc.

11

fiirketin ve Faaliyetin Yeri

Sahiplik Oran›

Sahip Olunan Oy Hakk›

Ana Faaliyet Alan›

Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Hollanda

%50 %50 %3 %0,3 %0,1'den az

%50 %50 %3 %0,3 %0,1'den az

Hava Tafl›mac›l›¤› ‹kram Hizmeti Yemek Servisi ‹nflaat Bilgi ve Telekomünikasyon Hizmetleri

MADD‹ VARLIKLAR (NET) Maddi varl›klar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

Maddi varl›klar (net) Di¤er maddi varl›klara iliflkin verilen avanslar

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

3.145.244.807 6.712.224 3.151.957.031

2.061.622.940 9.476.231 2.071.099.171

-

12.344.091

587.312.329 442.360.383

16.746.919 16.418.604

46.336.700 27.329.539

171.045.282

121.293.432

defter de¤eri 31 Aral›k 2005 net

defter de¤eri

1.440.076.964

175.048.254 680.803.108

-

-

90.253.934

6.464.903 (24.179.229)

251.151.558

1.098.671.472

2.708.192.401

3.494.428

261.195.623

(30.142.301)

-

192.762.580

191.795.173

-

-

44.699.992

(25.314.455)

546.048.509

-

2.117.443.900

Uçaklar ve Yedek Motorlar

7.928.444

209.181.184

Di¤er Ekipmanlar ve Demirbafllar

-

52.937.631

(490.842)

4.383.996

274.609.837

311.026.751

(34.566.320) -

4.865.614 32.419.711

308.307.746

Teknik Ekipman, Simülatör ve Tafl›tlar

düflüklü¤ü 31 Aral›k 2006 net

Birikmifl de¤er

kapan›fl bakiyesi

Ç›k›fllar 31 Aral›k 2006

2.856.444

-

al›mlardan transfer

Cari dönem amortisman›

50.572.030

223.982.913

51.768.953

(887.890)

1.236.388

1 Ocak 2006 Finansal kiralama ile

Amortisman Aç›l›fl bakiyesi

Birikmifl

31 Aral›k 2006 kapan›fl bakiyesi

Ç›k›fllar Yeniden de¤erleme

al›mlardan transfer ‹laveler

171.865.462

Arsa, Yerüstü Düzenlemeleri ve Binalar

MADD‹ VARLIKLAR (NET) (devam›)

Maliyet Aç›l›fl bakiyesi 1 Ocak 2006 Finansal kiralama ile

11

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

51.768.953

-

445.176.626 2.141.324.326 1.278.899.476

684.297.536 1.003.920.481 775.966.694

907.875 1.688.860

181.571.376 166.875.876

774.525.023

2.102.531.758 173.273.286

-

-

-

-

136.765.668

209.833.174 (132.584.051)

-

97.913.802

(248.586.793)

255.535.554 -

-

(77.771.679)

886.346.148

1.769.747.082 -

153.131.163

354.844.662

3.361.025.975

-

(139.947.147)

(1.406.803)

3.790.749.775

871.973.047

199.519.655

907.875

(532.308.697)

550.914.123

625.818

112.609.302 (77.771.679) -

3.021.361.625

Finansal Kiralama ile Al›nan Uçaklar

3.128.494.191

Sahip Olunan Toplam Varl›klar

1.688.860

Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar

320.007.039

Komponent ve Tamir Edilebilir Yedek Parçalar

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR

(132.584.051)

445.176.626 1.129.474.162 2.141.324.326 3.145.244.807 1.285.656.246 2.061.622.940

6.756.770

774.525.023 2.877.056.781

-

-

136.765.668

-

346.598.842

(6.948.761)

(255.535.554)

893.294.909 2.663.041.991

3.361.025.975 7.151.775.750

6.948.761

-

-

-

(139.947.147) 51.768.953

1.071.492.702 (550.914.123) 871.973.047

(18.605.426) -

Toplam

3.039.967.051 6.168.461.242

Toplam Finansal Kiralama Yolu ile Al›nan Varl›klar

18.605.426

Finansal Kiralama Yolu ile Al›nan Di¤er Sabit K›ymetler ve Simülatörler

131

SAYFA

SAYFA

132

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

12

MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR (NET) Maddi olmayan varl›klar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

Maliyet Aç›l›fl bakiyesi 1 Ocak 2006 ‹laveler Ç›k›fllar 31 Aral›k 2006 kapan›fl bakiyesi Birikmifl Amortisman Aç›l›fl bakiyesi 1 Ocak 2006 Cari dönem amortisman› Ç›k›fllar 31 Aral›k 2006 kapan›fl bakiyesi Birikmifl de¤er düflüklü¤ü 31 Aral›k 2006 net defter de¤eri 31 Aral›k 2005 net defter de¤eri

13

Özel Maliyetler

Toplam

64.371.175 4.026.898 (6.609) 68.391.464

20.088.256 615.908 20.704.164

84.459.431 4.642.806 (6.609) 89.095.628

58.639.322 2.973.619 (3.008) 61.609.933 6.781.531 5.731.854

19.459.931 420.122 19.880.053 824.111 628.324

78.099.253 3.393.741 (3.008) 81.489.986 7.605.642 6.360.178

UÇAKLARA ‹L‹fiK‹N VER‹LEN AVANSLAR

Uçak al›mlar› için yap›lan ön ödemeler Faaliyet tipi kiralamalar için verilen avanslar

14

Haklar

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

358.335.473 4.414.740 362.750.213

570.531.933 2.637.672 573.169.605

D‹⁄ER ALACAKLAR VE VARLIKLAR Di¤er uzun vadeli alacaklar ve varl›klar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

Motor bak›m rezervi Peflin ödenen Eximbank ABD garanti ücreti Gelir tahakkuklar› Peflin ödenmifl faaliyet tipi kiralama giderleri Verilen depozitolar Peflin ödenen uçak finansman giderleri Sita depozito sertifikas›ndan alacaklar Personelden alacaklar Di¤er alacaklar

15

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

5.707.606 4.796.966 3.747.430 3.670.910 2.037.873 1.723.667 985.359 986.372 23.656.183

5.889.372 374.744 1.325.066 2.067.151 804.107 1.006.711 90.670 11.557.821

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

4.481.158 373.497 4.854.655

362.903.225 332.636 363.235.861

F‹NANSAL BORÇLAR K›sa vadeli finansal borçlar afla¤›daki gibidir:

Banka Kredileri (*) Di¤er (**)

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

15

F‹NANSAL BORÇLAR (devam›) Uzun vadeli finansal borçlar afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

36.401.442 36.401.442

-

Banka Kredileri (*)

(*)31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle uzun vadeli banka kredilerinin k›sa vadeli k›s›mlar› afla¤›daki gibidir:

Banka Ad›

Vade Tarihi

Orjinal Para

Faiz Tahakkuku

YTL

Akbank

15.08.2009

2.959.707 ABD Dolar›

228.368 ABD Dolar›

4.481.158

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle uzun vadeli banka kredileri afla¤›daki gibidir:

Banka Ad›

Vade Tarihi

Orjinal Para

Akbank

15.08.2009

25.897.440 ABD Dolar›

Faiz Tahakkuku -

YTL 36.401.442

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle k›sa vadeli bankalara kredileri afla¤›daki gibidir:

Banka Ad›

Vade Tarihi

T.‹fl Bankas› / 31.03.2006 Citibank NA London

Orjinal Para

Faiz Tahakkuku

YTL

270.000.000 ABD Dolar›

459.998 ABD Dolar›

362.903.225

(**) Di¤er finansal borçlar ay sonu vergi ve SSK ödemeleri için bankalar faizsiz olarak kulland›r›lan gecelik borçlar›n tutar›d›r

16

F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLARI Finansal kiralama borçlar› afla¤›daki gibidir:

1 y›ldan az 1-5 y›l aras› 5 y›ldan fazla Eksi: Gelecek y›llara ait faiz gideri Mali tablolarda gösterilen finansal kiralama borçlar›n›n anapara tutar›

Gösterimi: K›sa vadeli borçlar Uzun vadeli borçlar Faiz aral›¤›: De¤iflken oranl› borçlar Sabit oranl› borçlar

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

293.245.257 1.029.508.045 725.608.135 2.048.361.437 (385.707.776)

221.054.754 699.473.041 299.805.674 1.220.333.469 (184.509.789)

1.662.653.661

1.035.823.680

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

218.720.799 1.443.932.862 1.662.653.661

179.092.821 856.730.859 1.035.823.680

1.530.403.463 132.250.198 1.662.653.661

982.205.221 53.618.459 1.035.823.680

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle, ABD Dolar› ve Euro cinsinden ifade edilen finansal kiralama borçlar›n›n faiz oranlar›, sabit oranl› borçlar için %4,075 ile %5,59; de¤iflken oranl› borçlar için ise EURIBOR eksi %0,01 ve LIBOR eksi %0,057 ile LIBOR art› %3,0 aras›ndad›r.

SAYFA

133

SAYFA

134

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

17

‹L‹fiK‹L‹ KURULUfiLARA BORÇLAR ‹liflkili kurulufllara k›sa vadeli borçlar afla¤›daki gibidir:

Uçak Servisi A.fi. (USAfi) Sun Express

18

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

11.496.508 3.372.538 14.869.046

7.563.830 459.029 8.022.859

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

25.593.540 16.898.094 375.941 2.704.620 45.572.195

16.204.908 14.840.062 276.417 1.373.121 5.257.836 37.952.344

D‹⁄ER BORÇLAR Di¤er k›sa vadeli borçlar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

Ödenecek vergi ve fonlar Ödenecek SSK primleri Personele borçlar Di¤er borçlar USAfi hisse edinimiyle ilgili kazan›lmam›fl gelir

19

ALINAN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR K›sa vadeli al›nan depozito ve teminatlar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

MCO avanslar› Mil kredi sat›fllar› için al›nan avanslar Operasyonel ve finansal kiralamalar için al›nan avanslar Al›nan depozito ve teminatlar Özel kira avanslar› Sanal pos bilet avanslar› Di¤er al›nan avanslar

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

19.059.524 18.396.195

16.262.840 21.649.478

4.669.162 4.349.529 2.087.449 701.462 835.229 50.098.550

1.151.059 3.715.141 3.413.900 9.675.611 544.625 56.412.654

Uzun vadeli al›nan depozito ve teminatlar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

Al›nan depozito ve teminatlar

20

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

8.988.621

7.124.266

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

218.648.685 63.480.305 282.128.990

154.949.961 54.847.928 209.797.889

YOLCU UÇUfi YÜKÜMLÜLÜKLER‹ Yolcu uçufl yükümlülükleri afla¤›daki gibidir:

Bilet sat›fl›ndan do¤an yolcu uçufl yükümlülükleri Mil sat›fl›ndan do¤an yolcu uçufl yükümlülükleri

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

21

D‹⁄ER G‹DER TAHAKKUKLARI Di¤er gider tahakkuklar›n›n dökümü afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

42.285.285 21.773.788 19.226.521 13.271.328 10.613.244 5.544.394 6.909.507 50.876 119.674.943

30.577.262 17.993.508 6.684.627 12.585.613 10.468.387 9.202.870 4.347.361 347.266 92.206.894

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

28.394.376 (1.596.533) 26.797.843

19.690.997 (16.199.785) 3.491.212

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

7.174.359 (5.222.340) 1.952.019

(13.363.884) (13.363.884)

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

2.496.856 7.174.359 9.671.215

45.868.744 45.868.744

S›k uçufl program› gider tahakkuklar› Maafl tahakkuklar› Teflvik primi tahakkuku Bak›m onar›m gider tahakkuklar› Sigorta primleri gider tahakkuku Yasal yükümlülük karfl›l›¤› Di¤er gider tahakkuklar› Di¤er borç karfl›l›klar›

22

H‹BE KRED‹LER (NET) Hibe kredilere iliflkin kazan›lmam›fl gelir afla¤›daki gibidir:

Brüt hibe krediler Hibe krediler birikmifl amortisman›

23

VERG‹ Ödenecek kurumlar vergisi afla¤›daki gibidir:

Ödenecek kurumlar vergisi karfl›l›¤› Peflin ödenen vergi ve fonlar

Vergi gideri afla¤›daki kalemlerden oluflmaktad›r:

Ertelenmifl vergi gideri Cari dönem vergi gideri Vergi gideri

Türk vergi mevzuat›, ana ortakl›k olan flirketin ba¤l› ortakl›klar› ve ifltiraklerini konsolide etti¤i mali tablolar› üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tan›mamaktad›r. Bu sebeple bu konsolide mali tablolara yans›t›lan vergi karfl›l›klar›, tam konsolidasyon kapsam›na al›nan tüm flirketler için ayr› ayr› hesaplanm›flt›r. 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu, 21 Haziran 2006 tarih ve 26205 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Bu kanun ile 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

SAYFA

135

SAYFA

136

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

23

VERG‹ (devam›) Türkiye'de Kurumlar Vergisi oran› 2006 y›l› için %20'dir (Yat›r›m indiriminden yararlanmay› tercih edenler için %30'dur.) (2005: %30). Kurumlar vergisi oran›, kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna ve indirimlerin sonucu bulunacak safi kurum kazanc›na uygulan›r. Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapand›¤› ay› izleyen dördüncü ay›n 25'inci günü akflam›na kadar verilir ve ay›n sonuna kadar ödenir. Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 69'uncu maddesi çerçevesinde 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle mevcut olup kazanc›n yetersiz olmas› nedeniyle 2005 y›l› kazançlar›ndan indirilemeyen ve sonraki döneme devreden yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar› mükellefin tercihine ba¤l› olarak 2006 , 2007 ve 2008 y›llar›na ait kazançlardan indirilebilecektir. Sonraki y›llara tafl›nan yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar› TEFE oran›nda artt›r›lmaktad›r. Yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlan›lmas› halinde kurum kazançlar›na uygulanacak Kurumlar Vergisi oran› %20 yerine %30 olacakt›r. Mükellefler yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanma tercihlerini 2006, 2007 ve 2008 y›llar›n›n tamam› için kullanabilecekleri gibi bu y›llar›n herhangi biri için de kullanabileceklerdir. Ana ortakl›k, 2005 Y›l›ndan devreden yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar›n› 2006 Y›l› kazanc›ndan indirmeyi tercih etmifltir. Bu nedenle 2006 Y›l› için uygulanan kurumlar vergisi oran› %30'dur. Ancak ana ortakl›k, 2007 Y›l› ve sonras›nda yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanmayaca¤›n› öngördü¤ünden ve ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri uzun vadeli oldu¤undan ertelenen vergi oran›n› %20 olarak dikkate alm›flt›r. fiirketler üçer ayl›k mali karlar› üzerinden geçerli kurumlar vergisi oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 14'üncü gününe kadar beyan edip 17'inci günü akflam›na kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup izleyen y›l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba ra¤men ödenmifl geçici vergi tutar› kalm›fl ise bu tutar nakden iade al›nabilece¤i gibi devlete karfl› olan herhangi bir baflka mali borca da mahsup edilebilir. Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmifl y›l karlar›ndan mahsup edilemez. Türkiye'de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 25'inci günü akflam›na kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar befl y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› ifllem tespit edilirse ödenecek vergi miktarlar› de¤iflebilir. Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, Türkiye'de bir iflyeri veya daimi temsilci arac›l›¤›yla kar pay› elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere da¤›t›lan ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 75'inci maddesinin 2'nci f›kras›n›n (1), (2) ve (3) numaral› bentlerinde say›lan kar paylar› üzerinden %15 oran›nda vergi kesintisi yap›l›r. Ayn› f›kran›n parantez içi hükmüyle kar›n sermayeye eklenmesinin kar da¤›t›m› say›lmayarak stopaja tabi tutulmayaca¤› belirtilmifltir. fiirket vergiye esas yasal mali tablolar› ile UFRS'ye göre haz›rlanm›fl mali tablolar› aras›ndaki farkl›l›klardan kaynaklanan geçici zamanlama farklar› için ertelenmifl vergi aktifini ve yükümlülü¤ünü hesaplamakta ve muhasebelefltirmektedir. Söz konusu farkl›l›klar, genellikle baz› gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlar› ile UFRS'ye göre hesaplanan tutarlar›n mali tablolarda farkl› dönemlerde yer almas›ndan kaynaklanmaktad›r. Ertelenmifl vergi oran› % 20'dir.

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

23

VERG‹ (devam›) 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle yürürlükteki vergi oranlar› kullan›larak hesaplanan ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

494.424 1.543.298 25.180.043 220.206 7.237.010 (18.429.928) (290.990.739) 100.292.302 23.460.981 672.335 (988.236) 393.866 (150.914.438)

246 230.607 394.576 (666.579) 36.369.506 456.107 18.829.234 (22.186.612) 1.577.347 (368.749.380) 185.266.465 34.092.373 1.392.681 772.994 (811.742) 20.048.657 630.034 (92.353.486)

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

158.971.576 (309.886.014) (150.914.438)

300.060.827 (392.414.313) (92.353.486)

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

Aç›l›fl ertelenen vergi yükümlülü¤ü (92.353.486) Muhasebe politikas› de¤iflikli¤i sonucu ertelenen vergide meydana gelen geçmifl y›l etkisi (54.192.117) Toplam devreden ertelenen vergi yükümlülü¤ü (146.545.603) Cari dönem ertelenen vergi gideri (2.496.856) Ertelenen vergi yükümlülü¤ünden do¤an parasal kazanç Yedeklerden netleflen ertelenen vergi yükümlülü¤ü (1.871.979) Cari dönem ertelenen vergi yükümlülü¤ü (150.914.438)

(48.597.403)

fiüpheli banka alaca¤› karfl›l›¤› fiüpheli alacaklar karfl›l›¤› Stoklarda yap›lan de¤ifliklik Finansal varl›klar de¤er kayb› / (kazanc›) K›sa vadeli finansal kiralama borcu Gelecek aylara ait gelir ve giderler Gider tahakkuklar› Bilet sat›fl avans karfl›l›¤› Ertelenmifl gelir Sabit k›ymetler Uzun vadeli finansal kiralama borcu K›dem tazminat› karfl›l›¤› Hibe kredilere yap›lan de¤ifliklik Alacak reeskontu Borç reeskontu Di¤er Kullan›lmam›fl yat›r›m indirimi Birikmifl mali zarar Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü

Ertelenen vergi varl›klar› Ertelenen vergi yükümlülükleri Ertelenen vergi varl›klar› / (yükümlülükleri), net

Ertelenen vergi yükümlülü¤ü hareketi afla¤›dad›r:

(48.597.403) (45.868.744) 2.112.161 (92.353.486)

SAYFA

137

SAYFA

138

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

24

KIDEM TAZM‹NATI KARfiILI⁄I Türkiye'de geçerli ifl kanunlar› çerçevesinde, en az bir y›ll›k hizmeti olan çal›flanlar ifl akitleri sebepsiz yere sona erdirildi¤inde, askerlik hizmeti için ça¤r›ld›klar›nda, vefat ettiklerinde veya 25 y›ll›k hizmetlerini tamamlayarak (kad›nlar için 20 y›l) emekli olduklar›nda toplu para almaya hak kazan›rlar. Ödenecek miktar tamamlanan her hizmet y›l› için bir brüt maaflt›r. Brüt maafl ifl akdinin bitti¤i tarihteki brüt maafl olup ancak 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle üst limit 1.857 YTL'dir (31 Aral›k 2005: 1.727 YTL). Emeklilik öncesi gerekli olan çal›flma süresi 1999'da yürürlü¤e giren yeni yasaya dayanan de¤iflken bir skalaya göre (erkekler için 60 yafl, kad›nlar için 58 yafl) artmaktad›r. K›dem tazminat› karfl›l›¤› herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir ve herhangi bir fonlama flart› bulunmamaktad›r. Finansal tablolardaki karfl›l›k, kazan›lm›fl emeklilik ikramiyelerinin tahmini bugünkü de¤erlerini yans›tmaktad›r. Gelir tablosunda kayda al›nan k›dem tazminat› yükümlülü¤ü afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

13.449.887 6.493.785 19.943.672

15.156.287 5.594.993 20.751.280

Cari hizmet maliyetleri Faiz maliyeti

Bilançoda kayda al›nan k›dem tazminat› yükümlülü¤ündeki de¤iflim afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

113.641.242 19.943.672 (16.280.004) 117.304.910

104.312.102 20.751.280 (6.887.415) (4.534.725) 113.641.242

Dönem bafl› ayr›lm›fl karfl›l›k Cari dönem gideri Ödemeler Enflasyon düzeltme etkisi Dönem sonu itibari ile ayr›lan karfl›l›k

Ödenecek yükümlülü¤ün ve ilgili limitin gelecekteki art›fl etkileri düflünülerek, tahmini kazan›lm›fl k›dem tazminat› yükümlülü¤ü y›ll›k yaklafl›k % 5,71 (31 Aral›k 2005: % 5,61) oran›nda iskonto edilmifltir.

25

SERMAYE fiirket'in sermaye yap›s› afla¤›daki gibidir:

T.C. Baflbakanl›k Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› (*) Di¤er Nominal sermaye (Tarihi) Endeksleme etkisi Endekslenmifl sermaye

Grup

%

31 Aral›k 2006

%

31 Aral›k 2005

A, C A

49,12 (**) 50,88 (**)

85.963.662 89.036.338 175.000.000 1.825.994.542 2.000.994.542

75,18 (**) 24,82 (**)

131.565.696 43.434.304 175.000.000 1.825.994.542 2.000.994.542

(*) Özel flah›slara ait 1.644 adet hisse THY 1984 y›l›nda özellefltirme program›na al›nd›¤› s›rada dikkate al›nmam›flt›r. Bilahare, THY'nin Yüksek Planlama Kurulu'nun 30 Ekim 1990 tarihli karar›yla onaylanan ana sözleflmesi gere¤i söz konusu hisseler T.C. Baflbakanl›k Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› ad›na kaydedilmifltir.

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

25

SERMAYE (devam›) (**)T.C. Baflbakanl›k Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›'n›n sahibi bulundu¤u ve SPK'n›n 12.05.2006 tarih ve 22/569 say›l› izni ile 1618.05.2006 tarihleri aras›nda halka arz edilen, fiirket'in 175.000.000 YTL olan ç›kar›lm›fl sermayesinin %25' ine tekabül eden 43.750.000 YTL ile ek sat›fla konu olan ve halka arz tutar›n›n %15'ine ve ç›kar›lm›fl sermayesinin %3,75'ine tekabül eden 6.562.500 YTL nominal de¤erli toplam 50.312.500 YTL tutar›ndaki (ç›kar›lm›fl sermayenin %28,75'i) A Grubu nama yaz›l› hisse senetlerinin 1 YTL nominal de¤erli beher hisse senedi için yat›r›mc› gruplar›na sat›fl› Toptan Sat›fl Pazar›'nda 24.05.2006 tarihinde gerçekleflmifltir. Taksitli sat›fllardan iade olan toplam 212.254 adet THY hissesinin, Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›'na geçmesiyle Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›'n›n sermayedeki pay› %49,12 olmufltur. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle fiirket'in ç›kar›lm›fl ve ödenmifl sermayesi her biri 0.1 Ykr nominal de¤erli 174.999.999.999 adet A grubu hisse ve 0.1 Ykr nominal de¤erli 1 adet C grubu hisseden oluflmaktad›r. Bu hisseler nama yaz›l›d›r. C grubu hisse Ö‹B'ye ait olup afla¤›da belirtilen imtiyazlara sahiptir: Ana Sözleflme Madde 7: Nama yaz›l› hisselerin devrinde Yönetim Kurulu onay› ile beraber C grubu hisseyi temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyunun bulunmas› flartt›r. Ana Sözleflme Madde 10: Yönetim Kurulu 7 üyeden oluflur, 7 üyeden birinin C grubu hissedar›n gösterece¤i adaydan seçilmesi zorunludur. Ana Sözleflme Madde 14: Afla¤›daki konularda Yönetim Kurulu'nun alaca¤› kararlar›n geçerlili¤i C grubu hisseyi temsilen seçilen üyenin olumlu oy kullanmas›na ba¤l›d›r: a) Ana Sözleflmenin 3.1. maddesinde belirtilen fiirket misyonunu aç›kça olumsuz etkileyecek kararlar›n al›nmas›, b) Genel kurula ana sözleflme de¤iflikli¤i önerilmesi, c) Sermaye art›r›lmas›, d) Nama yaz›l› hisselerin devrinin onaylanmas› ve devrin pay defterine ifllenmesi, e) fiirket'in Sermaye Piyasas› Kurulu'na sundu¤u son y›ll›k bilançosunda yer alan aktif toplam›n›n beher sözleflme baz›nda %5'ini geçen ve fiirket'i do¤rudan veya dolayl› olarak ba¤layan her türlü ifllem yapmas›, taahhüt alt›na sokacak her türlü karar›n al›nmas› (flöyle ki kamu pay›n›n fiirket sermayesindeki pay› %20'nin alt›na düfltü¤ünde bu bent hükmü kendili¤inden ortadan kalkacakt›r), f) fiirket'in baflka flirketlerle birleflmesi, feshi veya tasfiyesi, g) Münhas›ran pazar flartlar› dahilinde veya di¤er kaynaklarla operasyon giderini dahi karfl›layamayan hatlar haricinde, herhangi bir uçufl hatt›n›n kald›r›lmas› veya sefer say›s›n›n belirgin bir flekilde azalt›lmas›na iliflkin kararlar›n al›nmas›, Ana Sözleflme Geçici Madde 1: A Grubu hissedarlar taraf›ndan gösterilecek adaylar aras›ndan yap›lacak seçimlerle ilgili fiirket yönetim kurulu baflkan›, yönetim kurulu üyeleri, denetçileri ve genel müdürü fiirket sermayesindeki kamu pay› %50'nin alt›na düflünceye kadar kanunda (4046 say›l› Kanun) öngörülen flartlar› haiz olmak kayd›yla, Ö‹B'nin teklifi ve Baflbakan'›n veya yetkili Bakan›n onay› ile atan›r. Ancak, kamu d›fl› üyeli¤i temsil eden üyeler için Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uygulan›r.

26

YABANCI PARA POZ‹SYONU Yabanc› para riski herhangi bir finansal arac›n de¤erinin döviz kurundaki de¤iflikli¤e ba¤l› olarak de¤iflmesinden do¤an risktir. fiirket yabanc› para bazl› borçlar›ndan dolay› yabanc› para riski tafl›maktad›r. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle fiirket, yabanc› para kur dalgalanma etkilerinden korunmak amac›yla herhangi bir türev finansal araç kullanmam›flt›r. Söz konusu riski oluflturan temel yabanc› para birimleri ABD Dolar›, Euro ve ‹ngiliz Sterlini'dir.

SAYFA

139

SAYFA

140

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

26

YABANCI PARA POZ‹SYONU (devam›) 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, fiirket'in yabanc› para pozisyonunu oluflturan kalemlerin YTL karfl›l›¤› afla¤›daki gibidir:

ABD Dolar›

Euro

‹ngiliz Sterlini

Di¤er Kurlar

Toplam

52.188.763 57.213.432 22.195.837 258.862 17.195.810 5.713.734 358.335.473 513.101.911

224.456.764 45.890.748 36.130.613 5.925.829 646.499 663.214 851.424 314.565.091

1.196.876 6.622.176 391.830 2.208 85.602 142.857 8.441.549

49.621.686 63.170.691 3.405.956 630.406 116.828.739

327.464.089 172.897.047 36.130.613 31.919.452 907.569 18.575.032 6.708.015 358.335.473 952.937.290

ABD Dolar›

Euro

‹ngiliz Sterlini

Di¤er Kurlar

Toplam

Yabanc› para bazl› borçlar Finansal borçlar (k›sa vade) 4.481.158 K›sa vadeli finansal kiralama borçlar› 188.669.421 Ticari borçlar 136.325.448 ‹liflkili kurulufllara borçlar 35.939 Al›nan depozito ve teminatlar (k›sa vade) 24.844.873 Di¤er k›sa vadeli borçlar 347.062 Yolcu uçufl yükümlülükleri 83.219.383 Di¤er gider tahakkuklar› 31.060.789 Finansal borçlar (uzun vade) 36.401.442 Uzun vadeli finansal kiralama borçlar› 1.099.716.929 Hibe krediler (net) 26.797.841 Al›nan depozito ve teminatlar (uzun vade) 468.075 1.632.368.360 Net yabanc› para pozisyonu(*) (1.119.266.449)

30.051.378 59.587.132 3.334.160 1.750.914 497.785 49.932.897 12.624.873 344.215.933 6.876.034 508.871.106 (194.306.015)

3.445.186 182.317 126.712 9.969.729 680.470 65.036 14.469.450 (6.027.901)

51.144.189 1.295.452 156.487 46.375.047 3.555.226 1.579.476 104.105.877 12.722.862

4.481.158 218.720.799 250.501.955 3.370.099 28.073.556 1.128.046 189.497.056 47.921.358 36.401.442 1.443.932.862 26.797.841 8.988.621 2.259.814.793 (1.306.877.503)

ABD Dolar›

Euro

‹ngiliz Sterlini

Di¤er Kurlar

Toplam

209.110.558 24.881.620 469.066 32.369.277 1.117.566 10.485.217 9.333.540 573.169.605 860.936.449

63.411.560 45.615.416 446.745 3.469.191 53.958 463.364 113.460.234

1.701.717 5.907.491 374.251 71.109 71.791 142.691 8.269.050

27.041.304 40.429.558 9.138.411 18.599 414.991 77.042.863

301.265.139 116.834.085 915.811 45.351.130 1.261.232 11.435.363 9.476.231 573.169.605 1.059.708.596

31 Aral›k 2006 Yabanc› para bazl› varl›klar Nakit ve nakit benzeri kalemler Ticari alacaklar (net) ‹liflkili kurulufllardan alacaklar Di¤er k›sa vadeli alacaklar ve varl›klar Stoklar-verilen siparifl avanslar› Di¤er uzun vadeli alacaklar ve varl›klar Maddi varl›klara iliflkin verilen avanslar Uçaklara iliflkin verilen avanslar

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005 Yabanc› para bazl› varl›klar Nakit ve nakit benzeri kalemler Ticari alacaklar (net) ‹liflkili kurulufllardan alacaklar Di¤er k›sa vadeli alacaklar ve varl›klar Stoklar-verilen siparifl avanslar› Di¤er uzun vadeli alacaklar ve varl›klar Maddi varl›klara iliflkin verilen avanslar Uçaklara iliflkin verilen avanslar

>

SAYFA

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR

141

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

26

YABANCI PARA POZ‹SYONU (devam›)

ABD Dolar›

Euro

‹ngiliz Sterlini

Di¤er Kurlar

Toplam

Yabanc› para bazl› borçlar Finansal borçlar (K›sa vade) 362.903.225 K›sa vadeli finansal kiralama borçlar› 179.092.821 Ticari borçlar 67.907.303 ‹liflkili kurulufllara borçlar 8.022.859 Al›nan depozito ve teminatlar (k›sa vade) 23.697.313 Di¤er gider tahakkuklar› 17.657.538 Yolcu uçufl yükümlülükleri 71.477.493 Uzun vadeli finansal kiralama borçlar› 856.730.859 Hibe krediler (net) 3.491.212 Al›nan depozito ve teminatlar (uzun vade) 428.254 1.591.408.877 Net yabanc› para pozisyonu(*) (730.472.428)

54.755.274 1.970.250 6.848.702 76.609.577 5.270.953 145.454.756 (31.994.522)

3.166.398 29.313 2.836.665 10.221.707 103.467 16.357.550 (8.088.500)

27.703.755 315.965 4.149.043 41.047.092 1.321.592 74.537.447 2.505.416

362.903.225 179.092.821 153.532.730 8.022.859 26.012.841 31.491.948 199.355.869 856.730.859 3.491.212 7.124.266 1.827.758.630 (768.050.034)

31 Aral›k 2005

(*) fiirket parasal varl›klar› ve borçlar› üzerinden aç›k pozisyonda görülmesine ra¤men, aktiflerinde duran uçaklar, yedek motorlar ve simülatörlerini Not 3.5'te aç›kland›¤› üzere ABD Dolar› bazl› net sat›fl fiyat› esas›na göre de¤erlemektedir. Bu çerçevede, fiirket yönetimi varl›k ve borçlar›n›n döviz kurlar›na karfl› hassasiyetinin de¤erlendirilmesinde iliflikteki mali tablolarda ABD Dolar› cinsinden ifade edilen maddi varl›klar›n da dikkate al›nmas› gerekti¤ini düflünmektedir. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle iliflikteki finansal tablolarda, bu varl›klar ABD Dolar› bazl› net sat›fl fiyat›na göre hesaplanm›fl de¤erleri üzerinden 2.747.836.474 YTL (31 Aral›k 2005: 1.916.522.751 YTL) olarak gösterilmifltir.

27

fiARTA BA⁄LI OLAYLAR a) Verilen Teminatlar: 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle verilen teminat mektuplar› tutar› 55.363.981 YTL'dir. (31 Aral›k 2005: 38.040.225 YTL). b) Al›m Taahhütleri: fiirket, 2005-2008 y›llar› aras›nda teslim al›nmak üzere 59 adet uçak için anlaflmalar imzalam›flt›r. Söz konusu uçaklardan 5 tanesi 2005 y›l›nda, 23 tanesi de 2006 y›l› içerisinde teslim al›nm›flt›r. Uçak üreticisi firmalarca yap›lacak indirimler öncesi liste fiyatlar›na göre, uçak al›mlar›n›n toplam bedeli yaklafl›k olarak 4.7 Milyar ABD Dolar›'d›r. fiirket, söz konusu al›mlarla ilgili olarak bu firmalara 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle 255 Milyon ABD Dolar› avans ödemesi yapm›flt›r. c) Referans Mektubu:

Sun Express'e verilen referans mektubu

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

2.900.000 ABD Dolar› 2.556.459 Euro

2.900.000 ABD Dolar› 2.556.459 Euro

d) fiirket'in iskonto edilmifl k›dem tazminat› yükümlülü¤ü 117.304.910 YTL'dir. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle fiirket'in tüm çal›flanlar›n› iflten ç›karmas› durumunda ödeyece¤i miktar ise yaklafl›k olarak 200.219.418 YTL'dir. e) Hava kargo ücretlerinin sabitlenmesine iliflkin olarak ABD Adalet Bakanl›¤› Antitröst Birimi ve Avrupa antitröst otoriteleri taraf›ndan 2006 y›l› bafllar›nda Avrupa ve Amerika'da efl zamanl› olarak, önde gelen havayollar› flirketleri dahil olmak üzere, çok say›da havayolu flirketini kapsayan bir inceleme bafllat›lm›flt›r. Söz konusu inceleme kapsam›nda 6 Nisan 2006 tarihinde ABD Columbia (Washington) Bölge Mahkemesi taraf›ndan fiirket'e bir tebligat yap›larak hava kargo ücretlerine iliflkin olarak fiirket'in uhdesinde bulunan bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi talep edilmifltir. Söz konusu tebligat›n benzerleri di¤er sözü geçen havayollar›na da yap›lm›flt›r.

SAYFA

142

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

28

FAAL‹YET T‹P‹ K‹RALAMA BORÇLARI fiirket'in henüz tahakkuk etmemifl faaliyet tipi kiralama borçlar›n›n dökümü afla¤›daki gibidir:

Bir y›ldan az 1 -5 y›l aras› 5 y›ldan fazla

29

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

170.991.574 454.083.766 514.447.211 1.139.522.551

118.983.335 200.387.903 100.928.325 420.299.563

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

4.549.181.209 386.413.786 4.935.594.995 (329.153.918)

3.826.193.031 3.826.193.031 -

4.606.441.077

3.826.193.031

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

1.584.187.981 320.873.605 1.905.061.586 (291.616.550)

1.253.790.036 1.253.790.036 -

1.613.445.036

1.253.790.036

01 Ocak 200631 Aral›k 2006

01 Ocak 200531 Aral›k 2005

4.018.642.660 354.802.097 4.373.444.757 (323.468.454)

3.139.178.553 3.139.178.553 -

4.049.976.303

3.139.178.553

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 29.1. Toplam Varl›klar ve Özsermaye

Varl›klar Havac›l›k Teknik Toplam Eksi: Konsolidasyon eliminasyonlar› Konsolide mali tablolara göre toplam varl›klar

Özsermaye Havac›l›k Teknik Toplam Eksi: Konsolidasyon eliminasyonlar› Konsolide mali tablolara göre toplam özsermaye

29.2. Esas Faaliyet Gelirleri

Havac›l›k Teknik Toplam Eksi: Konsolidasyon eliminasyonlar› Konsolide mali tablolara göre toplam esas faaliyet gelirleri

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

29

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devam›) 29.3. Esas Faaliyet Giderleri (-)

Havac›l›k Teknik Toplam Eksi: Konsolidasyon eliminasyonlar› Konsolide mali tablolara göre toplam esas faaliyet giderleri (-)

30

01 Ocak 200631 Aral›k 2006

01 Ocak 200531 Aral›k 2005

(3.975.035.477) (320.739.466) (4.295.774.943) 320.176.601

(3.054.728.897) (3.054.728.897) -

(3.975.598.342)

(3.054.728.897)

B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR a) fiirket'in Türkiye Sivil Havac›l›k Sendikas› (Hava-‹fl) ile olan toplu ifl sözleflmesi 31 Aral›k 2006 tarihinde sona ermifltir. Toplu ‹fl Sözleflmesi görüflmeleri rapor tarihi itibariyle devam etmektedir. b) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle fiirket'in sat›lmaya haz›r finansal varl›klar hesab› içerisinde yer alan ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ifllem gören 1.026.000.000 adet USAfi hisse senedinin borsa fiyat› 19 Nisan 2007 tarihi itibariyle 31 Aral›k 2006 tarihindeki fiyat› olan 4,62 YTL'den 3,68 YTL'ye inmifltir. Bu nedenle 19 Nisan 2007 tarihi itibariyle fiirket'in sahip oldu¤u USAfi hisse senetleri, bilanço tarihine göre yaklafl›k olarak 964.440 YTL de¤er kaybetmifltir.

31

FAAL‹YET GEL‹RLER‹ Faaliyet gelirlerinin dökümü afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

3.496.322.502 318.081.256 197.484.831 38.087.714 4.049.976.303

2.717.095.846 269.339.731 121.321.203 31.421.773 3.139.178.553

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

Avrupa Uzak Do¤u Orta Do¤u Kuzey Amerika Kuzey Afrika Orta Afrika Bat› Afrika Yurtd›fl›

1.619.075.397 677.132.939 354.450.880 187.696.225 92.325.647 8.026.229 4.646.894 2.943.354.211

1.280.800.250 491.566.887 286.121.764 155.834.997 78.602.574 2.292.926.472

Yurtiçi Toplam tarifeli hizmetler uçufl geliri

871.049.547 3.814.403.758

693.509.105 2.986.435.577

Tarifeli hizmetler Yolcu Kargo ve posta Di¤er gelirler Tarifesiz hizmetler Toplam faaliyet gelirleri

Tarifeli hizmetlerin co¤rafi da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

SAYFA

143

SAYFA

144

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

32

FAAL‹YET G‹DERLER‹ Faaliyet giderlerinin dökümü afla¤›daki gibidir:

Sat›fllar›n Maliyeti Akaryak›t giderleri Personel giderleri Amortisman giderleri Konma, konaklama ve üstgeçifl giderleri Bak›m giderleri Yer hizmetleri giderleri Yolcu hizmet ve ikram giderleri Faaliyet tipi kiralama giderleri Sigorta giderleri Uçak kiras› Di¤er kira giderleri Haberleflme giderleri Hizmet giderleri Di¤er vergiler Ayd›nlatma, ›s›tma, enerji ve su giderleri Nakliye giderleri Di¤er sat›fllar›n maliyeti

Sat›fl pazarlama Giderleri Komisyon ve teflvik giderleri Personel giderleri Rezervasyon sistem giderleri Di¤er kira giderleri Reklam ve tan›t›m giderleri Haberleflme giderleri Koltuk kiras› Hizmet giderleri Yolcu hizmet ve ikram giderleri Nakliye giderleri Di¤er vergiler Ayd›nlatma, ›s›tma, enerji ve su giderleri Bak›m giderleri Akaryak›t giderleri Bilgisayar yaz›l›m ve teçhizat giderleri Sigorta giderleri Amortisman giderleri Di¤er sat›fl pazarlama giderleri

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

1.106.553.053 606.948.477 336.274.426 332.533.505 226.210.009 193.980.518 178.470.351 173.603.826 42.638.453 10.703.448 10.702.230 8.418.467 6.881.500 4.806.297 3.040.590 2.335.751 18.487.015 3.262.587.916

735.752.048 528.249.062 297.770.441 247.780.680 138.128.759 159.531.910 148.563.895 101.903.865 51.914.206 10.575.369 15.151.215 8.043.138 7.014.244 5.164.437 3.842.818 2.705.369 6.392.867 2.468.484.323

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

257.909.410 143.569.983 71.684.061 16.816.907 14.998.735 14.408.370 14.202.646 9.484.523 5.664.104 4.652.765 4.288.302 1.828.496 1.204.158 783.485 681.903 392.860 241.396 15.519.436 578.331.540

214.501.933 126.781.998 56.047.954 13.354.869 7.673.850 13.544.727 2.075.866 8.291.621 4.444.829 5.084.273 4.157.010 1.507.183 1.068.664 531.717 646.166 292.405 13.403.148 473.408.213

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

32

FAAL‹YET G‹DERLER‹ (devam›)

Genel yönetim giderleri Personel giderleri Amortisman giderleri Di¤er vergiler Bak›m giderleri Hizmet giderleri Di¤er kira giderleri Bilgisayar yaz›l›m ve teçhizat giderleri Haberleflme giderleri Komisyon ve teflvik giderleri Ayd›nlatma, ›s›tma, enerji ve su giderleri Sigorta giderleri Akaryak›t giderleri Di¤er genel yönetim giderleri Toplam faaliyet giderleri

33

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

80.966.019 13.476.761 6.054.153 4.869.631 4.432.819 4.425.143 4.421.994 3.533.695 3.128.220 1.547.531 992.138 199.910 6.630.872 134.678.886 3.975.598.342

72.771.686 13.984.912 3.760.074 3.921.390 2.034.056 1.257.747 3.536.043 2.483.204 2.259.052 1.659.631 402.356 223.809 4.542.401 112.836.361 3.054.728.897

F‹NANSMAN G‹DERLER‹ (NET) (-) Finansman gelirlerinin /(giderlerinin) dökümü afla¤›daki gibidir.

Kur fark› geliri Faiz geliri Reeskont geliri Özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebelefltirilen ifltirak geliri Finansman geliri

Kur fark› zarar› Finansal kiralama faiz gideri Özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebelefltirilen ifltirak gideri Borçlanma kredisi faiz gideri K›dem tazminat› faiz maliyeti Reeskont gideri Finansal varl›klar de¤er düflüklü¤ü Di¤er finansman giderleri Finansman gideri Finansman gelir /(gideri) (net)

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

643.998.988 25.766.202 881.913

211.917.117 42.433.556 596.515

670.647.103

784.282 255.731.470

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

(621.821.787) (71.807.751)

(241.601.663) (45.658.088)

(11.960.380) (10.078.109) (6.493.785) (748.542) (722.910.354) (52.263.251)

(12.163.552) (5.594.993) (5.779.778) (2.220.372) (313.018.446) (57.286.976)

SAYFA

145

SAYFA

146

HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE > TÜRK KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

34

D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹RLER VE KARLAR Di¤er faaliyetlerden gelirler ve karlar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

133.681.763 15.102.947 11.932.007 8.224.104 6.489.584 6.291.637 5.491.073 2.964.893 921.667 109.463 25.921.811 217.130.949

59.560.153 8.356.877 10.555.819 10.751.884 5.109.245 3.517.714 3.579.775 2.664.604 1.774.210 3.035.861 2.109.748 111.015.890

Maddi varl›k de¤er düflüfl karfl›l›¤›nda azalma Temettü geliri Bak›m malzemesi sat›c›lar›ndan al›nan indirimler Konusu kalmayan karfl›l›klar Bedelsiz malzeme geliri Tazminat ve ceza geliri Menkul k›ymet sat›fl geliri Yap› Kredi protokol geliri Hibe krediler geliri Sabit k›ymet sat›fl geliri Di¤er

35

D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN G‹DERLER VE ZARARLAR Di¤er faaliyetlerden giderler ve zararlar›n dökümü afla¤›daki gibidir:

Karfl›l›k giderleri Tazminat ve ceza gideri Menkul k›ymet sat›fl zarar› Vizesiz yolcu gideri Sabit k›ymet sat›fl zarar› Di¤er giderler

36

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

30.935.262 8.256.573 2.203.869 1.425.731 331.724 7.429.386 50.582.545

24.385.555 272.027 800.524 1.701.797 27.159.903

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

4.926.339 461.158 5.387.497

3.682.604 376.002 4.058.606

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

98.159.997 11.667.348 109.827.345

80.172.618 873.363 81.045.981

‹L‹fiK‹L‹ KURULUfiLARLA OLAN ‹fiLEMLER ‹liflkili kurulufllarla olan ifllemler afla¤›daki gibidir:

Sun Express'e verilen hizmetler USAfi'a verilen hizmetler

USAfi'tan al›nan hizmetler Sun Express'ten al›nan hizmetler

>

TÜRK HAVA YOLLARI ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI TAMAMLAYICI NOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› olarak gösterilmifltir.)

36

‹L‹fiK‹L‹ KURULUfiLARLA OLAN ‹fiLEMLER (devam›) ‹liflkili kurulufllardan sa¤lanan temettüler afla¤›daki gibidir:

Sun Express Uçak Servisi A.fi. (USAfi) Emek ‹nflaat ve ‹flletme A.fi. France Telecom

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

14.350.920 409.135 103 342.789 15.102.947

7.066.005 1.131.509 69 159.294 8.356.877

SAYFA

147

SAYFA

148

> ORGAN‹ZASYON YAPISI

Yönetim Kurulu

Genel Müdür

Genel Sekreterlik

Teftifl Kurulu Bflk.

Uçufl Emniyet ve kalite Güvence Bflk.

Tan›tma ve Halkla ‹liflkiler Bflk.

Hukuk Müflavirli¤i

Savunma Sekreterli¤i

Bilgi Teknolojileri Bflk.

Yat›r›m Yönetim Bflk.

Bas›n Müflavirli¤i

Uçufl E¤itim Bflk.

Teknik Md.

Genel Müdür Yrd. (‹nsan Kaynaklar›)

Genel Müdür Yrd. (Mali)

Genel Müdür Yrd. (Ticari)

Genel Müdür Yrd. (Yer ‹flletme)

Genel Müdür Yrd. (Uçufl ‹flletme)

Personel Bflk.

Finansman Bflk.

Üretim Planlama Bflk.

Yer ‹flletme Bflk. (‹stanbul ‹stasyon)

Uçufl ‹flletme Bflk. (Bafl Pilot)

E¤itim Bflk.

Muhasebe Bflk.

Gelir Yönetimi Bflk.

Yer ‹flletme Bflk. (‹ç-D›fl)

Kabin Hizmetleri Bflk.

Sosyal ve ‹dari ‹fller Bflk.

Genel Sat›nalma Bflk.

Pazarlama Sat›fl Bflk.

‹kram Bflk.

Kargo Bflk.

‹fl Gelifltirme Bflk.

> TER‹MLER VE KISALTMALAR

Arz Edilen Koltuk-Kilometre

Her uçufl baca¤›nda arz edilen koltuk ve uçulan kilometrenin çarp›m› ile elde edilen de¤erdir.

Ücretli Yolcu-Kilometre

Her uçufl baca¤›nda tafl›nan ücretli yolcu ve uçulan kilometrenin çarp›m› ile elde edilen de¤erdir.

Arz Edilen Ton-Kilometre

Her uçufl baca¤›nda uça¤›n o hatta tafl›yabilece¤i belirlenen ücretli yük kapasitesi (yolcu, bagaj, kargo ve posta) ve uçulan kilometerinin çarp›m› ile elde edilen de¤erdir.

Ücretli Ton-Kilometre

Her uçufl baca¤›nda tafl›nan ücretli yükün (yolcu, bagaj, kargo ve posta) ton cinsinden ifadesi ve uçulan kilometrenin çarp›m› ile elde edilen de¤erdir.

Yolcu Doluluk Oran›

Ücretli Yolcu-Kilometre’nin Arz Edilen Koltuk-Kilometre’ye oran› olup, arz edilen koltuk kapasitesinin yüzde olarak kullan›m›n› ifade eder.

Yük Yükleme Faktörü

Ücretli Ton-Kilometre’nin Arz Edilen Ton-Kilometre’ye oran› olup, arz edilen yük kapasitesinin (yolcu dahil) yüzde olarak kullan›m›n› ifade eder.

Ücretli Yolcu

Ayr› sefer numaralar› ile noktadan noktaya tafl›nan ve havayoluna ticari gelir sa¤layan yolcular›n toplam›d›r.

Blok Saat

Uça¤›n kalk›fl için motorlar›n› çal›flt›rd›¤› an ile iniflten sonra motorlar›n› durdurdu¤u an aras›nda geçen süredir.

Uçulan Kilometre

Ücretli uçufl say›s› ile uçulan kilometrenin çarp›m› neticesinde elde edilen de¤erdir.

Ortalama Günlük Uçak Utilizasyonu

Uçak tipine göre filodaki ayn› tip uçak adedi ve uçaklar›n toplam ücretli uçufl saatinin hizmette tutuldu¤u gün say›s›na bölünmesi neticesinde elde edilen de¤erdir.

SAYFA

149

> NOTLAR

> NOTLAR

YAPIM Myth Maker Media Design T. 0 212 267 29 29 > BASKI FSF Printing House T. 0 212 690 89 89 > ART D‹REKTÖR ‹lhami Durmaz > FOTO⁄RAF Mehmet Geçit

TÜRK HAVA YOLLARI GENEL YÖNET‹M B‹NASI Atatürk Hava Liman› Yeflilköy 34149 ‹stanbul Tel: 0 212 463 63 63 Faks: 0 212 465 21 21 Rezervasyon.: 444 0 849 E-mail: [email protected] (Müflteri ‹liflkileri) [email protected] (Yat›r›mc› ‹liflkileri)