Faaliyet Raporu 2007

Faaliyet Raporu 2007 TÜRK‹YE E⁄‹T‹M GÖNÜLLÜLER‹ VAKFI Faaliyet Raporu 2007 TÜRK‹YE E⁄‹T‹M GÖNÜLLÜLER‹ VAKFI ‹Ç‹NDEK‹LER Baflkan›n Mesaj› 04 Yöne...
Author: Guest
6 downloads 0 Views 3MB Size
Faaliyet Raporu 2007

TÜRK‹YE E⁄‹T‹M GÖNÜLLÜLER‹ VAKFI

Faaliyet Raporu 2007

TÜRK‹YE E⁄‹T‹M GÖNÜLLÜLER‹ VAKFI

‹Ç‹NDEK‹LER

Baflkan›n Mesaj› 04 Yönetim 07 Varolufl Nedenimiz ve Amac›m›z 09 Etkinlik Noktalar›m›z 15 E¤itim Etkinliklerimiz 19 En Büyük Gücümüz Gönüllülerimiz 25 Ba¤›flç›lar›m›z ve Ba¤›fl Etkinliklerimiz 29 Etkin ‹letiflim 33 Güçlü Teknoloji 36 ‹nsan Kaynaklar› 39 Kurumsal Haberler 40 Mütevelliler Heyeti 42 2007 Y›l› Denetçiler Raporu 45 Mali Tablolar 46

3

BAfiKANIN MESAJI

E¤itim Gönüllüleri’nin De¤erli Mütevellileri, Ülkemizde yaflan›lan her türlü olumsuzlu¤un kökeninde “e¤itim eksikli¤i” oldu¤u görülerek, devletin e¤itim alan›ndaki çabalar›na destek olmak amac›yla kurulan Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf› 12. çal›flma y›l›n› tamamlam›fl bulunmaktad›r. 12 y›l önce misyonumuzu; Çocuklar›m›z›n; Cumhuriyetin temel ilke ve de¤erlerine ba¤l›, ak›lc›, sa¤duyulu, özgüven sahibi, düflünen, sorgulayan, kendi iç yarat›c›l›¤›n› harekete geçirebilen, bar›flç›, farkl› düflünce ve inançlara sayg›l›, insan iliflkilerinde cinsiyet, ›rk, din, dil fark› gözetmeyen bireyler olarak yetiflmelerine katk›da bulunacak okul d›fl› e¤itim programlar› oluflturmak ve uygulamak biçiminde saptam›flt›k. Bugünlerde yaflad›¤›m›z olumsuzluklar›n, bizler- onlar ayr›m›n›n kökeninde hiç kuflku yok ki; yukar›daki misyonumuza uygun nesillerin yetifltirilememifl olmas›n›n güçlü bir etkisi vard›r. Vakf›m›z›n fikir annesi ve kurucular›m›zdan Say›n Suna K›raç’›n deyifliyle “E¤itim yaln›z devlete b›rak›lmayacak kadar önemli, yaln›z sivil toplum örgütlerinin çözemeyece¤i kadar büyük bir sorundur”. Geliflmifl demokrasilerde daima “Sivil

Toplum Örgütleri” sorunlar›n çözümünde önemli rol oynarken, kat›l›mc› demokrasi anlay›fl›n›n geliflmesine de katk›da bulunmufllard›r. Son y›llarda özellikle e¤itim alan›nda adeta birbiriyle yar›flan Sivil Toplum Kurulufllar›’n›n baflar›l› çal›flmalar› ülkemizin ayd›nl›k gelece¤i aç›s›ndan bir umuttur.

G

“Bir Çocuk De¤iflir, Türkiye De¤iflir” özdeyifli ile ifade etti¤imiz misyonumuz do¤rultusunda gayretlerimizin ülkemizin ayd›nl›k gelece¤inde ne kadar önemli oldu¤u aç›kt›r. G

Dünyada daha etkin, daha sayg›n ve kendi içinde mutlu bireylerin yaflad›¤› bir ülke hayalini gerçeklefltirmek üzere yola ç›kan siz de¤erli kurucular›m›z›n, bizlerden desteklerini esirgemeyen ba¤›flç›lar›m›z›n, gönüllülerimizin verdi¤i güçle çal›fl›yoruz. ‹flimizin zor, ama bir o kadar da yüce oldu¤unu biliyoruz. 2007 faaliyet y›l›m›zda gerçeklefltirilenleri bu vesile ile sizlerle paylaflmak istiyorum. 154.239 çocu¤umuza say›lar› 10 bini aflan gönüllümüz arac›l›¤› ile e¤itim deste¤i verdik. Özellikle imkânlar› k›s›tl› çocuklar›m›z›n ve onlar›n ebeveynlerinin “kader” diye adland›rd›klar› yaflamlar›na sevginin, kardeflli¤in, hoflgörünün egemen oldu¤u bir ortamda yeteneklerini keflfetmelerine f›rsat tan›yarak onlar›n geleceklerinde bir umut ›fl›¤› yakt›¤›m›z› düflünüyoruz. Fiba Holding’in deste¤i ile “Ateflböcekleri”mizin say›s› 18’e ç›kt›. “Visa”n›n Kurumsal Sosyal Sorumluluk çerçevesindeki katk›lar›yla “Renkli Ufuklar” projesi alt›nda “Düflünebilen Çocuklar”, “Kariyer Yolculu¤uma Bafll›yorum” etkinlikleri e¤itim programlar›m›za ilave edildi. 23 Nisan 2007 tarihinde Kurumsal ‹letiflim Sponsorumuz Kanal D’nin katk›lar›yla gerçeklefltirilen ve ülkemizin en sayg›n araflt›rmac› gazetecilerinden Say›n U¤ur Dündar taraf›ndan sunulan “Bir Çocuk De¤iflir, Türkiye De¤iflir” temal› televizyon program›

G

G

büyük ilgi gördü ve 3 milyon YTL’ yi geçen büyük bir ba¤›fl taahhütü sa¤land›. Vakf›m›z, yine Türkiye’de bir ilki gerçeklefltirerek: Ajda Pekkan, Nilüfer ve Sezen Aksu gibi ülkemizin en tan›nm›fl ve de¤erli sanatç›lar›n› ayn› sahnede bir araya getirdi. Orkestra elemanlar›n›n ve sanatç›lar›m›z›n büyük bir sosyal sorumluluk anlay›fl› ile gönüllü olarak seslendirdikleri eserler Vakf›m›za önemli bir ba¤›fl sa¤lamakla kalmad›; günlerce yaz›l› ve görsel bas›nda yank› yaratt›. Yine ayn› flekilde MFÖ grubunun Ankara’da verdi¤i gönüllü konserin geliri ile binlerce çocu¤umuza e¤itim deste¤i sa¤land›. 2008-2013 y›llar›nda uygulanacak E¤itim Stratejimizin saptanmas› için Koç Üniversitesi Ö¤retim Üyelerinden Prof. Dr. Sami Gülgöz, Bo¤aziçi Üniversitesi Ö¤retim Üyelerinden Dr. Daryo Mizrahi, Eskiflehir Anadolu Üniversitesi Ö¤retim Üyelerinden Prof. Dr. Levend K›l›ç ve ODTÜ Ö¤retim Üyelerinden Prof. Dr. Süha Sevük’ten oluflan bir E¤itim Dan›flma Kurulu oluflturuldu. Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›m›z Oktay Özinci’nin baflkanl›¤›nda Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Füsun Akarsu’nun kat›l›m›yla çal›flmalar›n› sürdüren E¤itim Dan›flma Kurulumuzca oluflturulan strateji önümüzdeki günlerde Yönetim Kurulumuza sunulacak ve al›nan kararlar do¤rultusunda ilgili uygulamalar hayata geçirilecektir.

G

G

G

Ç›kt›¤›m›z yolda bizlere büyük güç ve destek veren siz de¤erli mütevellilerimize, say›lar› yüzbinleri aflan ba¤›flç›lar›m›za ve büyük bir özveri ile çocuklar›m›za e¤itim deste¤i veren gönüllülerimize ve çal›flanlar›m›za, Yönetim Kurulumuz ve flahs›m ad›na teflekkür eder, bizleri yak›ndan izlemenizi ve desteklerinizi esirgememenizi özellikle dilerim. Sayg›lar›mla, Cengiz Solako¤lu Yönetim Kurulu Baflkan› 5

YÖNET‹M

Yönetim Kurulu Baflkan

Cengiz Solako¤lu Onursal Baflkan

Suna K›raç Baflkan Yard›mc›s›

Oktay Özinci Üyeler A. Ümit Taftal› Cansen Baflaran Symes Ethem Sancak Prof. Dr. ‹lter Turan Tayfun Bayaz›t Cüneyt Türktan Prof. Dr. Füsun Akarsu Mehmet Ali Yalç›nda¤

Yöneticiler Nurdan fiahin

Genel Müdür

Ayflegül K›nac›

Bilgi Teknolojileri Departman› Yöneticisi

Ela Hasano¤lu

Saha Planlama ve Teflkilatlanma Departman› Yöneticisi

Mustafa Dandik

Mali ve ‹dari ‹fller Departman› Yöneticisi

Nice Garcia

Kurumsal ‹letiflim Departman› Yöneticisi

Özgür Ünlühisarc›kl›

Kaynak Gelifltirme Departman› Yöneticisi

Sermin Ka¤an

‹nsan Kaynaklar› ve Gönüllü Koordinasyon Merkezi Yöneticisi

Suat Özça¤dafl

E¤itim Departman› Yöneticisi

7

VAROLUfi NEDEN‹M‹Z VE AMACIMIZ

Varolufl Nedenimiz Türkiye’nin 21. yüzy›lda dünya ile rekabet edebilmesinin, tüm bireyleri ile refah düzeyi yüksek, sayg›n bir toplum olmas›n›n önkoflulu bugün çocuklar›m›z› iyi e¤itebilmek, onlar› gelece¤in dünyas›na donan›ml›, özgüvenli, yaflam becerilerine sahip, kendiyle bar›fl›k bireyler olarak yetifltirebilmektir. Devletimiz kaynak yetersizli¤i ve yap›sal sorunlar nedeniyle bu görevi yerine getirirken çeflitli güçlüklerle karfl›laflmaktad›r. Gönüllü kurulufllar›n, özel sektörün ve vatandafllar›n, hayati önem tafl›yan bu alanda devletin verimlili¤ini art›racak flekilde; destek olarak, örnekler yaratarak ve eksikleri tamamlayarak sorumlulu¤u paylaflmalar› gerekmektedir. E¤itim Gönüllüleri’nin varolufl nedeni 7-16 yafl grubu çocuklar›m›za devlet taraf›ndan verilen temel e¤itime katk›da bulunmak ve onlara yaflam becerileri kazand›rmakt›r.

Amac›m›z E¤itim Gönüllüleri’nin amac› 7-16 yafl aras› çocuklar›m›z›n Cumhuriyetimizin temel ilke ve de¤erlerine ba¤l›, ak›lc›, sa¤duyulu, özgüven sahibi, düflünen, sorgulayan, kendi iç yarat›c›l›¤›n› harekete geçirebilen, bar›flç›, farkl› düflünce ve inançlara sayg›l›, insan iliflkilerinde cinsiyet, ›rk, din, dil fark› gözetmeyen bireyler olarak yetiflmesine katk›da bulunacak e¤itim programlar› ile etkinlikler oluflturmak ve uygulamakt›r. E¤itim Gönüllüleri, oluflturdu¤u özgün e¤itim programlar›n› ülke çap›nda kurdu¤u E¤itim Parklar›, Ö¤renim Birimleri, ‹l Temsilcilikleri ve Ateflböce¤i Gezici Ö¤renim Birimleri’nde, gönüllüleri arac›l›¤› ile hayata geçirir.

9

2007 YILINDA E⁄‹T‹M GÖNÜLLÜLER‹ FAAL‹YETLER‹

ETK‹NL‹K NOKTALARIMIZ

E¤itim Gönüllüleri, sahip oldu¤u özgün modeliyle, e¤itim parklar›, ö¤renim birimleri, il temsilcili¤i ve gezici ö¤renim birimi Ateflböceklerinin kap›lar›n› her gün çocuklar için aç›yor. Sosyo ekonomik aç›dan yoksun bölgelerde yaflayan ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar›m›z için kurdu¤umuz bu mekânlar, bulunduklar› il ve ilçenin en cazip mekanlar›n› oluflturuyor. 2007 y›l›n› 34 ilde, 11 e¤itim park›, 54 ö¤renim birimi, 18 Ateflböce¤i ve 2 il temsilcili¤i ile tamamlad›k. E¤itim parklar›nda 42.548, ö¤renim birimlerinde 47.505, Ateflböceklerinde 57.720 ve il temsilciliklerinde 6.466 olmak üzere toplam 154.239 çocu¤a e¤itim deste¤i verdik. Böylece Vakf›m›z›n kuruluflundan 2007 y›l› sonuna kadar ulaflt›¤›m›z çocuk say›s› 985.513 oldu. 2006-2007 Etkinlik Y›l›’nda en çok çocu¤a ‹stanbul, Van, ‹zmir, Diyarbak›r ve Ankara illerinde ulafl›ld›. E¤itim parklar›m›zda %91,7, ö¤renim birimlerimizde %81,7, il temsilcili¤inde %100 ve Ateflböce¤i gezici ö¤renim birimlerimizde %94,5 olmak üzere toplamda %87,2 kapasite kullan›m› gerçeklefltirildi.

15

Etkinlik noktalar›m›za devam eden çocuklar›m›z›n %46’s› k›z, %54’ü erkek çocuklar›ndan olufltu. E¤itim Gönüllüleri faaliyetlerine kat›lan tüm çocuklar›m›z için ferdi kaza sigortas› yap›ld›. 2007 y›l› bafl›nda 57 olan ö¤renim birimi say›s›, Vak›f faaliyetlerinin yürütülmesinde yaflanan zorluk nedeni ile Kaynafll› Hayat Mahallesi, Kastamonu Araç ve Eskiflehir Do¤ançay›r Ö¤renim Birimleri’nin kapat›lmas› ile 54 oldu. 2007 y›l›nda Fiba Holding Ateflböce¤i ile say›lar› 18’e ulaflan Ateflböceklerimiz, 11.351 km yol kat ederek, 98 okulda faaliyet gösterdiler ve bu y›l itibariyle ülkemizin tüm illerine ulaflm›fl oldular. 2003 y›l›nda T.C. Baflbakanl›k Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na ba¤l› Toplum Merkezleri ile Çocuk ve Gençlik Merkezleri’nde bafllat›lan Toplum Merkezleri Projesi 2007 y›l›nda da sürdürüldü. Proje bafllang›c›ndan bu yana 16 ilde, toplam 9.384 çocuk, etkinliklerimizden yararland›. Vakf›m›z›n faaliyetlerini, etkinlik noktam›z›n olmad›¤› yerlerde yürütebilmek üzere kurgulanan ‹l Temsilcili¤i Projesi ile e¤itim etkinliklerimizin, okul içi saatlerde ilkö¤retim okullar›nda, okul d›fl› saatlerde Toplum Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Halk E¤itim Merkezleri ve kütüphanelerde uygulanmas›n› hedefledik. 2006 y›l›nda Uflak ilinde bafllat›lan il temsilcili¤i pilot uygulamas› 2007 y›l›nda da sürdürülerek toplamda 17 ilkö¤retim okulunda yürütülen çal›flmada 6.041 çocu¤un e¤itim etkinliklerimize kat›l›m› sa¤land›.

16

Uflak’ta yürütülen ‹l Temsilcili¤i Projesi il s›n›rlar› içerisinde bir Ö¤renim Birimi aç›lmas›n› sa¤lad›. Uflak ‹l Özel ‹daresi taraf›ndan tahsis edilen ‘’Tafl Mektep’’ fiubat 2008’de Uflakl› çocuklara kap›lar›n› açacak. ‹l Temsilcili¤i ‹kinci Pilot Projesi çal›flmalar› fianl›urfa Siverek’te Aral›k ay›nda bafllat›ld›.

Sosyal Etkinliklere Destek Projesi Protokolü 20 Temmuz 2005’te TEGV ve Milli E¤itim Bakanl›¤› aras›nda imzalanan “Sosyal Etkinliklere Destek Protokolü” ile yeni ilkö¤retim müfredat›nda yer alan sosyal etkinlik saatlerinde yap›lacak çal›flmalar› desteklemek ve etkin k›lmak üzere, faaliyette bulundu¤umuz il ve ilçelerde çocuklar›n okul içi ve okul d›fl› saatlerde okulda veya etkinlik noktalar›m›zda, Vakf›m›z›n e¤itim programlar› ve gönüllü faaliyetlerinden yararlanmalar›n› sa¤lad›k. 2007 y›l›nda Sosyal Etkinliklere Destek Projesi kapsam›nda; 11 e¤itim park› ve 53 ö¤renim birimi taraf›ndan 265 ilkö¤retim okulunda okul çal›flmalar› gerçeklefltirildi.

S›¤›nmac› ve Mülteci Çocuklar ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n ça¤r›s› ile yap›lan görüflmeler sonucunda, ülkemizden iltica-s›¤›nma talebinde bulunan ve ülkemizde halen e¤itim ve ö¤retim gören 104 yabanc› uyruklu çocu¤umuz 2007 y›l›nda Afyon, Eskiflehir, Gaziantep, Kastamonu, Konya, Nevflehir ve Sivas etkinlik noktalar›m›zda etkinliklere kat›ld›.

YILLARA GÖRE ETK‹NL‹K NOKTALARIMIZ 31 Aral›k 2006

E⁄‹T‹M PARKLARI

Ö⁄REN‹M B‹R‹MLER‹

11

11

57

54

‹stanbul F›nd›kzade E¤itim Park›, Ferit Aysan E¤itim Park› Eskiflehir Atatürk E¤itim Park› Ali Numan K›raç Etkinlik Merkezi Van Feyyaz Tokar E¤itim Park› Ankara Semahat-Dr. Nusret Arsel E¤itim Park› Antalya Suna-‹nan K›raç E¤itim Park› Samsun E¤itim Park› Diyarbak›r Ba¤lar E¤itim Park› Afyonkarahisar E¤itim Park› ‹zmir Çi¤li E¤itim Park› Gaziantep Büyükflehir Belediyesi E¤itim Park›

Adana Süleyman Özgentürk Ö¤renim Birimi Ankara Seyranba¤lar› Ö¤renim Birimi Bal›kesir fieker Piliç Band›rma Ö¤renim Birimi Batman 50. Y›l, 75. Y›l, Sason Ö¤renim Birimleri Bursa Ö¤renim Birimi Denizli Deliktafl, Sevindik Ö¤renim Birimleri Diyarbak›r Ergani, Kulp, Lice Ö¤renim Birimleri Düzce Kaynafll› Hayat Mahallesi Erzincan Ö¤renim Birimi Eskiflehir Do¤ançay›r Ö¤renim Birimi Giresun Ö¤renim Birimi Aysel ve Mesut Taftal› Etkinlik Merkezi Hakkari Sihirli Çan Ö¤renim Birimi ‹stanbul Beykoz, Gültepe, ‹pek K›raç, Semiha fiakir, Yeniköy, Zeyrek Ö¤renim Birimleri ‹zmir Balçova, Egekent, Eflrefpafla, Evka-2, Gümüflpala, fiemikler, Toros Ö¤renim Birimleri Kahramanmarafl Ö¤renim Birimi Kastamonu Araç, Sepetçio¤lu Ö¤renim Birimleri Kocaeli Gönül And›ran Ö¤renim Birimi, Körfez-2 Hayat Mahallesi Konya Yunak Ö¤renim Birimi Mardin Merkez, Midyat Ö¤renim Birimleri, Savur Ö¤renim Birimi Abdulgani Aras Etkinlik Merkezi Mersin Ö¤renim Birimi Nevflehir Hanife-Tevfik Aktekin Ö¤renim Birimi Rize Pazar, Tavilo¤lu Ö¤renim Birimleri Sakarya Sapanca Yerbat›s› Ö¤renim Birimi, Serdivan Hayat Mahallesi Siirt Kurtalan, Pervari Ö¤renim Birimleri Sivas Divri¤i, Kangal, Merkez Ö¤renim Birimleri fi›rnak Cizre Ö¤renim Birimi Van Çatak, Ercifl, Merkez, Muradiye Ö¤renim Birimleri Yalova Hayat Mahallesi Zonguldak Ayten Maksut Çavdar Çaycuma Ö¤renim Birimi

17 ATEfiBÖCE⁄‹ GEZ‹C‹ Ö⁄REN‹M B‹R‹MLER‹

TOPLAM

18

Banvit, ‹fl Bankas›, JP Morgan, T›rsan, Orjin Deri, Aygaz 1, Aygaz 2, Aygaz 3, Aygaz 4, Aygaz 5, ‹stanbul Rotary Kulübü 1, ‹stanbul Rotary Kulübü 2, Aktekin Kardefller, Bosch 1, Bosch 2, Nahum Ailesi, Birim Ailesi

1 ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹

31 Aral›k 2007

2

fianl›urfa Siverek ‹l Temsilcili¤i Uflak ‹l Temsilcili¤i 86 ETK‹NL‹K NOKTASI

85 ETK‹NL‹K NOKTASI

2007 y›l› içinde fianl›urfa Siverek ‹l Temsilcili¤i ve Fiba Holding Ateflböce¤i Gezici Ö¤renim Birimi faaliyetine bafllam›fl, Düzce Kaynafll›, Eskiflehir Do¤ançay›r ve Kastamonu Araç Ö¤renim Birimleri kapanm›flt›r.

17

E⁄‹T‹M ETK‹NL‹KLER‹M‹Z

Çocuklar›n yaflam becerilerini gelifltirmek ve temel e¤itime destek vermek amac›yla çocuk merkezli e¤itim yöntemlerinin kullan›ld›¤› aktif ö¤renme ortamlar›nda 14 standart etkinli¤imiz uyguland›. Daha önceki y›llarda da uygulanan, Vücudumuz ve Sa¤l›k, Oyunlarla Spor, ‹nsan›m Bireyim Yurttafl›m, Birikim, Okuyorum Oynuyorum, ‹ngilizce Oyun Saati, Düflünebilen Çocuklar, Düfller Atölyesi, Küçük Sanatç›lar, Bilgisayar Okuryazarl›¤›, Genç Mucitler: Matematik, Fen ve Ben etkinlikleri bu y›l da sürdürüldü. Bu etkinliklere ek olarak bu y›l Kariyer Yolculu¤uma Bafll›yorum program› gelifltirildi, Drama Atölyesi ve Kendime Yolculuk programlar› ise yenilendi. Standart etkinlikler d›fl›nda gönüllülerimizin kendi ilgi alanlar›na yönelik konularda oluflturdu¤u serbest ve yar›-standart etkinlikler ile s›n›f düzeylerine uyumlu, grup çal›flmalar›n› hedefleyen, her çocu¤un ilgi duydu¤u alanda proje gelifltirmesine imkân sa¤layan ve geliflimine katk›da bulunan kulüp etkinlikleri devam etti.

19

“Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri” Kapsam›nda Devam Eden E¤itim Programlar›

Okuyorum Oynuyorum VISA Europe - Türkiye ve 23 üye Türk bankas›n›n Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi olarak gerçeklefltirilen Renkli Ufuklar Projesi kapsam›nda “Düflünebilen Çocuklar” ve “Kariyer Yolculu¤uma Bafll›yorum” ad›nda iki ayr› proje yürütüyoruz:

Düflünebilen Çocuklar “Düflünebilen Çocuklar”, çocuklar›n zihinsel becerilerini gelifltirerek sorgulay›c› düflünce ile yarg›lama ve de¤erlendirme yetilerinin yerleflmesini sa¤lamay› hedefleyen bilimsel temelli bir e¤itim program›. Program›n hedef kitlesini ilkö¤retim 6., 7., 8. s›n›f çocuklar› oluflturuyor.

Yap› Kredi Bankas› taraf›ndan desteklenen “Okuyorum Oynuyorum” projesi ile okudu¤unu ve dinledi¤ini anlayan, yorumlayabilen, kendini özgür bir flekilde yaz›l› ve sözlü ifade edebilen, okuma al›flkanl›¤›na sahip, kelime da¤arc›¤› zengin, kitapl›k/kütüphane kullanma becerisine sahip bireylerin yetifltirilmesine yard›mc› olunmas› amaçlan›yor. Projede çocuklar›n aktif rol alaca¤› yarat›c› okuma ve yazma etkinlikleri ile dinleme, konuflma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanmalar›, bu becerileri kullanarak kendilerini biliflsel, sosyal ve duygusal yönlerden gelifltirmeleri, istek duyarak okuma-yazma al›flkanl›¤› edinmeleri hedefleniyor. Program›n hedef kitlesini ilkö¤retim 1.-5. s›n›f çocuklar› oluflturuyor.

Kariyer Yolculu¤uma Bafll›yorum

Birikim

‹lkö¤retim okullar› 6., 7., 8. s›n›f çocuklar›n›n geliflim özellikleri göz önünde bulundurularak haz›rlanan “Kariyer Yolculu¤uma Bafll›yorum” program›, çocuklar›n kendi kiflisel özelliklerini, e¤itim ve mesleki olas›l›klar›n› keflfetme süreçleriyle ilgili bilinç ve merak kazanmalar›na destek olmay› amaçl›yor. Nisan 2007’de yap›lan pilot çal›flmadan sonra program›n yayg›n uygulamas› Eylül 2007’de bafllad›.

E¤itim Gönüllüleri ile Citigroup iflbirli¤inde haz›rlanan “Birikim E¤itimi” program›, manevi birikimin yan› s›ra yaflamda önem teflkil eden maddi birikim konusunda da çocuklar›n küçük yaflta bilinç kazanmalar›n› sa¤lamak, bilinçli tüketim al›flkanl›klar› ve tüketici davran›fllar› gelifltirmesine destek olmay› amaçl›yor. ‹lkö¤retim okullar› 4.-8. s›n›f çocuklar›, Birikim E¤itimi program›n›n hedef kitlesini oluflturuyor.

20

Düfller Atölyesi

Vücudumuz ve Sa¤l›k Projesi

IYF ve Nokia iflbirli¤inde yürütülen uluslararas› “Make a Connection/Ba¤lant› Kur” program›n›n ülkemizdeki uygulamas› olan Düfller Atölyesi projesi, 2007 y›l›nda da devam etti. Gerçeklefltirilen e¤itici e¤itimleriyle gönüllülerimizin akademik ve mesleki geliflimlerine destek veren, yaflam becerilerini art›rmalar›na katk› sa¤layan proje kapsam›nda, çocuklara özel tasarlanm›fl sanat atölyelerinde plastik sanatlar yoluyla yaflam becerilerini gelifltirme olana¤› sunuluyor. Düfller Atölyesi projesinin hedef kitlesini ilkö¤retim okullar› 2.-6. s›n›f çocuklar› oluflturuyor.

2001 y›l›ndan bu yana sürdürülen “‹brahim Etem ve Seyyide Ulagay Vücudumuz ve Sa¤l›k E¤itim Projesi”nin içeri¤i yenileniyor. Pilot uygulamas› bafllat›lan projenin amac›, çocuklar› kendi sa¤l›klar›n› etkileyen durumlar hakk›nda bilgilendirme; çocuklara sa¤l›klar›n› gelifltirme tutumu ve sa¤l›kl› olma becerisi kazand›rma konusunda destek vermektir. Halen etkinlik noktalar›m›zda uygulanmakta olan ve hedef kitlesi ilkö¤retim okullar› 3.-8. s›n›f çocuklar› olan proje, yeni içeri¤i ile yayg›n olarak 2008–2009 Etkinlik Y›l›’nda uygulanmaya bafllanacak.

Oyunlarla Spor Çocuklar›n sa¤l›kl› yaflam biçimi al›flkanl›klar›n›, becerilerini ve tutumlar›n› desteklemek ve yaflam boyunca spor yapma al›flkanl›¤› edinmifl kifliler olarak geliflmelerini sa¤lamak amac›yla Kraft deste¤iyle gelifltirilen “Oyunlarla Spor” projesi, 2007 y›l›nda da uygulanmaya devam etti. Oyunlarla Spor projesinin hedef kitlesini ilkö¤retim okullar› 2.-6. s›n›f çocuklar› oluflturuyor

Basketbol Gönüllüleri Tofafl Spor Kulübü deste¤i ile yürütülen proje ile spor yapacak imkan› olmayan çocuklar›n sa¤l›kl› kiflilik ve yaflam becerileri geliflimlerine katk› sa¤lamay› hedefliyoruz. ‹lkö¤retim okullar› 4.-7. s›n›f çocuklar›n›n hedef kitlesini oluflturdu¤u Basketbol Gönüllüleri projesinin ikinci befl y›l› için 2007 y›l›nda Tofafl ile protokol imzaland›.

.

Genç Mucitler Genç Mucitler: Matematik Fen ve Ben etkinli¤i ilkö¤retim 1.-8. s›n›f aras›ndaki çocuklara, dünyay›, do¤ay›, evreni sorgulayan bir düflünce sistemi çerçevesinde, fen ve matematik alanlar›nda temel e¤itim deste¤i vermek amac›yla gelifltirildi. Etkinlik, 2007 y›l›nda 10 ildeki 11 e¤itim park›nda uygulanmaya devam etti. Eczac›bafl› Holding deste¤i ile yürüttü¤ümüz Genç Mucitler etkinli¤inin protokolü 31 A¤ustos 2007’de sona erdi. Eczac›bafl›’na verdi¤i destek için teflekkür ederiz.

21

Yenilenen E¤itim Etkinliklerimiz

Kendime Yolculuk Kendime Yolculuk program›n›n ana hedefi çocuklar›n kiflisel fark›ndal›k kazanmalar›, sosyal becerilerini gelifltirmeleri ve yarat›c›l›klar›n› ortaya ç›kartabilecekleri bir ortam yaratmak olarak belirlendi. Hedef kitlesini ilkö¤retim okullar› 2.-8. s›n›f çocuklar›n›n oluflturdu¤u program, 2007-2008 etkinlik y›l› birinci döneminde etkinlik noktalar›nda uygulanmaya baflland›.

Drama Atölyesi Drama Atölyesi, çocuklar›n bireysel geliflimlerini çok yönlü olarak destekleyen ve özgüven, empati gibi çeflitli yaflam becerilerini gelifltirmeyi hedefleyen bir e¤itim program›. Oluflum Drama Enstitüsü ile ortak olarak yürütülen çal›flma sonucunda 2003 y›l›nda uygulanmaya bafllayan program, 2007-2008 etkinlik y›l› için revize edildi. Program›n hedef kitlesini ilkö¤retim okullar› 2.-8. s›n›f çocuklar› oluflturuyor.

22

kültürel önemini kavramalar›na, tarih bilinçlerinin geliflmesine ve kültür varl›klar›n› koruma bilinçlerinin oluflmas›na katk›da bulunulmas› hedefleniyor.

Ateflböce¤i E¤itim Program› Ateflböce¤i E¤itim Program› ile, çocukta özgüven, de¤erlilik, kendini ifade edebilme, yarat›c›l›k ve empati gibi duygu ve becerilerin gelifliminin sa¤lanmas›; çocuklar›n bilgisayar ve internet teknolojileri ile tan›flmalar›na olanak yarat›lmas›; çevre, insan haklar›, trafik gibi konularda fark›ndal›k ve duyarl›l›k kazand›r›lmas› hedefleniyor. 2007 y›l›nda gelifltirilen program tüm Ateflböceklerimizde Eylül ay›ndan itibaren uygulanmaya baflland›.

E¤itimde ‹yi Örnekler Konferans› E¤itim Reformu Giriflimi taraf›ndan, 2004 y›l›ndan itibaren her y›l gerçeklefltirilen E¤itimde ‹yi Örnekler Konferans›’na TEGV olarak bu y›l Genç Mucitler etkinli¤i ile kat›ld›k.

Okul Müze Günleri Projesi Kas›m 2007’de, müzelerin e¤itim amaçl› kullan›m›n› hedefleyen “Okul Müze Günleri ‹flbirli¤i Sözleflmesi” ‹stanbul Arkeoloji Müzesi, Y›ld›z Teknik Üniversitesi-Müzecilik Yüksek Lisans Program›, Ça¤dafl Drama Derne¤i ve Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i ile imzalanarak resmi olarak yürürlü¤e girdi. Okul Müze Günleri projesi kapsam›nda düzenlenen okul gezileri ile ilkö¤retim 4.-7. s›n›f ö¤rencilerinin ‹stanbul Arkeoloji Müzesi Ça¤lar Boyu ‹stanbul Sergi Salonu’ndaki nesneler ve müze ortam› arac›l›¤› ile ‹stanbul’un tarihi ve

Ölçme – De¤erlendirme Ölçme - de¤erlendirme çal›flmalar› kapsam›nda; Genç Mucitler ve Okuyorum Oynuyorum etkinliklerinin çocuklar›n tutumlar›nda, Düfller Atölyesi etkinli¤inin ise çocuk ve gönüllülerin yaflam becerilerinde yapt›klar› de¤iflikliklerinin belirlenmesi amac›yla anket uygulamalar›, Düflünebilen Çocuklar ve Oyunlarla Spor etkinliklerinin de¤erlendirilmesi amac›yla gönüllü etkinlik de¤erlendirme anketi uygulamalar› ve gözlemler, Oyunlarla Spor ve Genç Mucitler etkinliklerinin e¤itici e¤itimlerinin de¤erlendirilmesi amac›yla gözlem ve anket çal›flmalar› yürütüldü. Düflünebilen Çocuklar, Oyunlarla Spor, Genç Mucitler, Düfller Atölyesi ve Okuyorum Oynuyorum etkinlikleri için ölçme-de¤erlendirme raporlar› haz›rland›. Kariyer Yolculu¤uma Bafll›yorum ve Birikim E¤itimi etkinliklerinin çocuklarda gelifltirmesi öngörülen tutum ve davran›fl de¤iflikliklerinin izlenmesi, Kariyer Yolculu¤uma Bafll›yorum, Birikim E¤itimi, Kendime Yolculuk ve Drama Atölyesi etkinliklerinin de¤erlendirilmesi için ölçme de¤erlendirme araçlar› gelifltirildi.

23

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ GÖNÜLLÜLER‹M‹Z

Vakf›m›z›n temel insan kayna¤›n› oluflturan ve say›lar› her y›l artarak devam eden gönüllülerimizin, etkin ve donan›ml› flekilde faaliyetlerimize destek vermesini sa¤lamak amac›yla, gönüllü yönetimi ve koordinasyonu yöntemlerimizin gelifltirilmesi çal›flmalar›na devam edildi. 2007 y›l›nda faaliyetlerimize destek veren aktif gönüllü say›m›z 10.002’ye yükseldi. Gönüllülerimizin %66’s› üniversite ö¤rencisi ve %70’i 19-25 yafl grubu gençlerden olufluyor. Gönüllü kayna¤›m›z›n cinsiyet baz›nda da¤›l›m› %63’e %37 kad›n a¤›rl›kl›d›r.

Gönüllü E¤itimleri Vakf›m›z gönüllü adaylar›na kendi bilgi, beceri, deneyim ve tercihleri do¤rultusunda “Etkinlik” ya da “Destek” gönüllüsü olarak katk›da bulunma olana¤› sa¤l›yor. E¤itim etkinliklerimizde gönüllü sorumlulu¤u üstlenen Etkinlik Gönüllüleri “‹letiflim” ve “S›n›f Yönetimi”nden oluflan Standart Gönüllü E¤itimlerini, di¤er alanlarda destek veren gönüllüler ise; ‹letiflim E¤itimini tamamlad›ktan sonra gönüllü çal›flmaya bafll›yor.

Standart Gönüllü E¤itimleri 2007 y›l›nda Türkiye genelinde “‹letiflim” ve “S›n›f Yönetimi” e¤itimlerinden oluflan Standart Gönüllü E¤itimlerini tamamlayan gönüllülerimizin oran› %63 oldu. “S›n›f Yönetimi” e¤itimi yerine 2007-2008 etkinlik y›l›nda uygulanmaya bafllamak üzere “Yöntem E¤itimi” ad›yla yeni bir gönüllü e¤itimi oluflturduk.

25

Yöntem E¤itimi, %66’s› üniversite ö¤rencisi olan gönüllülerimizi etkinliklerde daha donan›ml› k›lmak amac›yla haz›rland›. Oluflturmac› ö¤renme yaklafl›m› kapsam›nda, temel çocuk geliflimi, ö¤retim yöntem ve teknikleri konular›ndan oluflan Yöntem E¤itimi, projenin akademik dan›flmanlar› taraf›ndan yetifltirilen yerel gönüllü e¤itmenler arac›l›¤›yla gönüllülerimize veriliyor. Yöntem E¤itimi’ni ülke genelindeki etkinlik noktalar›ndaki gönüllülerimize vermek amac›yla, 62 yerel gönüllü e¤itmen yetifltirildi.

E¤itici E¤itimleri

Düzen’den gönüllü destek al›nd›. Seminerler kapsam›nda, 2007 y›l›nda, 257 gönüllümüze Çocuk ve Ergen Geliflimi seminerleri verildi. Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Ö¤retiyor Habitat ‹çin Gençlik Derne¤i ile 29 Haziran 2007 tarihinde imzalad›¤›m›z protokol çerçevesinde, gönüllülerimize “Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Ö¤retiyor” Projesi kapsam›nda bilgisayar e¤itimi verilmeye baflland›.

Uygulamakta oldu¤umuz e¤itim programlar›n›n bir bölümü için Standart Gönüllü E¤itimlerini tamamlayan gönüllülerimizin “e¤itici e¤itimi” almalar› gerekiyor. 2007 y›l›nda “e¤itici e¤itimi” gerektiren “Vücudumuz ve Sa¤l›k, Kariyer Yolculu¤uma Bafll›yorum, Okuyorum Oynuyorum, Drama Atölyesi, Düflünebilen Çocuklar, ‹nsan›m Bireyim Yurttafl›m, Düfller Atölyesi ve Genç Mucitler” e¤itimlerine 2.258 gönüllümüz kat›ld›.

Gaziantep, Diyarbak›r Ba¤lar, Antalya Suna-‹nan K›raç ve ‹zmir Çi¤li E¤itim Parklar›m›zda gerçeklefltirilen e¤itimlere kat›lan 52 gönüllümüze E¤itici Sertifikas› verildi.

E¤itim programlar›m›z›n tüm etkinlik noktalar›m›zda yayg›n olarak uygulanmas›n›n sa¤lanmas› amac›yla 2007 y›l›nda gönüllü olarak e¤itici e¤itimi verecek toplam 142 kifliden oluflan yerel e¤itmen ekipleri oluflturuldu.

Gönüllü toplant›lar›m›z›n konuk/söylefli bölümlerinde, Dr. Bülent ‹lik ‘Gönüllülük’, Dr. Nevin Dölek ‘Ergeni Anlamak ve Ergenle ‹letiflim’, Dr. Ekrem Düzen ‘Çocuklarla Etkili ‹letiflim Yollar›’ konulu sohbetlerle gönüllülerimizle birlikte oldular.

Standart Gönüllü E¤itimi ve E¤itici E¤itimleri’nin yan› s›ra etkinlik noktalar›m›z yerel bazda da gönüllülerimizin kiflisel geliflim ve becerilerini gelifltirmek amac›yla seminer ve konferanslar düzenledi.

Destek E¤itimleri Çocuk ve Ergen Geliflimi Seminerleri Çocuk ve Ergen Geliflimi Seminerleri, gönüllülerimizi çocuk ve ergen geliflimi konusunda bilgilendirmek amac›yla haz›rland›. 2007 y›l›nda Psikolog Ekin Dallar taraf›ndan gelifltirilmifl olan seminer ve kitapç›k içeri¤inin haz›rlanmas›nda, Sabanc› Üniversitesi Ö¤retim Üyelerinden Dr. Ça¤la Gülol ve Dr. Ekrem

26

Bölgesel Gönüllü Toplant›lar› 2007 y›l›nda “Düflleri Gerçeklefltiriyoruz” temas› alt›nda, ‹stanbul, ‹zmir, Samsun, Diyarbak›r ve Van illerinde gerçeklefltirilen gönüllü toplant›lar›na yaklafl›k 2.400 gönüllümüz kat›ld›.

‹stanbul, Samsun, ‹zmir ve Diyarbak›r’daki toplant›lar›m›zda de¤erli sanatç›m›z Sümer Ezgü, sosyal etkinlik bölümünde gönüllülerimizle keyifli bir müzik sohbeti gerçeklefltirdi. Toplant›larda Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Müdürümüz ve yöneticilerimiz ile bir araya gelen gönüllülerimize Vakf›m›z›n faaliyetleri hakk›nda bilgi verildi, sorular› yan›tland›. 2007 y›l›nda etkinlik noktalar›m›z taraf›ndan da gönüllülerimizin kiflisel geliflimlerine yönelik çeflitli seminerler ile yemek, gezi, sinema-tiyatro vb. sosyal–kültürel etkinlikler düzenlendi.

5 Aral›k Dünya Gönüllüler Günü ‹lki 5 Aral›k 2006 tarihinde gerçeklefltirilen Dünya Gönüllüler Günü Konferanslar›n›n ikincisi, 5 Aral›k 2007’de ‹stanbul’da “Toplumsal Geliflmede Gönüllülü¤ün Rolü” temas› ile iki panel fleklinde yap›ld›. “Aktif Sorumlu Yurttafll›kta Gönüllülü¤ün Rolü” konulu ilk oturuma Türkiye Üçüncü Sektör Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Üstün Ergüder moderatörlü¤ünde ‹stanbul Politikalar Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Korel Göymen, KAMER Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan› Mehtap K›z›lkan ve TEGV Hakkâri Sihirli Çan Ö¤renim Birimi Gönüllüsü Sad›k Sönmez kat›ld›. Bu oturumda; kat›l›mc› demokrasi çerçevesinde

“aktif sorumlu yurttafll›k” anlay›fl› irdelenirken, bir yandan da gönüllülerle çal›flan kurulufllar›n ve gönüllülerin bu yeni anlay›fla katk›s› ele al›nd›. “Bin Y›l Kalk›nma Hedeflerine Ulaflmada Gönüllülü¤ün Rolü” konulu ikinci oturumda ise insanl›¤›n önündeki en önemli hedefler olan Bin Y›l Kalk›nma Hedefleri’ne ulafl›lmas›nda gönüllü çal›flmalar›n ve gönüllülerle çal›flan kurumlar›n rolleri ele al›nd›. Bu bölümün konuflmac›lar› ise; Habitat ‹çin Gençlik Derne¤i Baflkan› Sezai Haz›r, Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›, Özel Sektör Program› Koordinatörü Hans›n Do¤an, E¤itim Reformu Giriflimi Koordinatörü Neyyir Berktay idi, moderatörlü¤ü de Eskiflehir Büyükflehir Belediye Baflkan› ve eski Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen üstlendi.

Etkinlik Noktalar› Baz›nda Aktif Gönüllü Da¤›l›m› %2

%9

%45

%44

Aktif Gönüllü Yafl Da¤›l›m› %0.9 %2.8 %3.7

%0.3 %0.7

%21.6

%70.1

27

BA⁄IfiÇILARIMIZ VE BA⁄Ifi ETK‹NL‹KLER‹M‹Z

Bireysel ya da kurumsal katk›lar›yla Vakf›m›z› gelece¤e tafl›yan ve çocuklar›m›za e¤itim deste¤i vermemizi sa¤layan ba¤›flç›lar›m›z 2007 y›l›nda da bize büyük destek verdi.

23 Nisan Teleton 2000 y›l›ndan beri devam eden 23 Nisan Teleton Kampanyas› kapsam›nda bu y›l da Kurumsal ‹letiflim Sponsorumuz Kanal D iflbirli¤iyle özel bir canl› yay›n gerçeklefltirildi. U¤ur Dündar’›n ev sahipli¤inde düzenlenen E¤itim Arenas›’na ifl, spor ve sanat dünyas›ndan önemli isimler kat›ld›. 3 saati geçen canl› yay›nda 2.947.264 YTL gelir elde ettik.

SMS Ba¤›fllar› Yap›lan kampanyalar, canland›rma mesajlar› ve tan›t›mlar sonucu, y›l boyunca 74.283 ba¤›flç›m›zdan, 109.483 mesaj al›nd›. Sistem devreye al›nd›¤›ndan bu yana toplam ba¤›flç› say›s› 257.566 ve toplam SMS say›s› 614.777 oldu.

29

Fiba Holding Ateflböce¤i yeni teknolojik flartnameye uygun olarak LCD monitörler, projeksiyon gibi teknolojik olanaklarla görsel ve ifllevsel anlamda benzerlerinden farkl› bir yap›da donat›ld›.

Bir Çocuk De¤iflir Türkiye De¤iflir Konserleri Ankara’da MFÖ ve ‹stanbul’da Ajda Pekkan, Nilüfer ve Sezen Aksu’nun kat›l›mlar›yla düzenledi¤imiz “Bir Çocuk De¤iflir, Türkiye De¤iflir” konserlerinde ünlü sanatç›lar›m›z kalabal›k ve coflkulu bir dinleyici kitlesiyle buluflurken, biz de çocuklar›m›z için önemli bir e¤itim deste¤i sa¤lad›k. Konserlerimizin ilkinde Türk Pop Tarihi’nin en uzun soluklu gruplar›ndan MFÖ, hiç eskimeyen flark›lar›n› çocuklar›m›z için söylerken, salonu dolduran hayranlar›na 17 Ekim’de Ankara’da unutulmaz bir gece yaflatt›.

Amerikan Basketbol Ligi NBA ve sponsoru Adidas, “NBA Europe Live 2007” program› çerçevesinde verdikleri destekle, ‹stanbul F›nd›kzade E¤itim Park›m›zdaki basketbol sahalar›ndan birini yeniledi. Yenilenen sahan›n aç›l›fl› 3 Ekim 2007 tarihinde, NBA yetkililerinin ve Minnesota Timberwolves tak›m› oyuncular›n›n da kat›ld›¤› bir törenle gerçeklefltirildi

Özel Ürünlerimiz 2007 y›l›nda da özel ürünler oluflturarak, bireysel ve kurumsal ba¤›flç›lar›m›za farkl› seçenekler sunduk. Mum, özel kutulu kurflunkalem seti, farkl› tasar›mlarda defterler, kartpostal setleri, Günebakan Çiçe¤i, ajanda, özel gün kartlar› ve nikah flekerlerinden oluflan özel ürünlerimiz büyük ilgi gördü.

Konserlerimizin ikincisini, 5 Kas›m 2007 Pazartesi gecesi ‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda gerçeklefltirdik. Ülkemizin önde gelen üç büyük sanatç›s› Ajda Pekkan, Nilüfer ve Sezen Aksu ilk kez ayn› sahnede buluflarak, izleyenlere muhteflem bir gece yaflatt›lar. ‹ki konser ile net 272.524 YTL gelir elde ettik.

Paylafl›m Sertifikas› Etkinlik Noktalar› Hüseyin And›ran, Körfez 1 Ö¤renim Birimimizin dört y›ll›k iflletme sponsorlu¤unu üstlendi. Ad› dört y›l için “Gönül And›ran Ö¤renim Birimi” olarak de¤ifltirilen etkinlik noktam›z; Entek Elektrik A.fi. ve Tüprafl’›n katk›lar› ile de iyilefltirildi. Fiba Holding taraf›ndan yap›lan ba¤›fl kapsam›nda imal edilen Fiba Holding Ateflböce¤i Gezici Ö¤renim Birimi May›s ay›nda faaliyete geçti.

30

Ba¤›flç›lar›m›z›n belirledikleri say›da çocu¤umuzun bir y›l boyunca TEGV faaliyetlerinden yararlanmalar›na destek olmalar›n› sa¤layan Paylafl›m Sertifikas› uygulamam›z 2007 y›l›nda da devam etti. Bir çocu¤umuzun TEGV’deki e¤itimine destek olmak için 55 YTL karfl›l›¤›nda bir Paylafl›m Sertifikas› al›nabiliyor. Paylafl›m Sertifikam›z ve özel ürünlerimiz 2007 y›l›nda Vakf›m›za 663.242,76 YTL net gelir sa¤lad›.

2007 Y›l› Nakdi Ba¤›fl - Ba¤›flç› Verileri

5 kifli toplam 957.385,00 YTL

15 kurum toplam 5.018.044,23 YTL %57

%79

6 kifli toplam 250.690,70 YTL

17 kurum toplam 781.236,70 YTL

%15

%12

51 kifli toplam 475.058,38 YTL

51 kurum toplam 531.292,29 YTL %9

%28

62 kifli / 1.683.134,08 YTL

5,000 YTL ALTI B‹REYSEL - KURUMSAL BA⁄IfiÇI

83 kurum / 6.330.573,22 YTL

77.745 bin adet / 2.149.123,01 YTL

2007 Y›l› Nakdi Ba¤›fl Da¤›l›m›

1.683.134,08 YTL 6.330.573,22 YTL 2.149.123,01 YTL

31

ETK‹N ‹LET‹fi‹M

‹maj Kampanyas› E¤itim Gönüllüleri’ne geldikten sonra çocuklar›n yaflamlar›ndaki de¤iflimleri ve kazand›klar› becerileri anlatan filmimiz “Bir çocuk de¤iflir, Türkiye de¤iflir”, ünlü yönetmen Ça¤an Irmak taraf›ndan çekildi. Film Nisan-May›s aylar›nda ülkemizin önde gelen ulusal kanallar›nda, kampanyan›n bas›n ilanlar› ise tüm ulusal ve yerel gazetelerde yay›nland›. ‹maj Kampanyam›z ile Maltepe Üniversitesi ‹letiflim Kulübü taraf›ndan yap›lan anket sonucunda ‘2006-2007 Zirvedeki Sosyal Sorumluluk Projesi’ ödülüne lay›k görüldük.

33

Dünya Çocuk Günü Kutlamalar› ve Sokak fienlikleri Her y›l Ekim ay›n›n ilk Pazartesi günü Dünya Çocuk Günü olarak kutlan›yor. Etkinlik noktalar›m›z farkl› aktivitelerle bu özel günü kutlarken, ‹stanbul’da da ilk kez Sokak fienlikleri düzenledik. Yerel yönetimlerle iflbirli¤i yaparak gerçeklefltirdi¤imiz Sokak fienlikleri 29 Eylül’de fiiflli Cumhuriyet Park› ve MetroCity Al›flverifl Merkezi önünde, 30 Eylül Pazar günü de Kad›köy Özgürlük Park› ve Caddebostan Sahilinde yap›ld›. fienliklerde; çocuklar ve aileler TEGV’in faaliyetlerini daha yak›ndan tan›ma olana¤› buldular. fienlik alan›nda kurulan “‹ngilizce”, “Resim”, “Drama”, “Keflif” ve “Spor “ atölyelerinde etkinliklere kat›lan çocuklar Dünya Çocuk Günü’nü TEGV ile birlikte kutlad›lar.

ö¤rencilerinin Mardin Savur Ö¤renim Birimimizdeki çocuklar›m›zla buluflmas›n› sa¤lad›k. Sanatç› Levent Yüksel’in de kat›ld›¤› bu ziyaret ‹stanbul-Savur aras›nda bir kardefllik ba¤› olufltururken; Savur Birimimize yap›lan de¤erli destekler de çocuklar›m›z› çok mutlu etti.

Projelerin ‹letiflim Etkinlikleri Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri kapsam›nda kurumlarla iflbirli¤i içinde yürüttü¤ümüz projelerin lansman, flenlik, sergi, panel ve toplant›lar›na destek verdik. Okuyorum Oynuyorum: 27 fiubat 2007 tarihinde Yap› Kredi Bankas› iflbirli¤i ile gerçeklefltirdi¤imiz “Okuyorum Oynuyorum” e¤itim etkinli¤inin bas›n toplant›s› ‹stanbul F›nd›kzade E¤itim Park›m›zda yap›ld›.

Kurumsal Dergi Dergimizi üç ayda bir düzenli olarak yay›nlarken, ald›¤›m›z ilanlarla dergimizin maliyetine önemli bir destek sa¤laman›n yan› s›ra; kurumlar›n da dergimizi önemli bir iletiflim mecras› olarak görmelerini sa¤lad›k.

Güneydo¤u Bas›n Gezisi Galatasaray ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri, ö¤retmenleri ve ulusal bas›n›m›zdan temsilcilerle birlikte 5 May›s 2007 tarihinde Mardin’e bir gezi düzenleyerek; Galatasaray ‹lkö¤retim Okulu 34

 Renkli Ufuklar: Visa Europe Türkiye ve üye 23 Türk bankas›n›n deste¤i ile yürüttü¤ümüz Renkli Ufuklar Projesi’nin 26 Aral›k 2006 tarihindeki bas›n toplant›s›yla duyurulmas›n›n ard›ndan, 6 Mart 2007 günü ‹stanbul’da “Ergenlik Dönemi Çocuklarda Sosyal ve Zihinsel Geliflim” konulu bir panel düzenledik. Nurcan Akad’›n moderatörlü¤ünü yapt›¤› panele, Koç Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Sami Gülgöz, gazeteci-yazar Serdar Akinan, Bo¤aziçi Üniversitesi E¤itim Fakültesi ö¤retim görevlisi ve Bahçeflehir Üniversitesi Kariyer Merkezi Dan›flman› Dr. Nevin Dölek konuflmac› olarak kat›ld›.

8 Haziran 2007 tarihinde ise; projeyi bafllatan ve yürüten kurulufllar›n temsilcileri Gaziantep’te gönüllülerimiz ve çocuklar›m›zla bulufltu. Gaziantep E¤itim Park›’nda düzenlenen ve sanatç› Levent Yüksel’in de kat›ld›¤› flenlikte Renkli Ufuklar kapsam›nda yürütülen çal›flmalar hakk›nda bilgi verildi, projeye gönüllü katk› sa¤layan banka çal›flanlar› deneyimlerini aktard›, banka gönüllülerine sertifikalar› verildi. 2 Ekim 2007 tarihinde Visa Europe-Türkiye taraf›ndan yapt›r›lan “Renkli Ufuklar Araflt›rmas›” düzenlenen bas›n toplant›s›yla kamuoyu ile paylafl›ld›. Araflt›rma sonuçlar›; gençlerin meslek seçiminde fiziksel ihtiyaç ve maddi gelir beklentisinin öncelikli kriter oldu¤unu, lise seçimi, üniversite seçimi, meslek seçimi gibi bireyin gelece¤ini ilgilendiren kritik alanlarda gençlerin az›msanamayacak bir bölümünün karar› ailesine b›rakmay› tercih ettiklerini gösteriyor. Düfller Atölyesi: Nokia ve IYF iflbirli¤inde sürdürülen etkinlik kapsam›nda ilkini 2006 y›l›nda ‹stanbul Pera Müzesi’nde gerçeklefltirdi¤imiz “Benim Portrem Sergisi”, ‹stanbul’daki büyük al›flverifl merkezlerinde ziyaretçilerle bulufltu. Oyunlarla Spor: Kraft deste¤iyle sürdürdü¤ümüz Oyunlarla Spor etkinli¤i kapsam›nda çocuklar›m›z ve gönüllülerimiz

sporcularla bir araya getirildi. 8 Haziran’da da¤c› Nasuh Mahruki ‹stanbul’da, 9 Haziran’da dalg›ç ve sualt› foto¤rafç›s› Zafer K›z›lkaya ‹zmir’de ve 21 Haziran’da da¤c› Tunç F›nd›k Ankara’da çocuklar›m›zla bulufltu. 20 Temmuz 2007 tarihinde befl e¤itim park›m›zda Kraft Oyunlarla Spor fienli¤i düzenlendi. Birikim: Destekçimiz Citibank ile birlikte 6 Aral›k 2007 tarihinde ‹stanbul’da Active Academy V. Uluslararas› Finans Zirvesi kapsam›nda “Türkiye’de Finansal Okuryazarl›¤›n Gelece¤i” konulu bir panel gerçeklefltirdik. Panelde; Türk halk›n›n harcama ve tasarruf al›flkanl›klar›n› belirlemeye yönelik olarak gerçeklefltirilen kamuoyu araflt›rmas›n›n sonuçlar› paylafl›ld›. Araflt›rma sonuçlar› Türk halk›n›n %87’sinin hiç tasarruf yapmad›¤›n› gösteriyor.

Sürekli ‹letiflim Sürekli iletiflimin önemine inanarak; y›l boyunca Vakf›m›z›n etkinliklerini çeflitli mecralar kanal›yla kamuoyu ile paylaflt›k. Bilgilendirme, e¤itim y›l› bafllang›c›, TEGV logolu ürün ilanlar›m›zla ulusal ve yerel bas›nda s›kça yer ald›k. 2007 y›l› süresince bas›nda 1015 adet yaz›l›, toplam 19 saat 32 dakika görsel haber yay›nland›.

35

GÜÇLÜ TEKNOLOJ‹

Modernizasyon, Standardizasyon ve Verimlilik Çal›flmalar› Donan›m / Yaz›l›m Firmalardan (Avea, Aviva, Henkel) toplam 464 adet ikinci el PC ba¤›fl› al›nd›. 346 adedi revizyonlarla kullan›ma geçirildi. Sahada %27 oran›nda PC revizyonu sa¤land›. Etkinlik noktalar›m›z, çocuklar› teknolojinin olanaklar›ndan daha verimli yararland›rmak ve gönüllü e¤itimlerini daha etkin k›lmak üzere projeksiyon cihazlar›na kavuflturuldu. Pert PC’lerden oluflturulan donan›m atölyeleri ve bu kapsamda haz›rlanan içeriklerle, Ateflböcekleri’nde çocuklara bilgisayar iç donan›mlar› konusunda uygulamal› etkinlikler verilmeye baflland›. 2 e¤itim park›, 10 ö¤renim biriminde network altyap› modernizasyon çal›flmalar› gerçeklefltirildi. Yaz›l›m güncellemelerini otomatik olarak yapabilmek üzere tüm e¤itim parklar›nda WSUS (Windows Software Update Server) kuruldu.

‹letiflim Teknolojileri Platformlar› SMS Yoluyla ‹letiflim: Web üzerinden SMS gönderen kurumsal SMS Master Program›, parklardan sonra 20 ö¤renim

birimine daha yayg›nlaflt›r›ld›. Özellikle gönüllü iletifliminde zaman, maliyet ve eriflilebilirlik aç›s›ndan verimlilik sa¤layan bu sistemin, 2008 y›l›nda tüm etkinlik noktalar›na yayg›nlaflt›r›lmas› planlan›yor. Paylafl›m Portal›: Teknik konularda etkinlik noktalar› için uzaktan e¤itim ve paylafl›m amaçl› olarak 2004’te yap›land›rd›¤›m›z Portal›n, içerik ve tasar›m› yeniden düzenlendi. Exchange 2007: Mail sistemimiz, Exchange 2000’den 2007’e upgrade edilerek daha verimli, güvenli ve kolay yönetilebilir bir yap›ya tafl›nd›. Web tabanl› Outlook eriflimi ile maillere internet ortam›n›n oldu¤u her yerden ve mobil ortamlardan da eriflilebilecek. Proje, Bilge Adam’dan dan›flmanl›k, Microsoft’tan lisans ve HP’den donan›m deste¤i al›narak gerçeklefltirildi. Cisco Ar›kovan› Portal›: Cisco’nun uluslararas› bilgi paylafl›m ve e¤itim portal›n›n Türkiye aya¤›na kat›l›m sa¤land›. http://turkey.thebeehive.org ‹nternet Yap›lar›m›z: Merkez data hatlar›m›z, geliflen teknolojilere uygun olarak maliyet artmaks›z›n 2 kat, etkinlik noktalar›ndaki ADSL yap›lar›m›z ise 4 kat h›zl› bir yap›ya kavuflturularak elektronik iletiflim altyap›m›z güçlendirildi.

Lego Robot FLL (First Lego League), 9-16 yafl aras› çocuklar için oluflturulmufl ve amac› çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirirken onlar›n sosyal sorumluluklar›n›n fark›nda olan, tak›m çal›flmas› yapabilen, çevresindekilere ve do¤aya sayg›l› bireyler olmalar›na katk›da bulunmak olan FLL turnuvalar›n›n 2006-2007 temas› Nano Macera idi. 7 e¤itim park›m›z›n kat›ld›¤› FLL turnuvalar› sonunda Diyarbak›r Ba¤lar E¤itim Park› “En ‹yi Tak›m Çal›flmas›” ödülü ald›.

Biliflimci Mart›lar Kalite Okullar› Merkezi ve Microsoft iflbirli¤i ile yürütülen ve ilkö¤retim ça¤› çocuklar›n›n bir toplumsal konu ya da sorunu kalite araçlar› ve web uygulamalar› ile projelendirerek, araflt›rma ve ekip çal›flmas› yapt›klar› uluslararas› bir proje olan Biliflimci Mart›lar kapsam›nda; 3 e¤itim park› ve 3 ö¤renim biriminde toplam 14 proje çal›flmas› gerçekleflti. Ankara’daki Paylafl›m Günü’ne kat›lan 14 ekibimiz de projelerini tamamlay›p Baflar› ve Üstün Baflar› belgeleri ald›lar. Ankara Semahat-Dr. Nusret Arsel E¤itim Park› ‘TEGV-Tech☺Team’ ekibi ile Van Feyyaz Tokar E¤itim Park› ‘Okuyan Afacanlar’ ekibi ile “Üstün Baflar› Ödülü”ne lay›k görüldü.

E¤itim Teknolojileri Projeleri Çocuklar›m›z, üç ayr› uluslararas› proje üzerinden baflar›l› çal›flmalar gerçeklefltirdi.

Intel Ö¤renci Program› Intel deste¤iyle 12 ülkede ve Türkiye’de de Milli E¤itim Bakanl›¤› bünyesindeki okullarda ders d›fl› zamanlarda yürütülen “Intel Ö¤renci Program›” 4 e¤itim park›m›z ve 1 ö¤renim birimimizde iki ayr› pilot çal›flma olarak uyguland›.

37

‹NSAN KAYNAKLARI 2007 y›l› faaliyetlerimizi 118 saha personeli ve 49 merkez personeli olmak üzere; ortalama 167 personel ile yürüttük. Genel yafl ortalamas› 32 olan çal›flanlar›m›z›n, %71’i kad›n, %29’u erkek.

Personel E¤itim Durumu YÜKSEK L‹SANS L‹SANS ÖN L‹SANS L‹SE ‹LKOKUL

%10 %44 %17 %28 %1

Personel Say›s› Genel Merkez E¤itim Park› Ö¤renim Birimi Ateflböce¤i

TOPLAM

49 45 56 17

167

Performans De¤erlendirme 2007 Ocak ay›nda Genel Merkez personeline yönelik gerçeklefltirilen performans de¤erlendirme çal›flmas›, 2007 y›l›nda tüm personeli kapsayacak flekilde gelifltirildi ve sonuçlar› 2008 Ocak ay›nda ücret çal›flmalar›na yans›lt›ld›.

Ulusal Toplant› Tüm çal›flanlar›m›zla y›lda bir kez bir araya geldi¤imiz Ulusal Toplant›m›z› 24-30 A¤ustos 2007 tarihleri aras›nda Koç Üniversitesi’nde gerçeklefltirdik. Tüm çal›flanlar›n kat›ld›¤› Ulusal Toplant› kapsam›nda, 2006-2007 Etkinlik Y›l›’n›n çal›flmalar› de¤erlendirildi; 2007-2008 Etkinlik Y›l› ile ilgili hedefler ve yenilikler paylafl›ld›. Kiflisel geliflim e¤itimleri kapsam›nda, “Proje Yönetimi” e¤itimi, etkinlikler baz›nda E¤itici E¤itimleri, tüm personelin kat›l›m›na yönelik “Elefltirel Düflünce” bafll›¤› alt›nda, ‹pek Gürkaynak’›n konuflmac› oldu¤u bir seminer organize edildi. Sosyal ve kültürel organizasyonlar›n da yap›ld›¤› toplant› kapsam›nda, Pera Müzesi ziyaret edilerek, 5. ve 10. y›l›n› dolduran personele plaketleri verildi. Ayr›ca 2007 y›l› içerisinde zümre toplant›lar› kapsam›nda; e¤itim parklar› çal›flanlar›, ö¤renim birimleri ve Ateflböce¤i sorumlular›, merkez departmanlar›yla ‹stanbul’da bir araya geldiler. Bu toplant›lar çerçevesinde ilgili personele, “Yang›nla Mücadele E¤itimi” ve “Temel Network E¤itimi” verildi. 2007 y›l›nda, Vak›f genelinde 9 kifli/saat e¤itim gerçeklefltirildi.

39

KURUMSAL HABERLER

E¤itim Dan›flma Kurulu Çocuklara verdi¤imiz e¤itim deste¤i kapsam›nda yeni e¤itim stratejileri oluflturmak ve akademisyenlerin öncülü¤ünde e¤itim içeriklerimizin gelifltirip, niteli¤ini art›rmak amac›yla E¤itim Dan›flma Kurulu oluflturduk. 2005 Nisan-2007 Nisan dönemi Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Prof. Dr. Süha Sevük, Koç Üniversitesi Fen, ‹nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yard›mc›s› Prof. Dr. Sami Gülgöz, Anadolu Üniversitesi Aç›k Ö¤retim Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Levend K›l›ç ve Bo¤aziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi Dr. Daryo M›zrahi’den oluflan E¤itim Dan›flma Kurulumuz, E¤itim Komitemiz ile iflbirli¤i içinde çal›flmalar›na bafllad›.

Yalç›nda¤, Neslihan Tombul ve Prof. Dr. Süha Sevük’ün yerine, Do¤an Yay›n Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Mehmet Ali Yalç›nda¤, Avea Genel Müdürü Cüneyt Türktan ve Bo¤aziçi Üniversitesi E¤itim Fakültesi Orta Ö¤retim Fen ve Matematik Alanlar› E¤itimi Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Füsun Akarsu seçildiler. Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Oktay Özinci ve Bilgi Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. ‹lter Turan ise Yönetim Kurulu’na yeniden seçildiler.

Ola¤an Genel Kurul Vakf›m›z›n Ola¤an Genel Kurulu 19 Nisan 2007 tarihinde ‹stanbul Pera Müzesi Konferans Salonu’nda yap›ld›. Ola¤an Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Baflkan›m›z de¤iflti ve Yönetim Kurulu’nun üç üyesi yenilendi. Baflkanl›k görev süresini tamamlayan Prof. Dr. Süha Sevük’ün yerine Vakf›n Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›n› Cengiz Solako¤lu üstlendi. Yönetim Kurulu görev süreleri sona eren Arzuhan Do¤an

BM Küresel ‹lkeler Sözleflmesi Temel amac› ekonomi, ticaret ve teknoloji ile birbirine giderek daha ba¤›ml› hale gelen ülke, kültür ve insanlar›n yaflad›¤› sorunlar karfl›s›nda ortak bir mücadele platformu yaratmak olan ve dünyan›n en önemli ve en genifl çapl› gönüllü kurumsal sivil vatandafll›k insiyatifi olarak de¤erlendirilen ‘Küresel ‹flbirli¤i Anlaflmas›'n› 2007 y›l›n›n Ekim ay›nda imzalad›k.

41

MÜTEVELL‹LER HEYET‹ A. Gündüz ÖZDEM‹R A. Ümit TAFTALI Abbas GÜÇLÜ Adem ERDÖLEK Ahmet AYKAÇ Ahmet TEKEL‹ Ali D‹NÇKÖK Ali Mahmut ABRA Ali T‹GREL Ali ÜSTAY Alpay BA⁄RIAÇIK Altan ÖYMEN Arup Mühendislik Ltd. fiti. As›m KOCABIYIK Aslan ÖNEL Atilla AfiKAR Aydan SEMKER Ayd›n DO⁄AN Ayd›n G‹Z Burhan DO⁄ANÇAY Burhan KARAÇAM Bülent ECZACIBAfiI Bülent GÖNÇ Bülent GÜLTEK‹N Cem BOYNER Cem DUNA Cengiz KUDAY Cengiz SOLAKO⁄LU Claude NAHUM

42

Coflkun TEZ‹Ç Çelik ARSEL Didem ALTOP Dinç B‹LG‹N Efe AYDAN Ekur ‹nfl. San. Tic. A.fi. Ender ÇAKIRO⁄LU Ender MERMERC‹ Ender Özeke Erdal YILDIRIM Erdo¤an DEM‹RÖREN Erdo¤an TEZ‹Ç Ergun GÜRSOY Erkut SOYDAN Erkut YÜCAO⁄LU Ersin ÖZ‹NCE Esti BARNES F. Bülend ÖZAYDINLI F. Mevlüd ASLANO⁄LU Fadlullah CERRAHO⁄LU Fazl› AYVERD‹ Ferit AYSAN Feyyaz BERKER Gazi ERÇEL Gökçe BAYINDIR Gülay PULAT Güler SABANCI Günay AKTAY

Güney SMMM A.fi. An AffiliatedFirm of ERNST&YOUNG Güngör MENG‹ Gürol BÜYÜK Hasan ARAT Hasan BENGÜ Hasan SUBAfiI Hüseyin ÖZTÜRK Hüsnü ÖZYE⁄‹N ‹brahim BET‹L ‹lhan NEB‹O⁄LU ‹lter TURAN ‹nan KIRAÇ ‹smail ACAR ‹smet AKTEK‹N ‹smet ÖZCAN Jak AMRAM Jan NAHUM Kemal YAVUZ Kutsan ÇELEB‹CAN Levend KILIÇ Mc Kinsey Dan. Hiz. Ltd. fiti. Mehmet Ali ABALIO⁄LU Mehmet Ali BABAO⁄LU Mehmet Ali YALÇINDA⁄ Mehmet Emin KARAMEHMET Mehmet KABASAKAL Mehmet OKUR Mehmet Özalp B‹ROL

Mehmet ÖZD‹LEK Melih FEREL‹ Meltem OKTAY Microsoft Bilg. Yaz. Hiz. Ltd. fiti. Mithat ÖZSAN Murat KÖPRÜLÜ Murat TABANLIO⁄LU Murat VARGI Mustafa TAV‹LO⁄LU Mustafa V. KOÇ Muvaffak ‹. GÖZAYDIN Nail KEÇ‹L‹ Nazar BÜYÜM Necati AKÇA⁄LILAR Necati AKPINAR Necla PUR Neslihan TOMBUL Nesteren DAVUTO⁄LU Nevzat AYAZ Nevzat TÜFEKÇ‹O⁄LU Nirun fiAH‹NG‹RAY Nuri ÇOLAKO⁄LU Nüket ULAGAY Nükhet Demiren CRISTOFORAKOS O¤uz BABÜRO⁄LU O¤uz GÜRSEL Okan O⁄UZ

Oktay DURAN Oktay EKfi‹ Orhan CAZGIR Orhan GÜVENEN Ömer BOZER Ömer D‹NÇKÖK Ömer Çetin NUHO⁄LU Ömer KOÇ Rahmi M. KOÇ Raim TABAKO⁄LU Recai ARSLAN Sabahattin ARCAN Sadettin TANTAN Seha T‹N‹Ç Selahattin BEYAZIT Selçuk YAfiAR Sema RAMAZANO⁄ULLARI Semahat ARSEL Sinan GEN‹M Sinan TARA Suha MERMERC‹ Suna KIRAÇ Süleyman ULAGAY fiar›k TARA fierif KAYNAR fierife BABAO⁄LU Tahir ÖZGÜ

Tamer fiAH‹NBAfi Temel ATAY Tevfik ALTINOK T›naz T‹T‹Z Tuncay ÖZ‹LHAN Türkan ÖZSEZEN U¤ur EKfi‹O⁄LU Ümit BOYNER Ümit PAM‹R Ünver ORAL Üstün ERGÜDER Volkan VURAL Yasin Kadri EK‹NC‹ Yavuz ALANGOYA Yavuz EGE Yavuz VEY‹SO⁄LU Yi¤it OKUR Y›ld›zhan YAYLA Y›lmaz ARGÜDEN Y›lmaz BÜYÜKERfiEN Y›lmaz ERDO⁄AN Y›lmaz ESMER Yurdakul Y‹⁄‹TGÜDEN Zafer KURfiUN Zafer MUTLU Zafer YILDIRIM Zekeriya YILDIRIM

43

TÜRK‹YE E⁄‹T‹M GÖNÜLLÜLER‹ VAKFI 2007 YILI DENETÇ‹LER RAPORU

Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf› Mütevelli Heyeti’ne, Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf›’n›n 2007 y›l› hesap ve ifllemlerinin inceleme sonuçlar› afla¤›ya al›nm›flt›r. 1- 2007 y›l› kay›tlar› ve mali tablolar›n›n usullerine uygun olarak düzenlendi¤i, kay›tlar›n belgelere dayand›¤› görülmüfltür. 2- Vakf›n ana varl›k ve flartl› ba¤›fl fonlar›ndan elde edilen 913.925.- YTL gelir yan›nda dönem içinde sa¤lanan ba¤›fl ve etkinlik gelirleri 9.904.457.- YTL olarak gerçekleflmifltir. 3- Vakf›n amac›na yönelik giderleri 8.487.628 YTL olup bu tutar cari y›l gelirlerinin %78,4’ü nispetindedir. 4- Genel idare giderleri ile mal varl›¤›n› artt›r›c› yat›r›mlara tahsis edilebilecek 1/3’lük harcama k›sm›nda 1.232.192.- YTL gelir fazlas› do¤mufl olup bu tutar müteakip y›la devredilmifltir. Gerek Vakf›n amaçlar› do¤rultusunda yürütülen hizmetler, gerekse kaynak temini konusundaki baflar›l› faaliyetlerinden dolay› Yönetim Kurulunu ve Vak›f Yöneticilerini kutlar, ibralar›n›z› görüfllerinize sunar›z.

Nevzat Tüfekçio¤lu

Ahmet Atefl Aykut

Ali Yavuz

45

MAL‹ TABLOLAR TÜRK‹YE E⁄‹T‹M GÖNÜLLÜLER‹ VAKFI VE ‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMES‹ 31.12.2007 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE B‹LANÇOSU (YTL)

31.12.2007

31.12.2006

7.419.297,20

7.404.382,17

3.428.801,27 3.456.439,06 157.813,36 215.834,04 154.549,29 5.860,18

3.000.336,68 3.735.817,36 344.449,44 78.039,54 204.238,25 41.500,90

1.477.936,29

1.042.623,99

10.688,70 891.845,16 567.466,39 7.936,04

10.181,78 788.428,37 244.013,84 0,00

AKT‹F TOPLAMI

8.897.233,49

8.447.006,16

NAZIM HESAPLAR

2.581.500,02

2.342.256,24

11.478.733,51

10.789.262,40

AKT‹F 1. DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DE⁄ERLER MENKUL KIYMETLER KISA VADEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR STOKLAR GELECEK AYLARA A‹T G‹DERLER VE GEL‹R TAH. D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR 1I. DURAN VARLIKLAR UZUN VADEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR MADD‹ DURAN VARLIKLAR MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR GELECEK YILLARA A‹T G‹D. VE GEL. TAHAK.

AKT‹F GENEL TOPLAMI

46

31.12.2007

31.12.2006

506.243,09

883.763,16

220.688,95 25.644,89 197.175,17 12.734,08 50.000,00

352.850,15 29.464,82 238.232,39 263.215,80 0,00

1I. UZUN VADEL‹ BORÇLAR

881.668,00

734.719,00

BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI

881.668,00

734.719,00

7,509,322.40

6.828.524,00

1.177.956,74 816.634,82 4.302.968,46 -20.430,12 1.232.192,50

1.177.956,74 378.949,43 4.236.143,54 -20.430,12 1.055.904,41

PAS‹F TOPLAMI

8.897.233,49

8.447.006,16

NAZIM HESAPLAR

2.581.500,02

2.342.256,24

11.478.733,51

10.789.262,40

PAS‹F 1. KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR T‹CAR‹ BORÇLAR D‹⁄ER BORÇLAR ÖDENECEK VERG‹ VE D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI GELECEK AYLARA A‹T GEL. VE G‹D. TAHAK.

III. ÖZKAYNAKLAR ÖDENM‹fi SERMAYE SERMAYE YEDEKLER‹ KAR YEDEKLER‹ GEÇM‹fi YILLAR ZARARLARI(-) DÖNEM GEL‹R FAZLASI

PAS‹F GENEL TOPLAMI

47

TÜRK‹YE E⁄‹T‹M GÖNÜLLÜLER‹ VAKFI VE ‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMES‹ 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEM‹ KONSOL‹DE GEL‹R TABLOSU (YTL)

2007

2006

9.904,457,07 6.054,407,44 3.850,049,63 836.339,89 56.875,97 20.710,12 1.055.904,41

9.018.990,91 6.485.991,26 2.532.999,65 878.491,44 70.798,56 129.399,57 49.828,46

11.874.287,46

10.147.508,94

2.123.552,87 5.426,00 8.487.628,68 25.487,41 1.232.192,50

1.790.763,18 4.863,00 7.059.387,50 236.590,85 1.055.904,41

11.874.287,46

10.147.508,94

GEL‹RLER BA⁄Ifi GEL‹RLER‹ - GENEL BA⁄IfiLAR - fiARTLI BA⁄IfiLARDAN AKTARILAN FA‹Z VE MENKUL KIYMET GEL‹RLER‹ D‹⁄ER OLA⁄AN GEL‹R VE KÂRLAR ‹KT‹SAD‹ ‹fiLETME KÂRI GEÇM‹fi YIL GEL‹R FAZLASI TOPLAM

G‹DERLER GENEL ‹DARE G‹DERLER‹ TEFT‹fi PAYI G‹D. AMACA YÖNEL‹K G‹DERLER D‹⁄ER G‹DER VE ZARARLAR GEL‹R FAZLASI TOPLAM

48