Faaliyet Raporu Annual Report

Faaliyet Raporu Annual Report 2007 Annual Report 2007 ‹çindekiler Table of Contents 2-3 4-5 Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Convenience Transl...
Author: Erdem Özdemir
3 downloads 0 Views 1MB Size
Faaliyet Raporu Annual Report

2007

Annual Report 2007

‹çindekiler Table of Contents

2-3 4-5

Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Convenience Translation of Compliance Opinion on The Annual Report Ola¤an Genel Kurul Gündemi / Ordinary General Assembly Agenda

6

Bölüm 1: Sunufl / Part 1: Introduction

8-9 10-11 12-13 14-15 16-25 26-31

Yap› Kredi Emeklilik'in Tarihçesi ve Ortakl›k Yap›s› / History and Shareholder Structure of Yap› Kredi Emeklilik Misyonumuz, Vizyonumuz ve De¤erlerimiz / Our Mission, Our Vision, Our Values Yönetim Kurulu Baflkan›'n›n Mesaj› / Chairman’s Message Genel Müdür’ün Mesaj› / General Manager’s Message Sektörümüzdeki Geliflmeler / Developments in our Sector fiirketimizdeki Geliflmeler / Developments in our Company

32

Bölüm 2: Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar›na ‹liflkin Bilgiler / Part 2: Management and Corporate Governance Procedures

34-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 48-49

Yönetim Kurulu / Board of Directors Denetçiler / Auditors Genel Müdür ve Genel Müdür Yard›mc›lar› / General Manager and Assistant General Managers ‹nsan Kaynaklar› Politikam›z ve Uygulamalar›m›z / Our Human Resources Policy and Procedures fiirketin Dahil Oldu¤u Risk Grubu ile Yapt›¤› ‹fllere ‹liflkin Bilgiler / Our Company's Risk Group and Related Activities Uygulanan Risk Yönetimi Politikalar›na ‹liflkin Bilgiler / Applied Risk Management Policies ‹ç Denetim Faaliyeti Hakk›nda Bilgiler / Internal Audit Sermaye Yeterlili¤i / Capital Adequacy

50

Bölüm 3: Teknik Sonuçlar / Part 3: Technical Results

52 52 53 53 54 54 55 55 56 57

Prim ve Katk› Pay› Üretimi / Premium and Contribution Yaflam Sigortalar› Pazar Pay› / Market Shares in Life Insurance Yaflam Sigortalar› Müflteri Say›lar› / Number of Life Insurance Customers Bireysel Emeklilik Sözleflme Say›lar› / Number of Private Pension Contracts Bireysel Emeklilik Pazar Pay›-Sözleflme / Market Shares in Private Pension-Contracts Bireysel Emeklilik Pazar Pay›-Fon Büyüklü¤ü / Market Shares in Private Pension-Fund Size Net Kâr-Zarar / Net Profit-Loss Özkaynaklar / Shareholders’ Equity Teknik Karfl›l›klar / Technical Reserves Yaflam Sigortalar› Teknik Kârl›l›k Oranlar› / Life Insurance Technical Profitability Ratios

58

Bölüm 4: Finansal Bilgiler

60 61 62 67 69 83

Denetçi Raporu Ba¤›ms›z Denetim Raporu Ayr›nt›l› Bilançolar Ayr›nt›l› Gelir Tablolar› Ayr›nt›l› Bilanço Dipnotlar› Ayr›nt›l› Gelir Tablosu Dipnotlar›

87

Part 4: Financial Information

88 89 90 95 97 111

Statutory Auditors' Report Independent Auditors' Report Balance Sheets Statements of Income Notes to The Balance Sheet Notes to The Statements of Income

114

Bölüm 5: Adresler / Part 5: Adresses

1

2

Faaliyet Raporu 2007

Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü

YILLIK FAAL‹YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ

Yap› Kredi Emeklilik A.fi.’nin (”fiirket”) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Genel Kurulu’na sunulmak üzere haz›rlanan y›ll›k faaliyet raporunu denetlemekle görevlendirilmifl bulunuyoruz. Rapor konusu y›ll›k faaliyet raporu fiirket yönetiminin sorumlulu¤undad›r. Ba¤›ms›z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, y›ll›k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ba¤›ms›z denetimden geçmifl finansal tablolar ile uyumuna iliflkin olarak görüfl bildirmektir. Denetim, 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu uyar›nca yürürlü¤e konulan y›ll›k faaliyet raporu haz›rlanmas›na ve yay›mlanmas›na iliflkin usul ve esaslara uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, denetimin y›ll›k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ba¤›ms›z denetimden geçmifl finansal tablolar ile uyumuna iliflkin önemli bir hatan›n olup olmad›¤› konusunda makul güvence sa¤lamak üzere yürütülmesini öngörmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, uygunluk görüflümüzün oluflturulmas›na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz. Görüflümüze göre, iliflikteki y›ll›k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar›yla Yap› Kredi Emeklilik A.fi.’nin 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ba¤›ms›z denetimden geçmifl finansal tablolar›nda yer alan bilgiler ile uyumludur. Bu uygunluk görüflü fiirket’in Genel Kurulu’na sunulacak y›ll›k faaliyet raporuna iliflkin olarak haz›rlanm›flt›r. Baflaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. a member of PricewaterhouseCoopers

Talar Gül, SMMM Sorumlu Ortak, Bafldenetçi ‹stanbul, 6 Mart 2008

Annual Report 2007

Convenience Translation of Compliance Opinion on The Annual Report

CONVENIENCE TRANSLATION OF COMPLIANCE OPINION ON THE ANNUAL REPORT (ORIGINALLY ISSUED IN TURKISH)

We have been engaged to audit the annual report of Yap› Kredi Emeklilik A.fi. (the “Company”) as of 31 December 2007. This annual report is the responsibility of the Company's management. Our responsibility, as independent auditors, is to express an opinion on the annual report about whether the financial information presented in the annual report is consistent with the audited financial statements. We conducted our audit in accordance with the principles and procedures regarding the preparation and issue of annual reports set out by the regulations in conformity with the Insurance Law numbered 5684. Those regulations require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial information presented in the annual report is consistent with the audited statements. We believe that our audit provides a reasonable and sufficient basis for our opinion. In our opinion, the financial information included in the accompanying annual report, in all material respects, is consistent with the information included in the audited financial statements of Yap› Kredi Emeklilik A.fi. as at 31 December 2007. This compliance report is prepared with regards to the annual report presented at the Company's General Shareholders' Meeting. Baflaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. a member of PricewaterhouseCoopers

Talar Gül, SMMM Partner Istanbul, 6 March 2008

3

4

Faaliyet Raporu 2007

Ola¤an Genel Kurul Gündemi

1. Aç›l›fl ve Baflkanl›k Divan› seçimi, 2. 2007 y›l› faaliyet ve hesaplar› hakk›nda Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlar› ile d›fl denetim flirketi Baflaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. (PwC)'nin Ba¤›ms›z D›fl Denetim Raporu özetinin okunmas›, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2007 y›l› bilançosu ve gelir tablolar› ile ilgili önerisinin kabulü, de¤ifltirilerek kabulü veya reddi, 3. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre y›l içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yap›lan de¤iflikliklerin onaylanmas›, 4. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin, flirketin 2007 y›l› faaliyetlerinden dolay› ibra edilmeleri,

5. Yönetim Kurulu'nun 2007 y›l› kazanc›n›n da¤›t›lmas› ve da¤›t›m tarihi konusundaki önerisinin kabulü, de¤ifltirilerek kabulü veya reddi, 6. Görev süresi dolmufl bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya de¤ifltirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, 7. Görev süresi dolmufl bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya de¤ifltirilmeleri, 8. Yönetim Kurulu Baflkan ve üyeleri ile Denetçilerin ayl›k brüt ücretlerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu taraf›ndan seçimi yap›lan ba¤›ms›z denetleme kuruluflunun onaylanmas›,

10. Yönetim Kurulu üyelerine, flirket konusuna giren iflleri, bizzat veya baflkalar› ad›na yapmalar› ve bu nevi iflleri yapan flirketlerde ortak olabilmeleri, di¤er ifllemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 11. Genel Kurul Toplant› tutana¤›n›n Baflkanl›k Divan›’nca imzalanmas› ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 12. Dilekler.

Annual Report 2007

Ordinary General Assembly Agenda

1. Opening and election of the Presidential Board, 2. Reading of and negotiation on the reports from the Board of Directors and Internal Auditors concerning 2007 activities and accounts, as well as the summary of the report provided by Baflaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. (PwC), an external auditing company; approval, approval with amendments or rejection of the 2007 balance sheet and income statements, proposed by the Board of Directors, 3. Approval of the amendments made to the Board members over the year, according to Article 315 of the Turkish Commercial Code, 4. Discharge of the Board Members and auditors covering the company's 2007 activities,

5. Approval, approval with amendments or rejection of the paying dividends and payment date from 2007 profits, as proposed by the Board of Directors, 6. Re-election or replacement of Board Members completing their run in office; and setting their terms of office, 7. Re-election or replacement of Auditors completing their term in office, 8. Setting of monthly salaries for the Chairman of the Board, Board Members and Auditors, 9. Approval of the independent auditing company selected by the Board of Directors,

10. Authorization of the Board Members, to carry out business-related activities either individually or on behalf of others; to become partners in companies involved in such activities; and to manage other procedures, within Articles 334 and 335 of the Turkish Commercial Code, 11. Authorization of the Presidential Board to sign the General Assembly minutes on behalf of the participating shareholders, 12. Remarks.

5

6

Faaliyet Raporu 2007

Bölüm 1: Sunufl Part 1 : Introduction

Annual Report 2007

Maide Arel, ‹simsiz, 1951, Duralit üzerine ya¤l›boya, 41 x 28 cm Yapı Kredi Koleksiyonu Maide Arel, No Name, 1951, Oil on Board, 41 x 28 cm Yap› Kredi Collection

7

8

Faaliyet Raporu 2007

Yap› Kredi Emeklilik'in Tarihçesi ve Ortakl›k Yap›s›

Yap› Kredi Emeklilik, Halk Yaflam ad›yla 29 Ocak 1991 tarihinde sa¤l›k, yaflam ve ferdi kaza alanlar›nda hizmet vermek amac›yla kuruldu. Ba¤l› bulundu¤u finans grubundaki flirketlerle olan sinerjiyi art›rmak amac›yla 1 Ekim 2000 tarihinde Yap› Kredi Yaflam ismini alarak hizmetlerine devam etti. Yap› Kredi Yaflam, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde faaliyet göstermek amac›yla çal›flmalar›na 2000 y›l›nda bafllad›. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat›r›m Sistemi Yasas› gere¤i emeklilik branfl› ruhsat› al›nan tarihten itibaren iki y›l içinde (Yap› Kredi Emeklilik için Temmuz 2005'e kadar) devredilmesi gereken sa¤l›k sigortas› portföyünün yenileme ifllemleri, 2001 y›l› bafl›nda Yap› Kredi Sigorta'ya devredildi. Emeklilik flirketine dönüflüm sürecinde her aflamada yasal gereklilikleri tamamlayan ilk flirketlerden birisi oldu. 3 Aral›k 2002 tarihinde Hazine Müsteflarl›¤›'ndan al›nan emeklilik flirketine dönüflüm izninin ard›ndan, 30 Aral›k 2002 tarihinde flirket ismi Yap› Kredi Emeklilik olarak de¤iflti.

2005 y›l›nda Koç Holding ile uluslararas› bankac›l›k grubu ‹talyan UniCredit'in yüzde 50-yüzde 50 ortakl›¤› olan Koç Finansal Hizmetler bünyesinde yer alan Koçbank, Koçbank Nederland, Koçbank Azerbeycan, Koç Yat›r›m, Koç Portföy, Koç Leasing ve Koç Factoring ile Yap› Kredi ve ifltiraklerinin tek bir çat› alt›nda birleflmesi karar› al›nd›. Bir Yap› Kredi ifltiraki olan Yap› Kredi Emeklilik bu karar gere¤ince Koç Finansal Hizmetler çat›s› alt›nda daha da güçlenerek ülkemizde bireysel emeklilik ve yaflam sigortac›l›¤› sektörlerinde öncü yerini sa¤lamlaflt›rd›.

Yap› Kredi Emeklilik, 2005 y›l› içerisinde 100.000 sözleflme say›s›na ve 100 milyon YTL fon büyüklü¤üne ulaflan ilk emeklilik flirketi oldu, ayn› y›l› sözleflme ve kat›l›mc› say›lar› bak›m›ndan sektör lideri olarak tamamlad›. 2006 y›l›nda ise 150.000 sözleflme ve 300 milyon YTL fon büyüklü¤üne ulaflan ilk emeklilik flirketi oldu. 2004 y›l›nda Capital Dergisi'nin bir sayg›nl›k araflt›rmas› olan Türkiye'nin En Be¤enilen fiirketleri Araflt›rmas›'nda Bireysel Emeklilik Sektörü'nün en be¤enilen flirketi seçildi.

Bireysel emeklilik planlar›n›n sat›fl›na 27 Ekim 2003 tarihinde bafllayan Yap› Kredi Emeklilik, o tarihte toplam 11 flirketin faaliyet gösterdi¤i Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 2003 y›l›n›n sonunda pazar liderli¤ine ulaflt›. Emeklilik Gözetim Merkezi ve Sermaye Piyasas› Kurulu verilerine göre, 2004 y›l›n› kat›l›mc› ve sözleflme say›s› ile, toplanan katk› pay› ve yönetilen fon büyüklü¤ünde lider olarak tamamlad›.

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi. Orta¤›n Unvan› Yap› Kredi Sigorta A.fi. Di¤er Ortaklar Toplam

Hisse Tutar› (YTL)

Hisse Oran› (%)

57.957.472 42.528 58.000.000

99,92 0,08 100,00

Annual Report 2007

9

History and Shareholder Structure of Yap› Kredi Emeklilik

Yap› Kredi Emeklilik was originally established as Halk Yaflam on 29 January 1991, to provide services in health, life and accidental death insurance areas. In order to reinforce the synergy with other companies in the same financial group, the name of the company was changed to Yap› Kredi Yaflam on 1 October 2000. Yap› Kredi Yaflam began in 2000 restructuring its organization to operate within the Private Pension System. The renewals of the health insurance portfolio, which according to the Private Pension Saving and Investment System Law must be transferred within two years after receiving a retirement license (until July 2005 for Yap› Kredi Emeklilik), was transferred to Yap› Kredi Sigorta (Insurance) at the beginning of 2001. As one of the first companies to complete all the legal requirements at every stage of the process, Yap› Kredi Yaflam received its license from the Turkish Treasury to become a pension company on 3 December 2002, and the company's name was changed to Yap› Kredi Emeklilik on 30 December 2002.

In 2005, Koçbank, Koçbank Netherlands, Koçbank Azerbaijan, Koç Investment, Koç Portfolio, Koç Leasing and Koç Factoring merged with Yap› Kredi and its subsidiaries under Koç Financial Services, an equal partnership between Koç Holding and the Italian UniCredit, an international banking group. Following this development, Yap› Kredi Emeklilik, a subsidiary of Yap› Kredi Bank, grew stronger under Koç Financial Services, consolidating its leading position as a private pension and life insurance company in Turkey.

In 2005, Yap› Kredi Emeklilik became the first pension company to reach 100,000 contracts with a total of YTL 100 million fund size and ended the year as the sector leader in terms of the number of participants and contracts. In 2006, the company become the first pension company to reach 150,000 contracts and fund size of YTL 300 million. In Capital Magazine's prestigious survey of The Most Admired Companies, Yap› Kredi Emeklilik was selected as The Most Admired Company in the Private Pension System for 2004.

Yap› Kredi Emeklilik, which started selling private pension plans on 27 October 2003, soon became the market leader out of the 11 companies operating within the Private Pension System at the end of 2003. According to data provided by the Pension Monitoring Center and the Capital Markets Board, it ended 2004 as the market leader, based on the number of participants and contracts as well as the size of total contribution and funds managed.

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

Title of Partner Yap› Kredi Sigorta A.fi. Other Partners Total

Amount in Shares (YTL) 57,957,472 42,528 58,000,000

Percentage of Shares (%) 99.92 0.08 100.00

10

Faaliyet Raporu 2007

Misyonumuz, Vizyonumuz ve De¤erlerimiz

Misyonumuz

Vizyonumuz

De¤erlerimiz

“Biz, insanlar›n güvenli bir gelece¤e sahip olmalar› için çal›fl›r›z.”

Sigorta ve bireysel emeklilik sektörüne geliflim ve de¤iflimle öncülük eden, yaratt›¤› fonlarla ülke ekonomisine katk›da bulunan, yüzy›l›n ilk çeyre¤i içerisinde Türkiye'nin en büyük finans flirketi olmak.

• Güvenilir olmak, • ‹nsan odakl› yaklafl›m, • Kaliteli ve profesyonel hizmet, • Tak›m ruhu ile çal›flmak, • Sürekli geliflim, • De¤iflime öncülük etmek.

Annual Report 2007

11

Our Mission, Our Vision, Our Values

Our Mission

Our Vision

Our Values

“Our job is to provide people with a secure future.”

Our goal is to become Turkey's largest financial corporation by the end of the first quarter of the century by leading the insurance and private pension sector through development and innovation and by contributing to our country's economy with the funds we create.

• Reliability, • A human-oriented approach, • Professional, quality services, • Team spirit, • Continuous improvement, • Pioneering change.

12

Faaliyet Raporu 2007

Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n Mesaj› Chairman’s Message

Son dönemde ekonomide siyasi istikrar›n ve yap›sal reformlar›n yaratt›¤› olumlu hava, 2007 y›l›nda Cumhurbaflkanl›¤› ve genel seçimin etkisiyle yerini daha temkinli bir ortama b›rakt›. Hedefe uygun olmasa da, tek haneli enflasyonla y›l tamamlan›rken, beklentilere uygun bir büyüme rakam› elde edildi. Bu siyasi ve ekonomik ortam, faaliyette bulundu¤umuz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve hayat sigortalar›n›n gelifliminde de etkili oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin faaliyete geçmesiyle hayat sigortalar›nda, özellikle daha önce bu amaca hizmet eden birikimli ürünlerden kaynaklanan gerileme, geçti¤imiz y›l da sürdü. Beklenildi¤i üzere birikimli hayat sigortalar›nda düflüfle karfl›n, risk teminatl› ürünler ve bireysel kredilerin etkisiyle kredi hayat sigortalar›nda art›fl görüldü. Sonuçta sektördeki toplam hayat prim üretimi bir önceki y›la göre artarak 1.412.198.649 YTL oldu. Geçti¤imiz y›l Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 2006 y›l›na benzer bir seyir izlendi. Y›l sonunda BES'teki fon büyüklü¤ü, katlanarak büyümeyi sürdürerek 2006 y›l›na oranla neredeyse 2 kat artt› ve 4.571.115.216 YTL'ye ulaflt›. Bireysel emeklilikteki sözleflme say›s› 1.576.273 adede ç›kt›, sistemdeki kat›l›mc›lar›n toplam› 1.457.704 kifliye ulaflt›.

Henüz 4 y›ll›k bir geçmifle sahip sistemde, kat›l›mc›, sözleflme say›s› ve fon büyüklü¤ünde var›lan rakamlar, gelecekteki beklentilere ulafl›laca¤›n›n göstergesi oldu. Sektörümüz h›zla büyürken flirket olarak biz de geliflimimizi devam ettirdik. 2007 y›l›nda bir önceki y›la göre flirketimizin sözleflme say›s› yüzde 32, fon büyüklü¤ümüz yüzde 46 oran›nda artt›. Hem iç, hem d›fl pazardan sektöre duyulan ilgi 2007 y›l›nda da devam etti. Sat›n alma ve birleflmeler yoluyla sektöre yabanc› sermaye girifli ile yeni flirket kurma haz›rl›klar› geçti¤imiz y›l da tüm h›z›yla sürdü. Dünya piyasalar›ndaki geliflmelere paralel durgunluk endiflesiyle bafllayan 2008 y›l›nda geliflmekte olan bir pazar olman›n etkisiyle de sektörümüzün h›z›n› kaybetmemesini beklemekteyiz.

Ülke ekonomisi gibi sektörümüzün geliflimi için de, siyasi tart›flmalardan ar›nd›r›lm›fl, Avrupa Birli¤i ile müzakere sürecinin devam etti¤i ve baflta sosyal güvenlik olmak üzere yap›sal reformlar›n gerçeklefltirildi¤i ortam›n sürdürülmesi çok önemlidir. Bireysel Emeklilik Sistemi, ülkemizin gelece¤i için çok önemli bir kazan›md›r. Bu bak›fl aç›s›ndan hareketle, biz de flirket olarak katma de¤erli hizmetlerimizle ülkemizin ve bireylerin gelece¤ine de¤er kazand›rmaya, yenilikçi tutumumuzla sektörümüze öncülük etmeyi sürdürece¤iz.

Tayfun Bayaz›t Yönetim Kurulu Baflkan›

Annual Report 2007

13

Henüz 4 y›ll›k bir geçmifle sahip sistemde, kat›l›mc›, sözleflme say›s› ve fon büyüklü¤ünde var›lan rakamlar, gelecekteki beklentilere ulafl›laca¤›n›n göstergesi oldu. The numbers achieved in the system in only four years in terms of number of participants, contracts and the size of the funds indicate the potential to meet future expectations.

The positive climate created by political stability and structural reforms in the recent years took a more prudent tone in 2007, with the effects of the presidential and general elections. The year ended with a one-digit inflation rate, albeit off target, and a growth rate in line with expectations. This political and economic environment had an impact on the growth on Private Pension System (BES) and life insurance products. The decline in life insurance products after the launch of the Private Pension System continued across the previous year, due in particular to the decline in savings life insurance products that previously served the same purpose. Despite the decrease in savings life insurance products, an expected rise in credit life insurance products was noted, thanks largely to risk products and retail loans. Consequently, the total premiums generated rose compared to the previous year, to YTL 1,412,198,649. Last year, the Private Pension System maintained a similar trend as in 2006. At the end of the year, the volume of funds in the system sustained its exponential growth reaching YTL 4,571,115,216, almost doubling the 2006 figure. The number of private pension contracts increased to 1,576,273 while the number of participants in the system reached to 1,457,704.

The numbers achieved in the system in only four years in terms of number of participants, contracts and the size of the funds indicate the potential to meet future expectations. Our company also continued to grow in this rapidly expanding sector. In 2007, our number of contracts soared by 32 %, and our fund size by 46 %, compared to the previous year. The interest to our sector from both domestic and foreign markets continued in 2007, foreign capital inflew through acquisitions, mergers and new company foundations.

For the development of both Turkey's economy and our sector, it is important that to maintain a depoliticized business environment, and pursue negotiations with the European Union and conduct structural reforms, particularly in the field of social security. The Private Pension System is a considerable asset for the future of our country. Bearing this in mind, we will lead our sector using our innovative approach and continue to create value for the future of our country and its people with our value-added services.

2008 started with concerns of recession parallel to the global markets; however, we expect our sector to sustain its growth on account of being an emerging market. Tayfun Bayaz›t Chairman

14

Faaliyet Raporu 2007

Genel Müdür’ün Mesaj› General Manager’s Message

2007 y›l› sektörümüzde iki önemli de¤iflime sahne oldu. Sigorta sektörü, 13 y›l›n ard›ndan ilk yasas›na kavuflurken, faaliyet alanlar›m›z aç›s›ndan bir di¤er önemli geliflme ise Yeni Hayat Sigortalar› Yönetmeli¤i'nin yay›nlanmas›yd›. Bugüne kadar sigorta flirketleri taraf›ndan eksikli¤i hissedilen, sektörü tümüyle ele alan bir yasal düzenleme getirmesi aç›s›ndan önemi olan Sigortac›l›k Yasas›, sektörün daha disiplinli ve koordineli çal›flaca¤› bir ortam yaratacakt›r. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) mevcutta zaten çok iyi olan yasal altyap›s›n› daha iyi duruma getirecek yeni kanun de¤ifliklikleri de Sigortac›l›k Yasas› kapsam›nda yürürlü¤e girdi. Önümüzdeki dönemde bu düzenlemelerin, esas ve usullerinin belirlenmesiyle sistemin gelifliminin h›zlanarak artmas›n› bekliyoruz. Geçti¤imiz y›l sonunda flirketimizin özkayna¤› 96.582.648 YTL'ye ulafl›rken, çal›flan say›m›z 917 oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde faaliyet gösteren flirketlerin, bafllang›ç maliyetleri ve tan›t›m giderlerinin yüksekli¤i nedeniyle, 5 ile 8 y›ldan önce kâra geçmesi beklenmemektedir. Ancak, hem hayat sigortac›l›¤›, hem de bireysel emeklilikte faaliyet gösteren bir flirket olarak hayat branfl›m›z›n da katk›lar›yla 3 y›l sonra yeniden kâra geçmifl bulunmaktay›z. fiirketimizin 2007 y›l› vergi sonras› net kâr› 27.982.675 YTL'dir. Hayat prim üretimimiz toplam 98.606.733 YTL olurken, hayat matematik karfl›l›klar›m›z 475.603.882 YTL oldu.

Hayat sigortalar›ndaki prim üretimimizin yaklafl›k 66 milyon YTL'si birikimli ürünlerden, 23 milyon YTL'si kredi hayat sigortalar›ndan, 10 milyon YTL'si ise risk ürünlerimizden sa¤land›. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ise flirketimizin yürürlükteki sözleflme say›s› 251.044, fon büyüklü¤ü ise 701.422.402 YTL oldu. Emeklilik yat›r›m fonlar› içerisinde fiirketimizin pazar pay› da yüzde 15,34 olarak gerçekleflti.

sat›fl örgütümüzle de¤iflik pazar katmanlar›na, onlara göre kurgulanm›fl kampanya ve ürünlerle ulaflmay› planlamaktay›z. Bir di¤er hedefimiz ise sundu¤umuz hizmetleri, müflteri iliflkileri yönetimi (CRM) stratejileriyle daha da ileri götürmek ve müflterilerimize emekliliklerine uzanan yolda, hem en iyi flekilde k›lavuzluk etmek, hem de karfl›laflabilecekleri risklere karfl› onlar› ürünlerimizle güvence alt›na almakt›r.

Bu sonuçlar› de¤erlendirdi¤imizde Bireysel Emeklilik Sistemi'nin, flirketimizin bafllang›ç hedefleriyle uyumlu, istikrarl› bir büyüme içinde oldu¤unu söyleyebiliriz. Ülkemizde sistemin gönüllülük esas›na dayal› olmas›, sektör olarak elde edilen baflar›n›n önemini vurgulamaktad›r. Bu ba¤lamda yeni ve geliflmekte olan bir sektör olmas›n›n etkisiyle, ekonomide önemli bir istikrars›zl›k yaflanmamas› halinde 2008 y›l›nda da geliflim h›z›nda bir de¤ifliklik olmas›n› beklememekteyiz.

fiirket olarak 2008 y›l›nda da, bugüne kadar oldu¤u gibi sözleflme say›s›nda da, fon büyüklü¤ünde de önemli varl›¤›m›z› sürdürece¤imize inan›yoruz. Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi, Ertu¤rul Firkateyni: Japonya'da bir Türk gemisi ve Yafll›l›k Araflt›rmalar› Merkezi (65+) isimli sektörel ve toplumsal fayda amaçl› projelerimizin katk›lar›yla sektörümüzdeki öncü rolümüzü devam ettirece¤imize olan inanc›m›z tamd›r.

Önümüzdeki dönemde flirket olarak flimdiye kadar oldu¤u gibi, gerek banka flubeleri, gerek acentelerimiz ve brokerlar, gerekse Doç. Dr. S. Giray VEL‹O⁄LU Genel Müdür

Annual Report 2007

15

Bu sonuçlar› de¤erlendirdi¤imizde Bireysel Emeklilik Sistemi'nin, flirketimizin bafllang›ç hedefleriyle uyumlu, istikrarl› bir büyüme içinde oldu¤unu söyleyebiliriz. These figures indicate that the Private Pension System is growing consistently and in line with initial targets.

Year 2007 was characterized by two important changes in our sector. One of them being the first insurance law after 13 years, and the other being new Life Insurance Regulations which was particularly important for our activities. As anticipated by insurance companies, the Insurance Law will, without a doubt, help to create a more disciplined and coordinated environment in terms of regulating the sector as a whole. New amendments that will further reinforce the already solid legal infrastructure of the Private Pension System (BES) have also come into effect with the Insurance Law. In the next period we expect an accelerating improvement in the system with the specification of the basis and procedures of this regulation. At the end of last year, shareholder’s equity of our company went up to YTL 96,582,648, with the number of employees standing at 917. Due to high initial costs and promotion expenditures, companies in the Private Pension System are not expected to make profits before completing a 5-8 years period. However, as a company operating in the fields of both life insurance and private pensions, we have begun to make a profit again after only 3 years with the contribution of our life insurance business. Our profit in 2007 is YTL 27,982,675, after tax. Our total life insurance premium production is YTL 98,606,733 with our life mathematical reserves reaching YTL 475,603,882.

Approximately YTL 66 million of our premium production in life insurance products came from savings life insurance products, YTL 23 million from credit life insurance products, and YTL 10 million from risk products. In the Private Pension System, the number of contracts in force is 251,044, with a fund volume of YTL 701,422,402 and our company's market share in pension funds is 15.34 %.

As in previous periods, we plan to reach different market segments with customized campaigns and products, through our branches, agencies, brokers and sales organization. Another target of ours is to improve our services with Customer Relations Management (CRM) strategies and, provide a good guidance to our customers heading towards retirement while securing them against potential risks with our products.

These figures indicate that the Private Pension System is growing consistently and in line with initial targets. The fact that the system in our country is based on voluntary participation underlines the significance of the success as the sector. In this context, given that this is a new and developing industry, we can expect a steady growth in 2008, provided that there is no economic instability experienced.

We believe we will protect our strong position concerning the number of contracts and fund size in 2008, while our industrial and social responsibility projects, such as the Private Pension and Insurance Academy, The Frigate Ertugrul: A Turkish Ship in Japan, and the Old Age Research Center (+65) will help us maintain our leadership.

Assoc. Prof. S. Giray VEL‹O⁄LU General Manager

16

Faaliyet Raporu 2007

Sektörümüzdeki Geliflmeler

Dünyada hayat sigortac›l›¤› 2007 y›l›nda da geliflmeye devam etti ve enflasyondan ar›nd›r›lm›fl prim üretiminde yüzde 4 oran›nda bir büyüme görüldü. Avrupa'da özellikle ‹ngiltere, Fransa ve Almanya'da büyüme yüzde 10 seviyelerine ulafl›rken, geliflmekte olan Asya ve Latin Amerika ülkelerinde prim üretimleri yaklafl›k yüzde 15 seviyelerinde art›fl gösterdi. Bireysel emeklilik sat›fllar›nda ise 2007 y›l›nda, özellikle Avrupa'da önemli bir de¤ifliklik olmad›. Ancak, insan ömrünün giderek uzamas› ve emeklilik dönemindeki aç›klar›n daha da büyüdü¤ünü farkedenlerin say›s›n›n artmas› gibi etkenlerle, uzun vadede bireysel emeklilik sat›fllar›nda güçlü art›fllar beklenmektedir. Ülkemizde ise son 20 y›ld›r sürekli geliflen sigorta sektöründe, 2007 y›l› sonunda toplam prim üretimi 11 milyar YTL'yi aflt›, sektörün bir önceki y›la göre büyümesi yüzde 13,88 oldu. Prim üretiminin GSMH'ye oran› ise yüzde 1,7 düzeyinde oldu. Avrupa Birli¤i'nde bu oran›n yüzde 8,4 oldu¤u düflünüldü¤ünde sektördeki büyüme potansiyeli ortaya ç›kmaktad›r. Ülkemizde gönüllülük esas›na dayanan ve sosyal güvenlik sisteminin tamamlay›c›s› olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, faaliyette bulundu¤u 4. y›l olan 2007'de, kat›l›mc› say›s› 1.457.704'e, sözleflme say›s› 1.576.273'e ve fon büyüklü¤ü de 4.571.115.216 YTL'ye ulaflt›.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin, flirketimizin bafllang›ç hedefleriyle uyumlu, istikrarl› bir büyüme içinde oldu¤u söylenebilir. Di¤er yandan flirket olarak faaliyet gösterdi¤imiz hayat sigortalar› branfl›nda da y›l sonu toplam prim üretimi 1.412.198.649 YTL olarak gerçekleflti.

Sigortac›l›k Yasas› ve Bireysel Emeklilik Sistemi ile ‹lgili De¤ifliklikler Sigorta sektörü için 2007 y›l›ndaki en önemli geliflmelerin bafl›nda yeni Sigortac›l›k Yasas›'n›n kabul edilmesi geldi. Bir çerçeve kanun niteli¤inde olan ve ikincil düzenlemelerinin temelini AB direktiflerinin oluflturaca¤› Sigortac›l›k Yasas›, sektör taraf›ndan 13 y›ld›r bekleniyordu. Dünya deneyimleri incelenerek ve Türkiye'de çok iyi çal›flan fon altyap›s›ndan yararlan›larak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin mevcutta zaten çok iyi olan yasal altyap›s›n› daha da iyi duruma getiren yeni kanun de¤ifliklikleri de Sigortac›l›k Yasas› kapsam›nda Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.

Sigortac›l›k Yasas› kapsam›ndaki Bireysel Emeklilik Sistemi'yle ilgili son de¤ifliklikler flöyle s›ralanabilir: • EGM'nin mevzuatsal konumuna iliflkin düzenleme • Grup emeklilik planlar›nda hak etme kriteri (vesting) esaslar›na iliflkin düzenleme • Bireysel emeklilik hesaplar›n›n ayl›k ödeme tutar›n›n asgari ücrete kadar olan k›sm›n›n haczedilmemesi / rehnedilmemesi • ‹flveren hesaplar›, vak›f ve sand›klardaki hesaplar›n BES'e aktar›labilmesi.

Yeni Düzenlemelerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne Etkisi Yeni Sigortac›l›k Yasas›, personel vak›f ve sand›klar›n›n emeklili¤e yönelik taahhütlerinin oluflturdu¤u tutar› Bireysel Emeklilik Sistemi'ne veya y›ll›k gelir sigortalar›na aktar›m›n› mümkün k›lmakta, ancak zorunlu tutmamaktad›r. Bu aç›dan aktar›m›n gerçekleflebilmesi için öncelikle sand›k yönetimlerinin aktar›m karar› almas› ve aktar›m›n hangi esas ile usuller çerçevesinde yap›laca¤›n›n belirlenmesi gerekmektedir.

Annual Report 2007

17

Tüm dünyada çal›flanlar›n kurumlara ba¤l›l›¤›nda yan faydalar s›ralamas›nda özel emeklilik sistemi ön s›ralarda yer almaktad›r.

Söz konusu sand›klar›n say›s› ve varl›klar› hakk›nda detayl› bir bilgi olmamas›n›n yan› s›ra bu sand›klar›n varl›klar›n›n sand›k üyelerine olan taahhütlerini ne derece karfl›layabilir oldu¤u da bilinmemektedir. Bu nedenle aktar›m karar› alacak sand›klardan gelecek fonlar›n BES'teki fon büyüklü¤ünü art›raca¤›n› söylemenin ötesinde, aktar›m›n boyutu hakk›nda say›sal bir öngörüde bulunmak do¤ru olmayacakt›r. Di¤er yandan tüm dünyada çal›flanlar›n kurumlara ba¤l›l›¤›nda yan faydalar s›ralamas›nda özel emeklilik sistemi ön s›ralarda yer almaktad›r. Bu durum Türkiye için de farkl› de¤ildir ve t›pk› özel sa¤l›k sigortas›nda yaflanan süreç gibi çal›flanlar›n›n ba¤l›l›¤›na önem veren flirketlerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ni gözard› etmesi beklenemez. Grup emeklilik planlar›nda hak etme kriterinin (vesting) yasalaflmas›n›n ard›ndan önümüzdeki dönemde bu konuda yap›lacak düzenlemeler ile uygulama kolayl›¤› sa¤lanacakt›r. Bu konu daha önce, iflverenler ile çal›flanlar aras›nda ifl hukuku sözleflmesi çerçevesinde daha dolayl› olarak çözümlenmekteydi.

Pazara Yabanc› Sermaye ‹lgisi Son 3 y›lda sat›n almalar ve birleflmeler yoluyla pek çok yabanc› sermayeli kurulufl, ülkemizde sigorta ve emeklilik flirketlerine ilgi duyarak yat›r›m yapt›. Bugün faaliyet bafllang›c› olan 27 Ekim 2003'le k›yasland›¤›nda birçok emeklilik flirketinde yabanc› sermaye pay› oldu¤u görülmektedir ve sektöre yabanc› sermaye ilgisi devam etmektedir. Özellikle ülke ekonomisinin dünya ile entegre olma çal›flmalar›n›n kararl› geliflmesi yabanc› sermayenin bugüne de¤il, gelece¤e yönelik yat›r›m yapt›¤›na iflaret etmektedir.

Fon Performans› Sektördeki emeklilik yat›r›m fonlar›n›n performanslar›, YTL cinsi menkul k›ymetlere yat›r›m yapan fonlar ve döviz cinsi menkul k›ymetlere yat›r›m yapan fonlar olarak iki grupta incelenmelidir: YTL bazl› fonlarda 2004 ve 2005 y›llar›nda elde edilen ve Türkiye ekonomisindeki iyileflme ile küresel piyasalardaki likidite bollu¤undan kaynaklanan yüksek getiri oranlar›na 2006 ve 2007 y›llar›nda ulafl›lamam›flt›r. Gerek iç, gerekse d›fl etkilere ba¤l› mini krizlerin yafland›¤› bu iki senede sektörün hemen hemen tüm fonlar›n›n performanslar›nda gerilemeler kaydedilmifltir.

Sabit getirili menkul k›ymetlere yat›r›m yapan fonlar›n 2007 y›l› getirileri incelendi¤inde fon performanslar›n›n yüzdesel olarak dar bir bantta s›raland›¤› görülmektedir. K›sa vadeli sabit getirili menkul k›ymetlere yat›r›m yapan likit fonlarda sektör birincisi fonun 2007 y›l› getirisi yüzde 17,36 olurken, flirketimizin likit fonunun ayn› dönem getirisi yüzde 16,55 olarak gerçekleflmifltir. Orta ve uzun vadeli k›ymetlere yat›r›m yapan tahvil fonlar›nda sektör birincisi fonun 2007 y›l› getirisi yüzde 20,72 olurken, flirketimizin tahvil fonunun ayn› dönem getirisi yüzde 19,29 olmufltur. 2007 bafl›nda yüzde 21 olan gösterge tahvil y›ll›k bileflik faiz oran›n›n y›l sonu itibariyle yüzde 16,65 seviyesinde olufltu¤u ortamda tahvil fonlar›n›n getirilerinin kabul edilebilir bir düzeyde olufltu¤unu söyleyebiliriz. En çok dalgalanman›n yafland›¤› hisse senetleri piyasas›nda yat›r›m yapan ve portföyünün en az yüzde 80'inin hisse senetlerinden oluflmas› zorunlu olan hisse fonlar›nda getiri s›ralamas› band›n›n biraz geniflledi¤i görülmektedir.

18

Faaliyet Raporu 2007

Sektörümüzdeki Geliflmeler

Sektörün getiri s›ralamas›nda birinci s›rada yer alan hisse fonunun 2007 y›l› getirisi yüzde 47,57, flirketimizin hisse fonunun ayn› dönem getirisi ise yüzde 37,01 olmufltur. Yasal anlamda herhangi bir yat›r›m k›s›t› bulunmayan ve dalgalanmalarda en h›zl› tepki verebilen esnek fonlarda ise sektör getirilerinin oldukça genifl bir bantta s›raland›¤› gözlenmektedir. 2007 y›l› esnek fon getirileri s›ralamas›nda ilk s›rada yer alan fonun getirisi yüzde 33,46, son s›rada yer alan fonun getirisi ise yüzde 14,05 olmufltur. fiirketimizin grup esnek ve esnek fonlar›n›n getirileri ise s›ras›yla yüzde 29,85 ve yüzde 24,82 olmufltur. Döviz bazl› fonlarda ise sektör fonlar›n›n genelinde gözlenen de¤er kay›plar›, flirketimizin dövizli fonlar›n›n performanslar›nda da düflüfller yaflanmas›na yol açm›flt›r. Bahsedilen negatif performanslar YTL cinsi getiriler olup yerel paran›n, yabanc› paralar karfl›s›nda istikrarl› bir flekilde de¤er kazand›¤› ekonomik konjonktürde normal karfl›lanmas› gereken de¤er kay›plar›d›r. Dövizli fonlarda, fonun yat›r›m yapt›¤› para birimi cinsinden getirilerin dikkate al›nmas›n›n daha anlaml› oldu¤unu düflünmekteyiz. Sektörün genelinde dövizli fonlar›n döviz cinsi getiri oranlar›, bankalarda döviz mevduatlar›na uygulanan faizlerden yüksek oluflmufltur.

Sözleflmelerin ‹ptali ve Sektöre Etkisi

fiirketler Aras› Aktar›m

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin kiflilerin emeklilik dönemlerini hedefleyen en avantajl› sistem oldu¤u ortada olmas›na karfl›n kiflilerin a¤›rl›kl› olarak k›sa vadeli (kredi kart› borcu, borç ödeme, araba alma vb) ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için sistemden ayr›ld›klar› yap›lan araflt›rmalarla da tespit edilmifltir. Ekonomik nedenler ad› alt›nda tan›mlanabilecek bu sonuç, bizlere müflterilerin bu sistemi “fikren” yeterince sat›n almad›klar›n› göstermektedir. Geliflmifl ülkelerde de ayr›lmalara bak›ld›¤›nda, en önemli sebepler benzerlik göstermektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi yurt d›fl›ndaki uygulamalar incelenerek, fleffaf ve esneklik prensipleri çerçevesinde müflteri odakl› tasarlanm›fl olup, emeklilik gibi uzun dönemli bir tasarruf sürecinde kat›l›mc›lar›n en iyi hizmeti almalar› için y›lda bir kez flirket de¤ifltirme hakk› tan›nm›flt›r. Sistemi de¤erlendirdi¤imizde, halihaz›rda flirketler aras› transferin gerek adet, gerek tutar olarak önemli boyutlara ulaflmad›¤› görülmektedir. Geçti¤imiz y›l aktar›mlar›n gerçeklefltirilen sözleflmelere oran› yaklafl›k yüzde 5'e denk gelmifltir. Bu oran her ne kadar düflük gibi görünse de, 2006 y›l›nda bu oran›n yaklafl›k yüzde 2 oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, flirketler aras› aktar›m›n bir önceki y›la göre yükseldi¤i söylenebilir.

Sistemden ayr›lmalarla ilgili istatistiklere bak›ld›¤›nda sisteme giren her 100 müflterinin yaklafl›k 12'sinin 12 ay sonunda sistemden ayr›ld›¤› görülmektedir. fiirket olarak iptal oran›m›z sektör ortalamas›n›n alt›ndad›r. ‹ptaller konusunda biz flirketlere, ülkemizde uzun dönemli istikrar›n yeni yeni sa¤lanm›fl olmas› nedeniyle k›sa vadeli hedeflerle yaflayan bireyleri, uzun vadeli ihtiyaçlar› konusunda daha iyi bilgilendirmek gibi önemli ve zor bir görev düflmektedir.

Tamamen müflteri odakl› bir yaklafl›mla verilen aktar›m hakk›, maalesef ço¤unlukla arac› odakl› olarak kullan›lmaktad›r. Di¤er bir ifadeyle aktar›mdan nemalanan arac›lar müflterileri aktar›ma yönlendirmektedir ve zaman zaman ifl eti¤ine ayk›r› eylemler de görülebilmektedir. fiirketler aras› aktar›m, müflterilere daha iyi hizmet vermek ve ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amaçl› bir hak olsa da, ihtiyaçlar yerine arac›lar›n tetiklemesi ile harekete geçilmesi durumunda bu trend önce flirketlere, daha sonra kat›l›mc›lara zarar verecektir. Benzerleri Macaristan, fiili gibi ülkelerde yaflanm›fl, sektörün ve müflterilerin gördü¤ü zararlardan sonra do¤ru yol bulunmufltur.

Annual Report 2007

19

Bireysel emeklilik planlar›, ürün yap›lar› gere¤i risk teminat› sa¤lamad›¤› için, risk a¤›rl›kl› sigortalar tamamlay›c› ürünler olarak ortaya ç›kmaya bafllad›.

Hayat Sigortas›ndaki Geliflmeler Bireysel Emeklilik Sistemi'nin uygulamaya konulmas›yla hayat sigortalar›nda risk teminat› a¤›rl›kl› ürünler önem kazand›. Bireysel emeklilik planlar›, ürün yap›lar› gere¤i risk teminat› sa¤lamad›¤› için, bu ürünler tamamlay›c› ürünler olarak ortaya ç›kmaya bafllad›. Bunun yan› s›ra birikimli yaflam sigortalar›ndan bireysel emeklilik planlar›na aktar›m›n da etkisiyle geçti¤imiz dönem içinde küçülen hayat sigortas› portföyü, yeni gelifltirilen risk ürünleriyle varl›¤›n› sürdürdü. Son y›llarda hayat sigortalar›n›n toplam üretimine bak›ld›¤›nda lokomotif unsurun, bankalar›n kredi verirken müflterine satmakta olduklar› kredi hayat sigortalar› oldu¤u görülmektedir. Grup kredi hayat sigortalar› zaman zaman kredi maliyetini yükselten, sat›fl› zorunlu tutulan bir unsur gibi görülmektedir. Oysa hayat sigortas› olmayan bir konut kredi müflterisi vefat etti¤i takdirde, kredi alacakl›s› banka konuttaki ipote¤ini devreye sokarak borcunu tahsil edebilmekte, bu durumda vefat edenin ailesi ekonomik olarak zora düflebilmektedir. Fransa gibi baz› pazarlarda hayat sigortalar›n›n devlet taraf›ndan yapt›r›lmas› zorunlu dahi k›l›nmaktad›r.

Burada kifliler e¤er halihaz›rda teminat› yeterli bir hayat sigortas› sahibi ise ve bunu da karfl›l›k olarak gösterebiliyorsa bunun yeterli oldu¤u da unutulmamal›d›r. Bu nedenle süreci kolaylaflt›r›c› tedbirler al›nmas› gerekmektedir. Yeni Hayat Sigortas› Yönetmeli¤i'nin genel olarak flirketlerin masraf oranlar›n› azalt›c› tedbirleriyle bu konuya destek verdi¤ini söyleyebilmekle beraber, bankalar›n kredi vermesi durumunda hayat sigortas›n›n zorunlu hale getirilmesinde ve vergi konusunda mirasç›lara sa¤lanacak avantajlar konusunda yap›lmas› gereken hususlar vard›r. Bu flartlar sa¤land›¤›nda hayat sigortalar› kamu sosyal güvenlik ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda daha etkin bir rol alacakt›r.

Önümüzdeki Dönem : Beklentiler Öncelikle Bireysel Emeklilik Sistemi'nin ülkemizdeki geçmiflini de¤erlendirdi¤imizde, bafllang›çtaki beklentiler çerçevesinde olumlu bir seyir izledi¤i vurgulanmal›d›r. Di¤er yandan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin geliflimi do¤al olarak ülkemizin ekonomik aç›dan geliflimine paralel bir seyir izleyecektir. Bu düflünceden hareketle, ilk etapta AB ortalamas› hedefine ulaflmak ülkemiz aç›s›ndan pek kolay olmayacakt›r. Türkiye'de bugün kamu yönetiminde maafl esas›na dayal› zorunlu emeklilik sisteminin yan› s›ra tamamen gönüllülük esas›na dayal› ve tamamlay›c› olarak Bireysel Emeklilik

Sistemi bulunmaktad›r. Son 2 y›ld›r gündemde bulunan Sosyal Güvenlik Reformu kapsam›nda da bu iflleyiflin devam› öngörülmektedir. Di¤er bir deyiflle tamamen gönüllülük esas›na dayal› Bireysel Emeklilik Sistemi'nin rolü yeni reformla da de¤iflmeyecektir. Oysa birçok Avrupa ülkesi baflta olmak üzere, dünyada emeklilik sistemleri, maafl esasl› yerine prim esasl›, fonsuz da¤›t›m yerine fonlu, kamu yetki alan›n›n daralt›ld›¤›, özel kesimce yönetilen emeklilik programlar›na kat›l›m›n teflvik edildi¤i, fleffafl›k ve sahipli¤in artt›¤›, kat›l›mc›lara daha çok söz hakk› verildi¤i, yat›r›m riskini kat›l›mc›lar›n düzenledi¤i, fon yönetimi ve idari hizmetlerde uzmanlaflm›fl sistemlere kaymaktad›r. Dünyada genellikle 3 basamakl› emeklilik sistemleri tercih edilmektedir. Türkiye'de de geliflmifl ülkelerdekine paralel baz› uygulama de¤ifliklikleri veya farkl› alanlarda yeni yaklafl›mlar söz konusu oldu¤unda, örne¤in Bireysel Emeklilik Sistemi'nin sosyal güvenlik sisteminde ikinci basamakta konumland›r›lmas›, zorunlu sosyal güvenlik ödemelerinin bir k›sm›n›n BES'e aktar›lmas› veya k›dem tazminat› karfl›l›¤› fonunun BES'te oluflturulmas› gibi, AB ortalamas›na ulaflmak kolaylaflacakt›r.

20

Faaliyet Raporu 2007

Sektörümüzdeki Geliflmeler

Ayr›ca “Sistem kurulurken daha ne yap›labilirdi?” diye soruldu¤unda bafllang›çta Hazine yetkililerinin de ülkemizde uygulanmas› için büyük çaba gösterdi¤i ‹ngiltere'deki vergi-kredi (tax-credit) uygulamas› akla gelmektedir. ‹ngiltere'deki bu uygulamada, tasarruflar›n› emeklilik sisteminde de¤erlendiren çal›flanlar vergi indirimi hakk› elde etmektedir. Ancak vergi indirimi bizde uyguland›¤› gibi tasarruf sahibine ödemenin pefli s›ra iade edilmemektedir. Tersine hükümet vergi iadesini 50 yafl›na kadar sistemden ç›kmamak kofluluyla kiflinin emeklilik birikimlerine dahil etmektedir.

Önümüzdeki Dönem : Riskler Sektörümüzde görülen ve öngördü¤ümüz riskler, küresel yafllanma sorunu ve sosyal güvenlik aç›klar› ile ülkemizdeki Bireysel Emeklilik Sistemi'nin alg›lamalar›na ve uygulamalar›na yönelik riskler olarak iki ana bafll›kta toparlanabilir. Yafllanma ve sosyal güvenlik konular›, sadece ülkemizin de¤il, tüm dünyan›n gündemindedir. Dünya nüfusu yafllan›r ve do¤um oranlar› azal›rken, Türkiye de yak›n zamanda bu tabloyla karfl›laflacak ülkeler aras›nda bulunmaktad›r.

Nüfusun yafllanmas›, tüketimin yavafllamas›, iflgücünün azalmas› ve ekonomik büyümenin duraklamas› anlam›na gelmektedir. Sosyal güvenlik ve sa¤l›k harcamalar› artarken, bu harcamalara vergileriyle kaynak yaratan çal›flan nüfus azalmaktad›r. Bu nedenle sosyal güvenlik aç›klar›n› kademeli olarak düflürmesi planan, uzun süredir Meclis gündeminde bulunan Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›'n›n yasalaflmas› hem ülkemizin hem de BES'in gelece¤i için önem tafl›maktad›r. Yasal düzenlemelerin flirket yükümlülüklerini art›rmas› olarak tan›mlayabilece¤imiz mevzuat riski de, hem Türkiye'de, hem de dünyada önemli bir risk olarak alg›lanmaktad›r. Özellikle 2012 y›l›nda yürürlü¤e girmesi beklenen, flu anda da taslak halinde yay›mlanan Basel II'nin sigortadaki karfl›l›¤› Solvency II rejimi, risk bazl› sermaye yükümlülü¤ü, sigorta ve emeklilik flirketlerinin risklerini daha etkin yönetmelerini ve belirlenen her bir risk kategorisi için sermaye ay›rmalar›n› öngörmektedir.

Sektörümüzde 'risk' kelimesinin bu kadar s›k kullan›lmaya bafllanmas› da bununla ba¤lant›l›d›r. Bu kapsamda flirket olarak operasyonel risklerimizi en düflük seviyeye indirip kontrolleri güçlendirme ve veri/bilgi toplama çal›flmas›na çok önceden bafllad›k. Çal›flmalar›m›z sistemli bir flekilde devam etmektedir. Son olarak Bireysel Emeklilik Sistemi kuruldu¤u 2003 y›l›ndan bugüne kadar ülkemizin ekonomik geliflimine paralel olarak büyümesini sürdürmüfltür. Bu nedenle içsel ve d›flsal nedenlerle ülkemiz ekonomisinde yaflanabilecek olas› bir istikrars›zl›k, durgunluk sektörün büyümesinde en az›ndan bir yavafllama etkisi yaratacakt›r.

Annual Report 2007

21

Developments in our Sector

Global expansion of the life insurance sector continued in 2007 with a premium production growth by 4 % net of inflation. This increase reached 10 % in Europe, most notably in the UK, France and Germany, and around 15 % in developing Asian and Latin American countries.

There was no significant change in the sales of private pension plans in 2007, especially in Europe. However, a longer life expectancy and an ever-growing number of those with worries about the retirement financial gap, lead us to expect a substantial rise in private pension plan sales in the long term. Riding the wave of an upward trend for the past 20 years, the insurance sector in Turkey yielded a premium production of YTL 11 billion in 2007, corresponding to a growth of 13.88 % compared to the previous year. The ratio of premium production to GNP, given as 1.7 % for Turkey, shows the apparent potential for growth considering that this ratio stands at 8.4 % in the EU. Based on voluntary participation and introduced as a complementary instrument to the social security system in our country, the Private Pension System (BES) reached 1,457,704 participants, with 1,576,273 contracts and a volume of funds of YTL 4,571,115,216 in 2007, in its 4th year.

This shows that the Private Pension System is growing consistently and in line with our company's initial targets. On the other hand, the end-of-year total premium production was YTL 1,412,198,649 in life insurance, the other area of operation for our company.

The Insurance Law and Amendments to the Private Pension System In 2007, one of the most significant developments in the insurance sector was the enacting of the Insurance Law. Our sector had been anticipating the Insurance Law - a framework legislation - for thirteen years, which later will be supported by secondary regulations based on EU directives. As approved by the National Assembly and published in the Official Gazette, the Insurance Law also brought legal amendments to further reinforce the already solid regulatory infrastructure of the Private Pension System, which had been established by analyzing best practises worldwide and leveraging the efficient funding infrastructure in Turkey. The amendments to the Private Pension System in accordance with the Insurance Law can be listed as follows:

• Regulation of EGM's legislative position • Regulation of vesting criteria for group pension plans • Restrictions on confiscating/ pledging of the monthly pension premiums below legal the minimum wage for private pension accounts • Transfer of employer accounts and employees’ pension funds to BES.

The Effects of New Regulations on the Private Pension System Although not mandatory, the new Insurance Law allows for the transfer of the amount generated by retirement related liabilities of employees' pension funds or foundations to either the Private Pension System or to annual income insurance products. For the transfer to take place, the administrations of the employees' pension fund need to make a decision to transfer and then determine the necessary principles and procedures

22

Faaliyet Raporu 2007

Developments in our Sector

In addition to lack of detailed information available regarding the number of such employees' pension funds or their total assets; it is also not known the extent to which the assets of these pension funds can meet the liabilities of the pension fund members. Therefore, it would be wrong to give a numerical estimate on the volume of transfers beyond predicting that the funds transferred will duly result in an increase of total funds in the BES. On the other hand, private pension plans are worldwide in the first ranks of the list of side benefits that provide loyalty of employees. The situation is similar in Turkey; therefore, just like the process of private health insurance; companies that value the loyalty of their employees cannot afford to neglect the Private Pension System. The new law also introduced vesting criteria for group pension plans, which will be supported by other regulations to further facilitate the implementation of vesting during the next period. In the past, this issue was used to be resolved indirectly within the scope of the employment contract signed between employers and employees.

Foreign Capital Interest in the Market Over the past 3 years, we have seen foreign capital investment in our country's insurance and pension companies through acquisitions and mergers. Compared to 27 October 2003, when private pension system was launched, a larger proportion of pension companies now have foreign shareholders, and the interest of foreign investors continue in the sector. The stable development of our economy towards integrating with the world indicates that foreign investment cares more for the future rather than today.

Fund Performance The performance of pension investment funds must be analysed into two groups: Funds investing in YTL securities, and those investing in foreign currency securities. For YTL based funds: High rates of return in 2004 and 2005 facilitated by improvements in the Turkish economy and the liquidity in global markets could not be achieved in 2006 and 2007. In fact recession was noted in the performance of all funds over these two years due to a small number of mini crises caused by internal and external factors.

The 2007 returns of the funds investing in fixed income securities showed a limited percentage change. While the sector leader in money market funds investing in short-term fixed income securities brought about a return of 17.36 %, the rate of return in our company's money market fund stood at 16.55 % for the same period. Similarly, the sector leader in bond funds investing in medium and long-term securities ended the year 2007 with a return rate of 20.72 %, whereas the return rate of our company's bond funds came in at 19.29 %. We can confidently say, however, that the returns on our bond funds were generated at an acceptable level, where the central bank's annual compound interest rate on bonds stood at 21 % at the beginning of 2007 and ended the year at 16.55 %. The rates of return of equity funds also decreased slightly, whose portfolio must consist of 80 % equities, and invest in the equity market where the most fluctuation was experienced.

Annual Report 2007

23

On the other hand, private pension plans are worldwide in the first ranks of the list of side benefits that provide loyalty of employees.

The sector leader in equity funds brought a return rate of 45.57 %, while equity funds of our company ended the same period at 37.01%. Sector returns on flexible funds, that carry no legal investment restrictions and react rapidly to fluctuations, extended over a fairly large range with the 2007 leading return rate on flexible funds standing at 33.46 % and the lowest being 14.05 %. Our company's group flexible funds and flexible funds standing at 29.85 % and 24.82 % respectively. For foreign currency based funds: The general loss of value observed in sector funds resulted in a decrease in the performance of our company's foreign exchange funds. The negative performances in question are due to YTL returns, and can be accepted as normal in economic circumstances where local currency consistently acquires value against foreign currency. We believe it makes more sense to evaluate the returns on funds using the currency of investment when considering foreign currency funds. Across the sector, foreign currency return rates on foreign currency funds remained higher than the interest applied to foreign currency deposits at banks.

Cancellation of Contracts and Its Effects on the Sector Although it is obvious that the Private Pension System is the most beneficial system targeting the retirement period of individuals in the long term, it has been observed that it is mostly short-term needs (such as, credit card debt, payment of debts, buying a car etc.) that cause participants to opt out of the system. This result, which can be classified as being economically-based, indicates that customers do not adequately buy this system as an 'idea'. In developed countries also the reasons for early leaving are similar. According to statistics, 12 out of every 100 customers that enter the system leave after 12 months. As a company, our cancellation ratio is below the sector average. An important yet also an equally challenging task for companies like ours is to raise awareness of the long-term needs among our Turkish people, who still live with short-term targets due to the relative novelty of long-term stability in our country.

Transfering Pension Plans The Private Pension System, designed as a transparent and flexible customer-oriented system after analyzing best practises abroad, offers its participants the right to change companies once a year so they can receive the very best service rergarding their pension plan, which requires savings over a long term. Evaluating the system, we can see that inter-company transfers still have not reached a significant level neither in terms of quantity nor volume. Although last year's transfer to contract ratio of around 5 % may seem low; considering this ratio was only 2 % in 2006, inter-company transfers have increased in number. Unfortunately, the right of transfer, although offered as a completely customer-oriented approach, is used chiefly as an intermediaryoriented practise. In other words, intermediaries who make a profit through transfers advise customers to do so, sometimes in violation of work ethics. Inter-company transfer, a right given so that customers can receive better services, will first harm the companies and later the customers if triggered by the intermediaries' instead of the customers' needs. Similar trends were seen in Chile and Hungary where corrections were made after the customers and the sector incurred damages.

24

Faaliyet Raporu 2007

Developments in our Sector

Developments in Life Insurance After the Private Pension System was launched, risk products became more important in life insurance. As private pension products cannot provide risk assurance due to their structure, such products emerged as complementary to pension plans. Furthermore, the life insurance portfolio, which experienced a shrinkage due to transfers of savings life insurance products to private pension plans, maintained its presence through newly developed risk products. The driving force behind the total production in life insurance in recent years has been the credit life insurance products that banks sell to their customers when extending credit. From time to time, group credit life insurance products are viewed as a compulsory element that increase the credit costs. In fact, when a housing loan customer dies, the creditor bank is able to recover its debt by using its mortgage on the house, but this may cause financial damage to the deceased's family. In some markets, like that in France, governments make life insurance compulsory. Here, we must not forget, it is considered sufficient that people already have some form of life insurance with adequate coverage they can show as a guarantee. Therefore, measures must be taken to facilitate the

process. The New Life Insurance Regulation supports this with measures that reduce the costs to companies; however, more needs to be done in terms of making life insurance compulsory through bank credit and offering tax advantages to beneficiaries. Life insurance products will become more effective in meeting the public's social security needs once these conditions are fulfilled.

The Future: Expectations Evaluating the history of the Private Pension System in Turkey, we can speak of a positive trend in line with initial expectations. Improvements in the Private Pension System will naturally follow a trend parallel to our country's economic growth. Therefore, in the short term it will not be easy for our country to reach its target of the EU average. Turkey currently has a Private Pension System, based on voluntary participation that is complementary to the salary-based compulsory retirement system. Social Security Reforms, on the agenda for the last 2 years, foresees this model to continue. In other words, in our country, the new reforms will not affect the voluntary based structure of Private Pension System.

Whereas, other pension systems around the world, especially those in many European countries, are shifting towards defined contribution systems that specialize in fund management and administrative services, rather than defined benefit; where the province of public authority is less prominent and the participation in privately governed pension programs is positively encouraged, with transparency and accountability being increased, participants have more rights to get involved as well as regulating investment risks. Three-step pension systems are preferred on a worldwide scale. It will be easier for Turkey to reach the EU average if this model changes and new approaches in different areas, in parallel with developed countries, are implemented; such as, the placing of Private Pension System on the second step of the social security system, the channelling of a portion of compulsory social security premiums to the system and also creating the provisional funds for severance pay within the Private Pension System.

Annual Report 2007

25

As private pension plans cannot provide risk assurance due to their structure, risk products emerged as complementary to pension plans.

The question, 'What else could have been done when the system was established?' brings to mind the tax-credit procedure used in England, which Treasury authorities in our country were in favour of. In this procedure, those investing their savings in a pension system are entitled to a tax reduction. However, such a tax reduction is not returned to the participant right after payment, as is the case in our country. On the contrary in fact, the government adds the tax return to the participant's pension savings, on the condition that he will not leave the system until the age of 50.

The Future: Risks The risks experienced in and predicted for our sector can be divided into two groups: global ageing and deficits in the social security system; plus the risks associated with the perception and application of the Private Pension System in our country. The issues of ageing and social security are on the agenda, not only in our country but throughout the world. Turkey is one country that will face the current world trend of a rising older population and a decreasing birthrate soon.

The ageing of a population means a slowdown in consumption, reduction in work force and recession in economic growth. While social security and health care expenses are increasing, the working population that generates the necessary resources for this spending through taxation is decreasing. Therefore, the passing of the Draft Bill on Social Security and General Health Insurance, which is expected to gradually decrease the deficits in social security, has been on the agenda of the National Assembly for a while, is crucial for the future of BES. The regulatory risks, which can be defined as an increase in companies' liabilities due to legal arrangements, is considered a substantial risk both in Turkey and the rest of the world. Equivalent to Basel II, the Solvency II regime - currently published as a draft bill, expected to come into effect in 2012 - in the insurance sector, will call for a risk-based capital liability, a more effective risk management for insurance and pension companies and for the allocation of provisions for each designated risk category.

The abundant use of the word 'risk' in our sector is related to this. In this context; as a company, we have started reducing our operational risks to a minimum and reinforcing control as well as gathering information/data, in advance. Our activities to this end have been continuing systematically. Finally, the Private Pension System has sustained its growth parallel with our country's economy since its establishment in 2003. Therefore, any possible instability or recession in our country's economy, due to internal or external factors, will cause a slowdown in the sector's expansion to say the least.

26

Faaliyet Raporu 2007

fiirketimizdeki Geliflmeler

Bireysel Emeklilik Sistemi ve yaflam sigortalar› alan›nda faaliyet gösteren flirketimizin, 2007 y›l› sonu itibariyle yönetti¤i emeklilik fonlar›n›n büyüklü¤ü 701.422.402 YTL'ye ulaflt›. Hayat matematik karfl›l›¤› 475.603.882 YTL oldu. fiirketimiz 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle 222.107 bireysel emeklilik plan› sahibine ve 460.270 yaflam sigortal›s›na hizmet vermektedir. fiirketimiz önümüzdeki y›llarda da BES'in yan› s›ra yaflam sigortac›l›¤›nda yeni gelifltirdi¤i risk ürünleri ve ipote¤e dayal› konut finansman› sisteminin (mortgage) etkisiyle varl›¤›n› sürdürecektir. Türkiye genelinde 8 bölge müdürlü¤ü ve 7 flubesi, 125 acentesi ile yayg›n bir sat›fl ve hizmet a¤›na sahip olan Yap› Kredi Emeklilik'in idari ve sat›fl kadrolar›nda 917 çal›flan görev yapmaktad›r. Emeklilik planlar›n›n sat›fl›nda banka, acente ve direkt sat›fl örgütü gibi farkl› kanallar kullan›lmaktad›r. Bu konudaki dünya deneyimleri de yüz yüze iletiflimin gerçekleflti¤i kanallar›n etkili oldu¤unu göstermektedir. Yüzyüze iletiflimde, müflterinin ihtiyaçlar›, gelecekle ilgili beklentileri analiz edilerek bunlar› karfl›layacak çözümler daha kolay ve ikna edici sunulmaktad›r.

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 2007 y›l› Geliflim Raporu'na göre de sözleflmelerin da¤›t›m kanal›na göre oran›nda yüzde 65'e yak›n oranla direkt sat›fl örgütleri öne ç›kmaktad›r. fiirketimizin de, hem yaflam sigortas›, hem de emeklilik plan› sat›fllar›nda direkt sat›fl örgütü oldukça etkindir. Kat›l›mc›lar›m›z›n yüzde 75'i sat›fl ekiplerimiz ve banka kaynaklar› arac›l›¤›yla sisteme dahil olmufltur.

‹yilefltirme Çal›flmalar› fiirketimizin faaliyet sonuçlar› ve faaliyetlerinin dengeli olmas›n›n sa¤lanmas› için sürekli bir iyilefltirme plan›yla çal›flmaktay›z. ‹yilefltirme anlay›fl›n› sürdürebilmek için de çeflitli araçlar kullanmaktay›z. Örne¤in inovasyon sistemi sayesinde tüm çal›flanlar›m›zdan iflimizle ilgili öneri ve elefltirileri toplamakta, bunun yan› s›ra periyodik ve zaman zaman da konu baz›nda de¤erlendirmeler yapmaktay›z. Baz› proje ekiplerinin yan›nda, gerekti¤inde d›fla aç›l›p dan›flmanlardan destek almaktay›z.

Bu iyilefltirme anlay›fl› çerçevesinde 2008 y›l›nda uygulamak üzere sat›fl kurgu ve stratejilerimizde de¤ifliklikler yap›ld›. Bireysel emeklilik ve hayat sigortas› sat›fllar›m›z›n önemli bir bölümü gerçeklefltiren direkt sat›fl örgütü baflta olmak üzere flirketimizin sat›fl yap›lanmas› ve süreçleri gözden geçirildi. Ard›ndan 2008'de uygulamaya girecek yeni sat›fl kurgusu oluflturuldu. Yeni sat›fl kurgusuyla nelerin amaçland›¤› flöyle özetlenebilir: • Sat›fl örgütünün referans kaynaklar›n› daha etkin kullanmas›n›n sa¤lanmas›, • Müflteri ihtiyaçlar›n›n daha iyi analiz edilebilmesi, • Müflteri süreklili¤inin art›r›lmas›, • Çal›flanlar›m›z›n kariyer yollar›nda çeflitlilik sa¤lanmas›. Bu do¤rultuda yap›lan çal›flmalarla, banka kaynakl› ekibimizle Yap› ve Kredi Bankas›'n›n müflterilerine ulafl›rken, direkt sat›fl ekibimizle potansiyel müflterilere ulaflmak hedeflenmektedir.

Annual Report 2007

27

2006 y›l›nda British Standards Institution (BSI) taraf›ndan verilen CMSAS 86:2000 belgesini alan ilk Türk flirketi olarak, 2007 y›l›nda bu belgeyi ISO 10002:2004 standard›na yükselten ilk emeklilik flirketi olduk.

Müflteri Memnuniyeti ve Segmentasyon

Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi

Sosyal Sorumluluk Projeleri

H›zla büyüyen kat›l›mc› say›s› ve uzun süreli kat›l›mc› iliflkileri nedeniyle müflteri memnuniyetini yükseltme çal›flmalar› kapsam›nda, 2006 y›l›nda British Standards Institution (BSI) taraf›ndan verilen CMSAS 86:2000 (flikayet yönetimi) belgesini alan ilk Türk flirketi olarak, 2007 y›l›nda bu belgeyi ISO 10002:2004 standard›na (kalite yönetimi - müflteri memnuniyeti - kurulufllarda flikayetlerin ele al›nmas› için k›lavuz bilgiler) yükselten ilk emeklilik flirketi olduk.

Bo¤aziçi Üniversitesi Yaflamboyu E¤itim Merkezi (BÜYEM) iflbirli¤i ve dünyan›n önde gelen dan›flmanl›k flirketlerinden Watson Wyatt'›n deste¤iyle kurulan, ifl dünyas› ile üniversite aras›ndaki baflar›l› sinerji ve iflbirli¤i nedeniyle hem sektörümüzde hem de farkl› sektörlerde örnek al›nan Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademimiz 3. y›l›n› tamamlad›. fiubat 2005'te temeli at›lan Türkiye'nin ilk Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi'nde Aral›k 2007 itibariyle;

Toplumsal sorumluluk anlay›fl› çerçevesinde geçti¤imiz y›llarda yürüttü¤ü Safran projesi ile birçok ulusal ve uluslararas› ödül kazanan flirketimiz, flu anda da iki sosyal sorumluluk projesi sürdürmektedir. 2007 y›l›nda bafllat›lan Ertu¤rul Firkateyni: Japonya'da bir Türk gemisi projesi, flehit olan 550 Türk denizcisi ve onlara yard›m eden Japon bal›kç›lar›n an›s›n› canland›rma amac›n› tafl›maktad›r. 2006 y›l›nda kurulan Yafll›l›k Araflt›rmalar› Merkezi (65+), toplumdaki yafll›l›k alg›s›n› de¤ifltirmeye yönelik çal›flmalar yürütmektedir.

Yeni müflteri kazan›m›n›n yan› s›ra mevcut müflterilerin süreklili¤ini art›rmaya yönelik çal›flmalara a¤›rl›k verilen flirketimizde, 2007 y›l›nda bafllat›lan müflteri segmentasyonu projesinin 2008 y›l›n›n ilk çeyre¤inde sonuçlanmas› beklenmektedir. Gerek yeni müflteri kazan›m›, gerekse mevcut müflterilere sunulan hizmetler olmak üzere flirketin tüm ifl süreçleri bu çal›flman›n sonuçlar›na göre gözden geçirilecektir.

• Toplam 185 bin 779 adamxsaat e¤itim yap›ld›, • 55 farkl› e¤itimde, 66 e¤itmen görev ald›. Sadece 2007 y›l›nda ise yaklafl›k 83 bin adamxsaat e¤itim verildi ve ortalama kifli bafl› e¤itim saati 94'ü buldu.

28

Faaliyet Raporu 2007

fiirketimizdeki Geliflmeler

Harran'da Safran Çiçekleri TEMA ortakl›¤›nda ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin deste¤iyle 2003 y›l› Eylül ay›nda bafllat›lan bir sosyal sorumluluk projesi olan Safran (Safran Bitkisinin Gen Kaynaklar›n›n Korunmas› ve Tar›m›n›n Ülkemizde Yeniden Yayg›nlaflt›r›lmas›), Kas›m 2006'da tamamland›. Safran projesi bafllat›l›rken en önemli amaçlardan biri proje isminde de belirtildi¤i gibi unutulmakta olan gen kayna¤›n›n korunmas› ve tar›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›yd›. 3 y›ll›k dönemin ard›ndan safran so¤anlar› ço¤alt›l›r, yeni yetifltirme teknikleri denenirken, safran tar›m› özellikle bas›nda yer alan haberlerin ard›ndan birçok kesimin ilgisini çekti. Projenin bitiminde baflta safran tar›m› olmak üzere bu projede elde edilen deneyimler bir kitap arac›l›¤›yla kal›c› k›l›nd› ve “Harran'da Safran Çiçekleri” isimli kitap Aral›k 2007'de bas›ld›. Safran projesi GfK Türkiye taraf›ndan 2007 y›l›nda yap›lan bir araflt›rmaya göre Türkiye'nin en bilinen 5 çevre projesi aras›nda say›lmaktad›r.

Ertu¤rul Firkateyni Japonya'da bir Türk gemisi: Uluslararas› Sualt› Arkeolojisi Enstitüsü (INA) ortakl›¤› ve Türkiye Sualt› Arkeolojisi Vakf›'n›n (TINA) katk›lar›yla Ertu¤rul Firkateyni: Japonya'da bir Türk gemisi isimli proje Aral›k 2006'da bafllat›ld›. 3 y›l sürmesi öngörülen proje çerçevesinde 1890 y›l›nda Japonya'da sulara gömülen Ertu¤rul F›rkateyni'nin kal›nt›lar›n›n tespiti ve su üstüne ç›kar›lmas›, daha da önemlisi, flehit olan ve kurtar›lan denizciler ile onlara yard›m eden Japon bal›kç›lar›n an›s›n›n hem Türkiye'de, hem de Japonya'da canland›r›lmas› amaçlanmaktad›r. Bu kapsamda ilk araflt›rma çal›flmalar› ve dal›fllar Türkiye'den ve dünyadan sualt› arkeolojisinin en önemli isimlerinden oluflan bir ekip taraf›ndan Ocak 2007'de Japonya'n›n Kushimoto kentinde gerçeklefltirilmifltir.

Yafll›l›k Araflt›rmalar› Merkezi (65+) fiubat 2006'da faaliyete bafllayan Yafll›l›k Araflt›rmalar› Merkezi (65+) projesiyle amac›m›z, ülkemizin yak›n gelece¤inde önemli bir sorun olarak ortaya ç›kacak yafll› nüfus konusuna bugünden dikkat çekmek ve s›k›nt›lar bafllamadan çözüm aray›fl›na girilmesine yard›mc› olmakt›r. Yafll›l›k Araflt›rmalar› Merkezi (65+), yafll›l›k dönemini yaflam›n sonu de¤il, keyifle ve planl› olarak yaflanmas› gereken bir dönem oldu¤unun alg›lat›lmas›na yönelik araflt›rma ve çal›flmalar gerçeklefltirmektedir. Merkez Mart 2007'de “Yafll›lar›n Dünyas›” isimli kalitatif ve kantitatif araflt›rman›n sonuçlar›n› kamuoyuna aç›klad›, her ay içeri¤i yenilenen yafll›lar ve yak›nlar›n›n kullanmalar›n›n amaçland›¤› Türkiye'nin ilk yafll›l›k portal› www.yaslilikrehberi.org.tr'yi kurdu.

Annual Report 2007

29

Developments in our Company

The size of our company's pension fund, in the fields of the Private Pension System and Life Insurance, reached 701,422,402 YTL in 2007, while our life actuarial mathematical provisions ascended to 475,603,882 YTL. By 31 December 2007, we were serving 222,107 private pension customers and 460,270 life insurance customers. Our company will continue its operations with the newly developed risk products and mortgage system alongside the BES over the next few years. Yap› Kredi Emeklilik has 917 employees working in its administrative and sales divisions over its wide network of 8 regional offices, 7 branches and 125 tied-agencies in Turkey. Various channels such as banks, agencies and direct sales force are used in the selling of pension plans. World experiences indicate that the most effective channels are those that involve face-to-face communication, which allow for an easier and convincing presentation of solutions in response to analysing current customer needs and future expectations.

According to the 2007 Development Report from the Pension Monitoring Center (EGM), direct sales forces constituted 65 % of distribution channels for contracts. Sales forces are considerably effective in the selling of our company's life insurance and pension plans. Our sales teams and bank resources were responsible for 75 % of participants entering the system.

Improvement Activities We work in accordance to an improvement plan to ensure a balance in our operations and operational results and optimize various tools in order to sustain this improvement approach. For instance, we gather the suggestions and criticisms of all our employees thanks to the innovation system, and carry out regular or ad-hoc evaluations. In addition to project teams, we also receive support from external consultants.

Within the context of our improvement approach, we have made changes in our sales structure and strategy, to be applied in 2008. We have also revised our company's sales structure and processes, particularly in our direct sales force that accounts for a substantial part of our private pension and life insurance sales. Furthermore, we have created a new sales infrastructure which will come into effect in 2008. The objectives of the new sales infrastructure are as follows: • Enabling our sales force to more effectively utilise their referral sources • Better analysis of customers' needs • Enhancing customer loyalty • Diversifying our employees' career paths With the activities undertaken, we aim to reach Yap› Kredi customers through our bank-based team and potential customers through our direct sales team.

30

Faaliyet Raporu 2007

Developments in our Company

Customer Satisfaction and Segmentation As part of our efforts to enhance customer satisfaction, in response to a rapidly growing number of participants and our long-term relations with participants, in 2006 we became the first Turkish company to receive a CMSAS 86:2000 (Complaints Management) certificate from the British Standards Institution (BSI). Another first was achieved in 2007, when we became the first pension company to upgrade this certificate to the ISO 10002:2004 standard (quality management - customer satisfaction - channelling information for handling complaints in companies). Our company, which attaches equal importance to both the acquisition of new customers and the persistency of current customers, expects to finalize the customer segmentation project, initiated in 2007, during the first quarter of 2008. All business processes, including new customer acquisition and services offered to current customers, will be revised according to the results of this study.

The Private Pension and Insurance Academy Established in February 2005, our Private Pension and Insurance Academy, in cooperation with Bo¤aziçi University's Lifelong Education Centre (BÜYEM) and with the support of Watson Wyatt, one of the world's leading consultancy firms, completed its third year, setting an example for both our sector as well as others, in terms of successful synergy and collaboration between the business world and universities. Up until December 2007, 66 instructors gave a total of 185,779 man hours of training in 55 different programs at Turkey's first Private Pension and Insurance Academy. In 2007, approximately 83,000 man hours of training were given, with an average of 94 hours per person.

Social Responsibility Projects With regard to corporate social responsibility, our company, which has received many national and international awards for its Safran (Saffron) Project, currently conducts two other social responsibility projects. The Frigate Ertu¤rul : A Turkish Frigate in Japan project, initiated in 2007, aims to revive the memory of the 550 martyred Turkish sailors and the Japanese fishermen who helped the survivors. The Old-Age Research Centre (+65), started in 2006, aims to change the perception of elderly in the society.

Annual Report 2007

31

In 2006 we became the first Turkish company to receive a CMSAS 86:2000 certificate from the British Standards Institution (BSI). In 2007 we became the first pension company to upgrade this certificate to the ISO 10002:2004 standard.

Saffron in Harran The Safran Project (The Preservation of Gene Sources and Reviving the Agriculture of the Saffron Plant in Our Country), launched in September 2003 in cooperation with TEMA and with the support of Harran University's Department of Agriculture, was completed in November 2006. One of the key purposes of the Safran Project was to preserve the gene sources of the saffron plant, once on the verge of extinction, and again spread the agriculture of saffron, as suggested in the project title. After the 3 year period of producing saffron bulbs and trying out new growing techniques, saffron agriculture caught the attention of many groups, especially after news articles appeared in the media. The experiences gained during this project were compiled in a book entitled 'Saffron in Harran' (Harran'da Safran Çiçekleri) which was published in December 2007. The Safran Project is one of the best known environmental projects in Turkey according to a study by GfK Türkiye in 2007.

The Frigate Ertu¤rul : A Turkish Frigate in Japan This project was initiated in December 2006, in corporation with the Institute of Nautical Archaeology based in Bodrum and with contributions from the Turkish Institute of Nautical Archaeology (TINA). The purpose of the project, expected to last 3 years, is to find and excavate the remains of the Ertu¤rul Firkateyni (Frigate), which sank off the coast of Japan in 1890. More important is the act of remembrance, in both Turkey and Japan, of the martyred sailors and the Japanese fishermen who helped the survivors. In January 2007, a team of prominent figures in the field of nautical archaeology from Turkey and other parts of the world kicked off the first research and diving activities in Kushimoto, Japan.

Old-Age Research Centre (+65): This project was launched in February 2006, and the company aims to draw attention to the imminent problems with Turkey's ageing population, offering solutions to prevent future hardships. The Old-Age Research Centre (65+) continues its studies and activities to establish old age as a time of joy to be lived through with a proper plan, not as an end of life. The centre announced the results of a qualitative and quantitative study, 'The World of the Elderly', in March 2007, and set up www.yaslilikrehberi.org.tr, a Web portal, updated on a monthly basis, for the elderly and their families.

32

Faaliyet Raporu 2007

Bölüm 2: Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar›na ‹liflkin Bilgiler Part 2: Management and Corporate Governance Procedures

Annual Report 2007

Ömer Uluç, Peyzaj, 1999, Tuval üzerine ya¤l›boya, 100 x 100 cm Yapı Kredi Koleksiyonu Ömer ULUÇ, Landspace, 1999, Oil on Canvas, 100 x 100 cm Yap› Kredi Collection

33

34

Faaliyet Raporu 2007

Yönetim Kurulu

Tayfun BAYAZIT Yönetim Kurulu Baflkan› Makine Mühendisli¤i lisans e¤itimi sonras› Columbia Üniversitesi'nden finans ve uluslararas› iliflkiler alanlar›nda yüksek lisans derecesi ald›, bankac›l›k kariyerine Citibank'ta bafllad›. Daha sonra 13 y›l Çukurova Grubu bünyesindeki Yap› Kredi'de (Genel Müdür Baflyard›mc›s› ve ‹cra Kurulu Üyesi), Interbank (Genel Müdür) ve Banque de Commerce et de Placement S.A. ‹sviçre'de (President & CEO) üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 1999 y›l›nda Do¤an Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli¤i ve D›flbank Murahhas Azal›¤›'na getirildi. Nisan 2001'de Do¤an Holding'deki görevini b›rakarak ayn› grup içinde D›flbank ‹cra Baflkanl›¤›'n› (CEO) üstlendi. 2003 y›l›nda bu göreve ilaveten D›flbank'›n Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›'na da seçildi. Temmuz 2005'te Fortis'in D›flbank'›n ço¤unluk hisselerini sat›n almas› sonras› Fortis Bank ‹cra Baflkanl›¤› (CEO) ve Fortis Yönetim Komitesi Üyeli¤i'ne getirildi. May›s 2006'da yap›lan genel kuruldan itibaren Fortis Bank'›n Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevini üstlendi. Bu görevinden 18 Nisan 2007 tarihli genel kurul sonras› ayr›ld›, 19 Nisan 2007 tarihinde Yap› ve Kredi Bankas›'nda Murahhas Üye olarak göreve bafllad›, 1 May›s 2007 tarihinde ise resmi olarak Yap› ve Kredi Bankas›'n›n Genel Müdürü olarak atand›. Ayn› dönemde Yap› Kredi bünyesinde yer alan Yap› Kredi Portföy Yönetimi, Yap› Kredi Yat›r›m Menkul De¤erler, Yap› Kredi Finansal Kiralama, Yap› Kredi Faktoring, Yap› Kredi Sigorta, Yap› Kredi Emeklilik, YKB Nederland N.V., Yap› Kredi Azerbaycan ve Yap› Kredi Moscow flirketlerinde Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevini de üstlendi. Yap› Kredi bünyesinde Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir. 19 Nisan 2007 tarihinden itibaren Yap› Kredi Emeklilik Yönetim Kurulu Baflkan›'d›r. Alessandro Maria DECIO Baflkan Vekili Commerciale L. Bocconi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra INSEAD'dan (Avrupa ‹fl ‹daresi Enstitüsü) yüksek lisans derecesi ald› ve ard›ndan Commerciale L. Bocconi Üniversitesi'nde 6 ay araflt›rma asistanl›¤› yapt›. Finans sektöründeki kariyerine IMI International flirketinde bafllad›. 1991 y›l›na kadar bu flirkette baflkan yard›mc›s› olarak çal›flt›. 1992 y›l›nda Morgan Stanley International'da, ard›ndan 1994 y›l›na kadar McKinsey'de uzman olarak çal›flt›. 1994 y›l› sonunda Avrupa ‹mar ve Kalk›nma Bankas› (EBRD) bünyesinde çal›flmaya bafllad›. Haziran 2000'de UniCredit Grubu bünyesinde Yabanc› Bankalar Stratejisi, Birleflme ve Sat›n Almalar ile Planlama ve Kontrol Grubu Baflkan› olarak göreve bafllad›. 2002 y›l› Ekim ay›nda UniCredit Grubu bünyesinde yer alan Zagrebacka Bank'›n Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baflkan Vekili olarak atand›. 2003-2005 döneminde yine grup flirketi olan Bulbank'ta Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Baflkan Vekili olarak, ard›ndan UniCredit Grubu Entegrasyon Proje Yöneticisi olarak görev yapt›. 2006 y›l› bafl›nda UniCredit Grubu Almanya Entegrasyon Proje Yöneticisi olarak, Temmuz 2006'dan Temmuz 2007'ye kadar UniCredit Grubu Entegrasyon Ofisi Baflkan Yard›mc›s› olarak görev yapt›. 26 Nisan 2007 tarihinde Yap› ve Kredi Bankas› Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atand›. Bu görevin yan› s›ra 1 Temmuz 2007 tarihinde banka bünyesinde Chief Operating Officer (COO-Uygulama Baflkan›) olarak atand›. 10 May›s 2007 tarihinden itibaren Yap› Kredi Emeklilik Yönetim Kurulu Baflkan Vekili'dir. Rüfldü SARAÇO⁄LU Üye ODTÜ Ekonomi ve ‹statistik Bölümü mezunudur. Doktora e¤itimini ABD'de, Minnesota Üniversitesi'nin Ekonomi Bölümü'nde tamamlad›. 1975-77 y›llar› aras›nda Amerikan Federal Reserve Bank bünyesindeki araflt›rma bölümünde, 1977-1979 y›llar› aras›nda ise Boston College, Massachusetts'te Ekonomi Yard›mc› Doçenti olarak çal›flt›. 1979-1984 y›llar› aras›nda Washington merkezli Uluslararas› Para Fonu'nun (IMF) ekonomist kadrosuna dahil oldu. 1984'te yurda dönerek T.C. Merkez Bankas› bünyesinde Araflt›rma, Planlama ve E¤itim Genel Müdürü olarak çal›flt›ktan sonra, 1986'dan itibaren 1,5 y›l süreyle Baflkan Yard›mc›s› ve takip eden 6 y›l boyunca Baflkan s›fat›yla görev yapt›. 1995 y›l› sonuna kadar iki y›l› aflk›n süreyle Makro Dan›flmanl›k flirketinde kurucu ortakl›k görevini sürdürdü. 1995'te siyasete at›larak ‹zmir milletvekili seçildi, 53. Hükümet'te Devlet Bakan› olarak görev yapt›. Mart 2002'de Koç Holding Finansman Grubu Baflkan›, daha sonra Bankac›l›k ve Sigorta Grubu Baflkanl›¤› görevini üstlendi. 2 Ekim 2006 tarihinde Koçbank ve Yap› ve Kredi Bankas›'n›n yasal birleflmesinde her iki bankan›n Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevini yürüttü. 2007 y›l› sonuna kadar Koç Holding bünyesinde Bankac›l›k ve Sigorta Grubu Baflkanl›¤› görevini sürdürdü. 28 Eylül 2005 tarihinden bu yana Yap› ve Kredi Bankas› Yönetim Kurulu Baflkan› olarak görev yapmaktad›r. 8 Mart 2006 tarihinden itibaren Yap› Kredi Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Annual Report 2007

35

Yönetim Kurulu

Marco CRAVARIO Üye Torino Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. London School of Economics ve INSEAD'›n (Avrupa ‹fl ‹daresi Enstitüsü) üst düzey finans e¤itim programlar›na kat›ld›. 1991-1994 y›llar› aras›nda Ernst & Young/Torino bünyesinde k›demli denetçi olarak bafllad›¤› kariyerine, 1994-1996 y›llar› aras›nda Ernst & Young/Prag'da yönetici olarak devam etti. Bunu izleyen dönemde, 2001 y›l›na dek Ernst & Young/Milano'da direktörlük görevini yürüttü. 2001 y›l›nda UniCredit Grubu'na yönetici olarak kat›ld›. 2002-2003 y›llar› aras›nda s›ras›yla Yeni Avrupa Bölümü Planlama ve Gelifltirme Yöneticisi, 2004-2005 y›llar›nda Bölüm Yöneticisi ve 2006 y›l›nda da UniCredit Tiriac Bankas› Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve Finansal ‹fllerden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevlerine getirildi. Yap› ve Kredi Bankas› bünyesinde Genel Müdür Yard›mc›s› ve Finansal Planlama, Mali ‹fller ve Kontrol Yönetim Baflkanl›¤› görevini yürütmektedir. 15 Ekim 2007 tarihinden itibaren Yap› Kredi Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi'dir. ‹. Tamer HAfi‹MO⁄LU Üye Üniversite e¤itimini ‹stanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölümü'nde tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme ‹ktisadi Enstitüsü'nde Uluslararas› ‹flletmecilik üzerine lisanüstü derecesi ald›. 1989 y›l›nda Koç Holding Planlama Koordinatörlü¤ü'nde çal›flma hayat›na bafllad›, 2004 y›l› bafl›ndan itibaren Stratejik Planlama Baflkanl›¤› görevini yürütmektedir. 7 Ekim 2005'ten itibaren Yap› Kredi Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Erhan ÖZÇEL‹K Üye Evansville Üniversitesi (ABD-Indiana) ‹flletme Bölümü'nde pazarlama üzerine ö¤renim gördü. 1988 y›l›nda Yap› Kredi bünyesinde uzman yard›mc›s› olarak bafllad›¤› ifl hayat›na 1991'den itibaren 10 y›l süreyle d›fl temsilci olarak devam etti. Bu görev kapsam›nda 1993'te atand›¤› Yap› Toko Bank'›n Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini 4 y›l sürdürdükten sonra, 1997-2000 y›llar› aras›nda Yap› Kredi Moscow'da Murahhas Aza olarak çal›flt›. 2001'den itibaren Kurumsal Bankac›l›ktan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini üstlendi. fiubat 2006'da Yap› Kredi'de D›fl ‹liflkiler ve Yurtd›fl› ‹fltirakler Yönetimi'nden, 2007'den itibaren de Özel Bankac›l›k ve Yurtd›fl› Faaliyetler Yönetimi'nden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini sürdürmektedir. 16 Nisan 2007'den itibaren Yap› Kredi Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Doç. Dr. S. Giray VEL‹O⁄LU Üye / Genel Müdür Robert Kolej Yüksek Okulu'ndan ‹nflaat Mühendisli¤i diplomas›n› 1971 y›l›nda ald›. 1973 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli¤i'nde lisansüstü ve 1976'da University of Illinois, Champaign-Urbana'da Çevre Mühendisli¤i'nde doktora çal›flmalar›n› tamamlad›. 1976 y›l›nda ODTÜ Çevre Mühendisli¤i Bölümü'nde bafllad›¤› akademik kariyerini, 1977-1982 y›llar› aras›nda Bo¤aziçi Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü'nde, 1982-1986 y›llar› aras›nda Ürdün'de Yarmouk University'de, 1986-1987 aras›nda yine Ürdün'de Jordan University of Science and Technology'de, son olarak Suudi Arabistan'da King Fahd University of Petroleum and Minerals'in ‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü'nde ö¤retim görevlisi olarak sürdürdü. 13 y›ll›k akademik kariyerinin ard›ndan, 1989 y›l›nda Risk Mühendisli¤i Müdürü göreviyle Yap› Kredi Sigorta* bünyesine kat›ld›. 1 Mart 1997 tarihinden bu yana Yap› Kredi Emeklilik** Genel Müdürlü¤ü ve Yönetim Kurulu Üyeli¤i görevini sürdürmektedir.

(*) 1943 y›l›nda Halk Sigorta ad› ile kurulan flirketin unvan› 2000 y›l›nda Yap› Kredi Sigorta A.fi. olarak de¤iflti. (**) 1991 y›l›nda Halk Yaflam Sigorta ad›yla kurulan flirketin unvan› Ekim 2000'de Yap› Kredi Yaflam, Aral›k 2002'de Yap› Kredi Emeklilik olarak de¤iflti.

36

Faaliyet Raporu 2007

Board of Directors

Tayfun BAYAZIT Chairman Following his undergraduate studies in mechanical engineering, he received his master's degree in International Business and Finance from Columbia University, he started his career at Citibank. He worked in senior executive positions in Yap› Kredi (Board Member and Senior Executive Vice President), which was a Çukurova Group company, at Interbank (CEO) and Banque de Commerce et de Placement S.A., Switzerland (President and CEO). In 1999 he was appointed to the positions of Deputy Chairman of the Board of Directors at Do¤an Holding and Executive Director at D›flbank. Foregoing his tasks at Do¤an Holding, he became the Chief Executive Officer (CEO) at D›flbank, part of the same group. In addition to this, in 2003, he was elected as the Chairman of the Board of Directors at D›flbank. In 2005, following the sale of a majority of D›flbank stocks to Fortis, he became the CEO and a member of Fortis' Governance Committee. With the board meeting of May 2006, he assumed the role of Fortis Bank's Chairman of the Board, leaving this post after the general board meeting held on 18 April 2007, and starting a new post as Executive Director of Yap› Kredi Bank on 19 April 2007. On 1 May 2007, he was officially appointed as the CEO of Yap› Kredi Bank. During the same period, he also assumed the position of Chairman of the Board of Directors for Yap› Kredi Portfolio Management, Yap› Kredi Investment Securities, Yap› Kredi Leasing, Yap› Kredi Factoring, Yap› Kredi Insurance, Yap› Kredi Emeklilik, YKB Nederland N.V., Yap› Kredi Azerbaijan and Yap› Kredi Moscow. He continues to work as Executive Officer and General Manager and has been Yap› Kredi Emeklilik's Chairman of the Board since 19 April 2007. Alessandro Maria DECIO Deputy Chairman After graduating from Commerciale L. Bocconi University, Department of Economics, he received his Master's Degree from INSEAD (the European Institute for Business Administration) and worked as a research assistant for 6 months at Commerciale L. Bocconi University. He started his career in finance at IMI International, where he worked as vice president until 1991, followed by posts as a specialist at Morgan Stanley International, in 1992, and McKinsey, until 1994, upon which he started his post at the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). In June 2000, he was appointed to the post of Group President for Foreign Banks Strategy, Mergers & Acquisitions, Planning and Control, at UniCredit. In October 2002, he took on the position of General Manager and Vice Chairman of the Board at Zagrebacka Bank, part of the UniCredit Group. Between 2003 and 2005, he worked as Executive Director and Vice Chairman of the Board at another group company, Bulbank, and as Integration Projects Manager of the UniCredit Group. He became the Germany Integration Project Manager for UniCredit at the beginning of 2006, and took on the post of Integration Office Vice President for the UniCredit Group from July 2006 to July 2007. He was appointed as an Executive Member of the Board of Directors at Yap› Kredi Bank on 26 April 2007. In addition to this, he was assigned as the Chief Operating Officer (COO) of the bank on 1 July 2007 and has been the Board of Directors Vice Chairman at Yap› Kredi Emeklilik since 10 May 2007. Rüfldü SARAÇO⁄LU Board Member He is a graduate of Middle East Technical University, department of Economics and Statistics. He completed his doctorate at Minnesota University, Department of Economics. Between 1975 and 1977 he worked at the research department of the American Federal Reserve Bank, and then as Assistant Professor at Boston College, Massachusetts, from 1977 to 1979 in department of Economics. He then joined the Washington based International Monetary Fund (IMF) as an economist between 1979-1984. Returning to Turkey in 1984 to work as the General Manager for Research, Planning and Training at the Central Bank, where, in 1986, he began his role as the Vice Chairman for one and a half years, and Chairman for the 6 following years. He worked as the founding member of Makro Consultancy company for 2 years, until the end of 1995. In 1995, he launched into politics as deputy of ‹zmir and served as the 53rd Government's Minister of State. In March 2002, he became the Financial Group President for Koç Holding, and later the Banking and Insurance Group President. Following the merger of Koçbank and Yap› Kredi Bank on 2 October 2006, he became the Chairman of the Board for both banks. He worked as Banking and Insurance Group President for Koç Holding until the end of 2007. He has also been the Chairman of the Board of Directors for Yap› Kredi Bank since 28 September 2005 and a member of the Yap› Kredi Emeklilik Board of Directors since 8 March 2006.

Annual Report 2007

37

Board of Directors

Marco CRAVARIO Board Member A graduate of Torino University, Department of Economics, he attended top level financial training programs at the London School of Economics and INSEAD (The European Institute for Business Administration) He then started his career at Ernst & Young/Torino as senior auditor, a position he held between 1991 and 1994, and continued at Ernst & Young/Prague as manager for the next two years. Following his position as director at Ernst & Young/Milan until 2001, he joined the UniCredit Group as manager. He was appointed as the Planning and Development Manager for the New Europe Division for the period 2002-2003, Divisional Manager in 2004-2005, and Member of the Board and Assistant General Manager for Financial Operations at UniCredit Tiriac Bank in 2006. He continues to work as Assistant General Manager and Director for Financial Planning, Financial Operations and Control at Yap› Kredi Bank. He has been a Board Member at Yap› Kredi Emeklilik since 15 October 2007. ‹. Tamer HAfi‹MO⁄LU Board Member A graduate from Istanbul Technical University, Department of Mechanical Engineering, he received his Master's Degree in International Business Administration from Istanbul University's Business & Economy Institute. He started his career at Koç Holding's Planning Coordination Division in 1989. He has been working as the President for Strategic Planning since the beginning of 2004 and has been a Yap› Kredi Emeklilik Board Member since 7 October 2005. Erhan ÖZÇEL‹K Board Member After studying marketing at Evansville University (Indiana, USA), Department of Business Administration, he started his career as an assistant specialist at Yap› Kredi in 1988 and worked as an overseas representative for 10 years from 1991, on within this period he was appointed to the post of Assistant General Manager of Yap› Toko Bank in 1993, where he worked for 4 years. He was employed as an Executive Director at Yap› Kredi Moscow between 1997 and 2000. Then in 2001, he took on the post of Assistant General Manager for Corporate Banking. In February 2006, he became the Assistant General Manager for Trade Finance, and Management of International Subsidiaries, and then, in 2007, Assistant General Manager for Private Banking and Trade Finance. He has been a Yap› Kredi Emeklilik Board Member since 16 April 2007. Assoc. Prof. S. Giray VEL‹O⁄LU Board Member / General Manager A graduate of Robert College, Department of Civil Engineering in 1971, he received his Master's Degree in Civil Engineering from Bo¤aziçi University and completed his doctorate in Environmental Engineering at the University of Illinois, Champaign-Urbana in 1976. He started his academic career in 1976 in Middle East Technical University, Department of Environmental Engineering, followed by Bo¤aziçi University, Department of Civil Engineering between 1977 and 1982, and then Yarmouk University, Jordan, between 1982 and 1986; followed by the Jordan University of Science and Technology from 1986 to 1987, and the Civil Engineering Department of the King Fahd University of Petroleum and Minerals, in Saudi Arabia. After an academic career spanning some 13 years, he joined Yap› Kredi Sigorta* in 1989 as the Risk Engineering Manager and has been the General Manager and a Board Member at Yap› Kredi Emeklilik** since 1 March 1997.

(*) Halk Sigorta, established in 1943, became Yap› Kredi Sigorta A.fi. in 2000 (**) Halk Yaflam Sigorta, established in 1991, became Yap› Kredi Yaflam in October 2000, and then Yap› Kredi Emeklilik in December 2002.

38

Faaliyet Raporu 2007

Denetçiler

A. Giray ÖZTOPRAK Denetçi 1966 y›l›nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 1966-1975 y›llar› aras›nda Maliye Bakanl›¤› Teftifl Kurulu'nda görev ald›; 1975 y›l›nda Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yard›mc›l›¤›'na yükseldi. 1976 y›l›ndan itibaren çeflitli flirketlerde mali ifller koordinatörü ve genel müdür olarak görev yapt›. 1997-2000 döneminde Baflaran Nas Yeminli Mali Müflavirlik (PriceWaterhouseCoopers) flirketinde partner (ortak) olarak hizmet verdi. 2000 y›l›ndan itibaren serbest yeminli mali müflavir olarak meslek hayat›na devam etmektedir. M. Erkan ÖZDEM‹R Denetçi 1989 y›l›nda ODTÜ ‹ktisat Bölümü'nden mezun oldu. Nisan 1994 - A¤ustos 2001 döneminde Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) - Bankalar Yeminli Murak›plar› Kurulu Baflkanl›¤›'nda Bankalar Yeminli Murak›b› olarak görev yapt›. 2001 y›l› A¤ustos ay›nda Koç Holding'de göreve bafllam›fl olup Koç Holding - Denetim Grubu Baflkanl›¤›'nda Denetim Koordinatörü olarak çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Ekin Arca KIRELL‹ ‹ç Denetim Yöneticisi 1998 y›l›nda Koç Üniversitesi ‹flletme Bölümü'nden mezun oldu. 2003-2004 y›llar›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi ve L'Université de Louis Pasteur-Strasbourg'da dönüflümlü olarak gerçeklefltirilen ESST Master program›n› tamamlad›. Çal›flma hayat›na 1998'de Osmanl› Bankas›'nda yat›r›m uzman› olarak bafllad›. 2000-2003 y›llar› aras›nda Ernst & Young'da k›demli denetçi olarak çal›flt›. Ekim 2004 tarihinden itibaren Yap› Kredi Emeklilik ‹ç Denetim Bölümü'nde çal›flmaya bafllam›fl olup Yap› Kredi Emeklilik'te ‹ç Denetim'den Sorumlu Müdür olarak görevine devam etmektedir.

Annual Report 2007

39

Auditors

A. Giray ÖZTOPRAK Auditor A graduate of Ankara University, Department of Political Science, Finance and Economics in 1966, he was part of the Ministry of Finance Audit Committee between 1966 and 1975. He got promoted to the post of Deputy General Manager for Budget and Financial Control in 1975 and worked as financial affairs coordinator and general manager in various companies after 1976. Between 1997 and 2000, he worked as partner at Baflaran Nas Yeminli Mali Müflavirlik (PricewaterhouseCoopers) and has been working as a chartered accountant since 2000. M. Erkan ÖZDEM‹R Auditor A graduate of Middle East Technical University, Department of Economics, in 1989, he worked as a Sworn Bank Auditor for the Sworn Bank Auditors division at the Banking Regulation and Supervision Agency (BDDK) between April 1994 and August 2001. He started his career at Koç Holding in August 2001 and currently is the Auditing Coordinator for Koç Holding's Auditing Group. Ekin Arca KIRELL‹ Internal Auditing Manager A graduate of Koç University, Department of Business Administration, in 1998, she completed the ESST Master Program, offered alternately at Istanbul Technical University and L'Université de Louis Pasteur, Strasbourg, in 2003-2004. She kicked off her career in 1998 as an investment specialist at Osmanl› Bank and worked as senior auditor at Ernst & Young in 2002 and 2003. She has been working in Yap› Kredi Emeklilik's Internal Auditing Department since October 2004 and currently is the Director of Internal Auditing.

40

Faaliyet Raporu 2007

Genel Müdür ve Genel Müdür Yard›mc›lar›

Doç. Dr. S. Giray VEL‹O⁄LU Genel Müdür Robert Kolej Yüksek Okulu'ndan ‹nflaat Mühendisli¤i diplomas›n› 1971 y›l›nda ald›. 1973 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli¤i'nde lisans üstü ve 1976'da University of Illinois, Champaign-Urbana'da Çevre Mühendisli¤i'nde doktora çal›flmalar›n› tamamlad›. 1976 y›l›nda ODTÜ Çevre Mühendisli¤i Bölümü'nde bafllad›¤› akademik kariyerini, 1977-1982 y›llar› aras›nda Bo¤aziçi Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü'nde, 1982-1986 y›llar› aras›nda Ürdün'deki Yarmouk University'de, 1986-1987 aras›nda yine Ürdün'deki Jordan University of Science and Technology'de, son olarak Suudi Arabistan'daki King Fahd University of Petroleum and Minerals'in ‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü'nde ö¤retim görevlisi olarak sürdürdü. 13 y›ll›k akademik kariyerinin ard›ndan, 1989 y›l›nda Risk Mühendisli¤i Müdürü göreviyle Yap› Kredi Sigorta* bünyesine kat›ld›. 1 Mart 1997 tarihinden bu yana Yap› Kredi Emeklilik** Genel Müdürlü¤ü görevini sürdürmektedir. Turgut POLAT Genel Müdür Yard›mc›s› Marmara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹flletme Bölümü'nden 1977 y›l›nda mezun oldu. 1973-1977 y›llar› aras›nda kamuda görev yapt›. 1977-1978'de Aksu Grubu'nda, 1978-1979'da Etibank'ta, 1981-1990 y›llar› aras›nda Koç Grubu bünyesinde çeflitli flirketlerde çal›flt›. 1990 y›l›nda Yap› Kredi Sigorta'da* göreve bafllad›. 1994 y›l›ndan bu yana Yap› Kredi Emeklilik** Genel Müdür Yard›mc›s› olarak görevini sürdürmektedir. Acenteler, Hukuk, ‹nsan Kaynaklar› ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden sorumludur. Umur ÇULLU Genel Müdür Yard›mc›s› ODTÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli¤i'nden 1984 y›l›nda mezun oldu. 1985 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme ‹ktisad› Enstitüsü Uluslararas› ‹flletmecilik Sertifikasyon Program›'n› tamamlad›. Meslek hayat›na 1985 y›l›nda Ekinciler Holding bünyesinde bafllad›, 1990 y›l›nda Ekinciler Holding'teki görevini b›rakarak Yap› Kredi Sigorta* bünyesine kat›ld›. 1997 y›l›ndan itibaren Yap› Kredi Emeklilik'te** Genel Müdür Yard›mc›s› olarak görevini sürdürmektedir. Bilgi Teknolojileri Grubu ile Müflteri Hizmetleri ve Sözleflme Kabul bölümlerinden sorumludur. Dr. S.Bülent ER‹fi Genel Müdür Yard›mc›s› ‹stanbul Teknik Üniversitesi ‹flletme Fakültesi ‹flletme Mühendisli¤i Bölümü'nden 1989 y›l›nda mezun oldu. 1992 y›l›nda yüksek lisans›n› Marmara Üniversitesi Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Enstitüsü'nde yapt›. 2004 y›l›nda ayn› üniversitenin Mühendislik Fakültesi'nin Endüstri Mühendisli¤i Bölümü'nde doktoras›n› tamamlad›. Meslek hayat›na 1990 y›l›nda Yap› Kredi Sigorta'da* bafllad›, Ekim 2003 tarihinden itibaren Yap› Kredi Emeklilik** Genel Müdür Yard›mc›s› olarak görevini sürdürmektedir. Araflt›rma Gelifltirme, Aktüerya, Pazarlama, Kurumsal ‹letiflim, Sat›fl Destek ve E¤itim bölümlerinden sorumludur. U¤ur TOZfiEKERL‹ Genel Müdür Yard›mc›s› ODTÜ Petrol Mühendisli¤i Bölümü'nden 1987 y›l›nda mezun oldu. Yüksek lisans›n› 1994 y›l›nda Bilkent Üniversitesi'nin ‹flletme Fakültesi'nde tamamlad›. 1988-1992 y›llar›nda çeflitli flirketlerde mühendis olarak görev yapt›ktan sonra 1993-1994 y›llar›nda Araflt›rma Asistan› olarak Bilkent Üniversitesi'nde, 1994-1997 y›llar›nda USAfi Yiyecek Hizmetleri'nde ve 1997-2000 y›llar›nda Commercial Union Hayat Sigorta flirketinde görev yapt›. 2000 y›l›nda bünyesine kat›ld›¤› Yap› Kredi Emeklilik'te** 2002 y›l›ndan bu yana Genel Müdür Yard›mc›s› görevini sürdürmektedir. Bireysel ve Kurumsal Sat›fl bölümlerinden sorumludur. Taylan TÜRKÖLMEZ Genel Müdür Yard›mc›s› Bo¤aziçi Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü'nden 1991 y›l›nda mezun oldu. Yüksek lisans›n› 1994 y›l›nda Marmara Üniversitesi Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Enstitüsü'nde tamamlad›. Meslek hayat›na 1991 y›l›nda Yap› Kredi Emeklilik'te** bafllad›. Mart 2006'dan itibaren Yap› Kredi Emeklilik Genel Müdürü Yard›mc›s› olarak görev yapmaktad›r. Sorumluluk alanlar› Bütçe Planlama ve Kontrol, Fon Yönetimi, Mali ‹fller ve Risk Yönetimi'dir.

(*) 1943 y›l›nda Halk Sigorta ad›yla kurulan flirketin unvan› 2000 y›l›nda Yap› Kredi Sigorta A.fi. olarak de¤iflti. (**)1991 y›l›nda Halk Yaflam Sigorta ad›yla kurulan flirketin unvan› Ekim 2000'de Yap› Kredi Yaflam, Aral›k 2002'de Yap› Kredi Emeklilik olarak de¤iflti.

Annual Report 2007

41

General Manager and Assistant General Managers

Assoc. Prof. S. Giray VEL‹O⁄LU Board Member / General Manager A graduate of Robert College, Department of Civil Engineering in 1971, he received his Master's Degree in Civil Engineering from Bo¤aziçi University and completed his doctorate in Environmental Engineering at the University of Illinois, Champaign-Urbana in 1976. He started his academic career in 1976 in Middle East Technical University, Department of Environmental Engineering, followed by Bo¤aziçi University, Department of Civil Engineering between 1977 and 1982, and then Yarmouk University, Jordan, between 1982 and 1986; followed by the Jordan University of Science and Technology from 1986 to 1987, and the Civil Engineering Department of the King Fahd University of Petroleum and Minerals, in Saudi Arabia. After an academic career spanning some 13 years, he joined Yap› Kredi Sigorta* in 1989 as the Risk Engineering Manager and has been the General Manager and a Board Member at Yap› Kredi Emeklilik** since 1 March 1997. Turgut POLAT Assistant General Manager A graduate of Marmara University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, in 1977, he worked in the public sector between 1973 and 1977, followed by the Aksu Group between 1977-1978, Etibank between 1978-1979 and various other companies in the Koç Group between 1981-1990. He started working at Yap› Kredi Sigorta* in 1990. He has been Assistant General Manager at Yap› Kredi Emeklilik** since 1994, and is currently in charge of the Tied-Agencies, Legal Affaires, Human Resources and Administrative Affairs departments. Umur ÇULLU Assistant General Manager A graduate of Middle East Technical University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering in 1984, he completed an International Business Administration Certification Program at Istanbul University, Institute of Business Administration in 1985. He started his career at Ekinciler Holding in 1985. In 1990, he left his post at Ekinciler Holding and went on to join Yap› Kredi Sigorta.* He has been Assistant General Manager at Yap› Kredi Emeklilik** since 1997, and is in charge of the Information Technologies Group as well as the Customer Services and Underwriting Department. Dr. S.Bülent ER‹fi Assistant General Manager A graduate of Istanbul Technical University, Faculty of Business Administration, Department of Business Administration Engineering, in 1989, he completed his Master's Degree at Marmara University, Banking and Insurance Institute in 1992. In 2004, he received his doctorate from the same university's Department of Industrial Engineering. He started his career at Yap› Kredi Sigorta* in 1990 and has been working as Assistant General Manager at Yap› Kredi Emeklilik** since October 2003, where he is in charge of the Research and Development, Actuary, Marketing, Corporate Communications, Sales Support and Training departments.. U¤ur TOZfiEKERL‹ Assistant General Manager A graduate of Middle East Technical University, Department of Petroleum Engineering, in 1987, he completed his Master's Degree at Bilkent University, Faculty of Business Administration, in 1994. He worked as an engineer in several companies between 1988 and 1992, followed by Bilkent University in 1993-1994 as a Research Assistant, at USAfi Catering Services between 1994-1997, and then at Commercial Union Hayat Sigorta between 1997-2000. He joined Yap› Kredi Emeklilik** in 2000, where he continues to work as Assistant General Manager in charge of the Private and Corporate Sales departments. Taylan TÜRKÖLMEZ Assistant General Manager A graduate of Bo¤aziçi University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and International Relations in 1991, he completed his Master's Degree at Marmara University's Banking and Insurance Institute in 1994. He started his career at Yap› Kredi Emeklilik in 1991 where he has been working as Assistant General Manager since March 2006, in charge of the Budget Planning and Control, Fund Management, Financial Operations and Risk Management departments.

(*) Halk Sigorta, established in 1943, became Yap› Kredi Sigorta A.fi. in 2000 (**) Halk Yaflam Sigorta, established in 1991, became Yap› Kredi Yaflam in October 2000, and Yap› Kredi Emeklilik in December 2002.

42

Faaliyet Raporu 2007

‹nsan Kaynaklar› Politikam›z ve Uygulamalar›m›z

fiirketimiz, günümüzün rekabetçi ortam›nda sürekli baflar› kazanman›n önemli bir yolunun nitelikli çal›flanlar oldu¤una inan›r. Bu amaçla, bir yandan hedef ve stratejilerimiz do¤rultusunda, özgüveni ve katma de¤eri yüksek, üstün ifl ahlak›na sahip, potansiyel sahibi insan gücü istihdam›n› gerçeklefltirirken, öte yandan da bu gücü en verimli flekilde de¤erlendirmek için tüm çal›flanlar›n›, kariyerlerinin her aflamas›nda e¤itimlerle destekler. Bo¤aziçi Üniversitesi Yaflamboyu E¤itim Merkezi ve Watson Wyatt iflbirli¤i ile sektörümüzde bir ilk olan Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademimiz de bu amaçla kurulmufltur. Akademimiz, çal›flanlar›m›z›n yetkinliklerinin art›r›larak yüksek performans sergilemelerine temel oluflturan, bitmeyen bir e¤itim süreci sunmaktad›r. Geliflimi teflvik eden kurum kültürünün yaratt›¤› pozitif bir ifl ortam›nda, çal›flan memnuniyetine ve bireysel farkl›l›klara verdi¤i önemle bireysel emeklilik, hatta tüm finans sektörü içinde farkl›l›¤›n› ortaya koyan fiirketimiz, her konuda öncelikle tercih edilen, “ilk”lerin yarat›c›s›, yenilikçi bir fiirket olma konumunu giderek pekifltirmeyi kendisine amaç edinmifltir. Çal›flanlar›m›z›n yafl ortalamas› 28,51, k›dem ortalamas› ise 3 y›l 6 ayd›r. ‹fle Al›m ve Kariyer fiirketimizin strateji ve hedefleriyle ba¤lant›l› olarak yeni bir pozisyon için ifle al›m ihtiyac› do¤du¤unda, ifl tan›m› ve iflin gerektirdi¤i yetkinlikler dikkate al›narak iç ve d›fl kaynaklar de¤erlendirilir. Aranan pozisyonlarla ilgili detayl› bilgiler web sitemiz, internet ifle al›m siteleri ve gazete ilanlar› yoluyla duyurulur. fiirketimizde idari ve sat›fl kadrolar›nda kariyer yolu “‹fl Yönetimi” ve “‹nsan Yönetimi” olarak ayr›lmaktad›r. Çal›flanlar›m›z›n kariyer geliflimi, fiirketimizin ve çal›flanlar›m›z›n ortak sorumlulu¤undad›r. Bu konuda, çal›flanlar›m›z›n performans ve motivasyonlar›n› art›r›c› koflullar sa¤lanmas›, fiirketimizin önemli hedefleri aras›ndad›r. Ücretlendirme Yap› Kredi Emeklilik ailesine kat›lan bir çal›flan›n bafllang›ç ücreti fiirketimizin genel politikas› çerçevesinde, iflin tan›m›, kiflinin yetkinlikleri ile deneyimi ve ö¤renim durumu dikkate al›narak belirlenir. Sat›fl ekibimizde görev yapan çal›flanlar›m›z, baz maafl›n yan› s›ra, sat›fl performanslar›na göre prime ve sat›fl yönetimince dönemsel olarak belirlenerek duyurulan ödüllere hak kazan›rlar. Benzer flekilde Ça¤r› Merkezi çal›flanlar›m›z da baz maafla ek olarak Müflteri Hizmetleri bölümü yönetimi taraf›ndan belirlenen performans kriterleri çerçevesinde duyurulan ödüllere hak kazan›rlar. Ek Olanaklar Tüm çal›flanlar›m›za iflveren katk›l› grup emeklilik plan›, grup hayat sigortas› ile efl ve çocuklar› da kapsayan özel sa¤l›k sigortas› sunulmaktad›r. Genel Müdürlük ve baz› bölgelerdeki çal›flanlar›m›z servis kullanabilmektedir. Genel Müdürlük çal›flanlar›m›za ö¤le yeme¤i, bölge çal›flanlar›m›za da yemek fifli verilmektedir. Tüm çal›flanlar›m›z Koç Ailem üyesi olabilmektedir.

Annual Report 2007

43

Our Human Resources Policy and Procedures

We believe that qualified employees are an important component of sustainable success in today's competitive environment. Thus while, in line with both our targets and strategies, we recruit individuals displaying a high level of confidence and added value, superior work ethics and a potential to develop, at the same time we support all our employees with training at all stages of their career in order to optimize their potential strengths. This is why we established our Private Pension and Insurance Academy, in cooperation with Bo¤aziçi University's Lifelong Education Center and Watson Wyatt. Our academy's continuous educational process serves to improve our employees' competencies and help them achieve higher levels of performance. In a positive work environment, created by a corporate culture that encourages improvement, we set ourselves apart in the private pension system - in fact in the whole financial industry - with the importance we attach to employee satisfaction and individuality. We strive to be the customers' first choice and consolidate our position as an innovative company. The average age of our employees is 28.51 with an average seniority of 3 years and 6 months. Recruitment and Careers When there is a need for recruitment in line with our company's strategy and targets, we evaluate internal and external resources, considering the job description as well as the skills and competencies the job requires. Details about positions are announced through our web site, online recruitment pages and newspaper advertisements. The career paths for administrative and sales personnel are divided into two groups: 'Business Management' and 'Human Resources Management'. The development of our employees' careers is the joint responsibility of both our company and our employees. Providing ideal conditions to improve our employees' performance and motivation is among our main targets. Remuneration The initial remuneration of a new employee at Yap› Kredi Emeklilik is determined by our general policy according to job description, skills and competencies, experience, and level of education. In addition to basic salary, sales force employees are entitled to premiums, based on their sales performance, as well as rewards, determined and announced periodically by sales management. Similarly, our Call Center employees are entitled to rewards, in addition to basic salary, according to the criteria determined by the Customer Services department. Benefits All our employees are offered an employees' pension plan, private health insurance that also covers spouses and children, and group life insurance. The employees working in the Head Quarter and some regional offices can take advantage of our shuttle bus transport. Our employees in the Head Quarter are provided with lunch, while regional employees receive food coupons. All our employees have the opportunity to become a member of Koç Ailem.

44

Faaliyet Raporu 2007

fiirketin Dahil Oldu¤u Risk Grubu ile Yapt›¤› ‹fllere ‹liflkin Bilgiler

Ortaklar, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerle yap›lan sat›fl ve al›fllar (Toplam tutar içindeki pay› % 20'yi aflanlar ayr›ca gösterilecektir):

1 Ocak 2007 - 31 Aral›k 2007 Sat›c›lar Al›c›lar a) Ortaklar Yap› Kredi Sigorta A.fi. Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Yap› Kredi Faktoring A.fi. Yap› Kredi Yat›r›m A.fi. b) ‹fltirakler Emeklilik Gözetim Merkezi A.fi. Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O. Toplam

1 Ocak 2006 - 31 Aral›k 2006 Sat›c›lar Al›c›lar

899.063 24.811.399 10.044 18.790

2.101.679 8.447.561 -

545.867 17.791.958 6.095 3.837

1.533.878 6.980.294 -

25.739.296

423.510 10.972.750

6.574 18.354.331

368.681 8.882.853

fiirketimiz yukar›daki tabloda gösterilen ifllemler d›fl›nda, 1 May›s 2007 tarihi itibariyle, bilanço kay›tl› de¤eri 1.461.962 YTL olan Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi. hisselerini, bir ba¤›ms›z de¤erleme kuruluflu taraf›ndan yap›lan de¤erleme çal›flmas› sonucunda belirlenen de¤er olan 19.521.380 ABD dolar› karfl›l›¤› 26.562.742 YTL bedelle ve bilançoda kay›tl› de¤eri 1.106.927 YTL olan Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O. hisselerini ‹MKB'de oluflan 15 günlük a¤›rl›kl› ortalama fiyat›n› kullanarak 1.088.563 YTL bedelle Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’ye satm›fl bulunmaktad›r. Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi.'nin sat›fl› sonucunda oluflan 25.100.780 YTL kazanc›n 18.825.585 YTL'lik k›sm› Özsermaye alt›nda Özel Fonlar hesap kalemi alt›nda, 6.275.195 YTL'lik k›sm› ise gelir tablosunda muhasebelefltirilmifltir. Ortaklar, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerden al›nan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki paylar› % 20'yi aflanlar ayr›ca gösterilecektir.):

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Yap› Kredi Sigorta A.fi.

1 Ocak 2007 - 31 Aral›k 2007 Ödenen Al›nan Kira Bedeli Kira Bedeli 216.814 104.733 494.108

1 Ocak 2006 - 31 Aral›k 2006 Ödenen Al›nan Kira Bedeli Kira Bedeli 235.662 61.450 588.478

Annual Report 2007

45

Our Company's Risk Group and Related Activities

Buying and selling activities with partners, subsidiaries and affiliates (Those exceeding 20 % of the total amount will be shown separately) : 1 January 2007 - 31 December 2007 Sellings Buyings a) Partners Yap› Kredi Sigorta A.fi. Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Yap› Kredi Faktoring A.fi. Yap› Kredi Yat›r›m A.fi. b) Subsidiaries Emeklilik Gözetim Merkezi A.fi. Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O. Total

1 January 2006 - 31 December 2006 Sellings Buyings

899,063 24,811,399 10,044 18,790

2,101,679 8,447,561 -

545,867 17,791,958 6,095 3,837

1,533,878 6,980,294 -

25,739,296

423,510 10,972,750

6,574 18,354,331

368,681 8,882,853

In addition to the transactions shown in the table above, on 1 May 2007, our company sold its Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi. stocks with a registered balance sheet value of YTL 1,461,962 for USD 19,521,380, equivalent to YTL 26,562,742, after an evaluation by an independent assessment company; and also sold its Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O. stocks with a registered balance sheet value of YTL 1,106,927, for YTL 1,088,563, based on the 15-day weighted average value incurred at the Istanbul Stock Exchange, to Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. YTL 18,825,585 of the total profit of YTL 25,100,780 made from the sale of Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi. was accounted for under the Capital in the Private Funds bookkeeping heading, and the remaining YTL 6,275,195 appeared in the income statement. Rent, interest etc. received from and paid to partners, subsidiaries and affiliates (Those exceeding 20 % of the total amount will be shown separately)

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Yap› Kredi Sigorta A.fi.

1 January 2007 - 31 December 2007 Rent Paid Rent Received 216,814 104,733 494,108

1 January 2006 - 31 December 2006 Rent Paid Rent Received 235,662 61,450 588,478

46

Faaliyet Raporu 2007

Uygulanan Risk Yönetimi Politikalar›na ‹liflkin Bilgiler

fiirketimiz Yap› Kredi Emeklilik A.fi. genel olarak ba¤l› oldu¤u Koç Finansal Hizmetler'in Risk Yönetimi politikas›n› benimsemifltir. fiirketimiz nezdinde Risk Yönetimi Bölümü bulunmaktad›r. Yap› Kredi Emeklilik 2006 y›l› Mart ay›ndan itibaren risk yönetim çal›flmalar›n› yürütmektedir. Risk Yönetimi'nin temel hedefi fiirket’in bütün faaliyetlerinde maksimum sürdürülebilir de¤erin yarat›lmas›n› ve organizasyonu etkileyebilecek bütün faktörlerin olumlu ve olumsuz potansiyel e¤ilimlerinin anlafl›lmas›n› sa¤lamakt›r. Risk Yönetimi Bölümünün faaliyetleri üç bafll›k alt›nda özetlenebilir: Operasyonel Risk : Koç Finansal Hizmetler Operasyonel Risk Yönetimi (KFH ORY) taraf›ndan haz›rlanan yönetmelikte belirlenen esaslar ve politikalar Yönetim Kurulumuzca kabul edilmifltir ve bu yönetmeli¤e uygun flekilde hareket edilmektedir. Her ay operasyonel kayba yol açm›fl veriler departman baz›nda toplan›r ve analizi yap›l›r. Bu veriler, ileride uygulamaya geçilecek Solvency II kurallar› gere¤i 'Risk Bazl› Sermaye Yeterlili¤i' hesaplamalar› için de, ölçme ve senaryo analizleri ile kullan›lacak modellemelerde temel datalar niteli¤ini tafl›yabilecektir. Ayr›ca, Basel II standartlar›nda belirtilen yöntemlerle sermaye hesaplamas› için Yap› ve Kredi Bankas› ve ifltiraklerinin veri tabanlar›nda haz›r bulunan son üç y›la ait operasyonel kayba yol açm›fl ve yol açabilecek verilere ek olarak Yap› ve Kredi Bankas›'na konsolide olacak flekilde data toplanmas› çal›flmalar›na 2007 y›l›nda da devam edilmifltir. Piyasa Riski : Piyasa Riski faaliyetleri aras›nda, faiz, döviz kuru ve hisse senedi fiyatlar›ndaki de¤iflimlerin fiirket'in al›m-sat›m portföyüne etkilerinin ölçümü, risk yönetimi politikalar›nda belirtilmifl olan risk limitlerinin takibi ve sonuçlar›n üst yönetime ve ilgili birimlere raporlanmas› yer almaktad›r. Piyasa riskinin ölçümü, riske maruz de¤er, stres testi, senaryo ve duyarl›l›k analizleri ile yap›lmaktad›r. fiirketimiz Koç Finansal Hizmetler uygulamalar›n› takip etmekte, konsolide olmakta ve Koç Finansal Hizmetler Risk Yönetimi'ne rapor etmektedir. Piyasa riski politikalar›nda maruz kal›nan risklerin baz›nda, risk limitleri belirlemifltir. fiirketimiz belirlenen limitler dahilinde hareket etmifl ve portföyündeki riskleri yönetmifltir. Projeler : Risk Yönetimi Bölümü'nün önemli bir görevi de bütçelenen ve hedeflenen projeleri hayat geçirmektir. 2007 y›l›nda Koç Grubu'nun en genifl tabanl› e-dönüflüm projelerinden biri olan E-Risk Projesi'ne dahil olunmufltur. E-Risk projesi Finansal Risk k›sm›nda Koç Grubu'nun stratejik anlamda kümülatif, sektörel ve co¤rafi bazda takip etmesi gereken; sermayedarlar›n›n tafl›d›¤› piyasa ve kredi riskleri konusunda flirketleri bilgilendiren ve günlük takibinin müflteri bazl› ve intranet ortam›nda paylafl›lmas› sa¤layan bir uygulama haz›rlanm›flt›r. fiirketimize ait veriler ortak eriflim alan›nda yer almaktad›r. Çal›fl›lmaya bafllanan bir di¤er proje de ‹fl Süreklili¤i Plan›'d›r. Acil ve beklenmedik durum plan çal›flmalar›n›n 2008'de tamamlanmas› hedeflenmektedir.

Annual Report 2007

47

Applied Risk Management Policies

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. has mainly adopted the Risk Management policy of Koç Financial Services. There is a Risk Management Department currently operating in our company. Yap› Kredi Emeklilik has been conducting risk management activities since March 2006. The main objective of Risk Management is to create the maximum sustainable value in all corporate operations and provide a clear understanding of all the positive and negative factors that might potentially affect the organization. The operations of the Risk Management Department can be divided into 3 groups: Operational Risk : Our Board of Directors has approved the provision and policies of the regulations prepared by Koç Financial Services Operational Risk Management (KFH ORY). Our company operates according to these regulations. Every month, data that has caused operational loss is collected on a departmental basis and then analysed. This data will be used for “Risk-Based Capital Adequacy” calculations in the future as per the Solvency II, and also as the basic data of the models for measuring and scenario analysis purposes. In addition to the last 3 years’ data currently available at Yap› Kredi Bank and its subsidiaries, which have caused or might cause operational losses, we continued to collect data in 2007 for capital adequacy calculation, using the methods stated in Basel II, in a way that can be consolidated in Yap› Kredi Bank. Market Risk : Market risk operations include assessing the impact of changes in interest, foreign currency and stock prices on the Company's trading portfolio; monitoring risk limits stated in risk management policies, and reporting results to top management. The assessment of market risk is performed through value at risk, stress tests, scenario and sensitivity analysis. Our company follows the procedures of Koç Financial Services, consolidating and reporting to Koç Financial Services Risk Management. Based on the risks in market risk policies, some risk limits have already been determined. Our company has operated around these risks and managed the risks in its portfolio. Projects : Another important role of the Risk Management Department is to execute targeted and budgeted projects. In 2007, we initiated the E-Risk Project, one of the most expansive E-Conversion projects at the Koç Group. Within the Financial Risk component of the E-Risk Project, we prepared a procedure that the Koç Group must follow strategically on a cumulative, sectoral and geographical basis, that informs companies of the market and credit risks their shareholders carry and that enables the sharing of daily monitoring in a customer-based fashion and via the Intranet. Our company's data is available in the shared access area. Another project we are currently working on is the Business Continuity Plan for which we are expecting to complete the emergency plans for in 2008.

48

Faaliyet Raporu 2007

‹ç Denetim Faaliyeti Hakk›nda Bilgiler

Yap› Kredi Emeklilik A.fi.'nin ‹ç Denetim faaliyetleri ‹ç Denetim Birimi taraf›ndan yerine getirilmektedir. 2007 sonu itibariyle bir Grup Baflkan› ve bir uzmandan oluflan ‹ç Denetim Birimi, flirket organizasyon yap›s›nda Yönetim Kurulu'na ba¤l› bir birim olarak yap›lanm›flt›r. Denetim faaliyetleri, risk bazl› bir yaklafl›mla oluflturulan, ‹ç Denetim Yönetimi Baflkan› taraf›ndan haz›rlanan ve Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan y›ll›k Denetim Plan›'na göre gerçeklefltirilir. ‹ç Denetim Birimi, Denetim Plan› kapsam›nda ola¤an, süreç ve takip denetimleri ile bunlara ek olarak soruflturmalar› yürütmektedir. ‹ç Denetim Birimi, Yönetim Kurulu üyelerinin de kat›l›m›yla toplanan Denetim Komitesi arac›l›¤›yla rapor dönemi süresince ortaya ç›kan önemli olaylar› ve denetim faaliyetlerini alt› ayda bir do¤rudan Yönetim Kurulu'na sunmaktad›r. ‹ç Denetim Birimi'nin çal›flmalar›n›n amac› Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Genel Müdürlü¤ü ile Bölge Müdürlükleri'nde yürütülen sigortac›l›k ve emeklilik faaliyetlerinin yönetsel ve mali ifllemlerin yürürlükteki mevzuata, flirket prosedürlerine uygunluklar›n› kontrol etmek; risklere maruz kalan alanlar› belirleyerek iç kontrol sisteminin ve ifl süreçlerinin yeterlili¤ini ve etkinli¤ini izleyerek risklerin giderilmesine yönelik önerilerde bulunmakt›r.

Sermaye Yeterlili¤i

19 Ocak 2008 tarihinde yay›mlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketleri'nin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin Yönetmelik uyar›nca, flirketler için gerekli özsermaye tutar› yönetmelikte belirtilen birinci ve ikinci yöntemlerden büyük olan de¤er üzerinden hesaplanmaktad›r. 31.12.2007 tarihinde fiirketimiz için gerekli özsermaye miktar› 32.570.698 YTL olup fiirketimizin 96.582.648 YTL olan özkaynaklar› bu tutar›n karfl›lanmas› için yeterlidir.

Annual Report 2007

49

Internal Audit

The Internal Audit Department, which is consisted of a Group Head and a specialist by the end of 2007, and is structured as a department reporting to the Board of Directors, carries out the internal auditing of Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Auditing activities are run according to the Audit Plan created on a risk-based approach, prepared by the Internal Audit Manager and approved by the Administrative Board. The Internal Audit Department conducts routine audits, process and monitoring audits as well as additional investigations. The department reports important events within the reporting period and auditing activities directly to the Board of Directors every six months through the Audit Committee, with the participation of Board Members. The purpose of the Internal Audit Department is to ensure the compliance of administrative and financial aspects of insurance and pension activities undertaken at Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Head Quarter and regional offices with the regularions and company procedures in effect, to assess any risky areas, to monitor the adequacy and effectiveness of the internal audit system and business processes, and to offer solutions regarding the avoidance of risks.

Capital Adequacy

According to the Regulation on the Measurement and Assessment of Capital Adequacy Requirements of Insurance, Reinsurance and Pension Companies, published on 19 January 2008, the calculation of the required amount of capital is based on the larger value obtained from the first and second methods as stated in the Regulation. The required amount of capital for our company stood at YTL 32,570,698 on 31.12.2007. Our company's capital of YTL 96,582,648 covers this amount.

50

Faaliyet Raporu 2007

Bölüm 3: Teknik Sonuçlar Part 3: Technical Results

Annual Report 2007

Ferruh Bafla¤a, Düzenleme, 1999, Tuval üzerine ya¤l›boya, 150 x 170 cm Yapı Kredi Koleksiyonu Ferruh Bafla¤a, Composition, 1999, Oil on Canvas, 150 x 170 cm Yap› Kredi Collection

51

52

Faaliyet Raporu 2007

Prim ve Katk› Pay› Üretimi (Milyon YTL) Premium and Contribution (Million YTL) 400 350 300 250

278,014 207,56

200

128,50 150

51,94

1,54

100 50

111,84 119,82

120,32

116,48

2003

2004

2005

98,6

0

Bireysel Emeklilik Katk› Pay› Üretimi Yaflam Sigortas› Prim Üretimi 2007 y›l›nda yaflam sigortalar›nda 98,6 milyon YTL tutar›nda prim üretimi, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 278,01 milyon YTL katk› pay› üretimi gerçekleflmifltir.

2006

2007

Private Pension Contribution Life Insurance Premium Production

In 2007, our company’s life insurance premium production is YTL 98.6 million and pension contribution production is YTL 278.01 million.

Yaflam Sigortalar› Pazar Pay› Market Shares in Life Insurance Prim Üretimi Premium Production

% 6,98

Yap› Kredi Emeklilik Di¤er / Other

% 93,02

2007 y›l›nda yaflam sigortalar›nda 98,6 milyon YTL tutar›nda prim üretimi ile pazar pay›m›z % 6,98 olmufltur.

In 2007, our market share in life insurance is 6.98 % with a premium production of YTL 98.6 million.

Annual Report 2007

Yaflam Sigortalar› Müflteri Say›lar› Number of Life Insurance Customers

Bireysel Yaflam / Individual Life

% 62,24

% 37,76

2007 y›l›nda yaflam sigortal›lar›m›z›n say›s› toplam 460.270 olmufltur. Kurumsal yaflam sigortal›lar›m›z›n say›s› 286.445, bireysel yaflam sigortal›lar›m›z›n say›s› 173.825'tir.

Kurumsal Yaflam / Group Life

In 2007, the number of our total life insurance customers is 460,270, group life being 286,445 and individual life being 173,825.

Bireysel Emeklilik Sözleflme Say›lar› Number of Private Pension Contracts

% 13,36 Bireysel Emeklilik Planlar› / Individual Pension Plans Grup Emeklilik Planlar› / Group Pension Plans

% 86,63

2007 y›l›nda Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki sözleflmelerimizin say›s› toplam 251.044 olmufltur. Sözleflmelerimizin 217.487'si bireysel, 33.557'si grup emeklilik sözleflmeleridir.

In 2007, the number of our private pension contracts is 251,044 in total, 217,487 of which are individual plans and 33,557 are group plans.

53

54

Faaliyet Raporu 2007

Bireysel Emeklilik Pazar Pay› / Sözleflme Market Shares in Private Pension / Contracts

% 15,92 Yap› Kredi Emeklilik Di¤er / Other

% 84,08

2007 y›l› sonunda toplam 251.044 sözleflme ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki tüm sözleflmeler içerisinde pay›m›z % 15,92'dir.

At the end of 2007, our company’s share in total contracts signed in the Private Pension System is 15.92 %, with 251,044 contracts.

Bireysel Emeklilik Pazar Pay› / Fon Büyüklü¤ü Market Shares in Private Pension /Fund Size

% 15,34 Yap› Kredi Emeklilik

% 84,66

2007 y›l› sonu itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yönetti¤imiz fonlar›n büyüklü¤ü 701,42 milyon YTL'ye ulaflm›flt›r. Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki toplam fonlar içerisinde pay›m›z % 15,34'tür.

Di¤er / Other

The size of the funds managed by our company reached YTL 701.42 million at the end of 2007. Our company’s share in total funds managed is 15.34 %.

Annual Report 2007

Net Kâr / Zarar (Milyon YTL) Net Profit / Loss (Million YTL) 30 25

27,98

20 15 10 5

10,06

0 -3,12

-4,66 -9,03

-5 -10 2003

2004

2005

2006

2007

In 2007 our company’s net profit is YTL 27.98 million. Due to high acquisition cost including advertising expenses and infrastructural investments for the Private Pension System, our company generated loss in previous years. As it was foreseen in the Feasibility Report submitted to the Undersecretariat of Treasury in the certification phase for transformation into pension company, and started to make profit as of 2007.

2007 y›l›nda fiirketimizin net kâr› 27,98 milyon YTL olmufltur. fiirketimiz, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ilk y›llarda tan›t›m ve sat›fl giderleri ile altyap› maliyetlerinin yüksek olmas› nedeniyle, emeklilik flirketine dönüflüm sürecinde T.C.Hazine Müsteflarl›¤›'na sundu¤umuz Yap›labilirlik Raporu'nda da öngörüldü¤ü üzere geçti¤imiz y›llarda zarar etmifl, 2007 y›l› itibar›yla kâr etmeye bafllam›flt›r.

Özkaynaklar (Milyon YTL) Shareholders’ Equity (Million YTL) 100 90 80 70 60 50

96,58

40 30

59,83

54,02

2004

2005

49,02

62,54

20 10 0 2003

2007 y›l›nda fiirketimiz özkaynaklar›n›n toplam› % 97,02 artarak 96,58 milyon YTL olmufltur. Bu tutar, 2007 y›l› için cari dönemde gerçekleflen kâr› içermektedir.

2006

2007

In 2007, our company’s total shareholders’ equity is YTL 96.58 million with a 97.02 % increase. Current year’s profit is included in this amount.

55

56

Faaliyet Raporu 2007

Teknik Karfl›l›klar / Technical Reserves

700 % 0,8 600

500

% 0,6 % 0,4

% 0,4 % 0,6 % 0,3

% 0,6 % 0,5

% 0,6 % 0,7

400

300 % 98,9

% 99,0

% 98,8

% 99,1

2004

2005

2006

% 98,7

200

100

0 2003

Ödenecek Hasar Karfl›l›klar› Kazan›lmam›fl Prim Karfl›l›klar› Hayat Matematik Karfl›l›klar

2007 y›l›nda teknik karfl›l›klar % 7,9 azalarak 482,21 milyon YTL olmufltur.

2007

Outstanding Claim Reserves Unearned Premium Reserves Life Mathematical Reserves

In 2007, technical reserves decreased to YTL 482.21 million with 7.9 % reduction.

Annual Report 2007

Yaflam Sigortalar› Teknik Kârl›l›k Oranlar› Life Insurance Technical Profitability Ratios

% 40 35 30 25 20

%36,3***

15 10

%21,10

%21,40

%19,60*

2003

2004

2005

%21,60**

5 0 2006

2007

2007 y›l›nda yaflam sigortalar›nda teknik kârl›l›k oran›m›z % 36,3'tür. (*) T.C. Hazine Müsteflarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü’ne bildirilmifl olan gider paylafl›m oranlar› dikkate al›nd›¤›nda oran % 6,3 olarak gerçekleflir. (**) T.C. Hazine Müsteflarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü’ne bildirilmifl olan gider paylafl›m oranlar› dikkate al›nd›¤›nda oran % 7,4 olarak gerçekleflir. (***) T.C. Hazine Müsteflarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü’ne bildirilmifl olan gider paylafl›m oranlar› dikkate al›nd›¤›nda oran % 19,2 olarak gerçekleflir.

In 2007, our technical profitability ratio in life insurance is 36.3 %. (*) This ratio is 6.3 % with the expense proportion submitted to the General Directorate of Insurance in the Undersecretariat of Treasury. (**) This ratio is 7.4 % with the expense proportion submitted to the General Directorate of Insurance in the Undersecretariat of Treasury. (***) This ratio is 19.2 % with the expense proportion submitted to the General Directorate of Insurance in the Undersecretariat of Treasury.

57

58

Faaliyet Raporu 2007

Bölüm 4: Finansal Bilgiler

Annual Report 2007

Sali Turan, ‹simsiz, 1990, Ka¤›t üzerine kar›fl›k teknik, 50 x 70 cm Yapı Kredi Koleksiyonu Sali Turan, No Name, 1990, Various techniques on paper, 50 x 70 cm Yap› Kredi Collection

59

60

Faaliyet Raporu 2007

Denetçi Raporu

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Ola¤an Genel Kurulu'na, • Ortakl›¤›n ünvan› • Merkezi • Ç›kar›lm›fl Sermayesi • Faaliyet konusu

: YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi. : Büyükdere Caddesi Yap› Kredi Plaza A Blok Levent - ‹STANBUL : 58.000.000 YTL : Bireysel Emeklilik ve grup ve bireysel yaflam sigortalar› yapmak Ad› - Soyad› : M. Erkan Özdemir Adil G. Öztoprak

• Denetçilerin adlar› ve görev süreleri; ortak veya flirketin personeli olup olmad›klar›

Görev Süresi 01.01.2007 - 31.12.2007 01.01.2007 - 31.12.2007

Ortakl›¤› Ortak veya flirket personeli de¤ildirler.

• Kat›l›nan Yönetim Kurulu ve yap›lan Denetleme Kurulu toplant›lar› say›s›

: Yönetim Kurulu’nun y›l içerisinde yapt›¤› tüm toplant›lara ifltirak edilmifltir. Denetleme Kurulu y›l içerisinde 6 toplant› yap›p fiirket kay›tlar›n› ve faaliyetlerini gözden geçirmifltir.

• Ortakl›k hesaplar›, defter ve belgeleri üzerinde yap›lan incelemenin kapsam›, ve var›lan sonuç

: fiirketin yasal defter ve belgeleri üzerinde yap›lan incelemelerde kay›tlar›n do¤ru ve düzgün bir flekilde muhasebe ilke ve kurallar›na uygun olarak tutuldu¤u görülmüfltür.

• Türk Ticaret Kanunu’nun 353. Maddesi gere¤ince Ortakl›k Veznesi’nde yap›lan say›mlar›n say›s› ve sonuçlar›

: fiirketin nakit veznesinde y›l içerinde de¤iflik tarihlerde 5 defa say›m yap›lm›fl ve kasa mevcudu ile k›ymetli evraklar›n defter kay›tlar›na uygun ve tamam oldu¤u görülmüfltür.

• ‹ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk›nda yap›lan ifllemler

: Denetçili¤imize herhangi bir flikayet veya yolsuzluk intikal etmemifltir.

Yap› Kredi Emeklilik A.fi.’nin 01.01.2007 - 31.12.2007 dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortakl›k Ana Sözleflmesi ve di¤er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemifl bulunmaktay›z. fiirketçe düzenlenmifl bulunan 31.12.2007 tarihli Bilanço, ortakl›¤›n an›lan tarihteki gerçek mali durumunu; 2007 y›l› Gelir tablosu ise an›lan döneme ait faaliyet sonuçlar›n›, yürürlükte bulunan düzenlemelerle belirlenen ilke ve standartlara ve gerçe¤e uygun olarak ve do¤ru bir biçimde yans›tmaktad›r. 1 Ocak 2007 - 31 Aral›k 2007 dönemi bilanço ve gelir tablosunun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesini onaylar›n›za arz ederiz. 06.03.2008

Denetçi M. Erkan ÖZDEM‹R

Denetçi Adil G. ÖZTOPRAK

Annual Report 2007

61

1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEM‹NE A‹T BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Yönetim Kurulu’na, 1. Yap› Kredi Emeklilik A.fi.’nin (“fiirket”) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle haz›rlanan mali tablolar›n› denetlemifl bulunmaktay›z. Rapor konusu mali tablolar fiirket yönetiminin sorumlulu¤undad›r. Ba¤›ms›z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen mali tablolar üzerinde görüfl bildirmektir. 2. Denetim, 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu uyar›nca yürürlü¤e konulan hesap ve kay›t düzeni ile muhasebe ve ba¤›ms›z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler ba¤›ms›z denetimin, mali tablolarda önemli bir hatan›n olup olmad›¤› konusunda makul ve güvenceyi sa¤lamak üzere planlanmas›n› ve yürütülmesini gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer alan tutar ve aç›klamalara iliflkin bilgi ve verilerin test edilerek incelenmesinin ve do¤rulanmas›n›n yan› s›ra, uygulanan muhasebe standartlar›n›n ve yönetim taraf›ndan yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve mali tablolar›n bir bütün olarak sunumunun de¤erlendirilmesini içermektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas›na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz. 3. Görüflümüze göre, iliflikteki mali tablolar, bütün önemli taraflar›yla, fiirket’in 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle mali durumunu ve ayn› tarihte sona eren y›la ait faaliyet sonuçlar›n›, 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu gere¤ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar›na uygun olarak do¤ru biçimde yans›tmaktad›r.

Baflaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. a member of PricewaterhouseCoopers

Talar GÜL, SMMM Sorumlu Ortak, Bafldenetçi ‹stanbul, 6 Mart 2008

62

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇOLAR (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) VARLIKLAR

I- CAR‹ VARLIKLAR

Not

A12345B12345678C12345678910D123456789E1234567F1234G12345678-

NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ VARLIKLAR Kasa Al›nan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) Di¤er Nakit ve Nakit Benzeri Varl›klar F‹NANSAL VARLIKLAR ‹LE R‹SK‹ S‹GORTALILARA A‹T F‹NANSAL YATIRIMLAR Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varl›klar Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klar Krediler Krediler Karfl›l›¤› (-) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yat›r›mlar fiirket Hissesi Finansal Varl›klar De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) ESAS FAAL‹YETLERDEN ALACAKLAR Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl›l›¤› (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl›l›¤› (-) Sigorta ve Reasürans fiirketleri Nezdindeki Depolar Sigortal›lara Krediler (‹krazlar) Sigortal›lara Krediler (‹krazlar) Karfl›l›¤› (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan fiüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR Ortaklardan Alacaklar ‹fltiraklerden Alacaklar Ba¤l› Ortakl›klardan Alacaklar Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Di¤er ‹liflkili Taraflardan Alacaklar ‹liflkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) ‹liflkili Taraflardan fiüpheli Alacaklar ‹liflkili Taraflardan fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) D‹⁄ER ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacaklar› Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Di¤er Çeflitli Alacaklar Di¤er Çeflitli Alacaklar Reeskontu (-) fiüpheli Di¤er Alacaklar fiüpheli Di¤er Alacaklar Karfl›l›¤› (-) GELECEK AYLARA A‹T G‹DERLER VE GEL‹R TAHAKKUKLARI Gelecek Aylara Ait Giderler Tahakkuk Etmifl Faiz ve Kira Gelirleri Gelir Tahakkuklar› Gelecek Aylara Ait Di¤er Giderler ve Gelir Tahakkuklar› D‹⁄ER CAR‹ VARLIKLAR Gelecek Aylar ‹htiyac› Stoklar Peflin Ödenen Vergiler ve Fonlar Ertelenmifl Vergi Varl›klar› ‹fl Avanslar› Personele Verilen Avanslar Say›m ve Tesellüm Noksanlar› Di¤er Çeflitli Cari Varl›klar Di¤er Cari Varl›klar Karfl›l›¤› (-)

I-

CAR‹ VARLIKLAR TOPLAMI

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl (31.12.2007)

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl (31.12.2006)

76.902.926 580 55.230.374 21.671.972 519.132.742 69.892.150 18.015.627 431.224.965 723.046.746 2.785.550 70.968 10.398.895 709.791.333 19.697 19.697 1.306.701 1.306.701 3.751.438 3.747.991 3.447 -

66.211.705 1.938 45.632.622 20.577.145 519.543.680 29.201.583 18.920.400 471.421.697 501.830.295 3.621.555 (45.566) 12.415.120 485.839.186 5.108 5.108 215.371 215.371 1.572.791 1.500.335 72.456 -

1.324.160.250

1.089.378.950

27-a 25 11.10 11.10

11.10

11.8 ve 30

11.4 11.9 ve 43-a

11.16

Takip eden notlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

Annual Report 2007

63

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇOLAR (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) VARLIKLAR

Not

II - CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR A12345678910B123456789C1234567D12345678910E12345678910F1234567G123H12345678-

ESAS FAAL‹YETLERDEN ALACAKLAR Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl›l›¤› (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl›l›¤› (-) Sigorta ve Reasürans fiirketleri Nezdindeki Depolar Sigortal›lara Krediler (‹krazlar) Sigortal›lara Krediler (‹krazlar) Karfl›l›¤› (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan fiüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR Ortaklardan Alacaklar ‹fltiraklerden Alacaklar Ba¤l› Ortakl›klardan Alacaklar Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Di¤er ‹liflkili Taraflardan Alacaklar ‹liflkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) ‹liflkili Taraflardan fiüpheli Alacaklar ‹liflkili Taraflardan fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) D‹⁄ER ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacaklar› Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Di¤er Çeflitli Alacaklar Di¤er Çeflitli Alacaklar Reeskontu (-) fiüpheli Di¤er Alacaklar fiüpheli Di¤er Alacaklar Karfl›l›¤› (-) F‹NANSAL VARLIKLAR Ba¤l› Menkul K›ymetler ‹fltirakler ‹fltirakler Sermaye Taahhütleri (-) Ba¤l› Ortakl›klar Ba¤l› Ortakl›klar Sermaye Taahhütleri (-) Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüsler Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) Finansal Varl›klar ve Riski Sigortal›lara Ait Finansal Yat›r›mlar Di¤er Finansal Varl›klar Finansal Varl›klar De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) MADD‹ VARLIKLAR Yat›r›m Amaçl› Gayr›menkuller Yat›r›m Amaçl› Gayr›menkuller De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) Kullan›m Amaçl› Gayr›menkuller Makine ve Teçhizatlar Demirbafl ve Tesisatlar Motorlu Tafl›tlar Di¤er Maddi Varl›klar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) Kiralama Yoluyla Edinilmifl Maddi Varl›klar Birikmifl Amortismanlar (-) Maddi Varl›klara ‹liflkin Avanslar (Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar Dahil) MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR Haklar fierefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri Di¤er Maddi Olmayan Varl›klar Birikmifl ‹tfalar (Amortismanlar) (-) Maddi Olmayan Varl›klara ‹liflkin Avanslar GELECEK YILLARA A‹T G‹DERLER VE GEL‹R TAHAKKUKLARI Gelecek Y›llara Ait Giderler Gelir Tahakkuklar› Gelecek Y›llara Ait Di¤er Giderler ve Gelir Tahakkuklar› D‹⁄ER CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR Efektif Yabanc› Para Hesaplar› Döviz Hesaplar› Gelecek Y›llar ‹htiyac› Stoklar Peflin Ödenen Vergiler ve Fonlar Ertelenmifl Vergi Varl›klar› Di¤er Çeflitli Cari Olmayan Varl›klar Di¤er Cari Olmayan Varl›klar Amortisman› (-) Di¤er Cari Olmayan Varl›klar Karfl›l›¤› (-)

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl (31.12.2007)

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl (31.12.2006)

631.834 6.939.956 (6.308.122) 17.933.279 15.876.273 3.895.845 2.760.412 209.665 9.496.300 1.686.436 (15.991.652) 732.674 2.014.355 (1.281.681) -

3.200.723 8.105.066 1.461.962 (6.366.305) 18.717.548 15.782.436 6.513.537 3.445.334 343.425 9.417.019 1.203.204 (17.987.407) 938.323 1.660.967 (722.644) -

19.297.787 1.343.458.037

22.856.594 1.112.235.544

11.11 ve 31 11.11 11.11 ve 31

11.11 8 ve 11.12

11.12 11.12 11.12 11.12 11.12 11.12 11.12 8 ve 11.12 11.12

11.12

II- CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI VARLIK TOPLAMI Takip eden notlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

64

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇOLAR (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) YÜKÜMLÜLÜKLER

III - KISA VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER

Not

A- F‹NANSAL BORÇLAR 1- Kredi Kurulufllar›na Borçlar 2- Finansal Kiralama ‹fllemelerinden Borçlar 3- Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5- Ç›kar›lm›fl Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Ç›kar›lm›fl Di¤er Finansal Varl›klar 7- Ç›kar›lm›fl Di¤er Finansal Varl›klar ‹hraç Fark› (-) 8- Di¤er Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- ESAS FAAL‹YETLERDEN BORÇLAR 1- Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans fiirketlerinden Al›nan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Di¤er Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Di¤er Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) C- ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARA BORÇLAR 1- Ortaklara Borçlar 2- ‹fltiraklere Borçlar 3- Ba¤l› Ortakl›klara Borçlar 4- Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Di¤er ‹liflkili Taraflara Borçlar D- D‹⁄ER BORÇLAR 1- Al›nan Depozito ve Teminatlar 2- Di¤er Çeflitli Borçlar 3- Di¤er Çeflitli Borçlar Reeskontu (-) E- S‹GORTACILIK TEKN‹K KARfiILIKLARI 1- Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤› - Net 2- Devam Eden Riskler Karfl›l›¤› - Net 3- Hayat Matematik Karfl›l›¤› - Net 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karfl›l›¤› - Net 5- ‹kramiye ve ‹ndirimler Karfl›l›¤› - Net 6- Yat›r›m Riski Hayat Sigortas› Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler ‹çin Ayr›lan Karfl›l›k - Net 7- Di¤er Teknik Karfl›l›klar - Net F- ÖDENECEK VERG‹ VE BENZER‹ D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER ‹LE KARfiILIKLAR 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3- Vadesi Geçmifl, Ertelenmifl veya Taksitlendirilmifl Vergi ve Di¤er Yükümlülükler 4- Ödenecek Di¤er Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Kâr› Vergi ve Di¤er Yasal Yükümlülük Karfl›l›klar› 6- Dönem Kâr›n›n Peflin Ödenen Vergi ve Di¤er Yükümlülükleri (-) 7- Di¤er Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karfl›l›klar› G- D‹⁄ER R‹SKLERE ‹L‹fiK‹N KARfiILIKLAR 1- K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 2- Sosyal Yard›m Sand›¤› Varl›k Aç›klar› Karfl›l›¤› 3- Maliyet Giderleri Karfl›l›¤› H- GELECEK AYLARA A‹T GEL‹RLER VE G‹DER TAHAKKUKLARI 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkuklar› 3- Gelecek Aylara Ait Di¤er Gelirler ve Gider Tahakkuklar› I- D‹⁄ER KISA VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER 1- Ertelenmifl Vergi Yükümlü¤ü 2- Say›m ve Tesellüm Fazlal›klar› 3- Di¤er Çeflitli K›sa Vadeli Yükümlülükler

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl (31.12.2007)

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl (31.12.2006)

724.989.233 895.831 724.093.402 5.318 5.318 10.473.386 10.473.386 6.095.660 3.457.080 2.638.580 5.423.573 1.657.529 761.720 3.004.324 4.651.339 4.651.339 52.377 52.377

498.937.184 470.635 498.466.549 9.357 9.357 5.758.959 5.758.959 4.639.709 1.791.716 2.847.993 2.365.677 1.618.071 747.606 4.058.506 4.058.506 9.534.741 9.534.741

751.690.886

525.304.133

11.9 ve 43-b

27-c

11.13

11.7

27-d

III - KISA VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI

Takip eden notlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

Annual Report 2007

65

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇOLAR (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) YÜKÜMLÜLÜKLER

Not

IV - UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER A1234567B123456C123456D123E1234567F123G12H123I12-

F‹NANSAL BORÇLAR Kredi Kurulufllar›na Borçlar Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Ç›kar›lm›fl Tahviller Ç›kar›lm›fl Di¤er Finansal Varl›klar Ç›kar›lm›fl Di¤er Finansal Varl›klar ‹hraç Fark› (-) Di¤er Finansal Borçlar (Yükümlülükler) ESAS FAAL‹YETLERDEN BORÇLAR Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans fiirketlerinden Al›nan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Di¤er Esas Faaliyetlerden Borçlar Di¤er Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARA BORÇLAR Ortaklara Borçlar ‹fltiraklere Borçlar Ba¤l› Ortakl›klara Borçlar Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslere Borçlar Personele Borçlar Di¤er ‹liflkili Taraflara Borçlar D‹⁄ER BORÇLAR Al›nan Depozito ve Teminatlar Di¤er Çeflitli Borçlar Di¤er Çeflitli Borçlar Reeskontu S‹GORTACILIK TEKN‹K KARfiILIKLARI Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤› - Net Devam Eden Riskler Karfl›l›¤› - Net Hayat Matematik Karfl›l›¤› - Net Muallak Hasar ve Tazminat Karfl›l›¤› - Net ‹kramiye ve ‹ndirimler Karfl›l›¤› - Net Yat›r›m Riski Hayat Sigortas› Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler ‹çin Ayr›lan Karfl›l›k - Net Di¤er Teknik Karfl›l›klar - Net D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARfiILIKLARI Ödenecek Di¤er Yükümlülükler Vadesi Geçmifl, Ertelenmifl Veya Taksitlendirilmifl Vergi ve Di¤er Yükümlülükler Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar› D‹⁄ER R‹SKLERE ‹L‹fiK‹N KARfiILIKLAR K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› Sosyal Yard›m Sand›¤› Varl›k Aç›klar› Karfl›l›¤› GELECEK YILLARA A‹T GEL‹RLER VE G‹DER TAHAKKUKLARI Gelecek Y›llara Ait Gelirler Gider Tahakkuklar› Gelecek Y›llara Ait Di¤er Gelirler ve Gider Tahakkuklar› D‹⁄ER UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER Ertelenmifl Vergi Yükümlülü¤ü Di¤er Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl (31.12.2007)

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl (31.12.2006)

182.469 192.839 (10.370) 488.552.265 475.603.882 12.948.383 6.449.768 6.449.768 -

233,872 249.176 (15.304) 532.366.698 518.593.437 13.773.261 5.313.256 5.313.256 -

495.184.502

537.913.826

11.5 ve 20

11.10 ve 27-e

11.14

IV- UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI

Takip eden notlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

66

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇOLAR (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) ÖZSERMAYE

V - ÖZSERMAYE A1234B12345C123456D1E1F12-

ÖDENM‹fi SERMAYE (Nominal) Sermaye Ödenmemifl Sermaye (-) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar› Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farklar› (-) SERMAYE YEDEKLER‹ Hisse Senedi ‹hraç Primleri Hisse Senedi ‹ptal Kârlar› Sermayeye Eklenecek Sat›fl Kârlar› Yabanc› Para Çevirim Farklar› Di¤er Sermaye Yedekleri KÂR YEDEKLER‹ Yasal Yedekler Statü Yedekleri Ola¤anüstü Yedekler Özel Fonlar (Yedekler) Finansal Varl›klar›n De¤erlemesi Di¤er Kâr Yedekleri GEÇM‹fi YILLAR KÂRLARI Geçmifl Y›llar Kârlar› GEÇM‹fi YILLAR ZARARLARI (-) Geçmifl Y›llar Zararlar› DÖNEM NET KÂRI Dönem Net Kâr› Dönem Net Zarar› (-)

Not

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl (31.12.2007)

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl (31.12.2006)

58.000.000 58.000.000 18.825.585 18.825.585 1.566.806 1.566.806 (9.792.417) (9.792.417) 27.982.675 27.982.675 -

58.000.000 58.000.000 810.002 810.002 (5.131.606) (5.131.606) (4.660.811) (4.660.811)

96.582.649 1.343.458.037

49.017.585 1.112.235.544

2

31

11.10

ÖZSERMAYE TOPLAMI YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI

Takip eden notlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

Annual Report 2007

67

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T AYRINTILI GEL‹R TABLOLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir)

I - TEKN‹K BÖLÜM

Not

A- HAYAT DIfiI TEKN‹K GEL‹R 1- Kazan›lm›fl Primler (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) 1.1- Yaz›lan Primler (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) 1.2- Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-) 1.3- Devam Eden Riskler Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-) 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktar›lan Yat›r›m Gelirleri 3- Di¤er Teknik Gelirler (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) B- HAYAT DIfiI TEKN‹K G‹DER (-) 1- Gerçekleflen Hasarlar (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) 1.2- Muallak Hasarlar Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-) 2- ‹kramiye ve ‹ndirimler Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-) 3- Di¤er Teknik Karfl›l›klarda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-) 4- Faaliyet Giderleri (-) C- TEKN‹K BÖLÜM DENGES‹ - HAYAT DIfiI (A - B) D- HAYAT TEKN‹K GEL‹R 1- Kazan›lm›fl Primler (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) 1.1- Yaz›lan Primler (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) 1.2- Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-) 1.3- Devam Eden Riskler Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-) 2- Hayat Branfl› Yat›r›m Geliri 3- Yat›r›mlardaki Gerçekleflmemifl Kârlar 4- Di¤er Teknik Gelirler (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) E- HAYAT TEKN‹K G‹DER 1- Gerçekleflen Hasarlar (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) 1.2- Muallak Tazminatlar Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-) 2- ‹kramiye ve ‹ndirimler Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-) 3- Hayat Matematik Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-) 4- Yat›r›m Riski Hayat Sigortas› Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler ‹çin Ayr›lan Karfl›l›klarda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-) 5- Di¤er Teknik Karfl›l›klarda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-) 6- Faaliyet Giderleri (-) 7- Yat›r›m Giderler (-) 8- Yat›r›mlardaki Gerçekleflmemifl Zararlar (-) 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktar›lan Yat›r›m Gelirleri (-) F- TEKN‹K BÖLÜM DENGES‹ - HAYAT (D - E) G- EMEKL‹L‹K TEKN‹K GEL‹R 1- Fon ‹flletim Gelirleri 2- Yönetim Gideri Kesintisi 3- Girifl Aidat› Gelirleri 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avans› De¤er Art›fl Gelirleri 7- Di¤er Teknik Gelirler H- EMEKL‹L‹K TEKN‹K G‹DER‹ 1- Fon ‹flletim Giderleri (-) 2- Sermaye Tahsis Avanslar› De¤er Azal›fl Giderleri (-) 3- Faaliyet Giderleri (-) 4- Di¤er Teknik Giderler (-) I- TEKN‹K BÖLÜM DENGES‹ - EMEKL‹L‹K (G - H)

Takip eden notlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl (31.12.2007)

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl (31.12.2006)

513.073 419.704 53.189

592.569 423.478 551.004

366.515

(127.526)

93.369 (40.319) (40.319) (23.267)

169.091 (104.883) (104.883) (4.911)

(17.052)

(99.972)

-

-

472.754 97.702.991 92.989.368 95.021.246

487.686 192.430.622 106.959.710 106.698.875

(2.031.878)

260.835

4.713.623 (78.804.864) (95.993.459) (98.109.390)

85.470.912 (184.150.706) (245.921.904) (247.843.990)

2.115.931

1.922.086

-

-

42.989.555

84.461.152

(8.867.692) (16.933.268) 18.898.127 40.707.539 11.759.887 16.784.913 12.162.499 240 (52.083.568) (2.939.972) (47.046.300) (2.097.296) (11.376.029)

(6.798.282) (15.891.672) 8.279.916 28.882.285 6.604.360 12.971.873 9.279.010 1.678 25.364 (43.851.201) (1.395.465) (40.890.405) (1.565.331) (14.968.916)

68

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T AYRINTILI GEL‹R TABLOLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir)

I - TEKN‹K OLMAYAN BÖLÜM CFIJK12345678910L12345678M12345678910N1234-

Not

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl (31.12.2007)

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl (31.12.2006)

472.754 18.898.127 (11.376.029) 7.994.852 25.838.330 15.060.401 870.681 4.852.119 1.993.305 494.107 2.567.717 (8.473.551) (145.400) (12.006) (161.716) (5.652.407) (2.502.022) -

487.686 8.279.916 (14.968.916) (6.201.314) 13.765.088 7.458.515 823.974 425.505 1.684.463 588.478 2.784.153 (3.103.758) (69.936) (65.772) (199.849) (471.580) (2.296.621) -

5.627.368 (1.144.339) 6.977.392 (205.685) 27.982.675 30.986.999 (3.004.324) 27.982.675 -

(9.120.827) (10.006.760) 889.990 (4.057) (4.660.811) (4.660.811) (4.660.811) -

TEKN‹K BÖLÜM DENGES‹ - HAYAT DIfiI TEKN‹K BÖLÜM DENGES‹ - HAYAT TEKN‹K BÖLÜM DENGES‹ - EMEKL‹L‹K GENEL TEKN‹K BÖLÜM DENGES‹ (C+F+I) YATIRIM GEL‹RLER‹ Finansal Yat›r›mlardan Elde Edilen Gelirler Finansal Yat›r›mlar›n Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Kârlar Finansal Yat›r›mlar›n De¤erlemesi Kambiyo Kârlar› ‹fltiraklerden Gelirler Ba¤l› Ortakl›klar ve Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslerden Gelirler Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Di¤er Yat›r›mlar Hayat Teknik Bölümünden Aktar›lan Yat›r›m Gelirleri YATIRIM G‹DERLER‹ (-) Yat›r›m Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) Yat›r›mlar De¤er Azal›fllar› (-) Yat›r›mlar›n Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluflan Zararlar (-) Hayat D›fl› Teknik Bölümüne Aktar›lan Yat›r›m Gelirleri (-) Türev Ürünler Sonucunda Oluflan Zararlar (-) Kambiyo Zararlar› (-) Amortisman Giderleri (-) Di¤er Yat›r›m Giderleri (-) D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN VE OLA⁄ANDIfiI FAAL‹YETLERDEN GEL‹R VE KÂRLAR ‹LE G‹DER VE ZARARLAR (+/-) Karfl›l›klar Hesab› (+/-) Reeskont Hesab› (+/-) Zorunlu Deprem Sigortas› Hesab› (+/-) Enflasyon Düzeltmesi Hesab› (+/-) Ertelenmifl Vergi Varl›¤› Hesab› (+/-) Ertelenmifl Vergi Yükümlülü¤ü Gideri (-) Di¤er Gelir ve Kârlar Di¤er Gider ve Zararlar (-) Önceki Y›l Gelir ve Kârlar› Önceki Y›l Gider ve Zararlar› (-) DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI Dönem Kâr› ve Zarar› Dönem Kâr› Vergi ve Di¤er Yasal Yükümlülük Karfl›l›klar› (-) Dönem Net Kâr veya Zarar› Enflasyon Düzeltme Hesab›

Takip eden notlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

Annual Report 2007

69

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir)

1) ‹flletmenin fiili faaliyet konusu: fiirket'in faaliyet konusu Bireysel Emeklilik Sistemi’nde faaliyet göstermek ve bu do¤rultuda emeklilik sözleflmeleri düzenlemek, bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsam›nda her türlü ifl ve ifllemleri yapmak ve Türkiye'de ve yabanc› ülkelerde her türlü grup ve ferdi hayat ile ferdi kaza poliçeleri düzenlemek ve reasürans ifllemleri gerçeklefltirmektir. 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren fiirket taraf›ndan üretilen sa¤l›k primleri, fiirket'in ana orta¤› Yap› Kredi Sigorta Anonim fiirketi (“Yap› Kredi Sigorta”) taraf›ndan üretilmeye bafllanm›flt›r. fiirket'in 30 Aral›k 2002 tarihinde ünvan› Yap› Kredi Yaflam Sigorta Anonim fiirketi'nden Yap› Kredi Emeklilik Anonim fiirketi'ne de¤iflmifltir. fiirket'in ana sözleflmesi T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü'nün 20 Aral›k 2002 tarih ve 81316 say›l› yaz›s› ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, ‹ç Ticaret Genel Müdürlü¤ü'nün 20 Aral›k 2002 tarih ve 10919 say›l› ön müsaadesi ile de¤ifltirilmifltir. fiirket ana sözleflmesinde yap›lan de¤ifliklik ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde faaliyet gösterebilir, emeklilik sözleflmeleri düzenleyebilir ve bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsam›nda her türlü ifl ve ifllemleri yapabilir duruma gelmifltir. 2) Sermayenin % 10 ve daha fazlas›na sahip ortaklar: Ad› Yap› Kredi Sigorta A.fi.

31 Aral›k 2007 Pay Oran› Pay Tutar› % 99,927 57.957.472

Pay Oran› % 99,927

31 Aral›k 2006 Pay Tutar› 57.957.472

3) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayr› ayr›): Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur). 4) Kay›tl› sermayeli ortakl›klarda kay›tl› sermaye tutar›: Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur). 5) Y›l içinde yap›lan sermaye art›r›mlar› ve kaynaklar›: Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur). 6) Y›l içinde ihraç edilen hisse senedi d›fl›ndaki menkul k›ymetler: Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur). 7) Y›l içinde itfa edilen borçlanmay› temsil eden menkul k›ymetler: Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur). 8) Cari dönemde duran varl›k hareketleri:

a) Sat›n al›nan, imal veya infla edilen maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n maliyeti: b) Sat›lan veya hurdaya ayr›lan maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n maliyeti: c) Cari dönemde ortaya ç›kan yeniden de¤erleme art›fllar›: - Varl›k maliyetlerinde (+): - Birikmifl amortismanlarda (-): d) Yap›lmakta olan yat›r›mlar›n niteli¤i, toplam tutar›, bafllang›ç ve bitifl tarihi ve tamamlanma derecesi:

31 Aral›k 2007 1.475.385 3.902.021 (*) -

31 Aral›k 2006 1.732.300 89.918 -

-

-

(*) fiirket, 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Elit Gayrimenkul De¤erleme A.fi. taraf›ndan haz›rlanan de¤erleme raporuna istinaden 31 Aral›k 2006 tarihli mali tablolar›nda gayrimenkullerle ilgili olarak ay›rd›¤› 437.349 YTL tutar›ndaki de¤er düflüklü¤ünün 71.805 YTL tutar›ndaki k›sm›n› 2007 y›l›nda iptal ederek gelir kaydetmifl ve yine söz konusu rapora istinaden 365.544 YTL tutar›nda de¤er düflüfl karfl›l›¤› ay›rm›flt›r.

9) Cari ve gelecek dönemlerde yararlan›lacak yat›r›m indiriminin toplam tutar›: Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

70

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) 10) ‹flletmenin ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klarla olan alacak-borç iliflkisi: 31 Aral›k 2007 Alacaklar

Ortaklar ‹fltirakler (*)

31 Aral›k 2006 Borçlar

Ticari

Ticari Olmayan

95.858 -

-

Alacaklar

Ticari

Ticari Olmayan

Ticari

Ticari Olmayan

809.320 29.754

461.128 -

220.067 1.046

-

Borçlar Ticari Ticari Olmayan 548.207 32.060

-

(*) Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O. ve Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi. 2007 y›l›nda Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.'ye sat›lm›fl olduklar›ndan 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle fiirket'in ifltirakleri aras›nda yer almamaktad›rlar (31 no'lu bilanço ve 5 no'lu gelir tablosu dipnotlar›).

11) Stoklar ve di¤er bilanço kalemlerinde uygulanan de¤erleme, envanter ve amortisman ay›rma yöntemleri, bunlarda ve di¤er muhasebe politikalar›nda önceki dönemlere göre yap›lan de¤ifliklikler, bu de¤iflikliklerin parasal etkileri ve iflletmenin süreklili¤i ile dönemsellik varsay›mlar›n› de¤ifltirecek muhtemel geliflmeler ve bunlar›n gerekçeleri: 11.1. Finansal Tablolar›n Haz›rlanmas› fiirket mali tablolar›n› 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu ile T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›'n›n (“Hazine Müsteflarl›¤›”) sigorta ve reasürans flirketleri için öngördü¤ü esaslara göre haz›rlamaktad›r. Mali tablolar Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan, 30 Aral›k 2004 tarih ve 25686 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Sigortac›l›k Hesap Plan› ve ‹zahnamesi Hakk›nda Tebli¤ (Sigortac›l›k Muhasebe Sistemi Tebli¤ No:1) içerisinde yer alan Sigortac›l›k Hesap Plan› uyar›nca düzenlenmektedir. 14 Haziran 2007 tarihinde yay›mlanan 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu'nun (“Yeni Sigortac›l›k Kanunu”) yürürlü¤e girmesi ile birlikte 21 Aral›k 1959 tarihli ve 7397 say›l› Sigorta Murakabe Kanunu yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Yeni Sigortac›l›k Kanunu'nun Mali Bünye bafll›¤› alt›nda yer alan teknik karfl›l›klar›n hesaplanmas›na iliflkin yönetmelikler Hazine Müsteflarl›¤›'n›n ba¤l› oldu¤u Bakanl›k taraf›ndan ç›kar›lacakt›r. Yeni Sigortac›l›k Kanunu'nda öngörülen düzenlemeler yürürlü¤e konuluncaya kadar mevcut düzenlemelerin Yeni Sigortac›l›k Kanunu'na ayk›r› olmayan hükümlerinin uygulanmas›na devam edilmektedir. Bu çerçevede Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan 4 Temmuz 2007 tarihinde Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Karfl›l›klar›n›n 5684 Say›l› Sigortac›l›k Kanunu Hükümlerine Uyumunun Sa¤lanmas›na ‹liflkin 2007/3 say›l› Genelge (“Genelge”) yay›mlanm›flt›r. Söz konusu Genelge ile birlikte geçmifl dönemlerde uygulanan de¤erleme esaslar›nda yap›lan de¤ifliklikler 11.8 no'lu bilanço dipnotunda aç›klanm›flt›r. 14 Temmuz 2007 tarihinde yay›mlanarak yürürlü¤e giren Sigorta ve Reasürans fiirketleri ile Emeklilik fiirketlerinin Finansal Raporlamalar› Hakk›nda Yönetmelik do¤rultusunda sigorta flirketlerinin faaliyetlerinin 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak tebli¤ler hariç olmak üzere söz konusu yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu'nun finansal tablolar›n haz›rlanma ve sunulma esaslar›na iliflkin mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebelefltirilmesi öngörülmüfltür. 11) Stoklar ve di¤er bilanço kalemlerinde uygulanan de¤erleme, envanter ve amortisman ay›rma yöntemleri, bunlarda ve di¤er muhasebe politikalar›nda önceki dönemlere göre yap›lan de¤ifliklikler, bu de¤iflikliklerin parasal etkileri ve iflletmenin süreklili¤i ile dönemsellik varsay›mlar›n› de¤ifltirecek muhtemel geliflmeler ve bunlar›n gerekçeleri (Devam›): 11.2. Yaz›lan Primler Prim geliri, y›l içinde tanzim edilmifl poliçelerden iptaller ve vergiler düflüldükten sonra tahakkuk esas›yla kaydedilen gelirdir. Vadesi bir y›l› aflan birikimli hayat sigortas› poliçeleri için prim geliri, ödeme vadesi o y›l tahakkuk eden gelirlerden oluflmaktad›r. Vadesi bir y›ldan az olan poliçeler için prim gelirleri söz konusu dönemin tüm primini kapsamaktad›r. fiirket politikas›, hayat branfl›yla ilgili primlerin tahsilat›n›n gerçeklefltirilememesi durumunda, ihtar süreci çal›flt›r›ld›ktan sonra cevap gelmemesi halinde, öngörülen süre içinde poliçe iptalinin yap›lmas›n› ve bu iptalin fiirket kay›tlar›na yans›t›lmas›n› öngörmüfltür. 18 Temmuz 2007 tarihinde yay›mlanan 26586 say›l› Hayat Sigortalar› Yönetmeli¤i’nin yürürlü¤e girmesi ile birlikte, 15 Kas›m 2007 tarihinden itibaren akdedilecek sigorta sözleflmelerinin, ifltira süresi dolmadan feshedilen sözleflmelerde fesih tarihine kadar ödenmifl tarife primlerinin varsa birikime kalan k›s›mlar› ile birikim primine iliflkin kâr pay› karfl›l›klar›n›n toplam›, söz konusu toplam tutar üzerinden yap›labilecek azami % 3 oran›ndaki kesinti ve ilgili vergiler düflüldükten sonra sigorta ettirene iade edilecektir.

Annual Report 2007

71

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) 11.3. Al›nan ve Ödenen Komisyonlar Tanzim edilen hayat sigorta poliçelerinin sat›fllar› ile ilgili komisyon giderleri ve reasürörlerden al›nan komisyon gelirleri, poliçenin tanzim edildi¤i dönem içinde faaliyet sonuçlar›na yans›t›lmaktad›r. Komisyon giderleri hayat branfl› di¤er teknik karfl›l›klarda de¤iflim hesab› içerisinde, reasürans komisyonlar› ise hayat branfl› di¤er teknik gelirleri içerisinde gösterilmektedir. Bireysel emeklilik ifllemlerinden kaynaklanan komisyon giderleri Not 11.9'da belirtildi¤i gibi emeklilik faaliyet giderleri alt›nda gösterilmektedir. fiirket birikimsiz grup hayat poliçelerinde ise kara ifltirak yöntemi ile poliçe dönemi sonunda ödeyece¤i tutarlar› y›lsonlar›nda tahakkuk yoluyla ilgili gider hesaplar›na yans›tmaktad›r. Kara ifltirak yöntemi ile ödenecek olan tutarlar bilançoda gider tahahhuklar› hesab› alt›nda gösterilmektedir. 11.4. ‹krazlar ‹krazlar, fiirket'in tasdikli hayat sigortas› tarifelerine iliflkin olarak teknik esaslarda belirtilen süre boyunca (Hayat Sigortas› Genel fiartlar›’na göre bu süre minimum 3 y›ld›r) prim ödemesi yapan hayat sigortal›lar›yla ilgili tarifenin, ifltira tablosundaki tutarlar›n belirli bir oran› dahilinde hayat sigorta poliçesinin iadesi karfl›l›¤›nda verdikleri ödünç para tutarlar›n› ifade etmektedir. 11) Stoklar ve di¤er bilanço kalemlerinde uygulanan de¤erleme, envanter ve amortisman ay›rma yöntemleri, bunlarda ve di¤er muhasebe politikalar›nda önceki dönemlere göre yap›lan de¤ifliklikler, bu de¤iflikliklerin parasal etkileri ve iflletmenin süreklili¤i ile dönemsellik varsay›mlar›n› de¤ifltirecek muhtemel geliflmeler ve bunlar›n gerekçeleri (Devam›): 11.5. Hayat Matematik ve Kâr Pay› Karfl›l›klar› Hayat branfl› karfl›l›¤›, aktüeryal matematik karfl›l›klar› (sigortal›ya sabit bir gelirin taahhüt edilmesi) ve kâr pay› karfl›l›klar›ndan oluflmakta olup, fiirket'in hayat sigortas› branfl›nda sigortal›lara yükümlülüklerini göstermektedir. Hayat matematik karfl›l›klar›, hayat branfl› ile ifltigal eden sigorta flirketlerinin gelecekte vadesi geldi¤i zaman ödemeyi garanti ettikleri tazminatlar için ay›rd›klar› karfl›l›kt›r. Sigortac›l›k Kanunu'na göre fiirket'in hayat branfl› taraf›ndan akdedilen hayat sigorta sözleflmeleri uyar›nca tahsil edilen safi primlerden idare ve tahsil masraflar›, ölüm (mortalite) risk primi ve komisyonlar›n›n indirilmesi sonucu kalan tutar hayat matematik karfl›l›¤› olarak ayr›lmaktad›r. Matematik karfl›l›klar›n›n onay› yurtd›fl›nda haz›rlanan ölüm istatistikleri dikkate al›narak aktüerlerce Türk Sigorta flirketleri için geçerli olan cari tablolar kullan›larak yap›lmaktad›r. Bu karfl›l›klar›n, yat›r›mlara dönüflmesi sonucu elde edilen gelirler için kâr pay› karfl›l›¤› ayr›lmaktad›r. Kâr pay› karfl›l›klar› y›l içinde hayat branfl›nda tahsil edilen primler karfl›l›¤›nda hesaplanmaktad›r. 11.6. Hayat Branfl› Fon Geliri Hayat branfl›ndaki fon geliri, dönem içinde yap›lan yat›r›mlardan elde edilen gelirin Sigorta Murakabe Kurulu'nun onaylad›¤› verimlilik oran›yla ayarlanmas› sonucu hesaplanmakta ve gelir oldu¤u zaman hayat branfl› di¤er teknik gelirleri içerisinde, gider oldu¤u zaman ise di¤er teknik karfl›l›klarda de¤iflim hesab› alt›nda gösterilmektedir. 11.7. Muallak Hasar ve Tazminat Karfl›l›¤› Dönem sonu itibariyle fiirket'e bildirimi yap›lm›fl ve inceleme safhas›nda olup bedeli ödenmemifl hasar dosyalar›yla ilgili tüm yükümlülükler için ayr›lan karfl›l›kt›r. Muallak hasarlar karfl›l›¤›, eksper raporlar›na veya sigortal› ve eksperin ilk de¤erlendirmelerine uygun olarak belirlenmektedir. Muallak hasarlar›n reasürörlere ait k›sm› teknik gelirler alt›nda muallak hasarda reasürör pay› hesab›na yans›t›lmaktad›r. 27 Ocak 2004 tarihli ve 25359 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Sigorta ve Reasürans fiirketlerinin Kurulufl ve Çal›flma Esaslar› Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik” çerçevesinde sigorta flirketleri, 2004 y›l›ndan bafllamak üzere her hesap döneminde, branfllar itibariyle muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤› ile ilgili olarak yeterlilik oranlar›n› hesaplamak ve bu oranlara ba¤l› olarak muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤› yeterlilik fark› ay›rmakla yükümlüdürler. Bu çerçevede muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤› yeterlilik oran›n›n cari hesap dönemi hariç olmak üzere, 2004 y›l› için son üç y›ll›k ortalamas›n›n yüzde 90'›n alt›nda olmas› halinde, sigorta flirketlerince cari hesap döneminde. bu oran ile yüzde 90 oran› aras›ndaki fark tutar› kadar muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤› yeterlilik fark› ayr›l›r. Hazine Müsteflarl›¤›'n›n 18 Ocak 2005 tarih ve 3821 say›l› yaz›s›na ek olarak verilen Muallak Hasar ve Tazminat Karfl›l›¤› Yeterlilik Tablosu'nda hayat branfl› yer almamas›ndan dolay› fiirket, 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤› yeterlilik oran›n› hesaplamam›fl, ferdi kaza branfl›nda ise 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle son befl y›l›n ortalama muallak hasar karfl›l›¤› yeterlilik oran› yüzde 90'›n üstünde oldu¤undan fiirket ilave olarak muallak hasar karfl›l›¤› yeterlilik fark› ay›rmam›flt›r.

72

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) 11) Stoklar ve di¤er bilanço kalemlerinde uygulanan de¤erleme, envanter ve amortisman ay›rma yöntemleri, bunlarda ve di¤er muhasebe politikalar›nda önceki dönemlere göre yap›lan de¤ifliklikler, bu de¤iflikliklerin parasal etkileri ve iflletmenin süreklili¤i ile dönemsellik varsay›mlar›n› de¤ifltirecek muhtemel geliflmeler ve bunlar›n gerekçeleri (Devam›): Sigorta flirketlerinin 2004 y›l› sonundan bafllamak üzere, bilanço tarihi itibariyle gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar ve tazminat bedelleri için ilave muallak hasar karfl›l›¤› ay›rmas› gerekmektedir. Bu çerçevede fiirket, 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle, gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar ve tazminat bedelleri ile ilgili olarak 650.076 YTL (31 Aral›k 2006: 700.884 YTL) tutar›nda net muallak hasar karfl›l›¤› ay›rm›flt›r. Bilanço tarihi itibariyle muallak hasarlar, hayat branfl›nda dava aflamas›nda olan muallak hasarlarla ilgili olarak oluflabilecek faiz giderlerini de içermektedir. 11.8. Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl›l›¤› fiirketlerin geçmifl dönemlerde muaccel olup iki ay içinde tahsil edilemeyen prim alacaklar› ile ilgili ay›rmakla yükümlü olduklar› sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar karfl›l›¤›, 14 Haziran 2007 tarihinde yürürlü¤e giren 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu'nun ayr›lmas› gereken karfl›l›klar ile ilgili hükümleri aras›nda yer almamaktad›r. Yeni Sigortac›l›l›k Kanunu'na uyum çerçevesinde ç›kar›lan 4 Temmuz 2007 tarihli Genelge uyar›nca söz konusu karfl›l›¤›n mali tablolarda muhafaza veya iptal edilmesi flirketlerin inisiyatifine b›rak›lm›flt›r. fiirket 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar karfl›l›¤› hesaplamam›flt›r (31 Aral›k 2006: 45.566 YTL). 11.9. Bireysel Emeklilik ‹fllemleri 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Yap› Kredi Emeklilik A.fi.'nin onbir adet kurulu yat›r›m fonu bulunmaktad›r. Bireysel Emeklilik Sistemi alacaklar›, emeklilik yat›r›m fonlar›na yap›lan sermaye avanslar›, fonlardan fon iflletim kesintisi alacaklar› ve saklay›c› flirketten alacaklardan oluflmaktad›r. fiirket, fonlardan fon iflletim kesintisi alacaklar› hesab› alt›nda, fonlar›n yönetiminden kaynaklanan ve ayn› gün içerisinde tahsil edilemeyen fon iflletim gideri kesintisi alacaklar›n› takip etmektedir. fiirket taraf›ndan kurulan emeklilik yat›r›m fonlar›na tahsis edilen avanslar, emeklilik yat›r›m fonlar›na yap›lan sermaye avanslar› hesab›nda takip edilmektedir. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle fiirket'in emeklilik yat›r›m fonlar› üzerinde 200.000 YTL tutar›nda sermaye avans› bulunmaktad›r. Kat›l›mc›lar ad›na saklay›c› flirketten fon baz›nda alacaklar, saklay›c› flirketten alacaklar kalemi alt›nda s›n›fland›r›lmaktad›r. Bu tutar ayn› zamanda Bireysel Emeklilik Sistemi borçlar› kalemi alt›nda sat›fl› gerçekleflen fonlar için kat›l›mc›lara borçlar olarak gösterilmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi borçlar›, önceki paragrafta aç›klanan kat›l›mc›lara borçlar hesab›na ek olarak, kat›l›mc›lar geçici hesab› ve bireysel emeklilik arac›lar›na borçlardan oluflmaktad›r. Kat›l›mc›lar geçici hesab›, kat›l›mc›lar ad›na henüz yat›r›ma yönlendirilmemifl paralar ile kat›l›mc›lar›n sistemden ay›lmas› veya birikimlerini baflka bir flirkete aktarmas› durumunda, kat›l›mc›ya ait fon paylar›n›n sat›fl› sonras›, söz konusu sat›fl iflleminden elde edilen bedelden varsa girifl aidat› borçlar› ve benzeri kesintilerin yap›larak kat›l›mc›lara ödenecek veya di¤er bir flirkete aktar›m yap›lacak tutar›n izlendi¤i hesap kalemidir. 11) Stoklar ve di¤er bilanço kalemlerinde uygulanan de¤erleme, envanter ve amortisman ay›rma yöntemleri, bunlarda ve di¤er muhasebe politikalar›nda önceki dönemlere göre yap›lan de¤ifliklikler, bu de¤iflikliklerin parasal etkileri ve iflletmenin süreklili¤i ile dönemsellik varsay›mlar›n› de¤ifltirecek muhtemel geliflmeler ve bunlar›n gerekçeleri (Devam›): Fonlar›n yönetim ve temsili ile fonlara tahsis edilen donan›m, personel ve muhasebe hizmetleri karfl›l›¤› olan fon yönetim gideri kesintisi, fiirket hesaplar›nda gelir olarak kaydedilmekte ve fiirket ile Yönetici aras›nda, anlaflma dahilindeki oranlar çerçevesinde paylaflt›r›lmaktad›r. Söz konusu ücretlerin tamam› fiirket'in teknik gelirleri içerisinde fon iflletim gider kesintisi olarak, yöneticiye ait olan k›sm› ise fiirket'in teknik giderleri içerisinde fon iflletim karfl›l›¤›nda ödenen tutar olarak gösterilmektedir. Bireysel emeklilik ifllemlerinden kaynaklanan komisyon giderleri emeklilik faaliyet giderleri alt›nda gösterilmektedir. Kat›l›mc›lar›n bireysel emeklilik hesab›na yap›lan katk› paylar› üzerinden azami yüzde sekiz oran›n› aflmamak kayd›yla al›nan gider kesintileri, yönetim gideri kesintisi hesab› alt›nda takip edilmektedir.

Annual Report 2007

73

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) Girifl aidat› gelirleri hesab›nda, kat›l›mc›lar›n bireysel emeklilik sistemine ilk kez kat›lmas› s›ras›nda veya yeni bir bireysel emeklilik hesab› açt›rmas› durumunda kat›l›mc›lardan emeklilik sözleflmesinin imzaland›¤› tarihte geçerli olan asgari ücretin ayl›k tutar›n› aflmamak kayd›yla tahakkuk eden tutar izlenmektedir. fiirket bireysel planlar›nda girifl aidat› tutar›n›n yar›s›n› ilk sözleflme y›l› içerisinde katk› pay› ödeme vadelerinde tahsil edip, gelir olarak kaydetmekte, di¤er yar›s›n› 10 y›l süre ile kat›l›mc›n›n Bireysel Emeklilik Sistemi’nden ayr›ld›¤› veya baflka bir flirkete aktar›m talebinde bulundu¤u tarihe kadar ertelemektedir. YTL sözleflmeler için girifl aidat›n›n ertelenen k›sm› enflasyona göre endekslenmektedir. Bununla birlikte fiirket bafllang›çta ald›¤› girifl aidat› tutar›na istinaden, yeni sözleflmelere 10 y›l süre ile girifl aidat›n›n ertelenen tutar›na eflit bir devaml›l›k ödülünü, kat›l›mc›n›n bireysel emeklilik hesab›n› 10 y›l süre ile kesintisiz olarak fiirket'te bulundurmas› durumunda emeklilik hesab›na aktarmak üzere tan›mlam›flt›r. Bu tutarlar ifllem gerçekleflti¤i tarihte gelir gider tablosuna yans›t›lmaktad›r. Emeklilik yat›r›m fonlar›na iliflkin fon portföyünün oluflturuldu¤u tarih ile fon paylar›n›n tamamen sat›ld›¤› tarih aras›nda oluflan portföy de¤er de¤iflimleri sermaye avans tahsisi faiz gelirleri olarak gelir tablosunda kaydedilmektedir. Fonlar›n içtüzüklerinin 4. maddesi uyar›nca, fon paylar›n›n sat›fla sunulmas›n› takip eden alt› ay sonunda (En son kurulan Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Gelir Amaçl› Kamu D›fl Borçlanma Araçlar› Emeklilik Yat›r›m Fonu Euro (“YGE”) kodlu fon için, bu süre 12 ay olarak belirlenmifltir) fiirket aktifindeki paylar›n tamam› fonlara iade edilmemifl ise belirtilen sürenin sonunda bu paylar›n tamam› fonlara iade edilerek bu paylara karfl›l›k gelen tutarlar›n fonlar taraf›ndan fiirket'e ödenmesi gerekmektedir. 11.10. Menkul K›ymetler 30 Aral›k 2004 tarih ve 25686 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Sigortac›l›k Hesap Plan› ve ‹zahnamesi Hakk›nda Tebli¤'e istinaden 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlükte olan Sigortac›l›k Hesap Plan› uyar›nca, fiirket finansal varl›klar›n›, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ve al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar olmak üzere iki ayr› grup içerisinde s›n›fland›rmaktad›r. Bu çerçevede, al›m sat›m amaçl› menkul k›ymetlerin de¤erleme sonucu ortaya ç›kan de¤er art›fl ve azal›fllar› kâr/zarar tablosuna yans›t›lmaktad›r. Sat›lmaya haz›r olarak s›n›fland›r›lan menkul k›ymetler rayiç de¤erleri ile de¤erlenmektedir. Söz konusu k›ymetlerin tahakkuk eden faiz gelirleri kar/zarar tablosuna yans›t›lmakta, rayiç de¤erlerindeki de¤iflikliklerden kaynaklanan gerçekleflmemifl kazanç ve kay›plar›n fiirket'e ait olan k›sm›n› ifade eden 1.566.806 YTL (31 Aral›k 2006: 810.002 YTL) ise özkaynaklar içindeki “Finansal Varl›klar›n De¤erlenmesi” hesab› alt›nda izlenmektedir. fiirket'e ait olmayan de¤erleme farklar›n›n % 95'ine tekabül eden 12.948.383 YTL (31 Aral›k 2006: 13.773.261 YTL) uzun vadeli sigortac›l›k teknik karfl›l›klar› alt›nda muhasebelefltirilmektedir (27-e no'lu bilanço dipnotu). 11) Stoklar ve di¤er bilanço kalemlerinde uygulanan de¤erleme, envanter ve amortisman ay›rma yöntemleri, bunlarda ve di¤er muhasebe politikalar›nda önceki dönemlere göre yap›lan de¤ifliklikler, bu de¤iflikliklerin parasal etkileri ve iflletmenin süreklili¤i ile dönemsellik varsay›mlar›n› de¤ifltirecek muhtemel geliflmeler ve bunlar›n gerekçeleri (Devam›): 11.11. Finansal Varl›klar fiirket'in 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle yeniden düzenlenen mali tablolar›nda gösterilen ba¤l› menkul k›ymetler, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar, enflasyona göre düzeltilmifl maliyet bedellerinden, enflasyon nedeniyle oluflmas›na izin verilen yeniden de¤erleme de¤er art›fl fonu gibi fonlar›n sermayeye eklenmesi nedeniyle elde edilen tutarlar ve kur farklar› dahil finansman giderleri indirildikten sonra kalan tutarlar dikkate al›narak Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤'de (Seri XI. No:25) yer alan, 'Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi' ile ilgili k›s›mdaki hükümlere göre yeniden düzenlenmifl de¤erleri ile gösterilmifltir. Finansal varl›klar›n rayiç de¤erlerinin, enflasyona göre düzeltilmifl maliyet de¤erlerinden düflük oldu¤u durumlarda söz konusu farklar için de¤er düflüfl karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r. 11.12. Maddi ve Maddi Olmayan Varl›klar fiirket'in 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle yeniden düzenlenen mali tablolar›nda amortismana tabi maddi varl›klar ile maddi olmayan varl›klar, ilgili varl›klar›n elde etme maliyetinin Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤'de (Seri XI. No:25) yer alan, 'Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi' ile ilgili k›s›mdaki hükümlere göre sat›n alma senesine ait uygun düzeltme katsay›s› ile çevrilmek suretiyle yeniden düzenlenmifl de¤erleri üzerinden gösterilmifltir. ‹lgili amortisman, tükenme ve itfa paylar› enflasyona göre düzeltilmifl yeni de¤erleri üzerinden geçmifle flamil olacak flekilde do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak hesaplanm›flt›r. Maddi ve maddi olmayan varl›klar›n rayiç de¤erlerinin, enflasyona göre düzeltilmifl maliyet de¤erlerinden düflük oldu¤u durumlarda söz konusu farklar için de¤er düflüfl karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.

74

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) Maddi ve maddi olmayan varl›klar›n amortisman›nda kullan›lan dönemler afla¤›daki gibidir: Yat›r›m ve kullan›m amaçl› gayrimenkuller Makine ve teçhizatlar Demirbafl ve tesisatlar Motorlu tafl›tlar Özel maliyetler bedelleri Haklar

50 y›l 10-20 y›l 4-10 y›l 5 y›l 5 y›l 5 y›l

fiirket, 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Elit Gayrimenkul De¤erleme A.fi. taraf›ndan haz›rlanan de¤erleme raporuna istinaden 31 Aral›k 2006 tarihli mali tablolar›nda gayrimenkullerle ilgili olarak ay›rd›¤› 437.349 YTL tutar›ndaki de¤er düflüklü¤ünün 71.805 YTL tutar›ndaki k›sm›n› 2007 y›l›nda iptal ederek gelir kaydetmifl ve yine söz konusu rapora istinaden 365.544 YTL tutar›nda de¤er düflüfl karfl›l›¤› ay›rm›flt›r. 11.13. Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤› Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›, yürürlükte bulunan tüm poliçeler için tahakkuk etmifl primlerden komisyonlar düflüldükten sonra kalan tutar›n gün esas›na göre ertesi y›la sarkan k›sm› olarak hesaplanmaktad›r. fiirket, 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Yeni Sigortac›l›k Kanunu'na uyum çerçevesinde ç›kar›lan 4 Temmuz 2007 tarihli Genelge uyar›nca kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› hesab› s›ras›nda mevcut komisyon tenzili uygulamas›na devam etmektedir. 11) Stoklar ve di¤er bilanço kalemlerinde uygulanan de¤erleme, envanter ve amortisman ay›rma yöntemleri, bunlarda ve di¤er muhasebe politikalar›nda önceki dönemlere göre yap›lan de¤ifliklikler, bu de¤iflikliklerin parasal etkileri ve iflletmenin süreklili¤i ile dönemsellik varsay›mlar›n› de¤ifltirecek muhtemel geliflmeler ve bunlar›n gerekçeleri (Devam›): 11.14. K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› Yürürlükte olan ifl kanunuyla k›dem tazminat› aç›s›ndan geçerlili¤i devam ettirilen eski ifl kanunu uyar›nca, fiirket'te bir hizmet y›l›n› doldurmufl olan her personel için k›dem tazminat› karfl›l›¤› ayr›l›r. 4857 say›l› ‹fl Kanunu uyar›nca, çal›flan›n 17. ve 18. maddeler kapsam›nda ifl akdi feshi, emeklili¤e hak kazanarak ayr›lmas›, askere ça¤r›lmas›, kad›n iflçinin evlenerek 1 y›l içinde ifl akdini sonland›rmas› veya ölümü hallerinde çal›flana k›dem tazminat› ödenir. Ödenecek tazminat, her hizmet y›l› için en fazla iflçinin bir ayl›k geliri kadard›r ve çal›fl›lan her hizmet y›l› için 2.030,19 YTL (31 Aral›k 2006: 1.857,44 YTL) ile s›n›rland›r›lm›flt›r. fiirket'in 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle hesaplanan toplam k›dem tazminat› yükümlülü¤ü 6.449.768 YTL (31 Aral›k 2006: 5.313.256 YTL) olup bunun tamam› mali tablolarda k›dem tazminat› karfl›l›¤› hesab› alt›nda yer almaktad›r. 11.15. Yabanc› Para Birimi ile Olan ‹fllemlerin Yeni Türk Liras›'na Çevrilmesi Dövize dayal› ifllemler ifllem tarihindeki geçerli kurlar esas al›narak muhasebelefltirilmifl olup, bilanço tarihleri itibariyle yabanc› para cinsinden kasa, banka, menkul de¤er ve borç bakiyeleri, bilanço tarihlerindeki TCMB döviz al›fl kurlar›, teknik karfl›l›klar alt›nda yer alan hayat matematik karfl›l›klar› ve kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› ise tarife kurlar› ile de¤erlenmifltir. De¤erleme sonras› ortaya ç›kan farklar kambiyo kâr veya zarar› olarak gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r. 11.16. Vergi Karfl›l›¤› Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 say›l› yasa ile de¤iflmifltir. Söz konusu 5520 say›l› yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmifltir. Buna göre Türkiye'de, kurumlar vergisi oran› 2007 y›l› için % 20'dir (2006: % 20). Kurumlar vergisi oran› kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna (ifltirak kazançlar› istisnas›, yat›r›m indirimi istisnas› vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r. Kâr da¤›t›lmad›¤› takdirde baflka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsam›nda yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas› olmas› halinde yararlan›lan istisna tutar› üzerinden hesaplan›p ödenen % 19.8 oran›ndaki stopaj hariç).

Annual Report 2007

75

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) Türkiye'deki bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye'de yerleflik kurumlara ödenen kâr paylar›ndan (temettüler) stopaj yap›lmaz. Bunlar›n d›fl›nda kalan kifli ve kurumlara yap›lan temettü ödemeleri % 10 oran›nda stopaja tabidir. Kâr›n sermayeye ilavesi, kâr da¤›t›m› say›lmaz. fiirketler üçer ayl›k mali kârlar› üzerinden % 20 (2006: % 20) oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 10. gününe kadar beyan edip 17 inci günü akflam›na kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup izleyen y›l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba ra¤men ödenmifl geçici vergi tutar› kalm›fl ise bu tutar nakden iade al›nabilece¤i gibi devlete karfl› olan herhangi bir baflka mali borca da mahsup edilebilir. 11) Stoklar ve di¤er bilanço kalemlerinde uygulanan de¤erleme, envanter ve amortisman ay›rma yöntemleri, bunlarda ve di¤er muhasebe politikalar›nda önceki dönemlere göre yap›lan de¤ifliklikler, bu de¤iflikliklerin parasal etkileri ve iflletmenin süreklili¤i ile dönemsellik varsay›mlar›n› de¤ifltirecek muhtemel geliflmeler ve bunlar›n gerekçeleri (Devam›): 30 Aral›k 2003 tarihinde Resmi Gazete'de yay›mlanan, 5024 say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun (“5024 say›l› Kanun”), kazançlar›n› bilanço esas›na göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolar›n› 1 Ocak 2004 tarihinden bafllayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmas›n› öngörmektedir. An›lan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yap›labilmesi son 36 ayl›k kümülatif enflasyon oran›n›n (TÜ‹K TEFE art›fl oran›n›n) % 100'ü ve son 12 ayl›k enflasyon oran›n›n (TÜ‹K TEFE art›fl oran›n›n) % 10'u aflmas› gerekmektedir. 2006 ve 2007 y›llar› için söz konusu flartlar sa¤lanmad›¤› için enflasyon düzeltmesi yap›lmam›flt›r. Türkiye'de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 25 inci günü akflam›na kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir. Vergi incelemesine yetkili makamlar befl y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› ifllem tespit edilirse yap›lacak vergi tarhiyat› nedeniyle vergi miktarlar› de¤iflebilir. Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmifl y›l kârlar›ndan mahsup edilemez. 11.17. ‹lgili fiirketler Yap› Kredi Grubu ve ortaklar›n›n kontrol etti¤i flirketler bu mali tablolar aç›s›ndan ilgili flirketler olarak tan›mlanm›flt›r. 11.18. Di¤er Bilanço Kalemleri Kay›tl› de¤erleri ile bilançoya yans›t›lm›flt›r. 12) Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan ve aç›klamay› gerektiren hususlara iliflkin bilgi: 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren k›dem tazminat tavan› 2.087,92 YTL'ye yükseltilmifltir. 13) fiarta ba¤l› zararlar ile her türlü flarta ba¤l› kazançlara iliflkin bilgi (iflletmeyi borç alt›na sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilaflar›n mahiyetleri bu bölümde aç›klan›r):

fiirket aleyhine aç›lan davalar fiirket taraf›ndan aç›lan davalar fiirket taraf›ndan yap›lan icra takipleri

31 Aral›k 2007 288.753 235.304 112.051

31 Aral›k 2006 488.904 274.485 130.731

76

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) 14) fiirket'in gayri safi kâr oranlar› üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde de¤iflikliklere iliflkin bilgi ve bunlar›n parasal etkileri: Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur). 15) Aktif de¤erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarlar›:

Bankalar Bloke menkul de¤erler cüzdan›

31 Aral›k 2007 25.192.732 431.224.965

31 Aral›k 2006 31.099.970 471.379.332

31 Aral›k 2007 395.850 75.750 63.705 46.087 581.392

31 Aral›k 2006 506.330 76.750 52.550 59.408 695.038

16) Aktif de¤erlerin toplam sigorta tutar›: 38.503.503 YTL (31 Aral›k 2006: 45.412.224 YTL). 17) Alacaklar için al›nm›fl olan ipotek ve di¤er teminatlar›n toplam tutar›:

Al›nan ipotek senetleri Al›nan teminat mektuplar› Kamu borçlanma senetleri Di¤er garanti ve kefaletler Toplam

18) Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar›: fiirket'in borçlar› için aç›lan davalar nedeniyle icra mahkemelerine verilen teminat mektuplar› 279.438 YTL tutar›ndad›r. (31 Aral›k 2006: 305.838 YTL). 19) fiirket'in hayat ve hayat d›fl› dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarlar› ile varl›klar itibariyle hayat ve hayat d›fl› dallara göre tesis edilmifl teminat tutarlar›: 31 Aral›k 2007

Hayat Hayat D›fl›

Tesis Edilmesi Gereken 449.807.599 150.187

Tesis Edilen 449.807.599 150.187

31 Aral›k 2006 Tesis Edilmesi Gereken 500.687.762 116.573

Tesis Edilen 500.687.762 116.573

20) fiirket'in hayat poliçe adetleri ile dönem içinde giren, ayr›lan ve mevcut hayat sigortal›lar›n adetleri ve matematik karfl›l›klar›:

Geçen dönemden devreden Birikimli poliçeler (*) Birikimsiz poliçeler Dönem içinde giren Birikimli poliçeler Birikimsiz poliçeler Dönem içinde ayr›lan Genel Toplam

31 Aral›k 2007 Sigortal› Matematik Say›s› Karfl›l›klar 393.275 518.593.437 518 41.885.703 216.863 13.967.034 217.381 55.852.737 (13.266) (88.968.825) (137.120) (9.873.467) (150.386) (98.842.292) 460.270 475.603.882

31 Aral›k 2006 Sigortal› Matematik Say›s› Karfl›l›klar 442.646 603.054.589 820 111.937.535 139.800 9.756.991 140.620 121.694.526 (60.843) (204.571.056) (129.148) (1.584.622) (189.991) (206.155.678) 393.275 518.593.437

(*) Cari dönemde portföye 518 adet yeni sigortal› girmifl olup, 90 adet sigortal› da iptal portföyden meri portföye geçifl yapm›fl bulunmaktad›r. Dönem içinde giren birikimli poliçe tutar›n 40.992.580 YTL'si (31 Aral›k 2006: 108.818.063 YTL) mevcut portföyün matematik karfl›l›k tutar›ndaki art›fltan kaynaklanmaktad›r.

Annual Report 2007

77

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) 21) Hayat d›fl› sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminat› tutar›:

YTL ürün toplam teminat USD ürün toplam teminat EURO ürün toplam teminat Toplam

31 Aral›k 2007 Döviz YTL Tutar› Kur Tutar 946.218.742 946.218.742 130.728.846 1,1647 152.259.887 39.788.458 1,7102 68.046.221 1.116.524.850 (*)

31 Aral›k 2006 Döviz Tutar› 10.063.130 1.845.392 645.660

Kur 1,4056 1,8515

YTL Tutar 10.063.130 2.593.883 1.195.440 13.852.453

(*) fiirket 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ferdi kaza sigorta branfl›nda verdi¤i teminat tutar›n› her poliçe için 5 senelik prim tutar› olarak hesaplam›flt›r. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ise bu tutar her poliçe için yar›m ayl›k poliçe prim tutar› olarak hesaplanm›flt›r.

22) fiirket'in kurdu¤u emeklilik yat›r›m fonlar› ve birim fiyatlar›: 31 Aral›k 2007 Birim Fiyatlar›

31 Aral›k 2006 Birim Fiyatlar›

0,024939

0,020846

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Para Piyasas› Likit Kamu Emeklilik Yat›r›m Fonu-YEP

0,019736

0,016902

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Gelir Amaçl› Kamu D›fl Borçlanma Araçlar› Emeklilik Yat›r›m Fonu-YKK

0,014143

0,015422

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Gelir Amaçl› Kamu Borçlanma Araçlar› (Döviz) Emeklilik Yat›r›m Fonu-YED

0,012004

0,013409

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Büyüme Amaçl› Hisse Senedi Emeklilik Yat›r›m Fonu-YEH

0,039209

0,028594

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Esnek Emeklilik Yat›r›m Fonu-YEE

0,026701

0,021338

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Gelir Amaçl› Uluslararas› Karma Emeklilik Yat›r›m Fonu-YEU

0,012022

0,013069

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Esnek (Döviz) Grup Emeklilik Yat›r›m Fonu-YEY

0,010132

0,011741

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Esnek (Yeni Türk Liras›) Grup Emeklilik Yat›r›m Fonu-YTL

0,020959

0,016117

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Para Piyasas› Emanet Likit Karma Emeklilik Yat›r›m Fonu-YEL

0,016024

0,013831

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Gelir Amaçl› Kamu D›fl Borçlanma Araçlar› Emeklilik Yat›r›m Fonu (Euro)-YGE

0,009443

0,010024

Emeklilik Yat›r›m Fonlar› Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Gelir Amaçl› Kamu Borçlanma Araçlar› Emeklilik Yat›r›m Fonu-YEK

78

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) 23) Portföydeki kat›l›m belgeleri ve dolafl›mdaki kat›l›m belgeleri adet ve tutar:

Dolafl›mdaki kat›l›m belgeleri Portföydeki kat›l›m belgeleri

31 Aral›k 2007 Adet Tutar 32.599.396.541 701.422.402 -

31 Aral›k 2006 Adet 25.839.244.343 -

Tutar 480.182.834 -

24) Dönem içinde giren, ayr›lan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ve portföy tutarlar›:

Bireysel Grup Dönem içinde giren Bireysel Grup Dönem içinde iptal edilen Bireysel Grup Mevcut

31 Aral›k 2007 Sözleflme Say›s› Fon Büyüklü¤ü 77.449 55.253.595 17.589 10.781.101 95.038 66.034.696 34.115 104.878.982 3.447 11.206.339 37.562 116.085.321 217.487 591.832.862 33.557 109.589.540 251.044 701.422.402

Sözleflme Say›s› 88.703 10.876 99.579 25.830 2.130 27.960 174.489 19.079 193.568

31 Aral›k 2006 Fon Büyüklü¤ü 138.398.754 46.386.930 184.785.684 52.221.256 8.161.560 60.382.816 408.370.929 71.811.905 480.182.834

25) Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmifl menkul k›ymetlerin ve finansal duran varl›klar›n borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmifl menkul k›ymetlerin ve finansal duran varl›klar›n maliyet bedellerine göre de¤erlerini gösteren bilgi: Menkul K›ymetler

Hazine Bonosu-Devlet Tahvili Eurobond Yat›r›m Fonlar› Hisse Senetleri Toplam

31 Aral›k 2007 Bilançoda Gösterilen Maliyet De¤er (Borsa De¤eri Rayiç De¤eri) 200.103.173 219.513.710 287.834.591 258.533.617 6.172.509 40.931.773 165.642 153.642 494.275.915 519.132.742

31 Aral›k 2006 Bilançoda Gösterilen Maliyet De¤er (Borsa De¤eri Rayiç De¤eri) 179.791.833 196.947.665 262.548.135 289.816.816 6.172.509 32.420.431 410.620 358.768 448.923.097 519.543.680

‹fltirakler fiirket'in borsada ifllem gören finansal duran varl›klar› afla¤›da gösterilmifl olup, bunlar rayiç de¤erleri ile kay›tlara yans›t›lm›flt›r:

Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O.

31 Aral›k 2007 Bilançoda Gösterilen Maliyet De¤er (Borsa De¤eri Rayiç De¤eri) -

31 Aral›k 2006 Bilançoda Gösterilen Maliyet De¤er (Borsa De¤eri Rayiç De¤eri) 1.165.110 1.106.927

Annual Report 2007

79

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) 26) Menkul k›ymetler ve ba¤l› menkul k›ymetler grubu içinde yer al›p iflletmenin ortaklar›, ifltirakleri ve ba¤l› ortakl›klar taraf›ndan ç›kar›lm›fl bulunan menkul k›ymet tutarlar› ve bunlar› ç›karan ortakl›klar: Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur). 27) Mali tablolardaki “di¤er” ibaresini tafl›yan hesap kalemlerinden dahil oldu¤u grubun toplam tutar›n›n % 20'sini veya bilanço aktif toplam›n›n % 5'ini aflan kalemlerin ad ve tutarlar›:

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

21.446.113 198.608 23.994 3.257 21.671.972

20.435.351 120.489 17.868 3.437 20.577.145

b) Di¤er maddi varl›klar Özel maliyetler Di¤er Toplam

9.351.589 144.711 9.496.300

9.182.706 234.313 9.417.019

c) Di¤er çeflitli borçlar Sat›c›lara borçlar ‹fltira - irad - vade gelimi Ertelenen faiz geliri Geçici banka hesab› (*) Acentelere borçlar Di¤er Toplam

6.049.800 3.759.938 429.075 97.296 73.533 63.744 10.473.386

1.560.891 3.497.991 561.426 20.917 46.075 71.659 5.758.959

d) Di¤er çeflitli k›sa vadeli yükümlülükler Vergi riski karfl›l›¤› (**) Di¤er Toplam

52.377 52.377

9.465.677 69.064 9.534.741

e) Di¤er uzun vadeli teknik karfl›l›klar-net Di¤er teknik karfl›l›klar (***) Toplam

12.948.383 12.948.383

13.773.261 13.773.261

a) Di¤er nakit ve nakit benzeri varl›klar Kredi kart› tahsilatlar› Banka ödeme belgesi Senetsiz prim tahsilat› Posta çekleri Toplam

(*) fiirket'in 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle, henüz tanzim edilmemifl kredili hayat poliçeleri ile ilgili olarak Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.'den (“Banka”) yapt›¤› tahsilatlar, geçici bir hesapta takip edilmektedir. (**) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle vergi riski karfl›l›¤›, T.C. Maliye Bakanl›¤› Hesap Uzmanlar› Kurulu taraf›ndan, geçmifl y›llarda kurumlar vergisi matrah› hesaplamas›nda mahsup edilen stopajlara iliflkin olarak 2006 y›l›nda bafllat›lm›fl inceleme sonucunda fiirket taraf›ndan ödenmesi muhtemel tutar ile ilgili karfl›l›¤› ifade etmektedir ve 28 Eylül 2007 tarihi itibari ile ödenerek kapat›lm›flt›r. (***) Di¤er teknik karfl›l›klar, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n rayiç de¤erlerindeki de¤iflikliklerden kaynaklanan gerçekleflmemifl kazanç ve kay›plar›n fiirket'e ait olmayan k›sm›ndan oluflmaktad›r (11.10 no'lu bilanço dip notu).

80

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) 28) “Di¤er Alacaklar” ile “Di¤er K›sa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplam›n›n yüzde birini aflan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlar›n›n ayr› ayr› toplamlar›: Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur). 29) Ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klardan alacaklar nedeniyle ayr›lan flüpheli alacak tutarlar› ve bunlar›n borçlar›: Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur). 30) Vadesi gelmifl bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayr›lan flüpheli alacak tutarlar›, bu tutarlar ayr› toplamlar olarak gösterilir: 11.8 no'lu bilanço dipnotunda aç›kland›¤› üzere 4 Temmuz 2007 tarihli Genelge uyar›nca, fiirket 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle prim alacak karfl›l›¤› hesaplamam›flt›r (31 Aral›k 2006: 45.566 YTL). 31) fiirket ile dolayl› sermaye ve yönetim iliflkisine sahip ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar›n dökümü, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar hesab›nda yer alan ortakl›klar›n isimleri ve ifltirak, oran ve tutarlar›, söz konusu ortakl›klar›n düzenlenen en son mali tablolar›nda yer alan dönem kâr› veya zarar›, net dönem kâr› veya zarar› ile bu mali tablolar›n ait oldu¤u dönem, Kurulumuz standartlar›na göre haz›rlan›p haz›rlanmad›¤›, ba¤›ms›z denetime tabi tutulup tutulmad›¤› ve ba¤›ms›z denetim raporunun olumlu, olumsuz ve flartl› olmak üzere hangi türde düzenlendi¤i:

Kay›tl› De¤er 31 Aral›k 2007 Ba¤l› Ortakl›klar Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi. (*) ‹fltirakler Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O. (*) Çimsatafl A.fi. 368.613 Emeklilik Gözetim Merkezi 263.221 Çukurova Çelik End. A.fi. Toplam (**) 631.834

ifltirak Oran› (%)

Mali Tablo Dönemi

Vergi Öncesi Dönem Kâr›/ Zarar›

Net Dönem Kâr›/ Zarar›

Ba¤›ms›z Denetçi Görüflü

-

-

-

-

-

0,05 9,09 0,30

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2006 -

7.742.714 2.440 -

7.079.585 (6.999) -

-

(*) fiirket, 1 May›s 2007 tarihi itibariyle,183.457 YTL nominal de¤erli 18.345.746 adet Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi. hisselerini, bir ba¤›ms›z de¤erleme kuruluflu taraf›ndan yap›lan de¤erleme çal›flmas› sonucunda belirlenen de¤er olan 19.521.380 ABD dolar› karfl›l›¤› 26.562.742 YTL bedelle ve 289.468 YTL nominal de¤erli 289.468 adet Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O. hisselerini ‹MKB'de oluflan 15 günlük a¤›rl›kl› ortalama fiyat›n› kullanarak 1.088.563 YTL bedelle Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.'ye satm›fl bulunmaktad›r. Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi.'nin sat›fl› sonucunda oluflan 25.100.780 YTL kazanc›n 18.825.585 YTL'lik k›sm› Özsermaye alt›nda Özel Fonlar hesap kalemi alt›nda, 6.275.195 YTL'lik k›sm› ise gelir tablosunda muhasebelefltirilmifltir (10 no'lu bilanço dipnotu ve 5 no'lu gelir tablosu dipnotu). (**) Sözkonusu tutar Çukurova Çelik Endüstrisi A.fi. için ayr›lan 6.308.122 YTL tutar›ndaki de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› sonras› net tutar› ifade etmektedir.

Kay›tl› De¤er 31 Aral›k 2006 Ba¤l› Ortakl›klar Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi. 1.461.962 ‹fltirakler Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O. 1.106.927 Çimsatafl A.fi. 368.612 Emeklilik Gözetim Merkezi 263.222 Çukurova Çelik End. A.fi. Toplam 3.200.723(***)

ifltirak Oran› (%)

Mali Tablo Dönemi

Vergi Öncesi Dönem Kâr›/ Zarar›

Net Dönem Kâr›/ Zarar›

Ba¤›ms›z Denetçi Görüflü

7,81

31 Aral›k 2006

34.762.394

27.538.178

-

0,07 0,05 9,09 0,30

30 Eylül 2006 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2006 -

19.205.426 7.742.714 2.440 -

19.205.426 7.079.585 (6.999) -

-

(***) Söz konusu tutar Çukurova Çelik Endüstrisi A.fi. için ayr›lan 6.308.122 YTL ve Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O. için ayr›lan 58.183 YTL tutar›ndaki de¤er düflüklü¤ü karfl›l›klar› sonras› net tutarlar› ifade etmektedir.

Annual Report 2007

81

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) 32) ‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klarda içsel kaynaklardan yap›lan sermaye art›r›m› nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarlar›: Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur). 33) Tafl›nmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunlar›n de¤erleri: Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur). 34) Finansal varl›klarda son üç y›lda meydana gelen de¤er art›fllar›: Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur). 35) Yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabanc› paralar›n ayr› ayr› tutarlar› ve YTL'ye dönüfltürme kurlar›: 31 Aral›k 2007 Döviz Tutar› Kur

Döviz Cinsi Bankalar USD 22.168.540 EURO 90.711 CHF 10.012 K›sa Vadeli Finansal Varl›klar USD 167.168.854 EURO 37.324.321 Reasürörlere Borçlar USD 178.656 EURO 8.621 Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤›-net(*) USD 457.744.76 EURO 20.138.55 Hayat Matematik Karfl›l›¤›(*) USD 184.609.471 EURO 33.986.046

31 Aral›k 2006 YTL Tutar

Döviz Tutar›

Kur

YTL Tutar

1,1647 1,7102 1,0273

25.819.698 155.134 10.285

23.344.236 84.974 8.752

1,4056 1,8515 1,1503

32.812.659 157.330 10.068

1,1647 1,7102

194.701.564 63.832.053

155.549.301 38.442.731

1,4056 1,8515

218.640.098 71.176.717

1,1647 1,7102

208.081 14.744

(241.348) 14.124

1,4056 1,8515

(339.239) 26.150

1,1711 1,7161

536.070 34.561

356.152 15.071

1,4129 1,85508

503.239 27.958

1,1653 1,7141

215.126.667 58.257.154

178.012.246 34.487.128

1,40645 1,856154

250.366.279 64.013.444

(*) Teknik karfl›l›klar›n dövizli bakiyelerinde kullan›lan kur her ürün için farkl›l›k göstermektedir.

36) Ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans ve ciro gibi yükümlülüklerin tutar›: Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur). 37) Kategorileri itibariyle y›l içinde çal›flan personelin ortalama say›s›: Orta ve üst kademe yöneticiler: 23 (31 Aral›k 2006: 22). Di¤er personel: 864 (31 Aral›k 2006: 825). 38) Kâr payl› hayat sigortalar›nda kâr pay›n›n hesaplanmas›nda kullan›lan de¤erleme yöntemleri:

Yat›r›m Çeflidi Devlet Tahvilleri/Hazine Bonolar› Eurobondlar Repo ve YTL/Yabanc› Para Mevduat Yat›r›m Fonu Hisse Senedi

31 Aral›k 2007 De¤erleme Yöntemi Borsa Rayici / ‹ç verim oran› ‹ç verim oran› Günlük basit faiz hesab› Aç›klanan birim pay de¤eri ‹MKB 2. seans a¤›rl›kl› ortalama de¤er

31 Aral›k 2006 De¤erleme Yöntemi Borsa Rayici / ‹ç verim oran› ‹ç verim oran› Günlük basit faiz hesab› Aç›klanan birim pay de¤eri ‹MKB 2. seans a¤›rl›kl› ortalama de¤er

82

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) 39) Al›nan k›sa vadeli veya uzun vadeli kredilerinin al›nma gerekçeleri: Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur). 40) Mali tablolar› önemli ölçüde etkileyen ya da mali tablolar›n aç›k, yorumlanabilir ve anlafl›labilir olmas› aç›s›ndan aç›klanmas› gerekli olan di¤er hususlar: Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur). 41) Naz›m hesaplarda takip edilen rücu alacaklar›na iliflkin tutarlar: Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur). 42) Devam› Ek-4'de yer alan tablo uyar›nca yer almas› gereken di¤er dipnotlar: Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur). 43) Di¤er 31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

a) Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar afla¤›dakileri içermektedir: Saklay›c› flirketten alacaklar Kat›l›mc›lardan alacaklar (girifl aidatlar›) Fon iflletim gideri kesintisi Sat›fl emirleri Sermaye avans› tahsisi Toplam

700.906.382 7.063.982 1.104.949 516.020 200.000 709.791.333

479.755.847 4.770.469 885.882 426.988 485.839.186

b) Emeklilik faaliyetlerinden borçlar afla¤›dakileri içermektedir: Kat›l›mc›lara borçlar Kat›l›mc›lar geçici hesab› Arac›lara borçlar Portföy yönetim flirketine borçlar Toplam

701.422.402 21.993.799 400.964 276.237 724.093.402

480.182.835 17.963.766 120.880 199.068 498.466.549

Annual Report 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T AYRINTILI GEL‹R TABLOSU D‹PNOTLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir)

1) Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme paylar› :

Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme paylar› a) Amortisman giderleri aa) Normal amortisman giderleri ab) Yeniden de¤erlemeden do¤an amortisman giderleri b) ‹tfa ve tükenme paylar›

1 Ocak 2007 31 Aral›k 2007

1Ocak 2006 31 Aral›k 2006

1.428.037 1.428.037 1.073.985

1.321.780 1.321.780 974.841

1 Ocak 2007 31 Aral›k 2007 1.136.512 7.827 1.144.339

1Ocak 2006 31 Aral›k 2006 426.454 69.064 9.465.677 45.565 10.006.760

2) Dönemin reeskont ve karfl›l›k giderleri YTL:

K›dem tazminat› karfl›l›¤› ‹fle iade davalar› karfl›l›¤› Vergi riski karfl›l›¤› (27 no'lu bilanço dipnotu) Sigortal› alacak karfl›l›¤› (*) Toplam

(*) Sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar karfl›l›¤›n›n iptali nedeniyle elde edilen gelir, gelir tablosunda di¤er gelir ve kârlar içerisinde gösterilmektedir.

3) Dönemin tüm finansman giderleri: a) Üretim maliyetine verilenler: Yoktur ( 31 Aral›k 2006: Yoktur). b) Sabit varl›klar›n maliyetine verilenler: Yoktur ( 31 Aral›k 2006: Yoktur). c) Do¤rudan gider yaz›lanlar: Yoktur ( 31 Aral›k 2006: Yoktur). 4) Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerle ilgili k›sm›n tutar (Toplam tutar içindeki paylar› % 20'yi aflanlar ayr›ca gösterilecektir): Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur) 5) Ortaklar, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerle yap›lan sat›fl ve al›fllar (Toplam tutar içindeki paylar› % 20'yi aflanlar ayr›ca gösterilecektir):

1 Ocak 2007 - 31 Aral›k 2007 Sat›c›lar Al›c›lar a) Ortaklar Yap› Kredi Sigorta A.fi. Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Yap› Kredi Faktoring A.fi. Yap› Kredi Yat›r›m A.fi. b) ‹fltirakler Emeklilik Gözetim Merkezi A.fi. Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O. Toplam

1 Ocak 2006 - 31 Aral›k 2006 Sat›c›lar Al›c›lar

899,063 24.811.399 10.044 18.790

2.101.679 8.447.561 -

545.867 17.791.958 6.095 3.837

1.533.878 6.980.294 -

25.739.296

423.510 10.972.750

6.574 18.354.331

368.681 8.882.853

83

84

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T AYRINTILI GEL‹R TABLOSU D‹PNOTLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) AYRINTILI GEL‹R TABLOSU D‹PNOTLARI (Devam›) 5) Ortaklar, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerle yap›lan sat›fl ve al›fllar (Toplam tutar içindeki paylar› % 20'yi aflanlar ayr›ca gösterilecektir) (Devam›): fiirket, yukar›daki tabloda gösterilen ifllemler d›fl›nda, 1 May›s 2007 tarihi itibariyle, bilanço kay›tl› de¤eri 1.461.962 YTL olan Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi. hisselerini, bir ba¤›ms›z de¤erleme kuruluflu taraf›ndan yap›lan de¤erleme çal›flmas› sonucunda belirlenen de¤er olan 19.521.380 ABD dolar› karfl›l›¤› 26.562.742 YTL bedelle ve bilançoda kay›tl› de¤eri 1.106.927 YTL olan Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O. hisselerini ‹MKB'de oluflan 15 günlük a¤›rl›kl› ortalama fiyat›n› kullanarak 1.088.563 YTL bedelle Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.'ye satm›fl bulunmaktad›r. Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi.'nin sat›fl› sonucunda oluflan 25.100.780 YTL kazanc›n 18.825.585 YTL'lik k›sm› Özsermaye alt›nda Özel Fonlar hesap kalemi alt›nda, 6.275.195 YTL'lik k›sm› ise gelir tablosunda muhasebelefltirilmifltir (10 ve 31 no'lu bilanço dipnotlar›). 6) Ortaklar, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerden al›nan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki paylar› % 20'yi aflanlar ayr›ca gösterilecektir.)

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Yap› Kredi Sigorta A.fi.

1 Ocak 2007 - 31 Aral›k 2007 Ödenen Kira Bedeli Al›nan Kira Bedeli 216.814 104.733 494.108

1 Ocak 2006 - 31 Aral›k 2006 Ödenen Kira Bedeli Al›nan Kira Bedeli 235.662 61.450 588.478

7) Yönetim Kurulu Baflkan ve üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yard›mc›lar› gibi üst yöneticilere cari dönemde sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar›: 2.298.257 YTL (31 Aral›k 2006: 2.338.270 YTL). 8) Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yap›lan de¤iflikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdi¤i art›fl (+) veya azal›fl (-): Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur). Dönem amortismanlar› do¤rusal amortisman yöntemine göre hesaplanmaktad›r. 9) fiirketin genel yönetim, araflt›rma ve gelifltirme, pazarlama sat›fl ve reklam giderleri ile ilgili olarak yap›lan ancak da¤›t›m› direkt olarak yap›lamayanlar için flirketçe öngörülmüfl da¤›t›m kriterleri: Hazine Müsteflarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rlanan ve 30 Aral›k 2004 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Sigortac›l›k Hesap Plan› ve ‹zahnamesi Hakk›ndaki Tebli¤'e göre sigorta flirketleri genel giderlerinin bir k›sm›n› teknik k›s›mda göstermek zorundad›r. Bu tebli¤ do¤rultusunda genel giderler direkt olarak iliflkilendirilip ilgili teknik branfllara da¤›t›lm›fl, personel giderleri ise branfl baz›nda harcanan mesainin maafl ortalamas› ile çarp›lmas› suretiyle teknik branfllar alt›nda da¤›t›lm›flt›r. 10) Önceki döneme iliflkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararlar›n tutarlar›n› ve kaynaklar› gösteren aç›klay›c› not: Yoktur (31 Aral›k 2006:Yoktur). 11) Adi ve imtiyazl› hisse senetleri için ayr› ayr› gösterilmek kofluluyla, hisse bafl›na kâr ve kâr pay› oranlar›: : 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle beher hisse nominal de¤eri 0,1 YTL olup, hisse bafl›na kâr 0,048245 YTL'dir (31 Aral›k 2006:Yoktur). 12) Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile brüt ve net kat›l›m paylar›n›n bireysel ve kurumsal olarak da¤›l›mlar› :

Bireysel Kurumsal Toplam

Sözleflme Say›s› 77.449 17.589 95.038

1 Ocak 2007 - 31 Aral›k 2007 Brüt Net Kat›l›m Pay› Kat›l›m Pay› 56.571.163 53.412.719 11.390.674 11.355.053 67.961.837 64.767.772

Sözleflme Say›s› 88.703 10.876 99.579

1 Ocak 2006 - 31 Aral›k 2006 Brüt Net Kat›l›m Pay› Kat›l›m Pay› 142.568.512 138.962.900 45.098.872 45.005.003 187.667.384 183.967.903

Annual Report 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T AYRINTILI GEL‹R TABLOSU D‹PNOTLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) AYRINTILI GEL‹R TABLOSU D‹PNOTLARI (Devam›) 13) Dönem içinde baflka flirketten gelen bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile brüt ve net kat›l›m paylar›n›n bireysel ve kurumsal olarak da¤›l›mlar›:

Bireysel Kurumsal Toplam

Sözleflme Say›s› 158 166 324

1 Ocak 2007 - 31 Aral›k 2007 Brüt Net Kat›l›m Pay› Kat›l›m Pay› 1.118.907 1.111.518 991.075 990.408 2.109.982 2.101.926

Sözleflme Say›s› 139 57 196

1 Ocak 2006 - 31 Aral›k 2006 Brüt Net Kat›l›m Pay› Kat›l›m Pay› 663.641 656.967 434.456 433.363 1.098.097 1.090.330

14) Dönem içinde flirketin hayat portföyünden bireysel emeklili¤e geçen bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile brüt ve net kat›l›m paylar›n›n bireysel ve kurumsal olarak da¤›l›mlar›:

Bireysel Kurumsal Toplam

Sözleflme Say›s› -

1 Ocak 2007 - 31 Aral›k 2007 Brüt Net Kat›l›m Pay› Kat›l›m Pay› -

Sözleflme Say›s› 25.844 4.575 30.419

1 Ocak 2006 - 31 Aral›k 2006 Brüt Net Kat›l›m Pay› Kat›l›m Pay› 99.015.695 98.214.901 47.644.599 47.597.466 146.660.294 145.812.367

15) Dönem içinde flirketin portföyünden ayr›lan baflka flirkete geçen veya baflka flirkete geçmeyen her ikisi birlikte bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile brüt ve net kat›l›m paylar›n›n bireysel ve kurumsal olarak da¤›l›mlar›:

Bireysel Kurumsal Toplam

Sözleflme Say›s› 34.115 3.447 37.562

1 Ocak 2007 - 31 Aral›k 2007 Brüt Net Kat›l›m Pay› Kat›l›m Pay› 95.096.025 89.765.464 9.887.665 9.776.575 104.983.690 99.542.039

Sözleflme Say›s› 25.830 2.130 27.960

1 Ocak 2006 - 31 Aral›k 2006 Brüt Net Kat›l›m Pay› Kat›l›m Pay› 49.956.492 46.982.291 7.923.046 7.879.398 57.879.538 54.861.689

16) Dönem içinde yeni giren hayat sigortal›lar›n adet ile brüt ve net prim tutarlar› ferdi ve grup olarak da¤›l›mlar›:

Sözleflme Say›s› Ferdi YTL EUR USD Grup USD Toplam (**)

1 Ocak 2007 - 31 Aral›k 2007 Brüt Net Kat›l›m Pay› Kat›l›m Pay›

Sözleflme Say›s›

1 Ocak 2006 - 31 Aral›k 2006 Brüt Net Kat›l›m Pay› Kat›l›m Pay›

40 386 -

50.386 333.850 -

36.177 238.112 -

102 584

122.619 580.309

88.252 414.526

2 428

1.641 385.877

1.559 275.848

11 697

5.842 708.770

5.509 508.287

(*) Sadece birikimli poliçeler dikkate al›nm›flt›r. (**) USD ve EURO poliçeler 31 Aral›k 2007 tarihindeki Merkez Bankas› kurlar› ile YTL'ye çevrilmifltir.

85

86

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T AYRINTILI GEL‹R TABLOSU D‹PNOTLARI (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir) AYRINTILI GEL‹R TABLOSU D‹PNOTLARI (Devam›) 17) Dönem içinde portföyden ayr›lan hayat sigortal›lar›n adet ile brüt ve net prim tutarlar› matematik karfl›l›klar›n›n tutarlar›n›n ferdi ve grup olarak da¤›l›mlar›:

Ferdi Grup Toplam(**)

Sözleflme Say›s› (*) 12.938 328 13.266

Brüt Prim 4.405.906 108.215 4.514.121

31 Aral›k 2007 Net Matematik Prim Karfl›l›k 2.735.536 83.498.299 95.469 5.470.526 2.831.005 88.968.825

Sözleflme Say›s› 55.121 5.722 60.843

Brüt Prim 17.668.754 1.868.651 19.537.405

31 Aral›k 2006 Net Matematik Prim Karfl›l›k 12.679.212 166.149.532 1.712.147 38.421.524 14.391.359 204.571.056

(*) Sadece birikimli poliçeler dikkate al›nm›flt›r. (**) USD ve EURO poliçeler 31 Aral›k 2007 tarihindeki Merkez Bankas› kurlar› ile YTL'ye çevrilmifltir.

18) Dönem içinde hayat sigortal›lar›na kâr pay› da¤›t›m oran›:

YTL USD EURO

1 Ocak 2007 31 Aral›k 2007 %17,19 % 8,04 % 8,00

1Ocak 2006 31 Aral›k 2006 %12,20 %8,76 %6,02

19) Devam› Ek-4' de yer alan tablo uyar›nca yer almas› gereken di¤er dipnotlar: Yoktur (31 Aral›k 2006:Yoktur). 20) Di¤er: Hayat branfl› di¤er teknik gelirler hesab›, 1 Ocak - 31 Aral›k 2006 döneminde kurlardaki de¤iflimin de etkisiyle 82.000.492 YTL tutar›ndaki sigortal›lara devredilen mali gelir rakam›n› içermektedir. 1 Ocak - 31 Aral›k 2007 döneminde ise yine kurlardaki de¤iflimin etkisiyle 2.032.636 YTL tutar›nda sigortal›lara devredilen mali gelir, ayn› hesap alt›nda muhasebelefltirilmifltir.

Annual Report 2007

Part 4: Financial Information

87

88

Faaliyet Raporu 2007

Statutory Auditors’ Report

To the Annual General Meeting of Yap› Kredi Emeklilik A.fi. • Title of the Company • Headquarters • Capital • Sector

: YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi. : Büyükdere Caddesi Yap› Kredi Plaza A Blok Levent - ‹STANBUL : YTL 58.000.000 : Private pension plans and group and individual life insurances

• Auditors names, their terms of office and partnership status

Name - Surname : M. Erkan Özdemir Adil G. Öztoprak

Terms of Office 01.01.2007 - 31.12.2007 01.01.2007 - 31.12.2007

Partnership Status Not employee or shareholders of the company

• Number of Board of Directors meetings attended and Board of Auditors meetings held

: We attended all meetings of the Board of Directors and made six meetings of the Board of Auditors during the course of the year.

• Scope and results of the auditing undertaken on the Company’s accounts, ledgers and documents

: The partnership accounts, ledgers and documents are recorded in consistency with accounting rules and principles.

• Number and results of cash counts conducted in accordance with Turkish Commercial Code Article 353.

: Five cash counts have been conducted under our supervision on various dates. It has been observed that the cash balance was consistent with the records.

• Reported complaints and frauds, including any action taken.

: No occurrences of complaint or fraud were reported to the Board of Auditors.

We examined Yap› Kredi Emeklilik A.fi.’s accounts and operations for the period 01 January 2007 - 31 December 2007 in accordance with the Turkish Commercial Code, partnership contract and other applicable legislation using generally accepted accounting principles and standarts. In our opinion, the balance sheet, prepared for the year ended 31 December 2007, give a true and fair view of the state of the partnership as of the above mentioned date, and the income statement true results for the period covering 01 January 2007 to 31 December 2007. We recommend that the balance sheet and the income statement to be approved and the Board of Directors to be discharged from any liabilities regarding their service for the period 01 January 2007 - 31 December 2007. 06.03.2008

Auditor M. Erkan ÖZDEM‹R

Auditor Adil G. ÖZTOPRAK

Annual Report 2007

89

CONVENIENCE TRANSLATION OF INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT FOR THE PERIOD 1 JANUARY - 31 DECEMBER 2007 (ORIGINALLY ISSUED IN TURKISH)

To the Board of Directors of Yap› Kredi Emeklilik A.fi., 1. We have audited the accompanying balance sheet of Yap› Kredi Emeklilik A.fi. (the “Company”) at 31 December 2007 and the related statement of income for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. 2. The audit was conducted in accordance with the regulations on independent audit as required by Insurance Law numbered 5684. These regulations require that the audit is planned and performed to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that the audit conducted provides a reasonable basis for our opinion. 3. In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company at 31 December 2007 and the results of its operations for the year then ended in accordance with the regulations issued on accounting standards and principles as required by the Insurance Law numbered 5684. 4. Additional paragraph for convenience translation into English: As discussed in Note 44 to the accompanying balance sheet, the effects of differences between the accounting principles described in Note 11 to the balance sheet and accounting principles generally accepted in countries in which the accompanying financial statements are to be distributed and International Financial Reporting Standards (“IFRS”) have not been quantified in the accompanying financial statements. Accordingly, the accompanying financial statements are not intended to present the financial position and results of operations and changes in financial position and cash flows in accordance with accounting principles generally accepted in such countries and IFRS.

Baflaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. a member of PricewaterhouseCoopers

Talar Gül, SMMM Partner Istanbul, 6 March 2008

90

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

BALANCE SHEETS AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated)

ASSETS

I- CURRENT ASSETS

Note

A- CASH AND CASH EQUIVALENTS 1- Cash 2- Cheques Received 3- Banks 4- Cheques Given and Payment Orders (-) 5- Other Cash and Cash Equivalents B- FINANCIAL INVESTMENTS AND FINANCIAL ASSETS AT POLICYHOLDERS' RISK 1- Available for Sale Investments 2- Held to Maturity Investments 3- Trading Investments 4- Loans 5- Provision for loans (-) 6- Financial Assets at Policyholders' Risk 7- Company's Share 8- Provision for Diminution in Value (-) C- RECEIVABLES FROM OPERATIONS 1- Due from Insurance Operations 2- Provision for Due from Insurance Operations (-) 3- Due from Reinsurance Operations 4- Provision for Due from Reinsurance Operations (-) 5- Premium Reserves 6- Loans to Policyholders (Policy Loans) 7- Provision for Loans to Policyholders (-) 8- Due from Private Pension Operations 9- Doubtful Receivables from Other Operations 10- Provision for Doubtful Receivables from Other Operations (-) D- DUE FROM RELATED PARTIES 1- Due from Shareholders 2- Due from Investments 3- Due from Subsidiaries 4- Due from Joint-Ventures 5- Due from Personnel 6- Due from Other Related Parties 7- Rediscount on Due from Related Parties (-) 8- Doubtful Receivables from Related Parties 9- Provision for Doubtful Receivables from Related Parties (-) E- OTHER RECEIVABLES 1- Leasing Receivables 2- Unearned Leasing Revenue (-) 3- Deposits and Guarantees Given 4- Other Receivables 5- Rediscount on Other Receivables (-) 6- Other Doubtful Receivables 7- Provision for Other Doubtful Receivables (-) F- DEFERRED EXPENSES AND INCOME ACCRUALS 1- Deferred Expenses 2- Accrued Interest and Rent Income 3- Income Accruals 4- Other Deferred Expense and Income Accruals G- OTHER CURRENT ASSETS 1- Prepaid Expenses for Inventories 2- Prepaid Taxes and Funds 3- Deferred Tax Assets 4- Job Advances 5- Advances to Personnel 6- Count Shortages 7- Other Current Assets 8- Provision for Other Current Assets (-) I-

TOTAL CURRENT ASSETS

27-a 25 11.10 11.10

11.10

11.8 and 30

11.4 11.9 and 43-a

11.16

Audited (31.12.2007)

Audited (31.12.2006)

76,902,926 580 55,230,374 21,671,972 519,132,742 69,892,150 18,015,627 431,224,965 723,046,746 2,785,550 70,968 10,398,895 709,791,333 19,697 19,697 1,306,701 1,306,701 3,751,438 3,747,991 3,447 -

66,211,705 1,938 45,632,622 20,577,145 519,543,680 29,201,583 18,920,400 471,421,697 501,830,295 3,621,555 (45,566) 12,415,120 485,839,186 5,108 5,108 215,371 215,371 1,572,791 1,500,335 72,456 -

1,324,160,250

1,089,378,950

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Annual Report 2007

91

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

BALANCE SHEETS AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated)

ASSETS

A- RECEIVABLES FROM OPERATIONS 1- Due from Insurance Operations 2- Provision for Due from Insurance Operations (-) 3- Due from Reinsurance Operations 4- Provision for Due from Reinsurance Operations (-) 5- Premium Reserves 6- Loans to Policyholders (Policy Loans) 7- Provision for Loans to Policyholders (-) 8- Due from Private Pension Operations 9- Doubtful Receivables from Other Operations 10- Provision for Doubtful Receivables from Other Operations (-) B- DUE FROM RELATED PARTIES 1- Due from Shareholders 2- Due from Investments 3- Due from Subsidiaries 4- Due from Joint-Ventures 5- Due from Personnel 6- Due from Other Related Parties 7- Rediscount on Due from Related Parties (-) 8- Doubtful Receivables from Related Parties 9- Provision for Doubtful Receivables from Related Parties (-) C- OTHER RECEIVABLES 1- Leasing Receivables 2- Unearned Leasing Revenue (-) 3- Deposits and Guarantees Given 4- Other Receivables 5- Rediscount on Other Receivables (-) 6- Other Doubtful Receivables 7- Provision for Other Doubtful Receivables (-) D- FINANCIAL ASSETS 1- Equity Securities 2- Investments 3- Investment Capital Commitments (-) 4- Subsidiaries 5- Subsidiaries Capital Commitments (-) 6- Joint-Ventures 7- Joint-Ventures Capital Commitments (-) 8- Available for Sale Securities 9- Other Financial Assets 10- Provision for Diminution in Value of Financial Assets (-) E- TANGIBLE ASSETS 1- Investment Property 2- Provision for Diminution in Value of Investment Property (-) 3- Property Plant and Equipment 4- Machinery and Equipment 5- Furniture and Fixtures 6- Motor Vehicles 7- Other Tangible Assets (Including Leasehold Improvements) 8- Leased Assets 9- Accumulated Depreciation (-) 10- Advances Given for Tangible Assets (Including Investments Property) F- INTANGIBLE ASSETS 1- Rights 2- Goodwill 3- Start-up Costs 4- Research and Development Expenses 5- Other Intangible Assets 6- Accumulated Amortisation (-) 7- Advances Given for Intangible Assets G- DEFERRED EXPENSES AND INCOME ACCRUALS 1- Deferred Expenses 2- Income Accruals 3- Other Deferred Expense and Income Accruals H- -OTHER NON- CURRENT ASSETS 1- Effective Foreign Currency Accounts 2- Foreign Currency Accounts 3- Prepaid Expenses for Inventories 4- Prepaid Taxes and Funds 5- Deferred Tax Assets 6- Other Non-Current Assets 7- Other Non-Current Assets Depreciation (-) 8- Provision for Diminution in Value of Other Non-Current Assets (-) II- TOTAL NON-CURRENT ASSETS TOTAL ASSETS

Audited (31.12.2007)

Audited (31.12.2006)

631,834 6,939,956 (6,308,122) 17,933,279 15,876,273 3,895,845 2,760,412 209,665 9,496,300 1,686,436 (15,991,652) 732,674 2,014,355 (1,281,681) -

3,200,723 8,105,066 1,461,962 (6,366,305) 18,717,548 15,782,436 6,513,537 3,445,334 343,425 9,417,019 1,203,204 (17,987,407) 938,323 1,660,967 (722,644) -

19,297,787 1,343,458,037

22,856,594 1,112,235,544

Note

II- NON-CURRENT ASSETS

11.11 and 31 11.11 11.11 and 31

11.11 8 and 11.12

11.12 11.12 11.12 11.12 11.12 11.12 11.12 8 and 11.12 11.12

11.12

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

92

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

BALANCE SHEETS AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated)

LIABILITIES

III - CURRENT LIABILITIES

Note

A- FINANCIAL LIABILITIES 1- Due to Credit Institutions 2- Leasing Payables 3- Deferred Leasing Costs (-) 4- Short Term Installments of Long Term Borrowings 5- Issued Debt Securities 6- Other Issued Debt Securities 7- Value Differences of Other Issued Debt Securities (-) 8- Other Financial Payables (Liabilities) B- PAYABLES FROM OPERATIONS 1- Payables from Insurance Operations 2- Payables from Reinsurance Operations 3- Premium Reserves 4- Payables from Private Pension Operations 5- Payables from Other Operations 6- Rediscount from Other Operations (-) C- DUE TO RELATED PARTIES 1- Due to Shareholders 2- Due to Investments 3- Due to Subsidiaries 4- Due to Joint-Ventures 5- Due to Personnel 6- Due to Other Related Parties D- OTHER PAYABLES 1- Deposits and Guarantees Received 2- Other Payables 3- Rediscount on Other Payables (-) E- INSURANCE TECHNICAL RESERVES 1- Unearned Premium Reserve-Net 2- Unexpired Risks Reserve-Net 3- Mathematical Reserve-Net 4- Outstanding Claim Provision-Net 5- Bonus Provision-Net 6- Provision for Life Policies at Policyholder's Risk-Net 7- Other Technical Reserves-Net F- TAXES AND OTHER F‹SCAL LIABILITIES 1- Taxes and Funds Payable 2- Social Security Withholdings Payable 3- Overdue, Deferred or Restructured Taxes and Other Fiscal Liabilities 4- Other Taxes and Fiscal Liabilities 5- Corporate Tax Provision and Other Fiscal Liabilities 6- Prepaid Corporate Tax and Other Fiscal Liabilities (-) 7- Other Taxes and Fiscal Liabilities Provision G- PROVISIONS FOR OTHER RISKS 1- Provision for Employment Termination Benefits 2- Provision for Social Benefit Asset Deficits 3- Provision for Expense Accruals H- DEFERRED INCOME AND EXPENSE ACCRUALS 1- Deferred Income 2- Expense Accruals 3- Other Deferred Income and Expense Accruals I- OTHER CURRENT LIABILITIES 1- Deferred Tax Liabilities 2- Cash and acceptance surplus 3- Other Current Liabilities III - TOTAL CURRENT LIABILITIES

11.9 and 43-b

27-c

11.13

11.7

27-d

Audited (31.12.2007)

Audited (31.12.2006)

724,989,233 895,831 724,093,402 5,318 5,318 10,473,386 10,473,386 6,095,660 3,457,080 2,638,580 5,423,573 1,657,529 761,720 3,004,324 4,651,339 4,651,339 52,377 52,377

498,937,184 470,635 498,466,549 9,357 9,357 5,758,959 5,758,959 4,639,709 1,791,716 2,847,993 2,365,677 1,618,071 747,606 4,058,506 4,058,506 9,534,741 9,534,741

751,690,886

525,304,133

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Annual Report 2007

93

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

BALANCE SHEETS AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated)

LIABILITIES

IV - NON-CURRENT LIABILITIES A1234567B123456C123456D123E1234567F123G12H123I12-

Note

FINANCIAL LIABILITIES Due to Credit Institutions Leasing Payables Deferred Leasing Costs (-) Short Term Installments of Long Term Borrowings Issued Debt Securities Other Issued Debt Securities Value Differences of Other Issued Debt Securities (-) PAYABLES FROM OPERATIONS Payables from Insurance Operations Payables from Reinsurance Operations Premium Reserves Payables from Private Pension Operations Payables from Other Operations Rediscount from Other Operations (-) DUE TO RELATED PARTIES Due to Shareholders Due to Investments Due to Subsidiaries Due to Joint-Ventures Due to Personnel Due to Other Related Parties OTHER PAYABLES Deposits and Guarantees Received Other Payables Rediscount on Other Payables (-) INSURANCE TECHNICAL RESERVES Unearned Premium Reserve-Net Unexpired Risks Reserve-Net Mathematical Reserve-Net Outstanding Claim Provision-Net Bonus Provision-Net Provision for Life Policies at Policyholder's Risk-Net Other Technical Reserves-Net OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS Other Liabilities Overdue, Deferred or Restructured Taxes and Other Fiscal Liabilities Other Liabilities and Expense Accruals PROVISIONS FOR OTHER RISKS Provision for Employment Termination Benefits Provision for Social Benefit Asset Deficits DEFERRED INCOME AND EXPENSE ACCRUALS Deferred Income Expense Accruals Other Deferred Income and Expense Accruals OTHER NON-CURRENT LIABILITIES Deferred Tax Liabilities Other Non-Current Liabilities

11.5 and 20

11.10 and 27-e

11.14

IV- TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Audited (31.12.2007)

Audited (31.12.2006)

182,469 192,839 (10,370) 488,552,265 475,603,882 12,948,383 6,449,768 6,449,768 -

233,872 249,176 (15,304) 532,366,698 518,593,437 13,773,261 5,313,256 5,313,256 -

495,184,502

537,913,826

94

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

BALANCE SHEETS AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated)

SHAREHOLDER'S EQUITY

V - SHAREHOLDER'S EQUITY A1234B12345C123456D1E1F12-

SHARE CAPITAL Nominal Capital Unpaid Capital (-) Adjustments to Share Capital Adjustments to Share Capital (-) CAPITAL RESERVES Share Premium Profit from Share Abrogations Revaluation Fund Foreign Currency Translation Differences Other Capital Reserves PROFIT RESERVES Legal Reserves Statutory Reserves Extraordinary Reserves Special Reserves Valuation of Financial Assets Other Profit Reserves RETAINED EARNINGS Retained Earnings ACCUMULATED DEFICIT (-) Previous Years' Losses NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD Net Profit for the Period Net Loss for the Period (-)

TOTAL SHAREHOLDER'S EQUITY TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDER'S EQUITY

Note

2

31

11.10

Audited (31.12.2007)

Audited (31.12.2006)

58,000,000 58,000,000 18,825,585 18,825,585 1,566,806 1,566,806 (9,792,417) (9,792,417) 27,982,675 27,982,675 -

58,000,000 58,000,000 810,002 810,002 (5,131,606) (5,131,606) (4,660,811) (4,660,811)

96,582,649 1,343,458,037

49,017,585 1,112,235,544

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Annual Report 2007

95

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

STATEMENTS OF INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated)

I - TECHNICAL INCOME AND EXPENSE

Note

A- NON-LIFE TECHNICAL INCOME 1- Earned Premiums-Nef of Reinsurer's Share 1.1- Written Premiums-Net of Reinsurer's Share 1.2- Change in Unearned Premiums Reserve-Net of Reinsurer's Share (+/-) 1.3- Change in Unexpired Risks Reserve-Net of Reinsurance Share (+/-) 2- Investment Income Transferred from Non-Technical Income 3- Other Technical Income-Net of Reinsurer's Share B- NON-LIFE TECHNICAL EXPENSE 1- Claims Incurred-Net of Reinsurer's Share 1.1- Paid Claims-Net of Reinsurer's Share 1.2- Change in Outstanding Claims-Net of Reinsurer's Share (+/-) 2- Change in Bonus Provison-Net of Reinsurer's Share (+/-) 3- Change in Other Technical Reserves-Net of Reinsurer's Share (+/-) 4- Operating Expenses (-) C- TECHNICAL INCOME/ EXPENSE-NON-LIFE (A - B) D- LIFE TECHNICAL INCOME 1- Earned Premiums-Net of Reinsurer's Share 1.1- Written Premiums -Net of Reinsurer's Share 1.2- Change in Unearned Premiums Reserve-Net of Reinsurer's Share (+/-) 1.3- Change in Unexpired Risks Reserve-Net of Reinsurance Share (+/-) 2- Investment Income 3- Unrealized Gain Generated from Investments 4- Other Technical Income-Net of Reinsurer's Share E- LIFE TECHNICAL EXPENSE 1- Claims Incurred-Net of Reinsurer's Share 1.1- Paid Claims-Net of Reinsurer's Share 1.2- Change in Outstanding Claims-Net of Reinsurer's Share (+/-) 2- Change in Bonus Provision-Net of Reinsurer's Share (+/-) 3- Change in Life Mathematical Reserves-Net of Reinsurer's Share (+/-) 4- Change in Profit Share Reserve-Net of Reinsurer's Share (+/-) 5- Change in Other Technical Reserves-Net off Reinsurer's Share (+/-) 6- Operating Expenses (-) 7- Investment Expenses (-) 8- Unrealized Loss Generated from Investments (-) 9- Investment Income Transferred to Non-Technical Income (-) F- TECHNICAL INCOME / EXPENSE - LIFE (D - E) G- PENSION FUNDS INCOME 1- Fund Management Fee Income 2- Management Fee 3- Entrance Fee Income 4- Management Cost Cut in the Event of Interruption 5- Special Service Cost Cut 6- Advance Capital Allocation Appreciation Income 7- Other Technical Income H- PENSION FUNDS EXPENSE 1- Fund Management Fee Expense (-) 2- Advance Capital Allocation Depreciation Expense (-) 3- Operating Expense (-) 4- Other Technical Expense (-) I- TECHNICAL INCOME / EXPENSE - PENSION FUNDS (G - H)

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Audited (31.12.2007)

Audited (31.12.2006)

513,073 419,704 53,189 366,515 93,369 (40,319) (40,319) (23,267) (17,052) 472,754 97,702,991 92,989,368 95,021,246 (2,031,878) 4,713,623 (78,804,864) (95,993,459) (98,109,390) 2,115,931 42,989,555 (8,867,692) (16,933,268) 18,898,127 40,707,539 11,759,887 16,784,913 12,162,499 240 (52,083,568) (2,939,972) (47,046,300) (2,097,296) (11,376,029)

592,569 423,478 551,004 (127,526) 169,091 (104,883) (104,883) (4,911) (99,972) 487,686 192,430,622 106,959,710 106,698,875 260,835 85,470,912 (184,150,706) (245,921,904) (247,843,990) 1,922,086 84,461,152 (6,798,282) (15,891,672) 8,279,916 28,882,285 6,604,360 12,971,873 9,279,010 1,678 25,364 (43,851,201) (1,395,465) (40,890,405) (1,565,331) (14,968,916)

96

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

STATEMENTS OF INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated)

II - NON-TECHNICAL INCOME AND EXPENSE CFIJK12345678910L12345678M12345678910N1234-

Note

TECHNICAL INCOME / EXPENSE-NON-LIFE TECHNICAL INCOME / EXPENSE - LIFE TECHNICAL INCOME / EXPENSE - PENSION FUNDS TECHNICAL INCOME / EXPENSE (C+F+I) INVESTMENT INCOME Income from Financial Investments Income from Realization of Financial Investments Valuation of Financial Investments Foreign Exchange Gains Income from Investments Income from Subsidiaries and Joint-Ventures Income from Property, Plant and Equipment Income from Derivatives Other Investments Investment Income Transferred from Life Technical Income (-) INVESTMENT EXPENSE (-) Investment Management Expenses - Interest Included (-) Diminution in Value of Investments (-) Loss from Realization of Financial Investments (-) Investment Income Transferred to Non-Life Technical Income (-) Loss from Derivatives (-) Foreign Exchange Losses (-) Depreciation Expenses (-) Other Investment Expenses (-) INCOME AND LOSS FROM ORDINARY AND EXTRAORDINARY OPERATIONS (+/-) Provisions (+/-) Rediscounts (+/-) Mandatory Earthquake Insurance (+/-) Inflation Adjustment (+/-) Deferred Tax Assets (+/-) Deferred Tax Liabilities Expenses (+/-) Other Income Other Expenses (-) Prior Year's Income and Profit Prior Year's Expense on Losses (-) NET PROFIT / (LOSS) FOR THE PERIOD Net Profit/(Loss) for the Period Corporate Tax Provision and Other Fiscal Liabilities (-) Net Profit/(Loss) for the Period Inflation Adjustment

Audited (31.12.2007)

Audited (31.12.2006)

472,754 18,898,127 (11,376,029) 7,994,852 25,838,330 15,060,401 870,681 4,852,119 1,993,305 494,107 2,567,717 (8,473,551) (145,400) (12,006) (161,716) (5,652,407) (2,502,022) 5,627,368 (1,144,339) 6,977,392 (205,685) 27,982,675 30,986,999 (3,004,324) 27,982,675 -

487,686 8,279,916 (14,968,916) (6,201,314) 13,765,088 7,458,515 823,974 425,505 1,684,463 588,478 2,784,153 (3,103,758) (69,936) (65,772) (199,849) (471,580) (2,296,621) (9,120,827) (10,006,760) 889,990 (4,057) (4,660,811) (4,660,811) (4,660,811) -

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Annual Report 2007

97

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

NOTES TO THE BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated)

1) Nature of operations: The main operation of the Company is to act in private pension fund system and, as a result of this activity, to prepare private pension contracts, to fulfill all transactions defined in the laws and regulations related with pension funds, and also to issue all kinds of group and individual life and personal accident policies in Turkey and foreign countries and to perform all related reinsurance transactions. Effective from 1 January 2001 the Company ceased to underwrite policies in health branch and Yap› Kredi Sigorta A.fi., the main shareholder of the Company started to underwrite health policies. The title of the Company, which was Yap› Kredi Yaflam Sigorta A.fi. has changed as Yap› Kredi Emeklilik A.fi. on 30 December 2002. The articles of association of the Company have been changed by approval of Undersecreteriat of Treasury (no 81316) dated 20 December 2002 and initial authorization of Ministry of Trade and Industry (no 10919) dated 20 December 2002. With this change the Company has been entitled to act in private pension fund system, to prepare private pension fund contracts and to fulfill all transactions defined in the laws and regulations related with pension funds. 2) Shareholders with a nominal share of 10 % or more of capital:

Company Name Yap› Kredi Sigorta A.fi.

31 December 2007 Shareholding Shareholding Percentage Amount 99.927 % 57,957,472

31 December 2006 Shareholding Shareholding Percentage Amount 99.927 % 57,957,472

3) Preference shares and the nature of privileges granted to such shares: None (31 December 2006: None). 4) Registered share capital: None (31 December 2006: None). 5) Capital increases and sources of capital increases during the year: None (31 December 2006: None). 6) Marketable securities issued during the year other than share certificates: None (31 December 2006: None). 7) Marketable securities representing debts which matured during the year: None (31 December 2006: None). 8) Property and equipment movements in the current period:

a) Cost of property and equipment purchased: b) Cost of property and equipment sold or used as scrap: c) Revaluation increases in the current period - Cost of fixed assets (+) : - Accumulated depreciation (-) : d) Construction-in-progress:

31 December 2007 1,475,385 3,902,021 (*) -

31 December 2006 1,732,300 89,918 -

-

(*) The Company cancelled YTL 71,805 of the provision for decrease in the value of fixed assets amounted to YTL 437,349 recorded as of 31 December 2006 according to the revaluation report of Elit Gayrimenkul De¤erleme A.fi. and recorded the amount as income as of 31 December 2007. YTL 365,544 provision for the decrease in the value of fixed assets is recorded according to the report as of 31 December 2007.

9) Investment incentives to be utilized in the current and following periods: None (31 December 2006: None).

-

98

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

NOTES TO THE BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated) NOTES TO THE BALANCE SHEET (Continued) 10) Due to/from shareholders, investments and subsidiaries: 31 December 2007 Due From Due To Non Non Trade Trade Trade Trade Shareholders Investments(*)

95,858 -

-

809,320 29,754

461,128 -

31 December 2006 Due From Due To Non Non Trade Trade Trade Trade 220,067 1,046

-

548,207 32,060

-

(*) Investments in Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O. and Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi. were sold to Yap› ve Kredi Bankas› A.fi., thus as of 31 December 2007 they are not included in the invesments of the Company (Note 31 to the balance sheet and note 5 to the statement of income).

11) The valuation of inventories and other balance sheet items, costing and depreciation methods applied, changes in accounting policies compared to previous periods and the monetary effect of these policy changes, significant events or indicators that may affect the going concern and accrual concepts, and the reasons for these: 11.1. Preparation of Financial Statements The Company prepares its financial statements in accordance with the Insurance Law numbered 5684 and the regulations issued for Insurance and Reinsurance Companies by the Undersecretariat of Treasury (“Treasury”). The financial statements are prepared in accordance with the Insurance Chart of Accounts included in the communiqué of the Treasury regarding the Insurance Chart of Accounts and Prospects, published in the Official Gazette (No:25686) dated 30 December 2004 (Insurance Accounting System Communiqué No.1) The Insurance Supervisory Law numbered 7397 being effective from 21 December 1959 has been ceased to be effective with the Insurance Law numbered 5684 (“New Insurance Law”) issued on 14 June 2007. The regulations of New Insurance Law which are included in “Financial Structure” section regarding the calculations of technical provisions will be published by the Ministry to which the Undersecretariat of Treasury is related with. Until the new regulations stated by New Insurance Law come into force, the current regulations which are not contrary to the New Insurance Law will be effective. In this respect, Treasury has published the Circular numbered 2007/3 about the Adaptation of the Provisions of Insurance, Reinsurance and Pension Fund Companies with the Legal Aspects of Insurance Law numbered 5684 on 4 July 2007. The amendments made in the measurement principles in line with the Circular published have been explained in notes 11.7 to the balance sheet. According to the “Regulation on Financial Reporting of Insurance and Reinsurance Companies and Pension Companies” issued on 14 July 2007, starting from 1 January 2008, except for the communiqués to be issued by the Treasury, operations of insurance companies should be accounted for according to the above mentioned new regulation and legislations to be issued by the Turkish Accounting Standards Board on preparation and presentation of financial statements. 11) The valuation of inventories and other balance sheet items, costing and depreciation methods applied, changes in accounting policies compared to previous periods and the monetary effect of these policy changes, significant events or indicators that may affect the going concern and accrual concepts, and the reasons for these (Continued): 11.2. Written Premiums Written premium represents premiums on policies written during the year, net of cancellations and taxes. Written premium from life insurance policies with saving features and maturities over one year, represents premium installments due within the related year. Written premium from insurance policies with maturities less than one year, are recorded in full representing the premium for the full duration of the insurance policy. According to the Company's policy, in case of no payment of due premiums for life policies, a warning letter is sent to policyholder. If a positive reply is not received within the determined time frame, the cancellation process is initiated and reflected in the Company's records. According to the new Life Insurance Regulation, issued in the Official Gazette No:26586 dated 18 July 2007, insurance policies written after 15 November 2007 and cancelled before the maturity date, the investment component of the total premiums collected up to that date, based on tariffs approved by The Undersecretariat of the Treasury and cumulative profit share reserves attributable to these investment premiums, shall be returned to the policyholder in full, after relevant deductions and taxes not to exceed 3 % of that amount.reserves attributable to these investment premiums, shall be returned to the policyholder, after deducting relevant deductions and taxes not to exceed 3%.

Annual Report 2007

99

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

NOTES TO THE BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated) NOTES TO THE BALANCE SHEET (Continued) 11.3. Commissions Paid and Received Commissions paid to intermediaries related to sales of insurance policies and commissions received from reinsurers are accounted for in the operational results in the period in which the insurance policies are issued. Commission expenses in life branch are accounted for under other technical reserves account balance and reinsurance commissions received in life branch are accounted for under other technical income. Commission expenses for private pension funds operations are recorded under operating expenses for pension fund operations as stated in note 11.9 to the balance sheet. Expenses for profit share commissions from group life policies are recorded on an accrual basis and accounted for at each year end. Such accruals to group life policies for profit share commissions are recorded under the expense accruals account balance. 11.4. Policy loans Policy loans are loans given to policyholders, who have been making premium payments at least for period of time as defined in the relevant life insurance tariffs, convenient with technical basis. According to the General Terms of Life Insurance policies, this minimum period is three years. The maximum amount of the loan that a policyholder can use, is a fixed percentage of the cumulative savings and mathematical reserves of the policy holders. 11) The valuation of inventories and other balance sheet items, costing and depreciation methods applied, changes in accounting policies compared to previous periods and the monetary effect of these policy changes, significant events or indicators that may affect the going concern and accrual concepts, and the reasons for these (Continued): 11.5. Life Mathematical and Profit Share Reserves Life technical reserves consist of life mathematical reserves (net savings premium) and life profit share reserves and represent the Company's total liability to the policyholders in the life branch. Life mathematical reserves are accounted for obligations that mature in the future by insurance companies operating in the life branch. In accordance with Insurance Law, the remaining amount of life branch premiums that are collected in accordance with life insurance agreements, after deduction of expense charges, mortality risk premium and commissions are accounted for as life mathematical reserves. These reserves are calculated based on approved technical tariffs and accounted for in the financial statements. Life profit share is provided for in respect of the financial income generated from investing in these reserves. Life profit share is accounted for income obtained from the utilization of these reserves in funds. Life mathematical reserve is calculated on the basis of life premiums that are due in the year, and profit share is provided on life branch premiums collected in the year. 11.6. Life Branch Fund Income Investment income of life branch policies, are calculated based on the productivity rate, as approved by the Insurance Law numbered 5684, from the income of the current period investments and if income is generated from such investments, the amount is accounted for in life branch other income account balance, in case of losses, these losses are accounted for under the change in other technical reserves account balance. 11.7. Claim Provisions A full provision has been made for the estimated ultimate cost of settling claims incurred as of the balance sheet date, less amounts already paid in respect of these claims. Claim provisions are accounted for based on reports of experts or initial assessments of policyholders and experts. Reinsurers' shares of outstanding claims have been booked under technical reserves in reinsurers' share of outstanding claims account. Within the framework of the regulations regarding the change in the regulations on the principles of the establishment and operations of insurance and reinsurance companies issued in the Official Gazette No:25359 dated 27 January 2004, in each accounting period starting from 2004, insurance companies are required to calculate the outstanding claims adequacy ratio on a branch basis and to account for additional outstanding claims based on these ratios. Within this framework, when the average ratio for the past five years, excluding the current period, is less than 90 %, insurance companies are required to account for additional outstanding claims for the difference between the calculated ratio and 90 %. The Company's outstanding claims adequacy ratio has been calculated over 90 % based on the past four years' data; consequently no additional provision for outstanding claims has been accounted for. Since the claims provision adequacy table given as an appendix of the article of The Undersecreteriat of the Treasury No:3821 dated 18 January 2005 does not contain life branch; the Company has not calculated claims provision adequacy ratio for life branch; in the case of personal accident branch, at 31 December 2007 since the last five years average outstanding claim provision adequacy ratio is over 90 %, the Company has not been accounted for additional outstanding claim provision adequacy difference.

100

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

NOTES TO THE BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated) NOTES TO THE BALANCE SHEET (Continued) 11) The valuation of inventories and other balance sheet items, costing and depreciation methods applied, changes in accounting policies compared to previous periods and the monetary effect of these policy changes, significant events or indicators that may affect the going concern and accrual concepts, and the reasons for these (Continued): In each accounting period starting from 2004, insurance companies are required to account for provisions for claims incurred but not reported at period ends. The Company has accounted for an additional outstanding claims provision in the amount of YTL 650,076 (31 December 2006: YTL 700,884). Claims provision also includes accrued interest on claims that are brought to court for litigation, not yet finalized as of 31 December 2007. 11.8. Provision for Premium Receivables The New Insurance Law issued on 14 June 2007, does not include a clause related to the provision for insurance receivables which the Company was required to account in previous periods against it's premium receivables, which are overdue for more than two months. Within the framework of the Circular published on 4 July 2007 in accordance with the adaptation to the New Insurance Law, treatment of the previously existing provision amount in the financial statements is left to the insurance companies' discretion. The Company has not calculated and accounted for a provision for premium receivables (31 December 2006: YTL 45,566). 11.9. Private Pension Operations At 31 December 2007, the Company has eleven investment funds. Private pension system receivables consist of capital advances made to pension investment funds, receivables from funds for fund operating deductions and receivables from Takasbank, the custodian. Fund operating deductions account comprises of daily deductions made by the Company for it's expenses arising from fund management services that have not been collected on the same day. Advances allocated to pension investment funds established by the Company are recorded as capital advances made to pension investment funds. At 31 December 2007, the Company has a capital advance balance of YTL 200,000 allocated to it's pension investment funds. Receivables from Takasbank represent receivables on a fund basis on behalf of pension investment funds' participants from Takasbank and are recognized in receivables from Takasbank account. At the same time, this amount is recorded in the private pension system payables account as payables to participants for funds sold. In addition to payables to participants account, mentioned in the prior paragraph, private pension system payables also include payables to private pension intermediaries and temporary participants accounts. Temporary participants account includes the contributions from pension investment fund participants that have not been invested yet by the Company. This account also includes the proceeds from the sale of participation shares less entrance fee deduction and similar charges, if any, in case the participant leaves the system or transfers his/her saving to other private pension companies. Fund management charge, which is charged in return for the fund management services, representation and other services provided to pension funds, is recorded as income in the Company's accounts and is shared between the Company and the funds' portfolio manager according to the ratios specified in the agreement signed between the parties. The total charge is recorded to the Company's technical income as fund management revenue and the part of charge which belongs to the funds' portfolio manager thereof, is recorded in the Company's technical expense accounts. Commission expenses incurred for pension fund operations are accounted for under operating expenses for pension funds account balance. 11) The valuation of inventories and other balance sheet items, costing and depreciation methods applied, changes in accounting policies compared to previous periods and the monetary effect of these policy changes, significant events or indicators that may affect the going concern and accrual concepts, and the reasons for these (Continued): Management expense deduction, which is deducted as 8 % at most, from contributions made to participants' private pension accounts, is accounted for under the management expense deductions account. The entrance fee income account includes the accrued balance when the participants enter the private pension system for the first time or when they open a new private pension account, not exceeding the monthly minimum wage at the date the private pension agreement is signed. In the Company's private pension plans, half of the entrance fee is collected within the first year of the contract and is recorded as income.

Annual Report 2007

101

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

NOTES TO THE BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated) NOTES TO THE BALANCE SHEET (Continued) The collection of the other half is deferred till the date the participants leave the private pension system or make a demand for transfer to another company within 10 years. For YTL contracts, the deferred portion of the entrance fee is increased with the inflation rate. Nonetheless, based on the entrance fee amount collected at the beginning, the Company contributes a continuity (loyalty) award, amounting to the deferred portion of the entrance fee which is fixed for foreign currency denominated contracts and the deferred portion of the entrance fee increased with the inflation for YTL contracts, to the private pension account of the participants on the condition that the participants hold their private pension account in the Company for 10 years without interruption. The return on capital advances injected to newly established pension funds, representing the positive fair value change in the newly established pension funds, are recorded to income as interest on capital advances given to pension funds. According to the 4th clause of the internal regulations of funds under management; if all of the participant shares held by the Company (i.e. the seed capital) have not been sold back to the funds within six months (for the newly established Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Income Oriented Government External Debt Instruments Pension Fund (Euro) (“YGE”) this period is set as 12 months) following the initial offering of funds participation shares to public, those shares are required to be wholly returned back to the funds and the balance in return of these shares shall be paid by the funds, to the Company in full. 11.10. Marketable Securities In accordance with the Insurance Chart of Accounts which came in force as of 1 January 2005 with the communiqué regarding the Insurance Chart of Accounts and Prospects, published in the Official Gazette No.25686 dated 30 December 2004, the Company classifies its marketable securities in 2 different groups as available-for-sale investments and trading investments. In that respect, interest income accruals and value increase or decreases arising from the revaluation of trading investments are realized in the statement of income. Available-for-sale investments are valued at market value. The interest income accruals of these investments are realised in the statement of income, and the unrealized gains or losses arising from the change in the market values which amounts to YTL 1,566,806 (31 December 2006: YTL 810,002) are recorded under the equity account “Valuation of Financial Assets”. 95 % of valuation difference on policyholders' asset, amounting to YTL 12,948,383 (31 December 2006: YTL 13,773,261), has been recorded under technical reserves (Notes to balance sheet: 27). 11) The valuation of inventories and other balance sheet items, costing and depreciation methods applied, changes in accounting policies compared to previous periods and the monetary effect of these policy changes, significant events or indicators that may affect the going concern and accrual concepts, and the reasons for these (Continued): 11.11. Financial Assets The equity securities, investments and subsidiaries in the restated financial statements of the Company as of 31 December 2004 have been accounted with their restated values per the regulations of the Capital Markets Board (''CMB'') Communiqué XI No.25 in accordance with “Financial Reporting in Hyperinflationary Economies”. The restatement has been performed over the values as the revaluation fund arising from inflation adjustment and the financial expenses including the foreign exchange differences were deducted. The Company has booked provision for value decrease when the fair value of the financial asset is less than its restated value. 11.12. Tangible and Intangible Assets The tangible and intangible assets of the Company as of 31 December 2004 are accounted at the restated values calculated by multiplying the historic cost by the relevant conversion factor in accordance with the regulations in “Financial Reporting in Hyperinflationary Economies” stated in “Accounting Standards in Capital Markets” (Communiqué XI, No.25). Depreciation and amortisation on fixed assets has been calculated based on restated values using the straight-line depreciation method. When the carrying amount of each tangible and intangible asset implies a need for impairment adjustment, the carrying value is decreased down to its recoverable amount.

102

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

NOTES TO THE BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated) NOTES TO THE BALANCE SHEET (Continued) The useful lives for the tangible and intangible fixed assets are as follows: Buildings and investment properties Machinery and equipment Furniture and fixtures Motor vehicles Special costs Rights

50 years 10-20 years 4-10 years 5 years 5 years 5 years

The Company cancelled YTL 71,805 of the provision for decrease in the value of fixed assets amounted to YTL 437,349 recorded as of 31 December 2006 according to the revaluation report of Elit Gayrimenkul De¤erleme A.fi. and recorded as income as of 31 December 2007. YTL 365,544 provision is recorded according to the report as of 31 December 2007. 11.13. Unearned Premiums Reserve The Company calculated unearned premium reserve as the unearned portion of written premiums net of agency commissions on daily basis for each policy. Within the framework of the Circular published on 4 July 2007 in accordance with the adaptation to the New Insurance Law, the company continues to deduct agency commissions paid from written premium in the calculation of unearned premium reserve. 11) The valuation of inventories and other balance sheet items, costing and depreciation methods applied, changes in accounting policies compared to previous periods and the monetary effect of these policy changes, significant events or indicators that may affect the going concern and accrual concepts, and the reasons for these (Continued): 11.14. Provision for Employment Termination Benefits Under the current labor law, the Company is required to account for provision for termination benefits to each employee who has completed one year of service. Within the framework of labor law No.4857 if employee whose employment is terminated without due cause, is called up for military service, get married and leaves her job within one year or dies, termination benefit is required to be paid to the employees. The amount payable consists of one month's salary limited to a maximum of YTL 2,030.19 (31 December 2006: YTL 1,857.44) for each period of service. The Company has allocated a full provision for employment termination benefits as of 31 December 2007 amounting to YTL 6,449,768 (31 December 2006: YTL 5,313,256) in allowance for employment termination benefits. 11.15. Transactions in Foreign Currencies Transactions in foreign currencies during the year are translated into New Turkish Lira at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Balance sheet items (cash and cash equivalents, banks, marketable securities and payable balances) denominated in foreign currencies are translated at bid rates declared by the Central Bank of Turkey. Accrued premiums are translated at ask rates declared by the Central Bank of Turkey. The foreign exchange valuation differences are recorded to the related exchange gains and losses accounts. 11.16. Tax Provision Corporate tax law was changed with regulation No.5520 on 13 June 2006. The new Corporate Tax Law is effective from 1 January 2006. Corporation tax is payable at a rate of 20 % (2006: 20 %) on the total income of the Company and its subsidiaries registered in Turkey after adjusting for certain disallowable expenses, exempt income and investment and other allowances (e.g. research and development allowance). No further tax is payable unless the profit is distributed (except withholding tax at the rate of 19.8 % on the investment incentive allowance utilized within the scope of the Income Tax Law transitional article 61). Dividends paid to non-resident corporations, which have a place of business in Turkey, or resident corporations are not subject to withholding tax. Otherwise, dividends paid are subject to withholding tax at the rate of 10 %. An increase in capital via issuing bonus shares is not considered as a profit distribution and thus does not incur withholding tax.

Annual Report 2007

103

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

NOTES TO THE BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated) NOTES TO THE BALANCE SHEET (Continued) Corporations are required to pay advance corporation tax quarterly at the rate of 20 % (2006: 20 %) on their corporate income. Advance tax is declared by 10th of the second month following and payable by the 17th of the second month following each calendar quarter end. Advance tax paid by corporations is credited against the annual corporation tax liability. The balance of the advance tax paid may be refunded or used to set off against other liabilities to the government. 11) The valuation of inventories and other balance sheet items, costing and depreciation methods applied, changes in accounting policies compared to previous periods and the monetary effect of these policy changes, significant events or indicators that may affect the going concern and accrual concepts, and the reasons for these (Continued): In accordance with Tax Law No.5024 “Law Related to Changes in Tax Procedural Law, Income Tax Law and Corporate Tax Law” published in the Official Gazette on 30 December 2003 to amend the tax base for non-monetary assets and liabilities, effective from 1 January 2004 income and corporate taxpayers are required to prepare the statutory financial statements by adjusting the non-monetary assets and liabilities for the changes in the general purchasing power of the Turkish Lira. In accordance with the Law in question, the cumulative inflation rate for the last 36 months and the inflation rate for the last 12 months must exceed 100 % and 10 % respectively (TURKSTAT WPI increase rate). Since these conditions in question were not fulfilled in 2005 and 2006, no inflation adjustments were performed. There is no such application for the reconciliation of payable taxes with the tax authority. Corporate tax returns are submitted to the related tax office by the 25th day of the 4th month following the month when the accounting period ends. Tax returns are open for five years from the beginning of the year that follows the date of filing during which time the tax authorities have the right to audit tax returns, and the related accounting records on which they are based, and may issue re-assessments based on their findings. Under the Turkish taxation system, tax losses can be carried forward to offset against future taxable income for up to five years. Tax losses cannot be carried back to offset profits from previous periods. 11.17. Related Parties For the purpose of the accompanying financial statements, Yap› Kredi Group Companies and its partners are considered and referred to as related parties. 11.18. Other Balance Sheet Items Other balance sheet items are principally stated at their face values. 12) Subsequent Events to Be Disclosed: The employment termination benefits ceiling has increased to YTL 2,087.92, effective from 1 January 2008. 13) Contingent Losses and Gains as Indicated:

Lawsuits against the Company Lawsuits in favor of the Company Agency execution proceedings by the Company

31 December 2007 288,753 235,304 112,051

31 December 2006 488,904 274,485 130,731

104

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

NOTES TO THE BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated) NOTES TO THE BALANCE SHEET (Continued) 14) Changes in accounting estimates which may have a material effect on the profitability ratios and the monetary value of such effects: None (31 December 2006: None). 15) Mortgages or restrictions on assets: 31 December 2007 25,192,732 431,224,965

Blocked time deposits: Blocked marketable securities:

31 December 2006 31,099,970 471,379,332

16) Total insurance coverage on assets: YTL 38,503,503 (31 December 2006: YTL 45,412,224). 17) Total mortgages and collateral obtained for receivables: 31 December 2007 395,850 75,750 63,705 46,087 581,392

Real estate mortgage Letter of guarantees Public borrowing notes Other guarantees Total

31 December 2006 506,330 76,750 52,550 59,408 695,038

18) Commitments and contingent liabilities: YTL 279,438 (31 December 2006: YTL 305,838). 19) Guarantees to be provided and guarantees provided for life and non-life branches:

Life Non-life

31 December 2007 Guarantees to be Guarantees Provided Provided 449,807,599 449,807,599 150,187 150,187

31 December 2006 Guarantees to be Guarantees Provided Provided 500,687,762 500,687,762 116,573 116,573

20) Number of life policies, the number and mathematical reserve amount of the life policies that enter and exit during the year and current status:

Opening balance Saving policies (*) Non saving policies Additions in the period Saving policies Non saving policies Disposals in the period Closing balance

31 December 2007 Number of Mathematical Policyholders Reserve 393,275 518,593,437 518 41,885,703 216,863 13,967,034 217,381 55,852,737 (13,266) (88,968,825) (137,120) (9,873,467) (150,386) (98,842,292) 460,270 475,603,882

31 December 2006 Number of Mathematical Policyholders Reserve 442,646 603,054,589 820 111,937,535 139,800 9,756,991 140,620 121,694,526 (60,843) (204,571,056) (129,148) (1,584,622) (189,991) (206,155,678) 393,275 518,593,437

(*) 518 policyholders have entered and 90 policyholders have passed to the living portfolio from cancelled portfolio. YTL 40,992,580 (31 December 2006: YTL 108,818,063) of the saving policies entered in the current year resulted from increase in the mathematical reserve of the existing portfolio.

Annual Report 2007

105

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

NOTES TO THE BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated) NOTES TO THE BALANCE SHEET (Continued) 21) Insurance guarantees given for non-life branches:

Total guarantee (YTL) Total guarantee (USD) Total guarantee (EUR) Total

31 December 2007 Currency FX rate Amount (YTL) Amount 946,218,742 946,218,742 130,728,846 1.1647 152,259,887 39,788,458 1.7102 68,046,221 1,116,524,850 (*)

Currency Amount 10,063,130 1,845,392 645,660

31 December 2006 FX rate (YTL) Amount 10,063,130 1.4056 2,593,883 1.8515 1,195,440 13,852,453

(*) As of 31 December 2007 the Company calculated the insurance amount in personal accident branch as five years' premium amount for each policy. As of 31 December 2006 the amount was calculated as half month's premium amount for each policy.

22) Unit prices of pension funds and savings founded by the Company: 31 December 2007 Unit Prices

31 December 2006 Unit Prices

0.024939

0.020846

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Money Market Liquid Government Debt Pension Fund - YEP

0.019736

0.016902

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Income-oriented Government External Debt Instruments Pension Fund - YKK

0.014143

0.015422

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Income-oriented Government Debt Instruments (Foreign Currency) Pension Fund - YED

0.012004

0.013409

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Growth Equity Pension Fund - YEH

0.039209

0.028594

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Managed Pension Fund - YEE

0.026701

0.021338

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Income Mixed Pension Fund - YEU

0.012022

0.013069

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Managed (Foreign Currency) Group Pension Fund - YEY

0.010132

0.011741

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Managed (Turkish Lira) Group Pension Fund - YTL

0.020959

0.016117

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Money Market Temporary Liquid Mixed Pension Fund - YEL

0.016024

0.013831

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Income Oriented Government External Debt Instruments Pension Fund (Euro) - YGE

0.009443

0.010024

Pension Funds Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Income-oriented Government Debt Instruments Pension Fund - YEK

106

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

NOTES TO THE BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated) NOTES TO THE BALANCE SHEET (Continued) 23) Units and amounts of Participation shares in portfolio and in circulation:

Participation shares in circulation Participation shares in portfolio

31 December 2007 Unit Amount 32,599,396,541 701,422,402 -

Unit 25,839,244,343 -

31 December 2006 Amount 480,182,834 -

24) Numbers and portfolio amounts of the individual and group pension funds' participants (entered, left, cancelled during the period and the current participants):

Individual Group Entered during the period Individual Group Cancelled during the period Individual Group Existing during the period

31 December 2007 Number of Assets under Contracts Management 77,449 55,253,595 17,589 10,781,101 95,038 66,034,696 34,115 104,878,982 3,447 11,206,339 37,562 116,085,321 217,487 591,832,862 33,557 109,589,540 251,044 701,422,402

Number of Contracts 88,703 10,876 99,579 25,830 2,130 27,960 174,489 19,079 193,568

31 December 2006 Assets under Management 138,398,754 46,386,931 184,785,684 52,221,256 8,161,560 60,382,816 408,370,929 71,811,905 480,182,834

25) Market value of marketable securities and financial assets carried at cost and carrying value of marketable securities and financial assets measured at market value: Marketable Securities

Government bonds and treasury bills Eurobond Mutual Funds Common Stocks Total

31 December 2007 Cost Book Value 200,103,173 219,513,710 287,834,591 258,533,617 6,172,509 40,931,773 165,642 153,642 494,275,915 519,132,742

Cost 179,791,833 262,548,135 6,172,509 410,620 448,923,097

31 December 2006 Book Value 196,947,665 289,816,816 32,420,431 358,768 519,543,680

Investments Listed financial assets of the Company are shown below. These financial assets are booked at their market value:

Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O.

31 December 2007 Cost Book Value -

31 December 2006 Cost Book Value 1,165,110 1,106,927

Annual Report 2007

107

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

NOTES TO THE BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated) NOTES TO THE BALANCE SHEET (Continued) 26) Marketable securities under “Marketable Securities and Equity Securities” account group and issued by the company's shareholders, investments or subsidiaries and the issuers: None (31 December 2006: None). 27) Details of “Other” items in the balance sheet which exceed 20 % of the respective component or 5 % of total assets:

a)Other cash and cash equivalents: Credit cards Bank payment certificate Premium collection without notes Postage cheques Total b) Other fixed assets Special Costs Other Total c) Other payables Payables to suppliers Surrender - annuity - maturity Deferred Interest Income Transitory bank account (*) Payables to agencies Other Total d) Other current liabilities Provision for tax risk (**) Other Total e) Other Long term technical reserves - net Other technical reserves (***) Total

31 December 2007

31 December 2006

21,446,113 198,608 23,994 3,257 21,671,972

20,435,351 120,489 17,868 3,437 20,577,145

9,351,589 144,711 9,496,300

9,182,706 234,313 9,417,019

6,049,800 3,759,938 429,075 97,296 73,533 63,744 10,473,386

1,560,891 3,497,991 561,426 20,917 46,075 71,659 5,758,959

52,377 52,377

9,465,677 69,064 9,534,741

12,948,383 12,948,383

13,773,261 13,773,261

(*) At 31 December 2007, the Company follows collections from Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. (“Bank”) due to non-issued credit life policies in a temporary account. (**) Provision for tax risk represents the amount provided for as a result of investigation carried out by Ministry of Finance, Board of Tax Inspectors in 2006 regarding deduction of withholding taxes during the calculation of prior years' corporate taxes. The amount was paid at 28 September 2007. (***)Other technical reserves consist of policyholders share of unrealized gain and loss generated from fair value changes of available for sale investments (note 11.10 to the balance sheet)

108

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

NOTES TO THE BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated) NOTES TO THE BALANCE SHEET (Continued) 28) Due from and due to personnel classified in "Other receivables" and "Other short-term or long-term payables" that exceed 1 % of total assets: None (31 December 2006: None). 29) Doubtful receivables from shareholders, investments, subsidiaries: None (31 December 2006: None). 30) Provision for overdue doubtful receivables and receivables not due yet (the amounts to be disclosed separately): Within the framework of the Circular published on 4 July 2007, provision for premium receivable was not calculated (31 December 2006: YTL 45,566). 31) Breakdown of investments and subsidiaries having an indirect shareholding and management relationship with the Company, participation rates and amounts of these investments and subsidiaries; profit/loss, net profit/loss in the latest financials, the period of these financials and the opinion type of the independent audit report if the company is independently audited:

Cost 31 December 2007 Subsidiaries Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi. (*) Investments Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O. (*) Çimsatafl A.fi. 368,613 Emeklilik Gözetim Merkezi 263,221 Çukurova Çelik End. A.fi. Total (**) 631,834

Share (%)

Financial Statement Period

Profit of The Period Before Tax

Profit for The Period

Independent Auditor's Opinion

-

-

-

-

-

0.05 9.09 0.30

31 December 2006 31 December 2006 -

7,742,714 2,440 -

7,079,585 (6,999) -

-

(*) The Company has sold 18,345,746 shares of Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi. with nominal value of YTL 183,457, for a total amount of USD 19,521,380 equals to YTL 26,562,742 which is revalued by a independent revaluation institution and 289,468 shares of Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O. with nominal value of YTL 289,468 for a total amount of YTL 1,088,563 which is determined as the weighted average of 15 days IMKB price, to Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. The YTL18,825,585 part of the YTL 25,100,780 income from sale of Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi., is accounted for in a special fund in the equity, and the YTL 6,275,195 part is accounted in the statement of income (Note 10 to the balance sheet and note 5 to the statement of income). (**) The amount represents the carrying values of investment less impairment losses amounting to YTL 6,308,122 accounted for Çukurova Çelik Endüstrisi A.fi.

Cost 31 December 2006 Subsidiaries Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi. 1,461,962 Investments Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O. 1,106,927 Çimsatafl A.fi. 368,612 Emeklilik Gözetim Merkezi 263,222 Çukurova Çelik End. A.fi. Total 3,200,723(***)

Share (%)

Financial Statement Period

Profit of The Period Before Tax

Profit for The Period

Independent Auditor's Opinion

7.81

31 December 2006

34,762,394

27,538,178

-

0.07 0.05 9.09 0.30

30 September 2006 31 December 2006 31 December 2006 -

19,205,426 7,742,714 2,440 -

19,205,426 7,079,585 (6,999) -

-

(***) The amount represents the carrying values of investment less impairment losses amounting to YTL 6,308,122 accounted for Çukurova Çelik Endüstrisi A.fi. and YTL 58,183 for Yap› Kredi Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O.

Annual Report 2007

109

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

NOTES TO THE BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated) NOTES TO THE BALANCE SHEET (Continued) 32) Bonus shares obtained through internally funded capital increases of investments and subsidiaries: None (31 December 2006: None). 33) Rights on immovable and their value: None (31 December 2006: None). 34) Revaluation of property and equipment in the last three years: None (31 December 2006: None). 35) Receivables and payables denominated in foreign currencies having no foreign exchange rate guarantees, assets in foreign currencies and conversion rates: FX Type Cash and banks USD EURO CHF Marketable securities USD EURO Due to reinsurance companies USD EURO (*)UPR-net USD EURO (*)Mathematical reserves USD EURO

31 December 2007 FX FX FX Amount Rate (YTL) Amount

FX Type

31 December 2006 FX FX Rate (YTL) Amount

22,168,540 90,711 10,012

1.1647 1.7102 1.0273

25,819,698 155,134 10,285

23,344,236 84,974 8,752

1.4056 1.8515 1.1503

32,812,659 157,330 10,068

167,168,854 37,324,321

1.1647 1.7102

194,701,564 63,832,053

155,549,301 38,442,731

1.4056 1.8515

218,640,098 71,176,717

178,656 8,621

1.1647 1.7102

208,081 14,744

(241,348) 14,121

1.4056 1.8515

(339,239) 26,145

457,745 20,139

1.1711 1.7161

536,070 34,561

356,152 15,071

1.41299 1.85508

503,239 27,958

184,609,471 33,986,046

1.1653 1.7141

215,126,667 58,257,154

178,012,246 34,487,128

1.40645 1.856154

250,366,279 64,013,444

(*) Foreign exchange rates used for technical reserves differ due to each product.

36) Guarantees, commitments and securities given for shareholders, investments and subsidiaries: None (31 December 2006: None). 37) Average number of employees during the period by category: Top management: 23 (31 December 2006: 22) Other personnel: 864 (31 December 2006: 825) 38) Valuation methods of profit share calculation for life insurance:

Investment type Treasury bonds and government bills: Eurobonds: Repo and YTL/Foreign currency denominated time deposits: Mutual funds: Common stocks:

31 December 2007 Valuation method Fair value / Internal Rate of Return Internal Rate of Return

31 December 2006 Valuation method Fair value / Internal Rate of Return Internal Rate of Return

Straight-line Unit price declared Average price declared in Stock Exchange

Straight-line Unit price declared Average price declared in second Exchange

110

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

NOTES TO THE BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated) NOTES TO THE BALANCE SHEET (Continued) 39) Purposes for the short-term or long-term loans received: None (31 December 2006: None). 40) Other matters that may have a material effect on, or prevent the clear understanding of, the financial statement: None (31 December 2006: None). 41) Receivables from claim recoveries followed under off-balance sheet items: None (31 December 2006: None). 42) Other notes related to financial statement presented in Appendix 4: None (31 December 2006: None). 43) Other Balance Sheet Notes: 31 December 2007

31 December 2006

a) Private pension system receivables: Receivables from Takasbank Receivables from participants (entrance fees) Fund management charges Sales orders Capital advance Total

700,906,382 7,063,982 1,104,949 516,020 200,000 709,791,333

479,755,847 4,770,469 885,882 426,988 485,839,186

b) Private pension system payables: Payables to participants Participants temporary account Payables to intermediaries Payables to Portfolio Management Company Total

701,422,402 21,993,799 400,964 276,237 724,093,402

480,182,835 17,963,766 120,880 199,068 498,466,549

Annual Report 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

NOTES TO THE STATEMENTS OF INCOME AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated)

1) Depreciation and amortisation expenses for the period: 1 January - 31 December 2007

1 January - 31 December 2006

1,428,037 1,428,037 1,073,985

1,321,780 1,321,780 974,841

1 January - 31 December 2007 1,136,512 7,827 1,144,339

1 January - 31 December 2006 426,454 69,064 9,465,677 45,565 10,006,760

Depreciation and amortisation expenses for the period: a) Depreciation expenses: aa)Depreciation expenses on historic cost: ab)Depreciation expense due to revaluation: b) Amortisation expenses: 2) Provision and rediscount expenses for the period: Provision for employment termination benefits Provision for return to work case Provision for tax risk (Note 27 to the balance sheet) Provision for premium receivables (*) Total

(*) Income from cancellation of provision for premium receivables was accounted for in the other income.

3) Total financial expenses for the period: a) Expenses related to production cost: None (31 December 2006: None). b) Expenses related to tangibles: None (31 December 2006: None). c) Direct expenses: None (31 December 2006: None). 4) Financial expenses related to shareholders, subsidiaries and investments (any amount exceeding 20 % of total will be illustrated separately): None (31 December 2006: None). 5) Sales to/purchases from shareholders, subsidiaries and investments (any amount exceeding 20 % of total will be illustrated separately): 1 January 2007 - 31 December 2007 Sales Purchases a) Shareholders Yap› Kredi Sigorta A.fi. Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Yap› Kredi Faktoring A.fi. Yap› Kredi Yat›r›m A.fi. b) Investments Emeklilik Gözetim Merkezi Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O. Total

1 January 2006 - 31 December 2006 Sales Purchases

899,063 24,811,399 10,044 18,790

2,101,679 8,447,561 -

545,867 17,791,958 6,095 3,837

1,533,878 6,980,294 -

25,739,296

423,510 10,972,750

6,574 18,354,331

368,681 8,882,853

5) Sales to/purchases from shareholders, subsidiaries and investments (any amount exceeding 20 % of total will be illustrated separately): (Continued) The Company has sold shares of Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi. with book value of YTL 1,461,962, for a total amount of USD 19,521,380 equals to YTL 26,562,742 which is revalued by a independent revaluation institution and shares of Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O. with book value of YTL 1,106,927 for a total amount of YTL 1,088,563 which is determined as the weighted average of 15 days IMKB price, to Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. the YTL 18,825,585 part of the YTL 25,100,780 income from sale of Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi., is accounted for in a special fund in the equity, and the YTL 6,275,195 part is accounted in the statement of income (Note 10 and 31 to the balance sheet). 6) Interest, rent or other charges received from or paid to shareholders, subsidiaries and investments (any amount exceeding 20 % of total will be illustrated separately):

Yap› ve Kredi Bankas› Yap› Kredi Sigorta A.fi.

1 January 2007 - 31 December 2007 Rent Expense Rent Income 216,814 104,733 494,108

1 January 2006 - 31 December 2006 Rent Expense Rent Income 235,662 61,450 588,478

111

112

Faaliyet Raporu 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

NOTES TO THE STATEMENTS OF INCOME AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish lira (YTL) unless otherwise indicated) NOTES TO THE STATEMENTS OF INCOME (Continued) 7) Total salaries and benefits paid to the members of the Board of Directors, General Manager, General Coordinator, Assistant General Manager and other executive management: YTL 2,298,257 (31 December 2006: YTL 2,338,270). 8) Changes in depreciation calculation methods and effect of such changes on depreciation expenses for the year: None (31 December 2006: None). Depreciation is calculated by straight line method. 9) The criteria set by the Company for the allocation performed for general administrative, research & development and marketing & selling expenses that can not be allocated directly: In accordance with the Insurance Chart of Accounts and Prospects, published in the Official Gazette dated 30 December 2004, insurance companies are required to record some of their general expenses under technical accounts. In line with this regulation, the Company has distributed general expenses directly to related technical branches. Personnel expenses have been distributed to technical branches by multiplying average salary with the time spent for related branch. 10) Income and expenses related to prior periods and the amounts and sources of expenses and losses: None (31 December 2006:None). 11) Profit and dividend per common and preferred shares: As of 31 December 2007 nominal value of the shares is YTL 0.1, profit per share is YTL 0.048245 (31 December 2006: None). 12) Number of units and individual/group allocation of gross/net contribution amounts of the private pension fund participants attendant at the Company during the period: 1 January 2007 - 31 December 2007 Gross Net Number of Contribution Contribution Contracts Amount Amount Net Contribution Amount Individual Group Toplam

77,449 17,589 95,038

56,571,163 11,390,674 67,961,837

53,412,719 11,355,053 64,767,772

1 January 2006 - 31 December 2006 Gross Net Number of Contribution Contribution Contracts Amount Amount 88,703 10,876 99,579

142,568,512 45,098,872 187,667,384

138,962,900 45,005,003 183,967,903

13) Number of units and individual/group allocation of gross/net contribution amounts of the private pension participant shares transferred from another company during the period:

Individual Group Total

1 January 2007 - 31 December 2007 Gross Net Number of Contribution Contribution Contracts Amount Amount 158 1,118,907 1,111,518 166 991,075 990,408 324 2,109,982 2,101,926

1 January 2006 - 31 December 2006 Gross Net Number of Contribution Contribution Contracts Amount Amount 139 663,641 656,967 57 434,456 433,363 196 1,098,097 1,090,330

14) Number of units and individual/group allocation of gross/net contribution amounts of the private pension participant shares transferred from the life insurance portfolio to the private pension fund portfolio during the period:

Individual Group Total

1 January 2007 - 31 December 2007 Gross Net Number of Contribution Contribution Contracts Amount Amount -

1 January 2006 - 31 December 2006 Gross Net Number of Contribution Contribution Contracts Amount Amount 25,844 99,015,695 98,214,901 4,575 47,644,599 47,597,466 30,419 146,660,295 145,812,367

Annual Report 2007

YAPI KRED‹ EMEKL‹L‹K A.fi.

NOTES TO THE STATEMENTS OF INCOME AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006 (Amounts expressed in New Turkish Lira (YTL) unless otherwise indicated) NOTES TO THE STATEMENTS OF INCOME (Continued) 15) Number of units and individual/group allocation of gross/net contribution amounts of the private pension participant shares that left the Company and transferred to another company or that left the Company but did not transfer to another company: 1 January 2007 - 31 December 2007 Gross Net Number of Contribution Contribution Contracts Amount Amount 34,115 95,096,025 89,765,464 3,447 9,887,665 9,776,575 37,562 104,983,690 99,542,039

Individual Group Total

1 January 2006 - 31 December 2006 Gross Net Number of Contribution Contribution Contracts Amount Amount 25,830 49,956,492 46,982,291 2,130 7,923,046 7,879,398 27,960 57,879,538 54,861,689

16) Number of units, gross/net premiums and individual/group allocation for life policyholders that joined the portfolio during the period: 1 January 2007 - 31 December 2007 Gross Net Number of Contribution Contribution Contracts Amount Amount Individual YTL EUR USD Group USD Total

1 January 2006 - 31 December 2006 Gross Net Number of Contribution Contribution Contracts Amount Amount

40 386 -

50,386 333,850 -

36,177 238,112 -

102 584

122,619 580,309

88,252 414,526

2 428

1,641 385,877

1,559 275,848

11 697

5,842 708,770

5,509 508,287

(*) Only saving policies have been considered. (**) Foreign currency dominated policies (USD and EURO) have been converted to YTL using foreign exchange rates of the Central Bank as at 31 December 2007.

17) Number of units, gross/net premiums and individual/group allocation of mathematical reserves for life policyholders that left the portfolio during the period:

Individual Group Total(**)

Number of Contracts (*) 12,938 328 13,266

1 January 2007 - 31 December 2007 1 January 2006 - 31 December 2006 Gross Net Mathematical Number of Gross Net Mathematical Premium (**) Premium Reserves Contracts (*) Premium (**) Premium Reserves 4,405,906 2,735,536 83,498,299 55,121 17,668,754 12,679,212 166,149,532 108,215 95,469 5,470,526 5,722 1,868,651 1,712,147 38,421,524 4,514,121 2,831,005 88,968,825 60,843 19,537,405 14,391,359 204,571,056

(*) Only saving policies have been considered. (**) Foreign currency dominated policies (USD and EURO) have been converted to YTL using foreign exchange rates of the Central Bank as at 31 December 2007.

18) Profit share allocation rate to the life policyholders:

YTL USD EURO

1 January - 31 December 2007 17.19 % 8.04 % 8.00 %

1 January - 31 December 2006 12.20 % 8.76 % 6.02 %

19) Other notes related to financial statement presented in Appendix 4: None (31 December 2006: None). 20) Other: Life branch other technical income includes financial income transferred to policyholders amounts to YTL 82,000,492 resulting from change in the exchange rates between 1 January - 31 December 2006. YTL 2,032,636 financial income transferred to policyholders is accounted for in the same account for the period 1 January - 31 December 2007.

113

114

Faaliyet Raporu 2007

Bölüm 5: Adresler Part 5: Adresses

Annual Report 2007

Özer Kabafl, A¤açlar›n› da Götürdüler, 1997, Tuval üzerine ya¤l›boya, 146 x 114 cm Yapı Kredi Koleksiyonu Özer Kabafl, They even took their trees with them, 1997, Oil on canvas, 146 x 114 cm Yap› Kredi Collection

115

116

Faaliyet Raporu 2007

Adresler Addresses

Genel Müdürlük Yap› Kredi Plaza A Blok Büyükdere Cad. Levent, 34330 ‹stanbul Tel : (0 212) 336 76 00 Faks : (0 212) 336 79 79 Merkez Bölge Y›ld›z Posta Cad. YK Gayrettepe ‹fl Merk. No:4 K:7/8 Gayrettepe, 34349 ‹stanbul Tel : (0 212) 355 95 00 Faks : (0 212) 355 95 99 Eminönü Bölge Y›ld›z Posta Cad. YK Gayrettepe ‹fl Merk. No:4 K:9/10 Gayrettepe, 34349 ‹stanbul Tel : (0 212) 336 37 00 Faks : (0 212) 336 38 00 Kad›köy Bölge fiehit Mehmet Fatih Öngül Sok. No:1 K:7 Kozyata¤›, 34242 ‹stanbul Tel : (0 216) 571 46 00 Faks : (0 216) 571 46 96 ‹ç Anadolu Bölge G.M.K. Bulvar› No:70 K:2 Maltepe, 06570 Ankara Tel : (0 312) 232 56 76 Faks : (0 312) 205 10 88

Marmara-1 Bölge Atatürk Cad. No:25/4 16010 Bursa Tel : (0 224) 224 30 23 Faks : (0 224) 280 90 32 Çorlu fiube Kaz›miye Mah. Omurtak Cad. Olimpia ‹fl Merk. No:149/41 Çorlu, 59860 Tekirda¤ Tel : (0 282) 673 47 17 Faks : (0 282) 673 47 07 Denizli fiube Saraylar Mah. O¤uzhan Cad. No:2 K:4 Bayramyeri, 20100 Denizli Tel : (0 258) 265 70 40 Faks : (0 258) 265 20 46 Mu¤la fiube Abdi ‹pekçi Cad. Diflçigil Apt. No:9 48000 Mu¤la Tel : (0 252) 212 67 76 Faks : (0 252) 212 20 51 Karadeniz Ere¤li fiube Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. Esat Taneri ‹fl Merk. K:4 D:21 Karadeniz Ere¤li, 67300 Zonguldak Tel : (0 372) 322 91 00 Faks : (0 372) 322 91 05

Ege Bölge Halit Ziya Bulvar› No:74/1 Alsancak, 35210 ‹zmir Tel : (0 232) 498 66 66 Faks : (0 232) 466 21 73

Samsun fiube Kale Mah. Kaptan A¤a Cad. Dr. Tevfik Türker ‹fl Han› No:4 K:4 55030 Samsun Tel : (0 362) 432 14 33 Faks : (0 362) 431 96 42

Güney Bölge Ziya Pafla Bulvar› Hocao¤lu Apt. No:72/A Seyhan, 01120 Adana Tel : (0 322) 457 60 33 Faks : (0 322) 450 00 34

Trabzon fiube Kahramanmarafl Cad. ‹pekyolu ‹fl Merk. No:87 K:4 61100 Trabzon Tel : (0 462) 321 63 80 Faks : (0 462) 322 39 16

Akdeniz Bölge Recep Peker Cad. Antalya 2000 ‹fl Merk. K:3 07100 Antalya Tel : (0 242) 322 99 11 Faks : (0 242) 314 11 04

‹zmit fiube Ömera¤a Mah. Alemdar Cad. Küpçü ‹fl Merk. No:17 K:5 ‹zmit, 41100 Kocaeli Tel : (0 262) 325 07 47 Faks : (0 262) 325 06 99

Yap› Kredi Emeklilik A.fi. Genel Müdürlük Yap› Kredi Plaza A Blok Levent 34330 ‹stanbul Tel: (0212) 336 76 00 Faks: (0212) 336 79 79 www.ykemeklilik.com